УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ

     Згiдно з мiжнародними договорами України при торгiвлi товарами з країнами, з якими укладенi угоди про вiльну торгiвлю, можливе звiльнення вiд сплати ввiзного мита. Таке звiльнення може застосовуватись до товарiв у разi дотримання вставновлених вiдповiдною угодою умов:

     - наявнiсть правильно оформленого сертифiката про походження товару / сертифiката з перевезення товару;

     - виконання правила прямого транспортування.

     Якщо не виконується принаймнi одна зi встановлених умов, то до товарiв не можливе застосування пiльгової ставки мита, а якщо країна походження не встановлена - повна ставка мита (див. роздiли "ВВIЗНЕ МИТО", "КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ, СЕРТИФIКАТИ").

     Для визначення країни походження товарiв у вiдношеннi товарiв, що походять з держав-учасниць Угоди про Правила визначення країни походження товарiв у Спiвдружностi Незалежних Держав та таких, що знаходяться у торгiвельному обiзi мiж цими державами, до яких застосовуєтся торгiвельний режим, передбачений Договором про зону вiльної торгiвлi, слiд керуватися вiдповiдними Правилами визначення країни походження товарiв.

     Для визначення країни походження товарiв у вiдношеннi товарiв, що походять з держав-пiдписантiв Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, слiд керуватися Протоколом 1 цiєї Угоди.

     Правила визначення походження товарiв також мiстяться в Додатку II до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї.

     Протокол С Угоди про вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною також встановлює правила визначення країни походження товару та пов'язанi з цим методи адмiнiстративної спiвпрацi.

     Протокол про правила визначення походження Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ встановлює правила визначення походження та методи адмiнiстративного спiвробiтництва.

     Правила та процедури визначення походження наведено в Главi 3 Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою.

     При здiйсненнi митного оформлення товарiв, якi ввозятся на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, митнi органи України можуть здiйснювати перевiрку достовiрностi сертифiкатов про походження товарiв (див. Порядок направлення до Держмитслужби звернень митних органiв щодо проведення перевiрки сертифiкатiв про походження товару, затверджений наказом Державної митної служби України вiд 13.09.2010 N 1050).

     Також Протоколом 1 Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, Додатком II до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї, Протоколом С Угоди про вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною та Протоколом про правила визначення походження Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ передбачено, що подальшi перевiрки пiдтверджень походження мають здiйснюватись у довiльному порядку або тодi, коли митнi органи країни iмпорту мають обґрунтованi сумнiви в достовiрностi таких документiв, статусi походження вiдповiдних товарiв або виконаннi iнших вимог цього Протоколу (Додатку). З метою реалiзацiї цих положень митнi органи країни iмпорту повиннi повернути сертифiкат з перевезення товару EUR.1 та iнвойс, якщо вiн був поданий, декларацiю iнвойс або копiї цих документiв митним органам країни експорту, вказавши, якщо це доречно, причини запиту.

     Якщо у випадку обґрунтованих сумнiвiв вiдповiдь на запит про перевiрку не надiйшла протягом десяти мiсяцiв з дати подання цього запита, або якщо вiдповiдь не мiстить достатньої iнформацiї для визначення достовiрностi розглядуваного документа або справжнього походження товарiв, митнi органи, що подали запит, повиннi за вiдсутностi виняткових обставин вiдмовити у наданнi права на преференцiї.

     При здiйсненнi митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, митнi органи України можуть здiйснювати перевiрку автентичностi сертифiкатiв про походження товарiв форми СТ-1 (див. Методичнi рекомендацiї щодо перевiрки правильностi визначення країни походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, затвердженi наказом Державної митної служби України вiд 25.06.2004 N 472).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.