Посреднические сделки

ПОСЕРЕДНИЦЬКI УГОДИ

     В процесi здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктами такої дiяльностi можуть укладатися посередницькi угоди, основними з яких є угоди за договорами:

  • консигнацiйнi;
  • комiсiї, доручення;
  • перевезення;
  • зберiгання;
  • iншi посередницькi угоди, спрямованi на забезпечення здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Законом України вiд 16.04.1991 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" установлено, що посередницькi операцiї, при здiйсненнi яких право власностi на товар не переходить до посередника (на пiдставi комiсiйних, агентських договорiв, договорiв доручення та iнших), здiйснюються без обмежень.

     Для бiльш детального ознайомлення з деякими з цих угод необхiдно звернутися до нормативно-правових актiв, що регулюють їх виконання.

     Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2019 N 104 "Про затвердження Порядку видачi висновку щодо продовження граничних строкiв розрахункiв за окремими операцiями з експорту та iмпорту товарiв, установлених Нацiональним банком" визначено, що до операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) консигнацiї, належать операцiї з реалiзацiї товарiв, вiдповiдно до яких одна сторона (консигнатор) зобов'язується за дорученням iншої сторони (консигнанта) продати протягом визначеного часу дiї угоди консигнацiї за обумовлену винагороду з консигнацiйного складу вiд свого iменi товари, якi належать консигнанту.

     З сукупностi консигнацiйних договорiв, що застосовуються в Українi, розрiзняють консигнацiйнi договори на iмпорт товарiв i договори про поставку товарiв на консигнацiю при експортi.

     Оскiльки в Українi вiдсутнi консигнацiйнi склади, здiйснення консигнацiї при iмпортi товарiв передбачається з розмiщенням ввезених товарiв на митнi склади.

     Якщо товари за договорами консигнацiї (комiсiї, доручення, агентськими) залишаються власнiстю нерезидента до їх выпуску з митного складу, умови їх реалiзацiї можуть бути визначенi при складаннi договору (контракту) купiвлi-продажу, тобто безпосередньо на момент їх випуску зi складу для вiльного обiгу (митний режим iмпорту). При цьому величина митної вартостi такого товару може вiдрiзнятися вiд заявленої при розмiщеннi товару на митний склад.

     При вивезеннi товарiв за межi України за договорами консигнацiї митницi подається митна декларацiя, заповнена у звичайному порядку.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-5698 від 18.06.1997
Стосовно митного оформлення ордерних поставок
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1818-ЕП від 11.08.1998
Щодо декларування товарiв за договорами комiсiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2476-ЕП від 19.10.1998
Постанова КМУ № 1297 від 17.08.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882
Постанова КМУ № 1753 від 07.11.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882
Лист НБУ № 13-210/376-1074 від 05.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1203-ЕП від 24.04.1999
Щодо надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-1702-ЕП від 08.06.1999
Лист ДМКУ № 11/3-2786 від 29.06.1995
Щодо окремих питань порядку митного оформлення товарiв на митних лiцензiйних складах
Розпорядження КМУ № 115-р від 18.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/152 від 22.03.1999
Щодо передекларування продукцiї, розмiщеної на митних лiцензiйних складах
Наказ МЗЕЗторгу № 777 від 24.11.1998
Про заходи МЗЕЗторгу України iз забезпечення виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 28.12.94 N 882
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-283-ЕП від 01.02.2000
Щодо надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.01.2000 N 51
Постанова КМУ № 255 від 10.02.2000
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. N 51
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-634-ЕП від 28.02.2000
Лист ДМКУ № 11/3-1214 від 20.03.1995
Кодекс ВР № б/н від 18.07.1963
Інше від 19.07.2000
Інше від 21.10.2002
Лист ДПАУ № 3494/5/16-1218 від 17.05.2000
Про порядок обкладення податком на додану вартість експортних операцій, які здійснюються комітентом через комісіонера
Лист ДМКУ № 11/1-769 від 20.02.1995
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3100 від 09.04.1997
Стосовно реалiзацiї зовнiшньоекономiчних угод при змiнi форми власностi
Лист ДМКУ № 11/6-4095 від 14.06.1996
Про порядок декларування товарів, що поставляються на виконання договорів комісії
Лист Мінюсту № 18-9-5412 від 27.08.2000
Лист ДПАУ № 2753/6/16-1220-26 від 25.05.2000
Лист ДПАУ № 4388/6/16-0013 від 02.08.2000
Лист ДПАУ № 18764/7/16-1314 від 14.12.1999
Лист ДПАУ № 16711/7/22-2317 від 15.12.2000
Щодо положень чинного валютного законодавства при вирiшеннi питань застосування до суб'єктiв пiдприємництва вiдповiдальностi при виконаннi ними договорiв комiсiї
Лист НБУ № 28-313/2452-3648 від 18.06.2001
Лист Держпідприємництва (до 2011) № 2-221/1167 від 27.02.2002
Постанова КМУ № 445 від 30.03.2002
Про затвердження Порядку вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, лiзингу
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 134 від 10.05.2002
Про затвердження Порядку розгляду документiв, поданих резидентом для отримання висновку щодо вiднесення зовнiшньоекономiчного договору до видiв, визначених у Закону України вiд 23.09.1994 N 185/94-ВР
Лист ДПАУ № 5427/6/16-1314 від 29.09.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-5429-ЕП від 19.06.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-8098-ЕП від 09.09.2002
Лист ДПАУ № 4179/Д/11-1116 від 03.12.2002
Щодо вiднесення до валових витрат суми сплаченого збору на державне пенсiйне страхування при купiвлi iноземної валюти пiд час здiйснення операцiй з комiтентом-нерезидентом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-12802 від 21.12.2002
Лист ДПАУ № 12848/7/22-2317 від 25.09.2001
Лист НБУ № 11-113/1424 від 26.06.2003
Лист ВР № 06-10/10-641 від 24.05.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1780 від 20.09.2005
Податкове роз'яснення про застосування податкових векселiв при митному оформленнi вантажiв, що ввозяться на митну територiю України за договорами комiсiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2222-ЕП від 28.11.2005
Лист ДПАУ № 603/4/16-1210 від 01.12.2000
Лист ДПАУ № 15498/7/16-1220-5 від 14.10.1999
Лист ДПАУ № 3526/6/15-3416-26 від 16.12.2002
Лист ДПАУ № 2106/6/16-1515-26 від 09.03.2006
Лист ДПАУ № 8506/6/16-1515-26 від 03.08.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1353 від 21.08.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/11930-ЕП від 24.10.2006
Постанова КМУ № 1409 від 29.12.2007
Про затвердження Порядку продовження строкiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.