ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРIЗЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Запорiжжя

10.08.11 N 587


Про внесення змiн до наказу Запорiзької митницi вiд 18.02.11 N 105

     Вiдповiдно до Положення про вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв, затвердженого наказам Запорiзької митницi вiд 09.09.2010 N 692 та з метою впорядкування та вдосконалення взаємодiї вiддiлу контролю митної вартостi з iншими пiдроздiлами митного оформлення митницi в напрямку контролю за правильнiстю визначення митної вартостi пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, наказую:

     1. Внести змiни до наказу Запорiзької митницi вiд 18.02.2011 N 105 "Про затвердження органiзацiйних заходiв щодо забезпечення ефективного контролю за правильнiстю визначення митної вартостi пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, перелiку товарiв "групи ризику по митнiй вартостi".

     1.1. Викласти перелiк товарiв "група ризику по митнiй вартостi", якi потребують посиленого контролю за митною вартiстю в зонi дiяльностi Запорiзької митницi, в редакцiї, що додається.

     1.2. Затвердити Фактори ризику по митнiй вартостi товарiв, коли направлення запиту до вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв обов'язкове.

     1.3. Затвердити Додатковi фактори ризику по митнiй вартостi товарiв, що можуть бути пiдставами для направлення запиту до вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв.

     2. Начальникам вiддiлiв митного оформлення, митних постiв, вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв забезпечити виконання пiдпорядкованим особовим складом вимог цього наказу.

     3. Начальнику вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики забезпечити в термiн до 24.08.11 внесення до ПIК "Iнспектор-2006" змiни до перелiку товарiв "групи ризику по митнiй вартостi".

     4. Вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення забезпечити доведення цього наказу до заступникiв начальника митницi, керiвникiв структурних пiдроздiлiв згiдно розрахунку розсилки.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникiв начальника митницi вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

Т.в.о. начальника Запорiзької митницi Г.О.Омельченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Запорiзької митницi
18.02.2011 N 105
(в редакцiї наказу 10.08.11 N 587)

Перелiк товарiв "група ризику по митнiй вартостi", якi потребують посиленого контролю за митною вартiстю в зонi дiяльностi Запорiзької митницi

     Перелiк поширюється на товари, якi оформлюються вiдповiдно до митного режиму "Iмпорт".

N з/п Код товару згiдно УКТЗЕД Найменування товару Примiтки *
1 02 М'ясо та їстiвнi субпродукти  
2 06 Живi дерева та iншi рослини  
3 2530909800 Брухт мiнеральних речовин За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
4 3901 Полiмери етилену в первинних формах За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
5 3904 Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв у первинних формах За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
6 6806900000 Теплоiзоляцiйна мiнеральна вата За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
7 6902100000 Вогнетривка цегла За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
8 6903209000 Вогнетривкий матерiал За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
9 7013 Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
10 7113 Ювелiрнi вироби з дорогоцiнних металiв (золота, срiбла)  
11 8418
8450
Товари побутової технiки За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
12 8701 Транспортнi засоби За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
13 8702 - 8704 Транспортнi засоби  
14 8707 Кузова для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705 За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
15 8711 Мотоцикли  
16 8716 Причепи та напiвпричепи, окрiм товарної пiдпозицiї 871690  

     * - рiшення начальника ПМО про оформлення товарiв без запиту до ВКМВ та КТ фiксується в iнформацiйному аркушi до ВМД.

Начальник вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв В.О.Слабишев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Запорiзької митницi
10.08.11 N 587

Фактори ризику по митнiй вартостi, коли направлення запиту до ВКМВ та КТ обов'язкове:

     1. Рiвень митної вартостi заявлених до митного оформлення товарiв нижче за останнi попереднi митнi оформлення товарiв цього пiдприємства (без врахування впливу змiни курсу валюти, чи змiни асортименту товарiв).

     2. Наявнi попереднi митнi оформлення зазначених товарiв цього пiдприємства за методами визначення митної вартостi 2 - 6 за рiвнем цiн вищими, нiж заявленi в ВМД.

     3. Перше оформлення товару в митницi. **

     4. Заявлена митна вартiсть товарiв нижча за рiвень митної вартостi iдентичних та/або подiбних товарiв (з посиланням в запитi на конкретний N ВМД в ПIК "Цiнова iнформацiя" ЄАIС Держмитслужби).**

     5. Вiдсутнiсть iнформацiї щодо митних оформлень з врахуванням країни походження за попереднi 90 днiв в ПIК ЄАIС Держмитслужби "Цiнова iнформацiя при визначеннi митної вартостi.**

     6. Заявлення до митного оформлення товарiв, якi були у використаннi та/або мають характеристики, якi впливають на їх цiну (пошкодження, дефекти, некомплектнiсть, несортованiсть, тощо).**

     7. Митне оформлення лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення, що перемiщуються через митний кордон України суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, громадянами).**

     8. Заявлення до митного оформлення товарiв, що реалiзуються в порядку бiржової торгiвлi, чи мають складовi, якi вiдносяться до бiржових товарiв.**

     ** - За факторами ризику 3, 4, 5, 6, 7 та 8 за рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту. Рiшення начальника ПМО про оформлення товарiв без запиту до ВКМВ та КТ фiксується в iнформацiйному аркушi до ВМД.

Начальник вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв В.О.Слабишев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Запорiзької митницi
10.08.11 N 587

Додатковi фактори ризику по митнiй вартостi, що можуть бути пiдставами для направлення запиту до ВКМВ та КТ:

     1. Вiдсутнiсть митних оформлень в Запорiзькiй митницi за попереднi 90 днiв.

     2. Контрактоутримувачем є суб'єкт господарської дiяльностi з офшорною юрисдикцiєю.

     3. Вiдсутнiсть вiдомостей щодо виробника товару.

     4. Країною вiдправлення товарiв є одна з країн Європи, країною походження - країни Пiвденно-Схiдної Азiї.

     5. Пакет наданих до митного оформлення документiв менший порiвняно з попереднiми оформленнями товарiв цього пiдприємства.

Начальник вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв В.О.Слабишев
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.