Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2922Амiносполуки, до складу яких входить кисневмiсна функцiональна група:

- - [2922 1]амiноспирти, їх простi та складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин:
- - - 2922 11 00 00моноетаноламiн та його солi
- - - 2922 12 00 00дiетаноламiн та його солi
- - - 2922 14 00 00декстропропоксифен (INN) та його солi
- - - 2922 15 00 00триетаноламiн
- - - 2922 16 00 00дiетаноламонiю перфтороктансульфонат
- - - 2922 17 00 00метилдiетаноламiн та етилдiетаноламiн
- - - 2922 18 00 002-(N,N-дiiзопро-пiламiн) етанол
- - - 2922 19 00iншi:
- - - - 2922 19 00 10солi триетаноламiну
- - - - 2922 19 00 90iншi
- - [2922 2]амiнонафтоли та iншi амiнофеноли, їх простi i складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин:
- - - 2922 21 00 00амiногiдро-ксинафталiнсульфо-кислоти та їх солi
- - - 2922 29 00iншi:
- - - - 2922 29 00 10анiзидини, дiанiзидини, фенетидини та їх солi
- - - - 2922 29 00 90iншi
- - [2922 3]амiноальдегiди, амiнокетони та амiнохiнони, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин:
- - - 2922 31 00 00амфепрамон (INN), метадон (INN) та норметадон (INN); солi цих сполук
- - - 2922 39 00 00iншi
- - [2922 4]амiнокислоти та їх складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин:
- - - 2922 41 00 00лiзин та його складнi ефiри; солi цих речовин
- - - 2922 42 00 00глутамiнова кислота та її солi
- - - 2922 43 00 00антранiлова кислота та її солi
- - - 2922 44 00 00тилiдин (INN) та його солi
- - - 2922 49iншi:
- - - - 2922 49 20 00бета-аланiн
- - - - 2922 49 85 00iншi
- - 2922 50 00амiноспиртофеноли, амiнокислотофеноли та iншi амiносполуки, до складу яких входять кисневмiснi функцiональнi групи:
- - - 2922 50 00 10фенiлефрину гiдрохлорид (phenylephrine INN), 5-амiносалiцилова кислота
- - - 2922 50 00 20трамадолу гiдрохлорид (tramadol INN)
- - - 2922 50 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.