Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2921Сполуки з амiнною функцiональною групою:

- - [2921 1]моноамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук:
- - - 2921 11 00 00метиламiн, ди- або триметиламiн та їх солi
- - - 2921 12 00 002-(N,N-диметиламiн) етилхлорид гiдрохлорид
- - - 2921 13 00 002-(N,N-диетиламiн) етилхлорид гiдрохлорид
- - - 2921 14 00 002-(N,N-дiiзопро-пiламiн) етилхлорид гiдрохлорид
- - - 2921 19iншi:
- - - - 2921 19 40 001,1,3,3-тетраметил-бутиламiн
- - - - 2921 19 50 00дiетиламiн та його солi
- - - - 2921 19 99iншi:
- - - - - 2921 19 99 10iзопропiламiн та його солi
- - - - - 2921 19 99 20таурiн (taurine INN)
- - - - - 2921 19 99 90iншi
- - [2921 2]полiамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук:
- - - 2921 21 00 00етилендiамiн та його солi
- - - 2921 22 00 00гексаметилендiамiн та його солi
- - - 2921 29 00 00iншi
- - 2921 30моно- або полiамiни циклановi, цикленовi або циклотерпеновi та їх похiднi; солi цих речовин:
- - - 2921 30 10 00циклогексиламiн i циклогексилдиметил-амiн та їх солi
- - - 2921 30 91 00циклогекс-1,3-илендiамiн (1,3-дiамiно-циклогексан)
- - - 2921 30 99 00iншi
- - [2921 4]моноамiни ароматичнi та їх похiднi; солi цих речовин:
- - - 2921 41 00 00анiлiн та його солi
- - - 2921 42 00похiднi анiлiну та їх солi:
- - - - 2921 42 00 10галогенованi, сульфованi, нiтрованi, нiтрозованi похiднi та їх солi
- - - - 2921 42 00 90iншi
- - - 2921 43 00 00толуїдини та їх похiднi; солi цих речовин
- - - 2921 44 00 00дифенiламiн та його похiднi; солi цих речовин
- - - 2921 45 00 001-нафтиламiн (альфа-нафтиламiн), 2-нафтиламiн (бета-нафтиламiн) та їх похiднi; солi цих речовин
- - - 2921 46 00 00амфетамiн (INN), бензфетамiн (INN), дексамфетамiн (INN), етиламфетамiн (INN), фенкамфамiн (INN), лефетамiн (INN), левамфетамiн (INN), мефенорекс (INN) i фентермiн (INN); солi цих сполук
- - - 2921 49 00 00iншi
- - [2921 5]полiамiни ароматичнi та їх похiднi; солi цих речовин:
- - - 2921 51o-, м-, п-фенiлендiамiн, дiамiнотолуоли та їх похiднi; солi цих речовин:
- - - - [2921 51 1]о-, м-, п-фенiлендiамiн, дiамiнтолуоли та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi та нiтрозованi похiднi; солi цих речовин:
- - - - - 2921 51 11 00м-фенiлендiамiн, чистота якого 99 мас.% або бiльше i який мiстить: - 1 мас.% або менше води,- 200 мг/кг або менше о-фенiлендiамiну та - 450 мг/кг або менше п-фенiлендiамiну
- - - - - 2921 51 19 00iншi
- - - - 2921 51 90iншi:
- - - - - 2921 51 90 10амiнофенiл-парамiнова кислота
- - - - - 2921 51 90 30що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 2921 51 90 90iншi
- - - 2921 59iншi:
- - - - 2921 59 50 00м-фенiленбiс (метиламiн), 2,2'-дихлор-4,4'-метилендiанiлiн, 4,4'-бi-о-толуїдин, 1,8-нафтилендiамiн
- - - - 2921 59 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.