Документ скасований: Наказ Мінфіну № 599 від 24.05.2012

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2012 N 416


Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
12 квiтня 2012 р. за N 563/20876


     Вiдповiдно до Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08.04.2011 N 446, та пункту 5 Порядку декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.12.2006 N 1766, наказую:

     1. Затвердити Порядок заповнення декларацiї митної вартостi, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Державної митної служби України:

     вiд 02.12.2003 N 828 "Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2003 за N 1192/8513;

     вiд 21.07.2005 N 686 "Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 02.12.2003 N 828", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 05.08.2005 за N 858/11138;

     вiд 26.10.2009 N 1017 "Про внесення змiн до Порядку заповнення декларацiї митної вартостi", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 18.11.2009 за N 1100/17116.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) та Департаменту митних платежiв Державної митної служби України (Гiла С. П.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
29.03.2012 N 416
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
12 квiтня 2012 р. за N 563/20876

ПОРЯДОК
заповнення декларацiї митної вартостi

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок визначає загальнi правила заповнення декларацiї митної вартостi (далi - ДМВ), яка використовується для митних цiлей:

     декларантами - при визначеннi та заявленнi митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     митними органами - при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення заявленої декларантом митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     Термiн вживається у цьому Порядку у такому значеннi:

     непрямий платiж - це платiж покупця на адресу третьої особи на користь продавця, вартiсть поставки будь-яких товарiв покупцем на користь продавця тощо.

     2. Форми декларацiї митної вартостi визначенi додатками до Порядку декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 року N 1766.

     3. ДМВ подається в установленому порядку до пiдроздiлу митного оформлення, що проводить митне оформлення товарiв, одночасно з вантажною митною декларацiєю (далi - ВМД) та iншими необхiдними для митного оформлення документами.

     4. ДМВ подається в одному примiрнику, який залишається у справах пiдроздiлу митного оформлення.

     За бажанням декларанта ДМВ може подаватися у двох примiрниках, один з яких з вiдповiдними вiдмiтками митного органу повертається декларанту.

     5. ДМВ складається з основного аркуша, який мiстить двi частини i заповнюється на товари одного - трьох найменувань.

     За наявностi в партiї товарiв бiльше трьох найменувань використовуються додатковi аркушi, кожний з яких заповнюється за формою, яка вiдповiдає частинi другiй основного аркуша.

     Додатковi аркушi можуть бути використанi тiльки в тому разi, якщо всi данi, заявленi в першiй частинi основного аркуша ДМВ, повною мiрою стосуються й товарiв, зазначених у додаткових аркушах цiєї ДМВ.

     6. ДМВ заповнюється українською мовою iз застосуванням комп'ютерної технiки. Бланки ДМВ друкуються декларантом на бiлому паперi формату А4. Технiчнi характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланкiв ДМВ за допомогою комп'ютерної технiки, повиннi забезпечувати належну якiсть вiдбиткiв службових штампiв i печаток митних органiв, що використовуються для оформлення ДМВ.

     Кожний аркуш ДМВ повинен бути пiдписаний декларантом.

     7. Вартiснi показники в ДМВ виражаються дробовим числом з точнiстю до сотих (до 2 знакiв пiсля коми).

     8. При заповненнi ДМВ використовуються класифiкатор умов поставки, класифiкатор документiв, класифiкатор митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, класифiкацiя країн свiту, класифiкацiя валют.

     9. За вiдсутностi в будь-якiй графi ДМВ мiсця, потрiбного для зазначення вiдомостей, допускається запис їх на зворотному боцi вiдповiдного аркуша ДМВ iз зазначенням графи, якої стосується цей запис. Такий запис засвiдчується пiдписом i печаткою декларанта, який вчинив запис, а у вiдповiдних графах ДМВ робиться вiдмiтка "Див. на зворотi".

     10. Декларант самостiйно заповнює всi графи ДМВ вiдповiдно до порядку їх заповнення, за винятком граф, призначених для вiдмiток митного органу.

II. Порядок заповнення ДМВ

1. Порядок заповнення граф ДМВ митним органом

     1. Посадовими особами пiдроздiлу митного оформлення заповнюється графа ДМВ "Для вiдмiток митного органу".

     2. В основному i додаткових аркушах проставляється реєстрацiйний номер ДМВ, який повинен вiдповiдати номеру ВМД.

     В першiй частинi основного аркуша, крiм реєстрацiйного номера ДМВ, повинно бути зазначене рiшення посадової особи митного органу, яка перевiрила данi, наведенi в ДМВ, прийняте за результатами контролю правильностi визначення митної вартостi.

     3. Запис про рiшення митного органу про правильнiсть визначення митної вартостi товарiв учиняється таким чином:

     якщо в митного органу немає зауважень щодо заявленої декларантом митної вартостi, то в основному аркушi ДМВ учиняється запис "митну вартiсть визнано";

     якщо декларантом надано вiдомостi не в повному обсязi або митний орган має зауваження щодо цих вiдомостей i в установленому порядку необхiдно здiйснити додаткову перевiрку даних, зазначених у ДМВ, та їх уточнення, заповнення графи "Для вiдмiток митного органу" першої частини основного аркуша ДМВ здiйснюється вiдповiдно до пункту 11 Порядку декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 року N 1766.

     У разi пiдтвердження заявленої митної вартостi додатковими документами вчиняється запис "митну вартiсть визнано", у разi неподання декларантом документiв в установлений строк або вiдмови вiд їх подання вчиняється запис "Рiшення про визначення митної вартостi товарiв вiд ____ N ____".

     У разi випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання заповнення графи "Для вiдмiток митного органу" ДМВ здiйснюється вiдповiдно до порядку випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання при ввезеннi їх на митну територiю України.

2. Порядок заповнення граф ДМВ-1 декларантом

Частина перша основного аркуша ДМВ-1

     Графа 1

     Зазначаються найменування, мiсцезнаходження iноземної особи (пiдприємства) - продавця товару, лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження вiдповiдно до Класифiкацiї країн свiту.

     Графа 2(а)

     Зазначаються найменування, мiсцезнаходження, лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту й код за ЄДРПОУ пiдприємства на територiї України, яке є покупцем товарiв.

     Графа 2(б)

     Зазначаються найменування, мiсцезнаходження, лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту й код за ЄДРПОУ пiдприємства, яке декларує та пред'являє митному органу товари.

     Графа 3

     Зазначаються скорочене лiтерне найменування умов поставки згiдно з класифiкатором умов поставки, лiтерний код альфа-2 країни поставки вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту, через пропуск - назва цього географiчного пункту (наприклад: CIF UA Одеса, FOB US Нью-Йорк тощо).

     Графа 4

     Зазначаються коди згiдно з класифiкатором документiв, номери, дати рахункiв-фактур (iнвойсiв), виставлених продавцем покупцевi, або рахункiв-проформ.

     Графа 5

     Зазначаються код згiдно з Класифiкатором документiв, номер, дата укладення договору (контракту) про поставку товарiв, а також змiн до нього - за наявностi.

     Графа 6

     Зазначаються номери й дати рiшень, прийнятих за попереднiми договорами (контрактами) цього покупця з цим самим продавцем, якщо в митного органу були зауваження до даних, що зазначаються в графах 7 - 9 ДМВ-1. Наводяться найменування й код митного органу, який здiйснював митне оформлення товару, i змiст зауваження.

     Графи 7(а), 7(б)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     Графи 8(а), 8(б)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     У разi вiдповiдi "так" наводяться подробицi, тобто змiст умов, якi мали вплив на цiну договору, наприклад наявнiсть вимоги щодо зустрiчної поставки товару покупцем або надання ним будь-яких послуг продавцевi.

     Розрахунок вартiсного впливу цих умов або обмежень надається на зворотному боцi ДМВ-1 iз зазначенням документiв, на пiдставi яких здiйснювався розрахунок, а вiдповiдна сума наводиться в графi 11(б) як непрямий платiж i враховується при визначеннi цiни договору та митної вартостi товару; у графi 8 учиняється запис "Див. на зворотi".

     Графа 9(а)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     У разi вiдповiдi "так" наводяться подробицi, що стосуються роялтi та лiцензiйних платежiв, тобто виду платежу, за що вiн сплачений тощо. Суми цих платежiв, якi покупець повинен сплачувати продавцевi прямо чи опосередковано як умову продажу оцiнюваних товарiв, якщо такi платежi не були включенi до цiни, що фактично сплачена або пiдлягає сплатi за товари, наводяться в графi 15.

     Графа 9(б)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     У разi вiдповiдi "так" у графi 16 зазначається вiдповiдна частина виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, передачi або використання оцiнюваних товарiв на митнiй територiї України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця.

     Графа 10(а)

     Зазначається кiлькiсть додаткових аркушiв до ДМВ-1 (кiлькiсть аркушiв повинна вiдповiдати номеру останнього аркуша мiнус 2).

     Графа 10(б)

     Проставляються дата заповнення ДМВ-1, прiзвище, iм'я та по батьковi, особистий пiдпис та печатка декларанта.

     Данi графи повиннi збiгатися з даними, зазначеними у ВМД.

Частина друга основного аркуша ДМВ-1 i додатковi аркушi до неї

     Цей аркуш i додатковi аркушi до ДМВ-1 призначаються для розрахунку митної вартостi за методом оцiнки за цiною договору щодо товарiв, якi iмпортуються.

     На кожному аркушi зазначається його порядковий номер. В аркушi можуть бути наведенi вiдомостi щодо товарiв вiд одного до трьох найменувань.

     "Номер товару"

     Зазначається номер вiдповiдного товару з аналогiчної графи ВМД або додаткового аркуша до неї.

     "Код товару"

     Зазначається код вiдповiдного товару за УКТЗЕД.

     Роздiл А "Пiдстава для розрахунку"

     Наводяться вiдомостi про вартiсть iмпортованого товару, що фактично сплачена або пiдлягає сплатi, а також про непрямi платежi, якi в сумi є пiдставою для визначення митної вартостi товару.

     При розрахунку митної вартостi враховується вплив умов поставки (графа 3) та iнших умов договору (контракту) на цiну договору. За вiдсутностi потреби проведення додаткових нарахувань до цiни договору чи вiдрахувань з неї заявлена цiна договору може дорiвнювати митнiй вартостi товарiв, що iмпортуються.

     Графа 11 (а)

     У першому рядку у валютi рахунку зазначається вартiсть товару, яка фактично сплачена або пiдлягає сплатi продавцевi.

     Документальним пiдтвердженням заявленої вартостi товару є рахунок-фактура (iнвойс), зазначений у графi 4, який декларант повинен подати разом з ДМВ-1, або рахунок-проформа, який також зазначається в графi 4, банкiвськi платiжнi документи, якщо рахунок уже сплачено, договiр (контракт) купiвлi-продажу або про поставку товару.

     У другому рядку графи зазначається сума в гривнях за рахунком (вартiсть, що фактично сплачена або пiдлягає сплатi).

     У третьому рядку графи наводиться лiтерний код валюти рахунку (у дужках) вiдповiдно до класифiкацiї валют.

     У четвертому рядку графи наводиться курс, за яким валюту перераховано у гривнi. Перерахунок iноземної валюти в гривнi здiйснюється за курсом, установленим Нацiональним банком України на дату прийняття ДМВ-1 до оформлення (тобто за тим самим курсом, що зазначений у вiдповiднiй графi ВМД).

     Вiдомостi в третьому та четвертому рядках повиннi наводитися пiсля тексту, а не в графах "Номер товару"/"Код товару".

     Графа 11 (б)

     Проставляється сума пiдтверджених документально непрямих платежiв у гривнях, якщо про них було зазначено в графi 8(б).

     Зазначається також пiдтверджена документами декларанта й розрахунками на зворотному боцi аркуша ДМВ-1 величина поправки до цiни товару для випадкiв, коли мали мiсце вiдповiднi обмеження або умови (розрахунок вартiсної оцiнки впливу цих поправок також наводиться на зворотному боцi аркуша ДМВ-1). Якщо в графi 11(б) зазначено сумарний розмiр непрямих платежiв i величин поправок до цiни (або тiльки величину поправки), то в графi обов'язково вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi аркуша наводиться розшифровка загальної суми, зазначеної в графi 11(б).

     Графа 12

     Зазначається сума в гривнях складових митної вартостi з граф 11(а) i 11(б).

     Роздiл Б "Додатковi нарахування до цiни договору, що не включенi до роздiлу "А" i пiдлягають включенню до митної вартостi"

     У цьому роздiлi зазначаються додатковi нарахування, що не включенi до цiни договору, передбаченi статтею 267 Митного кодексу України й пiдтвердженi документами (договорами, рахунками, товаротранспортними накладними, розрахунками на основi транспортних тарифiв тощо). Якщо витрати, що пiдлягають урахуванню, здiйсненi покупцем в iноземнiй валютi, то в роздiлi "Г" наводяться данi перерахунку iз зазначенням номерiв граф ДМВ-1, коду валюти вiдповiдно до класифiкацiї валют, суми витрат в iноземнiй валютi й курсу перерахунку валют на дату прийняття ВМД для оформлення. У графах 13 - 17 ДМВ-1 усi данi наводяться в гривнях.

     Графа 13

     Зазначаються витрати покупця, що не ввiйшли до цiни договору (графа 11(а)), тобто не включенi продавцем до рахунку-фактури, виставленого покупцевi, але мали мiсце у зв'язку з увезенням оцiнюваних товарiв на територiю України та були сплаченi або пiдлягають сплатi покупцем.

     Графа 13(а)

     Зазначаються, якщо ранiше не були включенi до цiни договору, здiйсненi покупцем витрати на комiсiйнi та iншi посередницькi послуги (за винятком комiсiйних за закупiвлю).

     Якщо ДМВ-1 заповнюється на товари декiлькох найменувань, то зазначенi витрати розподiляються мiж товарами кожного найменування пропорцiйно їх вартостi, зазначенiй у графi 12.

     Якщо зазначенi витрати сплачено в iноземнiй валютi, то подробицi перерахунку їх у гривнi зазначаються в роздiлi "Г".

     Графа 13(б)

     Зазначаються витрати покупця на контейнери, тару й пакування, якщо цi витрати ранiше не були включенi до цiни договору та якщо вiдповiдно до УКТЗЕД цi контейнери, тара й пакування розглядаються як одне цiле з товарами, що пiдлягають оцiнцi.

     У цьому разi пiд контейнером розумiється вид тари. Контейнери, що використовуються для транспортування товару, у цiй графi не зазначаються: данi про вартiсть їх використання наводяться в графi 17(а).

     Якщо використовується багатооборотна тара, то її вартiсть при кожнiй поставцi товарiв розподiляється пропорцiйно кiлькостi товарiв у кожнiй партiї. Пропорцiйний розподiл витрат на тару (тобто перенесення її вартостi частками на кожну партiю) приймається митним органом за умови, що такий розподiл знайшов вiдображення в договорi (контрактi) або пiдтверджений будь-яким iншим документом.

     До витрат на тару не належать окремо сплаченi кошти за повернення тари продавцевi.

     Якщо витрати на тару сплачено в iноземнiй валютi, то подробицi перерахунку їх у гривнi зазначаються в роздiлi "Г".

     Графа 14

     Графа заповнюється, якщо безоплатно або за зниженими цiнами надавались товари i послуги для використання їх у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну товарiв, що ввозяться; зокрема, товари, що оцiнюються, увозяться в Україну за договорами (контрактами) про переробку за межами України.

     Якщо витрати, що враховуються в графах 14(а) - 14(г), сплачено в iноземнiй валютi, то подробицi перерахунку цих витрат у гривнi наводяться в роздiлi "Г".

     Графа 14(а)

     Зазначається в гривнях вартiсть сировини, матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв та комплектувальних виробiв тощо, якi були наданi покупцем продавцевi безоплатно або за зниженими цiнами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну товарiв, що оцiнюються.

     Вартiстю товарiв та послуг, наданих продавцевi для виготовлення товарiв, що оцiнюються, є цiна їх купiвлi, сплачена покупцем при закупiвлi їх у третiх осiб. Якщо цi товари виготовлено особисто покупцем або взаємозалежною з ним особою, то як їх вартiсть приймається вартiсть їх виготовлення, пiдтверджена вiдповiдною бухгалтерською документацiєю покупця.

     Якщо покупцем були наданi продавцевi будь-якi послуги з обробки або переробки сировини, матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв та комплектувальних виробiв, з їх доставки чи зберiгання тощо, то вартiсть цих послуг (при розрахунку митної вартостi) ураховується за тiєю цiною, за якою вони були придбанi покупцем.

     Графа 14(б)

     Зазначається в гривнях вартiсть iнструментiв, штампiв, шаблонiв та аналогiчних предметiв, якi були наданi покупцем продавцевi безоплатно або за зниженою цiною для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну товарiв, що оцiнюються.

     Графа 14(в)

     Зазначається в гривнях вартiсть матерiалiв, якi прямо чи опосередковано були наданi покупцем продавцевi безоплатно або за зниженими цiнами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну товарiв, що оцiнюються.

     Графа 14(г)

     Зазначається в гривнях вартiсть виконаних покупцем для продавця й наданих йому покупцем безоплатно або за зниженими цiнами iнженерних i дослiдно-конструкторських робiт, дизайну, художнього оформлення, ескiзiв та креслень, що використовуються продавцем при виробництвi товарiв, що оцiнюються. При розрахунку митної вартостi вартiсть цих робiт i послуг ураховується за вартiстю, за якою вони придбанi або виконанi покупцем.

     При цьому не включається до митної вартостi товарiв, що iмпортуються, вартiсть iнженерних i дослiдно-конструкторських робiт, дизайну, художнього оформлення, ескiзiв та креслень, виконаних на територiї України.

     Графа 15

     Зазначається в гривнях сума роялтi та лiцензiйних платежiв, якi стосуються оцiнюваних товарiв та якi покупець сплачує прямо чи опосередковано як умову продажу оцiнюваних товарiв, якщо такi платежi не включенi до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi. Зазначенi платежi можуть включати платежi, якi стосуються патентiв, знакiв для товарiв i послуг та авторських прав. Витрати на право вiдтворення (тиражування) оцiнюваних товарiв в Українi не повиннi додаватися до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари.

     Якщо зазначенi витрати сплачено в iноземнiй валютi, то подробицi перерахунку їх у гривнi наводяться в роздiлi "Г".

     Графа 16

     Зазначається сума тiєї частини виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, передачi або використання товарiв на митнiй територiї України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця.

     Графа 17

     При визначеннi митної вартостi товарiв, що ввозяться на митну територiю України, ураховуються фактичнi витрати на доставку їх у мiсце ввезення на митну територiю України.

     Якщо витрати, зазначенi в графах 17(а) - 17(в), сплачено в iноземнiй валютi, то подробицi перерахунку цих витрат у гривнi наводяться в роздiлi "Г".

     Графа 17(а)

     Зазначаються в гривнях витрати на транспортування товарiв у мiсце ввезення на митну територiю України, якщо цi витрати вiдповiдно до умов поставки (графа 3) не були включенi до цiни договору (графа 11(а)).

     Якщо транспортування здiйснювалося на безоплатнiй основi або за допомогою власних транспортних засобiв покупця, то до митної вартостi включається сума, розрахована на пiдставi тарифiв на перевезення вiдповiдним видом транспорту, що дiяли на дату транспортування товару.

     Якщо вiдомостi про тарифи на перевезення вiдповiдним видом транспорту вiдсутнi, то для розрахунку транспортних витрат повиннi використовуватися данi бухгалтерського облiку з калькуляцiї транспортних витрат.

     Якщо ДМВ-1 заповнюється на товари декiлькох найменувань, то витрати на транспортування їх у мiсце ввезення розподiляються мiж товарами рiзних найменувань пропорцiйно вазi цих товарiв.

     Графа 17(б)

     Зазначаються в гривнях витрати на завантаження товарiв, розвантаження та обробку, пов'язанi з їх транспортуванням до моменту доставки товарiв у мiсце їх увезення на митну територiю України, якщо цi витрати не були включенi до цiни договору, а були сплаченi покупцем окремо (додатково).

     Якщо ДМВ-1 заповнено на товари декiлькох найменувань, то витрати на завантаження, розвантаження та обробку товарiв розподiляються мiж товарами рiзних найменувань пропорцiйно вазi цих товарiв.

     Графа 17(в)

     Зазначаються в гривнях витрати на страхування товару, якщо вони не були включенi продавцем до цiни договору й були сплаченi чи пiдлягають сплатi покупцем окремо (додатково).

     Якщо ДМВ-1 заповнюється на товари декiлькох найменувань, то витрати на страхування товарiв рiзних найменувань розподiляються мiж цими товарами пропорцiйно їх вартостi.

     Графа 18

     Зазначається в гривнях сума, отримана в результатi складання сум, зазначених у графах 13(а), 13(б), 14(а), 14(б), 14(в), 14(г), 15, 16, 17(а), 17(б), 17(в) ДМВ-1.

     Роздiл В "Списання сум, включених до роздiлу "А"

     У цьому роздiлi можуть бути зазначенi за наявностi документального пiдтвердження суми витрат, що пiдлягають виключенню з цiни договору, фактично здiйсненi на операцiї з доставки товару пiсля ввезення його на митну територiю України, тобто доставки з мiсця ввезення в мiсце доставки товару.

     У графах 19 - 22 усi данi зазначаються в гривнях.

     Якщо фактичнi витрати здiйснено в iноземнiй валютi, то в роздiлi "Г" або на зворотi вiдповiдного аркуша ДМВ-1 наводяться данi перерахунку iз зазначенням номерiв граф з роздiлу "В" ДМВ-1, код валюти вiдповiдно до класифiкацiї валют, сума витрат в iноземнiй валютi й курс, за яким цю валюту перераховано в гривнi, на дату прийняття ДМВ-1 до оформлення.

     Графа 19

     Якщо договором (контрактом) передбачено виконання робiт з будiвництва, спорудження, складення, технiчного обслуговування або подання технiчної допомоги, якi здiйснюються пiсля ввезення товарiв на митну територiю України, i в рахунку-фактурi (iнвойсi) видiлено окремою позицiєю суми витрат на цю дiяльнiсть, то декларантом можуть бути зазначенi в графi вiдповiднi суми.

     Графа 20

     Якщо в рахунку-фактурi (iнвойсi) окремо визначено витрати на доставку товару в мiсце призначення пiсля ввезення його на митну територiю України, то декларантом можуть бути зазначенi в графi цi витрати для виключення їх з цiни договору при розрахунку митної вартостi.

     Якщо договором (контрактом) передбачено, наприклад, такi умови поставки, як CIP, CPT чи DDP або некоректно використано термiн CIF у разi доставки товару в мiсце призначення на митнiй територiї України, наприклад CIF-Київ, i до фактурної вартостi ввiйшли витрати на доставку товару в мiсце призначення, то для виокремлення цiєї частки витрат з цiни договору або iз загальної суми цих витрат i для окремого облiку транспортних витрат на доставку товару в мiсце ввезення на територiю України й з цього мiсця в мiсце доставки потрiбно окремо зазначити їх у рахунку-фактурi (iнвойсi).

     Графа 21

     Зазначаються суми податкiв i зборiв, що сплачуються при iмпортi товарiв i при визначеннi митної вартостi вiдраховуються з цiни, яку фактично сплачено або яка пiдлягає сплатi, тiльки у випадках, коли договором (контрактом) передбачено умови поставки DDP.

     Графа 22

     Зазначається сума, отримана в результатi складання сум, зазначених у графах 19 - 21.

     Графа 23(а)

     Зазначається в гривнях заявлена митна вартiсть, розрахована шляхом складання сум, наведених у графах 12 i 18, та вiдрахування суми, зазначеної в графi 22.

     Графа 23(б)

     Зазначається заявлена в графi 23(а) митна вартiсть, перерахована у валюту рахунку. Перерахунок здiйснюється за курсом, зазначеним у роздiлi А. Отримана митна вартiсть повинна вiдповiдати даним, наведеним у ВМД як основа для розрахунку податкiв i зборiв.

     Якщо нiякими документами за договором (контрактом) не встановлено вид iноземної валюти, то в графi 23(б) митна вартiсть зазначається в євро.

     Роздiл Г

     Якщо одну або декiлька складових митної вартостi (графи 13 - 21) сплачено в iноземнiй валютi, то в роздiлi "Г" зазначаються номер вiдповiдної графи, сума платежу в iноземнiй валютi, код цiєї валюти згiдно з класифiкацiєю валют i її курс на дату прийняття ВМД i ДМВ-1 до оформлення.

3. Порядок заповнення граф ДМВ-2 декларантом

Частина перша основного аркуша ДМВ-2

     Графи 1, 2(а), 2(б), 3 заповнюються вiдповiдно до правил заповнення цих граф ДМВ-1.

     Графа 4

     Зазначаються коди згiдно з класифiкатором документiв, номери i дати рахункiв, що є пiдставою для поставки товару.

     Якщо ДМВ-2 використовується для заявлення митної вартостi товарiв, що iмпортуються вiдповiдно до договору (контракту) купiвлi-продажу, який має вартiсну основу, але при визначеннi митної вартостi неможливе застосування методу за цiною договору щодо товарiв, якi iмпортуються, то в графi проставляються номер, код згiдно з класифiкатором документiв i дата рахунку-фактури (iнвойсу), виставленого продавцем покупцевi за цей товар.

     Графа 5

     Зазначаються код згiдно з класифiкатором документiв, номер i дата укладення договору (контракту) про поставку товарiв, а також змiн до нього - за наявностi.

     Якщо ДМВ-2 використовується для товарiв, поставка яких здiйснюється не на вартiснiй основi, то в графi проставляються тiльки код згiдно з класифiкатором документiв, номер i дата того документа, який є пiдставою для такої поставки (наприклад, договiр (контракт) про поставку на безоплатнiй основi тощо).

     Графа 6

     Указуються код згiдно з Класифiкатором документiв, номер i дата ВМД або ДМВ або iнше рiшення митного органу.

     Графа 7

     Вiдмiчається знаком "Х" той метод оцiнки, за яким визначено митну вартiсть.

     Графа 8

     Скорочено наводиться обґрунтування причин, з яких неприйнятне застосування всiх методiв, що передували методу, зазначеному в графi 7.

     Графа 9

     Наводяться реквiзити ВМД, ДМВ або iнших документiв, що використовувалися для визначення митної вартостi за методом, вiдмiченим у графi 7.

     Графа 10

     Зазначається кiлькiсть додаткових аркушiв до ДМВ-2 (кiлькiсть аркушiв повинна вiдповiдати номеру останнього аркуша мiнус 2).

     Графа 11(а)

     Проставляються дата заповнення ДМВ-2, особистий пiдпис та печатка декларанта.

     Графа 11(б)

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi декларанта.

     Данi граф 11(а), 11(б) повиннi збiгатися з даними, зазначеними у ВМД.

Частина друга основного аркуша ДМВ-2 i додатковi аркушi до неї

     Цей аркуш i додатковi аркушi до ДМВ-2 призначаються для розрахунку митної вартостi за обраним методом оцiнки.

     На кожному аркушi зазначається його порядковий номер. В аркушi можуть бути наведенi вiдомостi щодо товарiв вiд одного до трьох найменувань.

     "Номер товару" i "Код товару"

     Заповнюються вiдповiдно до правил заповнення цих граф ДМВ-1.

Розрахунок митної вартостi товару

Роздiл А "Пiдстава для розрахунку: номер i дата рiшення, прийнятого митним органом"

     Залежно вiд обраного методу розрахунку заповнюється одна з граф 12(а), 12(б), 12(в), у якiй наводяться данi з джерела, зазначеного в графi 9, з тiєю початковою величиною вартостi (цiни), на пiдставi якої здiйснюватимуться подальшi розрахунки.

     Цiна товару наводиться у валютi рахунку-фактури (iнвойсу) або рахунку-проформи. Перерахунок iноземної валюти в гривнi здiйснюється за курсом, встановленим Нацiональним банком України на дату прийняття ВМД до оформлення.

     Роздiл Б "Коригування вартостi вiдповiдно до цiни (+, -)"

     Наводяться данi для розрахунку митної вартостi, спричиненого коригуванням пiдстави для розрахунку.

     Цi данi можуть бути як зi знаком (+), якщо вони збiльшують митну вартiсть товару, так i зi знаком (-), якщо вони її зменшують.

     Графа 13

     При коригуваннi пiдстави для розрахунку, пов'язаному з урахуванням розмiру партiї, у першу чергу беруться до уваги знижки до вартостi товару, що надаються продавцем залежно вiд розмiру закупленої партiї товару. При цьому знижка на кiлькiсть товару враховується, якщо зазначено, що вартiсть товару встановлюється продавцем за схемою, побудованою на кiлькостi проданого товару.

     Графа 14

     При коригуваннi пiдстави для розрахунку, пов'язаному з урахуванням комерцiйних умов, беруться до уваги рiзниця в умовах поставки (CIF, FOB тощо) товарiв, вартiсть яких порiвнюється, iншi вiдмiнностi в комерцiйних умовах (наприклад, наявнiсть знижки на "вiрнiсть" продавцевi, рiзнi комерцiйнi рiвнi продажiв (оптом, вроздрiб), кiлькiсть посередницьких ланок тощо)).

     Графа 15

     Зазначається загальна сума, на яку проведено коригування, з урахуванням знака (+, -).

Роздiл В "Додатковi нарахування (+) та вiдрахування (-)"

     У роздiлi наводяться данi як за елементами витрат, що не ввiйшли до цiни договору, але повиннi бути врахованi при визначеннi митної вартостi, так i за тими елементами, що були врахованi в цiнi продажу товару на внутрiшньому ринку України й пiдлягають виключенню з митної вартостi.

     Декларантом заповнюються лише тi графи, якi вiдповiдають застосованому методу оцiнки, i за тими позицiями, що стосуються товарiв, якi пiдлягають оцiнцi.

     Графа 16

     Наводиться цiна договору, розрахована з урахуванням результатiв коригувань, тобто пiдсумкова сума даних, зазначених у графах 12(а) (12(б) або 12(в)) i 15. Якщо в графах 12(б) або 12(в) зазначено цiну одиницi товару, то потрiбно зробити перерахунок митної вартостi з урахуванням кiлькостi товару в усiй партiї.

     Графа 17

     Наводиться вартiсть транспортування, що не включена до цiни договору, визначеної як пiдстава для розрахунку, але повинна бути врахована при визначеннi митної вартостi товарiв, що пiдлягають оцiнцi.

     Графа 18

     Наводиться вартiсть завантаження, розвантаження та iнших операцiй з товаром, що не включена до цiни договору, визначеної як пiдстава для розрахунку, але повинна бути врахована при визначеннi митної вартостi товарiв, що пiдлягають оцiнцi.

     Графа 19

     Наводиться вартiсть страхування, що не включена до цiни договору, визначеної як пiдстава для розрахунку, але повинна бути врахована при визначеннi митної вартостi товарiв, що пiдлягають оцiнцi.

     Графа 20

     Наводиться вартiсть комiсiйних та iнших посередницьких витрат, пов'язаних з увезенням, що не включенi до цiни договору, визначеної як пiдстава для розрахунку, але повиннi бути врахованi при визначеннi митної вартостi товарiв, що пiдлягають оцiнцi.

     Графа 21

     Наводиться сума прибутку, комiсiйних та торговельних нацiнок (що були включенi в цiну iдентичних чи подiбних товарiв, проданих на територiї України, визначену як пiдстава для розрахунку), якi повиннi бути виключенi з цiни при визначеннi митної вартостi товарiв, що пiдлягають оцiнцi.

     Графа 22

     Наводиться сума вартостi додаткової обробки чи переробки ввезених товарiв (що включена в цiну iдентичних чи подiбних товарiв, проданих на територiї України, визначену як пiдстава для розрахунку), яка повинна бути виключена з цiєї цiни при визначеннi митної вартостi товарiв, що пiдлягають оцiнцi.

     Графа 23

     Наводиться сума сплачених мита, податкiв, зборiв та iнших внутрiшнiх платежiв (що були включенi в цiну iдентичних чи подiбних товарiв, проданих на територiї України, визначену як пiдстава для розрахунку), яка повинна бути виключена з цiєї цiни при визначеннi митної вартостi товарiв, що пiдлягають оцiнцi.

     Графа 24

     Наводиться сума iнших витрат та платежiв, пов'язаних з продажем товару на внутрiшньому ринку (що були включенi в цiну iдентичних чи подiбних товарiв, проданих на територiї України, визначену як пiдстава для розрахунку), яка повинна бути виключена з цiєї цiни при визначеннi митної вартостi товарiв, що пiдлягають оцiнцi.

     Графа 25

     Наводиться пiдсумкова сума додаткових нарахувань i вiдрахувань зi знаком (+) або (-) вiдповiдно.

     Графа 26

     Проставляється визначена на пiдставi даних, зазначених у ДМВ-2, митна вартiсть товару: у графi 26(а) - у гривнях, у графi 26(б) - у валютi рахунку. Якщо нiякими документами до договору (контракту) не встановлено вид iноземної валюти, то в графi 26(б) данi зазначаються в євро.

4. Порядок заповнення граф ДМВ-3 декларантом

Частина перша основного аркуша ДМВ-3

     Графа 1

     Зазначаються найменування, мiсцезнаходження, лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту й код за ЄДРПОУ української особи (пiдприємства), яка продає товари.

     Графа 2(а)

     Зазначаються найменування, мiсцезнаходження, лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту пiдприємства, яке купує товари.

     Графа 2(б)

     Зазначаються найменування, мiсцезнаходження, лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження й код за ЄДРПОУ пiдприємства, що декларує та пред'являє митному органу товари.

     Графа 3

     Наводиться скорочене лiтерне найменування умов поставки згiдно з класифiкатором умов поставки, лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни, на територiї якої мiститься географiчний пункт доставки товарiв, через пропуск - назва цього географiчного пункту (наприклад: FOB UA Одеса, CIF US Нью-Йорк тощо).

     Графа 4

     Зазначаються код згiдно з класифiкатором документiв, номер i дата рахунку-фактури (iнвойсу), виставленого продавцем покупцевi, або рахунку-проформи.

     Графа 5

     Зазначаються код згiдно з класифiкатором документiв, номер i дата укладення договору (контракту) про поставку товарiв, а також змiн до нього - за наявностi.

     Графа 6

     Зазначаються номери й дати оформлення ДМВ-3 за попереднiми договорами (контрактами) цього продавця з цим самим покупцем, якщо в митного органу були зауваження до граф 7 - 9 ДМВ-3, а також найменування митного органу, що здiйснив митне оформлення товару, i змiст зауважень, якщо вони є.

     Графи 7(а), 7(б)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     Графи 8(а), 8(б)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     У разi вiдповiдi "так" зазначаються подробицi та наводиться змiст умови, наприклад наявнiсть вимоги зустрiчної поставки товару покупцем або надання ним будь-яких послуг продавцевi, якi мали вплив на цiну договору.

     Розрахунок вартiсної оцiнки умов або обмежень наводиться на зворотному боцi аркуша ДМВ-3 iз зазначенням документiв, на пiдставi яких здiйснюється розрахунок, а вiдповiдна сума наводиться в графi 11(б) як непрямий платiж i враховується при визначеннi цiни договору та митної вартостi товару; у графi 8 учиняється запис "Див. на зворотi".

     Графа 9(а)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     У разi вiдповiдi "так" зазначаються подробицi, що стосуються роялтi та лiцензiйних платежiв, тобто якого роду платiж, за що вiн повинен бути сплачений тощо.

     Графа 9(б)

     Вiдмiчається знаком "Х" потрiбна вiдповiдь ("так" або "нi").

     У разi вiдповiдi "так" у графi 15 зазначається вiдповiдна частина виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, передачi або використання товарiв, яка пiдлягає поверненню продавцевi.

     Графи 10(а), 10(б)

     Заповнюються вiдповiдно до правил заповнення цих граф ДМВ-1.

Частина друга основного аркуша ДМВ-3 i додатковi аркушi до неї

     Цей аркуш i додатковi аркушi до ДМВ-3 призначаються для розрахунку митної вартостi товарiв, що експортуються.

     На кожному аркушi зазначається його порядковий номер. В другiй частинi основного аркуша ДМВ-3 i кожному додатковому аркушi до неї можуть бути наведенi вiдомостi щодо товарiв вiд одного до трьох найменувань.

     "Номер товару" i "Код товару"

     Заповнюються вiдповiдно до правил заповнення цих граф ДМВ-1.

     Роздiл А "Пiдстава для розрахунку"

     Наводяться вiдомостi щодо цiни, що фактично сплачена або пiдлягає сплатi за товар, якi є пiдставою для визначення митної вартостi товару.

     Якщо згiдно з умовами поставки (графа 3) та iншими умовами договору (контракту) проведення додаткових нарахувань до цiни договору чи вiдрахувань з неї не потрiбне при визначеннi митної вартостi, то зазначена цiна договору може дорiвнювати митнiй вартостi товарiв, що експортуються.

     Графа 11(а)

     У першому рядку зазначається вартiсть товару у валютi рахунку-фактури (iнвойсу) або рахунку-проформи, яка фактично сплачена або пiдлягає сплатi за цей товар.

     У другому рядку зазначається вартiсть товару, що фактично сплачена або пiдлягає сплатi i перерахована в гривнi.

     У третьому рядку наводиться лiтерний код валюти рахунку згiдно з класифiкацiєю валют.

     У четвертому рядку зазначається курс, за яким валюту перераховано в гривнi.

     Перерахунок iноземної валюти в гривнi здiйснюється за тим самим курсом, що зазначено у вiдповiднiй графi ВМД.

     Графа 11 (б)

     Проставляється розмiр пiдтверджених документально непрямих платежiв у гривнях, якщо вони були зазначенi в графi 8(б).

     Графа 12

     Зазначається в гривнях сума складових митної вартостi, наведених у графах 11(а) i 11(б). При цьому враховуються поправки до зазначеної в рахунку-фактурi (iнвойсi) або рахунку-проформi вартостi товару, здiйсненi у зв'язку з наявнiстю умов та/або обмежень, якi мали вплив на цiну договору, i/чи iз взаємозалежнiстю продавця (резидента) i покупця.

     Роздiл Б "Додатковi нарахування до цiни договору, що не включенi до роздiлу "А" i пiдлягають включенню до митної вартостi"

     У цьому роздiлi зазначаються додатковi нарахування до цiни договору, пiдтвердженi вiдповiдними документами (договорами, рахунками-фактурами (iнвойсами), товаросупровiдними документами, розрахунками на основi транспортних тарифiв тощо).

     Графа 13

     Зазначається розмiр комiсiйних та брокерських винагород, якщо вони не були включенi до рахунку-фактури (iнвойсу) або рахунку-проформи.

     Якщо оплату здiйснено в iноземнiй валютi, то подробицi перерахунку в гривнi зазначаються в роздiлi "Г".

     Графа 14

     Зазначається в гривнях розмiр роялтi та лiцензiйних платежiв за товар, який продається, якщо вони сплачуються окремо.

     Роялтi та лiцензiйнi платежi повиннi додаватися до цiни договору тiльки в разi, якщо вони:

     стосуються товару, що оцiнюється для вивезення;

     передбаченi умовами укладеного мiж продавцем i покупцем договору (контракту) купiвлi-продажу.

     При цьому враховуються роялтi та лiцензiйнi платежi, якi покупець повинен сплатити безпосередньо продавцевi або на його користь третiй особi.

     Якщо цi витрати сплачено в iноземнiй валютi, то подробицi перерахунку в гривнi зазначаються в роздiлi "Г".

     Графа 15

     Зазначається частина виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, передачi або використання товарiв, яка за умовами договору (контракту) повинна бути повернута покупцем продавцевi, якщо цi платежi не включено до рахунку-фактури (iнвойсу) або рахунку-проформи.

     Графа 16

     При визначеннi митної вартостi товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України, зазначаються фактичнi витрати на транспортування товару в мiсце вивезення його з митної територiї України.

     У графi повинно бути обов'язково зазначене мiсце фактичної доставки товару згiдно з договором (контрактом) купiвлi-продажу.

     Якщо витрати, зазначенi в графах 16(а) - 16(в), сплачено в iноземнiй валютi, то подробицi перерахунку в гривнi наводяться в роздiлi "Г".

     Графа 16(а)

     Зазначаються в гривнях витрати на транспортування товарiв у мiсце вивезення за межi митної територiї України, якщо цi витрати вiдповiдно до умов поставки не були включенi до цiни договору (графа 11(а)).

     Якщо доставка здiйснювалася на безоплатнiй основi або власними транспортними засобами продавця, то до митної вартостi товарiв включається сума, розрахована, виходячи з тарифiв на перевезення вiдповiдним видом транспорту, що дiяли на момент транспортування товарiв.

     Якщо ДМВ-3 заповнюється на товари декiлькох найменувань, то витрати на транспортування їх у мiсце вивезення розподiляються мiж товарами рiзних найменувань пропорцiйно їх вазi.

     Графа 16 (б)

     Зазначаються в гривнях витрати на навантаження товарiв, їх вивантаження, перевантаження, що виникли до вивезення товарiв за межi митної територiї України, якщо цi витрати не були включенi до цiни договору, а сплаченi покупцем окремо.

     Якщо ДМВ-3 заповнено на товари кiлькох найменувань, то витрати на завантаження, розвантаження та обробку товарiв розподiляються мiж товарами пропорцiйно їх вазi.

     Графа 16 (в)

     Зазначаються в гривнях витрати на страхування товарiв, якщо цi витрати не були включенi до цiни договору й були сплаченi покупцем окремо (додатково).

     Якщо ДМВ-3 заповнюється на товари декiлькох найменувань, то витрати на страхування розподiляються мiж товарами пропорцiйно їх вартостi.

     Графа 17

     Зазначається в гривнях сума складових митної вартостi, наведених у графах 13, 14, 15, 16 (а), 16 (б), 16 (в).

     Роздiл В "Списання сум, включених до роздiлу "А"

     У цьому роздiлi можуть бути зазначенi за наявностi документального пiдтвердження суми витрат, що пiдлягають виключенню з цiни договору та фактично здiйсненi за надання послуг з доставки товару з мiсця вивезення за межi митної територiї України в мiсце доставки товару.

     Графа 18

     Якщо договором (контрактом) передбачено проведення робiт з будiвництва, спорудження, складення, технiчного обслуговування або технiчної допомоги, якi здiйснюються пiсля вивезення товарiв за межi митної територiї України, i в рахунку-фактурi (iнвойсi) або рахунку-проформi видiлено окремою позицiєю суми витрат на проведення таких робiт чи подання допомоги, то в цiй графi декларантом зазначаються вiдповiднi суми.

     Графа 19

     Декларантом можуть бути зазначенi витрати на доставку товару з пункту пропуску через державний кордон України в мiсце призначення.

     Графа 20

     Зазначаються суми податкiв i зборiв, сплачених у країнi iмпорту. Цi витрати вiдраховуються з цiни товару, що фактично сплачена або пiдлягає сплатi, тiльки якщо договором (контрактом) передбачено умову поставки DDP, а сплату податкiв i зборiв вiдповiдно до договору (контракту) купiвлi-продажу здiйснює продавець-резидент.

     Графа 21

     Наводиться сума, отримана в результатi складання сум, зазначених у графах 18 - 20.

     Графа 22 (а)

     Зазначаються в гривнях заявлена митна вартiсть, розрахована шляхом складання сум, наведених у графах 12 i 17, та вiдрахування суми, зазначеної в графi 21.

     Графа 22 (б)

     Зазначається заявлена в графi 22(а) митна вартiсть, перерахована у валюту рахунку-фактури (iнвойсу) або рахунку-проформи за курсом, зазначеним у роздiлi "А". Отримана сума повинна вiдповiдати даним, наведеним у ВМД як основа для розрахунку податкiв i зборiв.

     Якщо нiякими документами до договору (контракту) не встановлено вид iноземної валюти, то в графi 22(б) данi зазначаються в євро.

     Роздiл Г

     Якщо одну або декiлька складових митної вартостi (графи 13 - 21) сплачено в iноземнiй валютi, то в роздiлi "Г" зазначаються номер вiдповiдної графи, сума платежу в iноземнiй валютi, код цiєї валюти й курс її на дату прийняття ВМД i ДМВ-3 до оформлення.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.