Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29I]ОРГАНO-НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВI КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛI, ТА СУЛЬФОНАМIДИ
-2933Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) азоту:

- - [2933 1]сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiразольне кiльце (гiдроване або негiдроване):
- - - 2933 11феназон (антипiрин) та його похiднi:
- - - - 2933 11 10 00пропiфеназон (INN)
- - - - 2933 11 90 00iншi
- - - 2933 19iншi:
- - - - 2933 19 10 00фенiлбутазон (INN)
- - - - 2933 19 90 00iншi
- - [2933 2]сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване iмiдазольне кiльце (гiдроване або негiдроване):
- - - 2933 21 00 00гiдантоїн та його похiднi
- - - 2933 29iншi:
- - - - 2933 29 10 00нафазолiну гiдрохлорид (INNM) та нафазолiну нiтрат (INNM); фентоламiн (INN); толазолiну гiдрохлорид (INNM)
- - - - 2933 29 90 00iншi
- - [2933 3]сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiридинове кiльце (гiдроване або негiдроване):
- - - 2933 31 00 00пiридин та його солi
- - - 2933 32 00 00пiперидин та його солi
- - - 2933 33 00 00алфентанiл (INN), анiлеридин (INN), безитрамiд (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипiпанон (INN), фентанiл (INN), кетобемiдон (INN), метилфенiдат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN)-промiжний продукт А, фенциклiдин (INN) (PCP), феноперидин (INN), пiпрадрол (INN), пiритрамiд (INN), пропiрам (INN) та тримеперидин (INN); солi цих сполук
- - - 2933 39iншi:
- - - - 2933 39 10 00iпронiазид (INN); кетобемiдону гiдрохлорид (INNM); бромiд пiридостигмiну (INN)
- - - - 2933 39 20 002,3,5,6-тетрахлоропiридин
- - - - 2933 39 25 003,6-дихлоропiридин-2-карбоксилова кислота
- - - - 2933 39 35 002-гiдроксиетиламонiй-3,6-дихлорпiридин-2-карбоксилат
- - - - 2933 39 40 002-бутоксiетил (3,5,6-трихлор-2-пiридилоксi) ацетат
- - - - 2933 39 45 003,5-дихлор-2,4,6-трифторопiридин
- - - - 2933 39 50 00флуроксипiр (fluroxypyr (ISO), складний метиловий ефiр
- - - - 2933 39 55 004-метилпiридин
- - - - 2933 39 99 00iншi
- - [2933 4]сполуки, що мiстять у структурi хiнолiновий або iзохiнолiновий цикл (гiдрований або негiдрований), без подальшої конденсацiї:
- - - 2933 41 00 00леворфанол (INN) та його солi
- - - 2933 49iншi:
- - - - 2933 49 10 00галогенованi похiднi хiнолiну; похiднi хiнолiнкарбонової кислоти
- - - - 2933 49 30 00декстрометорфан (INN) та його солi
- - - - 2933 49 90 00iншi
- - [2933 5]сполуки, що мiстять у структурi пiримiдинове кiльце (гiдроване або негiдроване) або пiперазинове кiльце:
- - - 2933 52 00 00малонiлсечовина (барбiтурова кислота) та її солi
- - - 2933 53алобарбiтал (INN), амобарбiтал (INN), барбiтал (INN), буталбiтал (INN), бутобарбiтал (INN), циклобарбiтал (INN), метилфенобарбiтал (INN), пентобарбiтал (INN), фенобарбiтал (INN), секбутабарбiтал (INN), секобарбiтал (INN) i вiнiлбiтал (INN); солi цих сполук:
- - - - 2933 53 10 00фенобарбiтал (INN), барбiтал (INN) та їх солi
- - - - 2933 53 90 00iншi
- - - 2933 54 00 00iншi похiднi малонiлсечовини (барбiтурової кислоти); солi цих сполук
- - - 2933 55 00 00лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) i зипепрол (INN); солi цих сполук
- - - 2933 59iншi:
- - - - 2933 59 10 00дiазинон (ISO)
- - - - 2933 59 20 001,4-дiазабiцикло-[2.2.2]октан(триетилен-дiамiн)
- - - - 2933 59 95 00iншi
- - [2933 6]сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване триазинове кiльце (гiдроване або негiдроване):
- - - 2933 61 00 00меламiн
- - - 2933 69iншi:
- - - - 2933 69 10 00атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); гексагiдро-1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазин (гексоген, триметилентри-нiтроамiн)
- - - - 2933 69 40 00метенамiн (INN) (гексаметилентетрамiн); 2,6-ди-трет-бутил- 4-[4,6-бiс(октилтiо)-1,3,5-триазин-2-iл-амiно]фенол
- - - - 2933 69 80 00iншi
- - [2933 7]лактами:
- - - 2933 71 00 006-гексанлактам (епсилон-капролактам)
- - - 2933 72 00 00клобазам (INN) та метиприлон (INN)
- - - 2933 79 00 00iншi лактами
- - [2933 9]iншi:
- - - 2933 91алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордiазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), дiазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудiазепам (INN), флунiтразепам (INN), флуразепам (INN), галазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мiдазолам (INN), нiметазепам (INN), нiтразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), пiназепам (INN), празепам (INN), пiровалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) i триазолам (INN); солi цих сполук:
- - - - 2933 91 10 00хлордiазепоксид (INN)
- - - - 2933 91 90 00iншi
- - - 2933 92 00 00азинфосфометил (ISO)
- - - 2933 99iншi:
- - - - 2933 99 20 00iндол, 3-метилiндол (скатол), 6-алiл-6,7-дигiдро-5Н-дибенз [с,е] азепiн (азапетин), хлордiазепоксид, фенiндамiн (INN) та їх солi; iмiпрамiн гiдрохлорид (INNM)
- - - - 2933 99 50 002,4-ди-трет-бутил-6-(5-хлоробензотiазол-2-iл) фенол
- - - - 2933 99 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.