МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.05.2012 N 599


Про затвердження Форми декларацiї митної вартостi та Правил її заповнення

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 червня 2012 р. за N 984/21296


     Вiдповiдно до статтi 52 Митного кодексу України вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI, пiдпункту 64 пункту 4 та пiдпункту 3 пункту 10 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, наказую:

     1. Затвердити Форму декларацiї митної вартостi, що додається.

     2. Затвердити Правила заповнення декларацiї митної вартостi, що додаються.

     3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 березня 2012 року N 416 "Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 12 квiтня 2012 року за N 563/20876.

     4. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) та Департаменту митних платежiв Державної митної служби України (Гiла С. П.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     5. Державнiй митнiй службi України (Калетнiку I. Г.) протягом 5 днiв з дня набрання чинностi цим наказом доопрацювати програмне забезпечення з метою реалiзацiї вимог цього наказу.

     6. Цей наказ набирає чинностi з дня набрання чинностi Митним кодексом України вiд 13 березня 2012 року, але не ранiше дня офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва М. Бродський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
24.05.2012 N 599

ФОРМА
декларацiї митної вартостi

1 Продавець

 

 

Для вiдмiток митного органу
2(а). Покупець

 

 

2(б). Декларант

 

 

3. Умови поставки
4. Реквiзити документiв, що пiдтверджують заявлену митну вартiсть

 

Увага!
За подання недостовiрних вiдомостей декларант та/або уповноважена ним особа несуть вiдповiдальнiсть згiдно з Митним кодексом
5. Номер i дата прийняття митним органом рiшень щодо вiдомостей, зазначених у графах 9 - 11 ДМВ
6. Митна вартiсть товарiв, визначена iз застосуванням методу (необхiдне позначити "Х"):
1) основного - за цiною договору (контракту) щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї) р
2) другорядного:
    а) за цiною договору щодо iдентичних товарiв р
б) за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв р
в) на основi вiднiмання вартостi р
г) на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть) р
ґ) резервного р
7. Обґрунтування обрання методу визначення митної вартостi iз зазначенням причини незастосування основного методу
8. Джерела iнформацiї, що використовувалися для визначення митної вартостi
9(а). Чи пов'язанi мiж собою продавець та покупець? р ТАК р НI
9(б). Чи вплинула взаємозалежнiсть продавця та покупця на цiну товару? р ТАК р НI
10(а). Чи є обмеження прав покупця (iмпортера) на використання товарiв, за винятком обмежень: р ТАК р НI
    встановлених законом чи запроваджених органами державної влади;
географiчного регiону, в якому товари можуть бути перепроданi (вiдчуженi повторно);
що не впливають значною мiрою на вартiсть товарiв
10(б). Чи є будь-якi умови або застереження, якi унеможливлюють визначення вартостi оцiнюваних товарiв? р ТАК р НI
Якщо "так", то зазначте конкретнi умови.
Якщо умову кiлькiсно визначено, то заповнiть графу 14(б) додаткового аркуша А
11(а). Чи передбачено роялтi та iншi лiцензiйнi платежi, якi покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцiнюваних товарiв? р ТАК р НI
11(б). Чи є умова, за якої частина виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, розпорядження або використання товарiв покупцем надiйде прямо чи опосередковано продавцевi? р ТАК р НI
Якщо в графах 11(а) i 11(б) дано вiдповiдь "так", то деталiзуйте її, а в графах 18 i 19 додаткового аркуша А зазначте вiдповiдну суму
12. Кiлькiсть додаткових аркушiв до цiєї декларацiї
13(а). Пiдпис та печатка декларанта або уповноваженої ним особи
Дата заповнення

___ ____________ 20__ р.

13(б). Прiзвище, iм'я та по батьковi декларанта або уповноваженої ним особи
 

 

Заповнюється у разi визначення митної вартостi товарiв основним методом Аркуш N

Додатковий аркуш А

Для вiдмiток митного органу Номер товару Номер товару Номер товару
     
Код товару Код товару Код товару
     
А. Основа для розрахунку 14(а). Цiна товару в iноземнiй валютi      
Код валюти      
Курс перерахунку      
Цiна товару, гривень      
14(б). Опосередкованi платежi, гривень      
15. Усього "А", гривень      
Б. Складовi митної вартостi, гривень 16. Витрати, понесенi покупцем:
     а) комiсiйнi та брокерська винагорода, за винятком комiсiйних за закупiвлю
     
     б) вартiсть ящикiв тари (контейнерiв)
     
     в) вартiсть упаковки або вартiсть пакувальних матерiалiв та робiт, пов'язаних iз пакуванням
     
17. Вартiсть товарiв та послуг, якi поставляються прямо чи опосередковано покупцем безоплатно або за зниженими цiнами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем оцiнюваних товарiв на експорт в Україну:
     а) сировини, матерiалiв деталей, напiвфабрикатiв, комплектувальних виробiв тощо
     
     б) iнструментiв, штампiв, шаблонiв та аналогiчних предметiв, використаних у процесi виробництва оцiнюваних товарiв
     
     в) матерiалiв, витрачених в процесi виробництва оцiнюваних товарiв
     
     г) iнженерних та дослiдно-конструкторських робiт, дизайну, художнього оформлення, ескiзiв та креслень, виконаних за межами України i безпосередньо необхiдних для виробництва оцiнюваних товарiв
     
18. Роялтi та iншi лiцензiйнi платежi (див. графу 11 (а))      
19. Вiдповiдна частина виручки (див. графу 11 (б))      
20. Витрати на транспортування до  
(мiсце доставки)
     
21. Витрати на навантаження, вивантаження та обробку      
22. Витрати на страхування      
23. Усього "Б", гривень      
В. Витрати, що не включаються до митної вартостi 24. Плата за будiвництво, спорудження, складення, технiчне обслуговування або технiчну допомогу      
25. Витрати на транспортування пiсля ввезення на митну територiю України      
26. Податки, якi справляються в Українi      
27. Усього "В", гривень      
28. Заявлена митна вартiсть (А + Б - В): а) у гривнях
б) в iноземнiй валютi
     
     
Г. Якщо суму сплачено в iноземнiй валютi, в цьому роздiлi зазначаються сума в iноземнiй валютi та курс перерахунку за кожним товаром i складовою митної вартостi.
Номер графи з роздiлiв "Б" i "В" Код валюти Сума Курс перерахунку

 

Пiдпис та печатка декларанта або уповноваженої ним особи

 

Заповнюється у разi визначення митної вартостi товарiв другорядними методами Аркуш N

Додатковий аркуш Б

Для вiдмiток митного органу Номер товару Номер товару Номер товару
     
Розрахунок митної вартостi товару Код товару Код товару Код товару
     
Метод визначення митної вартостi      
Метод 2 або 3 Д. Основа для розрахунку 29. Вартiсть операцiї з iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами:
а) в iноземнiй валютi;
б) у гривнях
 

 

   
     
Е. Коригування 30(а). Коригування з урахуванням розмiру партiї      
30(б). Коригування з урахуванням комерцiйних рiвнiв      
30(в). Витрати на транспортування до  
(мiсце доставки)
     
30(г). Витрати на навантаження, вивантаження та обробку      
30(ґ). Вартiсть страхування      
31. Усього "Е", гривень      
32. Заявлена митна вартiсть (Д + Е), гривень      
Метод 4 Є. Основа для розрахунку 33(а). Цiна одиницi товару, за якою оцiнюванi, iдентичнi чи подiбнi (аналогiчнi) товари продаються в Українi, яка є основою для розрахунку

33(б). Цiна партiї товарiв

 

 

   
     
Ж. Компоненти 34(а). Поправка на вартiсть, додану обробкою (переробкою) товару      
34(б). Комiсiйнi або звичайнi торговельнi надбавки у зв'язку з продажем на митнiй територiї України      
34(в). Звичайнi витрати, понесенi в Українi на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування, та iншi пов'язанi з такими операцiями витрати      
34(г). Податки, якi справляються в Українi      
35. Усього "Ж", гривень      
36. Заявлена митна вартiсть (Є, Ж), гривень      
Метод 5 З. Розрахунок 37. Вартiсть матерiалiв та витрат, понесених виробником      
38. Обсяг прибутку та загальних витрат      
39(а). Витрати на транспортування до  
(мiсце доставки)
     
39(б). Витрати на завантаження, розвантаження та обробку      
39(в). Вартiсть страхування      
40. Заявлена митна вартiсть (З), гривень      
Метод 6 И. Основа для розрахунку 41. Основа для визначення митної вартостi      
42. Витрати, що пiдлягають включенню до митної вартостi      
43. Заявлена митна вартiсть (И), гривень      
I. Якщо суму сплачено в iноземнiй валютi, в цьому роздiлi зазначаються сума в iноземнiй валютi та курс перерахунку за кожним товаром i складовою митної вартостi.
Номер графи з роздiлiв "Е", "Є", "Ж", "З" та "И" Код валюти Сума Курс перерахунку

 

Пiдпис та печатка декларанта або уповноваженої ним особи
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
24.05.2012 N 599
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 червня 2012 р. за N 984/21296

ПРАВИЛА
заповнення декларацiї митної вартостi

I. Загальнi положення

     1.1. Цi Правила визначають порядок заповнення декларацiї митної вартостi (далi - ДМВ), яка використовується:

     декларантом або уповноваженою ним особою - при визначеннi та заявленнi митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України вiдповiдно до митного режиму iмпорту;

     митним органом - при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення декларантом або уповноваженою ним особою митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України вiдповiдно до митного режиму iмпорту.

     У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     опосередкований платiж - це платiж покупця на адресу третьої особи на користь продавця, врегулювання покупцем повнiстю чи частково боргу продавця тощо;

     термiни "роялтi", "лiцензiйний платiж", "база роялтi", "комбiнований платiж", "паушальний платiж" вживаються в значеннi, наведеному у Нацiональному стандартi N 4 "Оцiнка майнових прав iнтелектуальної власностi", затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03 жовтня 2007 року N 1185;

     iншi термiни вживаються в значеннях, якi наведенi у Митному кодексi України (далi - Кодекс).

     1.2. ДМВ подається у випадках, передбачених частинами п'ятою та шостою статтi 52 Кодексу.

     1.3. ДМВ подається в установленому порядку митному органу, що здiйснює митне оформлення товарiв, разом з митною декларацiєю на оцiнюванi товари.

     1.4. При поданнi митної декларацiї на паперовому носiї ДМВ подається на паперовому носiї.

     В порядку, передбаченому Кодексом для електронного декларування, ДМВ подається у формi електронного документа.

     При поданнi митної декларацiї на паперовому носiї ДМВ подається на паперовому носiї та супроводжується її електронною копiєю. ДМВ на паперовому носiї подається в одному примiрнику, який залишається у справах митного органу. За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи ДМВ на паперовому носiї може подаватися у двох примiрниках, один з яких з вiдповiдними вiдмiтками митного органу повертається декларанту або уповноваженiй ним особi.

     1.5. ДМВ складається з основного аркуша та додаткового, який заповнюється на товари одного - трьох найменувань.

     Для заявлення вiдомостей про митну вартiсть товарiв, визначену за цiною договору (контракту) щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї), до основного аркуша ДМВ додається додатковий аркуш А.

     Для заявлення вiдомостей про митну вартiсть товарiв, визначену iз застосуванням другорядних методiв, передбачених статтями 59 - 64 Кодексу (за цiною договору щодо iдентичних товарiв, за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв, на основi вiднiмання вартостi, на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть) та резервного), до основного аркуша ДМВ додається додатковий аркуш Б.

     За наявностi в партiї товарiв бiльше трьох найменувань до основного аркуша ДМВ залежно вiд методу визначення митної вартостi додається необхiдна кiлькiсть додаткових аркушiв А та Б.

     Додатковi аркушi можуть бути використанi тiльки в тому випадку, якщо всi данi, заявленi на основному аркушi ДМВ, повною мiрою стосуються й товарiв, зазначених у додаткових аркушах цiєї ДМВ.

     1.6. ДМВ заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера.

     Якщо оригiнальне написання прiзвищ, iмен та по батьковi (за наявностi) осiб, найменувань та мiсцезнаходжень пiдприємств-нерезидентiв тощо виконується iноземною мовою, яка використовує латинський алфавiт, у ДМВ такi вiдомостi зазначаються латинськими лiтерами.

     При застосуваннi ДМВ на паперовому носiї ДМВ друкується декларантом або уповноваженою ним особою на бiлому паперi формату А4. Технiчнi характеристики паперу, призначеного для виготовлення ДМВ за допомогою комп'ютера, повиннi забезпечувати належну якiсть вiдбиткiв службових штампiв i печаток митних органiв, що використовуються для оформлення ДМВ.

     У вiдповiдних графах кожного аркуша ДМВ на паперовому носiї повиннi бути проставленi особистий пiдпис та печатка (у разi наявностi) декларанта або уповноваженої ним особи.

     1.7. Вартiснi показники в ДМВ виражаються дробовим числом з точнiстю до 4 знакiв пiсля коми, крiм граф 28, 32, 36, 40, 43 ДМВ, у яких вартiснi показники округлюються за правилами округлення з точнiстю до двох знакiв у дробовiй частинi.

     1.8. При заповненнi ДМВ використовуються вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, ведення яких передбачено статтею 454 Кодексу, Класифiкацiя країн свiту, затверджена наказом Державного комiтету статистики України вiд 22 грудня 2010 року N 527 (далi - Класифiкацiя країн свiту), Класифiкацiя валют, затверджена наказом Державного комiтету статистики України вiд 22 грудня 2010 року N 528 (далi - Класифiкацiя валют).

     1.9. За вiдсутностi в будь-якiй графi ДМВ на паперовому носiї мiсця, потрiбного для зазначення вiдомостей, допускається запис їх на зворотному боцi вiдповiдного аркуша ДМВ iз зазначенням графи, якої стосується цей запис. Такий запис засвiдчується пiдписом i печаткою (у разi наявностi) особи, яка вчинила запис, а у вiдповiдних графах ДМВ робиться вiдмiтка "Див. на зворотi".

     1.10. Декларант або уповноважена ним особа самостiйно заповнює всi графи ДМВ вiдповiдно до порядку їх заповнення, за винятком граф, призначених для вiдмiток митного органу.

     1.11. Посадова особа митного органу, що здiйснює контроль правильностi визначення митної вартостi та проводить перевiрку заповнення ДМВ (далi - посадова особа митного органу), не має права з власної iнiцiативи або за дорученням чи на прохання декларанта або уповноваженої ним особи вписувати будь-якi данi до граф ДМВ, що повиннi заповнюватися декларантом або уповноваженою ним особою, вносити до них змiни, доповнення чи виправлення.

     1.12. Декларант або уповноважена ним особа може вносити змiни (доповнення, виправлення) до декларацiї митної вартостi, крiм граф з вартiсними показниками.

     Змiни (доповнення, виправлення) граф ДМВ на паперовому носiї засвiдчуються пiдписом та печаткою (у разi наявностi) декларанта або уповноваженої ним особи.

     Внесення змiн до ДМВ у формi електронного документа здiйснюється шляхом вiдкликання декларантом або уповноваженою ним особою поданих ДМВ та митної декларацiї та направлення митному органу нової митної декларацiї та ДМВ у формi електронного документа.

     1.13. При поданнi додаткової декларацiї у випадках, передбачених статтею 261 Кодексу, ДМВ подається у загальному порядку.

     Особливостi заповнення граф ДМВ при її подачi у випадках, передбачених частиною п'ятою статтi 261 Кодексу, визначенi цим Порядком.

     1.14. Метод визначення митної вартостi товарiв за цiною договору (контракту) щодо товарiв, якi iмпортуються, не застосовується, якщо використанi декларантом або уповноваженою ним особою вiдомостi не пiдтвердженi документально або не визначенi кiлькiсно i достовiрнi та/або вiдсутня хоча б одна iз складових митної вартостi, яка є обов'язковою при її обчисленнi.

II. Правила заповнення ДМВ

Правила заповнення граф ДМВ посадовою особою митного органу

     2.1. Посадовою особою митного органу заповнюється графа ДМВ "Для вiдмiток митного органу".

     2.2. В основному i додаткових аркушах проставляється реєстрацiйний номер ДМВ, який повинен вiдповiдати номеру митної декларацiї.

     На основному аркушi, крiм реєстрацiйного номера ДМВ, повинно бути зазначене рiшення, яке прийняте посадовою особою митного органу за результатами контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв.

     2.3. Запис щодо рiшення, яке прийняте посадовою особою митного органу за результатами контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, учиняється таким чином:

     якщо за результатами аналiзу, виявлення та оцiнки ризикiв посадовою особою митного органу встановлено ризик заявлення неповних та/або недостовiрних вiдомостей про митну вартiсть, у тому числi невiрне визначення митної вартостi, або якщо за результатом розгляду поданих декларантом або уповноваженою ним особою документiв, якi пiдтверджують митну вартiсть товарiв, встановленi пiдстави для запиту документiв, перелiк яких визначений частинами третьою та/або четвертою статтi 53 Кодексу, посадова особа митного органу у графi "Для вiдмiток митного органу" ДМВ на паперовому носiї робить запис про необхiднiсть подання документiв для пiдтвердження митної вартостi товарiв iз складенням перелiку таких документiв, зазначає час, дату i прiзвище, ставить свiй пiдпис та проставляє вiдбиток особистої номерної печатки.

     При електронному декларуваннi посадова особа за допомогою автоматизованої системи митного оформлення створює та надсилає декларанту або уповноваженiй ним особi засвiдчене електронним цифровим пiдписом електронне повiдомлення про необхiднiсть подання документiв вiдповiдно до частин третьої та/або четвертої статтi 53 Кодексу для пiдтвердження митної вартостi товарiв iз складанням їх перелiку.

     2.4. ДМВ на паперовому носiї надається декларанту або уповноваженiй ним особi для ознайомлення з таким записом. Декларант або уповноважена ним особа пiсля ознайомлення зазначає час, дату, прiзвище та проставляє пiдпис.

     При електронному декларуваннi повiдомлення про необхiднiсть подання документiв вважається одержаним декларантом або уповноваженою ним особою з часу надходження до митного органу повiдомлення в електроннiй формi вiд декларанта або уповноваженої ним особи про одержання цього повiдомлення.

     2.5. У разi вiдмови подати документи декларант або уповноважена ним особа робить вiдповiдний запис iз зазначенням часу, дати, прiзвища та проставлення свого пiдпису на зворотному боцi основного аркуша ДМВ на паперовому носiї.

     При електронному декларуваннi декларант або уповноважена ним особа надсилає повiдомлення про вiдмову у подачi документiв у складi електронного повiдомлення, засвiдченого електронним пiдписом.

     2.6. Якщо за результатом розгляду поданих декларантом або уповноваженою ним особою документiв посадовою особою митного органу встановленi визначенi Кодексом пiдстави для прийняття рiшення про коригування митної вартостi товарiв, в основному аркушi ДМВ учиняється запис "Рiшення про коригування митної вартостi товарiв вiд ____ N ____".

     2.7. Якщо в митного органу вiдсутнi зауваження щодо заявленої декларантом або уповноваженою ним особою митної вартостi, вiдсутнi пiдстави для прийняття рiшення про коригування митної вартостi товарiв, то в основному аркушi ДМВ учиняється запис "митну вартiсть визнано".

     2.8. Записи на паперовому носiї ДМВ завiряються особистим пiдписом посадової особи та вiдбитком особистої номерної печатки.

III. Правила заповнення граф ДМВ декларантом або уповноваженою ним особою

Основний аркуш ДМВ

     Графа 1

     Зазначаються вiдомостi про нерезидента - продавця товару, який продається на експорт в Україну, а в iншому випадку зазначаються вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту). Вiдомостi зазначаються в порядку, встановленому для заповнення графи 2 митної декларацiї при декларуваннi товарiв у митний режим iмпорту.

     Графа 2(а)

     Зазначаються вiдомостi про резидента - покупця товару, який продається на експорт в Україну, а в iншому випадку зазначаються вiдомостi про резидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту). Вiдомостi зазначаються в порядку, встановленому для заповнення графи 9 митної декларацiї при декларуваннi товарiв у митний режим iмпорту.

     Графа 2(б)

     Зазначаються вiдомостi про декларанта або уповноважену ним особу. Вiдомостi зазначаються в порядку, встановленому для заповнення графи 14 митної декларацiї при декларуваннi товарiв у митний режим iмпорту.

     Графа 3

     Зазначаються скорочене лiтерне найменування умов поставки згiдно з класифiкатором умов поставки, лiтерний код альфа-2 країни поставки вiдповiдно до Класифiкацiї країн свiту, через пропуск - назва географiчного пункту у цiй країнi (наприклад: CIF UA Одеса, FOB US Нью-Йорк тощо).

     Графа 4

     Зазначаються код згiдно з класифiкатором документiв, номер, дата укладення зовнiшньоекономiчного договору (контракту), у тому числi змiн до нього (за наявностi), або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), рахункiв-фактур (iнвойсiв), виставлених продавцем покупцевi, або рахункiв-проформ та iнших документiв, що пiдтверджують вiдомостi про заявлену митну вартiсть. Вiдомостi зазначаються в порядку, встановленому для заповнення графи 44 митної декларацiї при декларуваннi товарiв у митний режим iмпорту.

     У разi подачi ДМВ разом з додатковою декларацiєю у випадках, передбачених частиною п'ятою статтi 261 Кодексу, у графi наводяться вiдомостi про всi митнi декларацiї, до яких подається додаткова декларацiя. Перед реквiзитами кожної митної декларацiї проставляється її порядковий номер у графi 4 ДМВ. Пiсля реквiзитiв митної декларацiї наводяться вiдомостi щодо документiв, якi пiдтверджують вiдомостi про заявлену митну вартiсть у цiй декларацiї. Вiдомостi про митнi декларацiї наводяться в хронологiчному порядку. В iнших графах основного аркуша ДМВ наводяться вiдомостi, що стосуються вiдповiдної митної декларацiї, з посиланням на порядковий номер цiєї декларацiї, зазначений у графi 4 ДМВ.

     Графа 5

     Зазначаються номери та дати рiшень, прийнятих митними органами за результатом розгляду обставин, вказаних у графах 9 - 11 ДМВ, щодо продажу товарiв покупцю вiд того ж продавця, якщо в митних органiв були зауваження до цих даних. Наводяться найменування й код вiдповiдного митного органу, який здiйснював митне оформлення товару, i змiст зауваження.

     Графа 6

     Вiдмiчається знаком "Х" метод визначення митної вартостi, за яким визначено митну вартiсть оцiнюваних товарiв. У разi визначення митної вартостi оцiнюваних товарiв рiзними методами у графi вiдмiчаються всi методи, якi застосовувались для її визначення.

     Графа 7

     Скорочено наводиться обґрунтування причин, з яких не застосовано метод визначення митної вартостi за цiною договору (контракту) щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї).

     Графа заповнюється у разi визначення митної вартостi товарiв другорядними методами.

     Графа 8

     У графi зазначаються вiдомостi про документи, що використовувалися для визначення митної вартостi за методом або методами, зазначеними у графi 6 (крiм документiв, вiдомостi про якi зазначенi у графi 4).

     Графа заповнюється у разi визначення митної вартостi товарiв другорядними методами.

     Графи 9(а), 9(б)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     Особи вважаються пов'язаними мiж собою у випадках, наведених у статтi 58 Кодексу.

     При цьому одна особа вважається такою, що контролює iншу, якщо перша особа у юридичному або практичному вiдношеннi може застосовувати обмеження до останньої або керувати нею.

     Графа 10(а)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     Вiдповiдно до пiдпункту "в" пункту 1 частини першої статтi 58 Кодексу цiна, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi, вважається прийнятною при наявностi обмежень, якi не впливають значною мiрою на вартiсть товарiв. Прикладом таких обмежень може бути випадок, коли продавець вимагає вiд покупця автомобiлiв не продавати чи виставляти їх до зафiксованої дати, яка становить початок модельного року.

     Графа 10(б)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     У разi вiдповiдi "так" наводяться подробицi, тобто змiст умов, якi мали вплив на цiну, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi.

     Якщо щодо продажу оцiнюваних товарiв або їх цiни iснують будь-якi умови або застереження, якi унеможливлюють визначення вартостi цих товарiв, то метод визначення митної вартостi за цiною договору (контракту) щодо товарiв, якi ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до митного режиму iмпорту, не застосовується.

     Прикладами таких випадкiв є:

     а) встановлення цiни на оцiнюванi товари за умови, що покупець також купить iншi товари у визначенiй кiлькостi;

     б) встановлення цiни на оцiнюванi товари залежно вiд цiни або цiн, за якими покупець оцiнюваних товарiв продає iншi товари продавцевi оцiнюваних товарiв;

     в) встановлення цiни на оцiнюванi товари на основi форми платежу, яка не стосується оцiнюваних товарiв (наприклад, оцiнюванi товари є напiвфабрикатами, якi надаються продавцем за умови, що продавець одержить конкретну кiлькiсть готової продукцiї).

     Графа 11(а)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     У разi вiдповiдi "так" наводяться подробицi, що стосуються роялтi та iнших лiцензiйних платежiв, вид платежу (роялтi, паушальний або комбiнований), за що вiн сплачений або пiдлягає сплатi тощо.

     Суми цих платежiв, якi покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцiнюваних товарiв, якщо такi платежi не були включенi до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за товари, наводяться в графi 18 ДМВ.

     Графа 11(б)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     У разi вiдповiдi "так" у графi 19 ДМВ зазначається вiдповiдна частина виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу оцiнюваних товарiв, їх використання або розпорядження ними на митнiй територiї України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця.

     Графа 12

     Зазначається кiлькiсть додаткових аркушiв до основного аркуша ДМВ (кiлькiсть аркушiв повинна вiдповiдати номеру останнього аркуша мiнус 1).

     Графа 13(а)

     У разi застосування ДМВ на паперовому носiї проставляються дата заповнення ДМВ, особистий пiдпис та печатка (у разi наявностi) декларанта або уповноваженої ним особи.

     При електронному декларуваннi зазначається дата заповнення ДМВ.

     Графа 13(б)

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi декларанта або уповноваженої ним особи.

Додатковий аркуш А до основного аркуша ДМВ

     Додатковий аркуш А до основного аркуша ДМВ призначається для розрахунку митної вартостi за основним методом визначення митної вартостi - за цiною договору (контракту) щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї).

     У графах 14 - 28 додаткового аркуша А усi данi наводяться в гривнях, якщо iнше не встановлено порядком заповнення вiдповiдної графи. Якщо витрати, що пiдлягають урахуванню, здiйсненi в iноземнiй валютi, то вiдомостi про перерахунок у iноземну валюту наводяться в роздiлi "Г".

     На кожному додатковому аркушi зазначається його порядковий номер. У додатковому аркушi можуть бути наведенi вiдомостi щодо товарiв вiд одного до трьох найменувань.

     "Номер товару"

     Зазначається номер вiдповiдного товару з графи 32 митної декларацiї або додаткового аркуша до неї.

     У разi подачi додаткової декларацiї у випадках, передбачених частиною п'ятою статтi 261 Кодексу, зазначається номер товару з графи 32 вiдповiдної митної декларацiї, далi через знак "/" зазначається порядковий номер цiєї митної декларацiї, зазначений у графi 4 ДМВ.

     "Код товару"

     Зазначається код вiдповiдного товару згiдно з УКТ ЗЕД, наведений у графi 33 митної декларацiї.

     Роздiл А "Основа для розрахунку"

     Наводяться вiдомостi про цiну ввезеного товару, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi, а також про опосередкованi платежi, якi в сумi є основою для визначення митної вартостi цього товару.

     При розрахунку митної вартостi враховується вплив умов поставки (графа 3 ДМВ) та iнших умов, що стосуються продажу оцiнюваних товарiв.

     Графа 14(а)

     У першому рядку в iноземнiй валютi зазначається цiна, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари. Цiна, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi, визначається з урахуванням положень статтi 58 Кодексу.

     Документальним пiдтвердженням заявленої вартостi товару є рахунок-фактура (iнвойс), зазначений у графi 4 ДМВ, або рахунок-проформа, який також зазначається в графi 4 ДМВ, банкiвськi платiжнi документи, якщо рахунок сплачено, договiр (контракт) купiвлi-продажу товару, а також iншi документи, перелiк яких наведено в статтi 53 Кодексу.

     У другому рядку графи наводиться лiтерний код валюти рахунку (у дужках) вiдповiдно до Класифiкацiї валют.

     У третьому рядку графи наводиться курс, за яким валюту перераховано у гривнi. Перерахунок iноземної валюти в гривнi здiйснюється за курсом, установленим Нацiональним банком України на дату прийняття митної декларацiї до митного оформлення.

     У четвертому рядку графи зазначається в гривнях цiна, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi.

     Вiдомостi в другому та третьому рядках повиннi наводитися пiсля тексту, а не в графах "Номер товару"/"Код товару".

     Графа 14(б)

     Зазначається сума опосередкованих платежiв у гривнях, якщо про них було зазначено в графi 10(б) основного аркуша ДМВ.

     Зазначається також величина поправки до цiни товару для випадкiв, коли мали мiсце вiдповiднi обмеження або умови. Розрахунок вартiсної оцiнки впливу цих поправок також наводиться на зворотному боцi аркуша ДМВ.

     Якщо в графi 14(б) зазначено сумарний розмiр опосередкованих платежiв i величин поправок до цiни (або тiльки величину поправки), то в графi вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi аркуша наводиться розшифровка загальної суми, зазначеної в графi 14(б).

     У разi застосування ДМВ на паперовому носiї розрахунок вартiсного впливу цих умов або обмежень надається на зворотному боцi основного аркуша ДМВ iз зазначенням документiв, на пiдставi яких здiйснювався розрахунок, а вiдповiдна сума наводиться в графi 14(б) як опосередкований платiж i враховується при визначеннi вартостi операцiї та митної вартостi оцiнюваних товарiв. При цьому у графi 10(б) учиняється запис "Див. на зворотi".

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то опосередкований платiж розподiляється мiж товарами рiзних найменувань, яких вiн стосується, пропорцiйно вартостi цих товарiв, зазначенiй в четвертому рядку графи 14(а).

     Графа 15

     Зазначається в гривнях сума четвертого рядка графи 14(а) та графи 14(б).

     Роздiл Б "Складовi митної вартостi, гривень"

     У цьому роздiлi зазначаються витрати (складовi митної вартостi), передбаченi частиною десятою статтi 58 Кодексу, що не включенi до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi, пiдтвердженi документально (договорами, рахунками, товаротранспортними накладними, розрахунками на основi транспортних тарифiв тощо).

     Графа 16

     Зазначаються витрати, понесенi покупцем, що не включенi до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi (графа 14(а)), тобто не включенi продавцем до рахунку-фактури, виставленого покупцевi, але мали мiсце у зв'язку з увезенням оцiнюваних товарiв на митну територiю України та були сплаченi або пiдлягають сплатi покупцем.

     Пункт "а" графи 16

     Зазначаються витрати, понесенi покупцем на комiсiйнi та брокерську винагороду, за винятком комiсiйних за закупiвлю, що є платою покупця своєму агентовi за надання послуг, пов'язаних iз представництвом його iнтересiв за кордоном для закупiвлi оцiнюваних товарiв.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то зазначенi витрати розподiляються мiж товарами кожного найменування пропорцiйно їх вартостi, зазначенiй у графi 15 ДМВ.

     Пункт "б" графи 16

     Зазначаються витрати, понесенi покупцем, на вартiсть ящикiв тари (контейнерiв), в яку упаковано товар, або iншої упаковки, що для митних цiлей вважаються єдиним цiлим з вiдповiдними товарами.

     Якщо використовується багатооборотна тара, то її вартiсть при кожнiй поставцi товарiв розподiляється пропорцiйно кiлькостi товарiв у кожнiй партiї. Пропорцiйний розподiл витрат на тару (тобто перенесення її вартостi частками на кожну партiю) приймається митним органом за умови, що такий розподiл вiдображено в договорi (контрактi) або пiдтверджений будь-яким iншим документом.

     До витрат на тару не належать окремо сплаченi кошти за повернення тари продавцевi.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то зазначенi витрати розподiляються мiж товарами кожного найменування пропорцiйно їх вазi брутто.

     Пункт "в" графи 16

     Зазначаються витрати, понесенi покупцем, на вартiсть упаковки або вартiсть пакувальних матерiалiв та робiт, пов'язаних iз пакуванням.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то зазначенi витрати розподiляються мiж товарами кожного найменування пропорцiйно їх вазi брутто.

     Графа 17

     Графа заповнюється, якщо покупцем прямо чи опосередковано безоплатно або за зниженими цiнами поставляються товари та послуги, зазначенi у пунктi 2 частини десятої статтi 58 Кодексу (пункти "а" - "г" графи 17 ДМВ), якщо вони призначенi для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцiнюваних товарiв, якщо така вартiсть не включена до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi.

     Пункт "а" графи 17

     Зазначається вартiсть сировини, матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, комплектувальних виробiв тощо, якi увiйшли до складу оцiнюваних товарiв та були наданi прямо чи опосередковано покупцем безоплатно або за зниженими цiнами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцiнюваних товарiв.

     Вартiстю товарiв та послуг, наданих для виготовлення оцiнюваних товарiв, є цiна, сплачена покупцем при закупiвлi їх у третiх осiб. Якщо цi товари виготовлено особисто покупцем або пов'язаною з ним особою, то за їх вартiсть приймається вартiсть їх виготовлення, пiдтверджена вiдповiдною бухгалтерською документацiєю покупця.

     Якщо покупцем були наданi будь-якi послуги з обробки або переробки сировини, матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, комплектувальних виробiв, з їх доставки чи зберiгання тощо, то вартiсть цих послуг (при розрахунку митної вартостi) ураховується за тiєю цiною, за якою вони були придбанi покупцем.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то зазначенi витрати розподiляються мiж товарами кожного найменування, яких вони стосуються, пропорцiйно їх вартостi, зазначенiй у графi 15 ДМВ.

     Пункт "б" графи 17

     Зазначається вартiсть iнструментiв, штампiв, шаблонiв та аналогiчних предметiв, використаних у процесi виробництва оцiнюваних товарiв та якi були наданi прямо чи опосередковано покупцем безоплатно або за зниженими цiнами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцiнюваних товарiв.

     При розподiлi зазначених елементiв щодо оцiнюваних товарiв застосовуються два фактори - вартiсть самого елемента та спосiб, у який ця вартiсть має розподiлятися щодо оцiнюваних товарiв. Розподiл цих елементiв повинен здiйснюватися рацiональним способом вiдповiдно до обставин i згiдно iз загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку.

     Якщо покупець закуповує елемент вiд продавця, не пов'язаного з покупцем, то вартiстю цього елемента є цiна закупiвлi.

     Якщо елемент був вироблений покупцем або особою, пов'язаною з покупцем, вартiстю цього елемента є витрати на його виробництво.

     Якщо елемент ранiше використовувався покупцем незалежно вiд того, чи вiн купувався чи вироблявся таким покупцем, з метою визначення вартостi цього елемента вартiсть покупки або виробництва елемента коригується в бiк зниження для вiдображення його використання.

     Розподiл вартостi елемента на вартiсть оцiнюваних товарiв здiйснюється такими способами:

     1) вартiсть розподiляється на першу поставку;

     2) вартiсть розподiляється на визначену кiлькiсть одиниць, вироблених до моменту першої поставки;

     3) вартiсть розподiляється на все передбачене виробництво, якщо для такого виробництва укладено контракти або iснують чiткi зобов'язання.

     Приклад. Покупець надає виробниковi шаблон для використання при виробництвi товарiв, що iмпортуватимуться на митну територiю України, та укладає контракт iз виробником на закупiвлю 10000 одиниць товару. На момент прибуття першої поставки 1000 одиниць виробник уже виробив 4000 одиниць. Декларант або уповноважена ним особа може розподiлити вартiсть шаблона на 1000 одиниць, 4000 одиниць або 10000 одиниць.

     Спосiб розподiлу, який використовуватиметься, залежить вiд документiв, наданих покупцем.

     Обраний спосiб розподiлу зазначених витрат повинен наводитися пiсля тексту, а не в графах "Номер товару", "Код товару".

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то зазначенi витрати розподiляються мiж товарами кожного найменування, яких вони стосуються, пропорцiйно їх вартостi, зазначенiй у графi 15 ДМВ.

     Пункт "в" графи 17

     Зазначається вартiсть матерiалiв, витрачених у процесi виробництва оцiнюваних товарiв (мастильнi матерiали, паливо тощо), якi прямо чи опосередковано були наданi покупцем безоплатно або за зниженими цiнами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцiнюваних товарiв.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то зазначенi витрати розподiляються мiж товарами кожного найменування, яких вони стосуються, пропорцiйно їх вартостi, зазначенiй у графi 15 ДМВ.

     Пункт "г" графи 17

     Зазначається вартiсть iнженерних та дослiдно-конструкторських робiт, дизайну, художнього оформлення, ескiзiв та креслень, виконаних за межами України i безпосередньо необхiдних для виробництва оцiнюваних товарiв.

     Додавання вартостi елементiв, зазначених у пiдпунктi "г" пункту 2 частини десятої статтi 58 Кодексу, повинно базуватися на об'єктивних даних i таких, що пiддаються обчисленню. Для визначення вартостей, якi повиннi додаватись, у разi якщо це можливо, мають використовуватися данi, безпосередньо наявнi в системi бухгалтерського облiку покупця.

     Приклади:

     покупець, який iмпортує рiзнi товари з декiлькох країн, веде облiк дiяльностi свого дизайнерського центру за межами України в спосiб, який дозволяє точно визначити витрати, що вiдносяться до конкретного товару. У такому випадку цiна, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi, може бути скоригована з урахуванням положень пiдпункту "г" пункту 2 частини десятої статтi 58 Кодексу;

     в iншому випадку покупець може нести витрати на утримання дизайнерського центру за межами України iз розподiлом на конкретнi товари. У цьому випадку може бути здiйснене вiдповiдне коригування згiдно з положеннями пiдпункту "г" пункту 2 частини десятої статтi 58 Кодексу щодо оцiнюваних товарiв шляхом розподiлу витрат дизайнерського центру на все виробництво, що використовує результати дiяльностi дизайнерського центру, та додавання до цiни такої розподiленої вартостi для кожної одиницi.

     Вiдмiнностi вищезазначених прикладiв вимагатимуть врахування рiзних факторiв при визначеннi належного методу розподiлу. У випадках, в яких виробництво елемента включає в себе низку країн i певний перiод часу, це коригування повинно бути обмежене вартiстю фактично доданою до цього елемента за межами України.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то зазначенi витрати розподiляються мiж товарами кожного найменування, яких вони стосуються, пропорцiйно їх вартостi, зазначенiй у графi 15 ДМВ.

     Якщо iнженернi та дослiдно-конструкторськi роботи, дизайн, художнє оформлення, ескiзи та креслення, виконанi за межами України, стосуються також iнших товарiв, якi будуть виготовленi та/або поставлятимуться в майбутньому, то розподiл їх вартостi мiж такими товарами здiйснюється у спосiб, передбачений порядком заповнення пункту "б" графи 17 ДМВ.

     Графа 18

     Зазначається сума роялтi та iнших лiцензiйних платежiв, що стосуються оцiнюваних товарiв та якi покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцiнюваних товарiв (незалежно вiд того, чи закрiплена така умова в договорi (контрактi) купiвлi-продажу оцiнюваних товарiв), якщо такi платежi не включенi до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi.

     Якщо на момент митного оформлення оцiнюваних товарiв сума роялтi та iнших лiцензiйних платежiв невiдома, то декларант або уповноважена ним особа здiйснює її розрахунок згiдно з Порядком включення суми роялтi та iнших лiцензiйних платежiв до цiни, що фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари, пiд час визначення їх митної вартостi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 446.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то суми роялтi та iнших лiцензiйних платежiв розподiляються мiж товарами кожного найменування, яких вони стосуються.

     Якщо паушальний платiж, який сплачується або пiдлягає сплатi прямо чи опосередковано як умова продажу оцiнюваних товарiв, стосується тiльки оцiнюваних товарiв, то його сума розподiляється мiж товарами кожного найменування, яких вiн стосується, пропорцiйно їх вартостi, зазначенiй у графi 15 ДМВ.

     Якщо паушальний платiж, який сплачується або пiдлягає сплатi прямо чи опосередковано як умова продажу оцiнюваних товарiв, стосується також iнших товарiв, якi будуть виготовленi та/або поставлятимуться в майбутньому, то розподiл паушального платежу мiж такими товарами здiйснюється у спосiб, передбачений порядком заповнення пункту "б" графи 17 ДМВ.

     Графа 19

     Зазначається сума вiдповiдної частини виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу товарiв, що оцiнюються, їх використання або розпорядження ними на митнiй територiї України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то зазначена сума розподiляється мiж товарами кожного найменування.

     Графа 20

     Зазначаються витрати на транспортування оцiнюваних товарiв до аеропорту, порту або iншого мiсця ввезення на митну територiю України, якщо цi витрати вiдповiдно до умов поставки (графа 3 ДМВ) не були включенi до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi (графа 14(а) ДМВ).

     Пiсля тексту "Витрати на транспортування до" зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї країн свiту країни (адмiнiстративно-територiальної одиницi у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю), на територiї якої мiститься географiчний пункт, до якого понесенi витрати на транспортування товарiв, наведенi у цiй графi, через пропуск - назва цього географiчного пункту.

     Для пiдтвердження витрат на транспортування декларантом вiдповiдно до частини другої статтi 53 Кодексу подаються транспортнi (перевiзнi) документи, а також документи, що мiстять вiдомостi про вартiсть перевезення оцiнюваних товарiв. До зазначених документiв можуть належати:

     рахунок-фактура (акт виконаних робiт (наданих послуг)) вiд виконавця договору (контракту) про надання транспортно-експедицiйних послуг, що мiстить реквiзити сторiн, суму та умови платежу, iншi вiдомостi, вiдповiдно до яких встановлюється належнiсть послуг до товарiв;

     банкiвськi та платiжнi документи, що пiдтверджують факт оплати транспортно-експедицiйних послуг вiдповiдно до виставленого рахунка-фактури;

     калькуляцiя транспортних витрат (якщо перевезення товарiв здiйснюється з використанням власного транспортного засобу), що мiстить вiдомостi про маршрут перевезення, його протяжнiсть у кiлометрах до мiсця ввезення на митну територiю України та по митнiй територiї України, розмiр тарифної ставки на перевезення за одиницю вимiру (вагу) товару за 1 кiлометр маршруту.

     Якщо вiдсутнi будь-якi вiдомостi про фактичнi витрати на транспортування оцiнюваних товарiв до аеропорту, порту або iншого мiсця ввезення на митну територiю України, для розрахунку зазначених витрат використовуються тарифи, якi застосовуються перевiзниками для вiдповiдного виду транспорту, що дiяли на дату транспортування товару.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то витрати на транспортування їх у мiсце ввезення розподiляються мiж товарами рiзних найменувань пропорцiйно вазi брутто цих товарiв.

     Графа 21

     Зазначаються витрати на навантаження, вивантаження та обробку оцiнюваних товарiв, пов'язанi з їх транспортуванням до аеропорту, порту або iншого мiсця ввезення на митну територiю України.

     Якщо додатковий аркуш А заповнено на товари декiлькох найменувань, то витрати на навантаження, вивантаження та обробку оцiнюваних товарiв розподiляються мiж товарами рiзних найменувань пропорцiйно вазi брутто цих товарiв.

     Графа 22

     Зазначаються витрати на страхування оцiнюваних товарiв.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то витрати на страхування товарiв рiзних найменувань розподiляються мiж цими товарами пропорцiйно їх вартостi, зазначенiй у графi 15 ДМВ.

     Графа 23

     Зазначається сума, отримана в результатi складання сум, зазначених у пунктах "а" - "в" графи 16, пунктах "а" - "г" графи 17, графах 18, 19, 20, 21, 22 додаткового аркуша А.

     Роздiл В "Витрати, що не включаються до митної вартостi"

     У цьому роздiлi зазначаються витрати або кошти, що зазначенi у частинi одинадцятiй статтi 58 Кодексу, якi не включаються до митної вартостi, пiдтвердженi документально та пiддаються обчисленню, за умови видiлення їх з цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари.

     Графа 24

     Зазначаються витрати, якi передбаченi договором (контрактом), на виконання робiт з будiвництва, спорудження, складення, технiчного обслуговування або технiчної допомоги, якi здiйснюються пiсля ввезення iмпортних товарiв, таких як промислова установка, машини або обладнання. В рахунку-фактурi (iнвойсi) окремою позицiєю повиннi бути видiленi суми витрат на цю дiяльнiсть.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то такi витрати розподiляються мiж товарами кожного найменування пропорцiйно їх вартостi, зазначенiй у графi 15 ДМВ.

     Графа 25

     Зазначаються витрати на транспортування оцiнюваного товару до мiсця призначення пiсля ввезення його на митну територiю України, якщо договором (контрактом) передбачено, наприклад, такi умови поставки, як CIP, CPT, DAP або DDP мiсце поставки на митнiй територiї України, i до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi, ввiйшли витрати на доставку товару до мiсця призначення на митнiй територiї України.

     Витрати зазначаються у випадку, якщо в рахунку-фактурi (iнвойсi) окремо визначенi вказанi витрати.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то витрати на їх транспортування пiсля ввезення розподiляються мiж товарами рiзних найменувань пропорцiйно вазi брутто цих товарiв.

     Графа 26

     Зазначаються суми податкiв, якi справляються в Українi та якi видiленi з цiни, що була фактично сплачена або яка пiдлягає сплатi. Зазначенi витрати повиннi бути документально пiдтвердженi та пiддаватись обчисленню. При цьому графа заповнюється тiльки у випадках, коли договором (контрактом) передбачено умови поставки оцiнюваних товарiв DDP або сплата митних платежiв продавцем в Українi передбачена умовами договору (контракту) купiвлi-продажу.

     Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декiлькох найменувань, то суми податкiв розподiляються мiж товарами кожного найменування пропорцiйно їх вартостi, зазначенiй у графi 15 ДМВ, або iншiй базi оподаткування.

     Графа 27

     Зазначається сума, отримана в результатi складання сум, зазначених у графах 24 - 26 ДМВ.

     Пункт "а" графи 28

     Зазначається в гривнях заявлена митна вартiсть, розрахована шляхом складання сум, наведених у графах 15 i 23 ДМВ, та вiдрахування суми, зазначеної в графi 27 ДМВ. Отримана митна вартiсть повинна вiдповiдати вiдомостям, зазначеним у митнiй декларацiї як основа для розрахунку податкiв.

     Пункт "б" графи 28

     Зазначається заявлена в пунктi "а" графи 28 ДМВ митна вартiсть, перерахована у валюту рахунку. Перерахунок здiйснюється за курсом, зазначеним у роздiлi А.

     Якщо нiякими документами за договором (контрактом) не встановлено вид iноземної валюти, то в пунктi "б" графи 28 ДМВ митна вартiсть зазначається в євро.

     Роздiл Г

     Якщо одну або декiлька складових митної вартостi (графи 16 - 22 ДМВ) або витрати, що не включаються до митної вартостi (графи 24 - 26 ДМВ), сплачено в iноземнiй валютi, то в роздiлi "Г" зазначаються номер вiдповiдної графи, сума платежу в iноземнiй валютi, код цiєї валюти згiдно з Класифiкацiєю валют i її офiцiйний курс на дату подання митної декларацiї до митного оформлення.

     Пiдпис та печатка (у разi наявностi) декларанта або уповноваженої ним особи

     У разi застосування ДМВ на паперовому носiї проставляються особистий пiдпис та печатка (у разi наявностi) декларанта або уповноваженої ним особи.

Додатковий аркуш Б до основного аркуша ДМВ

     Додатковий аркуш Б до основного аркуша ДМВ заповнюється для розрахунку митної вартостi за другорядними методами визначення митної вартостi - за цiною договору щодо iдентичних товарiв, за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв, на основi вiднiмання вартостi, на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть) та резервним.

     У пунктi "б" графи 29 та графах 30 - 43 додаткового аркуша Б усi данi наводяться в гривнях. Якщо витрати, що пiдлягають урахуванню, здiйсненi в iноземнiй валютi, то вiдомостi про перерахунок у iноземну валюту наводяться в роздiлi "I".

     На кожному додатковому аркушi зазначається його порядковий номер. В додатковому аркушi можуть бути наведенi вiдомостi щодо товарiв вiд одного до трьох найменувань.

     "Номер товару"

     Зазначається номер вiдповiдного товару з графи 32 митної декларацiї або додаткового аркуша до неї.

     У разi подачi додаткової декларацiї у випадках, передбачених частиною п'ятою статтi 261 Кодексу, зазначається номер товару з графи 32 вiдповiдної митної декларацiї, далi через знак "/" зазначається порядковий номер цiєї митної декларацiї, зазначений у графi 4 ДМВ.

     "Код товару"

     Зазначається код вiдповiдного товару згiдно з УКТ ЗЕД, наведений у графi 33 митної декларацiї.

     "Метод визначення митної вартостi"

     Зазначається порядковий номер методу визначення митної вартостi, що використовувався, таким чином:

     2 - за цiною договору щодо iдентичних товарiв;

     3 - за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв;

     4 - на основi вiднiмання вартостi;

     5 - на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть);

     6 - резервний.

     Роздiл Д "Основа для розрахунку" та роздiл Е "Коригування"

     Заповнюються у разi застосування методу визначення митної вартостi за цiною договору щодо iдентичних товарiв або за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв.

     У графах 30(а) - 30(б) ДМВ наводяться данi для розрахунку митної вартостi, спричиненого коригуванням основи для розрахунку. Цi данi можуть бути як зi знаком (+), якщо вони збiльшують митну вартiсть товару, так i зi знаком (-), якщо вони її зменшують.

     Графа 29

     У графi наводяться вiдомостi з джерела, зазначеного в графi 8 ДМВ, щодо вартостi операцiї з iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами (залежно вiд обраного методу), що продаються на експорт в Україну з тiєї ж країни, i час експорту збiгається з часом експорту оцiнюваних товарiв або є максимально наближеним до нього.

     Цiна договору щодо iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв (залежно вiд обраного методу) береться за основу для визначення митної вартостi оцiнюваних товарiв, якщо цi товари ввезено приблизно в тiй же кiлькостi та на тих же комерцiйних рiвнях, що й оцiнюванi товари.

     У разi вiдсутностi такого продажу використовується вартiсть операцiї з iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами (залежно вiд обраного методу), що продавалися в Україну в iншiй кiлькостi та/або на iнших комерцiйних рiвнях. При цьому їх цiна коригується з урахуванням розбiжностей у кiлькостi та/або комерцiйних рiвнях незалежно вiд того, чи веде це до збiльшення або зменшення вартостi. Вiдомостi про зазначене коригування наводяться в графi 30(а) та/або графi 30(б).

     Цiна товару наводиться у валютi рахунку-фактури (iнвойсу) або рахунку-проформи. Перерахунок iноземної валюти в гривнi здiйснюється за курсом, встановленим Нацiональним банком України на дату прийняття митної декларацiї на оцiнюванi товари до митного оформлення.

     Графа 30(а)

     У графi зазначають вiдомостi щодо коригування вартостi операцiї з iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами (залежно вiд обраного методу) з урахуванням розмiру партiї оцiнюваних товарiв.

     При коригуваннi в якостi пiдстав для розрахунку, пов'язаному з урахуванням розмiру партiї, у першу чергу беруться до уваги знижки з цiни товару, що надаються продавцем залежно вiд розмiру закупленої партiї товару. При цьому знижка на кiлькiсть товару враховується, якщо зазначено, що вартiсть товару встановлюється продавцем за схемою, побудованою на кiлькостi проданого товару.

     Графа 30(б)

     У графi зазначають вiдомостi щодо коригування вартостi операцiї з iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами (залежно вiд обраного методу) з урахуванням комерцiйного рiвня продажу оцiнюваних товарiв.

     При коригуваннi основи для розрахунку, пов'язаному з урахуванням комерцiйних рiвнiв, беруться до уваги рiзниця в умовах поставки (CIF, FOB, DDP тощо) товарiв, вартiсть яких порiвнюється, iншi вiдмiнностi в комерцiйних рiвнях (наприклад, наявнiсть знижки на "вiрнiсть" продавцевi, термiновiсть платежу, рiзнi комерцiйнi рiвнi продажiв (оптом, вроздрiб), кiлькiсть посередницьких ланок тощо).

     Графа 30(в)

     У разi якщо витрати на транспортування товарiв до аеропорту, порту або iншого мiсця ввезення на митну територiю включаються у вартiсть операцiї з iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами (залежно вiд обраного методу), у графi зазначається сума коригування для врахування зазначеної рiзницi мiж оцiнюваними товарами та вiдповiдними iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами, що зумовлено рiзницею у вiдстанях i способах транспортування.

     У разi якщо витрати на транспортування товарiв до аеропорту, порту або iншого мiсця ввезення на митну територiю не включаються у вартiсть операцiї з iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами (залежно вiд обраного методу), у графi зазначаються витрати на транспортування оцiнюваних товарiв.

     Вiдомостi наводяться в порядку, визначеному для заповнення графи 20 ДМВ.

     Графа 30(г)

     У разi якщо витрати на навантаження, вивантаження та обробку товарiв, пов'язанi з їх транспортуванням до аеропорту, порту або iншого мiсця ввезення на митну територiю України, включаються у вартiсть операцiї з iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами (залежно вiд обраного методу), у графi зазначається сума коригування для врахування зазначеної рiзницi мiж оцiнюваними товарами та вiдповiдними iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами.

     У разi якщо витрати на навантаження, вивантаження та обробку товарiв, пов'язанi з їх транспортуванням до аеропорту, порту або iншого мiсця ввезення на митну територiю України, не включаються у вартiсть операцiї з iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами (залежно вiд обраного методу), у графi зазначаються витрати на навантаження, вивантаження та обробку оцiнюваних товарiв, пов'язанi з їх транспортуванням.

     Вiдомостi наводяться в порядку, визначеному для заповнення графи 21 ДМВ.

     Графа 30(ґ)

     У разi якщо витрати на страхування товарiв включаються у вартiсть операцiї з iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами (залежно вiд обраного методу), у графi зазначається сума коригування для врахування зазначеної рiзницi мiж оцiнюваними товарами та вiдповiдними iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами.

     У разi якщо витрати на страхування товарiв не включаються у вартiсть операцiї з iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами (залежно вiд обраного методу), у графi зазначаються витрати на страхування оцiнюваних товарiв.

     Вiдомостi наводяться в порядку, визначеному для заповнення графи 22 ДМВ.

     Графа 31

     Зазначається сума, отримана в результатi складання сум, зазначених у графах 30(а) - 30(ґ).

     Графа 32

     Зазначається сума, отримана в результатi складання сум, зазначених у пунктi "б" графи 29 та графi 31.

     Роздiл Є "Основа для розрахунку" та роздiл Ж "Компоненти"

     Заповнюються у разi застосування методу визначення митної вартостi на основi вiднiмання вартостi. У графах 33(а) - 34(г) зазначаються вiдомостi з джерел, зазначених в графi 8 ДМВ.

     Графа 33(а)

     У графi наводяться вiдомостi з джерела, зазначеного в графi 8 ДМВ, щодо цiни одиницi товару, за якою оцiнюванi або iдентичнi чи подiбнi (аналогiчнi) iмпортованi товари продаються на територiї України у найбiльших загальних кiлькостях покупцю, який не є пов'язаною з продавцем особою, одночасно або у час, наближений до дати ввезення оцiнюваних товарiв.

     У разi якщо нi оцiнюванi, нi iдентичнi чи подiбнi (аналогiчнi) товари не продаються в Українi одночасно або в час, максимально наближений до дати ввезення оцiнюваних товарiв в Україну, митна вартiсть таких товарiв визначається на основi цiни одиницi товару, за якою вiдповiдно оцiнюванi або iдентичнi чи подiбнi (аналогiчнi) з оцiнюваними товари продаються в Українi в кiлькостi, достатнiй для встановлення цiни за одиницю такого товару, в тому самому станi, в якому вони були ввезенi, на найбiльш ранню дату пiсля ввезення товарiв, якi оцiнюються, але до сплину 90-денного строку.

     Будь-який продаж в Українi особi, яка здiйснює поставки прямо або опосередковано, безкоштовно або за зниженою цiною, для використання у зв'язку з виробництвом i продажем на експорт iмпортних товарiв, будь-яких елементiв, зазначених у пунктi 2 частини десятої статтi 58 Кодексу, не береться до уваги при встановленнi цiни за одиницю для цiлей статтi 62 Кодексу.

     Приклад 1. Товари продаються за прейскурантом, який передбачає зниження цiни за одиницю товару у випадку здiйснення покупки в бiльших кiлькостях.

Кiлькiсть товару, що продається Цiна за одиницю Кiлькiсть продажiв Загальна кiлькiсть товарiв, продана за кожною цiною
1 - 10 одиниць 100 10 продажiв по 5 одиниць
5 продажiв по 3 одиницi
65
11 - 25 одиниць 95 5 продажiв по 11 одиниць 55
бiльше 25 одиниць 90 1 продаж по 30 одиниць
1 продаж по 50 одиниць
80

     Найбiльша кiлькiсть одиниць, проданих за певною цiною, як видно з таблицi, дорiвнює 80. Таким чином, цiна за одиницю в найбiльшiй партiї дорiвнює 90.

     Приклад 2. Вiдбулося два продажi. При першому продажу продаються 500 одиниць за цiною 95 грошових одиниць кожна. При другому продажу продаються 400 одиниць за цiною 90 грошових одиниць кожна. У цьому прикладi найбiльшою кiлькiстю проданих одиниць є 500, таким чином, цiна за одиницю в найбiльшiй партiї становить 95.

     Приклад 3. Рiзнi кiлькостi продаються за рiзними цiнами.

     а) Продажi

Кiлькiсть товару, що продається Цiна за одиницю
40 одиниць 100
30 одиниць 90
15 одиниць 100
50 одиниць 95
25 одиниць 105
35 одиниць 90
5 одиниць 100

     б) Усього

Загальна продана кiлькiсть Цiна за одиницю
65 90
50 95
60 100
25 105

     У цьому прикладi найбiльша продана кiлькiсть одиниць складає 65, таким чином, цiна за одиницю в найбiльшiй сукупнiй кiлькостi становить 90.

     Графа 33(б)

     Зазначається цiна партiї оцiнюваних товарiв з урахуванням цiни одиницi товару, за якою оцiнюванi або iдентичнi чи подiбнi (аналогiчнi) товари iмпортованi, зазначеної у графi 33(а).

     Графа 34(а)

     У графi зазначається вартiсть, додана подальшою обробкою (переробкою), у разi якщо митна вартiсть визначається вiдповiдно до частин четвертої - сьомої статтi 62 Кодексу. Зазначена вартiсть повинна ґрунтуватись на об'єктивних даних, якi пiддаються обчисленню та вiдносяться до вартостi такої роботи. Прийнятi промисловi формули, рецепти, методи будiвництва та iнша галузева практика повиннi становити основу для обчислень.

     Графа 34(б)

     У графi зазначаються витрати на виплату комiсiйних, що звичайно сплачуються або пiдлягають сплатi, чи звичайних торговельних надбавок, якi робляться для одержання прибутку та покриття загальних витрат у зв'язку з продажем на митнiй територiї України товарiв того ж класу та виду. Визначення товарiв "того ж класу та виду" здiйснюється вiдповiдно до статтi 62 Кодексу.

     Графа 34(в)

     У графi зазначається вартiсть звичайних витрат, понесених в Українi на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування, та iнших пов'язаних з такими операцiями витрат.

     Графа 34(г)

     У графi зазначаються суми податкiв, що пiдлягають сплатi в Українi у зв'язку з ввезенням (iмпортом) чи продажем (вiдчуженням) товарiв.

     Графа 35

     Зазначається сума значень, наведених у графах 34(а) - 34(г).

     Графа 36

     Зазначається рiзниця мiж значенням, наведеним у графi 33(б), та значенням, наведеним у графi 35 ДМВ.

     Роздiл З "Розрахунок"

     Заповнюється у разi застосування методу визначення митної вартостi на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть). У графах 37 - 39(в) зазначаються вiдомостi з джерел, зазначених в графi 8 ДМВ.

     Використання методу визначення митної вартостi вiдповiдно до статтi 63 Кодексу, як правило, буде обмежуватися тими випадками, коли покупець i продавець пов'язанi мiж собою, а виробник готовий надати митним органам України необхiднi калькуляцiї собiвартостi та забезпечити можливiсть будь-якої подальшої перевiрки, яка може виявитися необхiдною.

     Графа 37

     У графi зазначається вартiсть матерiалiв та витрат, понесених виробником при виробництвi оцiнюваних товарiв. Така iнформацiя повинна базуватися на комерцiйних рахунках виробника за умови, що такi рахунки сумiснi iз загальновизнаними принципами бухгалтерського облiку, якi застосовуються у країнi, де цi товари виробляються.

     Термiн "вартiсть" вiдповiдно до пункту 1 частини першої статтi 63 Кодексу включає вартiсть елементiв, зазначених у пiдпунктах "б" та "в" пункту 1 частини десятої статтi 58 Кодексу. Зазначений термiн також включає розподiлену належним чином вартiсть будь-якого елемента, зазначеного в пунктi 2 частини десятої статтi 58 Кодексу, який був прямо або опосередковано поставлений покупцем для використання у зв'язку з виробництвом iмпортованих товарiв. Вартiсть елементiв, зазначених у пiдпунктi "г" пункту 2 частини десятої статтi 58 Кодексу, якi виробленi в Українi, повинна включатися тiльки у випадку, якщо такi елементи вiднесенi на рахунок виробника. Кошти або вартiсть елементiв, зазначенi у цьому абзацi, не повиннi включатися двiчi при визначеннi митної вартостi за методом, передбаченим статтею 63 Кодексу.

     Графа 38

     У графi зазначається на пiдставi iнформацiї, наданої виробником або вiд його iменi, обсяг прибутку та загальних витрат, що дорiвнює сумi, яка звичайно вiдображається при продажу товарiв того ж класу або виду, що й оцiнюванi товари, якi виготовляються виробниками у країнi експорту для експорту в Україну. Наданi виробником або вiд його iменi данi повиннi бути сумiсними з тими, якi, як правило, вiдображаються в продажах товарiв того самого класу або виду, що й оцiнюванi товари, якi виготовляються виробниками в країнi експорту для експорту до України.

     "Загальнi витрати" та "обсяг прибутку" повиннi враховуватися в цiлому. Це означає, що в конкретних випадках обсяг прибутку виробника може бути низьким, а загальнi витрати виробника - високими, разом з тим обсяг прибутку та загальнi витрати виробника, взятi разом, можуть бути сумiсними з тими, що вiдображаються при продажах товарiв того самого класу або виду.

     Якщо виробник може довести, що вiн отримує низький прибуток вiд продажiв iмпортних товарiв через конкретнi комерцiйнi обставини, то данi про фактичний прибуток виробника мають братися до уваги за умови, що виробник пред'являє обґрунтованi комерцiйнi пiдстави для їх пiдтвердження i цiнова полiтика виробника вiдображає звичайну цiнову полiтику у вiдповiднiй галузi промисловостi.

     Якщо данi виробника щодо обсягу прибутку та загальних витрат не сумiснi з тими, якi, як правило, вiдображаються при продажах товарiв того самого класу або виду, що й оцiнюванi товари, якi виготовляються виробниками в країнi експорту для експорту до України, то обсяг прибутку та загальних витрат може базуватися на вiдповiднiй iнформацiї, вiдмiннiй вiд тiєї, що надається виробником товарiв або вiд його iменi.

     Якщо для цiлей визначення обчисленої вартостi використовується iнша iнформацiя, нiж та, що надана виробником або вiд його iменi, митнi органи України повиннi на вимогу декларанта або уповноваженої ним особи повiдомити про джерела такої iнформацiї з дотриманням вимог статтi 56 Кодексу.

     Термiн "загальнi витрати", зазначений у пунктi 2 частини першої статтi 63 Кодексу, охоплює прямi та непрямi витрати на виробництво та продаж товарiв на експорт, якi не включенi згiдно з пунктом 1 частини першої статтi 63 Кодексу.

     Належнiсть товарiв до "того ж класу або виду", що й iншi товари, визначається в кожному конкретному випадку з урахуванням вiдповiдних обставин. При визначеннi звичайних прибуткiв i загальних витрат вiдповiдно до положень статтi 63 Кодексу вивчаються продажi на експорт до України найвужчої групи або асортименту товарiв, який включає оцiнюванi товари, стосовно яких може бути надана необхiдна iнформацiя. Товари "того ж класу або виду" повиннi бути з тiєї самої країни, що й товари, якi оцiнюються.

     Графи 39(а) - 39(в)

     У графах зазначаються загальнi витрати при продажу в Україну з країни вивезення товарiв того ж класу або виду, тобто витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцiнюваних товарiв, їх транспортування до аеропорту, порту або iншого мiсця ввезення на митну територiю України, витрати на страхування цих товарiв. Вiдомостi наводяться в порядку, визначеному для заповнення граф 20 - 22 ДМВ вiдповiдно.

     Графа 40

     Зазначається сума значень, наведених у графах 37 - 39(в).

     Роздiл И "Основа для розрахунку"

     Заповнюється у разi застосування резервного методу.

     Митна вартiсть, визначена за резервним методом, повинна ґрунтуватись на ранiше визнаних (визначених) митними органами митних вартостях.

     Для використання резервного методу при визначеннi митної вартостi повиннi використовуватися методи, викладенi у статтях 58 - 63 Кодексу, при цьому допускається обґрунтована гнучкiсть у застосуваннi зазначених методiв. Прикладами обґрунтованої гнучкостi є:

     а) щодо методiв визначення митної вартостi за цiною договору щодо iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв:

     вимога про те, що час експорту iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв повинен збiгатися з часом експорту оцiнюваних товарiв або бути максимально наближеним до нього, може тлумачитися гнучко;

     основою для визначення митної вартостi може виступати вартiсть операцiї з iдентичними або подiбними (аналогiчними) товарами, виробленими у країнi, вiдмiннiй вiд країни експорту оцiнюваних товарiв;

     можуть використовуватися митнi вартостi iдентичних або подiбних (аналогiчних) iмпортних товарiв, якi вже визначенi згiдно з положеннями статей 62 та 63 Кодексу;

     б) щодо методу визначення митної вартостi на основi вiднiмання вартостi:

     вимога стосовно продажу товарiв "у незмiнному станi", зазначена в частинi другiй статтi 62 Кодексу, може тлумачитися гнучко;

     вимога щодо "90 днiв" може застосовуватися гнучко.

     Графа 41

     У графi зазначається чисельне значення основи для визначення митної вартостi з джерел, зазначених в графi 8 ДМВ.

     Графа 42

     У графi зазначаються вiдомостi з джерел, наведених у графi 8 ДМВ, щодо коригування, у разi необхiдностi, основи для розрахунку, зазначеної у графi 41 ДМВ. Цi данi можуть бути як зi знаком (+), якщо вони збiльшують митну вартiсть товару, так i зi знаком (-), якщо вони її зменшують.

     Декларант або уповноважена ним особа зазначає найменування витрат, на якi коригується основа для розрахунку, iз зазначенням їх числового значення. У разi застосування ДМВ на паперовому носiї зазначенi вiдомостi вказуються на зворотному боцi основного аркуша ДМВ; у графi 42 учиняється запис "Див. на зворотi".

     Графа 43

     Зазначається сума значень, наведених у графах 41 - 42 ДМВ.

     Роздiл I

     У роздiлi наводяться данi перерахунку iз зазначенням номерiв граф додаткового аркуша Б, коду валюти вiдповiдно до Класифiкацiї валют, суми витрат в iноземнiй валютi й курсу перерахунку валют на дату прийняття митної декларацiї до митного оформлення.

     Пiдпис та печатка (у разi наявностi) декларанта або уповноваженої ним особи

     У разi застосування ДМВ на паперовому носiї проставляються особистий пiдпис та печатка (у разi наявностi) декларанта або уповноваженої ним особи.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.