Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 30Фармацевтична продукцiя
3002Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування; сироватки iмуннi, iншi фракцiї кровi та iмунологiчнi продукти, модифiкованi або немодифiкованi, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних процесiв; вакцини, токсини, культури мiкроорганiзмiв (крiм дрiжджiв) та аналогiчнi продукти:

- [3002 1]сироватки iмуннi, iншi фракцiї кровi та iмунологiчнi продукти, модифiкованi або немодифiкованi, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних процесiв:
- - 3002 11 00 00набори для дiагностики малярiї
- - 3002 12 00 00сироватки iмуннi та фракцiї кровi iншi
- - 3002 13 00 00iмунологiчнi продукти, незмiшанi, не розфасованi у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi
- - 3002 14 00 00iмунологiчнi продукти, змiшанi, не розфасованi у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi
- - 3002 15 00 00iмунологiчнi продукти, розфасованi у дозованому виглядi або розфасованi для роздрiбної торгiвлi
- - 3002 19 00 00iншi
- 3002 20 00 00вакцини для людей
- 3002 30 00 00вакцини ветеринарнi
- 3002 90iншi:
- - 3002 90 10 00кров людей
- - 3002 90 30 00кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування
- - 3002 90 50 00культури мiкроорганiзмiв
- - 3002 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.