Метод визначення митної вартостi за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв

МЕТОД 3

     У разi якщо митна вартiсть оцiнюваних товарiв не може бути визначена згiдно з положеннями статей 58 i 59 Митного кодексу України, за митну вартiсть береться прийнята митним органом вартiсть операцiї з подiбними (аналогiчними) товарами, якi продано на експорт в Україну i час експорту яких збiгається з часом експорту оцiнюваних товарiв або є максимально наближеним до нього. (стаття 60 Митного кодексу України).

     Пiд подiбними (аналогiчними) розумiються товари, якi хоч i не однаковi за всiма ознаками, але мають схожi характеристики i складаються зi схожих компонентiв, завдяки чому виконують однаковi функцiї порiвняно з товарами, що оцiнюються, та вважаються комерцiйно взаємозамiнними.
     Для визначення, чи є товари подiбними (аналогiчними), враховуються якiсть товарiв, наявнiсть торгової марки та репутацiя цих товарiв на ринку.
     Застереження щодо умов застосування методiв визначення митної вартостi товарiв за цiною договору щодо iдентичних товарiв та за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв наведено в статтi 61 Митного кодексу України, а саме:
     1. Товари не вважаються iдентичними або подiбними (аналогiчними) оцiнюваним, якщо вони не виробленi в тiй же країнi, що i товари, якi оцiнюються.
     2. Товари, виготовленi не виробником оцiнюваних товарiв, а iншою особою, беруться до уваги лише у разi, якщо немає нi iдентичних, нi подiбних (аналогiчних) товарiв, виготовлених особою - виробником товарiв, що оцiнюються.
     3. Товари не вважаються iдентичними чи подiбними (аналогiчними) оцiнюваним, якщо їх проектування, дослiдно-конструкторськi роботи, художнє оформлення, дизайн, ескiзи, креслення, а також iншi аналогiчнi роботи виконанi в Українi.

     Цiна договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв береться за основу для визначення митної вартостi товарiв, якщо цi товари ввезено приблизно в тiй же кiлькостi i на тих же комерцiйних рiвнях, що й оцiнюванi товари.
     У разi якщо такого продажу не виявлено, використовується вартiсть операцiї з подiбними (аналогiчними) товарами, якi продавалися в Україну в iншiй кiлькостi та/або на iнших комерцiйних рiвнях. При цьому їх цiна коригується з урахуванням зазначених розбiжностей незалежно вiд того, чи веде це до збiльшення або зменшення вартостi. Iнформацiя, що використовується при здiйсненнi коригування, повинна бути документально пiдтверджена.

     У разi якщо для цiлей застосування цього методу виявляється бiльш як одна вартiсть договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв, для визначення митної вартостi оцiнюваних товарiв використовується найменша така вартiсть.

     У випадках, визначених Митним кодексом України, для заявлення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України вiдповiдно до митного режиму iмпорту, митному органу, який проводить митне оформлення цих товарiв, разом з митною декларацiєю та iншими необхiдними для митного оформлення зазначених товарiв документами в установленому порядку подається декларацiя митної вартостi. Форму декларацiї митної вартостi та Правила заповнення декларацiї митної вартостi затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.2012 N 599.

Інше від 25.12.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 828 від 02.12.2003
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Постанова КМУ № 409 від 31.03.2004
Про внесення змiн до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 74 від 31.01.2007
Про затвердження Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1/657-ЕП від 13.04.2009
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1017 від 26.10.2009
Про внесення змiн до Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1263 від 20.10.2010
Про внесення доповнень до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень МКУ, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України
Наказ Мінфіну № 416 від 29.03.2012
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Наказ Мінфіну № 599 від 24.05.2012
Про затвердження Форми декларацiї митної вартостi та Правил її заповнення

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.