Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28F]IНШI ПРОДУКТИ
-2844Хiмiчнi радiоактивнi елементи та радiоактивнi iзотопи (включаючи подiльнi або вiдновлюванi хiмiчнi елементи та iзотопи) та їх сполуки; сумiшi та залишки, якi мiстять цi продукти:

- - 2844 10уран природний та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять природний уран або сполуки природного урану:
- - - [2844 10 1]природний уран:
- - - - 2844 10 10 00необроблений; вiдходи та брухт
- - - - 2844 10 30 00оброблений
- - - 2844 10 50 00фероуран
- - - 2844 10 90 00iншi
- - 2844 20уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; плутонiй та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збагачений ураном-235, плутонiй або сполуки цих продуктiв:
- - - [2844 20 2]уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збагачений ураном-235, або сполуки цих продуктiв:
- - - - 2844 20 25 00фероуран
- - - - 2844 20 35 00iншi
- - - [2844 20 5]плутонiй та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять плутонiй або сполуки цих продуктiв:
- - - - [2844 20 51]сумiшi урану та плутонiю:
- - - - - 2844 20 51 00фероуран
- - - - - 2844 20 59 00iншi
- - - - 2844 20 99 00iншi
- - 2844 30уран, збiднений ураном-235, та його сполуки; торiй та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збiднений ураном-235, торiй або сполуки цих продуктiв:
- - - [2844 30 1]уран, збiднений ураном-235; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збiднений ураном-235, або сполуки цього продукту:
- - - - 2844 30 11 00металокерамiка
- - - - 2844 30 19 00iншi
- - - [2844 30 5]торiй; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять торiй, або сполуки цього продукту:
- - - - 2844 30 51 00металокерамiка
- - - - [2844 30 55]iншi:
- - - - - 2844 30 55 00необроблений; вiдходи та брухт
- - - - - [2844 30 61 0]оброблений:
- - - - - - 2844 30 61 00бруски, прутки, профiлi, кутики, дрiт, листове залiзо, стрiчки та листи
- - - - - - 2844 30 69 00iншi
- - - [2844 30 9]сполуки урану, збiдненого ураном-235, або торiю, змiшанi або незмiшанi разом:
- - - - 2844 30 91 00сполуки торiю або урану, збiдненого ураном-235, змiшанi або незмiшанi разом, крiм солей торiю
- - - - 2844 30 99 00iншi
- - 2844 40радiоактивнi елементи та iзотопи i сполуки, крiм включених до пiдпозицiй 2844 10, 2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять цi елементи, iзотопи або сполуки; радiоактивнi залишки:
- - - 2844 40 10 00уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi i сполуки, одержанi з урану-233, або сполуки цього продукту
- - - [2844 40 2]iншi:
- - - - 2844 40 20 00штучнi радiоактивнi iзотопи
- - - - 2844 40 30 00сполуки штучних радiоактивних iзотопiв
- - - - 2844 40 80 00iншi
- - 2844 50 00 00вiдпрацьованi (опромiненi) тепловидiльнi елементи (твели) ядерних реакторiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.