Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2923Солi та гiдроксиди амонiю четвертиннi; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди, визначеного або не визначеного хiмiчного складу:

- - 2923 10 00холiн та його солi:
- - - 2923 10 00 10хлорид холiну
- - - 2923 10 00 90iншi
- - 2923 20 00 00лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди
- - 2923 30 00 00тетраетиламонiю перфтороктансульфонат
- - 2923 40 00 00дидецилдиметиламонiю перфтороктансульфонат
- - 2923 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.