Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2929Сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи iз вмiстом азоту:

- - 2929 10 00iзоцiанати:
- - - 2929 10 00 10метилфенiлен-дiiзоцiанати (толуолдiiзоцiанати)
- - - 2929 10 00 90iншi
- - 2929 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.