Метод визначення митної вартостi за цiною договору щодо iдентичних товарiв

МЕТОД 2

     Метод визначення митної вартостi за цiною договору щодо iдентичних товарiв застосовується вiдповiдно до статтi 59 Митного кодексу України.

     У разi якщо митна вартiсть оцiнюваних товарiв не може бути визначена згiдно з положеннями статтi 58 Митного кодексу України, за основу для її визначення береться вартiсть операцiї з iдентичними товарами, що продаються на експорт в Україну з тiєї ж країни i час експорту яких збiгається з часом експорту оцiнюваних товарiв або є максимально наближеним до нього.

     При застосуваннi цього методу визначення митної вартостi за основу береться прийнята митним органом вартiсть операцiї з iдентичними товарами з дотриманням умов, зазначених у статтi 59 Митного кодексу України. При цьому пiд iдентичними розумiються товари, однаковi за всiма ознаками з оцiнюваними товарами, у тому числi за такими, як:
     1) фiзичнi характеристики;
     2) якiсть та репутацiя на ринку;
     3) країна виробництва;
     4) виробник.

     Цiна договору щодо iдентичних товарiв береться за основу для визначення митної вартостi товарiв, якщо цi товари ввезено приблизно в тiй же кiлькостi та на тих же комерцiйних рiвнях, що й оцiнюванi товари.

     У разi вiдсутностi такого продажу використовується вартiсть операцiї з iдентичними товарами, що продавалися в Україну в iншiй кiлькостi та/або на iнших комерцiйних рiвнях. При цьому їх цiна коригується з урахуванням зазначених розбiжностей незалежно вiд того, чи веде це до збiльшення або зменшення вартостi.

     Iнформацiя, що використовується при здiйсненнi коригування, повинна бути документально пiдтверджена.

     У разi якщо для цiлей застосування цього методу виявляється бiльш як одна вартiсть договору щодо iдентичних товарiв, для визначення митної вартостi оцiнюваних товарiв використовується найменша така вартiсть.

     У випадках, визначених Митним кодексом України, для заявлення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України вiдповiдно до митного режиму iмпорту, митному органу, який проводить митне оформлення цих товарiв, разом з митною декларацiєю та iншими необхiдними для митного оформлення зазначених товарiв документами в установленому порядку подається декларацiя митної вартостi. Форму декларацiї митної вартостi та Правила заповнення декларацiї митної вартостi затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.2012 N 599.

Інше від 25.12.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 828 від 02.12.2003
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Постанова КМУ № 409 від 31.03.2004
Про внесення змiн до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 74 від 31.01.2007
Про затвердження Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1/657-ЕП від 13.04.2009
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1017 від 26.10.2009
Про внесення змiн до Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1263 від 20.10.2010
Про внесення доповнень до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень МКУ, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України
Наказ Мінфіну № 416 від 29.03.2012
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Наказ Мінфіну № 599 від 24.05.2012
Про затвердження Форми декларацiї митної вартостi та Правил її заповнення
Роз'яснення ДФСУ від 05.12.2014
У яких випадках застосовується метод визначення вартостi за цiною договору щодо iдентичних товарiв

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.