УГОДИ, КОНТРАКТИ, ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

     Пiд зовнiшньоекономiчною угодою розумiється сукупнiсть взаємних зобов'язань українських та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, спрямованих на реалiзацiю зовнiшньоекономiчних планiв таких суб'єктiв.

     З основними видами угод, що використовуються в Українi, можна ознайомитися в Класифiкаторi характерiв угод. Документом, що пiдтверджує участь суб'єкта в зовнiшньоекономiчнiй угодi, є зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) - домовленiсть двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов'язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.

     Основним документом, що встановив вимоги до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та право, яке застосовується до них, є Закон України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (стаття 6). Наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 06.09.2001 N 201 затверджено Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), яке застосовується при укладаннi договорiв купiвлi/продажу товарiв (надання послуг, виконання робiт) та товарообмiнних договорiв мiж українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та iноземними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi.

     Спiльною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального банку України вiд 21.06.95 N 444 суб'єктам пiдприємницької дiяльностi України рекомендовано застосовувати при укладаннi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) типовi платiжнi умови договорiв (контрактiв) та типовi форми захисних застережень до договорiв (контрактiв), що передбачають розрахунки в iноземнiй валютi.

Постанова ВР № 328/95-ВР від 15.09.1995
Про порядок введення в дiю закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова КМУ № 917 від 22.08.1997
Щодо порядку здійснення контролю за застосуванням пільг щодо обкладення податком на додану вартість продукції, що виробляється за контрактом N 1346/38
Наказ МЗЕЗторгу № 09-а від 05.01.1998
Про внесення доповнень до Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)
Наказ МЗЕЗторгу № 678 від 26.12.1997
Про деякi заходи МЗЕЗторгу по запобiганню порушень нових антидемпiнгових розслiдувань щодо експорту металопрокату
Указ ПУ № 755/98 від 08.07.1998
Про заходи щодо врегулювання вивезення з України насiння соняшнику
Наказ МЗЕЗторгу № 75 від 05.10.1995
Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів(контрактів)
Наказ МЗЕЗторгу № 581 від 12.09.1998
Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1297
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2476-ЕП від 19.10.1998
Постанова КМУ № 1297 від 17.08.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882
Постанова КМУ № 1574 від 02.10.1998
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882
Постанова КМУ № 1753 від 07.11.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882
Постанова КМУ № 1968 від 12.12.1998
Про посилення контролю за проведенням розрахункiв резидентiв i нерезидентiв за зовнiшньоекономiчними операцiями
Постанова КМУ № 853 від 30.06.1996
Про затвердження Порядку здiйснення iноземними суб'єктами господарської дiяльностi операцiй з продукцiєю українського походження на територiї України без вивезення
Декрет КМУ № 15-93 від 19.02.1993
Про систему валютного регулювання i валютного контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-533-ЕП від 02.03.1999
Про доведення наказу МЗЕЗторгу України N 39 вiд 28.01.99
Лист НБУ № 13-111/379-1762 від 01.01.1999
Наказ МЗЕЗторгу № 14-33/790 від 02.09.1997
Щодо представництв iноземних фiрм в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-1558-ЕП від 26.05.1999
Щодо митного оформлення експорту лiсопродукцiї
Закон України ВР № 612/97-ВР від 04.11.1997
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких декретiв Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМКУ № 11/3-3623 від 20.10.1994
Про порядок митного оформлення товарiв при поверненнi їх iз-за кордону внаслiдок розторгнення контракту
Постанова № 122 від 14.02.1978
О порядке подписания внешнеторговых сделок
Постанова КМУ № 981 від 04.06.1999
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 1997 р. N 709
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-2094-ЕП від 09.07.1999
Про доведення Указу Президента України вiд 28.06.99 N757/99
Постанова КМУ № 1199 від 05.07.1999
Про затвердження Типового договору (контракту) на реалiзацiю iнвестицiйного проекту на територiї прiоритетного розвитку, в спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi
Постанова НБУ № 327 від 07.07.1999
Про затвердження Порядку надання довiдок про звiльнення вiд обкладання податками та зборами товарiв, що надходять на виконання контрактiв,якi фiнансуються за рахунок коштiв ЄББР
Постанова КМУ № 882 від 28.12.1994
Про Порядок вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консiгнацiї, комплексного будiвництва, ..
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2689-ЕП від 27.08.1999
Лист СРМ № 4243 від 31.12.1998
Наказ № 372 від 08.06.2006
Про втрату чинностi наказу митницi
Закон України ВР № 1159-XIV від 19.10.1999
Про часткове зупинення дiї статтi 2 Декрету КМУ вiд 11 сiчня 1993 року "Про Єдиний митний тариф України"
Закон України ВР № 1182-ХIУ від 21.10.1999
Про внесення змiни до статтi 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3596-ЕП від 16.11.1999
Щодо надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 2141 від 25.11.1999
Про заходи щодо виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Узбекистан про поставки продукцiї
Розпорядження КМУ № 1347-р від 08.12.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8411 від 08.09.1997
Постанова НБУ № 455 від 15.09.1999
Про внесення змiн i доповнень до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Постанова КМУ № 127 від 24.01.2000
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального банку України вiд 12 грудня 1998 р. N 1968
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-283-ЕП від 01.02.2000
Щодо надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.01.2000 N 51
Наказ ДСЕК № 14 від 26.01.2000
Про затвердження Порядку видачi висновкiв про обгрунтованiсть причин перевищення термiнiв розрахункiв в iноземнiй валютi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Постанова КМУ № 255 від 10.02.2000
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. N 51
Наказ ДСЕК № 12 від 24.01.2000
Про внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволiв Держекспортконтролю на здiйснення експорту, iмпорту, тимчасового вивезення
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-634-ЕП від 28.02.2000
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 76 від 12.05.2000
Про забезпечення контролю за виконанням довгострокових програм економічного співробітництва між Україною та країнами СНД і заходів до них
Розпорядження ДМСУ (до 2012) № 13 від 07.09.1992
Лист НБУ № 18-112/1808 від 12.06.2000
Наказ МЗЕЗторгу № 39 від 28.01.1999
Типовi рекомендацiї щодо базових платiжних умов зовнiшньоторг.контрактiв українських суб'єктiв господарювання в умовах нестабiльних обмiнних курсiв
Постанова КМУ № 444 від 21.06.1995
Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають розрахунки в іноземній валюті
Інше від 19.07.2000
Інше від 11.10.2002
Інше від 21.02.2003

Сторінки

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.