Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29E]СПОЛУКИ З КЕТОННОЮ ТА ХIНОННОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ
-2914Кетони та хiнони, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

- - [2914 1]кетони ациклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:
- - - 2914 11 00 00ацетон
- - - 2914 12 00 00бутанон (метилетилкетон)
- - - 2914 13 00 004-метилпентан-2-он (метилiзобутилкетон)
- - - 2914 19iншi:
- - - - 2914 19 10 005-метилгексан-2-он
- - - - 2914 19 90 00iншi
- - [2914 2]кетони циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi, до складу яких не входять iншi кисневмiснi функцiональнi групи:
- - - 2914 22 00 00циклогексанон та метилциклогексанони
- - - 2914 23 00 00iонони та метилiонони
- - - 2914 29 00iншi:
- - - - 2914 29 00 10iзофорон (3,5,5-три-метил-2-циклогексен-1-он)
- - - - 2914 29 00 20камфора
- - - - 2914 29 00 90iншi
- - [2914 3]кетони ароматичнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:
- - - 2914 31 00 00фенiлацетон (фенiлпропан-2-он)
- - - 2914 39 00iншi:
- - - - 2914 39 00 10ацетофенон
- - - - 2914 39 00 90iншi
- - 2914 40кетоноспирти та кетоноальдегiди:
- - - 2914 40 10 004-гiдрокси-4-метилпентан-2-он (дiацетоновий спирт)
- - - 2914 40 90 00iншi
- - 2914 50 00 00кетонофеноли та кетони, до складу яких входить iнша кисневмiсна функцiональна група
- - [2914 6]хiнони:
- - - 2914 61 00 00антрахiнон
- - - 2914 62 00 00коензим Q10 (убiдекаренон (INN))
- - - 2914 69iншi:
- - - - 2914 69 10 001,4-нафтохiнон
- - - - 2914 69 80 00iншi
- - [2914 7]галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:
- - - 2914 71 00 00хлордекон (ISO)
- - - 2914 79 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.