Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28D]НЕОРГАНIЧНI ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, ГIДРОКСИДИ I ПЕРОКСИДИ МЕТАЛIВ

- 2814Амiак, безводний або у водному розчинi:
- 2815Гiдроксид натрiю (каустична сода); гiдроксид калiю (їдкий калiй); пероксиди натрiю чи калiю:
- 2816Гiдроксид i пероксид магнiю; оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барiю:
- 2817 00 00 00Оксид цинку; пероксид цинку
- 2818Корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом; оксид алюмiнiю; гiдроксид алюмiнiю:
- 2819Оксиди та гiдроксиди хрому:
- 2820Оксиди марганцю:
- 2821Оксиди та гiдроксиди залiза; мiнеральнi барвники, що мiстять 70 мас.% або бiльше сполук залiза у перерахунку на Fe2O3:
- 2822 00 00 00Оксиди та гiдроксиди кобальту; оксиди кобальту технiчнi
- 2823 00 00 00Оксиди титану
- 2824Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий):
- 2825Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi; iншi неорганiчнi основи; iншi оксиди, гiдроксиди та пероксиди металiв:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.