Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2926Сполуки, що мiстять функцiональну нiтрильну групу:

- - 2926 10 00 00акрилонiтрил
- - 2926 20 00 001-цiаногуанiдин (дицiандiамiд)
- - 2926 30 00 00фенпропорекс (INN) та його солi; метадон (INN) - промiжний продукт (4-цiано- 2-диметиламiно-4,4-дифенiлбутан)
- - 2926 40 00 00альфа-фенiлацетоацетонiтрил
- - 2926 90iншi:
- - - 2926 90 20 00iзофталонiтрил
- - - 2926 90 70 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.