НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ЗВ'ЯЗКУ ТА IНФОРМАТИЗАЦIЇ

РIШЕННЯ

вiд 11 червня 2019 року N 275


Про Реєстр радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України

     Вiдповiдно до Закону України "Про радiочастотний ресурс України", роздiлу IV Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї вiд 13.02.2018 N 78, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.03.2018 за N 282/31734 та враховуючи лист Державного пiдприємства "Український державний центр радiочастот" вiд 30.05.2019 N 80/10.2/i-08/6719 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вирiшила:

     1. Внести iнформацiю до перелiку типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, згiдно з додатком.

     2. Департаменту забезпечення дiяльностi оприлюднити це рiшення шляхом його розмiщення на офiцiйнiй сторiнцi НКРЗI в мережi Iнтернет та опублiкування в офiцiйному друкованому бюлетенi.

Голова НКРЗI О. Животовський

 

Додаток
до рiшення НКРЗI
11.06.2019 N 275

Перелiк типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України

Номер за списком Номер та дата рiшення НКРЗI, про внесення iнформацiї Назва РЕЗ або ВП (продукцiї, до складу якої або в комплектi постачання входить РЕЗ або ВП) Код продукцiї згiдно з ДКПП (для вiтчизняної продукцiї) (за наявностi) Код продукцiї згiдно з УКТЗЕД (для продукцiї iноземного походження) (за наявностi) Iнформацiя про характеристики та опис ознак (призначення, функцiй) продукцiї для заборони згiдно з пунктом 5 роздiлу IV Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, затвердженого рiшенням НКРЗI вiд 13.02.2018 N 78 Iнформацiя про походження та/або ланцюги постачання вiдповiдної продукцiї в Українi (у тому числi поштова адреса або адреса iнтернет-магазину) (за наявностi) Додаткова iнформацiя, яка дає змогу iдентифiкувати зазначену продукцiю (за наявностi, наприклад, смуги радiочастот, опис технологiї, технiчнi параметри, схожi типи, фотографiї або графiчне зображення, iдентифiкацiя, маркування тощо) Довiдкова необхiдна iнформацiя
7 N 275 вiд 11.06.2019 Обладнання передачi даних - радiомодем (радiомодуль, безпроводова картка тощо) окремо та у складi конструкцiї безпiлотних лiтальних апаратiв (БпЛА) (радiоапаратура дистанцiйного керування)   8517 62 00 00
8526
8525 80 30 00
8802 20 00 00
9503 00 75 00
9503 00 79 00
9503 00 95 00
Цей тип радiоелектронного засобу призначений для застосування спецiальними користувачами радiочастотного ресурсу України у смузi радiочастот 902 - 928 МГц, яка не видiлена у Планi використання радiочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2006 N 815 (далi - План РЧР) для вiдповiдного виду радiозв'язку користувачiв радiочастотного ресурсу України.
Застосування в Українi зазначеного типу радiоелектронного засобу потенцiйно призведе до зниження обумовленої якостi радiозв'язку внаслiдок створення шкiдливих радiозавад РЕЗ радiотехнологiї "Цифровий стiльниковий радiозв'язок GSM-900" вiдповiдно до умов, визначених у Планi використання РЧР (позначення Л01)
Продукцiя призначена для введення в обiг та надання на ринку США i Канади.
Ланцюг постачання продукцiї - товар надається на ринку США i Канади, i постачається з цих країн в Україну (у тому числi шляхом дистанцiйного замовлення в iнтернет-магазинi i вiдправленням в Україну вантажним вiдправленням, мiжнародним поштовим вiдправленням або мiжнародним експрес-вiдправленням)
Випромiнювання радiочастотних сигналiв та/або радiозавад системам радiозв'язку у смузi радiочастот: 902 - 928 МГц  
8 N 275 вiд 11.06.2019 Пристрiй радiочастотної iдентифiкацiї - RFID-зчитувач у тому числi, стацiонарний, потративний, термiнальний, RFID-система, мiтка радiочастотної iдентифiкацiї тощо ("RFID-reader", "Tag", "RFID-system")   8471 70
8471 90 00 00
8471 49 00 00
8471 30
8517 62 00 00
8523 52 10 00
8523 52 90 00
8523 59
8531 90 85 00
Цей тип радiоелектронного засобу призначений для застосування у смузi радiочастот 902 - 928 МГц, яка не видiлена у Планi використання радiочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2006 N 815 (далi - План РЧР) для вiдповiдної радiотехнологiї загальних користувачiв радiочастотного ресурсу України.
Застосування в Українi зазначеного типу радiоелектронного засобу потенцiйно призведе до зниження обумовленої якостi радiозв'язку внаслiдок створення шкiдливих радiозавад РЕЗ радiотехнологiї "Цифровий стiльниковий радiозв'язок GSM-900" вiдповiдно до умов, визначених у Планi використання РЧР (позначення Л01)
Продукцiя призначена для введення в обiг та надання на ринку США i Канади.
Ланцюг постачання продукцiї - товар надається на ринку США i Канади, i постачається з цих країн в Україну (у тому числi шляхом дистанцiйного замовлення в iнтернет-магазинi i вiдправленням в Україну вантажним вiдправленням, мiжнародним поштовим вiдправленням або мiжнародним експрес-вiдправленням)
Випромiнювання радiочастотних сигналiв та/або радiозавад системам радiозв'язку у смузi радiочастот: 902 - 928 МГц До цих типiв РЕЗ не вiдноситься обладнання радiочастотної iдентифiкацiї (RFID) системно побудоване для експлуатацiї як у смузi радiочастот 902 - 928 МГц так i у смузi 865 - 868 МГц, для якого можливiсть експлуатацiї у смузi радiочастот 902 - 928 МГц заблокована виробником програмним або конструкцiйним способом.
 
Директор Департаменту лiцензування
I. Чернявська
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.