Метод 6

Резервний метод

МЕТОД 6

     У разi якщо митна вартiсть товарiв не може бути визначена шляхом послiдовного використання методiв, зазначених у статтях 58 - 63 Митного кодексу України, митна вартiсть оцiнюваних товарiв визначається з використанням способiв, якi не суперечать законам України i є сумiсними з вiдповiдними принципами i положеннями Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi (GATT) (стаття 64 Митного кодексу України).

     Митна вартiсть, визначена згiдно з положеннями статтi 64 Митного кодексу України, повинна ґрунтуватися на ранiше визнаних (визначених) органами доходiв i зборiв митних вартостях.

     Митна вартiсть iмпортних товарiв не визначається згiдно iз положеннями статтi 64 Митного кодексу України на пiдставi:
     1) цiни товарiв українського походження на внутрiшньому ринку України;
     2) системи, яка передбачає прийняття для митних цiлей вищої з двох альтернативних вартостей;
     3) цiни товарiв на внутрiшньому ринку країни-експортера;
     4) вартостi виробництва, iншої, нiж обчислена вартiсть, визначена для iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв вiдповiдно до положень статтi 63 Митного кодексу України;
     5) цiни товарiв, що поставляються з країни-експортера до третiх країн;
     6) мiнiмальної митної вартостi;
     7) довiльної чи фiктивної вартостi.

     У випадках, визначених Митним кодексом України, для заявлення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України вiдповiдно до митного режиму iмпорту, органу доходiв i зборiв, який проводить митне оформлення цих товарiв, разом з митною декларацiєю та iншими необхiдними для митного оформлення зазначених товарiв документами в установленому порядку подається декларацiя митної вартостi. Форму декларацiї митної вартостi та Правила заповнення декларацiї митної вартостi затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.2012 N 599.

Інше від 25.12.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 828 від 02.12.2003
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Постанова КМУ № 409 від 31.03.2004
Про внесення змiн до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України
Лист ВР № 06-10/10-392 від 02.04.2004
Щодо застосування окремих положень чинного законодавства з питань визначення митної вартостi товарiв при їх митному оформленнi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 74 від 31.01.2007
Про затвердження Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1/657-ЕП від 13.04.2009
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1017 від 26.10.2009
Про внесення змiн до Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1263 від 20.10.2010
Про внесення доповнень до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень МКУ, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України
Наказ Мінфіну № 416 від 29.03.2012
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Наказ Мінфіну № 599 від 24.05.2012
Про затвердження Форми декларацiї митної вартостi та Правил її заповнення

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.