МИТО

     Мито - це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та Митним кодексом України, який нараховується та сплачується вiдповiдно до Митного кодексу України, законiв України та мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     В Українi застосовуються такi види мита:
     1) ввiзне мито;
     2) вивiзне мито;
     3) сезонне мито;
     4) особливi види мита: спецiальне, антидемпiнгове, компенсацiйне, додатковий iмпортний збiр.

     Застосування ставок мита залежить вiд країни походження товару та наявностi правильно оформленого сертифiкату про походження товару (див. роздiл "КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ, СЕРТИФIКАТИ").

     Ввiзне мито є диференцiйованим щодо товарiв, що походять з держав, якi спiльно з Україною входять до митних союзiв або утворюють з нею зони вiльної торгiвлi. У разi встановлення будь-якого спецiального преференцiйного митного режиму згiдно з мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, застосовуються преференцiйнi ставки ввiзного мита, встановленi Митним тарифом України.

     До товарiв, що походять з України або з держав - членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi, або з держав, з якими Україна уклала двостороннi або регiональнi угоди щодо режиму найбiльшого сприяння, застосовуються пiльговi ставки ввiзного мита, встановленi Митним тарифом України, якщо iнше не встановлено законом.

     До решти товарiв застосовуються повнi ставки ввiзного мита, встановленi Митним тарифом України.

     Примiтка: З повним перелiком країн, до товарiв яких застосовуються пiльговi та повнi ставки, можно ознайомитись в роздiлi "Довiдники" -> "Класифiкатори" -> "Країни свiту i територiї" загального меню програми.

     Згiдно з мiжнародними договорами України при торгiвлi з країнами, з якими укладенi угоди про вiльну торгiвлю, застосовується звiльнення вiд сплати мита. Таке звiльнення можливе при дотриманнi встановлених вiдповiдною угодою умов (наявнiсть правильно оформленого сертифiкату про походження товару, виконання правил "прямого вiдвантаження" та "безпосередньої закупiвлi"). Якщо не виконується принаймнi одна з встановлених вiдповiдною угодою вимог, то до товарiв застосовується пiльгова або повна ставки мита (бiльш детально див. роздiли "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ" та "КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ, СЕРТИФIКАТИ").

     Перелiк ставок загальнодержавного податку - ввiзного мита на товари, що ввозяться на митну територiю України, встановлено Законом України вiд 04.06.2020 N 674-IX "Про Митний тариф України" (використання програми QD Professional дозволяє швидко визначити ставки мита на будь-який товар та на будь-яку дату).

     В програмi QD Professional останню редакцiю Класифiкатора можна знайти в роздiлi "Довiдники" -> "Преференцiї" -> "Звiльнення вiд ввiзного мита" та в роздiлi "Довiдники" -> "Преференцiї" -> "Звiльнення вiд вивiзного мита".

Постанова КМУ № 1353 від 08.11.1996
О внесении изменений в преференционные ставки ввозной пошлины на отдельные виды товаров
Лист ДМКУ № 11/2-1376 від 04.03.1996
Методика расчета переводных коэффициентов плодоовощных консервов в условные банки
Постанова КМУ № 1212 від 03.08.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 1245 від 05.10.1996
Про внесення змiн до деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України
Закон України ВР № 313/96-ВР від 11.07.1996
Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)
Постанова КМУ № 94 від 16.01.1996
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв i до деяких рiшень Уряду України
Постанова КМУ № 1379 від 08.11.1996
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 925 від 07.08.1996
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України
Постанова КМУ № 139 від 22.02.1995
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на товари, яких достатньо виробляється у країнi
Постанова ВР від 05.02.1992
Постановление ВС "Ставки единого таможенного тарифа Украины" (по разделам и товарным группам)
Постанова КМУ № 285 від 03.05.1994
Про зміни ставок ввізного мита на окремі види товарів
Наказ ДМКУ № 132 від 31.05.1993
Інструкція про порядок оподаткування митом товарів, які ввозяться в Україну
Постанова КМУ № 359 від 18.04.1997
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 224 від 31.03.1995
Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів
Постанова КМУ № 212 від 19.02.1996
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Закон України ВР № 178/96-ВР від 07.05.1996
Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої
Постанова КМУ № 531 від 18.06.1995
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України
Постанова КМУ № 675 від 26.08.1995
Про фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу
Постанова КМУ № 577 від 22.08.1994
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Лист ДМКУ № 11/3-5343 від 04.12.1995
Про ставки єдиного митного тарифу на деякі види хімічної сировини
Постанова КМУ № 360 від 27.03.1996
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України
Указ ПУ № 148/96 від 24.02.1996
О внесении изменений в ставки ввозной пошлины на отдельные виды товаров и некоторых решений Правительства
Постанова КМУ № 1376 від 08.11.1996
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Постанова КМУ № 1054 від 28.12.1995
Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв, якi не виробляються або виробляються в недостатнiй кiлькостi в Українi
Постанова КМУ № 192 від 12.03.1996
Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів, які не виробляються в Україні
Постанова КМУ № 622 від 10.08.1995
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285
Постанова КМУ № 1106 від 11.09.1996
Про термiн запровадження нових ставок ввiзного мита на кришки металевi
Постанова КМУ № 1143 від 17.09.1996
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Постанова КМУ № 117 від 16.03.1995
Про внесення змiни до ставок ввiзного мита
Постанова КМУ № 355 від 27.03.1996
Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів
Постанова КМУ № 67 від 27.01.1997
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1753 від 26.02.1997
Щодо оподаткування товарів, що імпортуються в Україну та експортуються з України у рамках діючих міждержавних угод про вільну торгівлю
Постанова КМУ № 182 від 21.02.1997
Про порядок експорту живої худоби сiльськогосподарськими товаровиробниками юридичними особами без сплати вивiзного (експортного) мита
Постанова КМУ № 235 від 19.03.1997
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 1996 р. N 925
Постанова КМУ № 306 від 03.04.1997
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-101 від 10.01.1997
Про класифікацію заготівок з картону для виготовлення ящиків для масла та маргарину
Закон України ВР № 170/97-ВР від 03.04.1997
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв з питань обкладення ввiзним митом товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України
Постанова КМУ № 408 від 05.05.1997
Про перенесення термiну запровадження нових ставок ввiзного мита на кришки металевi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-11712 від 09.12.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-4900 від 28.05.1997
Стосовно класифiкацiї сiдельних автотягачiв
Закон України ВР № 337/97-ВР від 12.06.1997
Про внесення змiни до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року "Про Єдиний митний тариф України"
Закон України ВР № 340/97-ВР від 12.06.1997
Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввiзного мита на деякі транспортні засоби та шини"
Закон України ВР № 339/97-ВР від 12.06.1997
Про внесення змiн до Закову України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої"
Постанова КМУ № 721 від 09.07.1997
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-7387 від 04.08.1997
Щодо митного оформлення товарiв з Японiї
Постанова КМУ № 787 від 15.07.1997
Про внесення змiн цо ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Постанова КМУ № 916 від 22.08.1997
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 957 від 01.09.1997
Про ставки ввiзного мита на товари за кодом згiдно з ГС 54.07 10000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-8058 від 27.08.1997
Про операцiї з давальницькою сировиною
Наказ ДМСУ (до 2012) № 344 від 23.07.1997
Про затвердження Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.