Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ

- 2921Сполуки з амiнною функцiональною групою:
- 2922Амiносполуки, до складу яких входить кисневмiсна функцiональна група:
- 2923Солi та гiдроксиди амонiю четвертиннi; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди, визначеного або не визначеного хiмiчного складу:
- 2924Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксамiдну групу; сполуки вуглекислоти, що мiстять функцiональну амiдну групу:
- 2925Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксiмiдну групу (включаючи сахарин та його солi) та функцiональну iмiнну групу:
- 2926Сполуки, що мiстять функцiональну нiтрильну групу:
- 2927 00 00 00Дiазо-, азо- або азоксисполуки
- 2928 00Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну:
- 2929Сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи iз вмiстом азоту:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.