Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29B]СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2906Спирти циклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

- - [2906 1]циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi:
- - - 2906 11 00 00ментол
- - - 2906 12 00 00циклогексанол, метилциклогексаноли та диметил-циклогексаноли
- - - 2906 13стерини та iнозити:
- - - - 2906 13 10 00стерини
- - - - 2906 13 90 00iнозити
- - - 2906 19 00 00iншi
- - [2906 2]ароматичнi:
- - - 2906 21 00 00бензиловий спирт
- - - 2906 29 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.