Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29D]СПОЛУКИ З АЛЬДЕГIДНОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ
-2912Альдегiди, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група; циклiчнi полiмери альдегiдiв; параформальдегiд:

- - [2912 1]альдегiди ациклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:
- - - 2912 11 00 00метаналь (формальдегiд)
- - - 2912 12 00 00етаналь (ацетальдегiд)
- - - 2912 19 00iншi:
- - - - 2912 19 00 10бутаналь (бутиральдегiд, нормальний iзомер)
- - - - 2912 19 00 90iншi
- - [2912 2]альдегiди циклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:
- - - 2912 21 00 00бензальдегiд
- - - 2912 29 00 00iншi
- - [2912 4]альдегiди простих ефiрiв, альдегiдофеноли та альдегiди, до складу яких входить iнша кисневмiсна функцiональна група:
- - - 2912 41 00 00ванiлiн (4-гiдрокси-3-мето-ксибензальдегiд)
- - - 2912 42 00 00етилванiлiн (3-етокси-4-гiдро-ксибензальдегiд)
- - - 2912 49 00 00iншi
- - 2912 50 00 00циклiчнi полiмери альдегiдiв
- - 2912 60 00 00параформальдегiд

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.