Продовження Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї

ДОДАТОК I-A

ТАРИФНИЙ ГРАФIК УКРАЇНИ

     1. Увiзнi мита на товари походження зi Сполученого Королiвства, передбаченi тарифними рядками у категорiях "7", "10", "20 % зниження впродовж 5 рокiв", "20 % зниження впродовж 10 рокiв", "30 % зниження впродовж 5 рокiв", "50 % зниження впродовж 5 рокiв", "50 % зниження впродовж 7 рокiв", "50 % зниження впродовж 10 рокiв" та "60 % зниження впродовж 5 рокiв" у Графiках скасування увiзних мит знiмаються згiдно з наступною таблицею:

Рiк Перехiдний перiод '7' Перехiдний перiод '10' Перехiдний перiод '20 % зниження впродовж 5 рокiв' Перехiдний перiод '20 % зниження впродовж 10 рокiв' Перехiдний перiод '30 % зниження впродовж 5 рокiв' Перехiдний перiод '50 % зниження впродовж 5 рокiв' Перехiдний перiод '50 % зниження впродовж 7 рокiв' Перехiдний перiод '50 % зниження впродовж 10 рокiв' Перехiдний перiод '60 % зниження впродовж 5 рокiв'
2021 2/8 вiд базової ставки увiзного мита 5/11 вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 20 % 5/11 вiд 20 % вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 30 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 50 % 2/8 вiд 50 % вiд базової ставки увiзного мита 5/11 вiд 50 % вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 60 %
2022 1/8 вiд базової ставки увiзного мита 4/11 вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 20 % 4/11 вiд 20 % вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 30 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 50 % 1/8 вiд 50 % вiд базової ставки увiзного мита 4/11 вiд 50 % вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 60 %
2023 Вiльна 3/11 вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 20 % 3/11 вiд 20 % вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 30 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 50 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 50 % 3/11 вiд 50 % вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 60 %
2024 Вiльна 2/11 вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 20 % 2/11 вiд 20 % вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 30 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 50 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 50 % 2/11 вiд 50 % вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 60 %
2025 Вiльна 1/11 вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 20 % 1/11 вiд 20 % вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 30 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 50 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 50 % 1/11 вiд 50 % вiд базової ставки увiзного мита мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 60 %
2026 i далi Вiльна Вiльна мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 20 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 20 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 30 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 50 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 50 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 50 % мито, еквiвалентне базовiй ставцi увiзного мита, зниженiй на 60 %

     2. З метою скасування увiзних мит ставка увiзного мита, що застосовується на кожному етапi, округляється як мiнiмум до найближчої десятої частини вiдсоткового пункту або, якщо ставка увiзного мита виражена в грошових одиницях, на щонайменше до найближчої десятої частини офiцiйної грошової одиницi Сторони.

     3. Для цiлей цього Додатку кожне зменшення набуває чинностi з 1 сiчня вiдповiдного року, починаючи з року, коли набуває чинностi Угода мiж Сполученим Королiвством та Україною.

     4. Якщо набуття чинностi цiєю Угодою вiдповiдає датi пiсля 1 сiчня та до 31 грудня одного року, обсяги тарифних квот буде оцiнено пропорцiйно на решту календарного року.

Код згiдно УКТЗЕД Текстовий опис Базова ставка увiзного мита Перехiдний перiод, рокiв
I РОЗДIЛ I - ЖИВI ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ    
01 ГРУПА 01 - ЖИВI ТВАРИНИ    
0102 Велика рогата худоба, жива:    
0102 90 49 00 - - - - iншi 15 7
0103 Свинi, живi:    
0103 91 10 00 - - - свiйськi види 5 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0103 91 90 00 - - - iншi 5 7
0103 92 11 00 - - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз 8 7
0103 92 19 00 - - - - iншi 8 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0103 92 90 00 - - - iншi 8 7
0105 Свiйська птиця, тобто кури свiйськi (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живi:    
0105 12 00 00 - - iндики 2 7
02 ГРУПА 02 - М'ЯСО ТА ЇСТIВНI СУБПРОДУКТИ    
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене:    
0201 20 90 00 - - iншi 15 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене:    
0202 20 90 00 - - iншi 15 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0202 30 50 00 - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0202 30 90 00 - - iншi 15 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена:    
0203 11 10 00 - - - свiйських свиней 12 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 11 90 00 - - - iншi 12 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 12 11 00 - - - - окости та їх вiдруби 12 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 12 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби 12 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 12 90 00 - - - iншi 12 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 19 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби 12 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 19 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 12 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 19 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби 12 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 19 55 00 - - - - - обваленi 12 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 19 59 00 - - - - - iншi 12 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 19 90 00 - - - iнша 12 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 21 10 00 - - - свiйських свиней 10 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 21 90 00 - - - iншi 10 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 22 11 00 - - - - окости та їх вiдруби 10 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 22 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби 10 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 22 90 00 - - - iншi 10 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 29 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби 10 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 29 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 10 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 29 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби 10 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 29 55 00 - - - - - обваленi 10 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 29 59 00 - - - - - iншi 10 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 29 90 00 - - - iнша 10 Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0204 Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена:    
0204 22 90 00 - - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0204 42 90 00 - - - iншi 10 7
0204 43 90 00 - - - iншi 10 7
0206 Субпродукти їстiвнi великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi:    
0206 10 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 7
0206 10 91 00 - - - печiнка 15 7
0206 10 95 00 - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0206 10 99 00 - - - iншi 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0206 21 00 00 - - язики 12 7
0206 22 00 00 - - печiнка 15 7
0206 29 10 00 - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 12 7
0206 29 91 00 - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 12 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0206 29 99 00 - - - - iншi 12 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0206 30 00 00 - свиней, свiжi або охолодженi 15 7
0206 41 00 00 - - печiнка 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0206 49 20 00 - - - свiйських свиней 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0206 49 80 00 - - - iншi 10 7
0206 80 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 7
0206 80 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0206 80 99 00 - - - овець та кiз 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0206 90 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 7
0206 90 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 15 7
0206 90 99 00 - - - овець та кiз 15 7
0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:    
0207 11 10 00 - - - обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi "83 % курчата" 15 7
0207 11 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 15 7
0207 11 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 15 7
0207 12 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 12 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 12 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 12 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 13 10 00 - - - - обваленi 12 7
0207 13 20 00 - - - - - половини та четвертини 12 7
0207 13 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 12 7
0207 13 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 12 7
0207 13 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 12 7
0207 13 60 00 - - - - - нiжки та їх частини 12 7
0207 13 70 00 - - - - - iншi 12 7
0207 13 91 00 - - - - печiнка 12 7
0207 13 99 00 - - - - iншi 12 7
0207 14 10 00 - - - - обваленi 10 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 20 00 - - - - - половини та четвертини 10 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 10 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 10 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 10 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 60 00 - - - - - нiжки та їх частини 10 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 70 00 - - - - - iншi 10 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 91 00 - - - - печiнка 10 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 99 00 - - - - iншi 10 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 24 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 15 7
0207 24 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 15 7
0207 25 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 5 7
0207 25 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки i шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 5 7
0207 26 10 00 - - - - обваленi 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 20 00 - - - - - половини та четвертини 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 70 00 - - - - - - iншi 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 80 00 - - - - - iншi 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 91 00 - - - - печiнка 15 7
0207 26 99 00 - - - - iншi 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 10 00 - - - - обваленi 5 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини 5 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 5 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 5 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 5 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини 5 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 70 00 - - - - - - iншi 5 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 80 00 - - - - - iншi 5 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 91 00 - - - - печiнка 5 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 99 00 - - - - iншi 5 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 32 11 00 - - - - обскубанi, знекровленi, без кишок, але непатранi, з головою та лапками, так званi "85 % качки" 15 7
0207 32 15 00 - - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 15 7
0207 32 19 00 - - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 15 7
0207 32 51 00 - - - - обскубанi, знекровленi, але непатранi, з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 15 7
0207 32 59 00 - - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 15 7
0207 32 90 00 - - - цесарок 15 7
0207 33 11 00 - - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 12 7
0207 33 19 00 - - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 12 7
0207 33 51 00 - - - - обскубанi, знекровленi, непатранi, але з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 12 7
0207 33 59 00 - - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 12 7
0207 33 90 00 - - - цесарок 12 7
0207 34 10 00 - - - гусей 12 7
0207 34 90 00 - - - качок 12 7
0207 35 11 00 - - - - - гусей 15 7
0207 35 15 00 - - - - - качок i цесарок 15 7
0207 35 21 00 - - - - - - качок 15 7
0207 35 23 00 - - - - - - гусей 15 7
0207 35 25 00 - - - - - - цесарок 15 7
0207 35 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 51 00 - - - - - - гусей 15 7
0207 35 53 00 - - - - - - качок i цесарок 15 7
0207 35 61 00 - - - - - - гусей 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 63 00 - - - - - - качок i цесарок 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 71 00 - - - - - палетоти гусей або качок 15 7
0207 35 79 00 - - - - - iншi 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної 15 7
0207 35 99 00 - - - - iншi 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 11 00 - - - - - гусей 15 7
0207 36 15 00 - - - - - качок i цесарок 15 7
0207 36 21 00 - - - - - - качок 15 7
0207 36 23 00 - - - - - - гусей 15 7
0207 36 25 00 - - - - - - цесарок 15 7
0207 36 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 51 00 - - - - - - гусей 15 7
0207 36 53 00 - - - - - - качок i цесарок 15 7
0207 36 61 00 - - - - - - гусей 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 63 00 - - - - - - качок i цесарок 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 71 00 - - - - - палетоти гусей або качок 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 79 00 - - - - - iншi 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 81 00 - - - - - - гусей 15 7
0207 36 85 00 - - - - - - качок i цесарок 15 7
0207 36 89 00 - - - - - палетоти гусей або качок 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 90 00 - - - - - iншi 15 Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0208 Iншi м'ясо та їстiвнi субпродукти, свiжi, охолодженi або мороженi:    
0208 10 90 00 - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0208 30 00 00 - приматiв 10 7
0208 90 60 00 - - пiвнiчних оленiв 10 7
0208 90 70 00 - - жаб'ячi лапки 10 7
0208 90 95 00 - - iншi 10 7
0209 00 Сало без пiсних частин, свинячий жир i жир свiйської птицi, не витопленi та не видiленi iншим способом, свiжi або охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi:    
0209 00 11 00 - - свiже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолi 15 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0209 00 19 00 - - сушене або копчене 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0209 00 30 00 - жир свинячий 15 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0209 00 90 00 - жир свiйської птицi 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв:    
0210 11 - - окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:    
0210 11 11 00 - - - - - окости та їх вiдруби 20 7
0210 11 19 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби 20 7
0210 11 31 00 - - - - - окости та їх вiдруби 20 7
0210 11 39 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби 20 7
0210 11 90 00 - - - iншi 20 7
0210 12 11 00 - - - - солонi або в розсолi 10 7
0210 12 19 00 - - - - сушенi або копченi 10 7
0210 12 90 00 - - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0210 19 10 00 - - - - - беконнi половини або спенсери 10 7
0210 19 20 00 - - - - - три чвертi свинячого боку або серединки 10 7
0210 19 30 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 7
0210 19 40 00 - - - - - корейка та її вiдруби 10 7
0210 19 50 00 - - - - - iншi 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0210 19 60 00 - - - - - переднiй край i вiдруби попереднього краю 10 7
0210 19 70 00 - - - - - корейки та її вiдруби 10 7
0210 19 81 00 - - - - - - обваленi 10 7
0210 19 89 00 - - - - - - iншi 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0210 19 90 00 - - - iншi 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0210 20 10 00 - - необвалене 15 7
0210 20 90 00 - - обвалене 15 7
0210 91 00 00 - - приматiв 20 7
0210 92 00 00 - - китiв, дельфiнiв i морських свиней (ссавцiв ряду Сetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia) 20 7
0210 93 00 00 - - рептилiй (включаючи змiй i черепах) 20 7
0210 99 10 00 - - - - конина, солона або в розсолi чи висушена 20 7
0210 99 21 00 - - - - - необвалена 20 7
0210 99 29 00 - - - - - обвалена 20 7
0210 99 31 00 - - - - пiвнiчних оленiв 20 7
0210 99 39 00 - - - - iнших 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0210 99 41 00 - - - - - печiнка 20 7
0210 99 49 00 - - - - - iншi 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0210 99 51 00 - - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 20 7
0210 99 59 00 - - - - - iншi 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0210 99 60 00 - - - - овець i кiз 20 7
0210 99 71 00 - - - - - - жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi 20 7
0210 99 79 00 - - - - - - iншi 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0210 99 80 00 - - - - - iншi 20 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0210 99 90 00 - - - їстiвне борошно з м'яса i м'ясних субпродуктiв 20 50 % зниження впродовж 7 рокiв
03 ГРУПА 03 - РИБА I РАКОПОДIБНI, МОЛЮСКИ ТА IНШI ВОДЯНI БЕЗХРЕБЕТНI    
0301 Жива риба:    
0301 91 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 10 7
0301 91 90 00 - - - iнша 10 7
0301 93 00 00 - - короп 10 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0301 99 19 11 - - - - - - мальки (молодь) масою не бiльш як 100 г 10 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0301 99 19 12 - - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 10 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0301 99 19 13 - - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 10 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0301 99 19 19 - - - - - - iншi 10 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0301 99 80 10 - - - - калкан (Psetta maxima) 10 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0301 99 80 90 - - - - iнша 10 7
0302 Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304:    
0302 61 80 00 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus) 5 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0302 65 20 00 - - - колюча (Squalus acanthias) 10 7
0302 69 11 00 - - - - короп 10 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0302 69 55 00 - - - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 7
0303 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304:    
0303 21 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 5 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0303 21 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука 2 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0303 21 80 00 - - - iнша 2 7
0303 74 30 90 - - - - скумбрiя японська, або схiдна (Scomber japonicus) 2 7
0303 74 90 00 - - - скумбрiя австралiйська (Scomber australasicus) 2 7
0303 79 11 00 - - - - короп 2 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0303 79 35 00 - - - - - виду Sebastes marinus 2 7
0303 79 37 00 - - - - - iншi 2 7
0303 79 65 00 - - - - анчоуси (Engraulis spp.) 2 7
0303 79 91 00 - - - - ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 5 7
0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене:    
0304 29 15 00 - - - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука 5 7
0304 29 17 00 - - - - - iнших 5 7
0304 29 39 00 - - - - - iнших 5 7
0305 Риба, сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування:    
0305 30 30 00 - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho), солонi або у розсолi 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0305 30 50 00 - - палтуса синьокорого, або чорного (Reinhardtius hippoglossoides), солоного або в розсолi 10 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0305 30 90 10 - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 10 7
0305 30 90 90 - - - iнших 10 60 % зниження впродовж 5 рокiв
0305 41 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 5 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0305 49 45 00 - - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster) 8 7
0305 49 50 00 - - - вугор (Anguilla spp.) 8 7
0305 49 80 10 - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes) 10 7
0305 49 80 90 - - - - iншi 10 7
0305 59 50 00 - - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0305 59 80 10 - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes) 10 7
0305 61 00 00 - - оселедцi (Clupea harеngus, Clupea pallasii) 7,5 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0305 63 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0306 Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; ракоподiбнi в панцирах, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:    
0306 19 90 00 - - - iншi 10 60 % зниження впродовж 5 рокiв
0307 Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних та молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з водяних безхребетних, крiм ракоподiбних, придатнi для харчування:    
0307 31 10 00 - - - Mytilus spp. 5 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0307 39 10 00 - - - Mytilus spp. 5 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0307 49 59 00 - - - - - iншi 2 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0307 49 99 00 - - - - - iншi 5 7
0307 60 00 00 - равлики, крiм морських 10 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0307 99 11 00 - - - - Illex spp. 5 7
0307 99 18 00 - - - - iншi водянi безхребетнi 5 20 % зниження впродовж 10 рокiв
0307 99 90 00 - - - iншi 5 20 % зниження впродовж 10 рокiв
04 ГРУПА 04 - МОЛОКО ТА МОЛОЧНI ПРОДУКТИ; ЯЙЦЯ ПТАХIВ; НАТУРАЛЬНИЙ МЕД; ХАРЧОВI ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, В IНШОМУ МIСЦI НЕПОЙМЕНОВАНI    
0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
0401 10 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 7
0401 10 90 00 - - iншi 10 7
0401 20 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 7
0401 20 19 00 - - - iншi 10 7
0401 20 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 7
0401 20 99 00 - - - iншi 10 7
0401 30 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0401 30 19 00 - - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0401 30 31 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0401 30 39 00 - - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0401 30 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 7
0401 30 99 00 - - - iншi 10 7
0402 Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
0402 10 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 10 19 00 - - - iншi 10 30 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 10 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 10 99 00 - - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 21 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 21 17 00 - - - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 11 мас. % 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 21 19 00 - - - - - з вмiстом жирiв понад 11 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 21 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 21 99 00 - - - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 29 11 00 - - - - молоко спецiального призначення, для немовлят, у герметичнiй упаковцi, масою нетто не бiльш як 500 г, з вмiстом жирiв понад 10 мас. % 10 7
0402 29 15 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 7
0402 29 19 00 - - - - - iншi 10 7
0402 29 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 7
0402 29 99 00 - - - - iншi 10 7
0402 91 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 7
0402 91 19 00 - - - - iншi 10 7
0402 91 31 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 7
0402 91 39 00 - - - - iншi 10 7
0402 91 51 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 91 59 00 - - - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 91 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 91 99 00 - - - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 99 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 7
0402 99 19 00 - - - - iншi 10 7
0402 99 31 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 7
0402 99 39 00 - - - - iншi 10 7
0402 99 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0402 99 99 00 - - - - iншi 10 7
0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао:    
0403 10 11 00 - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 7
0403 10 13 00 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0403 10 19 00 - - - - понад 6 мас. % 10 7
0403 10 31 00 - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0403 10 33 00 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 7
0403 10 39 00 - - - - понад 6 мас. % 10 7
0403 10 51 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 7
0403 10 53 00 - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 7
0403 10 59 00 - - - - понад 27 мас. % 10 7
0403 10 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0403 10 93 00 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0403 10 99 00 - - - - понад 6 мас. % 10 7
0403 90 11 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 7
0403 90 13 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 7
0403 90 19 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7
0403 90 31 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 7
0403 90 33 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 7
0403 90 39 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7
0403 90 51 00 - - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0403 90 53 00 - - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 7
0403 90 59 00 - - - - - понад 6 мас. % 10 7
0403 90 61 00 - - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0403 90 63 00 - - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 7
0403 90 69 00 - - - - - понад 6 мас. % 10 7
0403 90 71 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 7
0403 90 73 00 - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 7
0403 90 79 00 - - - - понад 27 мас. % 10 7
0403 90 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0403 90 93 00 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0403 90 99 00 - - - - понад 6 мас. % 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi:    
0404 10 02 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
0404 10 04 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0404 10 06 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7
0404 10 12 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 7
0404 10 14 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 7
0404 10 16 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7
0404 10 26 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 7
0404 10 28 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 7
0404 10 32 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7
0404 10 34 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 7
0404 10 36 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 7
0404 10 38 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7
0404 10 48 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 7
0404 10 52 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 7
0404 10 54 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7
0404 10 56 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 7
0404 10 58 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 7
0404 10 62 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7
0404 10 72 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 7
0404 10 74 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 7
0404 10 76 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7
0404 10 78 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 7
0404 10 82 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 7
0404 10 84 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7
0404 90 21 00 - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0404 90 23 00 - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0404 90 29 00 - - - понад 27 мас. % 10 7
0404 90 81 00 - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 7
0404 90 83 00 - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0404 90 89 00 - - - понад 27 мас. % 10 7
0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти:    
0405 10 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 10 30 % зниження впродовж 5 рокiв
0405 10 19 00 - - - - iншi 10 30 % зниження впродовж 5 рокiв
0405 10 30 00 - - - вершкове масло рекомбiноване 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0405 10 50 00 - - - вершкове масло сироваткове (пiдсирне) 10 7
0405 10 90 00 - - iншi 10 7
0405 20 10 00 - - з вмiстом жиру понад 39 мас. %, але не бiльш як 60 мас. % 10 7
0405 20 30 00 - - з вмiстом жиру понад 60 мас. %, але не бiльш як 75 мас. % 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0405 20 90 00 - - з вмiстом жиру понад 75 мас. %, але не бiльш як 80 мас. % 10 7
0405 90 10 00 - - з вмiстом жиру понад 99,3 мас. % i з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас. % 10 30 % зниження впродовж 5 рокiв
0405 90 90 00 - - iншi 10 7
0406 Сири всiх видiв i кисломолочний сир:    
0406 30 10 00 - - пiд час виготовлення яких використовувалися тiльки сири ементальський (Emmentaler), грюєр (Gruyиre) та апензель (Appenzell) i якi можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"); упакованi для роздрiбної торгiвлi, з вмiстом жиру не бiльш як 56 мас. % у перерахунку на суху речовину 10 7
0406 30 31 00 - - - - не бiльш як 48 мас. % 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0406 30 39 00 - - - - понад 48 мас. % 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0406 30 90 00 - - - з вмiстом жирiв понад 36 мас. % 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0407 00 Яйця птицi в шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi:    
0407 00 19 00 - - - iншi 5 7
0407 00 30 00 - - iншi 12 7
0407 00 90 00 - iншi 12 7
0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
0408 11 20 00 - - - не придатнi для вживання 10 7
0408 11 80 00 - - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0408 19 20 00 - - - не придатнi для вживання 10 7
0408 19 81 00 - - - - рiдкi 10 7
0408 19 89 00 - - - - iншi, включаючи мороженi 10 7
0408 91 20 00 - - - не придатнi для вживання 10 7
0408 91 80 00 - - - iншi 10 7
0408 99 20 00 - - - не придатнi для вживання 10 7
0408 99 80 00 - - - iншi 10 7
0409 00 00 00 Мед натуральний 13 7
0410 00 00 00 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi 20 7
05 ГРУПА 05 - IНШI ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, В IНШОМУ МIСЦI НЕ ЗАЗНАЧЕНI    
0501 00 00 00 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся 20 7
0502 Щетина свiйських або диких свиней; борсуковий волос та iнший волос, використовуванi для виробництва щiток; вiдходи щетини або волосу:    
0502 10 00 00 - щетина свiйських або диких свиней та вiдходи щетини 20 7
0502 90 00 00 - iншi 20 7
0504 00 00 00 Кишки, сечовi мiхурi та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0505 Шкурки та iншi частини птахiв, укритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) i пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подальшої обробки; порошок i вiдходи пiр'я або частин пiр'я:    
0505 10 10 00 - - необробленi 20 7
0505 10 90 00 - - iншi 20 7
0505 90 00 00 - iншi 20 7
0506 Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою aбо дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв:    
0506 10 00 00 - осеїн та кiстки, обробленi кислотою 20 7
0506 90 00 00 - iншi 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0511 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, не придатнi для харчування:    
0511 99 31 00 - - - - необробленi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
II РОЗДIЛ II - ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ    
06 ГРУПА 06 - ЖИВI ДЕРЕВА ТА IНШI РОСЛИНИ; ЦИБУЛИНИ, КОРIННЯ ТА IНШI АНАЛОГIЧНI ЧАСТИНИ РОСЛИН; ЗРIЗАНI КВIТИ I ДЕКОРАТИВНА ЗЕЛЕНЬ    
0602 - дерева, кущi та чагарники з їстiвними плодами, щепленi чи нещепленi:    
0602 20 10 00 - - живцi винограду, щепленi чи укорiненi 5 50 % зниження впродовж 5 рокiв
07 ГРУПА 07 - ОВОЧI ТА ДЕЯКI ЇСТIВНI КОРЕНЕПЛОДИ I БУЛЬБИ    
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi:    
0703 10 19 00 - - - iнша 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Вrassica, свiжi або охолодженi:    
0704 10 00 00 - капуста цвiтна та капуста броколi 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0704 90 10 00 - - капуста бiлоголова та червоноголова 20 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi:    
0706 10 00 00 - морква та рiпа 20 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi:    
0707 00 05 00 - огiрки 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi:    
0709 30 00 00 - баклажани (бадрiджани) 20 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0709 51 00 00 - - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони) 20 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0709 60 10 00 - - солодкий перець 20 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0709 90 10 00 - - салатнi овочi, крiм салату-латука (Lactuca sativa) i цикорiю (Cichorium spp.) 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0710 Овочi (сирi або варенi у водi чи на парi), мороженi:    
0710 21 00 00 - - горох (Pisum sativum) 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0710 22 00 00 - - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0710 40 00 00 - цукрова кукурудза 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0710 80 95 00 - - iншi 15 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0710 90 00 00 - овочевi сумiшi 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0711 Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад дiоксидом сiрки, у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але в такому виглядi непридатнi для безпосереднього використання в їжу:    
0711 51 00 00 - - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони) 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0712 Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки:    
0712 20 00 00 - цибуля рiпчаста 15 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0712 90 90 00 - - iншi 20 50 % зниження впродовж 5 рокiв
08 ГРУПА 08 - ЇСТIВНI ПЛОДИ ТА ГОРIХИ; ЦЕДРА ЦИТРУСОВИХ АБО ШКIРКИ ДИНЬ    
0806 Виноград, свiжий або сушений:    
0806 10 10 00 - - столовий 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0806 10 90 00 - - iнший 10 7
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi:    
0808 10 10 00 - - для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня 10 7
0808 10 80 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0808 20 10 00 - - - для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня 10 7
0808 20 50 10 - - - - з 1 грудня до 31 березня 5 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0808 20 50 90 - - - - з 1 квiтня до 30 листопада 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi:    
0809 10 00 00 - абрикоси 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0809 20 05 00 - - вишня кисла (Рrunus cerasus) 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0809 20 95 00 - - iншi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0809 30 10 00 - - нектарини 5 7
0809 30 90 00 - - iншi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0809 40 05 00 - - сливи 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0810 Iншi плоди, свiжi:    
0810 10 00 00 - суницi та полуницi 17 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0810 90 95 00 - - iншi 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0811 Плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
0811 90 75 00 - - - - вишня кисла (Рrunus cerasus) 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
0812 Плоди та горiхи, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад дiоксидом сiрки або в розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю, але у такому виглядi не придатнi для безпосереднього використання в їжу:    
0812 10 00 00 - вишнi та черешнi 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0812 90 10 00 - - абрикоси 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 - 0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи:    
0813 30 00 00 - яблука 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
11 ГРУПА 11 - ПРОДУКЦIЯ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI, СОЛОД, КРОХМАЛI, IНУЛIН, ПШЕНИЧНА КЛЕЙКОВИНА    
1105 Борошно, крупи, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi:    
1105 10 00 00 - борошно, крупи та порошок 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1105 20 00 00 - пластiвцi, гранули 20 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1107 Солод, обсмажений або необсмажений:    
1107 10 99 00 - - - iнший 10 7
1108 Крохмалi; iнулiн:    
1108 11 00 00 - - пшеничний 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1108 12 00 00 - - кукурудзяний 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1108 13 00 00 - - картопляний 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1108 14 00 00 - - манiоковий 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1108 19 10 00 - - - з рису 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
12 ГРУПА 12 - НАСIННЯ I ПЛОДИ ОЛIЙНИХ РОСЛИН; IНШЕ НАСIННЯ, ПЛОДИ ТА ЗЕРНА; ТЕХНIЧНI АБО ЛIКАРСЬКI РОСЛИНИ; СОЛОМА I ФУРАЖ    
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене:    
1206 00 99 00 - - iнше 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1208 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi:    
1208 10 00 00 - iз соєвих бобiв 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби:    
1209 10 00 00 - насiння цукрових бурякiв 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1210 Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн:    
1210 10 00 00 - шишки хмелю, неподрiбненi, не розмеленi i не у виглядi гранул 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1210 20 10 00 - - шишки хмелю подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул, з високим умiстом лупулiну; лупулiн 20 30 % зниження впродовж 5 рокiв
1210 20 90 00 - - iншi 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi незазначенi:    
1212 91 20 00 - - - сушенi, подрiбненi або неподрiбненi 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1212 91 80 00 - - - iншi 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1212 99 20 00 - - - цукрова тростина 20 7
13 ГРУПА 13 - ШЕЛАК ПРИРОДНИЙ НЕОЧИЩЕНИЙ; КАМЕДI, СМОЛИ ТА IНШI РОСЛИННI СОКИ I ЕКСТРАКТИ    
1302 Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi:    
1302 13 00 00 - - з хмелю 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
III РОЗДIЛ III - ЖИРИ ТА ОЛIЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВI ХАРЧОВI ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ    
15 ГРУПА 15 - ЖИРИ ТА ОЛIЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВI ХАРЧОВI ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ    
1501 00 Жир свинячий (включаючи лярд) i жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503:    
1501 00 11 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 7
1501 00 19 00 - - iншi 20 7
1501 00 90 00 - жир свiйської птицi 20 7
1502 00 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503:    
1502 00 10 90 - - iншi 12 7
1502 00 90 00 - iншi 12 7
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим чином:    
1503 00 11 00 - - для промислового використання 20 7
1503 00 19 00 - - iншi 20 7
1503 00 30 00 - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 7
1503 00 90 00 - iншi 20 7
1507 Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:    
1507 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1507 10 90 00 - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1507 90 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1507 90 90 00 - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1512 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:    
1512 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 8 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1517 Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олiй та їх фракцiй товарної позицiї 1516:    
1517 10 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш як 15 мас. % 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1517 10 90 00 - - iнший 10 30 % зниження впродовж 5 рокiв
1517 90 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш як 15 мас. % 15 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1517 90 91 00 - - - олiї нелеткi, рiдкi, змiшанi 15 30 % зниження впродовж 5 рокiв
1517 90 93 00 - - - харчовi сумiшi або продукти, що використовуються для змащування форм 15 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1517 90 99 91 - - - - - для додання в тiсто (шортенiнги), замiнники какао-масла, еквiваленти какао-масла, аналоги какао-масла для виробництва харчових продуктiв 5 30 % зниження впродовж 5 рокiв
1517 90 99 99 - - - - - iншi 15 30 % зниження впродовж 5 рокiв
1522 00 Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:    
1522 00 91 00 - - - олiйний фуз або жировi залишки, соапсток 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1522 00 99 00 - - - iншi 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
IV РОЗДIЛ IV - ГОТОВI ХАРЧОВI ПРОДУКТИ; АЛКОГОЛЬНI ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНI НАПОЇ I ОЦЕТ; ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМIННИКИ    
16 ГРУПА 16 - ГОТОВI ХАРЧОВI ПРОДУКТИ З М'ЯСА, РИБИ АБО РАКОПОДIБНИХ, МОЛЮСКIВ АБО IНШИХ ВОДЯНИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ    
1601 00 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв:    
1601 00 10 00 - з печiнки 15 7
1601 00 91 00 - - ковбаси, сухi або пастоподiбнi, сирi 15 50 % зниження впродовж 10 рокiв
1601 00 99 00 - - iншi 15 50 % зниження впродовж 10 рокiв
1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi:    
1602 10 00 00 - гомогенiзованi готовi продукти 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1602 20 11 00 - - - якi мiстять 75 мас. % або бiльше жирної печiнки 10 7
1602 20 19 00 - - - iншi 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
1602 20 90 00 - - iншi 20 50 % зниження впродовж 10 рокiв
1602 31 11 00 - - - - якi мiстять виключно сире м'ясо iндикiв 20 7
1602 31 19 00 - - - - iншi 20 7
1602 31 30 00 - - - якi мiстять 25 мас. % або бiльше, але менш як 57 мас. % м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi 20 7
1602 31 90 00 - - - iншi 20 7
1602 32 11 00 - - - - сирi 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1602 32 19 00 - - - - iншi 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1602 32 30 00 - - - якi мiстять 25 мас. % або бiльше, але менш як 57 мас. % м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi 15 7
1602 32 90 00 - - - iншi 15 7
1602 39 21 00 - - - - сирi 20 7
1602 39 29 00 - - - - iншi 20 7
1602 39 40 00 - - - якi мiстять 25 мас. % або бiльше, але менш як 57 мас. % м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi 20 7
1602 39 80 00 - - - iншi 20 7
1602 41 10 00 - - - свiйської свинi 10 7
1602 41 90 00 - - - iншi 10 7
1602 42 10 00 - - - свiйської свинi 10 7
1602 42 90 00 - - - iншi 10 7
1602 49 11 00 - - - - - фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, включаючи сумiшi фiлейних частин або окостiв 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
1602 49 13 00 - - - - - шийнi частини та їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопаткових частин 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
1602 49 15 00 - - - - - iншi сумiшi, що мiстять окости, лопатковi частини, фiлейнi частини або шийнi частини та їх вiдруби 10 7
1602 49 19 00 - - - - - iншi 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
1602 49 30 00 - - - - якi мiстять 40 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % м'яса або м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження 10 7
1602 49 50 00 - - - - якi мiстять менш як 40 мас. % м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження 10 50 % зниження впродовж 7 рокiв
1602 49 90 00 - - - iншi 10 7
1602 50 10 00 - - сирi; сумiшi м'яса або м'ясних субпродуктiв варених i м'яса або м'ясних субпродуктiв сирих 10 7
1602 50 31 00 - - - - солонина (Corned beef) 10 7
1602 50 39 00 - - - - iншi 10 7
1602 50 80 00 - - - iншi 10 7
1602 90 10 00 - - продукти з кровi будь-яких тварин 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1602 90 31 00 - - - з дичини або кролика 10 7
1602 90 41 00 - - - з пiвнiчних оленiв 10 7
1602 90 51 00 - - - - якi мiстять м'ясо або м'яснi субпродукти свiйських свиней 10 7
1602 90 61 00 - - - - - - сирi; сумiшi м'яса або субпродуктiв варених i м'яса або субпродуктiв сирих 10 7
1602 90 69 00 - - - - - - iншi 10 7
1602 90 72 00 - - - - - - - - з баранини 10 7
1602 90 74 00 - - - - - - - - з козлятини 10 7
1602 90 76 00 - - - - - - - - з баранини 10 7
1602 90 78 00 - - - - - - - - з козлятини 10 7
1602 90 98 00 - - - - - - iншi 10 7
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб:    
1604 11 00 00 - - лосось 5 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1604 12 91 00 - - - - у герметично закритих посудинах 5 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1604 12 99 00 - - - - iншi 5 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1604 13 11 00 - - - - в оливковiй олiї 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1604 14 11 00 - - - - в олiї 7 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1604 14 16 00 - - - - - фiле, або "балик" 7 20 % зниження впродовж 10 рокiв
1604 14 18 00 - - - - - iншi 7 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1604 14 90 00 - - - пеламiда (Sarda spp.) 7 7
1604 15 11 20 - - - - - скумбрiї японської, або схiдної (Scomber japonicus) 10 20 % зниження впродовж 10 рокiв
1604 15 19 10 - - - - - скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus) 5 7
1604 15 19 20 - - - - - скумбрiї японської, або схiдної (Scomber japonicus) 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1604 16 00 00 - - анчоуси 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1604 19 10 00 - - - лососевi, крiм лосося 8 7
1604 19 39 00 - - - - iншi 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1604 19 91 90 - - - - - iншi 5 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1604 19 94 90 - - - - - - iншi 5 7
1604 19 98 90 - - - - - - iншi 5 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1604 20 05 00 - - готовi продукти iз сурiмi 5 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1604 20 30 90 - - - - з iнших 5 7
1604 20 40 00 - - - з анчоусiв 10 7
1604 30 90 00 - - iкра iнших риб 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
1605 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:    
1605 40 00 00 - iншi ракоподiбнi 10 20 % зниження впродовж 10 рокiв
1605 90 11 00 - - - - у герметично закритих посудинах 5 20 % зниження впродовж 10 рокiв
1605 90 19 00 - - - - iншi 5 20 % зниження впродовж 10 рокiв
1605 90 30 00 - - - iншi 5 20 % зниження впродовж 10 рокiв
1605 90 90 00 - - iншi водянi безхребетнi 10 20 % зниження впродовж 10 рокiв
17 ГРУПА 17 - ЦУКОР I КОНДИТЕРСЬКI ВИРОБИ З ЦУКРУ    
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi:    
1701 11 10 00 - - - для рафiнування 50 Тарифна квота Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1701 11 90 00 - - - iнший 50 Тарифна квота Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1701 12 10 00 - - - для рафiнування 50 Тарифна квота Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1701 12 90 00 - - - iнший 50 Тарифна квота Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1701 91 00 00 - - з доданням ароматичних добавок або барвникiв 50 Тарифна квота Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1701 99 10 00 - - - цукор бiлий 50 Тарифна квота Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1701 99 90 00 - - - iншi 50 Тарифна квота Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока:    
1702 11 00 00 - - з вмiстом лактози 99 мас. % або бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1702 19 00 00 - - iншi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1702 30 51 00 - - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1702 30 59 00 - - - - iншi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1702 30 99 00 - - - - iншi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1702 40 90 00 - - iншi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1702 60 95 00 - - iншi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1702 90 71 00 - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше цукрози в сухому станi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1702 90 79 00 - - - - iншi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1702 90 99 00 - - iншi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао:    
1704 90 99 00 - - - - - iншi 10 0 продукцiї зi вмiстом цукру <70 %; -20 % впродовж 5 рокiв продукцiї зi вмiстом цукру >70 %
18 ГРУПА 18 - КАКАО ТА ПРОДУКТИ З НЬОГО    
1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао:    
1806 10 30 00 - - з вмiстом 65 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1806 10 90 00 - - з вмiстом 80 мас. % або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1806 20 70 00 - - - крихти молочного шоколаду 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
1806 20 95 00 - - - iншi 15 0 продукцiї зi вмiстом цукру <70 %; -20 % впродовж 5 рокiв продукцiї зi вмiстом цукру >70 %
19 ГРУПА 19 - ГОТОВI ПРОДУКТИ IЗ ЗЕРНА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, БОРОШНА, КРОХМАЛЮ АБО МОЛОКА; БОРОШНЯНI КОНДИТЕРСЬКI ВИРОБИ    
1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi:    
1901 90 99 00 - - - iншi 10 0 продукцiї зi вмiстом цукру <70 %; -20 % впродовж 5 рокiв продукцiї зi вмiстом цукру >70 %
1904 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi:    
1904 30 00 00 - пшениця Bulgur 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
20 ГРУПА 20 - ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ ОВОЧIВ, ПЛОДIВ, ГОРIХIВ АБО IНШИХ ЧАСТИН РОСЛИН    
2002 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти:    
2002 10 10 00 - - очищенi 8 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2002 10 90 00 - - iншi 8 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2002 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2002 90 19 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 12 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2002 90 99 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 12 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2003 Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти:    
2003 10 20 00 - - попередньо консервованi, повнiстю пiдданi глибокiй тепловiй обробцi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2004 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006:    
2004 10 99 10 - - - - в упаковцi 1 кг або бiльше, не призначена для роздрiбної торгiвлi 5 50 % зниження впродовж 5 рокiв
2004 10 99 90 - - - - iнша 15 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2005 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006:    
2005 20 20 00 - - - нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання 12 50 % зниження впродовж 5 рокiв
2005 40 00 00 - горох (Рisum sativum) 12 50 % зниження впродовж 5 рокiв
2005 70 10 00 - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 5 кг 10 7
2005 80 00 00 - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 10 7
2009 Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
2009 49 99 90 - - - - - - iнший 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
21 ГРУПА 21 - РIЗНI ХАРЧОВI ПРОДУКТИ    
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю або мате, або парагвайського чаю i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та концентрати з них:    
2101 12 98 00 - - - iншi 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
2101 20 98 00 - - - iншi 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
2103 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця:    
2103 90 90 00 - - iншi 10 7
2104 Супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування; гомогенiзованi складенi харчовi продукти:    
2104 10 10 00 - - сухi 10 7
2104 20 00 00 - гомогенiзованi складенi харчовi продукти 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
2106 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi:    
2106 10 20 00 - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю 4 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2106 90 59 00 - - - - iншi 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
2106 90 92 00 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю 8 7
22 ГРУПА 22 - АЛКОГОЛЬНI ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНI НАПОЇ I ОЦЕТ    
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї:    
2207 10 00 10 - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2207 10 00 90 - - iншi 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2207 20 00 00 - спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї 10 20 % зниження впродовж 5 рокiв
23 ГРУПА 23 - ЗАЛИШКИ ТА ВIДХОДИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI; ГОТОВI КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН    
2305 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення арахiсової олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2306 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi:    
2306 10 00 00 - з насiння бавовнику 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2306 20 00 00 - з насiння льону 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2306 30 00 00 - з насiння соняшнику 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2306 41 00 00 - - з насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2306 49 00 00 - - iншi 5 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2306 50 00 00 - з кокосових горiхiв або копри 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2306 60 00 00 - з навколоплiдника або ядра горiха олiйної пальми 20 20 % зниження впродовж 5 рокiв
2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин:    
2309 10 11 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом молочних продуктiв менш як 10 мас. % 5 7
2309 10 31 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 5 7
2309 90 31 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
2309 90 41 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
2309 90 51 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 10 50 % зниження впродовж 5 рокiв
2309 90 99 10 - - - - - - попереднi сумiшi (премiкси) 2 7
2309 90 99 90 - - - - - - iншi 10 7
24 ГРУПА 24 - ТЮТЮН ТА ПРОМИСЛОВI ЗАМIННИКИ ТЮТЮНУ    
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи:    
2401 10 60 00 - - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 1 7
2401 20 90 00 - - - iнший тютюн 1 7
2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками:    
2402 20 90 20 - - - сигарети з фiльтром 1,5 €/1000 шт 7
27 ГРУПА 27 - ЕНЕРГЕТИЧНI МАТЕРIАЛИ; НАФТА ТА ПРОДУКТИ ЇЇ ПЕРЕГОНКИ; БIТУМIНОЗНI РЕЧОВИНИ; ВОСКИ МIНЕРАЛЬНI    
2710 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти:    
2710 11 31 00 - - - - - - бензини авiацiйнi 10 7
2710 11 41 11 - - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi 10 7
2710 11 41 19 - - - - - - - - - - iншi 5 7
2710 11 49 11 - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi 10 7
2710 11 49 99 - - - - - - - - - iншi 5 7
2710 11 59 00 - - - - - - - - з октановим числом 98 або бiльше 5 7
XVI РОЗДIЛ XVI - Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя    
85 ГРУПА 85 - ЕЛЕКТРИЧНI МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ АБО ВIДТВОРЕННЯ ЗВУКУ; ТЕЛЕВIЗIЙНА АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ ТА ВIДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ I ЗВУКУ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ    
8527 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi з звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником:    
8527 13 10 00 - - - з лазерною системою зчитування 25 7
8527 13 91 00 - - - - касетна з аналоговою або цифровою системою зчитування 25 7
87 ГРУПА 87 - ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, КРIМ ЗАЛIЗНИЧНОГО АБО ТРАМВАЙНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ    
8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:    
8702 10 11 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3 10 7
8702 10 11 30 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3 20 7
8702 10 19 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3 10 7
8702 10 19 90 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3 20 7
8702 10 91 00 - - - новi 10 7
8702 10 99 00 - - - що використовувались 10 7
8702 90 11 00 - - - - новi 10 7
8702 90 19 00 - - - - що використовувались 10 7
8702 90 31 00 - - - - новi 10 7
8702 90 39 00 - - - - що використовувались 10 7
8702 90 90 10 - - - тролейбуси 15 7
8702 90 90 90 - - - iншi 10 7
8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:    
8703 10 11 00 - - транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення по снiгу, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем), або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням 12 7
8703 10 18 00 - - iншi 12 7
8703 21 10 00 - - - новi 10 7
8703 21 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10
8703 21 90 30 - - - - понад 5 рокiв 10 10
8703 22 10 00 - - - новi 10 10
8703 22 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10
8703 22 90 30 - - - - понад 5 рокiв 10 10
8703 23 11 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3 9 7
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3 9 7
8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3 10 10
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3 10 7
8703 23 90 11 - - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10
8703 23 90 13 - - - - - понад 5 рокiв 10 10
8703 23 90 31 - - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10
8703 23 90 33 - - - - - понад 5 рокiв 10 10
8703 24 10 00 - - - новi 9 7
8703 24 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10
8703 24 90 30 - - - - понад 5 рокiв 10 10
8703 31 10 00 - - - новi 10 10
8703 31 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10
8703 31 90 30 - - - - понад 5 рокiв 10 10
8703 32 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 10 7
8703 32 19 00 - - - - iншi 10 10
8703 32 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10
8703 32 90 30 - - - - понад 5 рокiв 10 10
8703 33 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 10 7
8703 33 19 00 - - - - iншi 10 7
8703 33 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10
8703 33 90 30 - - - - понад 5 рокiв 10 10
8703 90 10 00 - - транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами 10 7
8703 90 90 00 - - iншi 10 7
8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв:    
8704 21 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 7
8704 21 31 00 - - - - - новi 10 7
8704 21 39 00 - - - - - що використовувались 10 7
8704 21 91 00 - - - - - новi 10 7
8704 21 99 00 - - - - - що використовувались 10 7
8704 22 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 7
8704 22 91 00 - - - - новi 10 7
8704 22 99 00 - - - - що використовувались 10 7
8704 23 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 7
8704 23 91 00 - - - - новi 10 7
8704 23 99 00 - - - - що використовувались 10 7
8704 31 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 5 7
8704 31 31 00 - - - - - новi 5 7
8704 31 39 00 - - - - - що використовувались 5 7
8704 31 91 00 - - - - - новi 5 7
8704 31 99 00 - - - - - що використовувались 5 7
8704 32 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 7
8704 32 91 00 - - - - новi 10 7
8704 32 99 00 - - - - що використовувались 10 7
8704 90 00 00 - iншi 10 7
8705 Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi):    
8705 10 00 00 - автокрани 10 7
8705 20 00 00 - автобуровi 10 7
8705 30 00 10 - - з пiдiймачем або драбиною 5 7
8705 30 00 90 - - iншi 10 7
8705 40 00 00 - автобетономiшалки 10 7
8705 90 10 00 - - машини технiчної допомоги 5 7
8705 90 30 00 - - машини, оснащенi бетононасосом 5 7
8705 90 90 10 - - - автомобiлi спецiального призначення для пересувних телевiзiйних i звукових станцiй 5 7
8705 90 90 90 - - - iншi 5 7

 

ТАРИФНИЙ ГРАФIК СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛIВСТВА

     1. Увiзнi мита на товари походження з України, передбаченi тарифними рядками у категорiї "7" у Графiках скасування увiзних мит знiмаються згiдно з наступною таблицею, а з 2023 року жодне увiзне мито не застосовується до таких товарiв:

Рiк Перехiдний перiод '7'
2021 2/8 вiд базової ставки увiзного мита
2022 1/8 вiд базової ставки увiзного мита
2023 i далi Вiльна

     2. З метою скасування увiзних мит ставка увiзного мита, що застосовується на кожному етапi, округляється як мiнiмум до найближчої десятої частини вiдсоткового пункту або, якщо ставка увiзного мита виражена в грошових одиницях, на щонайменше до найближчої десятої частини офiцiйної грошової одиницi Сторони згiдно даного Тарифного графiку.

     3. Для цiлей цього Додатку кожне зменшення набуває чинностi з 1 сiчня вiдповiдного року, починаючи з року, коли набуває чинностi ця Угода мiж Сполученим Королiвством та Україною.

     4. Якщо набуття чинностi цiєю Угодою вiдповiдає датi пiсля 1 сiчня та до 31 грудня одного року, обсяги тарифних квот буде оцiнено пропорцiйно на решту календарного року.

     5. Для рядкiв, що є предметом режиму вхiдної цiни (визначено як "вхiдна цiна" в колонцi, що визначає базову ставку), адвалорний компонент митних платежiв повинен бути скасований з дати набуття чинностi цiєю Угодою. Скасування тарифу повинно застосовуватись тiльки до адвалорного компоненту митних ставок; особливий компонент митного збору, внаслiдок застосування системи вхiдної цiни (яка може бути введена пiсля набуття чинностi цiєю Угодою) може бути застосований Сполученим Королiвством на товари такого походження.

Код згiдно КН 2008 Текстовий опис Базова ставка увiзного мита Перехiдний перiод, рокiв
I РОЗДIЛ I - ЖИВI ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ    
02 ГРУПА 2 - М'ЯСО ТА ЇСТIВНI СУБПРОДУКТИ    
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене    
0201 10 00 - Тушi та половини туш 12,8
+ 176,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0201 20 - Iншi вiдруби, необваленi    
0201 20 20 - - Компенсованi четвертини 12,8
+ 176,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0201 20 30 - - Нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 12,8
+ 141,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0201 20 50 - Нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 12,8
+ 212,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0201 20 90 - - Iншi 12,8
+ 265,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0201 30 00 - Обваленi 12,8
+ 303,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене    
0202 10 00 - Тушi та половини туш 12,8
+ 176,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0202 20 - Iншi вiдруби необваленi    
0202 20 10 - - Компенсованi четвертини 12,8
+ 176,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0202 20 30 - - Нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 12,8
+ 141,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0202 20 50 - - Нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 12,8
+ 221,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0202 20 90 - - Iншi 12,8
+ 265,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0202 30 - Обваленi    
0202 30 10 - - Переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини - у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а другий з її заднiми четвертинами, за винятком фiле, одним куском 12,8
+ 221,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0202 30 50 - - Лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка 12,8
+ 221,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0202 30 90 - - Iншi 12,8
+ 304,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Яловичина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена    
- Свiжа або охолоджена    
0203 11 - - Тушi та напiвтушi    
0203 11 10 - - - Свiйських свиней 53,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 12 - - Окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi    
- - - Свiйських свиней    
0203 12 11 - - - - Окости та їх вiдруби 77,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 12 19 - - - - Лопатки та їх вiдруби 60,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 19 - - Iншi    
- - - Свiйських свиней    
0203 19 11 - - - - Переднiй край та його вiдруби 60,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 19 13 - - - - Корейка та її вiдруби, необваленi 86,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 19 15 - - - - Грудинка з прошарком сала та її вiдруби 46,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Iншi    
0203 19 55 - - - - - Обваленi 86,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 19 59 - - - - - Iншi 86,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 21 - - Тушi та половини туш    
0203 21 10 - - - Свiйських свиней 53,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 22 - - Окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi    
- - - Свiйських свиней    
0203 22 11 - - - - Окости та їх вiдруби 77,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 22 19 - - - - Лопатки та їх вiдруби 60,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 29 - - Iншi    
- - - Свiйських свиней    
0203 29 11 - - - - Переднiй край та його вiдруби 60,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 29 13 - - - - Корейка та її вiдруби, необваленi 86,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 29 15 - - - - Грудинка з прошарком сала та її вiдруби 46,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Iншi    
0203 29 55 - - - - - Обваленi 86,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0203 29 59 - - - - - Iншi 86,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Свинина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0204 Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена    
0204 22 50 - - - Тазостегновi частини з гомiлками 12,8
+ 222,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Баранина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0204 22 90 - - - Iншi 12,8
+ 222,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Баранина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0204 23 00 - - Обваленi 12,8
+ 311,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Баранина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0204 42 30 - - - Хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 12,8
+ 141,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Баранина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0204 42 50 - - - Тазостегновi частини з гомiлками 12,8
+ 167,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Баранина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0204 42 90 - - - Iншi 12,8
+ 167,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Баранина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0204 43 - - Обваленi    
0204 43 10 - - - Ягнят 12,8
+ 234,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Баранина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0204 43 90 - - - Iншi 12,8
+ 234,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Баранина - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi    
- - - Курей свiйських (Gallus domesticus)    
0200207 11 - - Не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi    
0207 11 30 - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 29,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 11 90 - - - Обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 32,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 12 - - Не розрiзанi на частини, мороженi    
0207 12 10 - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 29,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 12 90 - - - Обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 32,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 13 - - Частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi    
- - - Частини тушок    
0207 13 10 - - - - Обваленi 102,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Необваленi    
0207 13 20 - - - - - Половини та четвертини 35,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 13 30 - - - - - Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 13 50 - - - - - Грудинки та їх частини 60,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 13 60 - - - - - Нiжки та їх частини 46,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 13 70 - - - - - Iншi 100,8 € / 100 кг/нетто Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 13 99 - - - - Iншi 18,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 - - Частини тушок i субпродукти, мороженi    
- - - Частини тушок    
0207 14 10 - - - - Обваленi 102,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Необваленi    
0207 14 20 - - - - - Половини та четвертини 35,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 30 - - - - - Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 50 - - - - - Грудинки та їх частини 60,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 60 - - - - - Нiжки та їх частини 46,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 70 - - - - - Iншi 100,8 € / 100 кг/нетто Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 14 99 - - - - Iншi 18,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- Iндикiв    
0207 24 - - Не роздiленi на частини, свiжi або охолодженi    
0207 24 10 - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 34 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 24 90 - - - Обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 37,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 25 - - Не розрiзанi на частини, мороженi    
0207 25 10 - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 34 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 25 90 - - - Обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 37,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 - - Частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi    
- - - Частини тушок    
0207 26 10 - - - - Обваленi 85,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Необваленi    
0207 26 20 - - - - - Половини та четвертини 41 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 30 - - - - - Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 50 - - - - - Грудинки та їх частини 67,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - - Нiжки та їх частини    
0207 26 60 - - - - - - Гомiлки та їх частини 25,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 70 - - - - - - Iншi 46 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 26 80 - - - - - Iншi 83 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Субпродукти    
0207 26 99 - - - - Iншi 18,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 - - Частини тушок i субпродукти, мороженi    
- - - Частини тушок    
0207 27 10 - - - - Обваленi 85,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Необваленi    
0207 27 20 - - - - - Половини та четвертини 41 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 30 - - - - - Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 50 - - - - - Грудинки та їх частини 67,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - - Нiжки та їх частини    
0207 27 60 - - - - - - Гомiлки та їх частини 25,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 70 - - - - - - Iншi 46 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 27 80 - - - - - Iншi 83 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Субпродукти    
0207 27 99 - - - - Iншi 18,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Качок, гусей або цесарок    
0207 32 - - Не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi    
- - - Качок    
0207 32 15 - - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 46,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 32 19 - - - - Обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 51,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Гусей    
0207 32 51 - - - - Обскубанi, знекровленi, але непатранi, з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 45,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 32 59 - - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 48,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 32 90 - - - Цесарок 49,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 33 - - Не розрiзанi на частини, мороженi    
- - - Качок    
0207 33 11 - - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 46,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 33 19 - - - - Обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 51,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Гусей    
0207 33 59 - - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 48,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 33 90 - - - Цесарок 49,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 34 - - Жирна печiнка, свiжа або охолоджена    
0207 35 - - Iншi, свiжi або охолодженi    
- - - Частини тушок    
- - - - Обваленi    
0207 35 11 - - - - - Гусей 110,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 15 - - - - - Качок i цесарок 128,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Необваленi    
- - - - - Половини та четвертини    
0207 35 21 - - - - - - Качок 56,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 23 - - - - - - Гусей 52,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 25 - - - - - - Цесарок 54,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 31 - - - - - Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 41 - - - - - Спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 18,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - - Грудинки та їх частини    
0207 35 51 - - - - - - Гусей 86,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 53 - - - - - - Качок i цесарок 115,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - - Нiжки та їх частини    
0207 35 61 - - - - - - Гусей 69,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 63 - - - - - - Качок i цесарок 46,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 71 - - - - - Палетоти гусей або качок 66 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 35 79 - - - - - Iншi 123,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Субпродукти    
0207 35 99 - - - - Iншi 18,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 - - Iншi, мороженi    
- - - Частини тушок    
- - - - Обваленi    
0207 36 11 - - - - - Гусей 110,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 15 - - - - - Качок i цесарок 128,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Необваленi    
- - - - - Половини та четвертини    
0207 36 21 - - - - - - Качок 56,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 23 - - - - - - Гусей 52,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 31 - - - - - Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 41 - - - - - Спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 18,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - - Грудинки та їх частини    
0207 36 51 - - - - - - Гусей 86,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 53 - - - - - - Качок i цесарок 115,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - - Нiжки та їх частини    
0207 36 61 - - - - - - Гусей 69,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 63 - - - - - - Качок i цесарок 46,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0207 36 79 - - - - - Iншi 123,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Субпродукти    
- - - - Печiнка    
0207 36 90 - - - - Iншi 18,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв    
- Свинина    
0210 99 - - Iншi    
- - - М'ясо    
0210 99 39 - - - - Iншi 130 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Субпродукти    
- - - - Свiйських свиней    
04 ГРУПА 4 - МОЛОКО ТА МОЛОЧНI ПРОДУКТИ; ЯЙЦЯ ПТАХIВ; НАТУРАЛЬНИЙ МЕД; ХАРЧОВI ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, В IНШОМУ МIСЦI НЕПОЙМЕНОВАНI    
0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин    
0401 10 - З вмiстом жирiв не бiльш як 1 мас. %    
0401 10 10 - - У первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 13,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0401 10 90 - - Iншi 12,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0401 20 - З вмiстом жирiв понад 1 мас. %, але не бiльш як 6 мас. %    
- - Не бiльш як 3 мас. %    
0401 20 11 - - - У первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 18,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0401 20 19 - - - Iншi 17,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Понад 3 мас. %    
0401 20 91 - - - У первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 22,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0401 20 99 - - - Iншi 21,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0401 30 - З вмiстом жирiв понад 6 мас. %    
- - Не бiльш як 21 мас. %    
0401 30 11 - - - У первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 57,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0401 30 19 - - - Iншi 56,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Понад 21 мас. %, але не бiльш як 45 мас. %    
0401 30 31 - - - У первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 110 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0401 30 39 - - - Iншi 109,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Понад 45 мас. %    
0401 30 91 - - - У первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 183,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0401 30 99 - - - Iншi 182,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин    
0402 10 - У порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв не бiльш як 1,5 мас. %    
- - Без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин    
0402 10 11 - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 125,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 10 19 - - - Iншi 118,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Iншi    
0402 10 91 - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 1,19 €/kg
+ 27,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 10 99 - - - Iншi 1,19 €/kg
+ 21 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
- У порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв понад 1,5 мас. %    
0402 21 - - Без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин    
- - - З вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас. %    
0402 21 11 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 135,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Iншi    
0402 21 17 - - - - - З вмiстом жирiв не бiльш як 11 мас. % 130,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 21 19 - - - - - З вмiстом жирiв понад 11 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 130,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - З вмiстом жирiв понад 27 мас. %    
0402 21 91 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 167,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 21 99 - - - - Iншi 161,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 29 - - Iншi    
- - - З вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас. %    
0402 29 11 - - - - Молоко спецiального призначення, для немовлят, у герметичнiй упаковцi, масою нетто не бiльш як 500 г, з вмiстом жирiв понад 10 мас. % 1,31 €/kg
+ 22 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Iншi    
0402 29 15 - - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 1,31 €/kg
+ 22 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 29 19 - - - - - Iншi 1,31 €/kg
+ 16,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
  - - - З вмiстом жирiв понад 27 мас. %    
0402 29 91 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 1,62 €/kg
+ 22 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 29 99 - - - - Iншi 1,62 €/kg
+ 16,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
- Iншi    
0402 91 - - Без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин    
0402 91 10 - - - З вмiстом жирiв не бiльш як 8 мас. % 34,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 91 30 - - - З вмiстом жирiв понад 8 мас. %, але не бiльш як 10 мас. % 43,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - З вмiстом жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш як 45 мас. %    
0402 91 51 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 110 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 91 59 - - - - Iншi 109,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - З вмiстом жирiв понад 45 мас. %    
0402 91 91 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 183,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 91 99 - - - - Iншi 182,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 99 - - Iншi    
0402 99 10 - - - З вмiстом жирiв не бiльш як 9,5 мас. % 57,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - З вмiстом жирiв понад 9,5 мас. %, але не бiльш як 45 мас. %    
0402 99 31 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 1,08 €/kg
+ 19,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 99 39 - - - - Iншi 1,08 €/kg
+ 18,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - З вмiстом жирiв понад 45 мас. %    
0402 99 91 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 1,81 €/kg
+ 19,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0402 99 99 - - - - Iншi 1,81 €/kg
+ 18,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао    
0403 10 - Йогурт    
- - Неароматизований, без додання фруктiв, горiхiв або какао    
- - - Без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв    
0403 10 11 - - - - Не бiльш як 3 мас. % 20,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 10 13 - - - - Понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 24,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 10 19 - - - - Понад 6 мас. % 59,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Iнший, з вмiстом жирiв    
0403 10 31 - - - - Не бiльш як 3 мас. % 0,17 €/kg
+ 21,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 10 33 - - - - Понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 0,20 €/kg
+ 21,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 10 39 - - - - Понад 6 мас. % 0,54 €/kg
+ 21,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Ароматизований або з доданням фруктiв, горiхiв чи какао    
- - - У порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом молочних жирiв    
0403 10 51 - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 8,3
+ 95 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Переробленi молочнi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 10 53 - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 8,3
+ 130,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Переробленi молочнi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 10 59 - - - - Понад 27 мас. % 8,3
+ 168,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Переробленi молочнi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Iнший, з вмiстом молочних жирiв    
0403 10 91 - - - - Не бiльш як 3 мас. % 8,3
+ 12,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Переробленi молочнi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 10 93 - - - - Понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 8,3
+ 17,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Переробленi молочнi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 10 99 - - - - Понад 6 мас. % 8,3
+ 26,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Переробленi молочнi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 - Iншi    
- - Неароматизованi, без додання фруктiв, горiхiв або какао    
- - - У порошку, гранулах чи iнших твердих видах    
- - - - Без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв    
0403 90 11 - - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 100,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 13 - - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 135,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 19 - - - - - Понад 27 мас. % 167,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Iншi, з вмiстом жирiв    
0403 90 31 - - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 0,95 €/kg
+ 22 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 33 - - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 1,31 €/kg
+ 22 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 39 - - - - - Понад 27 мас. % 1,62 €/kg
+ 22 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Iншi    
- - - - Без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв    
0403 90 51 - - - - - Не бiльш як 3 мас. % 20,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 53 - - - - - Понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 24,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 59 - - - - - Понад 6 мас. % 59,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Iншi, з вмiстом жирiв    
0403 90 61 - - - - - Не бiльш як 3 мас. % 0,17 €/kg
+ 21,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 63 - - - - - Понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 0,20 €/kg
+ 21,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 69 - - - - - Понад 6 мас. % 0,54 €/kg
+ 21,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Ароматизованi або з доданням фруктiв, горiхiв або какао    
- - - У порошку, гранулах або в iнших твердих видах, з вмiстом молочних жирiв    
0403 90 71 - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 8,3
+ 95 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Переробленi молочнi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 73 - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 8,3
+ 130,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Переробленi молочнi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 79 - - - - Понад 27 мас. % 8,3
+ 168,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Переробленi молочнi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Iншi, з вмiстом молочних жирiв    
0403 90 91 - - - - Не бiльш як 3 мас. % 8,3
+ 12,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Переробленi молочнi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 93 - - - - Понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 8,3
+ 17,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Переробленi молочнi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0403 90 99 - - - - Понад 6 мас. % 8,3
+ 26,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота Переробленi молочнi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi    
0404 90 - Iншi    
- - Без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин та з вмiстом жирiв    
0404 90 21 - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 100,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0404 90 23 - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 135,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0404 90 29 - - - Понад 27 мас. % 167,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Iншi, з вмiстом жирiв    
0404 90 81 - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 0,95 €/
kg/net + 22 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0404 90 83 - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 1,31 €/
kg/net
+ 22 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0404 90 89 - - - Понад 27 мас. % 1,62 €/
kg/net + 22 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сухе молоко - Див. Доповнення до Додатку I-A
0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти    
0405 10 - Вершкове масло    
- - З масовим вмiстом жиру, що не перевищує 85 %    
- - - Натуральне масло    
0405 10 11 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 189,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Вершкове масло - Див. Доповнення до Додатку I-A
0405 10 19 - - - - Iншi 189,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Вершкове масло - Див. Доповнення до Додатку I-A
0405 10 30 - - - Вершкове масло рекомбiноване 189,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Вершкове масло - Див. Доповнення до Додатку I-A
0405 10 50 - - - Вершкове масло сироваткове (пiдсирне) 189,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Вершкове масло - Див. Доповнення до Додатку I-A
0405 10 90 - - Iншi 231,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Вершкове масло - Див. Доповнення до Додатку I-A
0405 20 - Молочнi пасти    
0405 20 10 - - З вмiстом жиру понад 39 мас. %, але не бiльш як 60 мас. % 9 + EA Тарифна квота_ Переробленi маслянi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0405 20 30 - - З вмiстом жиру понад 60 мас. %, але не бiльш як 75 мас. % 9 + EA Тарифна квота_ Переробленi маслянi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
0405 20 90 - - З вмiстом жиру понад 75 мас. %, але не бiльш як 80 мас. % 189,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Вершкове масло - Див. Доповнення до Додатку I-A
0405 90 - Iншi    
0405 90 10 - - З вмiстом жиру понад 99,3 мас. % i з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас. % 231,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Вершкове масло - Див. Доповнення до Додатку I-A
0405 90 90 - - Iншi 231,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Вершкове масло - Див. Доповнення до Додатку I-A
0407 00 Яйця птицi в шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi    
- Свiйської птицi    
- - Для iнкубацiї    
0407 00 30 - - Iншi 30,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яйця - Див. Доповнення до Додатку I-A
0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин    
- Яєчнi жовтки    
0408 11 - - Сушенi    
0408 11 80 - - - Iншi 142,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яйця - Див. Доповнення до Додатку I-A
0408 19 - - Iншi    
0408 19 81 - - - - Рiдкi 62 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яйця - Див. Доповнення до Додатку I-A
0408 19 89 - - - - Iншi, включаючи мороженi 66,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яйця - Див. Доповнення до Додатку I-A
0408 91 - - Сушенi    
0408 91 80 - - - Iншi 137,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яйця - Див. Доповнення до Додатку I-A
0408 99 - - Iншi    
0408 99 80 - - - Iншi 35,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яйця - Див. Доповнення до Додатку I-A
0409 00 00 Мед натуральний 17,3 Тарифна квота_ Мед - Див. Доповнення до Додатку I-A
II РОЗДIЛ II - ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ    
07 ГРУПА 7 - ОВОЧI ТА ДЕЯКI ЇСТIВНI КОРЕНЕПЛОДИ I БУЛЬБИ    
0702 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi    
0703 10 - Цибуля рiпчаста i цибуля-шалот    
- - Цибуля рiпчаста    
0703 20 00 - Часник 9,6
+ 120 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Часник - Див. Доповнення до Додатку I-A
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi    
0707 00 05 - Огiрки Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi    
0709 90 - Iншi    
0709 90 70 - - Кабачки Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0709 90 80 - - Артишоки Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0710 Овочi (сирi або варенi у водi чи на парi), мороженi    
0710 40 00 - Цукрова кукурудза 5,1 +
9,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукрова кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
0711 Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад дiоксидом сiрки, у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але в такому виглядi непридатнi для безпосереднього використання в їжу    
0711 51 00 - - Гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони) 9,6 +
191 €/
100 кг/нетто eda
Тарифна квота_ Гриби - Див. Доповнення до Додатку I-A
0711 90 30 - - - Цукрова кукурудза 5,1 +
9,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукрова кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
08 ГРУПА 8 - ЇСТIВНI ПЛОДИ ТА ГОРIХИ; ЦЕДРА ЦИТРУСОВИХ АБО ШКIРКИ ДИНЬ    
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi    
0805 10 - Апельсини    
0805 10 20 - - Апельсини солодкi, свiжi Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0805 20 - Мандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових    
0805 20 10 - - Клементини Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0805 20 30 - - Монреаль i сатсума Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0805 20 50 - - Мандарини та вiлкiнги Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0805 20 70 - - Танжерини Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0805 20 90 - - Iншi Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0805 50 - Лимони (Сitrus limon, Сitrus limonum) i лайми (Сitrus aurantifolia, Сitrus latifolia)    
0805 50 10 - - Лимони (Сitrus limon, Сitrus limonum) Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0806 Виноград, свiжий або сушений    
0806 10 - Свiжий    
0806 10 10 - - Столовий Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi    
0808 10 - Яблука    
0808 10 80 - - Iншi Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0808 20 - Грушi та айва    
- - Грушi    
0808 20 50 - - - Iншi Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi    
0809 10 00 - Абрикоси Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0809 20 - Вишнi та черешнi    
0809 20 05 - - Вишня кисла (Рrunus cerasus) Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0809 20 95 - - Iншi Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0809 30 - Персики, включаючи нектарини    
0809 30 10 - - Нектарини Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0809 30 90 - - Iншi Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
0809 40 - Сливи та терен    
0809 40 05 - - Сливи Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
10 ГРУПА 10 - ЗЕРНОВI КУЛЬТУРИ    
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)    
1001 90 - Iншi    
1001 90 99 - - - Iншi 95 €/т Тарифна квота_ Пшениця - Див. Доповнення до Додатку I-A
1003 00 Ячмiнь    
1003 00 90 - Iншi 93 €/т Тарифна квота_ Ячмiнь - Див. Доповнення до Додатку I-A
1004 00 00 Овес 89 €/т Тарифна квота_ Oвес - Див. Доповнення до Додатку I-A
1005 Кукурудза    
1005 90 00 - Iншi 94 €/т Тарифна квота_ Кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
11 ГРУПА 11 - ПРОДУКЦIЯ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI; СОЛОД; КРОХМАЛI, IНУЛIН; ПШЕНИЧНА КЛЕЙКОВИНА    
1101 00 Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)    
- Борошно пшеничне    
1101 00 15 - - З м'якої пшеницi та полби 172 €/т Тарифна квота_ Пшениця - Див. Доповнення до Додатку I-A
1101 00 90 - Борошно iз сумiшi пшеницi та жита (меслину) 172 €/т Тарифна квота_ Пшениця - Див. Доповнення до Додатку I-A
1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)    
1102 20 - Борошно кукурудзяне    
1102 20 10 - - З вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас. % 173 €/т Тарифна квота_ Кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
1102 20 90 - - Iншi 98 €/т Тарифна квота_ Кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
1102 90 - Iншi    
1102 90 10 - - Борошно ячмiнне 171 €/т Тарифна квота_ Ячмiнь - Див. Доповнення до Додатку I-A
1102 90 90 - - Iншi 98 €/т Тарифна квота_ Пшениця - Див. Доповнення до Додатку I-A
1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур    
- Крупи та крупка    
1103 11 - - З пшеницi    
1103 11 90 - - - З м'якої пшеницi та полби 186 €/т Тарифна квота_ Пшениця - Див. Доповнення до Додатку I-A
1103 13 - - З кукурудзи    
1103 13 10 - - - З вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас. % 173 €/т Тарифна квота_ Кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
1103 13 90 - - - Iншi 98 €/т Тарифна квота_ Кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
1103 19 - - Iз зерна iнших зернових культур    
1103 19 30 - - - Ячменю 171 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1103 19 90 - - - Iншi 98 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1103 20 - Гранули    
1103 20 20 - - З ячменю 171 €/т Тарифна квота_ Ячмiнь - Див. Доповнення до Додатку I-A
1103 20 40 - - З кукурудзи 173 €/т Тарифна квота_ Кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
1103 20 60 - - З пшеницi 175 €/т Тарифна квота_ Пшениця - Див. Доповнення до Додатку I-A
1103 20 90 - - Iншi 98 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi    
- Зерно, плющене або у виглядi пластiвцiв    
1104 19 - - Iз зерна iнших зернових культур    
1104 19 10 - - - Пшеницi 175 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 19 50 - - - Кукурудзи 173 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
  - - - З ячменю    
1104 19 61 - - - - Плющене 97 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 19 69 - - - - У виглядi пластiвцiв 189 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Iншi    
1104 23 - - З кукурудзи    
1104 23 10 - - - Лущене, рiзане або нерiзане, подрiбнене чи неподрiбнене 152 €/т Тарифна квота_ Кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 23 30 - - - Обрушене 152 €/т Тарифна квота_ Кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 23 90 - - - Тiльки подрiбнене 98 €/т Тарифна квота_ Кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 23 99 - - - Iншi 98 €/т Тарифна квота_ Кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 29 - - Iз зерна iнших зернових культур    
- - - Ячменю    
1104 29 01 - - - - Лущене 150 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 29 03 - - - - Лущене та рiзане або подрiбнене ("Grutze" або "grutten") 150 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 29 05 - - - - Обрушене 236 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 29 07 - - - - Тiльки подрiбнене 97 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 29 09 - - - - Iншi 97 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Iншi    
- - - - Лущене, рiзане (ядро) або нерiзане, подрiбнене або неподрiбнене    
1104 29 11 - - - - - З пшеницi 129 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 29 18 - - - - - Iншi 129 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 29 30 - - - - Обрушене 154 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Тiльки подрiбнене    
1104 29 51 - - - - - З пшеницi 99 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 29 59 - - - - - Iншi 98 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - - Iншi    
1104 29 81 - - - - - З пшеницi 99 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 29 89 - - - - - Iншi 98 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 30 - Зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi    
1104 30 10 - - З пшеницi 76 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1104 30 90 - - Iз зерна iнших зернових культур 75 €/т Тарифна квота_ Крупи- Див. Доповнення до Додатку I-A
1107 Солод, обсмажений або необсмажений    
1107 10 - Необсмажений    
- - З пшеницi    
1107 10 11 - - - У виглядi борошна 177 €/т Тарифна квота_ Солод i пшенична клейковина - Див. Доповнення до Додатку I-A
1107 10 19 - - - Iншi 134 €/т Тарифна квота_ Солод i пшенична клейковина - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Iншi    
1107 10 91 - - - У виглядi борошна 173 €/т Тарифна квота_ Солод i пшенична клейковина - Див. Доповнення до Додатку I-A
1107 10 99 - - - Iншi 131 €/т Тарифна квота_ Солод i пшенична клейковина - Див. Доповнення до Додатку I-A
1107 20 00 - Обсмажений 152 €/т Тарифна квота_ Солод i пшенична клейковина - Див. Доповнення до Додатку I-A
1108 Крохмалi; iнулiн    
- Крохмалi    
1108 11 00 - - Пшеничний 224 €/т Тарифна квота_ Крохмалi - Див. Доповнення до Додатку I-A
1108 12 00 - - Кукурудзяний 166 €/т Тарифна квота_ Крохмалi - Див. Доповнення до Додатку I-A
1108 13 00 - - Картопляний 166 €/т Тарифна квота_ Крохмалi - Див. Доповнення до Додатку I-A
1109 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира 512 €/т Тарифна квота_ Солод i пшенична клейковина - Див. Доповнення до Додатку I-A
IV РОЗДIЛ IV - ГОТОВI ХАРЧОВI ПРОДУКТИ; АЛКОГОЛЬНI ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНI НАПОЇ I ОЦЕТ; ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМIННИКИ    
16 ГРУПА 16 - ГОТОВI ХАРЧОВI ПРОДУКТИ З М'ЯСА, РИБИ АБО РАКОПОДIБНИХ, МОЛЮСКIВ АБО IНШИХ ВОДЯНИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ    
1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi    
1602 31 - - З iндикiв    
- - - Якi мiстять 57 мас. % або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi    
1602 31 11 - - - - Якi мiстять виключно сире м'ясо iндикiв 102,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
1602 31 19 - - - - Iншi 102,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
1602 31 30 - - - Якi мiстять 25 мас. % або бiльше, але менш як 57 мас. % м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi 102,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
1602 31 90 - - - Iншi 102,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
1602 32 - - З курей свiйських (Gallus domesticus)    
- - - Якi мiстять 57 мас. % або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi    
1602 32 11 - - - - Сирi 86,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
1602 32 19 - - - - Iншi 102,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
1602 32 30 - - - Якi мiстять 25 мас. % або бiльше, але менш як 57 мас. % м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi 10,9 Тарифна квота_ М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
1602 32 90 - - - Iншi 10,9 Тарифна квота_ М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
1602 39 - - Iншi    
- - - Якi мiстять 57 мас. % або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi    
1602 39 21 - - - - Сирi 86,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ М'ясо птицi - Див. Доповнення до Додатку I-A
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб    
- Риба цiла або шматками, але не фарширована    
1604 14 - - Тунець, скiпджек, або тунець смугастий, i пеламiда (Sarda spp.)    
- - - Тунець та скiпджек, або тунець смугастий    
1604 14 11 - - - - В олiї 24 7
- - - - Iншi    
1604 14 16 - - - - - Фiле, або "балик" 24 7
1604 14 18 - - - - - Iншi 24 7
1604 14 90 - - - Пеламiда (Sarda spp.) 25 7
17 ГРУПА 17 - ЦУКОР I КОНДИТЕРСЬКI ВИРОБИ З ЦУКРУ    
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi    
- Цукор-сирець без додання ароматичних добавок або барвникiв    
1701 12 - - З цукрових бурякiв    
1701 12 10 - - - Для рафiнування 33,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукор (уточнюється тонн/рiк)]
1701 12 90 - - - Iншi 41,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
- Iншi    
1701 91 00 - - З доданням ароматичних добавок або барвникiв 41,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукор- Див. Доповнення до Додатку I-A
1701 99 - - Iншi    
1701 99 10 - - - Цукор бiлий 41,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1701 99 90 - - - Iншi 41,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока    
- Лактоза та сироп лактози    
1702 20 - Цукор i сироп кленовий    
1702 20 10 - - Кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв 0,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 30 - Глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту фруктози або з вмiстом менш як 20 мас. % фруктози в сухому станi    
1702 30 10 - - Iзоглюкоза 50,7 €/
100 кг/нетто mas
Тарифна квота_ Iншi цукровi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Iншi    
1702 30 50 - - - У виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого 26,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Iншi цукровi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 30 90 - - - Iншi 20 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Iншi цукровi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 40 - Глюкоза та сироп з глюкози, з вмiстом у сухому станi не менш як 20 мас. %, але менш як 50 мас. % фруктози, крiм iнвертного цукру    
1702 40 10 - - Iзоглюкоза 50,7 €/
100 кг/нетто mas
Тарифна квота_ Iншi цукровi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 40 90 - - Iншi 20 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Iншi цукровi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 50 00 - Фруктоза хiмiчно чиста 16
+ 50,7 €/
100 кг/нетто mas
Тарифна квота_ Переробленi продукти з цукру - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 60 - Iнша фруктоза та сироп фруктози, з вмiстом у сухому станi понад 50 мас. % фруктози, крiм iнвертного цукру    
1702 60 10 - - Iзоглюкоза 50,7 €/
100 кг/нетто mas
Тарифна квота_ Iншi цукровi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 60 80 - - Сироп iнулiновий 0,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Iншi цукровi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 60 95 - - Iншi 0,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Iншi цукровi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 90 - Iншi, включаючи iнвертний цукор та Iншi цукри й цукровi сиропи, з вмiстом у сухому станi 50 мас. % фруктози    
1702 90 10 - - Мальтоза хiмiчно чиста 12,8 Тарифна квота_ Переробленi продукти з цукру - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 90 30 - - Iзоглюкоза 50,7 €/
100 кг/нетто mas
Тарифна квота_ Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 90 50 - - Мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп 20 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Цукор i патока карамелiзованi    
1702 90 71 - - - З вмiстом 50 мас. % або бiльше цукрози в сухому станi 0,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Iншi    
1702 90 75 - - - - У виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого 27,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 90 79 - - - - Iншi 19,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 90 80 - - Сироп iнулiновий 0,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1702 90 95 - - Iншi 0,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукор - Див. Доповнення до Додатку I-A
1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао    
1704 90 - Iншi    
1704 90 99 - - - - - Iншi 9 + EA
MAX 18,7 + AD S/Z
0 для товарiв iз вмiстом цукру < 70 % - Тарифна квота_ Переробленi продукти з цукру - Див. Доповнення до Додатку I-A для товарiв iз вмiстом цукру >70 % (1)]
18 ГРУПА 18 - КАКАО ТА ПРОДУКТИ З НЬОГО    
1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао    
1806 10 - Какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин    
1806 10 30 - - З вмiстом 65 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 8
+ 31,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Переробленi продукти з цукру - Див. Доповнення до Додатку I-A
1806 10 90 - - З вмiстом 80 мас. % або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 8
+ 41,9 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Переробленi продукти з цукру - Див. Доповнення до Додатку I-A
1806 20 - Iншi готовi вироби у виглядi блокiв, плиток чи батонiв, масою понад 2 кг або в рiдкому станi, у виглядi пасти чи порошку, у гранулах або iншому аналогiчному виглядi, якi мiстяться в контейнерах або в первиннiй упаковцi, масою нетто понад 2 кг    
1806 20 70 - - - Крихти молочного шоколаду 15,4 + EA Тарифна квота_ Молочнi кремовi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
1806 20 95 - - - Iншi 8,3 + EA
MAX 18,7 + AD S/Z
Тарифна квота_ Переробленi продукти з цукру - Див. Доповнення до Додатку I-A
- Iншi, у виглядi блокiв, плиток чи батонiв    
19 ГРУПА 19 - ГОТОВI ПРОДУКТИ IЗ ЗЕРНА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, БОРОШНА, КРОХМАЛЮ АБО МОЛОКА; БОРОШНЯНI КОНДИТЕРСЬКI ВИРОБИ    
1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi    
1901 90 - Iншi    
- - Екстракт солодовий    
     
1901 90 99 - - - Iншi 7,6 + EA 0 для товарiв iз вмiстом цукру < 70 % - Тарифна квота_ Переробленi продукти з цукру - Див. Доповнення до Додатку I-A
1903 00 00 Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин i в iнших аналогiчних формах 6,4
+ 15,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Переробленi зерновi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
1904 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi    
1904 30 00 - Пшениця Bulgur 8,3
+ 25,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Переробленi зерновi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
20 ГРУПА 20 - ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ ОВОЧIВ, ПЛОДIВ, ГОРIХIВ АБО IНШИХ ЧАСТИН РОСЛИН    
2001 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти    
2001 90 30 - - Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 5,1
+ 9,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукрова кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
2002 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти    
2002 10 - Томати цiлi або розрiзанi на частини    
2002 10 10 - - Очищенi 14,4 Тарифна квота_ Томати - Див. Доповнення до Додатку I-A
2002 10 90 - - Iншi 14,4 Тарифна квота_ Томати - Див. Доповнення до Додатку I-A
2002 90 - Iншi    
- - З вмiстом сухої речовини менш як 12 мас. %    
2002 90 11 - - - У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 14,4 Тарифна квота_ Томати - Див. Доповнення до Додатку I-A
2002 90 19 - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 14,4 Тарифна квота_ Томати - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - З вмiстом сухої речовини 12 мас. % або бiльше, але не бiльш як 30 мас. %    
2002 90 31 - - - У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 14,4 Тарифна квота_ Томати - Див. Доповнення до Додатку I-A
2002 90 39 - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 14,4 Тарифна квота_ Томати - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - З вмiстом сухої речовини понад 30 мас. %    
2002 90 91 - - - У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 14,4 Тарифна квота_ Томати - Див. Доповнення до Додатку I-A
2002 90 99 - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 14,4 Тарифна квота_ Томати - Див. Доповнення до Додатку I-A
2003 Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти    
2003 10 - Гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони)    
2003 10 20 - - Попередньо консервованi, повнiстю пiдданi глибокiй тепловiй обробцi 18,4
+ 191 €/
100 кг/нетто eda
Тарифна квота_ Гриби - Див. Доповнення до Додатку I-A
2003 10 30 - - Iншi 18,4
+ 222 €/
100 кг/нетто eda
Тарифна квота_ Гриби - Див. Доповнення до Додатку I-A
2004 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006    
2004 90 - Iншi овочi та овочевi сумiшi    
2004 90 10 - - Цукрова кукурудза (Zea mаys var. saccharata) 5,1
+ 9,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукрова кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
2005 80 00 - Цукрова кукурудза (Zea mаys var. saccharata) 5,1
+ 9,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Цукрова кукурудза - Див. Доповнення до Додатку I-A
- Iншi, включаючи сумiшi    
2009 Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин    
- Сiк апельсиновий    
2009 61 - - З числом Брiкса не бiльш як 30    
2009 61 10 - - - Вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
2009 61 90 - - - Вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто 22,4
+ 27 €/гл
Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2009 69 - - Iншi    
- - - З числом Брiкса понад 67    
2009 69 11 - - - - Вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 40
+ 121 €/гл
+ 20,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2009 69 19 - - - - Iншi Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
- - - З числом Брiкса понад 30, але не бiльш як 67    
- - - - Вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто    
2009 69 51 - - - - - Концентрований Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
2009 69 59 - - - - - Iншi Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
- - - - Вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто    
- - - - - З вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %    
2009 69 71 - - - - - - Концентрований 22,4
+ 131 €/гл
+ 20,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2009 69 79 - - - - - - Iншi 22,4
+ 27 €/гл
+ 20,6 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2009 69 90 - - - - - Iншi 22,4
+ 27 €/гл
Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
- Сiк яблучний    
2009 71 - - З числом Брiкса не бiльш як 20    
2009 71 20 - - - Який мiстить доданий цукор 18 Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2009 71 99 - - - Який не мiстить доданого цукру 18 Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2009 79 - - Iншi    
- - - З числом Брiкса понад 67    
2009 79 11 - - - - Вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 30
+ 18,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2009 79 19 - - - - Iншi 30 Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67    
2009 79 30 - - - - Вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 18 Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
     
2009 79 91 - - - - - З вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 18
+ 19,3 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2009 79 93 - - - - - З вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. % 18 Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2009 79 99 - - - - - Який не мiстить доданого цукру 18 Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки - Див. Доповнення до Додатку I-A
21 ГРУПА 21 - РIЗНI ХАРЧОВI ПРОДУКТИ    
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю або мате, або парагвайського чаю i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та концентрати з них    
-екстракти, есенцiї та концентрати кави i готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави    
2101 12 Готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави    
2101 12 98 - - - Iншi 9 + EA Тарифна квота_ Переробленi продукти з цукру - Див. Доповнення до Додатку I-A
2101 20 - Екстракти, есенцiї та концентрати з чаю чи мате, або парагвайського чаю, i готовi продукти на їх основi або на основi чаю чи мате, або парагвайського чаю    
2101 20 98 - - - Iншi 6,5 + EA Тарифна квота_ Переробленi продукти з цукру - Див. Доповнення до Додатку I-A
2106 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi    
2106 10 -Бiлковi концентрати та текстурованi бiлковi речовини    
2106 10 80 - - Iншi EA Тарифна квота_ Молочнi кремовi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
2106 90 - Iншi    
2106 90 30 - - - Сироп з iзоглюкози 42,7 €/
100 кг/нетто mas
Тарифна квота_ Сиропи - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Iншi    
2106 90 55 - - - - Сироп з глюкози або з мальтодекстрину 20 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сиропи - Див. Доповнення до Додатку I-A
2106 90 59 - - - - Iншi 0,4 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Сиропи - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Iншi    
2106 90 98 - - - Iншi 9 + EA Тарифна квота_ Харчовi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
22 ГРУПА 22 - АЛКОГОЛЬНI I БЕЗАЛКОГОЛЬНI НАПОЇ ТА ОЦЕТ    
2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009    
2202 90 - Iншi    
2202 90 99 - - - 2 мас. % або бiльше 5,4
+ 21,2 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Молочнi кремовi продукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
2204 Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009    
2204 30 - Iнше виноградне сусло    
2204 30 92 - - - - Концентрований Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
2204 30 94 - - - - Iншi Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
2204 30 96 - - - - Концентрований Вхiдна цiнаI Вiльна адвалерна ставка мита
2204 30 98 - - - - Iншi Вхiдна цiна Вiльна адвалерна ставка мита
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї    
2207 10 00 - Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше 19,2 €/гл Тарифна квота_ Eтанол - Див. Доповнення до Додатку I-A
2207 20 00 - Спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї 10,2 €/гл Тарифна квота_ Eтанол - Див. Доповнення до Додатку I-A
2208 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт    
2208 90 - Iншi    
- - Арак, у посудинах мiсткiстю    
2208 90 91 - - - 2 л або менше 1 €/ %
vol/гл
+ 6,4 €/гл
Тарифна квота_ Eтанол - Див. Доповнення до Додатку I-A
2208 90 99 - - - Бiльш як 2 л 1 €/ %
vol/гл
Тарифна квота_ Eтанол - Див. Доповнення до Додатку I-A
23 ГРУПА 23 - ЗАЛИШКИ I ВIДХОДИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI; ГОТОВI КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН    
2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульованi    
2302 10 - З кукурудзи    
2302 10 10 - - З вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас. % 44 €/т Тарифна квота_ Висiвки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2302 10 90 - - Iншi 89 €/т Тарифна квота_ Висiвки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2302 30 - З пшеницi    
2302 30 10 - - З вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас. % i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не перевищує 10 мас. % або в яких частка продукту, що пройшов крiзь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи бiльше 44 €/т Тарифна квота_ Висiвки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2302 30 90 - - Iншi 89 €/т Тарифна квота_ Висiвки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2302 40 - Iз зерна iнших зернових культур    
- - Рисовi    
2302 40 10 - - - З вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас. % i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не превищує 10 мас. % або в яких частка продукту, що пройшов крiзь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи бiльше 44 €/т Тарифна квота_ Висiвки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2302 40 90 - - - Iншi 89 €/т Тарифна квота_ Висiвки - Див. Доповнення до Додатку I-A
2303 Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру, барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння, гранульованi або негранульованi    
2303 10 - Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки    
- - Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю з кукурудзи (за винятком концентрованих вод для замочування) з вмiстом бiлка в перерахунку на суху речовину    
2303 10 11 - - - Понад 40 мас. % 320 €/т Тарифна квота_ Висiвки - Див. Доповнення до Додатку I-A
24 ГРУПА 24 - ТЮТЮН ТА ПРОМИСЛОВI ЗАМIННИКИ ТЮТЮНУ    
2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками    
2402 10 00 - Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну 26 Тарифна квота_ Сигарети - Див. Доповнення до Додатку I-A
2402 20 - Сигарети, цигарки з вмiстом тютюну    
2402 20 90 - - Iншi 57,6 Тарифна квота_ Сигарети - Див. Доповнення до Додатку I-A
VI РОЗДIЛ VI - ПРОДУКЦIЯ ХIМIЧНОЇ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТI    
29 ГРУПА 29 - ОРГАНIЧНI ХIМIЧНI СПОЛУКИ    
2905 Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi    
- Моноспирти насиченi    
2905 43 00 - - Манiтол (манiт) 9,6
+ 125,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Манiтол сорбiту - Див. Доповнення до Додатку I-A
2905 44 - - D-глюцитол (сорбiтол)    
- - - у водному розчинi    
2905 44 11 - - - - Iз вмiстом D-манiтолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 7,7
+ 16,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Манiтол сорбiту - Див. Доповнення до Додатку I-A
2905 44 19 - - - - Iншi 9,6
+ 37,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Манiтол сорбiту - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - - Iншi    
2905 44 91 - - - - Iз вмiстом D-манiтолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 7,7
+ 23 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Манiтол сорбiту - Див. Доповнення до Додатку I-A
2905 44 99 - - - - Iншi 9,6
+ 53,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Манiтол сорбiту - Див. Доповнення до Додатку I-A
31 ГРУПА 31 - ДОБРИВА    
3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi    
3102 10 - сечовина (карбамiд), у тому числi у водному розчинi    
3102 10 10 - - Сечовина iз вмiстом бiльш як 45 мас. % азоту у перерахунку на сухий безводний продукт 6,5 7
3102 10 90 - - Iншi 6,5 7
- Сульфат амонiю; подвiйнi солi i сумiшi сульфату амонiю та нiтрату амонiю    
3102 21 00 - - Сульфат амонiю 6,5 7
3102 29 00 - - Iншi 6,5 7
3102 30 - Нiтрат амонiю, у тому числi у водному розчинi    
3102 30 10 - - У водному розчинi 6,5 7
3102 30 90 - - Iншi 6,5 7
3102 40 - Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами    
3102 40 10 - - Iз вмiстом азоту не бiльш як 28 мас. % 6,5 7
3102 40 90 - - Iз вмiстом азоту бiльш як 28 мас. % 6,5 7
3102 50 - Нiтрат натрiю    
3102 50 90 - - Iншi 6,5 7
3102 60 00 - Подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю i нiтрату амонiю 6,5 7
3102 80 00 - Сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному або амiачному розчинi 6,5 7
3102 90 00 - Добрива iншi, включаючи сумiшi, не включенi до iнших товарних позицiй 6,5 7
3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг    
3105 10 00 - Товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг 6,5 7
3105 20 10 - - Iз вмiстом азоту бiльш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 6,5 7
3105 20 90 - - Iншi 6,5 7
3105 30 00 - Гiдроортофосфат дiамонiю (фосфатдiамонiй) 6,5 7
3105 40 00 - Дигiдроортофосфат амонiю (фосфат моноамонiй) та його сумiшi з гiдроортофосфатом дiамонiю (фосфатдiамонiй) 6,5 7
- добрива мiнеральнi або хiмiчнi iншi iз вмiстом двох поживних елементiв: азоту i фосфору    
3105 51 00 - - Iз вмiстом нiтратiв та фосфатiв 6,5 7
3105 59 00 - - Iншi 6,5 7
3105 90 91 - - - Iз вмiстом азоту бiльш як 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт 6,5 7
33 ГРУПА 33 - ЕФIРНI ОЛIЇ ТА РЕЗИНОЇДИ; ПАРФУМЕРНI, ТУАЛЕТНI ТА КОСМЕТИЧНI ПРЕПАРАТИ    
3302 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основi запашних речовин, якi застосовуються у виробництвi напоїв    
3302 10 - для використання у харчовiй промисловостi або для виробництва напоїв    
- - для використання у виробництвi напоїв    
- - - препарати, що мiстять усi ароматизуючi компоненти, якi надають смак чи аромат, що характеризують напiй    
3302 10 29 - - - - - Iншi 9 + EA Тарифна квота_ Переробленi продукти з цукру - Див. Доповнення до Додатку I-A
35 ГРУПА 35 - БIЛКОВI РЕЧОВИНИ; МОДИФIКОВАНI КРОХМАЛI; КЛЕЇ; ФЕРМЕНТИ    
3502 Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв iз вмiстом бiльш як 80 мас. % сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв    
- альбумiн яєчний    
3502 11 - - Висушений    
3502 11 90 - - - Iншi 123,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яйця - Див. Доповнення до Додатку I-A
3502 19 - - Iншi    
3502 19 90 - - - Iншi 16,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яйця - Див. Доповнення до Додатку I-A
3502 20 - альбумiн молочний, включаючи концентрати з двох або бiльше бiлкiв молочної сироватки    
3502 20 91 - - - Висушений (наприклад у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку) 123,5 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яйця - Див. Доповнення до Додатку I-A
3502 20 99 - - - Iншi 16,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Яйця - Див. Доповнення до Додатку I-A
3505 Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi (наприклад попередньо желатинiзованi або перетворенi в складнi ефiри (естерифiкованi) крохмалi); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв    
3505 10 - декстрини та iншi модифiкованi крохмалi    
3505 10 10 - - Декстрини 9
+ 17,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Переробленi крохмалопродукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - iншi модифiкованi крохмалi    
3505 10 90 - - - Iншi 9
+ 17,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Переробленi крохмалопродукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
3505 20 - Клеї    
3505 20 30 - - Iз вмiстом 25 мас. % або бiльше, але менш як 55 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 8,3
+ 8,9 €/
100 кг/нетто
MAX 11,5
Тарифна квота_ Переробленi крохмалопродукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
3505 20 50 - - Iз вмiстом 55 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 8,3
+ 14,2 €/
100 кг/нетто
MAX 11,5
Тарифна квота_ Переробленi крохмалопродукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
3505 20 90 - - Iз вмiстом 80 мас. % або бiльше крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 8,3
+ 17,7 €/
100 кг/нетто
MAX 11,5
Тарифна квота_ Переробленi крохмалопродукти - Див. Доповнення до Додатку I-A
38 ГРУПА 38 - РIЗНОМАНIТНА ХIМIЧНА ПРОДУКЦIЯ    
3809 Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави), видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi    
3809 10 - на основi крохмалистих речовин    
3809 10 10 - - Iз вмiстом цих речовин менш як 55 мас. % 8,3
+ 8,9 €/
100 кг/нетто
MAX 12,8
Тарифна квота_ Солодовий крохмаль оброблений - Див. Доповнення до Додатку I-A
3809 10 30 - - Iз вмiстом цих речовин 55 мас. % або бiльше, але менш як 70 мас. % 8,3
+ 12,4 €/
100 кг/нетто
MAX 12,8
Тарифна квота_ Солодовий крохмаль оброблений - Див. Доповнення до Додатку I-A
3809 10 50 - - Iз вмiстом цих речовин 70 мас. % або бiльше, але менш як 83 мас. % 8,3
+ 15,1 €/
100 кг/нетто
MAX 12,8
Тарифна квота_ Солодовий крохмаль оброблений - Див. Доповнення до Додатку I-A
3809 10 90 - - Iз вмiстом цих речовин 83 мас. % або бiльше 8,3
+ 17,7 €/
100 кг/нетто
MAX 12,8
Тарифна квота_ Солодовий крохмаль оброблений - Див. Доповнення до Додатку I-A
- Iншi    
3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi    
3824 60 - сорбiтол, крiм сорбiтолу товарної пiдпозицiї 2905 44    
- - у водному розчинi    
3824 60 11 - - - Iз вмiстом 2 мас. % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 7,7
+ 16,1 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Манiтол сорбiту - Див. Доповнення до Додатку I-A
3824 60 19 - - - Iншi 9,6
+ 37,8 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Манiтол сорбiту - Див. Доповнення до Додатку I-A
- - Iншi    
3824 60 91 - - - Iз вмiстом 2 мас. % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 7,7
+ 23 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Манiтол сорбiту - Див. Доповнення до Додатку I-A
3824 60 99 - - - Iншi 9,6
+ 53,7 €/
100 кг/нетто
Тарифна квота_ Манiтол сорбiту - Див. Доповнення до Додатку I-A
- сумiшi з вмiстом галогенованих похiдних метану, етану або пропану    
XIII РОЗДIЛ XIII - ВИРОБИ З КАМЕНЮ, ГIПСУ, ЦЕМЕНТУ, АЗБЕСТУ, СЛЮДИ АБО АНАЛОГIЧНИХ МАТЕРIАЛIВ; КЕРАМIЧНI ВИРОБИ; СКЛО ТА ВИРОБИ IЗ СКЛА    
70 ГРУПА 70 - СКЛО ТА ВИРОБИ IЗ СКЛА    
7013 Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей, крiм виробiв товарної позицiї 7010 або 7018    
7013 10 00 - Iз склокерамiки 11 7
- Посудини на ножцi для пиття, крiм вироблених iз склокерамiки    
7013 22 - - Iз свинцевого кришталю    
7013 22 10 - - - Ручного виготовлення 11 7
7013 22 90 - - - Механiчного виготовлення 11 7
7013 28 - - Iншi    
7013 28 10 - - - Ручного виготовлення 11 7
7013 28 90 - - - Механiчного виготовлення 11 7
- Iншi посудини для пиття, крiм вироблених iз склокерамiки    
7013 33 - - Iз свинцевого кришталю    
- - - Ручного виготовлення    
7013 33 11 - - - - Огранованi або iнакше оздобленi 11 7
7013 33 19 - - - - Iншi 11 7
- - - Механiчного виготовлення    
7013 33 91 - - - - Огранованi або iнакше оздобленi 11 7
7013 33 99 - - - - Iншi 11 7
7013 37 - - Iншi    
7013 37 10 - - - Iз змiцненого скла 11 7
- - - Iншi    
- - - - Ручного виготовлення    
7013 37 51 - - - - - Огранованi або iнакше оздобленi 11 7
7013 37 59 - - - - - Iншi 11 7
- - - - Механiчного виготовлення    
7013 37 91 - - - - - Огранованi або iнакше оздобленi 11 7
7013 37 99 - - - - - Iншi 11 7
- Посуд столовий (крiм посудин для пиття) або кухонний, крiм виробленого iз склокерамiки    
7013 41 - - Iз свинцевого кришталю    
7013 41 10 - - - Ручного виготовлення 11 7
7013 41 90 - - - Механiчного виготовлення 11 7
7013 42 00 - - Iз скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °С до 300 °С 11 7
7013 49 - - Iншi    
7013 49 10 - - - Iз змiцненого скла 11 7
- - - Iншi    
7013 49 91 - - - - Ручного виготовлення 11 7
7013 49 99 - - - - Механiчного виготовлення 11 7
- Iншi вироби iз скла    
7013 91 - - Iз свинцевого кришталю    
7013 91 10 - - - Ручного виготовлення 11 7
7013 91 90 - - - Механiчного виготовлення 11 7
7013 99 00 - - Iншi 11 7
XV РОЗДIЛ XV - НЕДОРОГОЦIННI МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ    
76 ГРУПА 76 - АЛЮМIНIЙ I ВИРОБИ З НЬОГО    
7604 Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi    
7604 10 - З алюмiнiю нелегованого    
7604 10 10 - - Прутки та бруски 7,5 7
7604 10 90 - - Профiлi 7,5 7
- З алюмiнiєвих сплавiв    
7604 21 00 - - Профiлi порожнистi 7,5 7
7604 29 - - Iншi    
7604 29 10 - - - Прутки та бруски 7,5 7
7604 29 90 - - - Профiлi 7,5 7
7605 Дрiт алюмiнiєвий    
- З алюмiнiю нелегованого    
7605 11 00 - - З найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 7 мм 7,5 7
7605 19 00 - - Iншi 7,5 7
- З алюмiнiєвих сплавiв    
7605 21 00 - - З найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 7 мм 7,5 7
7605 29 00 - - Iншi 7,5 7
7606 Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм    
- Прямокутної (включаючи квадратну) форми    
7606 11 - - З алюмiнiю нелегованого    
7606 11 10 - - - Пофарбованi, лакованi або покритi пластиком 7,5 7
- - - Iншi, завтовшки    
- - - Завтовшки не менш як 0,021 мм, але не бiльш як 0,2 мм    
7606 11 91 - - - - Менш як 3 мм 7,5 7
7606 11 93 - - - - 3 мм або бiльше, але менш як 6 мм 7,5 7
7606 11 99 - - - - Не менш як 6 мм 7,5 7
7606 12 - - З алюмiнiєвих сплавiв    
7606 12 10 - - - Стрiчки для жалюзi 7,5 7
- - - Iншi    
7606 12 50 - - - - Пофарбованi, лакованi або покритi пластиком 7,5 7
- - - - Iншi, завтовшки    
7606 12 91 - - - - - Менш як 3 мм 7,5 7
7606 12 93 - - - - - 3 мм або бiльше, але менш як 6 мм 7,5 7
7606 12 99 - - - - - Не менш як 6 мм 7,5 7
- Iншi    
7606 91 00 - - З алюмiнiю нелегованого 7,5 7
7606 92 00 - - З алюмiнiєвих сплавiв 7,5 7
7607 Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм    
- Без основи    
7607 11 - - Катана, без подальшого оброблення    
7607 11 10 - - - Завтовшки менш як 0,021 мм 7,5 7
7607 11 90 - - - Завтовшки не менш як 0,021 мм, але не бiльш як 0,2 мм 7,5 7
7607 19 - - Iншi    
7607 19 10 - - - Завтовшки менш як 0,021 мм 7,5 7
7607 19 91 - - - - Самоклейна 7,5 7
7607 19 99 - - - - Iншi 7,5 7
7607 20 - На основi    
7607 20 10 - - Завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм 10 7
- - Завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм    
7607 20 91 - - - Самоклейна 7,5 7
7607 20 99 - - - Iншi 7,5 7
7608 Труби та трубки алюмiнiєвi    
7608 10 00 - З алюмiнiю нелегованого 7,5 7
7608 20 - З алюмiнiєвих сплавiв    
7608 20 20 - - Зварнi 7,5 7
- - Iншi    
7608 20 81 - - - Тягнутi, без подальшого оброблення 7,5 7
7608 20 89 - - - Iншi 7,5 7
XVI РОЗДIЛ XVI - МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНIЗМИ; ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНЕ ОБЛАДНАННЯ; ЇХ ЧАСТИНИ; ЗВУКОЗАПИСУВАЛЬНА ТА ЗВУКОВIДТВОРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА, АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ АБО ВIДТВОРЕННЯ ТЕЛЕВIЗIЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ I ЗВУКУ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ    
85 ГРУПА 85 - ЕЛЕКТРИЧНI МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ АБО ВIДТВОРЕННЯ ЗВУКУ; ТЕЛЕВIЗIЙНА АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ ТА ВIДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ I ЗВУКУ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ    
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього    
8521 10 - На магнiтних стрiчках    
8521 10 20 - - Iз шириною стрiчки не бiльш як 1,3 см, швидкiстю протягування стрiчки не бiльш як 50 мм/с 14 7
8521 90 00 - Iншi 13,9 7
8527 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi з звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником    
- Радiомовнi приймачi здатнi функцiонувати без зовнiшнього джерела електроживлення    
8527 12 - - Кишеньковi касетнi плеєри з радiоприймачем    
8527 12 10 - - - З аналоговою або цифровою системою зчитування 14 7
8527 13 - - Iнша апаратура поєднана з звукозаписувальними чи звуковiдтворювальними пристроями    
8527 13 10 - - - З лазерною системою зчитування 12 7
- - - Iншi    
8527 13 91 - - - - Касетна з аналоговою або цифровою системою зчитування 14 7
8527 21 - - Поєднанi з звукозаписувальним чи звуковiдтворювальним пристроєм    
- - - Здатнi приймати та декодувати цифровi сигнали радiоiнформацiйної системи    
8527 21 20 - - - - З лазерною системою зчитування 14 7
- - - - Iншi    
8527 21 52 - - - - - Касетна з аналоговою або цифровою системою зчитування 14 7
8527 21 70 - - - - З лазерною системою зчитування 14 7
- - - - Iншi    
8527 21 92 - - - - - Касетна з аналоговою або цифровою системою зчитування 14 7
8527 29 00 - - Iншi 12 7
- Iншi    
8527 91 - - Поєднана з звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою    
- - - З одним або кiлькома гучномовцями, вмонтованими в одному корпусi    
8527 91 11 - - - - Касетна з аналоговою або цифровою системою зчитування 14 7
8527 91 35 - - - - З лазерною системою зчитування 12 7
- - - - Iншi    
8527 91 91 - - - - - Касетна з аналоговою або цифровою системою зчитування 14 7
8527 92 - - Не поєднана з звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою але поєднана з годинником    
8528 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення    
- Монiтори з електронно-променевою трубкою    
8528 49 - - Iншi    
8528 49 10 - - - Чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 14 7
- - - Кольоровi    
8528 49 35 - - - - Що вiдтворює спiввiдношення завширшки/заввишки екрана менш як 1,5 14 7
- - - - Iншi    
8528 49 91 - - - - - В яких параметри розгортки не бiльш як 625 рядкiв 14 7
8528 49 99 - - - - - В яких параметри розгортки понад 625 рядкiв 14 7
- Iншi монiтори    
8528 59 - - Iншi    
8528 59 10 - - - Чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 14 7
8528 59 90 - - - Кольоровi 14 7
- Проектори    
8528 69 - - Iншi    
8528 69 99 - - - - Кольоровi 14 7
- Приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення    
8528 71 - - Яка не призначена для включення до свого складу вiдеодисплея або екрана    
- - - Вiдеотюнери    
8528 71 19 - - - - Iншi 14 7
8528 71 90 - - - Iншi 14 7
8528 72 - - Iншi, кольоровi    
8528 72 10 - - - Телевiзiйне проекцiйне обладнання (телепректори) 14 7
8528 72 20 - - - Апаратура, що мiстить пристрiй вiдеозапису або вiдтворення вiдеозображення 14 7
- - - Iншi    
- - - - З вмонтованою електронно-променевою трубкою    
- - - - - Що вiдтворюють спiввiдношення завширшки/заввишки екрана менш як 1,5 та з розмiром дiагоналi екрана    
8528 72 31 - - - - - - Не бiльш як 42 см 14 7
8528 72 33 - - - - - - Понад 42 см, але не бiльш як 52 см 14 7
8528 72 35 - - - - - - Понад 52 см, але не бiльш як 72 см 14 7
8528 72 39 - - - - - - Понад 72 см 14 7
- - - - - Iншi    
- - - - - - З параметрами розгортки не бiльш як 625 рядкiв та з розмiром дiагоналi екрана    
8528 72 51 - - - - - - - Не бiльш як 75 см 14 7
8528 72 59 - - - - - - - Понад 72 см 14 7
8528 72 75 - - - - - - В яких параметри розгортки понад 625 рядкiв 14 7
- - - - Iншi    
8528 72 91 - - - - - Що вiдтворює спiввiдношення завширшки/заввишки екрана менш як 1,5 14 7
8528 72 99 - - - - - Iншi 14 7
8540 Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi дуговi випрямнi лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальнi трубки)    
- Трубки телевiзiйнi електронно-променевi, включаючи трубки для вiдеомонiторiв    
8540 11 - - Кольоровi    
- - - Iз спiввiдношенням сторiн екрана завширшки/заввишки менш як 1,5 та розмiром дiагоналi екрана    
8540 11 11 - - - - Не бiльш як 42 см 14 7
8540 11 13 - - - - Понад 42 см, але не бiльш як 52 см 14 7
8540 11 15 - - - - Понад 52 см, але не бiльш як 72 см 14 7
8540 11 19 - - - - Понад 72 см 14 7
- - - Iншi, з розмiром дiагоналi екрана    
8540 11 91 - - - - Не бiльш як 75 см 14 7
8540 11 99 - - - - Понад 75 см 14 7
XVII РОЗДIЛ XVII - ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ЛIТАЛЬНI АПАРАТИ, ПЛАВУЧI ЗАСОБИ I ПОВ'ЯЗАНI З ТРАНСПОРТОМ ПРИСТРОЇ ТА ОБЛАДНАННЯ    
87 ГРУПА 87 - ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, КРIМ ЗАЛIЗНИЧНОГО АБО ТРАМВАЙНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ    
8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя    
8702 10 - З двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем)    
- - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3    
8702 10 11 - - - Новi 16 7
8702 10 19 - - - Що використовувались 16 7
- - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3    
8702 10 91 - - - Новi 10 7
8702 10 99 - - - Що використовувались 10 7
8702 90 - Iншi    
- - З двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням    
- - - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3    
8702 90 11 - - - - Новi 16 7
8702 90 19 - - - - Що використовувались 16 7
- - - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3    
8702 90 31 - - - - Новi 10 7
8702 90 39 - - - - Що використовувались 10 7
8702 90 90 - - З двигуном iншого типу 10 7
8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi    
8703 10 - Транспортнi засоби, спецiально призначенi для пересування по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчнi транспортнi засоби    
8703 10 18 - - Iншi 10 7
- Iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механiзмом    
8703 21 - - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1 000 см3    
8703 21 10 - - - Новi 10 7
8703 21 90 - - - Що використовувались 10 7
8703 22 - - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 000 см3, але не бiльш як 1 500 см3    
8703 22 10 - - - Новi 10 7
8703 22 90 - - - Що використовувались 10 7
8703 23 - - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 3 000 см3    
- - - Новi    
8703 23 11 - - - - Моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 10 7
8703 23 19 - - - - Iншi 10 7
8703 23 90 - - - Що використовувались 10 7
8703 24 - - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3 000 см3    
8703 24 10 - - - Новi 10 7
8703 24 90 - - - Що використовувались 10 7
- Iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем)    
8703 31 - - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1 500 см 3    
8703 31 10 - - - Новi 10 7
8703 31 90 - - - Що використовувались 10 7
8703 32 - - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 500 см3    
- - - Новi    
8703 32 11 - - - - Моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 10 7
8703 32 19 - - - - Iншi 10 7
8703 32 90 - - - Що використовувались 10 7
8703 33 - - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3    
- - - Новi    
8703 33 11 - - - - Моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 10 7
8703 33 19 - - - - Iншi 10 7
8703 33 90 - - - Що використовувались 10 7
8703 90 - Iншi    
8703 90 10 - - Транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами 10 7
8703 90 90 - - Iншi 10 7
8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв    
8704 10 - Автомобiлi-самоскиди, призначенi для використання на бездорiжжi    
8704 21 - - З повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т    
8704 21 31 - - - - - Новi 22 7
8704 21 39 - - - - - Що використовувались 22 7
- - - - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3    
8704 21 91 - - - - - Новi 10 7
8704 22 - - З повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не бiльш як 20 т    
8704 22 91 - - - - Новi 22 7
8704 22 99 - - - - Що використовувались 22 7
8704 23 91 - - - - Новi 22 7
8704 23 99 - - - - Що використовувались 22 7
- Iншi з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням    
8704 31 - - З повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т    
8704 31 31 - - - - - Новi 22 7
8704 31 39 - - - - - Що використовувались 22 7
- - - - З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3    
8704 31 91 - - - - - Новi 10 7
8704 31 99 - - - - - Що використовувались 10 7
8704 32 - - З повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т    
8704 32 91 - - - - Новi 22 7
8704 32 99 - - - - Що використовувались 22 7
8704 90 00 - Iншi 10 7
8706 00 Шасi з установленими двигунами для автомобiлiв товарних позицiй 8701 - 8705    
- Шасi для тракторiв товарної позицiї 8701; шасi для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8702, 8703 або 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем), з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3 або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3    
8706 00 11 - - Для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702 або товарної позицiї 8704 19 7
8706 00 99 - - Iншi 10 7
8712 00 Велосипеди двоколiснi та iншi велосипеди (включаючи велосипеди триколiснi для перевезення вантажiв), без двигуна    
8712 00 10 - Без шарикопiдшипникiв 15 7
- Iншi    
8712 00 30 - - Велосипеди 14 7
8712 00 80 - - Iншi 15 7

 

Доповнення до Додатку I-A (1)

     1 У разi розбiжностi мiж положенням цього Доповнення та положенням Додатка I-A, переважну силу у вирiшеннi розбiжностi матиме положення останнього.

Це доповнення деталiзує сукупну кiлькiсть тарифних квот, викладену в Додатку I-А, де це може бути застосовано.

Перiод адмiнiстрування тарифних квот, який застосовуються згiдно з цим Додатком, становить 1 сiчня - 31 грудня для кожного року дiї Угоди. Якщо ця Угода набуває чинностi частково протягом перiоду адмiнiстрування, обсяги вiдповiдних тарифних квот мають бути зменшенi та застосовуватися пропорцiйно з дати набрання чинностi цiєю Угодою до 31 грудня того ж року.

A. Сукупнiсть тарифних квот для iмпорту до Сполученого Королiвства

Продукцiя Код згiдно КН 2008 Обсяг
Яловичина 0201 10 (00)
0201 20 (20-30-50-90)
0201 30 (00)
0202 10 (00)
0202 20 (10-30-50-90)
0202 30 (10-50-90)
1 634 тонн/рiк чистої ваги
Свинина 0203 11 (10)
0203 12 (11-19)
0203 19 (11-13-15-55-59)
0203 21 (10)
0203 22 (11-19)
0203 29 (11-13-15-55-59)
2 724 тонн/рiк чистої ваги
+ 2 724 тонн/рiк чистої ваги (для кодiв КН
0203 11 (10)
0203 12 (19)
0203 19 (11-15-59)
0203 21 (10)
0203 22 (19)
0203 29 (11-15-59))
М'ясо баранини 0204 22 (50-90)
0204 23 (00)
0204 42 (30-50-90)
0204 43 (10-90)
306 тонн/рiк чистої ваги
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi 0207 11 (30-90)
0207 12 (10-90)
0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)
0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)
0207 24 (10-90)
0207 25 (10-90)
0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 32 (15-19-51-59-90)
0207 33 (11-19-59-90)
0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-
61-63-71-79-99)
0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-
63-79-90)
0210 99 (39)
1602 31 (11-19-30-90)
1602 32 (11-19-30-90)
1602 39 (21)
9 534 тонн/рiк чистої ваги
+ 2 724 тонн/рiк чистої ваги (для коду КН 0207 12 (10-90))
Молоко, вершки, згущене молоко та йогурти 0401 10 (10-90)
0401 20 (11-19-91-99)
0401 30 (11-19-31-39-91-99)
0402 91 (10-30-51-59-91-99)
0402 99 (10-31-39-91-99)
0403 10 (11-13-19-31-33-39)
0403 90 (51-53-59-61-63-69)
1 362 тонн/рiк чистої ваги
Сухе молоко 0402 10 (11-19-91-99)
0402 21 (11-17-19-91-99)
0402 29 (11-15-19-91-99)
0403 90 (11-13-19-31-33-39)
0404 90 (21-23-29-81-83-89)
681 тонн/рiк чистої ваги
Вершкове масло та молочнi пасти 0405 10 (11-19-30-50-90)
0405 20 (90)
0405 90 (10-90)
409 тонн/рiк чистої ваги
Яйця та альбумiни 0407 00 (30)
0408 11 (80)
0408 19 (81-89)
0408 91 (80)
0408 99 (80)
3502 11 (90)
3502 19 (90)
3502 20 (91-99)
409 тонн/рiк в яєчному еквiвалентi
+ 409 тонн/рiк чистої ваги (для коду КН 0407 00 (30))
Мед 0409 00 (00) 1 000 тонн/рiк чистої ваги
Часник 0703 20 (00) 68 тонн/рiк чистої ваги
Цукор 1701 12 (10-90)
1701 91 (00)
1701 99 (10-90)
1702 20 (10)
1702 90 (30-50-71-75-79-80-95)
2 734 тонн/рiк чистої ваги
Iнший цукор 1702 30 (10-50-90)
1702 40 (10-90)
1702 60 (10-80-95)
2 724 тонн/рiк чистої ваги
Цукровi сиропи 2106 90 (30-55-59) 272 тонн/рiк чистої ваги
Пшениця м'яка, пшеничне борошно та гранули 1001 90 (99)
1101 00 (15-90)
1102 90 (90)
1103 11 (90)
1103 20 (60)
136 200 тонн/рiк
Ячмiнь, ячмiнне борошно та гранули 1003 00 (90)
1102 90 (10)
1103 20 (20)
47 670 тонн/рiк
Овес 1004 00 (00) 545 тонн/рiк
Кукурудза, кукурудзяне борошно та гранули 1005 90 (00)
1102 20 (10-90)
1103 13 (10-90)
1103 20 (40)
1104 23 (10-30-90-99)
108 355 тонн/рiк
Ячмiнна крупа та борошно; зерно зернових злакiв, оброблене iншими способами 1103 19 (30-90)
1103 20 (90)
1104 19 (10-50-61-69)
1104 29 (01-03-05-07-09-11-18-30-51-
59-81-89)
1104 30 (10-90)
1 062 тонн/рiк
Солод та пшенична клейковина 1107 10 (11-19-91-99)
1107 20 (00)
1109 00 (00)
953 тонн/рiк
Крохмаль 1108 11 (00)
1108 12 (00)
1108 13 (00)
1 362 тонн/рiк
Оброблений крохмаль 3505 10 (10-90)
3505 20 (30-50-90)
272 тонн/рiк чистої ваги
Висiвки, вiдходи та залишки 2302 10 (10-90)
2302 30 (10-90)
2302 40 (10-90)
2303 10 (11)
2 860 тонн/рiк
Гриби 0711 51 (00)
2003 10 (20-30)
68 тонн/рiк чистої ваги
+ 68 тонн/рiк чистої ваги (для коду КН 0711 51 (00))
Обробленi томати 2002 10 (10-90)
2002 90 (11-19-31-39-91-99)
2 000 тонн/рiк чистої ваги
Виноградний та яблучний соки 2009 61 (90)
2009 69 (11-71-79-90)
2009 71 (20-99)
2009 79 (11-19-30-91-93-99)
2 724 тонн/рiк чистої ваги
Продукцiя з обробленого молока 0403 10 (51-53-59-91-93-99)
0403 90 (71-73-79-91-93-99)
272 тонн/рiк чистої ваги
Оброблена продукцiя з масла 0405 20 (10-30) 34 тонн/рiк чистої ваги
Цукрова кукурудза 0710 40 (00)
0711 90 (30)
2001 90 (30)
2004 90 (10)
2005 80 (00)
204 тонн/рiк чистої ваги
Оброблена продукцiя з цукру 1702 50 (00)
1702 90 (10)
1704 90 (99) (з вмiстом цукру > 70 %)
1806 10 (30-90)
1806 20 (95) (з вмiстом цукру > 70 %)
1901 90 (99) (з вмiстом цукру > 70 %)
2101 12 (98)
2101 20 (98)
3302 10 (29)
409 тонн/рiк чистої ваги
Оброблена продукцiя iз зернових 1903 00 (00)
1904 30 (00)
272 тонн/рiк чистої ваги
Оброблена продукцiя з молоточних вершкiв 1806 20 (70)
2106 10 (80)
2202 90 (99)
68 тонн/рiк чистої ваги
Харчовi продукти 2106 90 (98) 272 тонн/рiк чистої ваги
Етанол 2207 10 (00)
2208 90 (91-99)
2207 20 (00)
13 620 тонн/рiк чистої ваги
Сигари та цигарки 2402 10 (00)
2402 20 (90)
341 тонн/рiк чистої ваги
Манiтол сорбiту 2905 43 (00)
2905 44 (11-19-91-99)
3824 60 (11-19-91-99)
14 тонн/рiк чистої ваги
Продукти переробки солоду та крохмалю 3809 10 (10-30-50-90) 272 тонн/рiк чистої ваги

B. Сукупнiсть тарифних квот для iмпорту до України

Продукцiя Код згiдно КН 2008 Обсяг
М'ясо свинини 0203 11 (10-90)
0203 12 (11-19-90)
0203 19 (11-13-15-55-59-90)
0203 21 (10-90)
0203 22 (11-19-90)
0203 29 (11-13-15-55-59-90)
1 700 тонн/рiк чистої ваги
+ 1 700 тонн/рiк чистої ваги
(для кодiв УКТЗЕД
0203 11 (10)
0203 12 (19)
0203 19 (11-15-59)
0203 21 (10)
0203 22 (19)
0203 29 (11-15-59))
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi 0207 12 (10-90)
0207 14 (10-20-30-40-50-60-70-91-99)
0207 26 (10-20-30-40-50-60-70-80-99)
0207 27 (10-20-30-40-50-60-70-80-91-
99)
0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-61-63-
71-79-99)
0207 36 (31-41-61-63-71-79-89-90)
2 000 тонн/рiк чистої ваги
+ 2 000 тонн/рiк чистої ваги
(для кодiв УКТЗЕД
0207 12 (10-90))
Цукор 1701 11 (10-90)
1701 12 (10-90)
1701 91 (00)
1701 99 (10-90)
6 668 тонн/рiк чистої ваги

     Обсяги будуть застосованi за принципом "перший прийшов - перший отримав".

 

ДОДАТОК I-B

ДОДАТОК I-B до Глави 1
ДОДАТКОВI УМОВИ ДЛЯ ТОРГIВЛI ОДЯГОМ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАВСЯ

     СТАТТЯ 1

     Сторони погодилися на такi спецiальнi умови преференцiйної торгiвлi одягом, що використовувався:

     1. Для одягу, що використовувався (товарна пiдкатегорiя УКТЗЕД 6309 00 00), Україна запровадить вхiднi цiни, визначенi у євро, за кiлограм чистої ваги.

     2. 1 сiчня кожного року Україна буде публiкувати щорiчнi середнi цiни за попереднi два роки по товарах, якi класифiкуються за кодами УКТЗЕД, визначеними у пунктi 4 цiєї статтi. Цi середнi цiни будуть базою для розрахунку вхiдних цiн для товарiв, якi класифiкуються за кодом УКТЗЕД визначеним у пунктi 3 цiєї статтi. Встановлена вхiдна цiна буде застосовуватись на всiй митнiй територiї України впродовж усього року.

     3. Вхiдна цiна визначатиметься як 30 % вiд середньої за попереднiй рiк митної вартостi одягу, який класифiкується за кодами УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217.

     4. Щороку Україна буде публiкувати рiчну торговельну статистику стосовно кiлькостi товарiв, якi було iмпортовано за товарним кодом УКТЗЕД зазначеним у пунктi 1 цiєї статтi.

 

ДОДАТОК I-C

ГРАФIК СКАСУВАННЯ ВИВIЗНОГО (ЕКСПОРТНОГО) МИТА

     Мита визначенi у %, якщо iнше не визначено додатково.

Жива худоба та шкiряна сировина
Код УКТЗЕД Опис 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Захиснi заходи
  Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин:                
0102 90 05 00 Свiйськi види масою не бiльш як 80 кг 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 21 00 Свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 29 00 Iншi свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг не для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 41 00 Свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 49 00 Iншi свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг не для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 51 00 Нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 59 00 Iншi нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 61 00 Корови масою понад 300 кг для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 69 00 Корови масою понад 300 кг не для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 71 00 Свiйськi види, крiм нетелей та корiв, масою понад 300 кг для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 79 00 Iншi свiйськi види, крiм нетелей та корiв, масою понад 300 кг не для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 90 00 Несвiйськi види великої рогатої худоби 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
  Вiвцi живi:                
0104 10 10 00 чистопороднi (чистокровнi) племiннi тварини 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0104 10 30 00 Ягнята (вiком до одного року) 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0104 10 80 00 iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року) 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 7,14 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 див. Додаток I-D
4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм виключених згiдно з примiткою 1 с) до цiєї групи 7,14 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 див. Додаток I-D
4103 90 Iншi шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 b) або 1 с) до цiєї групи, крiм рептилiй та свиней. 7,14 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 див. Додаток I-D
Насiння деяких видiв олiйних культур
Код УКТЗЕД Опис 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Захиснi заходи
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0  
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0 див. Додаток I-D
1207 99 97 00 Насiння рижiю 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0  
Брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв i напiвфабрикати з їх використанням
Код УКТЗЕД Опис 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Захиснi заходи
7202 99 80 00 ферохром нiкель та iншi феросплави 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
7204 21 вiдходи та брухт нержавiючої сталi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7204 29 00 00 вiдходи та брухт легованої сталi, iншi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7218 10 00 00 сталь нержавiюча у виглядi зливкiв та в iнших первинних формах 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7401 00 00 00 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (осаджена) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7402 00 00 00 мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7403 12 00 00 литi заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафiнованої мiдi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7403 13 00 00 заготовки з рафiнованої мiдi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7403 19 00 00 мiдь рафiнована iнша 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7403 21 00 00 сплави на основi мiдi та цинку (латунi) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7403 22 00 00 сплави на основi мiдi та олова (бронзи) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7403 29 00 00 iншi мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405); сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7404 00 вiдходи й брухт мiдi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7405 00 00 00 лiгатури на основi мiдi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7406 порошки й луска з мiдi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7419 99 10 00 мiдний дрiт решiтки й сiтки 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
7415 29 00 00 iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
7415 39 00 00 iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
7418 19 90 00 столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини, iз мiдi (за винятком мочалок для чищення або полiрування, рукавичок тощо, а також кухонного приладдя, яке використовується для готування або пiдiгрiвання їжi в побутових цiлях, неелектричних, та їх частини) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7419 iншi вироби мiднi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7503 00 вiдходи та брухт iз нiкелю 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7602 00 вiдходи та брухт з алюмiнiю 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7802 00 00 00 вiдходи та брухт iз свинцю 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
7902 00 00 00 вiдходи та брухт iз цинку 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
8002 00 00 00 вiдходи та брухт з олова 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
8101 97 00 00 вiдходи та брухт iз вольфраму 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
8105 30 00 00 вiдходи та брухт iз кобальту та вироби з них 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
8108 30 00 00 вiдходи та брухт iз титану та вироби з них 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток I-D
8113 00 40 00 вiдходи та брухт iз металокерамiки та вироби з них 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
Вiдходи та брухт чорних металiв
Код УКТЗЕД Опис 2020 2021 2022 2023 2024
7204 10 00 00 вiдходи й брухт ливарного чавуну 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0
7204 30 00 00 вiдходи й брухт чорних металiв, лудженi 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0
7204 41 10 00 токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0
7204 41 91 00 вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0
7204 41 99 00 вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0
7204 49 10 00 вiдходи й брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi) 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0
7204 49 30 00 вiдходи й брухт чорних металiв, пакетованi 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0
7204 49 90 00 вiдходи й брухт чорних металiв, несортованi або сортованi 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0
7204 50 00 00 вiдходи в зливках (шихтовi зливки) для переплавки iз чорних металiв, крiм сталi легованої 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0

 

ДОДАТОК I-D

СПЕЦIАЛЬНI ЗАХОДИ ДЛЯ ВИВIЗНОГО (ЕКСПОРТНОГО) МИТА

     1. З дати набрання чинностi (НЧ) цiєю Угодою Україна може застосовувати спецiальнi заходи у формi додаткового збору до вивiзного (експортного) мита щодо товарiв лише як передбачено графiками в пунктах 8-10 цього Додатка, вiдповiдно до пунктiв 2-7, якщо впродовж будь-якого однорiчного перiоду, який слiдує пiсля НЧ, сумарний обсяг експорту з України до Сполученого Королiвства за кожним визначеним кодом УКТЗЕД перевищує граничний обсяг, установлений у Графiках, включених у пунктах 8-10 цього Додатка.

     2. Україна застосовуватиме спецiальнi заходи на засадах прозоростi. Iз цiєю метою Україна якомога скорiше повiдомляє Сполучене Королiвство в письмовiй формi стосовно свого намiру застосувати такi заходи й надає всю iнформацiю, що стосується справи, включаючи обсяги нацiонального виробництва (у тоннах) або збору матерiалiв, а також загальнi обсяги експорту до Сполученого Королiвства й по свiту в цiлому. Україна має запросити Сполучене Королiвство на консультацiї якомога бiльш завчасно до застосування таких заходiв для обговорення наданої iнформацiї. Жоднi заходи не застосовуються впродовж 30 днiв пiсля дати запрошення на консультацiї.

     3. Україна має надати гарантiї того, що статистична iнформацiя, яка використовується як доказ для запровадження спецiальних заходiв, є достовiрною, адекватною та загальнодоступною. Україна має без затримки надавати щоквартальну статистичну iнформацiю щодо загальних обсягiв (у тоннах) експорту та в тому числi до Сполученого Королiвства й по свiту в цiлому.

     4. Iмплементацiя та реалiзацiя положень статтi 31 цiєї Угоди й пов'язаних iз нею Додаткiв можуть бути предметом обговорення та вивчення на засiданнi Комiтету з питань торгiвлi, як зазначено в статтi 405 цiєї Угоди.

     5. Будь-якi поставки товарiв, що є об'єктом розгляду, якi знаходились у дорозi вiдповiдно до контракту, укладеного до дати запровадження додаткового збору згiдно з пунктами 1 i 2, повиннi звiльнятися вiд сплати.

     6. Цей Додаток установлює: перелiк тих товарiв походженням iз певної країни, якi можуть бути предметом для застосування захисних заходiв згiдно з положеннями статтi 31 цiєї Угоди, граничнi обсяги для запровадження таких заходiв визначенi для кожного окремого коду УКТЗЕД, та максимальнi розмiри додаткових зборiв до вивiзного (експортного) мита, якi можуть бути застосованi щорiчно для кожного такого товару додатково до вивiзного (експортного) мита. Усi мита встановлено у %, якщо iнше не зазначено.

     7. Україна не повинна застосовувати будь-якi спецiальнi заходи за цим Додатком, якщо вжиття таких спецiальних заходiв призведе до застосування Україною вищих експортних мит до експорту зi Сполученого Королiвства анiж Україна застосовує до експорту з Європейського Союзу, в тому випадку, якщо Україна застосовує такi спецiальнi заходи до Європейського Союзу.

     8. Для шкiряної сировини, зазначеної нижче:

     Застосування: шкiряна сировина, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 4101, 4102, 4103 90.

Рiк (Угода) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Зобов'язання України в рамках СОТ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 7,14 6,25 5,0 3,75 2,50 1,25
Граничний обсяг (тонн) 54,0 56,0 58,5 61,0 61,0 63,0
Максимальний розмiр додаткового збору 2,86 3,75 5,0 6,25 7,5 8,75
Рiк (Угода) 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Зобов'язання України в рамках СОТ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Граничний обсяг (тонн) 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
Максимальний розмiр додаткового збору 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     9. Для насiння соняшнику, цiлого або подрiбненого, як зазначено нижче:

     Застосування: насiння соняшнику, цiле або подрiбнене, що класифiкується за кодом згiдно з УКТЗЕД: 1206 00.

Рiк (Угода) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Зобов'язання України в рамках СОТ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9
Граничний обсяг (тонн) 150 00,0 150 00,0 150 00,0 150 00,0 150 00,0 150 00,0
Максимальний розмiр додаткового збору 4,5 5,5 6,4 7,3 8,2 9,1
Рiк (Угода) 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Зобов'язання України в рамках СОТ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Граничний обсяг (тонн) 150 00,0 150 00,0 150 00,0 150 00,0 150 00,0 150 00,0
Максимальний розмiр додаткового збору 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     10. Для брухту легованих чорних металiв, брухту кольорових металiв i напiвфабрикатiв з їх використанням, як зазначено нижче:

     Застосування: брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв i напiвфабрикати з їх використанням, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Рiк (Угода) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
Граничний обсяг (тонн) 720,0 750,0 780,0 810,0 840,0 870,0
Максимальний розмiр додаткового збору 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
Рiк (Угода) 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Граничний обсяг (тонн) 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0
Максимальний розмiр додаткового збору 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     Застосування: сталь нержавiюча у формi зливкiв i в iнших первинних формах, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7218 10 00 00.

Рiк (Угода) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
Граничний обсяг (тонн) 360,0 375,0 390,0 405,0 420,0 435,0
Максимальний розмiр додаткового збору 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
Рiк (Угода) 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Граничний обсяг (тонн) 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
Максимальний розмiр додаткового збору 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     Застосування: мiдь, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Рiк (Угода) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
Граничний обсяг (тонн) 36,0 37,5 39,0 40,5 42,0 43,5
Максимальний розмiр додаткового збору 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
Рiк (Угода) 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Рiвень вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Граничний обсяг (тонн) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Максимальний розмiр додаткового збору 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     Застосування: мiдь, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Рiк (Угода) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
Граничний обсяг (тонн) 720,0 750,0 780,0 810,0 840,0 870,0
Максимальний розмiр додаткового збору 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
Рiк (Угода) 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Граничний обсяг (тонн) 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0
Максимальний розмiр додаткового збору 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     Застосування: брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв i напiвфабрикати з їх використанням, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

Рiк (Угода) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
Граничний обсяг (тонн) 36,0 37,5 39,0 40,5 42,0 43,5
Максимальний розмiр додаткового збору 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
Рiк (Угода) 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Рiвень українського вивiзного (експортного) мита для Сполученого Королiвства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Граничний обсяг (тонн) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Максимальний розмiр додаткового збору 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

 

ДОДАТОК II-A

ДОДАТОК II-A до Глави 4
ЗАХОДИ СФЗ

ЧАСТИНА 1
Заходи, що застосовуються до основних категорiй живих тварин

     I. Конячi (включаючи зебр) чи вiслюки або потомство, що виникло в результатi схрещування цих видiв

     II. Велика рогата худоба (включаючи буйволiв та бiзонiв)

     III. Вiвцi та кози

     IV. Свинi

     V. Свiйська птиця (включаючи кур, iндичок, цесарок, качок, гусок)

     VI. Жива риба

     VII. Ракоподiбнi

     VIII. Молюски

     IX. Яйця та гамети живої риби

     X. Iнкубацiйнi яйця

     XI. Сперма-яйцеклiтини-ембрiони

     XII. Iншi ссавцi

     XIII. Iншi птахи

     XIV. Рептилiї

     XV. Амфiбiї

     XVI. Iншi хребетнi

     XVII. Бджоли

ЧАСТИНА 2
Заходи, що застосовуються до продуктiв тваринного походження

     I. Основнi категорiї продуктiв тваринного походження для споживання людиною

     1. Свiже м'ясо домашнiх копитних тварин, птицi та заячих, промислових тварин та дичини, включаючи внутрiшнi органи

     2. Рублене м'ясо (фарш), м'яснi напiвфабрикати, м'ясо механiчного обвалювання (ММО), м'яснi продукти

     3. Живi двостулковi молюски

     4. Продукти риболовства

     5. Сире молоко, молозиво, молочнi продукти та продукти на основi молозива

     6. Яйця та яєчнi продукти

     7. Жаб'ячi лапки та равлики

     8. Топлений жир тварин та топлене сало

     9. Очищенi шлунки, мiхури та кишки

     10. Желатин, сировина для виробництва желатину для споживання людиною

     11. Колаген

     12. Мед та продукти бджiльництва

     II. Основнi категорiї тваринних субпродуктiв:

На бiйнях Субпродукти тваринного походження, призначенi для годiвлi хутрових звiрiв
Субпродукти тваринного походження, призначенi для виробництва кормiв для домашнiх тварин
Кров та продукти з кровi конячих, призначенi для використання поза харчовим ланцюгом
Свiжi та охолодженi шкури та шкiра копитних
Субпродукти тваринного походження для виробництва продуктiв переробки, призначених для використання поза харчовим ланцюгом
На молочних фермах Молоко, продукти на основi молока та продукти переробки молока
Молозиво та продукти на основi молозива
На iнших пiдприємствах для збору та одержання субпродуктiв тваринного походження (наприклад, неперероблених/необроблених матерiалiв) Кров та продукти з кровi конячих, призначенi для використання поза харчовим ланцюгом
Необробленi продукти з кровi, крiм конячих, для продуктiв переробки з метою використання поза харчовим ланцюгом сiльськогосподарських тварин
Обробленi продукти кровi, крiм конячих, для продуктiв переробки з метою використання поза харчовим ланцюгом сiльськогосподарських тварин
Свiжi та охолодженi шкури та шкiра копитних
Щетина свиней з третiх країн або їх регiонiв, вiльних вiд африканської чуми свиней
Кiстки та продукцiя з кiсток (крiм кiсткового борошна), роги та продукцiя з рогiв (крiм борошна з рогiв), копита та продукцiя з копит (крiм борошна з копит) для використання не в якостi сировини, органiчного добрива або добрива для ґрунту
Роги та продукцiя з рогiв, крiм борошна, та копита та продукцiя з копит, крiм борошна, для виробництва органiчного добрива або добрива для ґрунту
Желатин не призначений для споживання людьми, який буде використовуватись в фотоiндустрiї
Шерсть та волос
Оброблене пiр'я, частини пiр'я та пух
На переробних пiдприємствах Перероблений тваринний протеїн, включаючи сумiшi та продукти, крiм кормiв для домашнiх тварин, якi мiстять такий протеїн
Продукти кровi, якi можуть використовуватись як сировина для годування
Обробленi шкури та шкiра копитних
Обробленi шкури та шкiра жуйних та конячих (21 день)
Щетина свиней з третiх країн або їх регiонiв, якi не вiльнi вiд африканської чуми свиней
Риб'ячий жир, який використовується як сировина для годiвлi або поза харчовим ланцюгом
Топлений жир, який буде використовуватись як сировина для годiвлi
Топлений жир для певних цiлей поза харчовим ланцюгом сiльськогосподарських тварин
Желатин або колаген, який буде використовуватись як сировина для годiвлi або поза харчовим ланцюгом
Гiдролiзований протеїн, дiкальцiй фосфат або Трикальцiй фосфат, якi будуть використовуватись як сировина для годiвлi або поза харчовим ланцюгом
Побiчнi продукти бджiльництва, призначенi для використання виключно у бджiльництвi
Похiднi жиру, призначенi для використання поза харчовим ланцюгом
Похiднi жиру, призначенi для використання як корм або поза харчовим ланцюгом
Продукти з яєць, якi можуть бути використанi в якостi сировини для годiвлi
На пiдприємствах з виробництва кормiв для домашнiх тварин (включаючи пiдприємства з виробництва ласощiв для собак та смаковi добавки) Консерви для домашнiх тварин
Переробленi корми для домашнiх тварин, крiм консервiв для домашнiх тварин
Ласощi для собак
Сировина для кормiв для домашнiх тварин, призначена для прямих продажiв
Смаковi добавки, якi використовуються для виробництва кормiв для домашнiх тварин
На пiдприємствах з виробництва (мисливських трофеїв) Обробленi (мисливськi) трофеї та iншi препарати з птицi та копитних, якi є окремими кiстками, рогами, копитами, кiгтями, рогами оленiв, зубами, шкурами або шкiрами
(Мисливськi) трофеї та iншi препарати з птицi та копитних, що складаються з цiлих необроблених частин
На потужностях або пiдприємствах з виробництва напiвфабрикатiв Напiвфабрикати
Добрива та добрива для ґрунту Перероблений тваринний протеїн, включаючи сумiшi та продукти крiм кормiв для домашнiх тварин, якi мiстять такий протеїн
Перероблений гнiй, отриманi продукти з переробленого гною та гуано кажанiв
На складi продуктiв переробки Всi переробленi продукти

     III. Патогеннi агенти

ЧАСТИНА 3
Рослини, рослинна продукцiя та iншi об'єкти регулювання

     Рослини, рослиннi продукти тi iншi об'єкти1 регулювання що є потенцiйними носiями шкiдникiв, якi за своєю природою або через переробку можуть спричинити ризик занесення або поширення шкiдливих органiзмiв.

____________
     1 Пакування, засоби перевезення, контейнери, грунт та середовище вирощування (субстрати), а також будь-якi iншi органiзми, предмети чи матерiали, сприятливi для накопичення та поширення шкiдливих органiзмiв.

ЧАСТИНА 4
Заходи, що застосовуються до харчових та кормових добавок

     Харчовi продукти:

     1. Харчовi добавки (усi харчовi добавки та барвники).

     2. Допомiжнi засоби обробки.

     3. Харчовi ароматизатори.

     4. Харчовi ензими (ферменти).

     Корми:2

     1. Кормовi добавки.

     2. Кормова сировина.

     3. Комбiкорм та корм для тварин, за виключенням тих, що мiстяться у Частинi 2 (II) цього додатку.

     4. Небажанi речовини у кормах.

____________
     2 Лише субпродукти, якi походять вiд тварин або частин тварин та признанi придатними для споживання людьми, можуть входити до харчового ланцюгу тварин, яких розводять.

 

ДОДАТОК II-B

ДОДАТОК II-B до Глави 4
СТАНДАРТИ УТРИМАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ

     Стандарти утримання та поводження з тваринами стосовно:

     1. Оглушення та забою тварин;

     2. Транспортування тварин та пов'язанi з цим дiї;

     3. Розведення тварин.

 

ДОДАТОК II-C

ДОДАТОК II-C до Глави 4
IНШI ЗАХОДИ, ЯКI ОХОПЛЮЮТЬСЯ ЦIЄЮ ГЛАВОЮ

     1. Хiмiчнi речовини, якi мають походження з пакувальних матерiалiв;

     2. Змiшанi продукти;

     3. Генетично модифiкованi органiзми (ГМО)3.

____________
     3 Регламент (ЄС) N 641/2004 вiд 6 квiтня 2004 року щодо детальних правил iмплементацiї
     Регламенту (ЄС) N 1829/2003 Європейського Парламенту та Ради щодо подання для затвердження нових генетично модифiкованих харчових продуктiв та кормiв, повiдомлення про iснуючi продукти та випадкову або технiчно неминучу наявнiсть генетично модифiкованого матерiалу, що виникла в результатi позитивної оцiнки ризику
     Регламент (ЄС) N 1829/2003 вiд 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо генетично модифiкованих харчових продуктiв та кормiв.
     Регламент (ЄС) N 1830/2003 Європейського Парламенту та Ради вiд 22 вересня 2003 року стосовно простежуваностi та маркування генетично модифiкованих органiзмiв та простежуванiсть харчових продуктiв та кормових продуктiв, вироблених iз генетично модифiкованих органiзмiв та змiнена Директива N 2001/18/ЄС

 

ДОДАТОК III

ДОДАТОК III до Глави 4
СПИСОК ХВОРОБ ТВАРИН I АКВАКУЛЬТУР ТА РЕГЛАМЕНТОВАНИХ ШКIДНИКIВ, ВIД ЯКИХ ТЕРИТОРIЇ МОЖУТЬ БУТИ ВИЗНАНI ВIЛЬНИМИ

 

ДОДАТОК III-A

ДОДАТОК III-A до Глави 4
ХВОРОБИ ТВАРИН ТА АКВАКУЛЬТУР, ЩО ПIДЛЯГАЮТЬ ПОВIДОМЛЕННЮ, ЩОДО ЯКИХ ВИЗНАЄТЬСЯ СТАТУС СТОРIН I ЩОДО ЯКИХ МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ РIШЕННЯ ПРО РЕГIОНАЛIЗАЦIЮ

     1. Ящур

     2. Везикулярна хвороба свиней

     3. Везикулярний стоматит

     4. Африканська чума коней

     5. Африканська чума свиней

     6. Блутанг

     7. Грип птицi (патогенний пташиний грип)

     8. Хвороба Ньюкасла

     9. Чума великої рогатої худоби

     10. Класична чума свиней

     11. Контагiозна (заразна) плевропневмонiя великої рогатої худоби

     12. Чума дрiбних жуйних тварин

     13. Вiспа овець i кiз

     14. Лихоманка долини Рiфт

     15. Заразний вузликовий дерматит

     16. Венесуельський енцефаломiєлiт коней

     17. Сап

     18. Парувальна хвороба

     19. Ентеровiрусний енцефаломiелiт (Хвороба Тешена)

     20. Iнфекцiйного некрозу гемопоетичної тканини лососевих (IНN)

     21. Вiрусна геморагiчна септицемiя форелi (VHS)

     22. Iнфекцiйна анемiя лососевих (ISA)

     23. Банамiоз

     24. Iрiдовiроз (Mаrteila refringens)

 

ДОДАТОК III-B

ДОДАТОК III-B до Глави 4
ВИЗНАННЯ СТАТУСУ ШКIДНИКIВ АБО ЗОН, ВIЛЬНИХ ВIД ШКIДНИКIВ

     A. Визнання статусу шкiдникiв

     Кожна Сторона повинна скласти перелiк регламентованих шкiдникiв на основi таких принципiв:

     1. Шкiдники, якi не траплялися в будь-якiй частинi їхньої територiї;

     2. Шкiдники, якi траплялися на територiї i знаходяться пiд офiцiйним наглядом;

     3. Шкiдники, якi траплялися на територiї, знаходяться пiд офiцiйним наглядом та для яких визначено зони вiльнi вiд шкiдникiв.

     Про будь-якi змiни до списку статусу шкiдникiв буде негайно повiдомлено iншiй Сторонi, якщо iнше не повiдомляється до вiдповiдної мiжнародної органiзацiї.

     B. Визнання зон, вiльних вiд шкiдникiв

     Сторони визначають концепцiю зон, вiльних вiд шкiдникiв, та їхнього застосування щодо ISPMs з поправками час вiд часу.

 

ДОДАТОК IV

ДОДАТОК IV до Глави 4
РЕГIОНАЛIЗАЦIЯ / ЗОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРIЇ, ВIЛЬНI ВIД ШКIДНИКIВ

     A. Хвороби тварин та аквакультур

     1. Хвороби тварин

     Пiдставою для визнання статусу хвороб тварин Сторони чи регiону є Кодекс здоров'я наземних тварин МЕБ. Пiдставою рiшення про регiоналiзацiю для хвороб тварин є Кодекс здоров'я наземних тварин МЕБ.

     2. Хвороби аквакультур

     Пiдставою для рiшення про регiоналiзацiю для хвороб аквакультур є Кодекс здоров'я водних тварин МЕБ.

     B. Шкiдники

     Критерiй, за яким встановлюється регiон, вiльний вiд певних шкiдникiв, має вiдповiдати положенням Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв ФАО N 4 щодо вимоги встановлення зон, вiльних вiд шкiдникiв та визначень вiдповiдних ISPMs.

     C. Критерiй, за яким встановлюється спецiальний статус хвороб тварин територiї чи регiону Сторони

     1. Якщо Сторона-iмпортер вважає, що її територiя чи частина цiєї територiї вiльна вiд хвороб тварин, окрiм зазначених у Додатку III-A, вона має подати Сторонi-експортеру належну документацiю, що це пiдтверджує та встановлює, зокрема, такi критерiї:

     - природу хвороби та iсторiю її виникнення на її територiї;

     - результати спостережень та тестувань, що включають серологiчний, мiкробiологiчний, патологiчний чи епiдемiологiчний аналiз та факт повiдомлення компетентного органа про хворобу;

     - перiод, впродовж якого проводилися тестування;

     - якщо таке виникало, перiод, впродовж якого була заборонена вакцинацiя проти хвороби, та географiчна зона заборони;

     - заходи, що пiдтверджують вiдсутнiсть хвороби.

     2. Додатковi гарантiї, загальнi чи конкретнi, якi може вимагати Сторона-iмпортер, не можуть бути бiльшими за тi, якi вона сама забезпечує.

     3. Сторони мають повiдомити одна одну про будь-якi змiни в критерiях, визначених у пунктi 1, стосовно цiєї хвороби. Додатковi гарантiї, визначенi згiдно з пунктом 2, можуть, зважаючи на таке повiдомлення, бути змiненi або вiдкликанi Пiдкомiтетом з управлiння СФЗ, згаданим у статтi 71 цiєї Угоди.

 

ДОДАТОК V

ДОДАТОК V до Глави 4
ПОПЕРЕДНЄ СХВАЛЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ

     Умови та положення для попереднього схвалення потужностей

     1. Попереднє схвалення потужностей означає, що Сторона-iмпортер для iмпорту попередньо схвалює установи Сторони-експортера на пiдставi належних гарантiй, наданих цiєю Стороною без попередньої перевiрки Стороною-iмпортером iндивiдуальних установ вiдповiдно до умов пункту 4. Таким же чином i на таких самих умовах Сторони змiнюють або доповнюють списки, що надаються вiдповiдно до пункту 2 для врахування нових доповнень та отриманих гарантiй. Перевiрка може становити частину процедури вiдповiдно до пункту 4(d) тiльки стосовно первинного списку установ.

     2.1. Попереднє схвалення обмежується наступними категорiями потужностей

     2.1.1. Потужностi для продуктiв тваринного походження для споживання людей:

     - Бiйнi для свiжого м'яса копитних, птахiв, зайцiв та промислових тварин iз ферми (Додаток II-A, Частина 1)

     - Потужностi з обробки дичини

     - Потужностi з нарiзання м'яса

     - Потужностi для рубленого м'яса (фаршу), м'ясних напiвфабрикатiв, м'яса механiчного обвалювання (ММО), м'ясних продуктiв

     - Центри очистки та вiдправки живих двостулкових молюскiв

     Потужностi для:

     - яєчних продуктiв

     - молочних продуктiв

     - рибних продуктiв

     - очищених шлункiв, мiхурiв та кишок

     - желатину та колагену

     - риб'ячого жиру

     - cудно-фабрики

     - cудно-холодильники

     2.1.2 Схваленi та зареєстрованi потужностi, якi виробляють субпродукти тваринного походження та основнi категорiї субпродуктiв тваринного походження не призначених для споживання людьми

Тип схвалених або зареєстрованих пiдприємств та потужностей Продукт
Бiйнi Субпродукти тваринного походження, призначенi для годiвлi хутрових звiрiв
Субпродукти тваринного походження, призначенi для виробництва кормiв для домашнiх тварин
Кров та продукти з кровi вiд конячих, призначенi для використання поза харчовим ланцюгом
Свiжа та охолоджена шкiра та шкури копитних
Субпродукти тваринного походження для виробництва продуктiв переробки, призначених для використання поза харчовим ланцюгом
Молочнi ферми Молоко, продукти на основi молока та продукти переробки молока
Молозиво та продукти на основi молозива
Iншi потужностi для збору та одержання субпродуктiв тваринного походження (наприклад, непереробних/необроблених матерiалiв) Кров та продукти з кровi вiд конячих, призначенi для використання поза харчовим ланцюгом
Необробленi продукти з кровi, крiм конячих, для продуктiв переробки з метою використання поза харчовим ланцюгом тварин, що вирощуються
Обробленi продукти кровi, крiм конячих, для продуктiв переробки з метою використання поза харчовим ланцюгом тварин, що вирощуються
Свiжi та охолодженi шкiра та шкури копитних
Щетина свиней з третiх країн або їх регiонiв вiльних вiд африканської чуми свиней
Кiстки та продукти з кiсток (крiм м'ясо-кiсткового борошна), роги та продукцiя з рогiв (крiм борошна), копита та продукцiя з копит (крiм борошна) для використання не в якостi сировини, органiчного добрива або добрива для ґрунту
Роги та продукти з рогiв, крiм борошна, та копита та продукцiя з копит, крiм борошна, для виробництва органiчного добрива або добрива для ґрунту
Желатин не призначений для споживання людьми, який буде використовуватись в фото iндустрiї
Шерсть та волос
Оброблене пiр'я, частини пiр'я та пух
Переробнi потужностi Перероблений тваринний протеїн, включаючи сумiшi та продукти крiм кормiв для домашнiх тварин, якi мiстять такий протеїн
Продукти з кровi, якi можуть використовуватись як сировина для годiвлi
Обробленi шкiра та шкури копитних
Обробленi шкiра та шкури жуйних та конячих (21 день)
Щетина свиней з третiх країн або їх регiонiв, якi не вiльнi вiд африканської чуми свиней
Риб'ячий жир, який використовується як сировина для годiвлi або поза харчовим ланцюгом
Топлений жир, який буде використовуватись як сировина для годiвлi
Топлений жир для певних цiлей поза харчовим ланцюгом тварин, що вирощуються
Желатин або колаген, який буде використовуватись як сировина для годiвлi або поза харчовим ланцюгом
Гiдролiзований протеїн, дiкальцiй фосфат або
Трикальцiй фосфат, якi будуть використовуватись як сировина для годiвлi або поза харчовим ланцюгом
Побiчнi продукти бджiльництва призначенi для використання виключно у бджiльництвi
Похiднi жиру призначенi для використання поза харчовим ланцюгом
Похiднi жиру призначенi для використання як корм або поза харчовим ланцюгом
Продукти з яєць, якi можуть бути використанi в якостi сировини для годiвлi
Потужностi з виробництва кормiв для домашнiх тварин (включаючи пiдприємства з виробництва ласощiв для собак та смаковi добавки) Консерви для домашнiх тварин
Переробленi корми для домашнiх тварин, крiм консервiв для домашнiх тварин
Ласощi для собак
Сировина для кормiв для домашнiх тварин призначення для прямих продаж
Смаковi добавки, якi використовуються для виробництва кормiв для домашнiх тварин
Потужностi з виробництва трофеїв з диких тварин Обробленi трофеї з диких тварин та iншi препарати з птицi та копитних, за наявностi кiсток, рогiв, копит, кiгтiв, рогiв оленiв, зубiв, шкури
Трофеї з диких тварин та iншi препарати з птицi та копитних, що складаються з цiлих необроблених частин
Потужностi або пiдприємства з виробництва напiвфабрикатiв Напiвфабрикати
Добрива та добрива для ґрунту Перероблений тваринний протеїн, включаючи сумiшi та продукти, крiм кормiв для домашнiх тварин, якi мiстять такий протеїн
Перероблений гнiй, отриманi продукти з переробленого гною та гуано кажанiв
Склади продуктiв переробки Всi переробленi продукти

     3. Сторона-iмпортер складає списки попередньо схвалених потужностей вiдповiдно до пункту 2.1.1 цього додатку та оприлюднює їх.

     4. Умови та процедури для попереднього схвалення:

     (a) Якщо iмпорт продуктiв тваринного походження Стороною-експортером дозволений Стороною-iмпортером, та були встановленi вiдповiднi умови iмпорту та вимоги до сертифiкацiї таких продуктiв;

     (b) Якщо компетентний орган Сторони-експортера надав Сторонi-iмпортеру задовiльнi гарантiї, що потужностi у списку вiдповiдають вiдповiдним санiтарним вимогам Сторони-iмпортера, та вона ухвалила потужнiсть для установ перелiку на експорт до Сторони-iмпортера;

     (c) Компетентний орган Сторони-експортера повинен мати реальнi повноваження припинити експорт до Сторони-iмпортера з потужностi, щодо якої такий орган надав гарантiї, у випадку не вiдповiдностi таким гарантiям;

     (d) Перевiрка згiдно з умовами статтi 68 цiєї Угоди Стороною-iмпортером може бути частиною процедури попереднього схвалення. Ця перевiрка стосується структури та органiзацiї компетентного органу, вiдповiдального за попереднє схвалення, також як i повноважень такого органу та гарантiй, якi вiн може надати щодо дотримання правил Сторони-iмпортера. Цi перевiрки можуть включати iнспекцiю на мiсцi певної кiлькостi потужностей у перелiку вiд Сторони-експортера.

     (e) Виходячи з результатiв перевiрки, за умовами дотримання пiдпункту (d), цього пункту Сторона-iмпортер може вносити поправки до iснуючого перелiку потужностей.

 

ДОДАТОК VI

ДОДАТОК VI до Глави 4
ПРОЦЕС ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВIВАЛЕНТНОСТI

     1. Принципи

     (a) Еквiвалентнiсть може бути встановлена для окремого заходу або групи заходiв або систем стосовно певного продукту чи групи продуктiв або обох;

     (b) Прийняття еквiвалентностi Стороною-iмпортером на прохання Сторони-експортера для визнання заходiв стосовно специфiчного продукту не є пiдставою для припинення торгiвлi чи iмпорту товару пiд питанням вiд Сторони-експортера;

     (c) Визначення еквiвалентностi заходiв є взаємодiйним процесом мiж Стороною-експортером та Стороною-iмпортером. Процес включає об'єктивну демонстрацiю еквiвалентностi окремих заходiв Стороною-експортером та об'єктивне оцiнювання цiєї демонстрацiї з точки зору можливого визнання еквiвалентностi Стороною-iмпортером;

     (d) Остаточне визнання еквiвалентностi вiдповiдних заходiв Сторони-експортера залишається виключно за Стороною-iмпортером.

     2. Передумови

     (a) Процес залежить вiд статусу здоров'я або шкiдливих органiзмiв, законодавства та ефективностi системи перевiрки та контролю стосовно товару Сторони-експортера. До цього може братись до уваги законодавство у вiдповiдному секторi, так само як i структура уповноваженого органу Сторони-експортера, її ланцюг команд, повноважень, операцiйнi процедури та ресурси, виконання повноважень щодо систем перевiрки та контролю, включаючи рiвень тиску стосовно товару, регулярнiсть та швидкiсть iнформування Сторони-iмпортера у випадку виникнення небезпеки. Це визнання може бути документально пiдтверджене, перевiрене та забезпечене попередньою документацiєю;

     (b) Сторони можуть iнiцiювати процес визначення еквiвалентностi, базуючись на прiоритетах, встановлених взаємною згодою.

     (c) Сторона-експортер може iнiцiювати процес лише якщо до неї не застосовуються захиснi заходи стосовно товару, накладенi Стороною-iмпортером.

     3. Процес

     (a) Сторона-експортер iнiцiює процес, подаючи Сторонi-iмпортеру прохання про визнання еквiвалентностi окремого заходу або групи заходiв або систем для товару чи групи товарiв у секторi чи пiдсекторi або обох;

     (b) При необхiдностi, цей запит включає сам запит та необхiдну документацiю для затвердження Стороною-iмпортером на основi еквiвалентностi будь-якої програми або плану Сторони-експортера, що вимагає Сторона-iмпортер як умову для дозволу iмпорту такого товару або категорiй товарiв;

     (c) З цим проханням Сторона-експортер:

     (i) пояснює важливiсть торгiвлi цим товаром або категорiєю товарiв;

     (ii) визначає окремi заходи, якi вiдповiдають загальним заходам за умовами iмпорту Сторони-iмпортера щодо цього товару або категорiй товарiв;

     (iii) визначає окремi заходи, для яких вона просить визначення еквiвалентностi серед загальних заходiв за умовами iмпорту Сторони-iмпортера щодо цього товару або категорiй товарiв;

     (d) У вiдповiдь на це прохання, Сторона-iмпортер пояснює загальнi та конкретнi вимоги та обґрунтування цих заходiв, включаючи визначення ризику;

     (e) Цим поясненням, Сторона-iмпортер iнформує Сторону-експортера про вiдповiднiсть її внутрiшнiх заходiв до умов iмпорту для цього товару або категорiй товарiв;

     (f) Сторона-експортер об'єктивно показує Сторонi-iмпортеру, що визначенi заходи рiвноцiннi умовам iмпорту для цього товару або категорiй товарiв;

     (g) Сторона-iмпортер об'єктивно оцiнює демонстрацiю еквiвалентностi Стороною-експортером;

     (h) Сторона-iмпортер робить висновок щодо досягнення або недосягнення еквiвалентностi;

     (i) Сторона-iмпортер надає Сторонi-експортеру повне пояснення та допомiжнi данi для її визначення та рiшення, якщо цього вимагає Сторона-експортер;

     4. Демонстрацiя еквiвалентностi заходiв Стороною-експортером та оцiнка цiєї демонстрацiї Стороною-iмпортером

     (a) Сторона-експортер має об'єктивно продемонструвати еквiвалентнiсть кожного конкретного заходу Сторони-iмпортера, визначеного в її умовах iмпорту. Коли це необхiдно, еквiвалентнiсть повинна бути доведена об'єктивно показана для плану чи програми, що вимагає Сторона-iмпортер як умова для дозволу iмпорту (наприклад, план залишкiв тощо);

     (b) Об'єктивна демонстрацiя та оцiнка у цьому контекстi має вiдбуватися, якщо можливо, на основi:

     - мiжнародно визнаних стандартiв та/або стандартiв на основi власного наукового досвiду; та/або

     - оцiнки ризику; та/або

     - вивчення попередньо документованого досвiду, та

     - правового статусу чи рiвня адмiнiстративного статусу заходiв, та

     - рiвня впровадження та посилення, зокрема, на основi:

     - вiдповiдних результатiв програм спостереження та монiторингу;

     - результатiв перевiрок Стороною-експортером;

     - результатiв аналiзу за визнаними методами аналiзу;

     - перевiрки та результатiв перевiрок iмпорту Стороною-iмпортером;

     - дiї компетентних органiв Сторони-експортера; та

     - попереднього досвiду.

     5. Оцiнювання Стороною-iмпортером

     У випадку, коли Сторона-iмпортер приходить до негативного висновку, вона має надати Сторонi-експортеру деталiзоване та обґрунтоване пояснення.

     6. Для рослин та продуктiв рослинного походження еквiвалентнiсть стосовно фiтосанiтарних заходiв має базуватися на вiдповiдному стандартi ISPM.

 

ДОДАТОК VII

ДОДАТОК VII до Глави 4
КЕРIВНI ПРИНЦИПИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВIРОК

     Перевiрки можуть проводитися на основi аудиту та/або вибiркових перевiрок.

     Для цiлей цього Додатку:

     (a) " об'єкт аудиту" - це Сторона, яку перевiряють;

     (b) "аудитор" - це Сторона, яка проводить перевiрку

     1. Основнi принципи перевiрки

     1.1. Перевiрки здiйснюються у спiвробiтництвi мiж аудитором та об'єктом аудиту вiдповiдно до положень цього Додатку.

     1.2. Перевiрки призначенi для визначення ефективностi контролю об'єкту аудиту, а не для вiдмови вiд окремих тварин, груп тварин, партiй товару вiд харчових установ чи окремих поставок рослин чи продуктiв рослинного походження. Якщо перевiрка виявляє серйозну загрозу тваринам, рослинам чи людському здоров'ю, об'єкт аудиту має негайно прийняти коригуючi заходи. Процес може включати вивчення вiдповiдних постанов, метод втiлення, оцiнку кiнцевого результату, рiвень вiдповiдностi та подальшi коригуючi заходи.

     1.3. Частота перевiрок повинна залежати вiд продуктивностi. Низький рiвень продуктивностi збiльшує частоту перевiрок; незадовiльна продуктивнiсть має бути виправлена об'єктом аудиту до задоволення аудитора.

     1.4. Перевiрки та рiшення, прийнятi пiсля них, мають бути прозорими та послiдовними без невиправданої затримки i не менш сприятливi для iмпортної продукцiї, нiж для подiбних нацiональних товарiв.

     2. Принципи стосовно аудитора

     Аудитори мають пiдготувати план вiдповiдно до мiжнародновизнаних стандартiв, якщо такi застосовуються, що охоплює наступнi пункти:

     2.1. предмет, глибина та межi перевiрки;

     2.2. дата та мiсце перевiрки, розклад та пункти кiнцевої доповiдi;

     2.3. мова чи мови, якими буде вестись перевiрка та писатися доповiдь;

     2.4. особи аудиторiв включаючи, якщо використовується командний пiдхiд, їх керiвникiв. Спецiальнi професiйнi навички можуть бути необхiднi для проведення перевiрки спецiалiзованих систем та програм;

     2.5. розклад зустрiчей з керiвниками та вiзитiв до установ та устаткування, якщо таке застосовується. Перелiк установ або устаткування для вiзиту не подається наперед;

     2.6. вiдповiдно до постанов про свободу iнформацiї, аудитор має дотримуватися комерцiйної конфiденцiйностi. Слiд уникати конфлiкту iнтересiв;

     2.7. дотримання правил гiгiєни та безпеки працi та прав оператора. Цей план має бути наперед переглянутий представниками об'єкту аудиту.

     3. Принципи стосовно об'єкту аудиту

     Для полегшення перевiрки до дiй, вчинених об'єктом аудиту, застосовуються наступнi принципи:

     3.1. Об'єкт аудиту мусить повнiстю спiвпрацювати з аудитором та призначити персонал, вiдповiдальний за це завдання.

     Спiвробiтництво може, наприклад, включати:

     - доступ до всiх вiдповiдних нормативних актiв та стандартiв;

     - доступ до програм та вiдповiдних записiв та документiв;

     - доступ до доповiдей про аудит та перевiрку;

     - документацiя щодо коригуючих заходiв та санкцiй;

     - полегшення доступу до установ.

     3.2. Об'єкт аудиту мусить показати документарну програму, щоб довести аудитору, що стандарти дотримано незмiнно та послiдовно.

     4. Процедури

     4.1. Вступне засiдання

     Представники Сторiн мають провести вступне засiдання. На цьому засiданнi аудитор уповноважений розглянути план перевiрки та пiдтвердити наявнiсть вiдповiдних ресурсiв, документацiї та iнших необхiдних засобiв для проведення перевiрки.

     4.2. Перегляд документiв

     Перегляд документiв може включати перегляд документiв та записiв, вказаних у пунктi 3.1 цього додатку, структури та повноважень об'єкта аудиту, та будь-яких вiдповiдних змiн у системах перевiрки та сертифiкацiї з набрання чинностi цiєю Угодою чи з дати попередньої перевiрки, з акцентом на втiленнi елементiв систем перевiрки та сертифiкацiї для тварин, продуктiв тваринного походження, рослин чи продуктiв рослинного походження, що перевiряються. Сюди може входити перевiрка вiдповiдних записiв сертифiкацiї та перевiрки й документiв.

     4.3. Вибiрковi перевiрки

     4.3.1. Рiшення включити цей крок базуватиметься на оцiнцi ризику, беручи до уваги фактори, пов'язанi з тваринами, продуктами тваринного походження, рослинами або продуктами рослинного походження, iсторiю вiдповiдностi вимогам промислового сектору чи Сторони-експортеру, об'єм виробленої продукцiї на iмпорт чи експорт, змiни в iнфраструктурi та внутрiшнi системи перевiрки та сертифiкацiї.

     4.3.2. Вибiрковi перевiрки можуть включати вiзити на мiсце виробництва, обробки їжi чи зберiгання продуктiв, лабораторiй контролю для перевiрки вiдповiдностi iнформацiї, що мiститься в документах, згаданих у пунктi 4.2.

     4.4. Наступна перевiрка

     Якщо проводиться наступна перевiрка з метою перевiрки усунення недолiкiв, буде достатньо розглянути лише тi пункти, якi були виявленi i потребують коригування.

     5. Робочi документи

     Форми аудиторської звiтностi та висновки мають бути стандартизованi, наскiльки це можливо, щоб зробити перевiрку унiфiкованою, прозорою та ефективною. Робочi документи можуть включати списки елементiв оцiнювання. Такi списки можуть охоплювати:

     - законодавство;

     - структуру та операцiї перевiрки та послуги сертифiкацiї;

     - данi потужностей та робочi процедури, статистику охорони здоров'я, плани вибiркового контролю та результати;

     - заходи та процедури вiдповiдностi;

     - процедури звiтування та оскарження; та

     - програми тренування.

     6. Заключне засiдання

     Заключне засiдання проводиться мiж представниками Сторiн, за присутностi, якщо потрiбно, керiвникiв, вiдповiдальних за програми внутрiшньо-нацiональної перевiрки та сертифiкацiї. На цiй зустрiчi аудитор представляє результати перевiрки. Iнформацiя подається чiтко та коротко, щоб висновки аудитора були чiтко зрозумiлi. План заходiв для коригування помiчених недолiкiв складається об'єктом аудиту, бажано iз фiнальними датами для завершення.

     7. Звiт

     Звiт про перевiрку надсилається об'єкту аудиту впродовж 25 робочих днiв. Об'єкт аудиту матиме 25 робочих днiв для коментарiв до проекту доповiдi. Коментарi, зробленi об'єктом аудиту, додаються чи, якщо можливо, включаються до остаточного звiту. Однак, якщо пiд час перевiрки виявлено значний ризик здоров'ю людини, тварин чи рослин, об'єкт аудиту буде проiнформований якомога швидше i в будь-якому випадку, впродовж 10 робочих днiв пiсля завершення перевiрки.

 

ДОДАТОК VIII

ДОДАТОК VIII до Глави 4
ПЕРЕВIРКИ IМПОРТУ ТА ОПЛАТА ПЕРЕВIРОК

     A. Принципи перевiрок iмпорту

     Перевiрки iмпорту складаються з документальних перевiрок, iдентифiкацiї та фiзичних перевiрок.

     Стосовно тварин та продуктiв тваринного походження фiзичнi перевiрки та їх частота застосування мають грунтуватися на основi ризику щодо такого iмпорту.

     При проведеннi перевiрок щодо здоров'я рослин, Сторона-iмпортер забезпечує, щоб цi рослини, продукти рослинного походження та iншi об'єкти були ретельно оглянутi на офiцiйних пiдставах, в повному обсязi або лише їх зразки, для того, щоб переконатися, що вони не забрудненi шкiдливими органiзмами.

     У разi виявлення такою перевiркою невiдповiдностi стандартам та/або вимогам Сторона-iмпортер вживає заходiв пропорцiйно до ризику. Iмпортеру або його представнику мають надати доступ, якщо це буде можливо, до товару та до iнформацiї, щоб допомогти йому прийняти остаточне рiшення стосовно цього товару. Таке рiшення є пропорцiйним ризику.

     B. Частота фiзичних перевiрок

     B.1. Iмпорт тварин та продуктiв тваринного походження до Сполученого Королiвства та України

Вид перевiрки на кордонi Частотний показник
1. Документальнi перевiрки 100 %
2. Iдентифiкацiя 100 %
3. Фiзичнi перевiрки  
Живi тварини 100 %
Продукти I категорiї  
Свiже м'ясо, включаючи внутрiшнi органи та продукти з яловичини, баранини, козлятини, свинини та конини, визначенi в Директивi Ради N 92/5/ЄЕC вiд 10 лютого 1992 року, що змiнює Директиву N 77/99/ЄЕC щодо санiтарних проблем, якi впливають на торгiвлю м'ясною продукцiєю всерединi Спiвтовариства, i змiнює Директиву N 64/433/ЄЕС 20 %
Рибнi продукти в герметично закритих ємностях, призначених, щоб зробити їх стабiльними за кiмнатної температурi, свiжа та заморожена риба, сушенi та/або солонi продукти рибальства
Цiлi яйця
Сало й топленi жири
Каркаси тварин
Iнкубацiйнi яйця
 
Продукти II категорiї  
М'ясо птицi та продукти з м'яса птицi  
М'ясо кролiв, м'ясо промислових тварин (диких/вирощених) та продукти з них 50 %
Молоко та молочнi продукти для споживання людиною
Яєчнi продукти
 
Оброблений тваринний бiлок для споживання людиною (100 % для перших шести партiй товару без тари) Директива Ради N 92/118/ЄЕС вiд 17 грудня 1992 року, яка визначає вимоги щодо здоров'я тварин i суспiльної охорони здоров'я, що регулюють торгiвлю та iмпорт до Спiвтовариства продуктiв, якi не пiдпадають пiд дiю зазначених вимог, викладених у спецiальних правилах Спiвтовариства, зазначених у Додатку A(I) до Директиви N 89/662/ЄЕС i, щодо патогенних мiкроорганiзмiв, у Директивi N 90/425/ЄЕС)  
Iншi рибнi продукти, окрiм нижчезазначених Рiшенням Комiсiї 2006/766/EEC, створеннi списки третiх країн i територiй, з яких iмпорт двостулкових молюскiв, голкошкiрих, покривникiв, морських черевоногих молюскiв та рибної продукцiї допускається
Двостулковi молюски
Мед
 
Продукти III категорiї  
Сперма
Ембрiони
Мiнiмум 1 %
Максимум 10 %
Гнiй  
Молоко та молочнi продукти (не для споживання людиною)  
Желатин  
Жаб'ячi лапи та равлики  
Кiстки та продукти з них  
Шкiра та шкури  
Щетина, хутро, вовна та пiр'я  
Роги та продукти з них, копита та продукти з них  
Продукти бджiльництва  
Трофеї з тварин  
Обробленi корми для тварин
Сировина для виготовлення кормiв для тварин
 
Сировина, кров та продукти з неї, залози й органи для фармацевтичного чи технiчного використання  
Сiно та солома  
Патогени  
Оброблений бiлок тварин (запакований)  
Оброблений бiлок тварин не для споживання людиною (кипа) 100 % для перших шести партiй (пункти 10 та 11 Глави II Додатка VII до Регламенту N 1774/2002 Європейського парламенту й Ради вiд 3 жовтня 2002 року, що встановлює санiтарнi норми, що стосуються побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною

     B.2. Iмпорт харчових продуктiв нетваринного походження до Сполученого Королiвства та України

- Чiлi (Capsicum annuum), потовчений або розмелений - ex 0904 20 90
- Продукти чiлi (карi) - 0910 91 05
- Kуркума довга (куркума) - 0910 30 00
(харчовi продукти - сухi спецiї)
- Червона пальмова олiя - ex 1511 10 90
100 % для барвника Судану з Гани та 10 % для барвника Судану з усiх iнших третiх країн

     B.3. Iмпорт до Сполученого Королiвства та України рослин, продуктiв рослинного походження та iнших об'єктiв регулювання

     Для рослин, продуктiв рослинного походження та iнших об'єктiв регулювання, перерахованих у перелiку в частинi В Додатка V до Директиви N 2000/29/ЄС.

     Сторона-iмпортер може проводити перевiрки вiдправлених товарiв iз метою верифiкацiї фiтосанiтарного статусу.

     Зменшена частота iмпортних перевiрок щодо здоров'я рослин може встановлюватися до товарiв, якi регулярно перевозяться, за винятком рослин, призначених для посадки.

 

ДОДАТОК IX

ДОДАТОК IX до Глави 4
СЕРТИФIКАЦIЯ

     A. Принципи сертифiкацiї

     Рослини, продукти рослинного походження та iншi об'єкти:

     Стосовно сертифiкацiї рослин та продуктiв рослинного походження та iнших об'єктiв регулювання компетентнi органи застосовують принципи, викладенi у вiдповiдних Мiжнародних стандартах з фiтосанiтарних заходiв

     Тварини та продукти тваринного походження:

     1. Компетентнi органи Сторiн забезпечують наявнiсть необхiдних знань з ветеринарного законодавства у перевiряючих стосовно тварин та продуктiв тваринного походження, що проходять сертифiкацiю, та загальну iнформованiсть щодо правил складання та видачi сертифiкатiв та - якщо необхiдно - природи та складу запитiв, тестiв та перевiрок, якi проводяться перед сертифiкацiєю.

     2. Перевiряючi особи не повиннi перевiряти данi, щодо яких вони не мають вiдповiдних знань, чи якi не можуть бути засвiдченi ними.

     3. Перевiряючi особи не повиннi пiдписувати чистi або неповнi сертифiкати, або сертифiкати щодо тварин та продуктiв тваринного походження, якi вони не перевiряли, чи якi вийшли з-пiд їхнього контролю. Якщо сертифiкат пiдписано на основi iншого сертифiката чи свiдоцтва, перевiряючий повинен перевiрити той документ перед пiдписанням.

     4. Перевiряючий може засвiдчити данi, якi були:

     (a) пiдтвердженi на основi пунктiв 1-3 iншою особою, уповноваженою на те компетентним органом, яка дiє пiд наглядом такого органа, якщо вповноважений орган може перевiрити достовiрнiсть даних; або

     (b) отриманi пiд час монiторингових програм перевiрки, з посиланням на офiцiйно визнанi схеми забезпечення якостi чи з допомогою системи епiдемiологiчного нагляду, якщо це допускається ветеринарним законодавством.

     5. Компетентнi органи Сторiн мають вжити всi необхiднi заходи для забезпечення цiлiсностi сертифiкацiї. Зокрема, вони мають простежити, щоб призначенi ними перевiряючi:

     (a) мали статус, що дозволяє їм бути неупередженими та не мати прямої комерцiйної зацiкавленостi у тваринах чи продуктах, що проходять сертифiкацiю чи у потужностях, до яких вони направляються; та

     (b) повнiстю усвiдомлюють значення змiсту кожного сертифiкату, який вони пiдписують.

     6. Сертифiкати складаються таким чином, щоб забезпечити зв'язок мiж сертифiкатом та товаром, принаймнi на зрозумiлiй для перевiряючого мовi та принаймнi на однiй iз офiцiйних мов Сторони-iмпортера, визначенiй у Частинi C цього Додатку.

     7. Кожний компетентний орган має закрiпити сертифiкати за вiдповiдним перевiряючим та забезпечити наявнiсть копiй усiх виданих сертифiкатiв на визначений ним перiод.

     8. Кожна Сторона запроваджує такi перевiрки та такi заходи контролю, якi необхiднi, щоб запобiгти виданню фальшивих чи хибних сертифiкатiв та шахрайському виготовленню або використанню сертифiкатiв, що мають видаватися згiдно з ветеринарним законодавством.

     9. Без шкоди для розгляду в судi чи штрафiв, компетентнi органи проводять розслiдування чи перевiрки та вживають вiдповiднi заходи для стягнення штрафу з будь-якого випадку шахрайської чи невiрної сертифiкацiї, якi вони виявили. Такi заходи можуть включати тимчасове усунення перевiряючих вiд їх обов'язкiв до закiнчення розслiдування. Зокрема:

     (a) якщо в ходi перевiрок виявлено, що перевiряючий свiдомо видав пiдроблений сертифiкат, компетентний орган має вжити всi необхiднi заходи, наскiльки це можливо, щоб така особа не змогла повторно вчинити зазначене правопорушення;

     (b) якщо в ходi перевiрок виявлено, що особа або пiдприємство вчинили шахрайськi дiї або видозмiнили офiцiйний сертифiкат, компетентний орган має вжити всi заходи, наскiльки це можливо, щоб така особа або пiдприємство не змогли повторно вчинити зазначене правопорушення. Такi заходи можуть включати вiдмову у подальшiй видачi сертифiкату такiй особi або пiдприємству.

     B. Сертифiкат, згаданий у статтi 66(2)(a) цiєї Угоди.

     Засвiдчення здоров'я в сертифiкатi показує стан вiдповiдностi певного товару. Сторони-iмпортера. Засвiдчення стану здоров'я згiдно з стандартами виробництва Сторони-експортера, що визнанi еквiвалентними Стороною-iмпортером.

     C. Офiцiйнi мови для сертифiкацiї

     1. Iмпорт до Сполученого Королiвства

     Для рослин, продуктiв рослинного походження та iнших об'єктiв регулювання фiтосанiтарнi сертифiкати повиннi бути виданi вiдповiдно до ISPM N 12 та складенi англiйською мовою.

     Для тварин та продуктiв тваринного походження:

     Сертифiкат повинен бути складений українською та англiйською мовами.

     2. Iмпорт до України

     Для рослин, продуктiв рослинного походження та iнших об'єктiв регулювання фiтосанiтарнi сертифiкати повиннi бути виданi вiдповiдно до ISPM N 12 та складенi англiйською мовою.

     Для тварин та продуктiв тваринного походження:

     Сертифiкат повинен бути складений українською та англiйською мовами.

 

ДОДАТОК X

ДОДАТОК X до Глави 4
НЕВИРIШЕНI ПИТАННЯ

     Сторони будуть розглядати будь-якi невирiшенi питання в рамках Пiдкомiтету з управлiння СФЗ, згаданого у статтi 71 цiєї Угоди.

 

ДОДАТОК XI

ДОДАТОК XI до Глави 4
КОМПАРТМЕНТАЛIЗАЦIЯ

     Сторони зобов'язуються брати участь в подальших дискусiях з метою реалiзацiї принципу компартменталiзацiї.

 

ДОДАТОК XII

ДОДАТОК XII до Глави 6
ПЕРЕЛIК ЗАСТЕРЕЖЕНЬ ЩОДО ЗАСНУВАННЯ;
ПЕРЕЛIК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО ТРАНСКОРДОННОГО ПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ;
ПЕРЕЛIК ЗАСТЕРЕЖЕНЬ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКIВ ДОГОВIРНИХ ПОСЛУГ I НЕЗАЛЕЖНИХ ФАХIВЦIВ

     Сполучене Королiвство

     1. Застереження вiдповiдно до статтi 84(2) (Заснування): Додаток XII-A

     2. Перелiк зобов'язань вiдповiдно до статтi 91(1) (Транскордонне постачання): Додаток XII-B

     3. Застереження вiдповiдно до статей 97 (Постачальники договiрних послуг) та 98 (Незалежнi фахiвцi): Додаток XII-C

     Україна

     4. Застереження вiдповiдно до статтi 84(3) (Заснування) Додаток XII-D;

     5. Перелiк зобов'язань вiдповiдно до статтi 91(1) (Транскордонне постачання): Додаток XII-E

     6. Застереження вiдповiдно до статей 97 (Постачальники договiрних послуг) та 98 (Незалежнi фахiвцi): Додаток XII-F

     7. Для цiлей Додаткiв XII-A, XII-B, XII-C використовуються наступнi абревiатури:

UK Сполучене Королiвство

     8. Для цiлей Додаткiв XII-D, XII-E, XII-F використовуються наступнi абревiатури:

UA Україна

 

ДОДАТОК XII-A

ДОДАТОК XII-A до Глави 6
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛIВСТВА ЩОДО ЗАСНУВАННЯ
(Посилання мiстяться у статтi 84(2))

     1. У нижченаведеному перелiку зазначенi види економiчної дiяльностi, у яких застосовуються застереження Сполученого Королiвства вiдповiдно до статтi 84(2) щодо нацiонального режиму або режиму найбiльшого сприяння стосовно установ та iнвесторiв України.

     Перелiк складається з таких елементiв:

     (a) Перелiк горизонтальних застережень, якi застосовуються до всiх секторiв або пiдсекторiв.

     (b) Перелiк конкретних застережень щодо сектору або пiдсектору, в яких зазначається вiдповiдний сектор або пiдсектор та застереження, що застосовується

     Застереження, яке вiдповiдає дiяльностi, що нелiбералiзована (незв'язана), висловлюється наступним чином: "Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння".

     2. Вiдповiдно до статтi 81(3) цiєї Угоди, наведений нижче перелiк не включає заходи, що стосуються субсидiй, якi надаються Сторонами.

     3. Права та обов'язки, що випливають з наведеного перелiку, не мають виконавчої сили i таким чином не надають безпосередньо прав фiзичним або юридичним особам.

     Горизонтальнi застереження

     Режим найбiльшого сприяння

     Сполучене Королiвство залишає за собою право приймати або пiдтримувати будь-який захiд, який передбачає диференцiйоване ставлення до країни вiдповiдно до будь-якої iснуючої або майбутньої двосторонньої або багатосторонньої угоди, яка:

     а) створює внутрiшнiй ринок послуг та iнвестицiй;

     б) надає право на заснування; або

     в) вимагає наближення законодавства в однiй або декiлькох галузях економiки.

     Внутрiшнiй ринок послуг та заснування означає територiю без внутрiшнiх кордонiв, на якiй забезпечується вiльний рух послуг, капiталу та осiб.

     Право на заснування означає зобов'язання скасувати по сутi всi перешкоди для заснування серед сторiн угоди про регiональну економiчну iнтеграцiю набранням чинностi цiєю угодою. Право на заснування включає право громадян Сторiн угоди про регiональну економiчну iнтеграцiю на створення та дiяльнiсть пiдприємств на тих же умовах, що передбаченi для громадян вiдповiдно до законодавства країни, де вiдбувається таке заснування.

     Наближення законодавства означає:

     (a) узгодження законодавства однiєї або кiлькох сторiн угоди про регiональну економiчну iнтеграцiю iз законодавством iншої Сторони або Сторiн цiєї угоди; або

     (b) включення загального законодавства до права сторiн угоди про регiональну економiчну iнтеграцiю.

     Таке узгодження або iнкорпорацiя має вiдбуватися i вважатись, що вiдбулося, лише в той момент, коли це було введено в дiю в законi Сторони або Сторiн угоди про регiональну економiчну iнтеграцiю.

     Комунальнi послуги

     Економiчна дiяльнiсть, яка вважається комунальними послугами на нацiональному чи мiсцевому рiвнi, може знаходитися у сферi державних монополiй чи виключних прав, якi надаються приватним операторам.

     Iнвестицiї та типи заснування

     Режим щодо дочiрнiх компанiй (якi належать компанiям України), заснованих вiдповiдно до законодавства Сполученого Королiвства, що мають свiй зареєстрований офiс, центральну адмiнiстрацiю або основне мiсце бiзнесу в межах Сполученого Королiвства, не поширюється на фiлiї або агентства, заснованi у Сполученому Королiвствi компанiєю з України.

     Вимагається реєстрацiя у Сполученому Королiвствi для цiлей заснування в деяких секторах послуг.1

____________
     1 Для цiлей розумiння, реєстрацiя повинна розумiтися як заснування юридичної особи.

     Секторальнi застереження

     Рибальство i риборозведення

     Доступ до бiологiчних ресурсiв i районiв рибного промислу, розташованих у морських водах, що знаходяться пiд суверенiтетом або юрисдикцiєю Сполученого Королiвства, та їхнє використання можуть бути обмеженi риболовними суднами пiд прапором територiї Сполученого Королiвства, якщо не передбачене iнше.

     Гiрнича справа та кар'єрна робота

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно юридичних осiб України, якi контролюються2 фiзичними або юридичними особами країни, на яку приходиться понад 5 % iмпорту нафти або природного газу Сполученого Королiвства, якщо тiльки Сполучене Королiвство не забезпечить повноцiнний доступ до цього сектору фiзичним або юридичним особам цiєї країни в контекстi угоди про економiчну iнтеграцiю, укладену з такою країною.

____________
     2 Юридична особа контролюється iншою фiзичною або юридичною особою (-ами), якщо остання (- i) має (-ють) повноваження призначати бiльшiсть її директорiв або iншим чином юридично керувати її дiями. Зокрема, володiння бiльш, нiж 50 % акцiонерного капiталу юридичної особи вважається контролем.

     Виробництво

     Виробництво продуктiв нафтопереробки3

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно юридичних осiб України, якi контролюються фiзичними4 або юридичними особами країни, на яку приходиться понад 5 % iмпорту нафти або природного газу Сполученого Королiвства, якщо тiльки Сполучене Королiвство не забезпечить повноцiнний доступ до цього сектору фiзичним або юридичним особам цiєї країни в контекстi угоди про економiчну iнтеграцiю, укладену з такою країною.

____________
     3 Горизонтальнi застеркжкння застосовуються до комунальних послуг
     4 Юридична особа контролюється iншою фiзичною або юридичною особою (-ами), якщо остання (- i) має (-ють) повноваження призначати бiльшiсть її директорiв або iншим чином юридично керувати її дiями. Зокрема, володiння бiльш, нiж 50 % акцiонерного капiталу юридичної особи вважається контролем.

     Виробництво, передача та розподiл за власний рахунок електроенергiї, газу, пару та гарячої води5 (за винятком вироблення електроенергiї на ядернiй основi)

____________
     5 Горизонтальнi застереження застосовуються до комунальних послуг

     Виробництво електроенергiї, передача та розподiл електроенергiї за власний рахунок

     Виробництво газу; розподiлення газового палива лiнiями енергопостачання за власний рахунок

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно виробництва електроенергiї, передачi та розподiлу електроенергiї за власний рахунок та виробництва газу, розподiлу газового палива.

     Виробництво, передача i розподiл пари i гарячої води

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно юридичних осiб, якi контролюються6 фiзичними або юридичними особами країни, на яку приходиться понад 5 % iмпорту нафти або природного газу Сполученого Королiвства. Не зв'язанi з розмiщенням прямих фiлiалiв (необхiдна реєстрацiя).

____________
     6 Юридична особа контролюється iншою фiзичною або юридичною особою (-ами), якщо остання (- i) має (-ють) повноваження призначати бiльшiсть її директорiв або iншим чином юридично керувати її дiями. Зокрема, володiння бiльш, нiж 50 % акцiонерного капiталу юридичної особи вважається контролем.

     Дiловi послуги

     Професiйнi послуги

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно юридичних дорадчих послуг i послуг з юридичного документування та сертифiкацiї, наданих професiйними юристами з публiчними функцiями, такими, як нотарiуси та з огляду на послуги судових приставiв.7

____________
     7 Надання юридичних послуг дозволяється лише з огляду на мiжнародне право та право будь-якої юрисдикцiї, де iнвестор або персонал квалiфiкованi практикувати як юристи та, як i у випадку надання iнших послуг, є суб'єктами вимог лiцензування та процедур, що вiдносяться до юрисдикцiї Сполученого Королiвства. Для юристiв, якi надають юридичнi послуги вiдповiдно до мiжнародного права та iноземного права, такi вимоги лiцензування та процедур можуть бути виконанi, мiж iншим, у формi вiдповiдностi до мiсцевих кодiв етики, використання власної назви (у випадку, якщо не було отримане визнання назви у Сполученому Королiвствi) вимог страхування, звичайної реєстрацiї регулятором Сполученого Королiвства або спрощеної процедури допуску до практикування права у Сполученому Королiвствi через вiдповiдний екзамен та юридичний чи професiйний офiс у Сполученому Королiвствi. Юридичнi послуги у вiдповiдностi до права Сполученого Королiвства або вiдповiдної юрисдикцiї мають в цiлому надаватися персонально квалiфiкованим юристом, якому надано дозвiл практикувати право у цiй юристикцiї. Таким чином абсолютний дозвiл на практикування права у вiдповiднiй юрисдикцiї Сполученого Королiвства може бути необхiдним для репрезентацiї у судах та iнших компетентних органах влади Сполученого Королiвства, оскiльки це передбачає практикування нацiонального процедурного права.

     Послуги з наукових дослiджень i розробок

     Для послуг з наукових дослiджень i розробок, якi фiнансуються державою, виключнi права та/або дозволи можуть надаватися лише громадянам Сполученого Королiвства i юридичним особам Сполученого Королiвства, якi мають свої штаб-квартири в Сполученому Королiвствi.

     Оренда/лiзинг без експлуатантiв

     Стосовно оренди i лiзингу, пов'язаних з лiтаками, хоча можуть робитися виключення для короткотермiнових лiзингових контрактiв, лiтаки повиннi належати фiзичним особам, якi задовольняють конкретним критерiям громадянства, або юридичним особам, якi вiдповiдають конкретним критерiям щодо права власностi на капiтал i управлiння (у т.ч. громадянства директорiв).

     Iншi дiловi послуги

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно надання послуг з працевлаштування домашнього допомiжного персоналу, iнших комерцiйних чи промислових працiвникiв, медсестер та iншого персоналу.

     Послуги зв'язку

     Телекомунiкацiйнi послуги

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно послуг мовлення. Трансляцiя визначається як безперебiйний ланцюг передачi, необхiдний для розповсюдження телевiзiйних та радiопрограмних сигналiв для широкої громадськостi, але не охоплює зв'язкiв iз внесками мiж операторами. Послуги з розповсюдження

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно послуг з розповсюдження озброєнь, боєприпасiв та вибухiвки.

     Природоохороннi послуги

     Збiр, очищення та розподiл води

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно дiяльностi, що включає послуги зi збору, очищення та розподiлу води до домашнiх господарств, виробничих, комерцiйних та iнших користувачiв, а також постачання питної води та управлiння водними ресурсами. Фiнансовi послуги8

     Лише фiрми, юридична адреса яких знаходиться в Сполученому Королiвствi, можуть виступати в ролi депозитарiїв активiв iнвестицiйних фондiв. Для здiйснення дiяльностi з управлiння пайовими фондами та iнвестицiйними компанiями вимагається створення спецiалiзованої управлiнської компанiї, головний офiс та юридична адреса якої знаходяться у Сполученому Королiвствi.

____________
     8 Застосовується горизонтальне обмеження рiзницi у режимi, який застосовується до фiлiй i дочiрнiх компанiй. Iноземнi фiлiї можуть отримати дозвiл на роботу на територiї Сполученого Королiвства лише за умов, передбачених у вiдповiдному законодавствi Сполученого Королiвства, i тому вiд них може вимагатися виконання ряду конкретних пруденцiйних вимог.

     Послуги охорони здоров'я, соцiальнi та освiтнi послуги

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно послуг охорони здоров'я, соцiальних та освiтнiх послуг, якi фiнансуються державою.

     Стосовно приватних освiтнiх послуг, до бiльшостi членiв правлiння можуть застосовуватися вимоги щодо громадянства.

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно надання приватних фiнансових послуг у сферi освiти, крiм тих, що класифiкованi як послуги початкової, середньої, вищої освiти та навчання для дорослих.

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно всiх медичних послуг, окрiм приватного фiнансування, крiм приватних лiкарень, швидких та медичних закладiв, окрiм лiкарняного забезепечення.

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно послуг швидкої допомоги, що фiнансуються приватним способом, або приватних медичних послуг, окрiм лiкарняного забезпечення.

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно приватних соцiальних послуг, окрiм послуг, що стосуються будинкiв вiдпочинку та будинкiв для лiтнiх людей.

     Розважальнi, культурнi та спортивнi заходи

     Послуги бiблiотек, архiвiв, музеїв та iншi культурнi послуги

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно послуг публiчних бiблiотек, архiвiв, музеїв та iнших культурних послуг.

     Спортивнi та iншi розважальнi послуги

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно гральних послуг та парi. Для юридичної певностi пояснюється, що доступ до ринку не надається.

     Транспортнi послуги

     Морський транспорт

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно нацiональних морських каботажних перевезень.

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно заснування зареєстрованої компанiї для цiлей експлуатацiї флоту пiд нацiональним прапором Сполученого Королiвства.

     Внутрiшнiй водний транспорт9

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно нацiональних каботажних перевезень. Заходи, якi ґрунтуються на iснуючих або майбутнiх угодах про доступ до внутрiшнiх водних шляхiв передбачають збереження певних прав на перевезення для експлуатантiв, якi базуються у вiдповiдних країнах та вiдповiдають критерiям державної належностi вiдносно власностi.

____________
     9 У т.ч. допомiжнi послуги для внутрiшнього водного транспорту.

     Послуги повiтряного транспорту

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно внутрiшнiх i мiжнародних послуг повiтряного транспорту i послуг, регулярних чи нерегулярних, i послуг, безпосередньо пов'язаних зi здiйсненням права на перевезення, за винятком послуг ремонту i техобслуговування лiтакiв, продажу i маркетингу послуг повiтряного транспорту, послуг комп'ютерного бронювання та iнших допомiжних послуг для послуг повiтряного транспорту, таких, як послуги наземного обслуговування, послуги оренди лiтакiв з екiпажами i послуги експлуатацiї аеропортiв. Умови взаємного доступу на ринки повiтряного транспорту будуть врегульованi Угодою мiж Урядом України та Урядом Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї про повiтряне сполучення зi змiнами.

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно наступних допомiжних послуг для послуг повiтряного транспорту:

     (a) продаж та маркетинг послуг повiтряного транспорту;

     (b) послуг комп'ютерного бронювання; та

     (c) iнших допомiжних послуг для послуг повiтряного транспорту, таких, як послуги наземного обслуговування, послуги оренди лiтакiв з екiпажами i послуги експлуатацiї аеропортiв,

     якщо режим здiйснюється вiдповiдно до дiючих чи майбутнiх двостороннiх угод, що стосуються таких послуг.

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно обслуговування та ремонту лiтальних апаратiв та деталей, якщо обробка здiйснюється вiдповiдно до дiючих чи майбутнiх торгових угод вiдповiдно до статтi V ГАТС.

     Оренда лiтакiв з екiпажами

     Лiтаки, якi використовуються авiаперевiзником Сполученого Королiвства, повиннi бути зареєстрованими у Сполученому Королiвствi. Стосовно оренди лiтакiв з екiпажами, лiтаки повиннi належати або фiзичним особам, якi вiдповiдають спецiальним критерiям громадянства, або юридичним особам, якi вiдповiдають спецiальним умовам щодо належностi капiталу i управлiння. Лiтаки повиннi експлуатуватися авiаперевiзниками, якi належать або фiзичним особам, якi вiдповiдають спецiальним критерiям громадянства, або юридичним особам, якi вiдповiдають спецiальним умовам щодо належностi капiталу i управлiння.

     Система комп'ютерного бронювання

     Стосовно послуг комп'ютерного бронювання, у разi, якщо до авiаперевiзникiв Сполученого Королiвства не застосовується режим10 еквiвалентний режиму, що застосовується в Сполученому Королiвствi постачальниками послуг комп'ютерного бронювання не з Сполученого Королiвства, або у разi, якщо до постачальникiв послуг комп'ютерного бронювання Сполученого Королiвства не застосовується режим, еквiвалентний режиму, що застосовується в Сполученому Королiвствi авiаперевiзниками не з Сполученого Королiвства, можуть вживатися заходи для забезпечення еквiвалентного ставлення, вiдповiдно, до авiаперевiзникiв не з Сполученого Королiвства - з боку постачальникiв послуг комп'ютерного бронювання Сполученого Королiвства, або до постачальникiв послуг комп'ютерного бронювання не з Сполученого Королiвства - з боку авiаперевiзникiв Сполученого Королiвства.

____________
     10 Однаковий режим застосоiується до аперевiзникiв Сполученого Королiвства i постачальникiв послуг комп'ютерного бронювання Сполученого Королiвства.

     Автомобiльний транспорт

     Стосовно пасажирських перевезень (CPC 7121 i CPC 7122), iноземнi iнвестори не можуть надавати транспортнi послуги в межах Сполученого Королiвства (каботаж), за винятком оренди нерегулярних перевезень автобусами з водiями.

     Транспортна космiчна система та оренда космiчних засобiв

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно транспортних послуг через космос та оренду космiчних засобiв.

     Енергетичний сектор

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно юридичних осiб України, якi контролюються11 фiзичними або юридичними особами країни, на яку приходиться понад 5 % iмпорту нафти або природного газу Сполученого Королiвства, якщо тiльки Сполучене Королiвство не забезпечить повноцiнний доступ до цього сектору фiзичним або юридичним особам цiєї країни в контекстi угоди про економiчну iнтеграцiю, укладену з такою країною.

     У сертифiкацiї оператора системи електропередач, який контролюється фiзичною або юридичною особою чи особами з третьої країни або третiх країн може бути вiдмовлено у разi, якщо оператор не продемонстрував, що надання сертифiкацiї не створить ризику для безпеки енергопостачання у Сполученому Королiвствi, згiдно зi статтею 11 Директиви N 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 13 липня 2009 щодо загальних правил внутрiшнього ринку елкетрики i статтею 11 Директиви N 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 13 липня 2009 щодо загальних правил внутрiшнього ринку природного газу.

____________
     11 Юридична особа контролюється iншою фiзичною або юридичною особою (-ами), якщо остання (-i) має (-ють) повноваження призначати бiльшiсть її директорiв або iншим чином юридично керувати її дiями. Зокрема, володiння бiльш, нiж 50 % акцiонерного капiталу юридичної особи вважається контролем.

 

ДОДАТОК XII-B

ДОДАТОК XII-B до Глави 6
ПЕРЕЛIК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО ТРАНСКОРДОННИХ ПОСЛУГ
(Посилання мiстяться у статтi 91)

     Сполучене Королiвство

     1. Перелiк нижченаведених зобов'язань визначає сектори, лiбералiзованi Сполученим Королiвством вiдповiдно до статтi 91 i, за допомогою застережень, види обмежень доступу на ринок i нацiонального режиму, якi застосовуються до послуг i постачальникiв послуг України в ходi такої дiяльностi. Перелiки складаються з таких елементiв:

     (a) Перша колонка, в якiй зазначається сектор чи пiдсектор, в якому Сторона бере на себе зобов'язання, i обсяг лiбералiзацiї, до якого застосовуються застереження.

     (b) Друга колонка, що описує застереження, якi застосовуються.

     Щодо секторiв або пiдсекторiв, незазначених у нижченаведеному перелiку, зобов'язань нема.

     2. Пiд час визначення окремих секторiв та пiдсекторiв:

     (a) CPC означає "Класифiкацiя основних продуктiв", як це визначено Статистичним управлiнням ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 1991.

     (b) CPC ver. 1.0 означає "Класифiкацiя основних продуктiв", як це визначено Статистичним управлiнням ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998.

     3. Нижченаведений перелiк не включає в себе заходи, пов'язанi з вимогами i процедурами щодо квалiфiкацiї, технiчних стандартiв, лiцензування, якщо вони не складають собою обмеження доступу до ринку чи обмеження нацiонального режиму в значеннi статей 89 i 90 цiєї Угоди. Цi заходи (наприклад, необхiднiсть отримання лiцензiї, зобов'язання щодо унiверсального обслуговування, необхiднiсть визнання квалiфiкацiї у регульованих секторах, необхiднiсть здати спецiальнi iспити, у т.ч. мовнi, недискримiнацiйнi вимоги щодо того, що певнi види дiяльностi не можуть виконуватися у природоохоронних зонах чи зонах, якi становлять особливий iсторичний та художнiй iнтерес), навiть якщо вони не перелiченi, застосовуються у будь-якому разi до iнвесторiв iншої Сторони.

     4. Нижченаведений перелiк не впливає на можливiсть застосування Режиму 1 у певних секторах i пiдсекторах послуг, та не впливає на iснування державних монополiй i виключних прав, як це описано у перелiку зобов'язань щодо заснування.

     5. Вiдповiдно до статтi 81(3) цiєї Угоди, наведений нижче перелiк не включає заходи, якi стосуються субсидiй, що надаються Сторонами.

     6. Права та обов'язки, що випливають з наведеного перелiку, не мають виконавчої сили i таким чином не надають безпосередньо прав фiзичним або юридичним особам.

Сектор або пiдсектор Опис застереження
1. КОМЕРЦIЙНI ПОСЛУГИ
A. Професiйнi послуги  
a) Правовi послуги
(CPC 861)12
(за виключенням юридичних консультацiйних послуг, послуг з юридичної документацiї та сертифiкацiї, що надаються юристами-професiоналами, на яких покладенi державнi функцiї, таких, як нотарiуси)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
b) 1. Послуги в сферах складання актiв ревiзiї та бухгалтерського облiку
(CPC 86212 крiм "аудиторських послуг", CPC 86213, CPC 86219 та CPC 86220)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
b) 2. Аудиторськi послуги
(CPC 86211 and 86212 крiм бухгалтерських послуг)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
c) Дорадчi послуги у сферi оподаткування
(CPC 863)13
Для Режимiв 1 та 2
Немає
d) Послуги у сферi архiтектури
та
e) Послуги з планування мiст та в сферi ландшафтної архiтектури
(CPC 8671 та CPC 8674)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
f) Iнженернi послуги; та
g) Комплекснi iнженернi послуги
(CPC 8672 та CPC 8673)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
h) Послуги у сферi медицини (включаючи послуги психологiв) та стоматологiї
(CPC 9312 та частина CPC 85201)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
i) Ветеринарнi послуги
(CPC 932)
Для Режиму 1
Не зв'язанi, крiм ветеринарних лабораторiй та технiчних послуг, що надаються ветеринарним хiрургам, загального консультування, керiвництва та iнформування, наприклад стосовно годування, поведiнки та догляду за домашними тваринами.
Для Режиму 2
Немає
j) 1. Послуги, що надаються акушерами
(частина CPC 93191)
j) 2. Послуги медсестер, фiзiотерапевтiв та середнього медичного персоналу
(частина CPC 93191)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
k) Роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами та роздрiбна торгiвля медичними та ортопедичними товарами
(CPC 63211)
та iншi послуги, що надаються фармацевтами14
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
B. Комп'ютернi та пов'язанi з ними послуги
(CPC 84)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
C. Послуги у сферi дослiджень та розробок  
a) Послуги з дослiджень та розробок у сферi соцiальних та гуманiтарних наук
(CPC 852 крiм послуг психологiв)15
b) Послуги з дослiджень та розробок у сферi природничих наук (СРС 851) та
c) Послуги з дослiджень та розробок у мiждисциплiнарних сферах (CPC 853)
Для Режимiв 1 та 2
Для послуг у сферi дослiджень та розробок, що фiнансуються державою, ексклюзивнi права та повноваження можуть надаватись лише громадянам Сполученого Королiвства та юридичним особам Сполученого Королiвства, якi мають свою штаб-квартиру у Сполученому Королiвствi.
D. Послуги, пов'язанi з нерухомiстю16  
a) Що включають особисте або орендоване майно
(CPC 821)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
b) Що надаються за винагороду або на договiрнiй основi
(CPC 822)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
E. Оренда/Послуги з лiзингу без операторiв  
a) Послуги з оренди та лiзингу суден без оператора
(CPC 83103)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
b) Послуги з оренди та лiзингу лiтакiв без оператора
(CPC 83104)
Для Режиму 1
Немає
Для Режиму 2
Лiтаки, що експлуатуються авiаперевiзником Сполученого Королiвствi, повиннi бути зареєстрованими у Сполученому Королiвствi. Скасування вимог/вейвер може бути отримане для короткострокових лiзингових контрактiв або за надзвичайних обставин.
c) Послуги з оренди та лiзингу iншого транспортного обладнання
(CPC 83101, CPC 83102 та CPC 83105)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
d) Послуги з лiзингу та оренди iнших машинного обладнання та обладнання
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 та CPC 83109)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
e) Оренда телекомунiкацiйного обладнання
(CPC 7541)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
F. Iншi комерцiйнi послуги  
a) Послуги в сферi реклами
(CPC 871)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
b) Послуги з дослiджень ринку та вивчення громадської думки
(CPC 864)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
c) Консультативнi послуги з питань управлiння
(CPC 865)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
d) Послуги, пов'язанi з консультацiями з питань управлiння
(CPC 866)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
e) Послуги з технiчних випробувань та проведення аналiзiв
(CPC 8676)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
f) Дорадчi та консультативнi послуги, пов'язанi з сiльським господарством, полюванням та лiсовим господарством
(частина CPC 881)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
g) Дорадчi та консультацiйнi послуги, пов'язанi з рибальством
(частина CPC 882)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
h) Послуги, пов'язанi з виробництвом
(частина CPC 884 та частина CPC 885)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
i) Послуги з розмiщення та забезпечення наявностi персоналу  
i) 1. Пошук керiвного персоналу
(CPC 87201)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
i) 2. Послуги з розмiщення персоналу
(CPC 87202)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
i) 3. Послуги iз забезпечення офiсним допомiжним персоналом
(CPC 87203)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
j) 2. Послуги iз забезпечення безпеки
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 та CPC 87305)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
k) Супутнi науково-технiчнi консультативнi послуги
(CPC 8675)
Для Режиму 1
Не зв'язанi для дослiдницьких послуг
Для Режиму 2
Немає
l) 1. Послуги з технiчного обслуговування та ремонту суден
(частина CPC 8868)
Для Режиму 1
Для морських та внутрiшнiх водних транспортних суден: Не зв'язанi.
Для Режиму 2
Немає
l) 2. Послуги з технiчного обслуговування та ремонту залiзничного обладнання
(part of CPC 8868)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
l) 3. Послуги з технiчного обслуговування та ремонту автомобiлiв, мотоциклiв, снiгомобiлiв та дорожнього автомобiльного транспортного обладнання
(CPC 6112, CPC 6122, частина СРС 8867 та частина CPC 8868)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
l) 4. Послуги з технiчного обслуговування та ремонту лiтакiв та їх частин
(частина CPC 8868)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
l) 5. Послуги з технiчного обслуговування та ремонту металопродукцiї, (неофiсного) устаткування, (нетранспортного та неофiсного) обладнання та особистих речей та побутових товарiв17
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 and CPC 8866)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
m) Послуги з прибирання будiвель
(CPC 874)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
n) Послуги у сферi фотографiї
(CPC 875)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
o) Послуги з пакування
(CPC 876)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
p) Друкарська та видавницька справа
(CPC 88442)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
q) Послуги з органiзацiї заходiв
(частина CPC 87909)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
r) Iншi  
r) 1. Послуги з письмового та усного перекладу
(CPC 87905)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
r) 2. Послуги з дизайну iнтер'єру та iншi спецiальнi послуги з дизайну
(CPC 87907)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
r) 5. Копiювально-множувальнi послуги з розмноження документiв Для Режиму 1
(CPC 87904)18 Не зв'язанi
  Для Режиму 2
  Немає
r) 6. Послуги з консультування у сферi телекомунiкацiй Для Режимiв 1 та 2
(CPC 7544) Немає
r) 7. Телефоннi довiдковi послуги Для Режимiв 1 та 2
(CPC 87903) Немає
2. ПОСЛУГИ ЗВ'ЯЗКУ
A. Поштовi та кур'єрськi послуги  
(Послуги, що стосуються обробки19 поштових вiдправлень20 згiдно iз поданим далi списком пiдсекторiв, як внутрiшнього, так i закордонного призначення:  
(i) Обробка адресної письмової кореспонденцiї на будь-якому видi фiзичного носiя21, в тому числi гiбридного поштового зв'язку та прямого поштового зв'язку,
(ii) Обробка адресних посилок та бандеролей22,
iii) Обробка адресних друкованих матерiалiв23,
(iv) Обробка об'єктiв, про якi йдеться в пунктах (i) - (iii) вище, як таких, що надсилаються рекомендованою поштою або застрахованих вiдправлень,
(v) Послуги експрес-доставки24 стосовно об'єктiв, про якi йдеться в пунктах (i) - (iii) вище,
(vi) Обробка об'єктiв без адресата,
(vii) Обмiн документами25
Пiдсектори (i), (iv) та (v), однак, виключаються, коли вони пiдпадають пiд сферу послуг, до яких можуть бути внесенi застереження, такi як: для одиниць кореспонденцiї, цiна яких є меншою нiж 2,5 цiни державного базового тарифу, за умови, що вони важать менше, нiж 50 грамiв26, плюс за умови використання послуги замовного поштового вiдправлення пiд час судових чи адмiнiстративних процедур.
(частина CPC 751, частина CPC 7123527 та частина CPC 7321028)
Для Режимiв 1 та 2
Немає29
B. Телекомунiкацiйнi послуги
(Цi послуги не охоплюють види економiчної дiяльностi, що складаються з надання контенту, що потребує телекомунiкацiйних послуг для його передачi)
 
a) Всi послуги, що складаються з передачi та прийому сигналiв будь-якими електромагнiтними засобами30, за виключенням ефiрного мовлення31 Для Режимiв 1 та 2
Немає
b) Послуги супутникового мовлення32 Для Режимiв 1 та 2
Немає, за винятком того, що постачальники послуг у цьому секторi можуть зобов'язуватись охороняти цiлi загальних iнтересiв стосовно передачi контенту через свої мережi вiдповiдно до нормативно-правової бази Сполученого Королiвства щодо електронного зв'язку
3. ПОСЛУГИ З БУДIВНИЦТВА ТА СУМIЖНI IНЖЕНЕРНI ПОСЛУГИ
Послуги з будiвництва та сумiжнi iнженернi послуги (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 and CPC 518) Для Режимiв 1 та 2
Немає
4. ПОСЛУГИ ДИСТРИБ'ЮТОРIВ
(без урахування розподiлу зброї, боєприпасiв, вибухових речовин та iнших вiйськових матерiалiв )
A. Послуги комiсiйних агентiв
a) Послуги комiсiйних агентiв, що стосуються автомобiлiв, мотоциклiв, снiгомобiлiв, їх частин та аксесуарiв
(частина СРС 61111, частина СРС 6113 та частина СРС 6121)
b) Iншi послуги комiсiйних агентiв
(CPC 621)
B. Послуги з оптової торгiвлi
a) Послуги з оптової торгiвлi, що стосуються автомобiлiв, мотоциклiв, снiгомобiлiв, їх частин та аксесуарiв
(частина CPC 61111, частина CPC 6113 та частина CPC 6121 )
b) Послуги з оптової торгiвлi, що стосуються обладнання телекомунiкацiйних термiналiв
(частина CPC 7542)
c) Iншi послуги з оптової торгiвлi
(CPC 622 за виключенням послуг з оптової торгiвлi енергетичними продуктами33)
C. Послуги з роздрiбної торгiвлi34
Послуги з роздрiбної торгiвлi, що стосуються автомобiлiв, мотоциклiв, снiгомобiлiв, їх частин та аксесуарiв
(CPC 61112, частина CPC 6113 та частина CPC 6121)
Послуги з роздрiбної торгiвлi, що стосуються обладнання телекомунiкацiйних термiналiв
(частина CPC 7542)
Послуги з роздрiбної торгiвлi продуктами харчування
(CPC 631)
Послуги з роздрiбної торгiвлi iншими (неенергетичними) товарами, крiм роздрiбного продажу фармацевтичних, медичних та ортопедичних товарiв35
(CPC 632 за виключенням CPC 63211 та 63297)
D. Послуги франчайзингу
(CPC 8929)
Для Режимiв 1 та 2
Не зв'язанi для дистрибуцiї хiмiчних продуктiв та дорогоцiнних металiв (та каменiв).
Для Режиму 1
Для послуг з роздрiбної торгiвлi не зв'язанi, за винятком замовлень по поштi.
5. ПОСЛУГИ У СФЕРI ОСВIТИ (лише послуги, що фiнансуються за рахунок приватних коштiв)
A. Послуги у сферi початкової освiти
(CPC 921)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
B. Послуги у сферi середньої освiти
(CPC 922)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
C. Послуги у сферi вищої освiти
(CPC 923)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
D. Послуги в сферi освiти для дорослих
(CPC 924)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
6. ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ ДОВКIЛЛЯ
A. Послуги з очищення стiчних вод
(CPC 9401)36
B. Послуги з регулювання поводження з твердими/ небезпечними вiдходами, за виключенням транскордонного транспортування небезпечних вiдходiв
a) Послуги з утилiзацiї смiття
(CPC 9402)
b) Послуги з санiтарної обробки та подiбнi послуги
(CPC 9403)
C. Захист навколишнього повiтря та клiмату
(CPC 9404)37
D. Вiдновлення та очищення ґрунту та води
a) Обробка, реабiлiтацiя забруднених ґрунту та води
(частина CPC 94060)38
E. Послуги з послаблення шуму та вiбрацiї
(CPC 9405)
F. Захист бiорозмаїття та ландшафту
a) Послуги iз захисту природи та ландшафту
(частина CPC 9406)
G. Iншi послуги з охорони довкiлля та допомiжнi послуги
(CPC 94090)
Для Режиму 1
Не зв'язанi крiм послуг з консультування
Для Режиму 2
Немає
7. ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ  
A. Послуги зi страхування та пов'язанi з ними послуги Для Режимiв 1 та 2
Не зв'язанi для послуг з прямого страхування, крiм страхування ризикiв, пов'язаних з:
i) морськими перевезеннями, комерцiйною авiацiєю, запуском космiчних ракет i фрахтом (в тому числi супутники), причому така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що транспортуються, транспортний засiб, яким транспортуються товари, та будь-яка вiдповiдальнiсть, що випливає з цього; та
ii) товарами у мiжнародному транзитi
Для Режиму 1
Не зв'язанi для посередницьких послуг у прямому страхуваннi, крiм страхування ризикiв, пов'язаних з::
i) морськими перевезеннями, комерцiйною авiацiєю, запуском космiчних ракет i фрахтом (в тому числi супутники), причому така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що транспортуються, транспортний засiб, яким транспортуються товари, та будь-яка вiдповiдальнiсть, що випливає з цього; та
ii) товарами у мiжнародному транзитi
Для Режиму 2
Не зв'язанi для посередництва
B. Банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (крiм страхування) Для Режиму 1
Незв'язанi, крiм надання фiнансової iнформацiї, обробки фiнансових даних, консультацiйних та iнших допомiжних послуг, крiм посередництва
Для Режиму 2
Немає
8. ПОСЛУГИ В СФЕРI ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА В СОЦIАЛЬНIЙ СФЕРI
(лише послуги, що фiнансуються за рахунок приватних коштiв)
A. Послуги лiкарень
(CPC 9311)
C. Послуги стацiонарних медичних закладiв, крiм лiкарень
(CPC 93193)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
D. Соцiальнi послуги
(CPC 933)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
9. туризм та ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНI З ТУРИЗМОМ
A. Послуги готелiв, ресторанiв та харчування
(CPC 641, CPC 642 and CPC 643)
Без урахування послуг з харчування пiд час авiатранспортних послуг39
Для Режиму 1
Не зв'язанi, крiм громадського харчування..
Для Режиму 2
Немає
B. Послуги бюро подорожей та туристичних агентiв (включаючи тур менеджерiв)
(CPC 7471)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
C. Послуги екскурсiйних бюро
(CPC 7472)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
10. ПОСЛУГИ З ОРГАНIЗАЦIЇ ВIДПОЧИНКУ, КУЛЬТУРНИХ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДIВ (крiм аудiовiзуальних послуг)
A. Послуги з органiзацiї розваг
(включаючи театр, концерти, цирк i дискотеки)
(CPC 9619)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
B. Послуги iнформацiйних агентств
(CPC 962)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
D. Послуги з органiзацiї занять спортом
(CPC 9641)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
E. Послуги паркiв культури та вiдпочинку та пляжiв
(CPC 96491)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
11. ТРАНСПОРТНI ПОСЛУГИ
A. Послуги морського транспорту
a) Мiжнароднi пасажирськi перевезення
(CPC 7211 крiм нацiональних каботажних перевезень40).
b Мiжнароднi вантажнi перевезення
(CPC 7212 крiм нацiональних каботажних перевезень)41
Для Режимiв 1 та 2
Немає
B. Транспортнi послуги на внутрiшнiх водних шляхах
a) Пасажирськi перевезення
(CPC 7221 крiм нацiональних каботажних перевезень)
b) Вантажнi перевезення
(CPC 7222 крiм нацiональних каботажних перевезень)
Для Режимiв 1 та 2
Заходи, що основанi на iснуючих або майбутнiх угодах щодо доступу на внутрiшнi воднi шляхи, залишають деякi права на трафiк для операторiв, що знаходяться у вiдповiдних країнах та вiдповiдають нацiональним критерiям щодо власностi.
C. Послуги залiзничного транспорту Для Режиму 1
a) Пасажирськi перевезення Не зв'язанi
(CPC 7111) Для Режиму 2
b) Вантажнi перевезення Немає
(CPC 7112)  
D. Послуги автомобiльного транспорту Для Режиму 1
a) Пасажирськi перевезення Не зв'язанi
(CPC 7121 та CPC 7122) Для Режиму 2
b) Вантажнi перевезення Немає
(CPC 7123, крiм перевезень пошти за власний рахунок42).  
12. ДОПОМIЖНI ПОСЛУГИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ43
A. Допомiжнi послуги для морського транспорту
a) Послуги з обробки морських вантажiв
b) Послуги зi зберiгання у складах та пакгаузах
(частина CPC 742)
c) Послуги з митного оформлення
d) Послуги контейнерної станцiї та депо
e) Послуги морських агентств
f) Морськi експедиторськi послуги
g) Послуги з оренди суден з командою
(CPC 7213)
h) Буксирування та маневровi послуги
(CPC 7214)
i) Супроводжувальнi послуги для морського транспорту
(частина CPC 745)
j) Iншi супроводжувальнi та допомiжнi послуги
(частина CPC 749)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi для послуг з обробки вантажiв, буксирування та маневрових послуг, послуг з митного оформлення та для послуг контейнерної станцiї та депо
Не зв'язанi для послуг зi з зберiгання у складах та пакгаузах
Для Режиму 2
Немає
B. Допомiжнi послуги для транспорту на внутрiшнiх водних шляхах
a) Послуги з обробки вантажiв
(частина CPC 741)
b) Послуги зi зберiгання у складах та пакгаузах
(частина CPC 742)
c) Послуги вантажних транспортних агентств
(частина CPC 748)
d) Послуги з оренди суден з командою
(CPC 7223)
e) Буксирування та маневровi послуги
(CPC 7224)
f) Супроводжувальнi послуги для внутрiшнього водного транспорту
(частина CPC 745)
g) Iншi супроводжувальнi та допомiжнi послуги
(частина CPC 749)
Для Режимiв 1 та 2
Заходи, що основанi на iснуючих або майбутнiх угодах щодо доступу на внутрiшнi воднi шляхи, залишають деякi права на трафiк для операторiв, що знаходяться у вiдповiдних країнах та вiдповiдають нацiональним критерiям щодо власностi.
Не зв'язанi для буксирування та маневрових послуг
C. Допомiжнi послуги для залiзничного транспорту
a) Послуги з обробки вантажiв
(частина CPC 741)
b) Послуги зi зберiгання у складах та пакгаузах
(частина CPC 742)
c) Послуги вантажних транспортних агентств
(частина CPC 748)
d) Буксирування та маневровi послуги
(CPC 7113)
e) Супроводжувальнi послуги для залiзничного транспорту
(CPC 743)
f) Iншi супроводжувальнi та допомiжнi послуги
(частина CPC 749)
Для Режиму 1
Не зв'язанi для буксирування та маневрових послуг
Для Режиму 2
Немає
D. Допомiжнi послуги для автомобiльного транспорту
a) Послуги з обробки вантажiв
(частина CPC 741)
b) Послуги зi зберiгання у складах та пакгаузах
(частина CPC 742)
c) Послуги вантажних транспортних агентств
(частина CPC 748)
d) Оренда комерцiйних автомобiльних транспортних засобiв з водiями
(CPC 7124)
e) Супроводжувальнi послуги для автомобiльного транспорту
(CPC 744)
f) Iншi супроводжувальнi та допомiжнi послуги
(частина CPC 749)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
E. Допомiжнi послуги для повiтряного транспорту  
a) Послуги наземних служб (включаючи послуги з харчування) Для Режиму 1
Не зв'язанi, крiм харчування.
Для Режиму 2
Немає
b) Послуги зi зберiгання у складах та пакгаузах
(частина CPC 742)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
c) Послуги вантажних транспортних агентств
(частина CPC 748)
Для Режимiв 1 та 2
Немає
d) Оренда лiтакiв з екiпажем
(CPC 734)
Для Режимiв 1 та 2
Лiтак, що експлуатується авiаперевiзником Сполученого Королiвства, повинен бути зареєстрованим у Сполученому Королiвствi.
Для того, щоб бути зареєстрованим, може бути потрiбним, щоб лiтаком володiли або фiзичнi особи, що вiдповiдають специфiчним критерiям щодо громадянства, або юридичнi особи, що вiдповiдають специфiчним критерiям щодо власностi та контролю.
Як виключення, лiтак, зареєстрований за межами Сполученого Королiвства, може бути наданим у лiзинг iноземним авiаперевiзником авiаперевiзнику Сполученого Королiвства за особливих обставин для надзвичайних потреб, потреб, пов'язаних iз сезонним навантаженням, або потреб, пов'язаних з подоланням експлуатацiйних проблем, якi не можуть бути прийнятно вирiшенi шляхом лiзингу лiтака, зареєстрованого у межах Сполученого Королiвства, i за умови отримання схвалення вiд Сполученого Королiвства на обмежений термiн.
e) Продажi та маркетинг Для Режимiв 1 та 2
f) Послуги комп'ютерної системи резервування квиткiв (КРС) Якщо авiаперевiзникам полученого Королiвства не надається режим еквiвалентний44 тому, що надається в Сполученому Королiвствi постачальниками послуг КРС за межами Сполученого Королiвства, або якщо постачальникам послуг КРС Сполученого Королiвства не надається режим еквiвалентний тому, що надається в Сполученому Королiвствi авiаперевiзниками, що належать третiм країнам, можуть бути вжитi заходи для надання еквiвалентного режиму, вiдповiдно, авiаперевiзникам третiх країн, постачальниками послуг КРС в Сполученому Королiвствi, або постачальникам послуг КРС третiх країн, авiаперевiзниками в Сполученому Королiвствi.
g) Послуги з експлуатацiї аеропортiв Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
F. Допомiжнi послуги для транспортування трубопроводами продуктiв, iнших нiж паливо45
a) Послуги зi зберiгання у складах та пакгаузах iнших, нiж паливо, що транспортується по трубопроводах,
(частина CPC 742)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
13. IНШI ТРАНСПОРТНI ПОСЛУГИ
Надання комбiнованих транспортних послуг Немає, без шкоди для обмежень, вписаних у цей Перелiк зобов'язань, що впливають на будь-який даний спосiб транспорту.
14. ПОСЛУГИ У СФЕРI ЕНЕРГЕТИКИ
A. Послуги, пов'язанi з гiрничою промисловiстю
(CPC 883)46
Для Режимiв 1 та 2
Немає
C. Послуги сховищ для палива, що транспортується трубопроводами
(частина CPC 742)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
D. Послуги з оптової торгiвлi твердим, рiдким та газоподiбним паливом та пов'язаними з ним продуктами
(CPC 62271)
та послуги з оптової торгiвлi електроенергiєю, паром та гарячою водою
Для Режиму 1:
Не зв'язанi для послуг з оптової торгiвлi електроенергiєю, паром та гарячою водою
Для Режиму 2
Немає
E. Послуги з роздрiбної торгiвлi моторним паливом
(CPC 613)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
F. Роздрiбна торгiвля мазутом, газом у балонах, вугiллям та деревиною
(CPC 63297)
та роздрiбна торгiвля електроенергiєю, газом (не у балонах), паром та гарячою водою
Для Режиму 1:
Не зв'язанi для роздрiбної торгiвлi електроенергiєю, газом (не у балонах), паром та гарячою водою
Не зв'язанi для роздрiбної торгiвлi мазутом, газом у балонах, вугiллям та деревиною, крiм поштових замовлень, де: немає.
Для Режиму 2
Немає
G. Послуги, пов'язанi з розподiлом енергiї
( CPC 887)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi крiм консультацiйних послуг, де: Немає
Для Режиму 2
Немає
15. IНШI ПОСЛУГИ, ЯКI НЕ ЗАЗНАЧЕНI ВИЩЕ
a) Послуги з прання, чистки та фарбування
(CPC 9701)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
b) Перукарськi послуги
(CPC 97021)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
c) Косметичнi послуги, манiкюр та педикюр
(CPC 97022)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
d) Iншi послуги салонiв краси, не включенi в iншi категорiї
(CPC 97029)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
e) Послуги спа-салонiв та послуги з масажу (не терапевтичного), у тiй мiрi, у якiй вони надаються як послуги з релаксацiї фiзичного самопочуття, а не для медичних або реабiлiтацiйних цiлей47
(CPC ver. 1.097230)
Для Режиму 1:
Не зв'язанi
Для Режиму 2
Немає
g) Послуги з телекомунiкацiйного зв'язку (CPC 7543) Для Режимiв 1 та 2
Немає

____________
     12 Включають юридичнi консультативнi та представницькi послуги, арбiтраж, посередництво/примирення, юридичну документацiю та послуги з сертифiкацiї. Надання правових послуг дозволяється лише стосовно цивiльного мiжнародного права, та законiв будь-якої юрисдикцiї, де iнвестору або його персоналу дозволена юридична практика, а також надання iнших послуг пiдлягає вимогам та процедурам лiцензування, якi застосовуються у вiдповiдних юрисдикцiях у Сполученому Королiвствi. Для юристiв, якi надають правовi послуги у галузi цивiльного мiжнародного права та iноземного права, це може приймати, серед iншого, форму вiдповiдно до мiсцевого кодексу етики, використання мiсцевого звання (якщо немає визнання Сполученми Королiвством оригiнального звання), вимог iз страхування, простої реєстрацiї у колегiї адвокатiв Сполученого Королiвства и або спрощеного прийому до колегiї адвокатiв Сполученого Королiвства шляхом тесту на придатнiсть з легальним або професiйним перебуванням у Сполученому Королiвствi. Правовi послуги стосовно законiв Сполученого Королiвства повиннi, в принципi, надаватись повнiстю квалiфiкованим юристом, прийнятим у колегiю адвокатiв, який допущений до практики у данiй юрисдикцiї та дiє особисто. Повний прийом до колегiї адвокатiв у вiдповiднiй юрисдикцiї у Сполученому Королiвствi може бути необхiдним для представництва у судi та iнших компетентних органах Сполученого Королiвства, оскiльки це передбачає практику у сферi процедурних норм.
     13 Не включає юридичнi консультативнi та представницькi послуги з питань оподаткування, якi мiстяться у 1.А.а) Правовi послуги.
     14 Поставка лiкарських засобiв населенню, як i надання iнших послуг, пiдлягає лiцензуванню та пiдпадає пiд вимоги та процедури щодо квалiфiкацiї, якi застосовуються у Сполученому Королiвствi.
     15 Частина СРС 85201, яка мiститься у 1.А.h. Послуги у сферi медицини та стоматологiї.
     16 Згадана послуга вiдноситься до професiї агента з нерухомостi та не впливає на будь-якi права/або обмеження, якi стосуються фiзичної та юридичної особи, якi купують нерухомiсть.
     17 Технiчне обслуговування та ремонт транспортного обладнання (СРС 6112, 6122, 8867 та 8868) мiстяться у 1.F.1) - 1.F.4).
     18 Не включає послуг з друкування, якi пiдпадають пiд СРС 88442 та мiстяться у 1.F.p).
     19 Пiд "обробкою" мається на увазi оплата зборiв, сортування, транспортування i доставка.
     20 "Поштове вiдправлення" вiдноситься до об'єктiв, що обробляються будь-яким державним, чи приватним комерцiйним оператором.
     21 Наприклад, листи, листiвки.
     22 Книги та каталоги включенi до цього пiдсектору.
     23 Журнали, газети та перiодичнi видання.
     24 Послуги експрес-доставки визначаються як збирання, транспортування i доставка документiв, друкованих матерiалiв, бандеролей, товарiв чи iнших об'єктiв на прискоренiй основi, з одночасним безперервним вiдстежуванням i контролем за пересуванням цих об'єктiв у процесi надання послуги.
     25 Забезпечення засобами, включаючи надання цiльових примiщень, а також транспортування третьою стороною, що дозволяє здiйснювати самодоставку шляхом взаємного обмiну поштовими вiдправленнями мiж користувачами, якi передплатили цю послугу. "Поштове вiдправлення" вiдноситься до об'єктiв, що обробляються будь-яким комерцiйним оператором чи державним, чи приватним.
     26 "Одиницi кореспонденцiї", спiлкування у письмовiй формi на будь-якому видi фiзичного носiя, який повинен передаватись та доставлятись на адресу, зазначену вiдправником на самому носiї або на його упаковцi. Книги, каталоги, газети та перiодичнi видання не вважаються одиницями кореспонденцiї.
     27 Транспортування пошти за власний рахунок будь-яким наземним способом.
     28 Транспортування за власний рахунок авiапоштою.
     29 Для пiдсекторiв (i)-(iv) можуть бути потрiбними iндивiдуальнi лiцензiї, що передбачають специфiчнi зобов'язання щодо унiверсальних послуг та/ або фiнансовi внески до компенсацiйного фонду.
     30 Цi послуги не включають "on-line" iнформацiю та/або обробку даних (включаючи обробку транзакцiй) (частина СРС 843), якi мiстяться у секторi 1.В. Комп'ютернi послуги.
     31 Ефiрне мовлення визначається як безперервний ланцюг передачi, потрiбний для розповсюдження сигналiв ТВ та радiопрограм для населення, але не включає до себе технологiчнi лiнiї мiж операторами.
     32 Цi послуги охоплюють телекомунiкацiйнi послуги, що складаються iз передачi та прийому радiо та телевiзiйного вiщання через супутник (безперервний ланцюг передачi через, потрiбний для розповсюдження сигналiв ТВ та радiопрограм для населення. Це стосується продажу супутникових послуг, але не включає до себе продаж пакетiв телевiзiйних програм для домогосподарств.
     33 Цi послуги, що включають СРС 62271, мiстяться у Послугах у сферi енергетики в 18.D.
     34 Не включають послуги з технiчного обслуговування та ремонту, якi мiстяться у Комерцiйних послугах в 1.В та 1.F.1).
     35 Роздрiбний продаж лiкарських засобiв, медичних та ортопедичних товарiв мiститься у Професiйних послугах в 1.А.k).
     36 Вiдповiдає каналiзацiйним послугам.
     37 Вiдповiдає послугам з очищення вихлопних газiв.
     38 Вiдповiдає частинам Послуг iз захисту природи та ландшафтiв.
     39 Харчування пiд час авiатранспортних послуг можна знайти в ДОПОМIЖНI ПОСЛУГИ ДЛЯ ПОВIТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ пiд п. 12.E.a) Послуги наземних служб.
     40 Без обмежень для сфери дiяльностi, яка може вважатись каботажем згiдно з вiдповiдним нацiональним законодавством, цей Графiк не включає нацiональний каботажний транспорт, який припускає охоплення перевезень пасажирiв та вантажiв мiж портом або пунктом, який знаходиться у Сполученому Королiвствi, та iншим портом або пунктом, який знаходиться у Сполученому Королiвствi, включаючи її континентальний шельф, як це передбачено у Конвенцiї ООН щодо морського законодавства, та трафiку, що починається та закiнчується у тому ж самому порту або пунктi, який знаходиться у Сполученому Королiвствi.
     41 Включає фiдернi послуги та перемiщення порожнiх контейнерiв операторами мiжнародного морського транспорту мiж портами, що знаходяться у Сполученому Королiвствi.
     42 Частина СРС 71235, яка мiститься у Комунiкацiйних послугах у 2.А Поштовi та кур'єрськi послуги.
     43 Не включає послуги з технiчного обслуговування та ремонту транспортного обладнання, як мiстяться у Комерцiйних послугах у 1.F.1) 1 до 1.F.1) 4.
     44 "Еквiвалентний режим" означає недискримiнацiйний режим авiаперевiзникiв Сполученого Королiвства та постачальникiв послуг КРС Сполученого Королiвства
     45 Допомiжнi послуги для транспортування трубопроводами палива мiститься у Послугах у сферi енергетики у 14.С
     46 Включають наступнi послуги, що надаються за винагороду або на контрактнiй основi: консультацiйнi послуги, що стосуються гiрничої справи, пiдготовка земельної дiлянки, установка бурової вишки, бурiння, огляд та ремонт бурових долiт, обслуговування обсадних труб, контроль бруду, контроль вмiсту твердих речовин, ловильнi роботи у свердловинi, геологiчний контроль та контроль бурiння, вiдбiр керну, тестування свердловини, обслуговування дротiв, постачання та управлiння рiдиною для бурiння (розсоли), постачання та установка бурильного обладнання, цементування (подача насосом пiд тиском), послуги з iнтенсифiкацiї (гiдравлiчний розрив пласта, кислотна обробка пласта, подача насосом пiд тиском), капiтальний ремонт свердловин, заглушка та припинення експлуатацiї свердловин.
     47 Терапевтичнi масажi та послуги лiкування теплом знаходяться у пунктi 1.A.h) Медичнi послуги (включно з психологами) та стоматологiчнi послуги, 1.A.j). 2 Послуги, що надаються медсестрами, фiзiотерапевтами, парамедичним персоналом та медичнi послуги (8.A та 8.C).

 

ДОДАТОК XII-C

ДОДАТОК XII-C до Глави [6]
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛIВСТВА ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКIВ ДОГОВIРНИХ ПОСЛУГ I НЕЗАЛЕЖНИХ ФАХIВЦIВ

     1. Перелiк нижченаведених застережень визначає види економiчної дiяльностi, лiбералiзованi вiдповiдно до статей 97(2) i 98(2) (CSS та IP), стосовно яких застосовуються обмеження щодо постачальникiв договiрних послуг i незалежних фахiвцiв (CSS та IP), i зазначає такi обмеження.

     2. Перелiк складається з наступних елементiв:

     (a) перша колонка зазначає сектор чи пiдсектор, до якого застосовуються обмеження; та

     (b) друга колонка, що описує обмеження, що застосовуються.

     Сполучене Королiвство не бере на себе жодних зобов'язань стосовно постачальникiв договiрних послуг i незалежних фахiвцiв вiдносно будь-якого сектора економiчної дiяльностi, за винятком тих, що явно перелiченi нижче.

     3. Пiд час визначення окремих секторiв та пiдсекторiв:

     (a) CPC означає "Класифiкацiя основних продуктiв", як це визначено Статистичним офiсом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 1991; та

     (b) CPC ver. 1.0 означає "Класифiкацiя основних продуктiв", як це визначено Статистичним офiсом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998.

     4. Зобов'язання щодо постачальникiв договiрних послуг i незалежних фахiвцiв не застосовуються у випадках, коли намiр чи результат їхньої тимчасової присутностi полягає у втручаннi або iншому впливi на результат будь-якого спору чи переговорiв мiж працiвниками i менеджментом.

     5. Нижченаведений перелiк не включає в себе заходи, пов'язанi з вимогами i процедурами щодо квалiфiкацiї, технiчними стандартами, лiцензiйними вимогами i процедурами, якщо вони не представляють собою обмеження в значеннi статей [97(2) i 98(2) (CSS та IP). Цi заходи (напр. вимога лiцензування, необхiднiсть визнання квалiфiкацiї у регульованих секторах, необхiднiсть здати спецiальнi iспити, у т.ч. мовнi, та вимога щодо наявностi легального мiсця проживання на територiї, на якiй здiйснюється економiчна дiяльнiсть), навiть якщо вони не перелiченi нижче, застосовуються у будь-якому разi до постачальникiв договiрних послуг i незалежних фахiвцiв України.

     6. Нижченаведений перелiк не включає в себе заходи щодо субсидiй, якi надаються Стороною.

     7. Нижченаведений перелiк не заподiює шкоду iснуванню державних монополiй i виключних прав у вiдповiдних секторах, як це визначено Сполученим Королiвством у його Перелiку (Додаток XII-A або Додаток XII-B до Глави [6] "Заснування пiдприємницької дiяльностi, торгiвля послугами та електронна торгiвля" Роздiлу [IV] цiєї Угоди.

     8. У секторах, в яких застосовуються тести економiчних потреб, їхнiм головним критерiєм буде оцiнка вiдповiдної ринкової ситуацiї у Сполученому Королiвствi або регiонi, в якому буде надаватися послуга, у т.ч. вiдносно кiлькостi iснуючих постачальникiв послуг та впливу на них.

     9. Права i обов'язки, якi виникають у зв'язку з нижченаведеним перелiком, не набувають чинностi самi по собi, й тому не надають прав безпосередньо окремим фiзичним особам чи юридичним особам.

Сектор або пiдсектор Опис застереження
Юридичнi консультацiйнi послуги щодо мiжнародного публiчного права та iноземного права (тобто законiв не-Сполученого Королiвства)
(частина CPC 861)48
Немає.
Послуги в сферах складання актiв ревiзiї та бухгалтерського облiку
(СРС 86212, крiм "аудиторських послуг", СРС 86213, СРС 86219 та СРС 86220)
Немає.
Послуги у сферi оподаткування
(CPC 863)49
Немає.
Послуги у сферi архiтектури
та
Послуги з планування мiст та в сферi ландшафтної архiтектури
(СРС 8671 та СРС 8674)
Немає.
Iнженернi послуги
та
Комплекснi iнженернi послуги
(СРС 8672 та СРС 8673)
Немає.
Комп'ютернi та пов'язанi з ними послуги
(СРС 84)
Пiдтвердження економiчної необхiдностi.
Послуги у сферi дослiджень та розробок
(СРС 851, 852 крiм послуг психологiв50, 853)
Не зв'язанi.
Послуги у сферi реклами
(СРС 871)
Немає.
Консультативнi послуги з питань управлiння
(CPC 865)
Немає.
Послуги, пов'язанi з консультацiями з питань управлiння
(CРС 866)
Немає.
Послуги з технiчних випробувань та проведення аналiзiв
(СРС 8676)
Немає.
Супутнi науково-технiчнi консультацiйнi послуги
(СРС 8675)
Немає.
Послуги з технiчного обслуговування та ремонту суден
(частина СРС 8868)
Не зв'язанi.
Послуги з технiчного обслуговування та ремонту залiзничного обладнання
(частина СРС 8868)
Не зв'язанi.
Послуги з технiчного обслуговування та ремонту автомобiлiв, мотоциклiв, снiгомобiлiв та автотранспортного обладнання
(СРС 6112, СРС 6122, частина СРС 8867 та частина СРС 8868)
Не зв'язанi.
Послуги з технiчного обслуговування та ремонту лiтакiв та їх частин
(частина СРС 8868)
Не зв'язанi.
Послуги з технiчного обслуговування та ремонту металопродукцiї, (неофiсного) устаткування, (нетранспортного та неофiсного) обладнання та особистих речей та побутових товарiв51
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 та CPC 8866)
Немає.
Послуги з перекладу
(СРС 87905, крiм офiцiйної та сертифiкованої дiяльностi)
Немає.
Робота з дослiдження будiвельної дiлянки
(СРС 5111)
Немає.
Послуги з охорони довкiлля
(CPC 940152, CPC 9402, CPC 9403, CPC 940453, частина CPC 9406054, CPC 9405, частина CPC 9406, CPC 9409)
Немає.
Послуги бюро подорожей та туристичних агентiв (включаючи тур менеджерiв55)
(CPC 7471)
Не зв'язанi.
Послуги з органiзацiї розваг, крiм аудiовiзуальних послуг (включаючи театр, концерти, цирк i дискотеки)
(СРС 9619)
Не зв'язанi.

____________
     48 Як i надання iнших послуг, Юридичнi послуги залежать вiд вимог та процедур лiцензування, що застосовуються у вiдповiднiй юрисдикцiї Сполученого Королiвства. Для юристiв, якi надають правовi послуги стосовно цивiльного мiжнародного права та iноземного права це може приймати, серед iншого, форму вiдповiдно до мiсцевого кодексу етики, використання мiсцевого звання (якщо немає визнання Сполученим Королiвством оригiнального звання), вимог iз страхування, простої реєстрацiї у колегiї адвокатiв регуляторами Сполученого Королiвства або спрощеного прийому до колегiї адвокатiв приймаючої країни шляхом тесту на придатнiсть з легальним або професiйним перебуванням у Сполученому Королiвствi.
     49 Не включає до себе юридичнi консультацiйнi та представницькi послуги у справах оподаткування, якi мiстяться у Юридичних консультацiйних послугах щодо публiчного мiжнародного права та iноземного права.
     50 Частина СРС 85201, яка мiститься у Послугах у сферi медицини та стоматологiї.
     51 Технiчне обслуговування та ремонт офiсних пристроїв та обладнання, включаючи комп'ютери (СРС 845), мiстяться у Комп'ютерних послугах.
     52 Вiдповiдає комунально-побутовим стiчним водам.
     53 Вiдповiдає послугам з очищення вихлопних газiв.
     54 Вiдповiдає частинам Послуг iз захисту природи та ландшафтiв.
     55 Постачальники послуг, чиєю функцiєю є супроводження туристичних груп кiлькiстю мiнiмум 10 осiб, без виконання функцiй гiдiв в окремих мiсцях.

 

ДОДАТОК XII-D

ДОДАТОК XII-D до Глави 6
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАСНУВАННЯ
(Посилання мiстяться у статтi 84(1))

     Право власностi на землю

     Iноземнi громадяни i особи без громадянства не мають право набувати прав власностi на землю сiльськогосподарського призначення. Iноземнi громадяни i особи без громадянства не мають право на безоплатне отримання земельних дiлянок, якi знаходяться у державнiй та мунiципальнiй власностi, або приватизацiю земельних дiлянок, якi попередньо надавалися їм для використання.

     Iноземнi юридичнi особи можуть набувати права власностi лише на земельнi дiлянки несiльськогосподарського призначення на територiї населених пунктiв у разi придбання об'єктiв нерухомого майна, пов'язаних з пiдприємницькою дiяльнiстю в Українi, та поза межами територiї населених пунктiв - у разi придбання об'єктiв нерухомого майна.

     Нема обмежень на оренду землi iноземцями та iноземними юридичними особами.

     Набуття, придбання, а також оренда чи лiзинг нерухомого майна iноземними фiзичними особами i юридичними особами можуть вимагати дозволу.

     Лiсництво

     Лiси можуть належати лише громадянам i юридичним особам України.

     Набуття державної власностi

     Пiдприємствам i урядовим органам, в яких доля державної власностi перевищує 25 %, не дозволяється брати участь у приватизацiї українських пiдприємств.

     Розвiдка, розробка i видобуток вуглеводнiв

     Заснування повинно вiдповiдати статтi 265 (щодо розвiдки, розробки та виробництва вуглеводнiв) Глави 11 "Питання, пов'язанi з торгiвлею енергоносiями" Роздiлу IV цiєї Угоди

     Професiйнi послуги

     Юридичнi послуги та послуги з юридичного документування та сертифiкацiї, наданi постачальникам послуг з публiчними функцiями, зокрема, нотарiусами, приватними виконавцями, державними реєстраторами, арбiтражними керуючими.

     Нотарiальнi послуги

     Лише громадянам України дозволяється надавати нотарiальнi послуги.

     Медичнi й стоматологiчнi послуги

     Вимоги професiйної квалiфiкацiї вiдповiдно до законодавства України. Iноземнi постачальники послуг повиннi говорити українською мовою.

     Приватнi послуги, якi надаються акушерами, медсестрами, фiзiотерапевтами i молодшим медперсоналом

     Вимоги професiйної квалiфiкацiї вiдповiдно до законодавства України. Iноземнi постачальники послуг повиннi говорити українською мовою.

     Поштовi i кур'єрськi послуги (у т.ч. послуги експрес-доставки)56

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму стосовно звичайних листiв57 вагою до 50 грам i листiвок.

     Лiцензiї можуть вимагатися для:

     (i) Обробки адресованих письмових повiдомлень на будь-яких фiзичних носiях58, включаючи:

     - Гiбриднi поштовi послуги

     - Пряма пошта

     (ii) Обробки адресованих бандеролей i посилок59

     (iii) Обробки адресованої прес-продукцiї60

     (iv) Обробки предметiв, зазначених у пунктах (i)-(iii) вище, як зареєстрованої або застрахованої пошти,

     - щодо яких iснують зобов'язання щодо унiверсального обслуговування.

     Цi лiцензiї можуть пiдлягати особливим зобов'язанням щодо унiверсального обслуговування та/або фiнансового внеску до компенсацiйного фонду.

____________
     56 Зобов'язання щодо поштових i кур'єрських послуг i послуг експрес-доставки застосовуються до комерцiйних операторiв всiх форм власностi, як приватних, так i державних.
     57 Звичайна доставка, надiслана через поштову скриньку чи поштове вiддiлення i доставлене до поштової скриньки за зазначеною адресою без квитанцiї.
     58 Напр. листи, листiвки.
     59 До цього пiдсектору включенi книги i каталоги.
     60 Журнали, газети i перiодичнi видання.

     Освiтнi послуги

     Початковi освiтнi послуги, послуги середньої освiти, послуги вищої освiти.

     Вiдповiдно до законодавства України, лише громадянин України може бути керiвником освiтньої установи, незалежно вiд форми власностi.

     Фiнансовi послуги

     Участь у випуску всiх видiв цiнних паперiв, у т.ч. гарантування i розмiщення в якостi агента (публiчне або приватне) i надання послуг, пов'язаних з такими питаннями, може здiйснюватися лише юридичними особами, якi займаються виключно випуском цiнних паперiв, i банками.

     Послуги охорони здоров'я i соцiальнi послуги

     Вимоги професiйної квалiфiкацiї згiдно з законодавства України для лiкарняних послуг, у т.ч. послуг з управлiння лiкарнями та iншi послуги у сферi охорони здоров'я людини

     Рекреацiйнi, культурнi та спортивнi послуги

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно доступу до субсидiй для дiяльностi кiнотеатрiв.

     Iноземнi iнвестицiї у постачальникiв послуг агентств новин обмеженi на рiвнi 35 %.

     Внутрiшнiй водний транспорт61

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно нацiональних каботажних перевезень. Заходи, якi ґрунтуються на iснуючих або майбутнiх угодах про доступ до внутрiшнiх водних шляхiв передбачають збереження певних прав на перевезення для експлуатантiв, якi базуються у вiдповiдних країнах та вiдповiдають критерiям державної належностi вiдносно власностi.

____________
     61 У т.ч. допомiжнi послуги для внутрiшнього водного транспорту

     Послуги повiтряного транспорту

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно внутрiшньодержавних i мiжнародних послуг повiтряного транспорту i послуг, регулярних чи нерегулярних, i послуг, безпосередньо пов'язаних зi здiйсненням права на перевезення, за винятком послуг ремонту i техобслуговування лiтакiв, продажу i маркетингу послуг повiтряного транспорту, послуг комп'ютерного бронювання та iнших допомiжних послуг для послуг повiтряного транспорту, таких, як послуги наземного обслуговування, послуги оренди лiтакiв з екiпажами i послуги експлуатацiї аеропортiв. Умови взаємного доступу на ринки повiтряного транспорту будуть врегульованi Угодою мiж Урядом України та Урядом Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї про повiтряне сполучення зi змiнами.

     Послуги залiзничного транспорту

     Без зобов'язань щодо нацiонального режиму та режиму найбiльшого сприяння стосовно пасажирських i вантажних перевезень, за винятком режиму, встановленого вiдповiдно до статтi 129 Глави 6 (Заснування, торгiвля послугами та електронна торгiвля) Роздiлу IV цiєї Угоди.

     Послуги автомобiльного транспорту

     Особи, якi здiйснюють пасажирськi й вантажнi перевезення, повиннi бути зареєстрованi, як юридичнi особи.

 

ДОДАТОК XII-E

ДОДАТОК XII-E до Глави 6
ПЕРЕЛIК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ЩОДО ТРАНСКОРДОННИХ ПОСЛУГ
(Посилання мiстяться у статтi 91)

I. КОМЕРЦIЙНI ПОСЛУГИ
1. Професiйнi послуги
(a) Правовi послуги
- Юридичнi консультативнi та представницькi послуги стосовно кримiнального права
(CPC 86111)
(1) Немає.
(2) Немає.
- Юридичнi консультативнi та представницькi послуги у судових процесах стосовно галузей права iнших нiж кримiнальне право
(CPC 86119)
(1) Немає.
(2) Немає.
- Юридичнi консультативнi та представницькi послуги в адмiнiстративних процедурах
(CPC 8612) (CPC 86120)
(1) Немає.
(2) Немає.
- Юридична документацiя i послуги з сертифiкацiї
(CPC 8613)
(СPC 86130)
(1) Немає.
(2) Немає.
- Iншi юридичнi консультативнi та iнформацiйнi послуги, крiм нотарiальних послуг
(CPC 8619) (CPC 86190)
(1) Немає.
(2) Немає.
- Надання консультацiйних послуг з питань внутрiшнього законодавства, мiжнародного законодавства та законодавства третiх країн
(частина CPC 861)
(1) Немає.
(2) Немає.
- - Нотарiальнi послуги (1) Лише громадянам України дозволено надавати нотарiальнi послуги.
(2) Немає.
(b) Послуги в сферах складання актiв ревiзiї та бухгалтерського облiку
(CPC 862 (крiм CPC 86211))
(1) Немає.
(2) Немає.
- Аудиторськi послуги
(CPC 86211)
(1) Немає, крiм обов'язкового пiдтвердження аудитором або аудиторською фiрмою України офiцiйних аудиторських звiтiв.
(2) Немає.
(c) Послуги в сферi оподаткування
(CPC 863)
(1) Немає.
(2) Немає.
(d) Послуги в сферi архiтектури
(CPC 8671)
(1) Немає.
(2) Немає.
(e) Iнженернi послуги
(CPC 8672)
(1) Немає.
(2) Немає.
(f) Комплекснi iнженернi послуги
(CPC 8673)
(1) Немає.
(2) Немає.
(g) Послуги з планування мiст та в сферi ландшафтної архiтектури
(CPC 8674)
(1) Немає.
(2) Немає.
(h) Послуги в сферi медицини та стоматологiї
(CPC 9312)
(1) Немає.
(2) Немає.
(i) Ветеринарнi послуги
(CPC 932)
(1) Немає.
(2) Немає.
(j) Послуги, що надаються акушерами, медсестрами, фiзiотерапевтами та допомiжним медичним персоналом
(частина CPC 93191)
(1) Не зв'язанi
(2) Немає.
2. Комп'ютернi та пов'язанi з ними послуги
(a) Консультативнi послуги щодо встановлення комп'ютерного програмного забезпечення
(CPC 841)
(1) Немає.
(2) Немає.
(b) Послуги з впровадження програмного забезпечення
(CPC 842)
(1) Немає.
(2) Немає.
(c) Послуги з обробки даних
(CPC 843)
(1) Немає.
(2) Немає.
(d) Послуги зi створення баз даних
(CPC 844)
(1) Немає.
(2) Немає.
(f) Iншi комп'ютернi послуги:
- Послуги з технiчного обслуговування та ремонту офiсної технiки та обладнання, в тому числi комп'ютери
(CPC 845)
(1) Немає.
(2) Немає.
- Послуги з пiдготовки даних
(CPC 849)
(1) Немає.
(2) Немає.
3. Послуги в сферi дослiджень та розробок
(a) Послуги з дослiджень та розробок у сферi природничих наук
(CPC 851)
(1) Немає.
(2) Немає.
(b) Послуги з дослiджень та розробок у сферi соцiальних та гуманiтарних наук
(CPC 852)
(1) Немає.
(2) Немає.
(c) Послуги з дослiджень та розробок у мiждисциплiнарних сферах
(CPC 853)
(1) Немає.
(2) Немає.
4. Послуги, пов'язанi з нерухомiстю
- Послуги, пов'язанi з нерухомiстю
(CPC 821-822)
(1) Немає.
(2) Немає.
5. Послуги з лiзингу та оренди машин без операторiв
(e) Iншi
- Послуги з оренди чи лiзингу (крiм фiнансового)
(CPC 831-832)
- в тому числi оренду чи лiзинг студiйного записуючого обладнання (CPC 83109)**
(1) Немає.
(2) Немає.
6. Iншi комерцiйнi послуги
(a) Послуги в сферi реклами
(CPC 871)
(1) Немає.
(2) Немає.
(b) Послуги з дослiджень ринку та вивчення громадської думки
(CPC 864)
(1) Немає.
(2) Немає.
(c) Консультативнi послуги з питань управлiння
(CPC 865)
(1) Немає.
(2) Немає.
(d) Послуги, пов'язанi з консультацiями з питань управлiння
(CPC 866)
(1) Немає.
(2) Немає.
(e) Послуги з технiчних випробувань та проведення аналiзiв, в тому числi послуги з iнспектування суден
(CPC 8676)
(1) Немає.
(2) Немає.
(f) Послуги пов'язанi з сiльським господарством, полюванням та лiсовим господарством (крiм боротьби з пожежами, оцiнки лiсового господарства, регулювання використання лiсiв, в тому числi послуги з оцiнки шкоди
(частина CPC 881)
(1) Немає.
(2) Немає.
- -Консультативнi послуги з гасiння пожеж, оцiнки лiсового господарства, регулювання використання лiсiв, в тому числi послуги з оцiнки шкоди)
(частина CPC 881)
(1) Немає.
(2) Немає.
(g) Послуги, пов'язанi з рибальством
(CPC 882)
(1) Немає.
(2) Немає.
(h) Послуги, пов'язанi з гiрничодобувною промисловiстю
(CPC 883+5115)
(1) Немає.
(2) Немає.
(i) Послуги, пов'язанi з обробною промисловiстю
(частина CPC 884 + частина CPC 885)
(1) Немає.
(2) Немає.
(j) Послуги, пов'язанi з розподiлом енергiї
(CPC 887)
(1) Немає.
(2) Немає.
(k) Послуги з розмiщення та забезпечення наявностi персоналу (CPC 872) (1) Немає.
(2) Немає.
(m) Послуги, пов'язанi з науковим i технiчним консультуванням
(CPC 8675)
(1) Немає.
(2) Немає.
(n) Послуги з технiчного обслуговування та ремонту обладнання (крiм морських суден, лiтакiв або iншого транспортного обладнання) (CPC 6112, 6122, 633+8861-8866)
В тому числi послуги з технiчного обслуговування та ремонту автомобiлiв (CPC 8867)
(1) Немає.
(2) Немає.
(o) Послуги з прибирання будiвель
(CPC 874)
(1) Немає.
(2) Немає.
(p) Послуги в сферi фотографiї (крiм аерофотозйомок)
(CPC 875)
(1) Не зв'язанi
(2) Немає.
(q) Послуги з пакування
(CPC 876)
(1) Немає.
(2) Немає.
(r) Друкарська та видавницька справа
(CPC 88442)
(1) Немає.
(2) Немає.
(s) Iншi комерцiйнi послуги
(CPC 87909)*
(1) Немає.
(2) Немає.
(t) Iншi
- Послуги з письмового та усного перекладу (CPC 87905)
(1) Немає.
(2) Немає.
- Спецiальнi дизайнерськi послуги
(CPC 87907)
(1) Немає.
(2) Немає.
II. ПОСЛУГИ ЗВ'ЯЗКУ
1. and 2. Поштовi та кур'єрськi послуги (в тому числi послуги експрес-доставки62
Послуги, що стосуються обробки63 об'єктiв згiдно iз поданим далi списком пiдсекторiв, як внутрiшнього, так i закордонного призначення. З метою дотримання наступних зобов'язань, з письмової кореспонденцiї виключено простi листи64 вагою до 50 грамiв та листiвки.
(i) Обробка адресної письмової кореспонденцiї на будь-якому видi фiзичного носiя65, в тому числi:
- гiбридного поштового зв'язку
- прямого поштового зв'язку
(ii) Обробка адресних посилок та бандеролей66
(iii) Обробка адресних друкованих матерiалiв67
(iv) Обробка об'єктiв, про якi йдеться в пунктах (i) - (iii) вище, як таких, що надсилаються рекомендованою поштою або з оголошеною цiннiстю поштових вiдправлень
(v) Послуги експрес-доставки68 стосовно об'єктiв, про якi йдеться в пунктах (i) - (iii) вище
(vi) Обробка об'єктiв без адресата
(vii) Обмiн документами69
(viii) Iншi послуги, не визначенi нiде
(1) (2) Системи лiцензування можуть бути запровадженi для пiдсекторiв вiд (i) до (iv), щодо яких iснують загальнi Унiверсальнi зобов'язання у сферi послуг. На цi лiцензiї може поширюватися дiя конкретних унiверсальних зобов'язань у сферi послуг та / або щодо фiнансових внескiв у компенсацiйний фонд. Це не стосується пiдсекторiв вiд (v) до (viii).
3. Телекомунiкацiйнi послуги
Базовi телекомунiкацiйнi послуги:
(a) Послуги телефонного зв'язку загального користування
(CPC7521)
(1) Немає.
(2) Немає.
(b) Послуги з передачi пакетiв даних (CPC7523**) (1) Немає.
(2) Немає.
(c) Послуги з передачi даних з комутацiєю лiнiй (CPC7523**) (1) Немає.
(2) Немає.
(d) Послуги телексу
(CPC7523**)
(1) Немає.
(2) Немає.
(e) Послуги телеграфу
(CPC7522)
(1) Немає.
(2) Немає.
(f) Послуги факсу
(CPC 7521**+7529**)
(1) Немає.
(2) Немає.
(g) Послуги орендованих телефонних лiнiй
(CPC 7522**+7523**)
(1) Немає.
(2) Немає.
(o) Iншi
- Послуги з мобiльного голосового зв'язку та передачi даних
- (СРС 75213)
- Послуги з пейджингу
- (СРС 75291)
- Послуги з телеконференцiй
- (СРС 75292)
- Комплекснi послуги в сферi електронного зв'язку, за винятком трансляцiї70
(CPC 7526)
(1) Немає.
(2) Немає.
Телекомунiкацiйнi послуги з доданою вартiстю
(h) Послуги з електронної передачi повiдомлень та iнформацiї
(CPC 7523**)
(1) Немає.
(2) Немає.
(i) Послуги голосової пошти (V-mail) (CPC 7523**) (1) Немає.
(2) Немає.
(j) Послуги з передачi iнформацiї та баз даних в режимi он-лайн (CPC 7523**) (1) Немає.
(2) Немає.
(k) Послуги з електронного обмiну даними (ЕОД)
(CPC 7523**)
(1) Немає.
(2) Немає.
(l) Послуги телефаксу з доданою вартiстю, в тому числi функцiї зберiгання та направлення, функцiї зберiгання та виклику
(CPC 7523**)
(1) Немає.
(2) Немає.
(m) Послуги з конверсiї кодiв та протоколiв (1) Немає.
(2) Немає.
(n) Обробка iнформацiї та/або обробка даних в режимi он-лайн (в тому числi обслуговування транзакцiй) (CPC 843**) (1) Немає.
(2) Немає.
III. ПОСЛУГИ З БУДIВНИЦТВА ТА СУМIЖНI IНЖЕНЕРНI ПОСЛУГИ
- Попереднi пiдготовчi роботи на будiвельних майданчиках (CPC 511) (1) Немає.
(2) Немає.
(a) Загальнi будiвельнi роботи зi спорудження будiвель (CPC 512) (1) Немає.
(2) Немає.
(b) Загальнi будiвельнi роботи у сферi цивiльного будiвництва, в тому числi послуги з драгування (CPC 513) (1) Немає.
(2) Немає.
(c) Збiр та монтаж будiвель та обладнання з готових конструкцiй (CPC 514+516) (1) Немає.
(2) Немає.
(d) Закiнчення будiвництва та оздоблювальнi роботи (CPC 517) (1) Немає.
(2) Немає.
(e) Iншi
- Спецiальнi будiвельнi роботи (CPC515)
(1) Немає.
(2) Немає.
- Послуги з оренди обладнання для будiвництва або знесення будiвель чи цивiльних iнженерних споруд, з оператором (CPC 518) (1) Немає.
(2) Немає.
IV. ПОСЛУГИ ДИСТРИБ'ЮТОРIВ
(a) Послуги комiсiйних агентiв
(CPC 621, 6111, 6113, 6121)
(1) Немає.
(2) Немає.
(b) Послуги з оптової торгiвлi
(CPC 6121, 61111, 6113, 622 (крiм CPC 62262))
(1) Немає.
(2) Немає.
- Послуги з оптової торгiвлi книгами, газетами, журналами (крiм канцелярських товарiв) (CPC 62262) (1) Немає.
(2) Немає.
(c) Послуги з роздрiбної торгiвлi
(CPC 631+632+6111+6113 + 6121+613 в тому числi торгiвлi фонограмами, вiдеозаписами i касетами СРС 63234)
(1) Немає.
(2) Немає.
(d) Послуги франчайзингу
(CPC 8929)
(1) Немає.
(2) Немає.
V. ПОСЛУГИ У СФЕРI ОСВIТИ
(a) Послуги у сферi початкової освiти
(CPC 921)
(1) Немає.
(2) Немає.
(b) Послуги у сферi середньої освiти
(CPC 922)
(1) Немає.
(2) Немає.
(c) Послуги у сферi вищої освiти
(CPC 923)
(1) Немає.
(2) Немає.
(d) Послуги в сферi освiти для дорослих
(CPC 924)
(1) Немає.
(2) Немає.
(e) Iншi послуги у сферi освiти
(CPC 929)
(1) Немає.
(2) Немає.
VI. ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ ДОВКIЛЛЯ
(a) Послуги каналiзацiї
(CPC 9401)
(1) Немає.
(2) Немає.
(b) Послуги з прибирання вiдходiв
(CPC 9402)
(1) Немає.
(2) Немає.
(c) Послуги з санiтарної обробки та подiбнi послуги
(CPC 9403)
(1) Немає.
(2) Немає.
(d) Iншi
- Послуги з очищення вихлопних газiв
(CPC 9404)
(1) Немає.
(2) Немає.
- Послуги з послаблення шуму
(CPC 9405)
(1) Немає.
(2) Немає.
- Послуги iз захисту природи та ландшафтiв (CPC 9406) (1) Немає.
(2) Немає.
- Iншi послуги з охорони довкiлля (CPC 9409) (1) Немає.
(2) Немає.
VII. ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ
1. Послуги зi страхування та пов'язанi з ними послуги
(i) Пряме страхування (в тому числi сумiсне страхування):
(A) Послуги зi страхування життя
(B) Послуги зi страхування, крiм страхування життя (в тому числi морське та авiацiйне страхування))
(ii) Послуги перестрахування та ретроцесiї
(iii) Допомiжнi послуги зi страхування, такi як консультування, актуарнi послуги, послуги з оцiнки ризикiв та послуги з врегулювання претензiй
(1) Не зв'язанi за винятком того, що немає для:
- страхування ризикiв, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерцiйною авiацiєю, запуском космiчних ракет i фрахтом (в тому числi супутники), причому така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що транспортуються, транспортний засiб, яким транспортуються товари, та будь-яка вiдповiдальнiсть, що виникає в цьому зв'язку;
-перестрахування;
-допомiжнi послуги зi страхування.
(2) Немає.
(iv) Страхове посередництво, таке як послуги брокерiв та агентств (1) Немає.
(2) Немає.
2. Банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (крiм страхування)
(v) Послуги з прийняття внескiв та iнших коштiв, що пiдлягають поверненню, вiд населення (1) Немає.
(2) Немає.
(vi) Послуги з кредитування всiх видiв, в тому числi споживчий кредит, кредит пiд заставу, факторинг та фiнансування комерцiйних операцiй (1) Немає.
(2) Немає.
(vii) Послуги з фiнансового лiзингу (1) Немає.
(2) Немає.
(viii) Усi послуги зi здiйснення виплат та грошових переказiв, в тому числi кредитнi, платiжнi та дебiтовi картки, дорожнi чеки та банкiвськi чеки (1) Немає.
(2) Немає.
(ix) Послуги надання гарантiй та поручительств (1) Немає.
(2) Немає.
(x) Послуги зi здiйснення торгiвлi за власний рахунок або за рахунок покупцiв, чи то на бiржi, на позабiржовому ринку, або iншим чином, таким:  
- (A) iнструментами грошового ринку (в тому числi чеки, рахунки, депозитнi сертифiкати) (1) Немає.
(2) Немає.
- (B) iноземною валютою (1) Немає.
(2) Немає.
- (C) похiдними продуктами, в тому числi (але не обмежуючись) ф'ючерси та опцiони (1) Не зв'язанi
(2) Немає.
- (D) iнструментами грошового ринку, пов'язаними з курсами валют та процентними ставками, в тому числi такi продукти, як своп, форварднi угоди (1) Не зв'язанi
(2) Немає.
- (E) лiквiдними цiнними паперами (1) Немає.
(2) Немає.
- (F) iншими обiговими iнструментами, в тому числi злитками дорогоцiнних металiв (1) Немає.
(2) Немає.
(xi) Участь у випуску всiх видiв цiнних паперiв, в тому числi пiдписку та розмiщення як посередникiв (публiчно чи приватно) та надання послуг щодо такого випуску (1) Немає.
(2) Немає.
(xii) Посередницькi послуги на грошовому ринку (1) Немає.
(2) Немає.
(xiii) Послуги з управлiння майном, такi як готiвкове або безготiвкове управлiння, всi форми колективного управлiння iнвестицiями, управлiння пенсiйним фондом, послуги з довiрчого зберiгання та трастового обслуговування (1) Немає.
(2) Немає.
(xiv) Послуги з клiрингу та фiнансового управлiння майном, в тому числi забезпечення, похiднi iнструменти та iншi обiговi iнструменти (1) Немає.
(2) Немає.
(xv) Надання i передача фiнансових даних, програмного забезпечення для обробки фiнансових даних i пов'язаних операцiй постачальниками iнших фiнансових послуг (1) Немає.
(2) Немає.
(xvi) Консультативнi, посередницькi та iншi допомiжнi фiнансовi послуги з усiх видiв дiяльностi, перелiчених у пунктах (v)-(xv), в тому числi довiдки про кредитоспроможнiсть i аналiз кредиту, дослiдження та поради з питань iнвестицiй i портфеля цiнних паперiв, поради з питань придбання та корпоративної реструктуризацiї i стратегiї (1) Немає.
(2) Немає.
VIII. ПОСЛУГИ В СФЕРI ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА В СОЦIАЛЬНIЙ СФЕРI
(a) Послуги лiкарень, в тому числi послуги з менеджменту лiкарень
(CPC 9311)
(1) Не зв'язанi
(2) Немає.
(b) Iншi послуги стосовно здоров'я людини
(CPC 9319 (крiм 93191))
(1) Не зв'язанi
(2) Немає.
(c) Соцiальнi послуги
(CPC 933**)
(1) Немає.
(2) Немає.
IX. ТУРИЗМ ТА ПОВ'ЯЗАНI З ПОДОРОЖАМИ ПОСЛУГИ
(a) Послуги готелiв та ресторанiв (в тому числi громадське харчування), в тому числi послуги з готельного менеджменту
(CPC 641-643)
(1) Немає.
(2) Немає.
(b) Послуги бюро подорожей та туристичних агентiв
(CPC 7471)
(1) Немає.
(2) Немає.
(c) Послуги екскурсiйних бюро
(CPC 7472)
(1) Немає.
(2) Немає.
X. ПОСЛУГИ З ОРГАНIЗАЦIЇ ВIДПОЧИНКУ, КУЛЬТУРНИХ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДIВ
(a) Послуги з органiзацiї розваг (в тому числi театр, концерти, цирк)
(CPC 9619) за винятком послуг дiяльностi кiнотеатрiв та послуг iнструкторiв з танцiв, крiм спортивних
(1) Не зв'язанi
(2) Немає.
- Дiяльнiсть кiнотеатрiв
(CPC 96199**)
(1) Не зв'язанi
(2) Немає.
- Послуги iнструкторiв з танцiв, крiм спортивних (CPC 96195**) (1) Не зв'язанi.
(2) Немає.
(3) Немає.
(b) Послуги iнформацiйних агентств
(CPC 962)
(1) Немає.
(2) Немає.
(c) Послуги бiблiотек, архiвiв, музеїв та iнших культурно-освiтнiх закладiв (CPC 963) (1) Не зв'язанi
(2) Немає.
(d) Послуги з органiзацiї занять спортом (СРС 9641) та iнших видiв вiдпочинку
(СРС 9649) за винятком послуг азартних iгор за заключень парi
(1) Немає.
(2) Немає.
XI. ТРАНСПОРТНI ПОСЛУГИ
1. ПОСЛУГИ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
- Мiжнародний транспорт (вантажний та пасажирський)
(CPC 7211 та 7212 за винятком каботажних перевезень)
(1) (a) Рейсовi перевезення: немає.
(b) Великогабаритнi, без визначеного маршруту, та iншi мiжнароднi перевезення, у т. ч. пасажирськi перевезення: немає.
(2) Немає.
- Послуги з обробки морських вантажiв (СРС 741)
- Послуги складiв та пакгаузiв (CPC 742)
- Послуги з митного оформлення для послуг з морських перевезень
- Послуги контейнерних термiналiв
- Морськi агентськi послуги
- (Морськi) експедицiйнi послуги
(1) Не зв'язанi
(2) Немає.
2. Перевезення внутрiшнiми водними шляхами
(a) Перевезення пасажирiв i вантажiв (за винятком каботажу)
(CPC 7221 + CPC 7222)
(1) Заходи, що основанi на iснуючих або майбутнiх угодах щодо доступу на внутрiшнi воднi шляхи залишають деякi права на трафiк для операторiв, що знаходяться у вiдповiдних країнах та вiдповiдають нацiональним критерiям щодо власностi.
(2) Немає.
(b) Послуги з оренди суден з командою
(CPC7213)
(1) Немає.
(2) Немає.
(d) Послуги з технiчного обслуговування та ремонту суден
(CPC 8868**)
(1) Немає.
(2) Немає.
(e) Послуги з буксирування
(CPC7224)
(1) Немає.
(2) Немає.
(f) Допомiжнi послуги на внутрiшнiх водних шляхах (CPC 745) (1) Немає.
(2) Немає.
3. Послуги повiтряного транспорту
(a) Ремонтне та технiчне обслуговування лiтакiв (1) Немає.
(2) Немає.
(b) Торгiвля i маркетинг послуг з авiаперевезень (1) Немає.
(2) Немає.
(c) Система комп'ютерного резервування квиткiв (CRS) (1) Немає.
(2) Немає.
4. Послуги залiзничного транспорту
(a), (b) Пасажирськi та вантажнi перевезення (CPC 7111+7112) (1) Не зв'язанi
(2) Немає.
за межами колiї:
(d) Технiчне обслуговування та ремонт залiзничного обладнання
(CPC 8868**)
(1) Немає.
(2) Немає.
(e) Допомiжнi послуги для послуг iз залiзничних перевезень
(CPC 743)
(1) Немає.
(2) Немає.
5. Послуги автомобiльного транспорту
(a) Пасажирськi перевезення
(CPC 7121+7122)
(1) Не зв'язанi
(2) Немає.
(b) Перевезення вантажiв
(CPC 7123)
(1) Не зв'язанi
(2) Немає.
(c) Послуги з оренди комерцiйних транспортних засобiв з водiями (CPC 7124) (1) Немає.
(2) Немає.
(d) Послуги з технiчного обслуговування та ремонту обладнання автомобiльного транспорту (CPC 6112+8867) (1) Немає.
(2) Немає.
(e) Допомiжнi послуги у сферi послуг автомобiльного транспорту (CPC 744) (1) Немає.
(2) Немає.
6. Трубопровiдний транспорт
(a) Транспортування нафти i газу
(CPC 7131)
(1) Немає.
(2) Немає.
(b) Транспортування iнших продуктiв
(CPC 7139)
(1) Немає.
(2) Немає.
7. Допомiжнi послуги для всiх видiв транспорту, окрiм морського транспорту
(a) Послуги з обробки вантажiв
(CPC741)
(1) Не зв'язанi для наземних послуг для авiатранспорту.
(2) Немає.
(b) Послуги зi зберiгання у складах та пакгаузах
(CPC 742)
(1) Не зв'язанi для наземних послуг для авiатранспорту.
(2) Немає.
(c) Послуги транспортних агентств з вантажних перевезень
(CPC 748)
(1) Немає.
(2) Немає.
(d) Iншi
- Iнспектування вантажiв
(Частина CPC 749)
(1) Не зв'язанi
(2) Немає.
XII. IНШI ПОСЛУГИ, ЯКI НЕ ЗАЗНАЧЕНI ВИЩЕ
- Косметичнi послуги та послуги з фiзичного оздоровлення
- Послуги з масажу, крiм лiкувального масажу
(частина СРС Ver. 1.0: 97230)71
(1) Не зв'язанi
(2) Немає.
- Санаторно-курортнi послуги
(частина CPC Ver. 1.0: 97230)1, в тому числi послуги з управлiння курортами
(1) Не зв'язанi
(2) Немає.
- Перукарськi послуги та iншi послуги салонiв краси (CPC 9702) (1) Не зв'язанi
(2) Немає.

____________
     62 Зобов'язання щодо поштових та кур'єрських послуг i послуг експрес-доставки застосовується на комерцiйних операторiв будь-якої форми власностi, як приватних, так i державних.
     63 Пiд "обробкою" мається на увазi оплата зборiв, сортування, транспортування i доставка.
     64 Звичайна доставка вiдправлень з використанням поштової скриньки або поштового вiддiлення та доставленi до поштової скриньки за вказаною адресою без розписок.
     65 Наприклад, листи, листiвки.
     66 Книги та каталоги включенi до цього пiдсектору.
     67 Журнали, газети та перiодичнi видання.
     68 Послуги експрес-доставки визначаються як збирання, транспортування i доставка документiв, друкованих матерiалiв, бандеролей, товарiв чи iнших об'єктiв на прискоренiй основi, з одночасним безперервним вiдстежуванням i контролем за пересуванням цих об'єктiв у процесi надання послуги.
     69 Надання засобiв, в тому числi надання спецiальних примiщень, а також транспортування третьою стороною, що забезпечують можливiсть доставки власними силами поштових об'єктiв шляхом взаємообмiну мiж користувачами, якi користуються цiєю послугою. Пiд поштовими об'єктами розумiються об'єкти, з якими мають справу комерцiйнi оператори будь-якого типу, як державнi, так i приватнi.
     70 Трансляцiя визначається як безперервний канал для передачi сигналiв телевiзiйних i радiо програм на загальну аудиторiю, який, однак, не включає до себе технологiчнi лiнiї мiж операторами.
     71 Цей пiдклас не включає медичнi послуги, класифiкованi у 931.

 

ДОДАТОК XII-F

ДОДАТОК XII-F до Глави 6
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКIВ ДОГОВIРНИХ ПОСЛУГ I НЕЗАЛЕЖНИХ ФАХIВЦIВ

     1. Перелiк нижченаведених застережень визначає види економiчної дiяльностi, лiбералiзованi вiдповiдно до статей 97(2) i 98(2) (CSS та IP), стосовно яких застосовуються обмеження щодо постачальникiв договiрних послуг i незалежних фахiвцiв (CSS та IP), i зазначає такi обмеження.

     2. Перелiк складається з наступних елементiв:

     (a) перша колонка зазначається сектор чи пiдсектор, до якого застосовуються обмеження; та

     (b) друга колонка, що описує обмеження, що застосовуються.

     Україна не бере на себе жодних зобов'язань стосовно постачальникiв договiрних послуг i незалежних фахiвцiв вiдносно будь-якого сектора економiчної дiяльностi, за винятком тих, що явно перелiченi нижче.

     3. Пiд час визначення окремих секторiв та пiдсекторiв:

     (a) CPC означає "Класифiкацiя основних продуктiв", як це визначено Статистичним офiсом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 1991;та

     (b) CPC ver. 1.0 означає "Класифiкацiя основних продуктiв", як це визначено Статистичним офiсом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998.

     4. Зобов'язання щодо постачальникiв договiрних послуг i незалежних фахiвцiв не застосовуються у випадках, коли намiр чи результат їхньої тимчасової присутностi полягає у втручаннi або iншому впливi на результат будь-якого спору чи переговорiв мiж працiвниками i менеджментом.

     5. Нижченаведений перелiк не включає в себе заходи, пов'язанi з вимогами i процедурами щодо квалiфiкацiї, технiчними стандартами, лiцензiйними вимогами i процедурами, якщо вони не представляють собою обмеження в значеннi статей 97(2) i 98(2) (CSS та IP). Цi заходи (напр. вимога лiцензування, необхiднiсть визнання квалiфiкацiї у регульованих секторах, необхiднiсть здати спецiальнi iспити, у т.ч. мовнi, та вимога щодо наявностi легального мiсця проживання на територiї, на якiй здiйснюється економiчна дiяльнiсть), навiть якщо вони не перелiченi нижче, застосовуються у будь-якому разi до постачальникiв договiрних послуг i незалежних фахiвцiв Сполученого Королiвства.

     6. Нижченаведений перелiк не включає в себе заходи, якi стосуються субсидiй, що надаються Стороною..

     7. Нижченаведений перелiк не впливає на iснування державних монополiй i виключних прав у вiдповiдних секторах, як це визначено Україною у її Перелiку (Додаток XII-D або Додаток XII-E) до Глави 6 "Заснування, торгiвля послугами та електронна торгiвля" Роздiлу IV цiєї Угоди.

     8. Права i обов'язки, якi виникають у зв'язку з нижченаведеним перелiком, не набувають чинностi самi по собi, й тому не надають прав безпосередньо окремим фiзичним особам чи юридичним особам.

Сектор або пiдсектор Опис застереження
Юридичнi консультацiйнi послуги щодо мiжнародного публiчного права та iноземного права
(СРС 861)
Немає.
Послуги в сферах складання актiв ревiзiї та бухгалтерського облiку
(СРС 86212, крiм "аудиторських послуг", СРС 86213, СРС 86219 та СРС 86220)
Немає.
Послуги у сферi оподаткування
(CPC 863)72
Немає.
Послуги у сферi архiтектури
та
Послуги з планування мiст та в сферi ландшафтної архiтектури
(СРС 8671 та СРС 8674)
Немає.
Iнженернi послуги
та
Комплекснi iнженернi послуги
(CPC 8672 та CPC 8673)
Немає.
Комп'ютернi та пов'язанi з ними послуги
(CPC 84)
Немає.
Послуги у сферi дослiджень та розробок
(CPC 851, 852 крiм послуг психологiв73, 853)
Потрiбна угода щодо надання послуг хостингу iз затвердженими дослiдницькими органiзацiями.
Послуги у сферi реклами
(СРС 871)
Немає.
Консультативнi послуги з питань управлiння
(CPC 865)
Немає.
Послуги, пов'язанi з консультацiями з питань управлiння
(CРС 866)
Немає.
Послуги з технiчних випробувань та проведення аналiзiв
(СРС 8676)
Немає.
Супутнi науково-технiчнi консультацiйнi послуги
(CPC 8675)
Немає.
Послуги з технiчного обслуговування та ремонту суден
(частина CPC 8868)
Немає.
Послуги з технiчного обслуговування та ремонту залiзничного обладнання
(частина CPC 8868)
Немає.
Послуги з технiчного обслуговування та ремонту автомобiлiв, мотоциклiв, снiгомобiлiв та дорожнього транспортного обладнання
(CPC 6112, CPC 6122, part of CPC 8867 та частина CPC 8868)
Немає.
Послуги з технiчного обслуговування та ремонту лiтакiв та їх частин
(частина CPC 8868)
Немає.
Послуги з технiчного обслуговування та ремонту металопродукцiї, (неофiсного) устаткування, (нетранспортного та неофiсного) обладнання та особистих речей та побутових товарiв74
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 та CPC 8866)
Немає.
Послуги з перекладу
(CPC 87905, крiм офiцiйної та сертифiкованої дiяльностi)
Немає.
Робота з дослiдження будiвельної дiлянки
(CPC 5111)
Немає.
Послуги з охорони довкiлля
(CPC 940175, CPC 9402, CPC 9403, CPC 940476, частина CPC 9406077, CPC 9405, частина CPC 9406, CPC 9409)
Немає.
Послуги бюро подорожей та туристичних агентiв (включаючи тур менеджерiв78)
(CPC 7471)
Немає.
Послуги з органiзацiї розваг, крiм аудiовiзуальних послуг (включаючи театр, концерти, цирк i дискотеки)
(CPC 9619)
Може бути потрiбно пiдвищення квалiфiкацiї79.

____________
     72 Не включає до себе юридичнi консультацiйнi та представницькi послуги з питань оподаткування, якi повиннi мiститися у Юридичних консультацiйних послугах щодо публiчного мiжнародного права та iноземного права.
     73 Частина СРС 85201, яка мiститься у Послугах у сферi медицини та стоматологiї.
     74 Технiчне обслуговування та ремонт офiсних пристроїв та обладнання, включаючи комп'ютери (СРС 845), мiстяться у Комп'ютерних послугах.
     75 Вiдповiдає комунально-побутовим стiчним водам.
     76 Вiдповiдає послугам з очищення вихлопних газiв.
     77 Вiдповiдає частинам Послуг iз захисту природи та ландшафтiв.
     78 Постачальники послуг, чиєю функцiєю є супроводження туристичних груп кiлькiстю мiнiмум 10 осiб, без виконання функцiй гiдiв в окремих мiсцях.
     79 Якщо квалiфiкацiю не було отримано в Українi, Україна може оцiнювати, чи є ця квалiфiкацiя еквiвалентною квалiфiкацiї, що потрiбна.

 

ДОДАТОК XIII

ДОДАТОК XIII до Глави 6
IНФОРМАЦIЙНI ЦЕНТРИ

     Буде включено протягом 3 мiсяцiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою вiдповiдно до статтi 103(1) цiєї Угоди.

 

ДОДАТОК XIV

ДОДАТОК XIV до Глави 6
IНДИКАТИВНИЙ ПЕРЕЛIК СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛIВСТВА ВIДПОВIДНИХ РИНКIВ ПРОДУКЦIЇ ТА ПОСЛУГ, ЩО МАЮТЬ БУТИ ПРОАНАЛIЗОВАНI ВIДПОВIДНО ДО СТАТТI 111 ЦIЄЇ УГОДИ

     Рiвень роздрiбної торгiвлi

     Доступ до публiчної мережi стацiонарного телефонного зв'язку для користувачiв-резидентiв та користувачiв-нерезидентiв.

     Рiвень оптової торгiвлi

     1. Походження виклику, здiйсненого зi стацiонарного телефону мережi публiчного користування.

     Для цiлей, визначених цим перелiком, походження виклику включає передачу сигналу, обмеженого таким чином, щоб на нацiональному рiвнi вiдповiдати межам ринку, в рамках якого вiдбувається з'єднання та припинення викликiв, здiйснених зi стацiонарних телефонiв мережi публiчного користування.

     2. Припинення викликiв на окремих стацiонарних телефонах мереж публiчного користування.

     Для цiлей, визначених цим перелiком, припинення виклику включає передачу сигналу, обмеженого таким чином, щоб на нацiональному рiвнi вiдповiдати межам ринку, в рамках якого вiдбувається з'єднання та припинення викликiв, здiйснених зi стацiонарних телефонiв мережi публiчного користування.

     3. Доступ (включаючи спiльний або повнiстю окремий доступ) до iнфраструктури оптової (фiзичної) стацiонарної мережi.

     4. Оптовий широкосмуговий доступ.

     Цей ринок охоплює вiртуальний мережевий доступ або вiдсутнiй механiчнозв'язаний доступ, включаючи стацiонарний доступ до "цифрового потоку". Цей ринок розташований на низхiдному потоцi даних по вiдношенню до механiчнозв'язаного доступу, охопленого ринком 3, описаним вище, тому оптовий широкосмуговий доступ може бути налагоджений з використанням вхiдного сигналу, що поєднується з iншими елементами.

     5. Оптовi сегменти з припинення зв'язку на видiлених лiнiях, не залежно вiд технологiй, що використовується для забезпечення роботи видiленої або спецiалiзованої лiнiї.

     6. Припинення голосових викликiв на окремих мережах мобiльного зв'язку.

 

ДОДАТОК XV

ДОДАТОК XV до Глави 6
IНДИКАТИВНИЙ ПЕРЕЛIК УКРАЇНИ ВIДПОВIДНИХ РИНКIВ, ЩО МАЮТЬ БУТИ ПРОАНАЛIЗОВАНI ВIДПОВIДНО ДО СТАТТI 111 ЦIЄЇ УГОДИ

     Рiвень роздрiбної торгiвлi

     1. Доступ до публiчної мережi стацiонарного телефонного зв'язку для користувачiв-резидентiв.

     2. Доступ до публiчної мережi стацiонарного телефонного зв'язку для користувачiв-нерезидентiв.

     3. Публiчно доступнi мiсцевi та/або нацiональнi послуги стацiонарного телефонного зв'язку для користувачiв-резидентiв.

     4. Публiчно доступнi мiжнароднi послуги стацiонарного телефонного зв'язку для користувачiв-резидентiв.

     5. Публiчно доступнi мiсцевi та/або нацiональнi послуги стацiонарного телефонного зв'язку для користувачiв-нерезидентiв.

     6. Публiчно доступнi мiжнароднi послуги стацiонарного телефонного зв'язку для користувачiв-нерезидентiв.

     7. Мiнiмальний набiр видiлених лiнiй (який включає обумовленi типи видiлених лiнiй до та включаючи 2 Мб/сек).

     Рiвень оптової торгiвлi

     8. Походження виклику, здiйсненого зi стацiонарного телефону мережi публiчного користування.

     9. Припинення виклику на окремих стацiонарних телефонах мереж публiчного користування.

     10. Послуги передачi на стацiонарних телефонних мережах публiчного користування.

     11. Оптовий незв'язаний доступ (включаючи спiльний доступ) до металiчних петель та пiдпетель з метою надання широкосмугових голосових послуг.

     12 Оптовий широкосмуговий доступ.

     13. Оптовi сегменти припинення зв'язку на видiлених лiнiях.

     14. Оптовi канальнi сегменти на видiлених лiнiях.

     15. Доступ до та походження викликiв на телефонних мережах публiчного мобiльного зв'язку.

     16. Припинення голосових викликiв на окремих мережах мобiльного зв'язку.

     17. Оптовий нацiональний ринок мiжнародного роумiнгу на мережах публiчного мобiльного зв'язку.

 

ДОДАТОК XVI

ДОДАТОК XVI до Глави 8
ДЕРЖАВНI ЗАКУПIВЛI

 

ДОДАТОК XVI-A

ДОДАТОК XVI-A до Глави 8
IНДИКАТИВНИЙ ГРАФIК ДОСТУПУ ДО РИНКУ

Етап Iндикативний промiжок часу Доступ до ринку, що надається Сполученому Королiвству з боку України Доступ до ринку, що надається Українi з боку Сполученого Королiвства
1 Набрання чинностi Угодою Контракти на поставку товарiв для центральних органiв влади Контракти на поставку товарiв для центральних органiв влади
2 Набрання чинностi Угодою Контракти на поставку товарiв для державних, регiональних та мiсцевих органiв влади та органiзацiй публiчного права Контракти на поставку товарiв для державних, регiональних та мiсцевих органiв влади та органiзацiй публiчного права
3 Набрання чинностi Угодою Контракти на поставку товарiв для всiх замовникiв комунального сектора Контракти на поставку товарiв для всiх замовникiв
4 31 грудня 2021 року Контракти на надання послуг i виконання робiт та концесiйнi договори всiх замовникiв Контракти на надання послуг i виконання робiт та концесiйнi договори всiх замовникiв
5 31 грудня 2023 року Контракти на надання послуг i виконання робiт для всiх замовникiв комунального сектора Контракти на надання послуг i виконання робiт для всiх замовникiв комунального сектора

 

ДОДАТОК XVI-B

ДОДАТОК XVI-B до Глави 8
IНДИКАТИВНИЙ ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ДЛЯ СПIВРОБIТНИЦТВА

     - навчання в Українi та Сполученому Королiвствi українських службовцiв органiв державної влади, що займаються питаннями державних закупiвель;

     - навчання постачальникiв, якi зацiкавленi в участi в державних закупiвлях;

     - обмiн iнформацiєю та досвiдом, пов'язаними з найкращою практикою i регуляторними правилами у сферi державних закупiвель;

     - пiдвищення функцiональностi веб-сайту державних закупiвель та створення системи монiторингу державних закупiвель;

     - консультацiї та методична допомога з боку Сполученого Королiвства щодо застосування сучасних електронних технологiй у сферi державних закупiвель;

     - змiцнення органiв, вiдповiдальних за забезпечення узгодженої полiтики у всiх аспектах, пов'язаних з державними закупiвлями, та органу з незалежного i неупередженого перегляду рiшень державних замовникiв. (стаття 142(2) цiєї Угоди)

 

ДОДАТОК XVI-C

ДОДАТОК XVI-C до Глави 8
ПОРОГИ
(Стаття 141(3))

     Пороговi значення, про якi йдеться в статтi 141(3), повиннi бути однаковими для обох сторiн:

     (a) 135 000 EUR для державних контрактiв на поставку товарiв та надання послуг для центральних державних органiв, а також розробка вимог до конкурсiв, якi проводять зазначенi державнi органи;

     (b) 209 000 EUR для державних контрактiв на поставку товарiв та надання послуг, на якi не поширюється пункт а;

     (c) 5 225 000 EUR для державних контрактiв на виконання робiт;

     (d) 5 225 000 EUR для державних контрактiв на виконання робiт у комунальному та iнфраструктурному секторах;

     (e) 5 225 000 EUR для державних концесiй;

     (f) 418 000 EUR для державних контрактiв на поставку товарiв та надання послуг у комунальному та iнфраструктурному секторах;

     (g) 750 000 EUR для державних договорiв надання послуг для соцiальних та iнших специфiчних послуг;

     (h) 1 000 000 EUR для договорiв надання послуг для соцiальних та iнших специфiчних послуг у комунальному та iнфраструктурному секторах

 

ДОДАТОК XVII-A

ДОДАТОК XVII-А до Глави 9
ГЕОГРАФIЧНI ЗАЗНАЧЕННЯ - ЗАКОНОДАВСТВОСТОРIН ТА ЕЛЕМЕНТИ РЕЄСТРАЦIЇ I КОНТРОЛЮ

ЧАСТИНА А
Законодавство Сторiн

     Законодавство України

     Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарiв" вiд 16 червня 1999 року та правила його застосування.

     Закон України "Про виноград та виноградне вино" вiд 05 лютого 2006 року й правила його застосування.

     Законодавство Сполученого Королiвства

     Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 вiд 20 березня 2006 року про захист географiчних зазначень i позначень походження сiльськогосподарської продукцiї та продуктiв харчування та правила його застосування.

     Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 вiд 22 жовтня 2007 року про створення спiльної органiзацiї сiльськогосподарських ринкiв i конкретнi положення, що стосуються деяких видiв сiльськогосподарської продукцiї (якi вказанi в документi Single CMO Regulation - загальнi правила органiзацiї ринкiв сiльськогосподарської продукцiї), i правила його застосування.

     Регламент (ЄC) N 110/2008 Європейського парламенту й Ради вiд 15 сiчня 2008 року про визначення, опис, презентацiю, маркування та захист географiчних зазначень спиртних напоїв та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) N 1576/89 i правила його застосування.

     Регламент Ради (ЄЕС) N 1601/91 вiд 10 червня 1991 року, що встановлює загальнi правила визначення, опису й презентацiї ароматизованих вин, напоїв на базi ароматизованих вин i коктейлiв ароматизованих винних продуктiв та правила його застосування.

ЧАСТИНА В
Елементи для реєстрацiї та контролю географiчних зазначень, що згадуються в статтях 192(1) та 192(2) цiєї Угоди

     1. Реєстр, що включає географiчнi зазначення, якi охороняються на територiї.

     2. Адмiнiстративна процедура, яка пiдтверджує, що географiчне зазначення iдентифiкує товар як такий, що походить iз територiї, регiону або мiсцевостi однiєї або кiлькох держав, якщо певна якiсть, репутацiя або iншi характеристики товару суттєво пов'язанi з його географiчним походженням.

     3. Вимога, щоб зареєстрована назва вiдповiдала конкретному продукту або продуктам, для яких розроблено специфiкацiю, яка може бути змiнена лише шляхом належної адмiнiстративної процедури.

     4. Контрольнi положення, якi застосовуються до продукцiї;

     5. Право будь-якого виробника, заснованого на територiї, який передає до системи контролю, виробляти й збувати продукт, маркований назвою, що охороняється, за умови, що виробник дотримується специфiкацiї продукту.

     6. Процедура заперечення, яка дозволяє враховувати законнi iнтереси попереднiх користувачiв назв, незалежно вiд того, чи охороняються цi назви як форма iнтелектуальної власностi чи нi, береться до уваги.

     7. Положення стосовно реєстрацiї, якi можуть включати вiдмову в реєстрацiї, термiнiв, якi є омонiмiчними або частково омонiмiчними iз зареєстрованими термiнами, термiнiв, якi є вживаними у звичайнiй мовi як загальна назва товарiв, термiнiв, що включають назви сортiв рослин та порiд тварин. Такi положення враховують законнi iнтереси всiх зацiкавлених сторiн.

 

ДОДАТОК XVII-B

ДОДАТОК XVII-B до Глави 9
ГЕОГРАФIЧНI ЗАЗНАЧЕННЯ - КРИТЕРIЇ, ЩО ПОВИННI БУТИ ВКЛЮЧЕНI ДО ПРОЦЕДУРИ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОДУКТIВ, ЯКI ЗГАДУЮТЬСЯ В СТАТТЯХ 193(1) ЦIЄЇ УГОДИ

     (a) Перелiк назви (назв) з вiдповiдними, де це можливо, транскрипцiями латинськими або українськими лiтерами.

     (b) Iнформацiя про тип товару.

     (c) Пропозицiя Сполученому Королiвству, Українi або будь-якiй третiй країнi, або будь-якiй фiзичнiй чи юридичнiй особi, яка має законнi iнтереси, заснована або проживає на територiї Сполученого Королiвства, в Українi або в третiй державi, надати заперечення проти такої охорони шляхом подання належно обґрунтованої заяви.

     (d) Заяви про заперечення повиннi надiйти на адресу Уряду Сполученого Королiвства або Уряду України протягом 2 мiсяцiв вiд дати публiкацiї iнформацiйного повiдомлення.

     (e) Заяви про заперечення приймаються лише в тому випадку, якщо вони одержанi протягом термiну, установленого пунктом "d", i якщо вони показують, що охорона запропонованої назви:

     - конфлiктує з назвою сорту рослини, включаючи сорт винограду, або з назвою породи тварини i в результатi може вводити в оману споживача щодо справжнього походження товару;

     - конфлiктує з омонiмiчною назвою та справляє в споживача хибне враження стосовно походження товару з iншої територiї;

     - беручи до уваги репутацiю та славнозвiснiсть певної торговельної марки, а також тривалiсть її вживання, може вводити в оману споживачiв щодо справжньої iдентичностi товару;

     - становить загрозу iснуванню повнiстю або частково iдентичної назви або торговельної марки або iснуванню товарiв, якi законно перебувають на ринку впродовж щонайменше п'яти рокiв до дати публiкацiї цього повiдомлення;

     - конфлiктує з назвою, яка визнається видовою.

     (f) Критерiї, про якi згадується в пунктi "e", оцiнюються стосовно територiї Сполученого Королiвства, що, у випадку прав iнтелектуальної власностi, стосується лише територiї або територiй, де права охороняються, або територiї України.

 

ДОДАТОК XVII-C

ДОДАТОК XVII-C до Глави 9
ГЕОГРАФIЧНI ЗАЗНАЧЕННЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦIЇ ТА ПРОДУКТIВ ХАРЧУВАННЯ, ЗГАДАНI В СТАТТI 192(3) ЦIЄЇ УГОДИ

Сiльськогосподарська продукцiя та продукти харчування, iншi нiж вина, алкоголь i ароматизованi вина Сполученого Королiвства, якi повиннi бути захищенi в Українi

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb Айл оф Мен Менкс Локтон лем Свiже м'ясо (i субпродукти) - баранина
Orkney beef Оркнi бiф Свiже м'ясо (i субпродукти) - яловичина
Orkney lamb Оркнi лем Свiже м'ясо (i субпродукти) - баранина
Scotch Beef Скотч бiф Свiже м'ясо (i субпродукти) - яловичина
Scotch Lamb Скотч лем Свiже м'ясо (i субпродукти) - баранина
Shetland Lamb Шетланд лем Свiже м'ясо (i субпродукти) - баранина
Welsh Beef Уелш бiф Свiже м'ясо (i субпродукти) - яловичина
Welsh lamb Уелш лем Свiже м'ясо (i субпродукти) - баранина
Beacon Fell traditional Lancashire cheese Бiкон Фелл традiшiонал Ланкешер чiз Сири
Bonchester cheese Бончестер чiз Сири
Buxton blue Бокстон блю Сири
Dorset Blue Cheese Дорсет блю чiз Сири
Dovedale cheese Довдейл чiз Сири
Exmoor Blue Cheese Ексмур блю чiз Сири
Single Gloucester Сiнґл Ґлостер Сири
Staffordshire Cheese Стаффордшiр чiз Сири
Swaledale cheese/Swaledale ewesґ cheese Свалдейл чiз/Свалдейл юз чiз Сири
Teviotdale Cheese Тiвiотдейл чiз Сири
West Country farmhouse Cheddar cheese Уест кантрi фармгауз Чеддар чiз Сири
White Stilton cheese/Blue Stilton cheese Уайт Стiлтон чiз/Блю Стiлтон чiз Сири
Melton Mowbray Pork Pie Мелтон Мобрей порк пай М'яснi продукти (варенi, солонi, копченi тощо) - пирiг зi свининою
Cornish Clotted Cream Корнiш клоттед крiм Молочнi продукти (вершки)
Jersey Royal potatoes Джерсi Роял потейтос Овочi - картопля
Arbroath Smokies Арброт Смокiс Риба
Scottish Farmed Salmon Скоттiш фармд самон Риба
Whitstable oysters Уiтстебл ойстерс Молюски (устрицi)
Gloucestershire cider/perry Ґлостершер сайдер/перрi Сидр/перрi
Herefordshire cider/perry Гертфордшер сайдер/ перрi Сидр/перрi
Worcestershire cider/perry Вустершир сайдер/ перрi Сидр/перрi
Kentish ale and Kentish strong ale Кентiш ейл енд Кентiш стронґ ейл Пиво
Rutland Bitter Ратленд Бiттер Пиво

 

ДОДАТОК XVII-D

ДОДАТОК XVII-D до Глави 9
ГЕОГРАФIЧНI ЗАЗНАЧЕННЯ ВИН, АРОМАТИЗОВАНИХ ВИН ТА АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ЗГАДАНI У СТАТТЯХ 192(3) I 192(4) ЦIЄЇ УГОДИ

ЧАСТИНА А
Географiчнi зазначення вин, ароматизованих вин Сполученого Королiвства, якi мають бути захищенi в Українi

Назва, що має бути захищена Транскрипцiя українськими лiтерами
English Vineyards Iнґлiш вiньярдс
Welsh Vineyards Уелш вiньярдс
England whether or not substituted by Berkshire Iнґланд iз замiною чи без на Баркшир
England whether or not substituted by Buckinghamshire Iнґланд iз замiною чи без на Бакiнґгамшир
England whether or not substituted by Cheshire Iнґланд iз замiною чи без на Чешир
England whether or not substituted by Cornwall Iнґланд iз замiною чи без на Корнуол
England whether or not substituted by Derbyshire Iнґланд iз замiною чи без на Дарбiшир
England whether or not substituted by Devon Iнґланд iз замiною чи без на Девон
England whether or not substituted by Dorset Iнґланд iз замiною чи без на Дорсет
England whether or not substituted by East Anglia Iнґланд iз замiною чи без на Iст Англiя
England whether or not substituted by Gloucestershire Iнґланд iз замiною чи без на Ґлостершир
England whether or not substituted by Hampshire Iнґланд iз замiною чи без на Гемпшир
England whether or not substituted by Herefordshire Iнґланд iз замiною чи без на Герефордшир
England whether or not substituted by Isle of Wight Iнґланд iз замiною чи без на Айл оф Уайт
England whether or not substituted by Isles of Scilly Iнґланд iз замiною чи без на Айлс оф Сiллi
England whether or not substituted by Kent Iнґланд iз замiною чи без на Кент
England whether or not substituted by Lancashire Iнґланд iз замiною чи без на Ланкашир
England whether or not substituted by Leicestershire Iнґланд iз замiною чи без на Лестершир
England whether or not substituted by Lincolnshire Iнґланд iз замiною чи без на Лiнкольншир
England whether or not substituted by Northamptonshire Iнґланд iз замiною чи без на Нортгемптоншир
England whether or not substituted by Nottinghamshire Iнґланд iз замiною чи без на Ноттiнгемшир
England whether or not substituted by Oxfordshire Iнґланд iз замiною чи без на Оксфордшир
England whether or not substituted by Rutland Iнґланд iз замiною чи без на Ратланд
England whether or not substituted by Shropshire Iнґланд iз замiною чи без на Шропшир
England whether or not substituted by Somerset Iнґланд iз замiною чи без на Соммерсет
England whether or not substituted by Staffordshire Iнґланд iз замiною чи без на Стаффордшир
England whether or not substituted by Surrey Iнґланд iз замiною чи без на Саррей
England whether or not substituted by Sussex Iнґланд iз замiною чи без на Сассекс
England whether or not substituted by Warwickshire Iнґланд iз замiною чи без на Ворiкшир
England whether or not substituted by West Midlands Iнґланд iз замiною чи без на Уест Мiдлендс
England whether or not substituted by Wiltshire Iнґланд iз замiною чи без на Уiлтшир
England whether or not substituted by Worcestershire Iнґланд iз замiною чи без на Вустершир
England whether or not substituted by Yorkshire Iнґланд iз замiною чи без на Йоркшир
Wales whether or not substituted by Cardiff Уелс iз замiною чи без на Кардiфф
Wales whether or not substituted by Cardiganshire Уелс iз замiною чи без на Кардiганшир
Wales whether or not substituted by Carmarthenshire Уелс iз замiною чи без на Кармантершир
Wales whether or not substituted by Denbighshire Уелс iз замiною чи без на Денбiгшир
Wales whether or not substituted by Gwynedd Уелс iз замiною чи без на Ґвiнет
Wales whether or not substituted by Monmouthshire Уелс iз замiною чи без на Монмитшир
Wales whether or not substituted by Newport Уелс iз замiною чи без на Ньюпорт
Wales whether or not substituted by Pembrokeshire Уелс iз замiною чи без на Пембрукшир
Wales whether or not substituted by Rhondda Cynon Taf Уелс iз замiною чи без на Ронда Кайнон Таф
Wales whether or not substituted by Swansea Уелс iз замiною чи без на Свонзi
Wales whether or not substituted by The Vale of Glamorgan Уелс iз замiною чи без на Вейл оф Ґламорґан
Wales whether or not substituted by Wrexham Уелс iз замiною чи без на Рексем

Географiчнi зазначення вин України, якi мають бути захищенi в Сполученому Королiвствi

Назва, що має бути захищена Транскрипцiя латинськими лiтерами
Сонячна Долина Soniachna Dolyna
(Soniachna Dolina)
Новий Свiт Novyj Svit
(Novy Svet)

ЧАСТИНА В
Географiчнi зазначення алкогольних напоїв Сполученого Королiвства, якi мають бути захищенi в Українi

Назва, що має бути захищена Транскрипцiя українськими лiтерами
Scotch Whisky Скотч уiскi
Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky1 Айрiш Уiскi / Iшке Баха Ееренок / Айрiш Уiскi
Irish Cream2 Айрiш Крiм
Irish Poteen / Irish Pуitнn3 Айрiш Потiн / Айрiш Почiн

____________
     1 Географiчне зазначення Irish Whiskey/ Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky охоплює whisky/whiskey виготовлене в Iрландiї та Пiвнiчнiй Iрландiї.
     2 Географiчне зазначення Irish Cream охоплює вiдповiдний лiкер, виготовлений в Iрландiї та Пiвнiчнiй Iрландiї.
     3 Географiчне зазначення "Irish Poteen/Irish Pуitнn" охоплює вiдповiдний алкогольний напiй, виготовлений в Iрландiї та Пiвнiчнiй Iрландiї.

Спiльна декларацiя щодо права використання певних назв

     Україна зберiгає за собою право вживати у торгiвлi певнi назви, що є найменуваннями географiчних областей у складi територiї країни, такi як:

     - Шарин,

     - Добрушине,

     - Тарнава,

     - Карпатськi (карпатський),

     - Троян,

     - Бистриця,

     - Марамуреш,

     - Боровичi,

     - Орiховець,

     - Самбiр

     - Брестiв

     - Переяславське

     - Вiднiв

     - Вербиця

     - Драгово

     - Карлiвка

     - Лозниця

     - Люблинець

     - Мельники

     - Загора

     - Нове село

     - Русiв

     - Слов'янськ

     - Сливине

     - Чорноморський район

     - Болярка

     - Чехи

     - Мельнич

     - Мельниця

     - Коса

     - Коси

     - Македони

     - Кропи

     - Аркадiя

     - Iонине

     - Коропи

     - Маркопiль

     - Мартини

     - Шампанiя,

     - Пила

     - Бурдей

     - Кодак

     - Меленi

     - Корна

     - Брем

     - Лядова

     - Романiв

     - Вiльне

     - Шарин

     - Iрпiнь

     - Ренi

     - Славута

     - Красногiрка

     - Їжакiвка

     - Тиха

     - Земляне

     - Таврiя

     - Созань

     - Баба-Даг

     - Бiла Криниця

     - Долинська

     - Приморськ

     - Приморське

     - Приморський

     - Дунайсько

     - Стрекiв (стрекiвський)

     - Карпати

     - Карпати Вербовець (вербовецький)

     - Карпати Тарнавка (тарнавський)

     - Карпати Долинне, Долинка

     - Карпати Ступакiвка (ступакiвський)

     - Карпати Загора (загорський)

     - Житанi (житанський)

     - Врубiвський

     - Теково (текiвський)

     - Радошинка

     - Фiлянiвка (фiлянiвський)

     - Гонтiвка (гонтiвський)

     - Вiнниця (вiнницький)

     - Велика Тур'я

     - Мала Тур'я

     - Нове Мiсто

     - Черняхiв

     - Михайлiвка (михайлiвський)

     - Молдовка (молдовський)

     - Галичина (Галичина)

     або загальних назв українською мовою:

     Med; англiйською honey (зменшувальна форма: Medok)

     Kawa; англiйською Coffee

     згiдно з положеннями Пiдроздiлу 3 (Географiчнi зазначення) Глави 9 (Iнтелектуальна власнiсть) Роздiлу IV даної Угоди i зокрема згiдно зi Статтею 194 (Обсяг охорони географiчних зазначень) вiдповiдно.

Спiльна декларацiя щодо назви "Кагор"

     Україна може продовжувати вживання назви "Кагор" на власнiй територiї для українських крiплених вин, вироблених вiдповiдно до основних вимог, що наведенi нижче:

     - виробленi з мiсцевих сортiв винограду та сусла,

     - бродiння зупинено шляхом додання етилового спирту,

     - вмiст алкоголю у кiнцевому продуктi становить 15 - 17 % об.,

     - вмiст цукру у кiнцевому продуктi становить 140 - 200 г/л.

 

ДОДАТОК XVIII

ДОДАТОК XVIII до Глави 10
ГЛОСАРIЙ ТЕРМIНIВ

     Наступний глосарiй термiнiв призначений для пояснення значень певних термiнiв, що використовуються в Главi 10 Роздiлу IV ("Конкуренцiя") цiєї Угоди. Цей глосарiй не має юридичної сили й не обмежує розумiння положень цiєї Глави.

     (a) Послуги, що становлять загальний економiчний iнтерес (ПЗЕI): цей термiн визначає економiчну дiяльнiсть, яку органи державної влади визначають як таку, що має особливу важливiсть для громадян, i яка не могла б здiйснюватися (або здiйснювалася б за iнших умов) у разi вiдсутностi державного втручання. Ця дiяльнiсть має особливi характеристики в порiвняннi iз загальним економiчним iнтересом iнших видiв економiчної дiяльностi.

     (b) Державнi пiдприємства: будь-яке пiдприємство, щодо якого державнi органи прямо чи опосередковано здiйснюють визначальний вплив через право власностi на нього, фiнансову участь у ньому або правила управлiння ним.

     (c) Виключнi права: це права, якi надаються Сполученим Королiвством або Україною певному пiдприємству будь-яким законодавчим, регуляторним чи адмiнiстративним актом, що забезпечує йому право надавати послугу чи здiйснювати дiяльнiсть у межах певної географiчної одиницi.

     (d) Спецiальнi права: це права, наданi Сполученим Королiвством або Україною обмеженiй кiлькостi пiдприємств, якi, у межах певної географiчної територiї та в iнший спосiб, нiж обумовлено об'єктивними, пропорцiйними та недискримiнацiйними критерiями:

     - обмежують до двох чи бiльше кiлькiсть таких пiдприємств, яким дозволяється надавати послугу чи здiйснювати дiяльнiсть, або

     - визначають декiлька конкуруючих пiдприємств, яким дозволяється надавати послуги чи здiйснювати дiяльнiсть, або

     - надають будь-якому пiдприємству або пiдприємствам будь-якi правовi або регуляторнi переваги, якi iстотно впливають на здатнiсть будь-якого iншого пiдприємства надавати таку ж послугу або здiйснювати таку ж дiяльнiсть у межах тiєї ж географiчної одиницi за практично однакових умов.

     (e) Державна монополiя комерцiйного характеру: державнi монополiї комерцiйного характеру є монополiями, через якi центральнi, регiональнi чи мiсцевi органи влади або будь-якi iншi державнi установи Сторони можуть, вiдповiдно до закону чи фактично, контролювати, визначати чи суттєво впливати, прямо чи опосередковано, на iмпорт чи експорт мiж Сторонами. Положення Угоди стосовно державних монополiй комерцiйного характеру застосовуються також до монополiй, уповноважених Сторонами.

 

ДОДАТОК XIX

ДОДАТОК XIX до Глави 14
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

     ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. У Главi 14 ("Вирiшення спорiв") Роздiлу IV цiєї Угоди та вiдповiдно до цих правил:

     "adviser" (консультант) означає особу, найняту Стороною для консультування або допомоги у зв'язку з арбiтражним провадженням;

     "arbitration panel" (арбiтражна група) означає групу, створену згiдно зi статтею 293 цiєї Угоди;

     "arbitrator" (арбiтр) означає члена арбiтражної групи, створеної згiдно зi статтею 293 цiєї Угоди;

     "assistant" (помiчник) означає особу, яка згiдно з умовами призначення арбiтра проводить дослiдження або допомагає арбiтру;

     "complaining Party" (Сторона-скаржник) означає Сторону, що подає запит на створення арбiтражної групи згiдно зi статтею 292 цiєї Угоди;

     "expert" означає особу, яка надає спецiальну iнформацiю, думку чи пораду;

     "staff" стосовно арбiтра чи посередника, означає осiб, якi перебувають пiд впорядкуванням та контролем арбiтра чи посередника, але не асистенти;

     "Party complained against" (Сторона-вiдповiдач) означає Сторону, яку обвинувачують у порушеннi цiєї Угоди;

     "representative of a Party" (представник Сторони) означає службовця або будь-яку особу, призначену державною установою, агентством чи iншою юридичною особою публiчного права Сторони, яка представляє Сторону в спорi згiдно iз цiєю Угодою;

     "day" (день) означає календарний день.

     2. Сторона-вiдповiдач повинна вiдповiдати за матерiально-технiчне забезпечення процесу вирiшення спорiв, зокрема органiзацiю слухання, якщо не домовлено про iнше. Проте обидвi Сторони повиннi роздiлити витрати стосовно органiзацiйних заходiв, у тому числi винагорода та витрати арбiтрiв, а також будь-якi загальнi витрати, понесенi рутинним функцiонуванням арбiтражної групи.

     ПОВIДОМЛЕННЯ

     3. Сторони i арбiтражна група повиннi надсилати будь-який запит, повiдомлення, письмове подання або iнший документ з врученням пiд розпис, рекомендованим листом, кур'єром, за допомогою факсимiльного зв'язку, телекса, телеграфу або iншими засобами телекомунiкацiї, що передбачають здiйснення запису про вiдправлення.

     4. Будь-яка Сторона повинна забезпечити копiєю своїх письмових подань iншу Сторону та кожного арбiтра. Також потрiбно надати копiю документа в електронному форматi.

     5. Усi повiдомлення, у тому числi запити стосовно консультацiй, необхiдно надсилати Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України, Мiнiстерству закордонних справ України, Департаменту мiжнародної торгiвлi Сполученого Королiвства та правонаступникам вищезгаданих департаментiв вiдповiдно.

     6. Незначнi помилки редакцiйного характеру в будь-якому запитi, повiдомленнi, письмовому поданнi або iншому документi, що стосується арбiтражного провадження, мають бути виправленi шляхом надання нового документа iз чiтко позначеними змiнами.

     7. Якщо останнiй день надання документа припадає на офiцiйний вихiдний день України або iнститутiв Сполученого Королiвства, цей документ має бути надано наступного робочого дня.

     ПОРУШЕННЯ АРБIТРАЖНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

     8. Якщо Сторони не домовились про iнше, вони мають зустрiтися з арбiтражною групою протягом семи днiв пiсля дати її створення з метою визначення таких питань, якi Сторони або арбiтражна група вважають за потрiбне, у тому числi стосовно винагороди та компенсацiї витрат, що мають бути сплаченi арбiтрам i якi повиннi визначатись вiдповiдно до стандартiв СОТ.

     ПЕРШI ПИСЬМОВI ПОДАННЯ

     9. Сторона-скаржник повинна надати свої першi подання у письмовiй формi не пiзнiше 20 днiв пiсля дати створення арбiтражної групи. Сторона-вiдповiдач повинна надати свої зустрiчнi подання у письмовiй формi не пiзнiше 20 днiв пiсля дати надiслання перших письмових подань.

     РОБОТА АРБIТРАЖНОЇ ГРУПИ

     10. Голова арбiтражної групи повинен вести всi засiдання. Арбiтражна група може делегувати головi повноваження для прийняття адмiнiстративних та процедурних рiшень.

     11. Якщо Угода не передбачає iншого та без шкоди для пункту 24, арбiтражна група може здiйснювати свою дiяльнiсть у будь-який спосiб, у тому числi за допомогою телефону, факсимiльного або комп'ютерного зв'язку.

     12. Тiльки арбiтри можуть брати участь у засiданнях арбiтражної групи, але арбiтражна група може дозволяти помiчникам арбiтрiв, адмiнiстративному персоналу, усним перекладачам та письмовим перекладачам бути присутнiми на засiданнях.

     13. Ухвалення будь-яких постанов повинно лишатися функцiєю виключно арбiтражної групи i не може делегуватися.

     14. Коли виникає процедурне питання, на яке не поширюється положення цiєї Угоди та її Додаткiв, арбiтражна група може застосувати будь-яку належну процедуру за умови, що зазначена процедура забезпечує рiвне ставлення до Сторiн та є сумiсною iз цiєю Угодою та її Додатками.

     15. Коли арбiтражна група вважає, що iснує необхiднiсть у внесеннi змiн до строкiв арбiтражного провадження або у внесеннi будь-яких процедурних або адмiнiстративних уточнень, вона повинна письмово iнформувати Сторони щодо причин таких змiн чи уточнень, а також стосовно необхiдного для цього часу. Строки, зазначенi у статтi 296(2) цiєї Угоди, не повиннi бути змiненi без згоди Сторiн.

     ЗАМIНА

     16. Якщо арбiтр не може брати участi в арбiтражному провадженнi, вийшов зi складу групи або має бути замiнений, замiна повинна проводитись вiдповiдно до статей 293(3) та (4) цiєї Угоди.

     17. Якщо Сторона вважає, що арбiтр не вiдповiдає вимогам Кодексу поведiнки i тому вимагає замiни, ця Сторона повинна iнформувати iншу Сторону протягом 15 днiв пiсля дати, коли стало вiдомо про обставини порушення арбiтром Кодексу поведiнки.

     18. a) Якщо Сторона вважає, що будь-який арбiтр (крiм голови) не вiдповiдає вимогам Кодексу поведiнки, Сторони мають провести консультацiї i, якщо вони дiйшли згоди, замiнити арбiтра шляхом процедур, визначених у статтi 293(3) i (4) цiєї Угоди.

     b) Якщо Сторони не можуть дiйти згоди щодо необхiдностi замiни арбiтра, будь-яка зi Сторiн може подати запит стосовно вирiшення цього питання до голови арбiтражної групи, чиє рiшення буде остаточним.

     c) Якщо вiдповiдно до такого запиту голова групи вирiшує, що арбiтр не вiдповiдає вимогам Кодексу поведiнки, вiн/вона повинен/повинна обрати нового арбiтра шляхом жеребкування серед осiб, з яких згiдно зi статтею 308(1) цiєї Угоди обирали арбiтра, що тепер вимагає замiни. Якщо зазначеного арбiтра було обрано Сторонами згiдно зi статтею 293(2) цiєї Угоди, замiну мають обрати шляхом жеребкування серед осiб, запропонованих Стороною-скаржником та Стороною-вiдповiдачем згiдно зi статтею 308(1) цiєї Угоди. Обрання нового арбiтру повинно здiйснюватися за присутностi Сторiн та протягом п'яти днiв пiсля дати надання запиту головi арбiтражної групи.

     19. a) Якщо Сторона вважає, що голова арбiтражної групи не вiдповiдає вимогам Кодексу поведiнки, Сторони мають провести консультацiї i, якщо вони дiйшли згоди, замiнити арбiтра шляхом процедур, визначених у статтi 293(3) i (4)

     цiєї Угоди.

     b) Якщо Сторони не дiйшли згоди щодо необхiдностi замiни голови арбiтражної групи, будь-яка зi Сторiн може подати запит стосовно зайняття цiєї посади одним iз членiв групи, що залишилися, згiдно зi статтею 308(1) цiєї Угоди. Його чи її iм'я повинно бути обране шляхом жеребкування в присутностi Сторiн головою Комiтету з питань торгiвлi або його заступником. Рiшення цiєї особи щодо необхiдностi замiни голови групи буде остаточним.

     c) Якщо ця особа вирiшує, що цей голова групи не вiдповiдає вимогам Кодексу поведiнки, вiн/вона повинен/повинна обрати нового голову групи шляхом жеребкування серед осiб, якi згiдно зi статтею 308(1) цiєї Угоди можуть виконувати обов'язки голови групи. Це обрання нового голови повинно бути здiйснено за присутностi Сторiн та протягом п'яти днiв пiсля дати подання запиту, зазначеного в цьому пунктi.

     20. Арбiтражне провадження має бути призупинено на строк, необхiдний для виконання процедур, передбачених у пунктах 16, 17, 18 та 19.

     СЛУХАННЯ

     21. Голова групи повинен затвердити дату i час слухання за результатами консультацiй зi Сторонами та iншими членами арбiтражної групи i пiдтвердити це письмово для обох Сторiн. Загальнодоступнiсть цiєї iнформацiї є обов'язком Сторони, яка вiдповiдає за матерiально-технiчне забезпечення арбiтражного провадження, за винятком тих випадкiв, коли засiдання є закритим для громадськостi. Якщо Сторони не заперечують, арбiтражна група може вирiшити не проводити слухання.

     22. Якщо Сторони не домовились про iнше, слухання має вiдбутись у м. Лондон, якщо Стороною-скаржником є Україна, та у м. Київ, якщо Стороною-скаржником є Сполучене Королiвство.

     23. Арбiтражна група може скликати додатковi слухання за згодою Сторiн.

     24. Усi арбiтри мають бути присутнi протягом усього слухання.

     25. Наступнi особи можуть бути присутнi на слуханнi незалежно вiд того, чи є воно публiчним, чи нi:

     (a) представники Cторiн;

     (b) радники Сторiн;

     (c) адмiнiстративний персонал, уснi перекладачi, письмовi перекладачi i стенографи; а також

     (d) помiчники арбiтрiв.

     Тiльки представники i радники Сторiн можуть звертатися до арбiтражної групи.

     26. Не пiзнiше нiж за п'ять днiв до дати слухання кожна Сторона повинна надати арбiтражнiй групi список з iменами осiб, якi будуть виступати на слуханнi вiд iменi Сторони, та iмена iнших представникiв або радникiв, якi будуть присутнi на засiданнi.

     27. Слухання арбiтражної групи повиннi бути вiдкритими для громадськостi, за винятком тих випадкiв, коли Сторони вирiшують, що слухання має бути повнiстю або частково закритим для громадськостi. Однак арбiтражна група повинна збиратись у форматi закритого засiдання, якщо подання та аргументи Сторiн мiстять конфiденцiйну iнформацiю.

     28. Арбiтражна група має проводити всi слухання в однаковий спосiб та переконатись, що Сторонi-скаржнику i Сторонi-вiдповiдачу надано однаковий час для виступу:

     Аргумент

     (a) аргумент Сторони-скаржника

     (b) аргумент Сторони-вiдповiдача

     Спростування

     (a) аргумент Сторони-скаржника

     (b) заперечення Сторони-вiдповiдача

     29. Арбiтражна група може скерувати запитання iншiй Сторонi у будь-який час протягом слухання.

     30. Арбiтражна група має забезпечити можливiсть пiдготування стенограми кожного слухання i надати записи Сторонам якомога швидше. Витрати на запис та вартiсть транскрипцiї та копiювання Сторони несуть однаково.

     31. Будь-яка зi Сторiн може подати додаткове письмове подання стосовно будь-якого питання, що виникло пiд час слухання протягом 10 днiв пiсля нього.

     ПИСЬМОВI ЗАПИТАННЯ

     32. Арбiтражна група може надсилати письмове запитання однiй чи обом Сторонам у будь-який час протягом арбiтражного провадження. Кожна Сторона повинна отримати копiю будь-якого iз запитань арбiтражної групи.

     33. Сторона повинна надати iншiй Сторонi копiю своїх письмових вiдповiдей на запитання арбiтражної групи. Кожна Сторона повинна мати здатнiсть здiйснити письмове коментування вiдповiдi iншої Сторони протягом п'яти днiв пiсля дати надiслання.

     КОНФIДЕНЦIЙНIСТЬ

     34. Сторони та їхнi радники повиннi пiдтримувати конфiденцiйнiсть слухань арбiтражної групи в разi, якщо слухання були закритими вiдповiдно до пункту 27. Кожна Сторона та її консультанти повиннi вважати конфiденцiйною будь-яку iнформацiю, що надана Стороною ("Сторона, що подає") арбiтражнiй групi i яку Сторона, що подає, визначає як конфiденцiйну. У випадках, коли Сторона надає арбiтражнiй групi конфiденцiйну версiю своїх письмових подань, вона також повинна у разi запиту iншої Сторони забезпечити неконфiденцiйне резюме iнформацiї, яка мiститься у поданнях i не може розголошуватися, не пiзнiше 15 днiв пiсля дати подання запиту або подання, залежно вiд того, що вiдбулося пiзнiше. Нiщо в цих правилах не повинно перешкоджати Сторонi пiд час оприлюднення власної позицiї, за винятком тих випадкiв, коли така iнформацiя є конфiденцiйною.

     КОНТАКТИ ЗА ВIДСУТНОСТI ОДНIЄЇ ЗI СТОРIН

     35. Арбiтражна група не повинна проводити засiдання або зустрiчатись з однiєю зi Сторiн за вiдсутностi iншої.

     36. Жодний iз членiв арбiтражної групи не має права обговорювати будь-якi аспекти предмету арбiтражного провадження з однiєю Стороною або двома Сторонами зi Сторiн за вiдсутностi iнших арбiтрiв.

     ПОДАННЯ ВIД AMICUS CURIAE

     37. Якщо Сторони не домовились про iнше протягом трьох днiв пiсля дати створення арбiтражної групи, арбiтражна група може отримувати добровiльнi письмовi подання вiд заiнтересованої фiзичної або юридичної особи, що знаходиться на територiї Сторiн, за умови, що цi подання зробленi протягом 30 днiв з дати створення арбiтражної групи, а також є стислими з урахуванням усiх додаткiв i безпосередньо стосуються фактичних або правових питань, якi розглядаються арбiтражною групою. Арбiтражна група може прийняти рiшення щодо введення обмеження кiлькостi сторiнок для таких подань.

     38. Письмове подання має мiстити опис фiзичної або юридичної особи, яка надiслала це подання, включаючи її адресу, вид її дiяльностi та джерело її фiнансування, а також вказувати на характер iнтересiв, який ця особа має у поточному арбiтражному провадженнi.

     39. Арбiтражна група має перелiчити у своїх постановах усi подання, якi було отримано нею та якi вiдповiдають вищезазначеним правилам. Арбiтражна група не зобов'язана у своїх постановах звертатися до фактичних або правових аргументiв, зроблених у подiбних документах. Будь-яку документацiю, отриману арбiтражною групою згiдно iз цим правилом, необхiдно подати на розгляд Сторiн.

     ВИПАДКИ КРАЙНЬОЇ НЕОБХIДНОСТI

     40. У випадках крайньої необхiдностi, що згаданi у статтi 296(2) цiєї Угоди, арбiтражна група повинна вiдповiдним чином скорегувати строки, зазначенi у цих правилах.

     ПИСЬМОВИЙ ТА УСНИЙ ПЕРЕКЛАД

     41. Пiд час консультацiй, згаданих у статтi 291 цiєї Угоди, i не пiзнiше самого засiдання, зазначеного у пунктi 8 цих Правил процедури, Сторони повиннi намагатися домовитися про робочу мову арбiтражного провадження.

     42. Якщо Сторони не можуть домовитися про спiльну робочу мову, кожна Сторона повинна негайно забезпечити можливiсть i понести витрати на переклад своїх письмових подань мовою, обраною iншою Стороною, i Сторона-вiдповiдач має забезпечити усний переклад усних подань мовою, обраною Сторонами.

     43. Постанови арбiтражної групи мають бути запротокольованi мовою або мовами, обраними Сторонами.

     44. Витрати на переклад будь-якої з постанов арбiтражної групи необхiдно роздiлити на рiвнi частини мiж Сторонами.

     45. Будь-яка Сторона може надавати коментарi щодо будь-якої з версiй перекладу документа, оформленого вiдповiдно до цих правил.

     ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКIВ

     46. У випадку, коли завдяки застосуванню пункту 7 цих Правил процедури Сторони отримують документ у рiзнi днi, будь-який строк, що обчислено на пiдставi дати отримання цього документа, необхiдно обчислити з урахуванням дати пiзнiшого отримання.

     IНШI ПРОЦЕДУРИ

     47. Цi Правила процедури також застосовуються до процедур, що встановленi згiдно зi статтями 298(2), 299(2), 301(3) i 302(2) цiєї Угоди. Тим не менш, строки, зазначенi у цих Правилах процедури, повиннi бути скорегованi вiдповiдно до спецiальних строкiв, що передбачаються для прийняття постанови арбiтражною групою у таких iнших процедурах.

     ВИТРАТИ

     Кожен арбiтр повинен вести запис та вести остаточний облiк часу, вiдведеного на провадження, та його витрат, а також часу та витрат своїх помiчникiв.

 

ДОДАТОК XX

ДОДАТОК XX до Глави 15
КОДЕКС ПОВЕДIНКИ ЧЛЕНIВ АРБIТРАЖНОЇ ГРУПИ I ПОСЕРЕДНИКIВ

     Визначення

     1. У цьому Кодексi поведiнки:

     (a) "arbitrator" (арбiтр) означає члена арбiтражної групи, створеної згiдно зi статтею 293 цiєї Угоди;

     (b) "mediator" (посередник) означає особу, що проводить процедуру посередництва згiдно з Главою 15 ("Механiзм посередництва") Роздiлу IV;

     (c) "candidate" (кандидат) означає фiзичну особу, чиє iм'я є у списку арбiтрiв згiдно зi статтею 308 цiєї Угоди i яка розглядається для обрання на посаду члена арбiтражної групи згiдно зi статтею 293 цiєї Угоди;

     (d) "assistant" (помiчник) означає особу, яка за умовами призначення арбiтром чи посередником проводить дослiдження або допомагає арбiтру чи посереднику;

     (e) "proceeding" (провадження), якщо не зазначено iнше, означає арбiтражне провадження або процедуру посередництва згiдно з цiєю Угодою;

     (f) "staff" (персонал), стосовно арбiтра чи посередника, означає осiб, якими вони керують, але не помiчникiв.

     Вiдповiдальнiсть у процесi

     2. Кожний кандидат i арбiтр чи посередник має уникати зловживань повноваженнями, повинен бути незалежним та неупередженим, повинен уникати прямого або непрямого конфлiкту iнтересiв i має дотримуватись вищих стандартiв поведiнки таким чином, щоб це сприяло незалежностi, неупередженостi механiзму вирiшення спорiв. Колишнi кандидати, арбiтри чи посередники повиннi дотримуватись зобов'язань, зазначених у пунктах 15, 16, 17 i 18 цього Кодексу поведiнки.

     Зобов'язання щодо розголошення iнформацiї

     3. Перед пiдтвердженням обрання на посаду арбiтра або посередника кандидат має розголосити будь-який iнтерес, вiдносини або обставини, якi ймовiрно впливатимуть на його незалежнiсть та неупередженiсть чи можуть створити враження зловживання або упередженостi пiд час провадження. У зв'язку iз цим кандидат має докласти всiх обґрунтованих зусиль, щоб дiзнатися про будь-якi такi iнтереси, вiдносини та обставини.

     4. Кандидат i арбiтр чи посередник повиннi передати iнформацiю щодо фактичного або можливого порушення цього Кодексу поведiнки виключно Комiтету з питань торгiвлi для розгляду Сторонами.

     5. У разi обрання на цю посаду арбiтр чи посередник повинен, як i ранiше, докладати всiх обґрунтованих зусиль, щоб дiзнатися про будь-якi iнтереси, вiдносини та обставини згiдно з пунктом 3 цього Кодексу поведiнки, i повинен розголосити їх у разi наявностi. Зобов'язання щодо розголошення є постiйним обов'язком, який вимагає вiд арбiтра чи посередника не приховувати подiбнi iнтереси, вiдносини або обставини, що можуть виникнути на будь-якому етапi провадження. Член групи повинен розголосити такi iнтереси, вiдносини або обставини шляхом письмового iнформування Комiтету з питань торгiвлi для розгляду Сторонами.

     Обов'язки арбiтрiв чи посередникiв

     6. У разi обрання арбiтр чи посередник повинен обережно, оперативно, старанно та справедливо виконувати свої обов'язки протягом усього провадження.

     7. Арбiтр чи посередник повинен розглядати лише тi питання, що виникають пiд час провадження i є необхiдними для прийняття постанов; вiн не може передавати цi обов'язки будь-якiй iншiй особi.

     8. Арбiтр чи посередник повиннi здiйснити вiдповiднi заходи, щоб переконатися, що його помiчники та персонал ознайомленi з пунктами 2, 3, 4, 5, 16, 17 i 18 Кодексу поведiнки та виконують їх.

     9. Без шкоди для статтi 315 цiєї Угоди арбiтр або посередник не повинен вступати в контакт з однiєю Стороною за вiдсутностi iншої пiд час провадження.

     Незалежнiсть та неупередженiсть арбiтрiв чи посередникiв

     10. Арбiтр чи посередник повинен бути незалежним i неупередженим та уникати дiй, що можуть створити враження зловживання або упередженостi, i не повинен керуватися власними iнтересами, зовнiшнiм тиском, полiтичними поглядами, протестами громадськостi i лояльнiстю до Сторони або страхом критики.

     11. Арбiтр чи посередник не повинен прямо або опосередковано виконувати будь-якi зобов'язання або приймати заохочення, що можуть будь-яким чином впливати (або створювати враження впливу) на сумлiнне виконання його обов'язкiв.

     12. Арбiтр чи посередник не може використовувати своє положення в арбiтражнiй групi на власну користь або у приватних iнтересах i має уникати дiй, якi можуть справити враження, нiби iншi особи займають особливе положення i тому можуть впливати на його дiї.

     13. Арбiтру чи посереднику не дозволено мати фiнансовi, дiловi, професiйнi, сiмейнi або соцiальнi вiдносини чи обов'язки, що можуть впливати на його дiї або твердження.

     14. Арбiтр чи посередник повинен уникати будь-яких вiдносин або утворення фiнансових iнтересiв, якi ймовiрно впливатимуть на його неупередженiсть чи можуть створити враження зловживання або упередженостi.

     Обов'язки колишнього арбiтра або посередника

     15. Усi колишнi арбiтри чи посередники повиннi уникати дiй, що можуть створити враження, нiби цi особи дiють упереджено пiд час виконання своїх обов'язкiв або отримують переваги вiд будь-якого рiшення чи постанови арбiтражної групи або вiд консультативного висновку.

     Конфiденцiйнiсть

     16. Нiхто з дiючих або колишнiх арбiтрiв чи посередникiв не повинен будь-коли розголошувати або використовувати непублiчну iнформацiю стосовно провадження або iнформацiю, що отримано пiд час провадження, крiм тих випадкiв, коли це здiйснюється в iнтересах провадження, i в жодному разi не повинен розголошувати чи використовувати будь-яку таку iнформацiю на власну або чиюсь користь чи з метою заподiяння шкоди iнтересам iнших осiб.

     17. Арбiтр не повинен розголошувати постанови або частин постанов арбiтражної групи ранiше, нiж їх буде опублiковано згiдно iз цiєю Угодою.

     18. Арбiтр чи колишнiй арбiтр не повинен будь-коли розголошувати iнформацiю щодо засiдань арбiтражної групи або точок зору арбiтрiв.

 

Протокол I
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦIЇ "ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ" ТА МЕТОДIВ АДМIНIСТРАТИВНОГО СПIВРОБIТНИЦТВА

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1
Визначення

     Для цiлей цього Протоколу:

     (a) "виробництво" означає будь-який рiзновид обробки або переробки, у тому числi збирання та спецiалiзованi операцiї;

     (b) "матерiал" означає будь-який iнгредiєнт, сировину, компонент або частину i т. iн., що використовується пiд час виробництва товару;

     (c) "товар" означає продукцiю, що випускається, навiть якщо вона призначена для подальшого виробництва;

     (d) "майно" означає товари й матерiали;

     (e) "митна вартiсть" означає вартiсть, як її визначено вiдповiдно до Угоди щодо впровадження статтi VII Генеральної Угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 р.;

     (f) "цiна на умовах франко-завод" означає цiну товару, сплачену виробнику в Сполученому Королiвствi або Українi, на пiдприємствi якого проведено останню обробку чи переробку, за умови, що цiна враховує вартiсть усiх матерiалiв, використаних у складi товару, за винятком будь-яких внутрiшнiх податкiв, якi вiдшкодованi або можуть бути вiдшкодованi в разi експорту отриманого товару;

     (g) "вартiсть матерiалiв" означає митну вартiсть пiд час ввезення на територiю країни товарiв iншого походження або, якщо це невiдомо й не може бути встановлено, першу адекватну цiну подiбних матерiалiв у межах Сполученого Королiвства або України;

     (h) "вартiсть матерiалiв, що походять iз певної країни" означає вартiсть матерiалiв, зазначених у пунктi (g), з урахуванням mutatis mutandis;

     (i) "додана вартiсть" має бути прийнята як цiна на умовах франко-завод за вiдрахуванням митної вартостi кожного з використовуваних матерiалiв, що походять з iнших країн, вiдповiдно до статей 3 та 4 цього Протоколу, щодо яких застосовується кумуляцiя, або у випадку, якщо митна вартiсть невiдома або не може бути встановлена, за митну вартiсть приймається перша встановлена цiна, сплачена в Сполученому Королiвствi або Українi;

     (j) "групи" та "позицiї" позначають групи й позицiї (код iз чотирьох знакiв) у номенклатурi Гармонiзованої системи опису й кодування товарiв, на яку цей Протокол посилається як на "Гармонiзовану систему" або "ГС";

     (k) "класифiкований" вiдноситься до класифiкацiї товару чи матерiалу за конкретною позицiєю;

     (l) "партiя товару" означає товари, що або одночасно посилаються вiд одного експортера одному одержувачу, або зазначенi в одному транспортному документi, що регламентує їх вiдправку вiд експортера одержувачу, або, за вiдсутностi такого документа, у єдиному iнвойсi;

     (m) "територiї" розповсюджуються на територiальнi води;

     (n) "Включенi Додатки I-IV b" означають Додатки I-IV b Додатку I до Регiональної конвенцiї про панєвросередземноморськi преференцiйнi правила походження1, оскiльки цi додатки включенi в статтю 39 цього Протоколу.

____________
     1 Посилання на текст Регiональної конвенцiї про панєвросередземноморськi преференцiйнi правила походження означають Регiональну конвенцiю про панєвросередземноморськi преференцiйнi правила походження на дату пiдписання цiєї Угоди.

РОЗДIЛ II
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦIЇ "ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ"

Стаття 2
Загальнi вимоги

     1. З метою впровадження цiєї Угоди перелiченi далi товари мають вважатися як такi, що походять зi Сполученого Королiвства:

     (a) товари, цiлком виробленi в Сполученому Королiвствi, як це визначається в статтi 5 цього Протоколу;

     (b) товари, отриманi в Сполученому Королiвствi з матерiалiв, якi не були виробленi цiлком на його територiї, за умови, що такi матерiали пройшли достатню обробку чи переробку в Сполученому Королiвствi вiдповiдно до статтi 6 цього Протоколу.

     2. З метою впровадження цiєї Угоди перелiченi далi товари мають вважатися як такi, що походять з України:

     (a) товари, цiлком виробленi в Українi, як це визначається в статтi 5 цього Протоколу;

     (b) товари, отриманi в Українi з матерiалiв, якi не були виробленi цiлком на її територiї, за умови, що такi матерiали пройшли достатню обробку чи переробку в Українi вiдповiдно до статтi 6 цього Протоколу.

Стаття 3
Кумуляцiя в Сполученому Королiвствi

     1. Без обмеження розумiння положень статтi 2(1) товари вважаються такими, що походять зi Сполученого Королiвства, якщо такi товари отриманi там i мiстять матерiали iз Швейцарiї (включаючи Лiхтенштейн)2, Iсландiї, Норвегiї, Туреччинi чи Європейського Союзу, за умови, що обробка або переробка, здiйснена в Сполученому Королiвствi, виходить за межi операцiй, зазначених у статтi 7. Такi матерiали необов'язково мають пiддаватися достатнiй обробцi або переробцi.

____________
     2 Князiвство Лiхтенштейн уклало угоду про Митний союз зi Швейцарiєю, тому товари з Лiхтенштейну вважаються товарами зi Швейцарiї.

     2. Без обмеження положень статтi 2(1) товари вважаються такими, що походять зi Сполученого Королiвства, включаючи матерiали, що походять з України або будь-якої з "Договiрних Сторiн"3 (крiм зазначених у пунктi 1 цiєї статтi) Регiональної конвенцiї про панєвросередземноморськi преференцiйнi правила походження за умови, що обробка або переробка, здiйснена в Сполученому Королiвствi, виходить за межi операцiй, зазначених у статтi 7. Такi матерiали необов'язково мають пiддаватися достатнiй обробцi або переробцi.

____________
     3 Як визначено в Регiональнiй конвенцiї про панєвросередземноморськi преференцiйнi правила походження на дату пiдписання цiєї Угоди.

     3. Без обмеження положень статтi 2(1) обробка або переробка, здiйснена в Iсландiї, Норвегiї чи в Європейському Союзi вважається здiйсненою в Сполученому Королiвствi за умови, що обробка або переробка, здiйснена в Сполученому Королiвствi, виходить за межi операцiй, зазначених у статтi 7.

     4. Для кумуляцiї, зазначеної в пунктах 1 i 2, якщо обробка або переробка, здiйснена в Сполученому Королiвствi, не виходить за межi операцiй, зазначених у Статтi 7, отриманий товар матиме походження зi Сполученого Королiвства, лише за умови, якщо додана вартiсть є бiльшою, нiж вартiсть матерiалiв, якi використанi для виробництва, що походять з будь-якої iншої країни. Iнакше отриманий товар матиме походження з країни, яка має найвищу вартiсть матерiалiв, що використовувались для виробництва в Сполученому Королiвствi.

     5. Для кумуляцiї, зазначеної в пунктi 3, якщо обробка або переробка, здiйснена в Сполученому Королiвствi, не виходить за межi операцiй, зазначених у статтi 7, отриманий товар матиме походження зi Сполученого Королiвства, лише якщо додана вартiсть є бiльшою, нiж додана вартiсть iз будь-якої iншої країни.

     6. Продукти, виробленi в країнах вiдповiдно до пунктiв 1 та 2, якi не пiдлягали нiякiй обробцi або переробцi в Сполученому Королiвствi, зберiгають своє походження, якщо вони експортуються до однiєї iз цих країн.

     7. (a) Кумуляцiя, передбачена цiєю статтею стосовно Європейського Союзу, може застосовуватися за таких умов:

     i. Сполучене Королiвство, Україна та Європейський Союз мають домовленостi щодо адмiнiстративного спiвробiтництва, якi забезпечують правильне виконання цiєї статтi;

     ii. матерiали й товари набувають статусу походження вiдповiдно до правил визначення походження, iдентичних наведеним у цьому Протоколi; i

     повiдомлення, що свiдчать про виконання необхiдних вимог для застосування кумуляцiї, були опублiкованi Сторонами.

     (b) За винятком випадкiв, передбачених пунктом 7(а), кумуляцiя, передбачена цiєю статтею, може застосовуватися за таких умов:

     i. преференцiйна торговельна угода вiдповiдно до Статтi 24 Генеральної Угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року (надалi - ГАТТ 1994 року) застосовується мiж країнами, якi залученi до отримання статусу товару, що має країну походження та країну призначення;

     ii. матерiали й товари набувають статусу походження вiдповiдно до правил визначення походження, iдентичних наведеним у цьому Протоколi; i

     iii. повiдомлення, що свiдчать про виконання необхiдних вимог для застосування кумуляцiї, були опублiкованi Сторонами.

     8. Сполучене Королiвство надасть Українi деталi угод або домовленостей, включаючи дату набуття чинностi та вiдповiднi їм правила походження, якi застосовуються до iнших країн, зазначених у пунктах 1 i 2.

Стаття 4
Кумуляцiя в Українi

     1. Без обмеження положень статтi 2(2) товари вважаються такими, що походять з України, якщо такi товари отриманi там i мiстять матерiали, що походять зi Сполученого Королiвства, Швейцарiї (включаючи Лiхтенштейн), Iсландiї, Норвегiї, Туреччинi чи Європейському Союзу, за умови, що обробка або переробка, здiйснена в Українi, виходить за межi операцiй, зазначених у статтi 7. Такi матерiали необов'язково мають пiддаватися достатнiй обробцi або переробцi.

     2. Без обмеження розумiння положень статтi 2(2) товари вважаються такими, що походять з України, якщо були отриманi там i мiстять матерiали, що походять iз будь-якої з "Договiрних Сторiн"4 (крiм зазначених у пунктi 1 цiєї статтi) Регiональної конвенцiї про панєвросередземноморськi преференцiйнi правила походження за умови, що обробка або переробка, здiйснена в Українi, виходить за межi операцiй, зазначених у статтi 7. Такi матерiали необов'язково мають пiддаватися достатнiй обробцi або переробцi.

____________
     4 Як визначено в Регiональнiй конвенцiї про панєвросередземноморськi преференцiйнi правила походження на дату пiдписання цiєї Угоди.

     3. Якщо обробка або переробка, здiйснена в Українi, не виходить за межi операцiй, зазначених у статтi 7, отриманий товар матиме походження з України, лише якщо додана вартiсть є бiльшою, нiж вартiсть матерiалiв, використаних для виробництва, що походять iз будь-яких iнших країн, зазначених у пунктах 1 i 2. Iнакше отриманий товар вважатиметься таким, що походить iз країни, яка має найвищу вартiсть матерiалiв, що використовувалися для виробництва в Українi.

     4. Продукти, виробленi в країнах вiдповiдно до пунктiв 1 та 2, якi не пiдлягали нiякiй обробцi або переробцi в Українi, зберiгають своє походження, якщо вони експортуються до однiєї з цих країн.

     5. (a) Кумуляцiя, передбачена цiєю статтею стосовно Європейського Союзу, може застосовуватися за таких умов:

     i. Сполучене Королiвство, Україна та Європейський Союз мають домовленостi щодо адмiнiстративного спiвробiтництва, якi забезпечують правильне виконання цiєї статтi;

     ii. матерiали й товари набувають статусу походження вiдповiдно до правил визначення походження, iдентичних наведеним у цьому Протоколi; i

     iii. повiдомлення, що свiдчать про виконання необхiдних вимог для застосування кумуляцiї, були опублiкованi Сторонами.

     (b) За винятком випадкiв, передбачених пунктом 5(а), кумуляцiя, передбачена цiєю статтею, може застосовуватися за таких умов:

     i. преференцiйна торговельна угода вiдповiдно до Статтi XXIV ГАТТ 1994 року застосовується мiж країнами, якi залученi до отримання статусу товару, що має країну походження та країну призначення;

     ii. матерiали й товари набувають статусу походження вiдповiдно до правил визначення походження, iдентичних наведеним у цьому Протоколi; i

     iii. повiдомлення, що свiдчать виконання необхiдних вимог для застосування кумуляцiї, були опублiкованi Сторонами.

     6. Україна надасть Сполученому Королiвству деталi угод або домовленостей, включаючи дату набуття чинностi та вiдповiднi їм правила походження, якi застосовуються до iнших країн, зазначених у пунктах 1 та 2.

Стаття 5
Товари, цiлком виробленi в певнiй країнi

     1. Перелiченi далi товари слiд вважати цiлком виробленими в Сполученому Королiвствi або в Українi:

     (a) мiнерали, отриманi з ґрунту або морського дна країни;

     (b) овочевi продукти, зiбранi на територiї країни;

     (c) живi тварини, що народилися та виросли на територiї країни;

     (d) товари з живих тварин, що виросли на територiї країни;

     (e) товари, отриманi шляхом мисливства або рибальства на територiї країни;

     (f) товари вiд морського рибного промислу, що вiдбувався в територiальних водах Сторони її кораблями;

     (g) товари, виробленi на їх плавучих базах, виключно з продукцiї зазначеної у пунктi (f);

     (h) вироби, що були у використаннi, зiбранi у вiдповiднiй країнi та придатнi лише для вiдновлення вихiдних матерiалiв, у тому числi використанi шини, придатнi лише для вiдновлення протекторiв або використання як вiдходiв;

     (i) вiдходи та брухт, одержанi в результатi виробничих операцiй на територiї країни;

     (j) товари, отриманi з морського ґрунту або пiдґрунтя за межами власних територiальних вод, за умови iснування ексклюзивних прав на розробку цього ґрунту чи пiдґрунтя;

     (k) майно, вироблене на територiї країни виключно з продукцiї, визначеної у пiдпунктах (a) - (j).

     2. Термiни "its vessels" (її судна) та "its factory ships" (її плавучi бази) у пунктах 1(f) i (g) цiєї статтi повиннi застосовуватися тiльки для суден i плавучих рибопереробних пiдприємств:

     (a) якi зареєстрованi або приписанi до Сполученого Королiвства або України;

     (b) якi ходять пiд прапором Сполученого Королiвства або України;

     (c) якi щонайменше на 50 вiдсоткiв належать громадянам Сполученого Королiвства, країни-члена Європейського Союзу або України чи компанiям iз головним офiсом в однiй iз цих країн, з якої походять керiвник або керiвництво, Голова Ради Директорiв або Контрольної Комiсiї та переважна бiльшiсть членiв даних комiсiй є громадянами Сполученого Королiвства, країни-члена Європейського Союзу або України, i щонайменше половина капiталу яких, у разi партнерства або акцiонерних товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, належить цим країнам або державним установам чи громадянам згаданих країн;

     (d) капiтан та офiцери яких є громадянами Сполученого Королiвства, країни-члена Європейського Союзу або України; i

     (e) 75 вiдсоткiв команди є громадянами Сполученого Королiвства, країни-члена Європейського Союзу або України.

Стаття 6
Достатньо обробленi або переробленi товари

     1. З метою виконання положень Статтi 2, товари, якi не є повнiстю отриманими, повиннi вважатися достатньо обробленими або переробленими в разi виконання умов, викладених у Додатку II.

     Згаданi вище умови вказують на обробку або переробку, яку необхiдно виконати з матерiалами iншого походження, що використовуються у виробництвi та застосованi тiльки до вказаних матерiалiв. Iз зазначеного вище випливає, що якщо товар, який набув статусу походження шляхом виконання умов, указаних у перелiку, використовується для виготовлення iншого товару, то умови, що застосовуються до товару, до складу якого вiн входить, не застосовуються для нього, також не має значення, чи використовувалися для виготовлення першого товару матерiали iншого походження.

     2. Незважаючи на сказане в пунктi 1, матерiали iншого походження, якi згiдно з умовами, указаними в Додатку II, не повиннi використовуватися для виробництва товарiв, все ж можуть використовуватися за таких умов:

     (a) їх сукупна вартiсть не перевищує 10 вiдсоткiв вiд цiни товару на умовах франко-завод;

     (b) жодна з наведених у перелiку максимальних вiдсоткових величин вмiсту матерiалiв iншого походження не перевищується в результатi використання цього пункту.

     Цей пункт не повинен застосовуватися до товарiв, що пiдпадають пiд дiю Груп 50-63 Гармонiзованої системи.

     3. Пункти 1 i 2 повиннi застосовуватися з урахуванням особливостей статтi 7.

Стаття 7
Недостатня обробка або переробка

     1. Без обмеження пункту 2, перелiченi далi операцiї вважаються недостатньою обробкою або переробкою та не надають товарам статусу товарiв, що походять iз певної країни, незалежно вiд того, чи виконуються вимоги статтi 6:

     (a) операцiї консервацiї для збереження товарiв у належному станi протягом транспортування та зберiгання;

     (b) пакування та зняття пакування;

     (c) миття, чищення, видалення пилу, окису, мастила, фарби або iншого покриття;

     (d) пресування та прасування тканин;

     (e) простi операцiї з фарбування та полiрування;

     (f) лущення, часткове або повне вiдбiлювання, полiрування та шлiфування злакiв та рису;

     (g) операцiї з фарбування цукру або формування рафiнованого цукру;

     (h) лущення, виймання кiсточок та вiдлущування фруктiв, горiхiв та овочiв;

     (i) заточування, просте шлiфування чи просте розрiзання;

     (j) просiювання, вiдсiювання, сортування, класифiкацiя, упорядкування, пiдбiр (у тому числi об'єднання продукцiї в набори);

     (k) просте пакування в пляшки, банки, ємкостi, ємкостi для сипучих, ємностi для пакування (мiшки/пакети), ящики, фiксацiя на листах картону або дошках i всi iншi простi пакувальнi операцiї;

     (l) прикрiплення або друкування маркувальних знакiв, етикеток, логотипiв та iнших подiбних розпiзнавальних знакiв на продукцiї або їх упаковцi;

     (m) просте змiшування продукцiї одного чи рiзних видiв;

     (n) змiшування цукру з будь-яким матерiалом;

     (o) просте збирання частин виробiв для отримання цiлого виробу або розбирання товарiв на частини;

     (p) поєднання двох чи бiльше операцiй, визначених у пiдпунктах (a) - (n);

     (q) забiй тварин.

     2. Усi операцiї, якi здiйснюються в Сполученому Королiвствi або в Українi з певним товаром, повиннi враховуватися разом для визначення того, чи слiд розглядати обробку або переробку даного товару як недостатню вiдповiдно до положень пункту 1.

Стаття 8
Класифiкацiйна одиниця

     1. Класифiкацiйною одиницею для застосування положень цього Протоколу має бути окремий товар, що вважається основною одиницею пiд час визначення класифiкацiї з використанням номенклатури Гармонiзованої системи.

     З вказаного витiкає, що:

     (a) якщо товар, що складається з групи або комплекту виробiв, згiдно з Гармонiзованою системою класифiкується в однiй товарнiй позицiї, вiн цiлком становить єдину класифiкацiйну одиницю;

     (b) якщо партiя товару складається з декiлькох iдентичних товарiв, класифiкованих за Гармонiзованою системою в однiй товарнiй позицiї, пiд час застосування положень цього Протоколу кожен iз товарiв має бути розглянутий окремо.

     2. Якщо вiдповiдно до Загального правила 5 Гармонiзованої системи упаковку об'єднано з товаром iз метою класифiкацiї, вона також має враховуватися для визначення походження.

Стаття 9
Аксесуари, запаснi частини та знаряддя

     Аксесуари, запаснi частини та знаряддя, вiдправленi з одиницею обладнання, машиною, апаратом або транспортним засобом, якi є складовими типового обладнання та включенi до його цiни, або за якi не надається окремий iнвойс, мають вважатися єдиними з одиницею обладнання, машиною, апаратом або транспортним засобом, що розглядаються.

Стаття 10
Набори

     Згiдно з визначенням Загального правила 3 Гармонiзованої системи, набори мають вважатися такими, що походять iз певної країни, коли всi товари, якi входять до їхнього складу, походять iз певної країни. Проте набiр, який складається з товарiв, що походять iз певної країни, i товарiв iншого походження, має вважатися таким, що походить iз певної країни, якщо вартiсть товарiв iншого походження в його складi не перевищує 15 вiдсоткiв цiни цього набору на умовах франко-завод.

Стаття 11
Нейтральнi елементи

     Для того щоб визначити, чи має товар певне походження, необов'язково визначати походження таких елементiв, що могли бути використанi у виробництвi цього товару:

     (a) енергiя та паливо;

     (b) промислове устаткування та обладнання;

     (c) машини й знаряддя;

     (d) продукти, якi не входять i не призначенi для входження до кiнцевого складу цього товару.

РОЗДIЛ III
ТЕРИТОРIАЛЬНI ВИМОГИ

Стаття 12
Принцип територiальностi

     1. За винятком випадкiв, указаних у статтях 3 i 4 та пунктi 3 цiєї статтi, умови для набуття статусу товару, що походить iз певної країни, наведенi в роздiлi II, мають бути виконанi без перерви в Сполученому Королiвствi або в Українi.

     2. За винятком випадкiв, указаних у статтях 3 i 4, майно певного походження, яке було експортовано зi Сполученого Королiвства або з України до iншої країни та повернулося, має вважатися майном iншого походження, якщо перед митними органами не буде доведено, що:

     (a) майно, що повернулося, є тим самим, що було експортоване; i

     (b) його не було пiддано жоднiй операцiї, окрiм необхiдних для збереження майна в належному станi пiд час перебування в iншiй країнi або перевезення.

     3. На набуття майном статусу такого, що походить iз певної країни, вiдповiдно до умов, наведених у роздiлi II, не повинна впливати обробка або переробка матерiалiв, вивезених зi Сполученого Королiвства або України й потiм ввезених назад, здiйснена за межами Сполученого Королiвства або України, за таких умов:

     (a) цi матерiали цiлком отриманi в Сполученому Королiвствi або Українi або зазнали обробки або переробки на додаток до операцiй, зазначених у статтi 7, ранiше, нiж були експортованi; i

     (b) можна довести перед митними органами, що:

     (i) реiмпортоване майно було отримано шляхом обробки або переробки експортованих матерiалiв; i

     (ii) сукупна додана вартiсть, що виникла за межами Сполученого Королiвства або України завдяки застосуванню положень цiєї статтi, не перевищує 10 вiдсоткiв цiни на умовах франко-завод кiнцевого товару, який має набути статус того, що походить iз певної країни.

     4. Для цiлей пункту 3 умови набуття статусу товару, що походить iз певної країни, наведенi в роздiлi II, не застосовуються до обробки або переробки, здiйсненої за межами Сполученого Королiвства або України. Але у випадку застосування правила, що встановлює максимальну вартiсть усiх матерiалiв iншого походження у складi товару, для визначення статусу походження кiнцевого товару згiдно з перелiком у включеному Додатку II, загальна вартiсть матерiалiв iншого походження, включених до складу товару на територiї Сполученого Королiвства або України, з урахуванням сукупної доданої вартостi, отриманої за межами Сполученого Королiвства або України, шляхом застосування положень цiєї статтi, не повинна перевищувати зазначених вiдсоткiв.

     5. Для цiлей застосування положень пунктiв 3 i 4 "сукупна додана вартiсть" вживається у значеннi всiх витрат, якi виникли за межами Сполученого Королiвства або України, включно з вартiстю матерiалiв, що ввiйшли до складу товару на цiй територiї.

     6. Положення пунктiв 3 i 4 не застосовуються до товарiв, якi не вiдповiдають умовам, наведеним у перелiку у включеному Додатку II, або якi можуть бути визнанi достатньо обробленими чи переробленими лише за застосування загальних дозволiв, наведених у статтi 6(2).

     7. Положення пунктiв 3 i 4 не застосовуються до товарiв, що пiдпадають пiд дiю Груп 50-63 Гармонiзованої системи.

     8. Будь-яка обробка чи переробка, що пiдпадає пiд дiю положень цiєї статтi, здiйснена за межами Сполученого Королiвства або України, має бути виконана за угодою про обробку товарiв поза митною територiєю або за подiбною угодою.

Стаття 13
Пряме транспортування

     1. Преференцiйний режим, передбачений цiєю Угодою, застосовується лише до товарiв, якi вiдповiдають умовам цього Протоколу, транспортованих безпосередньо мiж Сторонами або через територiю iнших країн, у яких застосовується кумуляцiя вiдповiдно до статей 3 та 4. Проте товари в складi однiєї партiї можуть бути транспортованi через iншi територiї з перевантаженням або тимчасовим зберiганням на цiй територiї (за необхiдностi) за умови постiйного перебування цих товарiв пiд наглядом митних органiв у країнi транзиту чи зберiгання та вiдсутностi будь-яких операцiй iз цими товарами, окрiм розвантаження, перевантаження та заходiв, необхiдних для збереження в належному станi.

     Товари, що походять iз певної країни, можуть бути транспортованi через трубопровiд територiєю iнших країн, вiдмiнних вiд Сторiн.

     2. Пiдтвердження виконання умов, наведених у пунктi 1, мають бути наданi митним органам Сторони-iмпортера у виглядi:

     (a) єдиного транспортного документа, який регламентує перевезення товарiв iз Сторони-експортера через країну транзиту; або

     (b) сертифiката, виданого митними органами країни транзиту:

     (i) з повним описом товарiв;

     (ii) з позначенням дат розвантаження та перевантаження товарiв i, за необхiдностi, назв суден або iнших використаних транспортних засобiв; i

     (iii) з пiдтвердженням умов перебування цих товарiв у країнi транзиту; або

     (c) за вiдсутностi цих документiв - будь-яких документальних свiдчень.

Стаття 14
Виставки

     1. Товари, що походять iз певної країни, вiдправленi для участi у виставцi до країни, iншої, нiж зазначенi в статтях 3 та 4, де застосовується кумуляцiя, та проданi пiсля цiєї виставки для ввезення до Сполученого Королiвства або України, пiсля ввезення пiдпадають пiд положення вiдповiдної Угоди, якщо перед митними органами доведено, що:

     (a) експортер дiйсно вiдправив цi товари зi Сполученого Королiвства або України до країни, у якiй проводилася виставка, i виставив їх на нiй;

     (b) цей експортер продав чи передав в iнший спосiб цi товари особi, яка перебуває в Сполученому Королiвствi або Українi;

     (c) цi товари були вiдправленi пiд час виставки або одразу ж пiсля неї з країни, куди вони були вiдправленi на виставку; i

     (d) пiсля вiдправлення на виставку цi товари не були використанi з жодною метою окрiм демонстрацiї на виставцi.

     2. Пiдтвердження походження має бути видане або складене згiдно з положеннями роздiлу V i подане до митних органiв Сполученого Королiвства або України у звичайний спосiб. У цьому документi мають бути зазначенi назва й адреса виставки. За необхiдностi можуть знадобитися й iншi документальнi свiдчення умов, за яких товари були виставленi.

     3. Пункт 1 застосовується до будь-якої торговельної, промислової, сiльськогосподарської або мистецької виставки, ярмарки чи подiбної публiчної демонстрацiї (показу), що не органiзована в приватних iнтересах у магазинах чи примiщеннях пiдприємств для продажу зарубiжних товарiв, пiд час якої виставленi товари залишаються пiд митним контролем.

РОЗДIЛ IV
ПОВЕРНЕННЯ МИТА ТА ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД СПЛАТИ МИТА

Стаття 15
Заборона повернення мита або звiльнення вiд сплати мита

     1. Матерiали iншого походження, використанi у виробництвi товарiв, що походять зi Сполученого Королiвства або України, для яких видається або складається пiдтвердження походження згiдно з положеннями роздiлу V, не можуть бути предметом повернення мита або звiльнення вiд сплати мита будь-якого типу в Сполученому Королiвствi або Українi.

     2. Заборона в пунктi 1 стосується будь-якої домовленостi про повне чи часткове вiдшкодування, звiльнення вiд сплати чи неплатiж мита й митних зборiв, якi мають еквiвалентну дiю, застосовних у Сполученому Королiвствi або Українi до матерiалiв, якi використовуються у виробництвi, якщо таке вiдшкодування, звiльнення вiд сплати чи неплатiж застосовується, формально чи фактично, коли товари, виробленi iз цих матерiалiв, експортуються, а не коли вони залишаються для використання в цiй країнi.

     3. Експортер товарiв, на якi поширюється пiдтвердження походження, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органiв надати всi належнi документи на пiдтвердження того, що мито, сплачене за матерiали iншого походження, використанi у виробництвi цих товарiв, не було повернене, i що всi митнi платежi та збори, що мають еквiвалентний ефект, якi мають бути сплаченi за такi матерiали, дiйсно сплаченi.

     4. Положення пунктiв 1, 2 та 3 цiєї статтi також застосовуються до упаковки, як визначено в статтi 8(2), аксесуарiв, запасних частин i знарядь, як визначено в статтi 9, i товарiв у складi набору в розумiннi статтi 10, коли цi елементи мають iнше походження.

     5. Положення пунктiв 1-4 повиннi застосовуватися до матерiалiв лише того типу, до якого застосовується ця Угода.

     6. Заборона в пунктi 1 цiєї статтi не повинна застосовуватись у двостороннiй торгiвлi мiж однiєю зi Сторiн вiдповiдно до статей 3(1) i 4(1) та однiєю зi Сторiн вiдповiдно до статей 3(2) i 4(2), за винятком Iзраїлю, Фарерських островiв та країн- учасниць Процесу стабiлiзацiї й асоцiацiї Європейського Союзу, якщо товари вважаються такими, що походять зi Сторони-експортера чи iмпортера без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять зi Швейцарiї (включаючи Лiхтенштейн), Туреччини чи однiєї з iнших країн вiдповiдно до статей 3(2) та 4(2).

РОЗДIЛ V
ПIДТВЕРДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 16
Загальнi вимоги

     1. Товари, що походять з однiєї Сторони пiсля ввезення до iншої Сторони пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди за умови подання одного з таких документiв:

     (a) сертифiкат iз перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у включеному Додатку III а;

     (b) сертифiкат iз перевезення товару EUR-MED, зразок якого наведений у включеному Додатку III b; або

     (c) у випадках, указаних у статтi 22(1), декларацiя (надалi - "декларацiя походження" або "декларацiя походження EUR-MED"), надана експортером до iнвойса, повiдомлення про доставку чи будь-якого iншого комерцiйного документа, який описує розглядуванi товари достатньо детально для того, щоб їх можна було iдентифiкувати. Текст декларацiї походження наведений у включених Додатках IV а i b.

     2. Незважаючи на положення пункту 1, товари, що походять iз певної країни в розумiннi цього Протоколу, повиннi у випадках, зазначених в статтi 27, пiдпадати пiд дiю цiєї Угоди без необхiдностi подання будь-яких з наведених вище документiв у випадках, вказаних у пунктi 1 цiєї статтi.

     3. Незважаючи на пункт 5 статтi 17 та пункт 3 статтi 22, наведенi нижче, де кумуляцiя стосується лише Сполученого Королiвства та "Договiрних Сторiн"5 Регiональної конвенцiї панєвросередземноморськi преференцiйнi правила походження (крiм учасникiв Барселонського процесу6, за винятком Туреччини) доказом походження може бути сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 або декларацiя походження.

____________
     5 Як визначено в Регiональнiй конвенцiї про панєвросередземноморськi преференцiйнi правила походження на дату пiдписання цiєї Угоди.
     6 Як визначено в Регiональнiй конвенцiї про панєвросередземноморськi преференцiйнi правила походження на дату пiдписання цiєї Угоди.

Стаття 17
Процедура видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED

     1. Сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 або EUR-MED має бути виданий митними органами Сторони-експортера на письмову заявку експортера або, пiд вiдповiдальнiсть експортера, його вповноваженим представником.

     2. Для цього експортер або його вповноважений представник має заповнити сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, а також бланк заявки, зразок якої наведений у включених Додатках III а i b. Цi бланки мають бути заповненi однiєю з мов, якими складено цю Угоду, i вiдповiдно до норм нацiонального законодавства країни експорту. Якщо цi бланки заповнюються вiд руки, вони повиннi заповнюватися ручкою друкованими лiтерами. Опис товарiв потрiбно викласти у видiленiй для цього графi, не залишаючи вiльних рядкiв. Якщо графа не заповнена повнiстю, пiд останнiм рядком опису проставляється горизонтальна лiнiя, вiльне мiсце перекреслюється.

     3. Експортер, який подає заявку про видачу сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органiв Сполученого Королiвства або України, у якiй видається сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, надати всi належнi документи на пiдтвердження статусу походження розглядуваних товарiв, а також виконання iнших умов цього Протоколу.

     4. Без обмеження розумiння пункту 5 сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 має бути виданий митними органами Сполученого Королiвства або України в таких випадках:

     (a) якщо вiдповiднi товари можуть розглядатися як товари, що походять iз Сполученого Королiвства чи України, без застосування кумуляцiї матерiалiв, що походять зi Швейцарiї (включаючи Лiхтенштейн), Туреччину чи одну з країн, про якi йдеться в статтях 3(2) та 4(2) i виконувати iншi вимоги цього Протоколу; або

     (b) якщо вiдповiднi товари можуть розглядатися як товари, що походять з однiєї з iнших країн, зазначених у статтях 3 та 4, щодо яких застосовується кумуляцiя, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з країн, про якi йдеться в статтях 3 та 4, та вiдповiдають iншим вимогам цього Протоколу за умови видачi сертифiката EUR-MED або декларацiї походження EUR-MED у країнi походження.

     5. Сертифiкат iз перевезення товару EUR-MED повинен видаватися митними службами Сполученого Королiвства або України, якщо вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять зi Сполученого Королiвства, України або iншої країни, зазначеної в статтях 3 та 4, з якими застосовується кумуляцiя та виконуються вимоги цього Протоколу та:

     (a) кумуляцiя застосовується з матерiалами, що походять зi Швейцарiї (включаючи Лiхтенштейн), Туреччини чи однiєї з країн, якi зазначенi в статтях 3(2) та 4(2); або

     (b) товари можуть використовуватися як матерiали в контекстi кумуляцiї для виробництва товарiв для експорту з однiєї з країн вiдповiдно до статей 3 та 4; або

     (c) товари можуть бути реекспортованi з країни походження до однiєї з країн, згаданих у статтях 3 та 4.

     6. Сертифiкат iз перевезення товару EUR-MED повинен мiстити один iз таких виразiв англiйською мовою в графi 7:

     (a) якщо походження отримано шляхом застосування кумуляцiї з матерiалами, виробленими в однiй чи бiльше країнах, згаданих у статтях 3 та 4:

     "CUMULATION APPLIED WITH ... (name of the country/countries)"

     (b) якщо походження отримано без застосування кумуляцiї з матерiалами, виробленими в однiй чи бiльше країнах вiдповiдно до статей 3 та 4:

     "NO CUMULATION APPLIED"

     7. Митнi органи, якi видають сертифiкати з перевезення EUR.1 або EUR-MED, повиннi вжити всiх необхiдних заходiв для перевiрки статусу походження товарiв, а також для виконання iнших умов цього Протоколу. Для цих цiлей вони мають право вимагати будь-яких доказiв i здiйснювати будь-яку перевiрку рахункiв експортера та iншi перевiрки, якi вважатимуть доцiльними. Цi органи також мають забезпечити правильне заповнення бланкiв, зазначених у пунктi 2 цiєї Статтi. Вони, зокрема, повиннi перевiрити, чи заповнена графа, призначена для опису товарiв, таким чином, щоб запобiгти шахрайському дописуванню.

     8. Дата видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED повинна бути вказана в графi 11 цього сертифiката.

     9. Сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 або EUR-MED має бути виданий митними органами й переданий експортеровi одразу ж пiсля здiйснення чи забезпечення фактичного експортування товару.

Стаття 18
Сертифiкати з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, виданi пiзнiше

     1. Не беручи до уваги положення статтi 17(9), сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 або EUR-MED може у виняткових випадках бути виданий пiсля експортування товарiв, яких вiн стосується, якщо:

     (a) вiн не був виданий пiд час експортування через допущення помилок або ненавмисних похибок або через особливi обставини; або

     (b) митним органам було доведено, що сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 або EUR-MED був виданий, але не прийнятий пiд час iмпортування з технiчних причин.

     2. Не беручи до уваги положення статтi 17(9), сертифiкат iз перевезення товару EUR-MED може бути виданий пiсля експортування товарiв, яких вiн стосується та за якi був виданий сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 пiд час експортування, якщо доведено перед митними органами, що виконанi умови, зазначенi в статтi 17(5).

     3. Для застосування пунктiв 1 i 2 експортер у своїй заявцi повинен указати мiсце й дату експортування товарiв, яких стосується сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, i пояснити причини свого прохання.

     4. Митнi органи можуть видати сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 або EUR-MED пiзнiше лише пiсля пiдтвердження того, що iнформацiя, надана експортером у заявi, збiгається з iнформацiєю у вiдповiдному файлi.

     5. Сертифiкати з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, виданi пiзнiше, у разi застосування пункту 1 повиннi мати такий напис англiйською мовою:

     "ISSUED RETROSPECTIVELY"

     Сертифiкати з перевезення товару EUR-MED, виданi пiзнiше, у разi застосування пункту 2 повиннi мати такий напис англiйською мовою:

     "ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ... [date and place of issue])"

     6. Напис, зазначений у пунктi 5, має бути вставлений у графу 7 сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED.

Стаття 19
Видача дублiката сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED

     1. У випадку викрадення, втрати чи знищення сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED експортер може подати до митних органiв, що видали цей сертифiкат, заяву про видачу дублiката, складеного на основi експортних документiв, що наявнi в них.

     2. Дублiкат, виданий у такий спосiб, повинен мати такий напис англiйською мовою:

     "DUPLICATE"

     3. Напис, зазначений у пунктi 2, має бути вставлений у графу 7 дублiката сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED.

     4. Такий дублiкат, що має мiстити дату видачi оригiнального сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, вважатиметься дiйсним iз цiєї дати.

Стаття 20
Видача сертифiкатiв iз перевезення товару EUR.1 або EUR-MED на основi виданого чи складеного ранiше пiдтвердження походження

     Якщо товари, що походять iз певної країни, помiщенi пiд контроль митної служби в Сполученому Королiвствi або Українi, первiсне пiдтвердження їхнього походження може бути замiнене одним чи декiлькома сертифiкатами з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED iз метою вiдправлення всiєї партiї чи частини цих товарiв до будь-якого мiсця в Сполученому Королiвствi або Українi. Такий замiнний сертифiкат (сертифiкати) з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED має бути виданий тiєю митною службою, пiд чиїм контролем перебувають товари.

Стаття 21
Вiдокремлення для облiку

     1. Якщо роздiльне зберiгання на складi iдентичних i взаємозамiнних матерiалiв, що походять з певної країни, i матерiалiв iншого походження пов'язане зi значними витратами чи матерiальними складнощами, митнi органи можуть на письмовий запит зацiкавлених осiб надати дозвiл на використання так званого методу "вiдокремлення для облiку" (надалi - "метод").

     2. Такий метод повинен надати можливiсть гарантувати, що кiлькiсть товарiв, отриманих у конкретний облiковий перiод, якi можуть бути визнанi "такими, що походять iз певної країни", є такою ж самою, яка була б за умов фiзичного роздiлення складських запасiв.

     3. Митнi органи можуть надати такий дозвiл вiдповiдно до пункту 1 за будь-яких умов, якi вважатимуть належними.

     4. Реєстрацiя та застосування цього методу мають бути заснованi на загальних принципах облiку, застосованих у країнi, де вироблено товар.

     5. Виробник, що користується таким методом, може вiдповiдно до обставин складати чи запитувати пiдтвердження походження щодо тiєї кiлькостi товарiв, яка може бути визнана товарами, що походять iз певної країни. На запит митних органiв користувач методу повинен надати звiт про облiк цих кiлькостей.

     6. Митнi органи повиннi здiйснювати нагляд за використанням наданого ними дозволу та можуть скасувати його будь-коли, якщо користувач застосовує його в будь-який неналежний спосiб або не виконує будь-яку iншу умову цього Протоколу.

Стаття 22
Умови складання декларацiї про походження або декларацiї про походження EUR-MED

     1. Декларацiя про походження або декларацiя про походження EUR-MED, зазначена в статтi 16(1)(с), може бути складена:

     (a) уповноваженим експортером вiдповiдно до положень статтi 23; або

     (b) експортером на будь-яку партiю товару, що складається з однiєї або бiльше одиниць упаковки, що походять iз певної країни, сукупна вартiсть яких не перевищує 6 000 євро.

     2. Без обмеження пункту 3 декларацiя про походження може бути складена в таких випадках:

     (a) якщо вiдповiднi товари можуть розглядатися як товари, що походять iз Сполученого Королiвства, з України без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять зi Швейцарiї (включаючи Лiхтенштейн), Туреччини чи однiєї з iнших країн вiдповiдно до статей 3(2) та 4(2), та вiдповiдають iншим вимогам цього Протоколу; або

     (b) якщо вiдповiднi товари можуть розглядатися як товари, що походять з однiєї з iнших країн вiдповiдно до статей 3 та 4, щодо яких застосовується кумуляцiя, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з країн, згаданих у статтях 3 та 4, та вiдповiдають iншим вимогам цього Протоколу за умови видачi сертифiкату перевезення товару EUR-MED або декларацiї iнвойсу EUR-MED у країнi походження.

     3. Декларацiя про походження EUR-MED може бути складена, якщо вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять зi Сполученого Королiвства, з України або з однiєї з країн, згаданих у статтях 3 та 4, з якими застосовується кумуляцiя та виконуються вимоги цього Протоколу, у таких випадках:

     (a) кумуляцiя застосовується з матерiалами, що походять зi Швейцарiї (включаючи Лiхтенштейн), Туреччини чи однiєї з iнших країн, загаданих у статтях 3 (2) та 4 (2); або

     (b) товари можуть використовуватися як матерiали d контекстi кумуляцiї для виробництва товарiв для експорту з однiєї з iнших країн вiдповiдно до статей 3 та 4; або

     (c) товари можуть бути реекспортованi з країни призначення до однiєї з iнших країн, згаданих у статтях 3 та 4.

     4. Декларацiя походження EUR-MED повинна мiстити один iз таких виразiв англiйською мовою:

     (a) якщо походження отримано шляхом здiйснення кумуляцiї з матерiалами, виробленими в однiй чи бiльше країнах, згаданих у статтях 3 та 4:

     "CUMULATION APPLIED WITH ... (name of the country/countries)"

     (b) якщо походження отримано без здiйснення кумуляцiї з матерiалами, виробленими в однiй чи бiльше країнах вiдповiдно до статей 3 та 4:

     "NO CUMULATION APPLIED"

     5. Експортер, який складає декларацiю про походження або декларацiю про походження EUR-MED, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органiв Сторони-експортера надати всi належнi документи на пiдтвердження статусу походження розглядуваних товарiв, а також виконання iнших вимог цього Протоколу.

     6. Складання декларацiї про походження або декларацiї про походження EUR-MED здiйснюється експортером шляхом штампування, машинописного чи полiграфiчного друкування на iнвойсi, повiдомленнi про доставку чи iншому комерцiйному документi декларацiї, текст якої наведено у включених Додатках IV а та b, з використанням однiєї з мовних версiй, викладених у цих Додатках, i вiдповiдно до положень нацiонального законодавства країни експорту. Якщо декларацiя складена вiд руки, це має бути зроблено чорнилом i друкованими лiтерами.

     7. Декларацiї про походження та декларацiї про походження EUR-MED мають бути власноручно пiдписанi експортером, що їх склав. Проте уповноважений експортер, як визначено в статтi 23, не повинен пiдписувати такi декларацiї, якщо вiн надав митним органам Сторони-експортера письмове зобов'язання нести повну вiдповiдальнiсть за будь-яку декларацiю про походження, у якiй вiн зазначений так, нiби вiн пiдписав її власноручно.

     8. Декларацiя про походження або декларацiя про походження EUR-MED може бути складена експортером тодi, коли товари, яких вона стосується, експортуються, або пiсля експортування за умови подання цiєї декларацiї в країнi iмпорту не пiзнiше, нiж протягом двох рокiв пiсля iмпортування товарiв, яких вона стосується.

Стаття 23
Уповноважений експортер

     1. Митнi органи Сторони-експортера можуть надати будь-якому експортеровi (надалi - "уповноважений експортер"), який часто перевозить товари за положеннями цiєї Угоди, право складати декларацiї про походження або про декларацiї походження EUR-MED незалежно вiд вартостi товарiв, щодо яких вони складаються. Експортер, який бажає одержати такий дозвiл, повинен надати митним органам усi гарантiї, якi вони вважатимуть необхiдними для пiдтвердження статусу походження товарiв, а також виконання всiх iнших умов цього Протоколу.

     2. Митнi органи можуть надати статус уповноваженого експортера за будь-яких умов, якi вважатимуть належними.

     3. Митнi органи повиннi надати затвердженому експортеровi номер митного дозволу, який має бути вказаний на декларацiї про походження EUR-MED.

     4. Митнi органи повиннi здiйснювати нагляд за використанням наданого дозволу вповноваженим експортером.

     5. Митнi органи можуть скасувати цей дозвiл у будь-який час. Дозвiл має бути скасований, якщо вповноважений експортер припинив надання гарантiй, зазначених у пунктi 1, не виконує умови, зазначенi в пунктi 2, чи в будь-який iнший спосiб порушує порядок користування наданим дозволом.

Стаття 24
Термiн дiї пiдтвердження походження

     1. Пiдтвердження про походження є дiйсним протягом чотирьох мiсяцiв iз дати видачi в Сторонi-експортерi та в зазначений перiод має бути подане до митних органiв Сторони-iмпортера.

     2. Пiдтвердження про походження, що подаються до митних органiв Сторони-iмпортера пiзнiше кiнцевої дати подання, указаної в пунктi 1, можуть бути прийнятi з метою застосування преференцiйного режиму, якщо вони не були поданi до встановленої кiнцевої дати через винятковi обставини.

     3. В iнших випадках несвоєчасного подання митнi органи Сторони-iмпортера можуть прийняти пiдтвердження походження, якщо товари були представленi ранiше вказаної кiнцевої дати.

Стаття 25
Подання пiдтвердження походження

     Пiдтвердження походження повиннi подаватися до митних органiв Сторони-iмпортера згiдно з чинним порядком цiєї країни. Цi органи можуть вимагати здiйснення перекладу пiдтвердження походження, а також подання разом iз митною декларацiєю на ввезення заявки iмпортера про те, що ввезенi товари вiдповiдають умовам, необхiдним для застосування цiєї Угоди.

Стаття 26
Iмпортування частинами

     Якщо на запит iмпортера в разi виконання умов, установлених митними органами Сторони-iмпортера, розiбранi чи незiбранi товари в розумiннi Загального правила 2(а) Гармонiзованої системи, що пiдпадають пiд дiю Роздiлiв XVI i XVII або товарних позицiй 7308 та 9406 Гармонiзованої системи, iмпортуються частинами, пiсля ввезення першої частини iмпортер повинен подати митним органам країни iмпорту єдине пiдтвердження походження цих товарiв.

Стаття 27
Звiльнення вiд пiдтвердження походження

     1. Товари, що надсилаються малими пакунками вiд одних приватних осiб до iнших або становлять частину особистого багажу подорожуючої особи, мають бути визнанi такими, що походять iз певної країни, не потребуючи подання пiдтвердження походження за умови, що цi товари не iмпортованi з метою торгiвлi й були задекларованi як такi, що вiдповiдають вимогам даного Протоколу, i якщо достовiрностi такої декларацiї не викликає жодних сумнiвiв. У випадку надсилання товарiв поштою така декларацiя може бути оформлена на митнiй декларацiї CN22 / CN23 або на аркушi паперу, доданого до цього документа.

     2. Нерегулярне ввезення товарiв, призначених виключно для особистого використання одержувачiв або подорожуючої особи або їхнiх сiмей, не визнається iмпортом iз метою торгiвлi, якщо з природи й кiлькостi товарiв очевидно, що їхнє комерцiйне використання не планується.

     3. Крiм того, сукупна вартiсть цих товарiв не повинна перевищувати 500 євро у випадку малих пакункiв i 1 200 євро у випадку товарiв, що входять до складу особистого багажу подорожуючої особи.

Стаття 28
Супровiдна документацiя

     Документи, зазначенi в статтях 17(3) та 22(5), що використовуються для пiдтвердження того, що товари, указанi в сертифiкатi з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED або декларацiї про походження або декларацiї про походження EUR-MED, можуть бути визнанi такими, що походять зi Сполученого Королiвства, України або однiєї з країн, згаданих у статтях 3 та 4, i вiдповiдають iншим вимогам цього Протоколу, можуть включати, inter alia:

     (a) прямi свiдчення процесiв, виконаних експортером чи постачальником для отримання розглядуваного майна, що мiстяться, наприклад, у його облiковiй документацiї чи у внутрiшнiй системi облiку;

     (b) документи, що пiдтверджують статус походження використаних матерiалiв, виданi чи складенi в Сполученому Королiвствi або Українi, якщо застосування таких документiв вiдповiдає нацiональному законодавству;

     (c) документи, що пiдтверджують обробку або переробку матерiалiв у Сполученому Королiвствi або Українi, виданi чи складенi в Сполученому Королiвствi або Українi, якщо застосування таких документiв вiдповiдає нацiональному законодавству;

     (d) сертифiкати з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, або декларацiї про походження або декларацiї про походження EUR-MED, що пiдтверджують статус походження використаних матерiалiв, виданi чи складенi в Сполученому Королiвствi або Українi вiдповiдно до цього Протоколу або в однiй iз країн, згаданих у статтях 3 та 4, вiдповiдно до правил походження, iдентичних правилам цього Протоколу;

     (e) належнi свiдчення про обробку або переробку, виконанi за межами Сполученого Королiвства, України або країн, згаданих у статтях 3 та 4, згiдно з положеннями Статтi 12, якi пiдтверджують, що вимоги цiєї статтi були виконанi.

Стаття 29
Зберiгання пiдтвердження походження й супровiдної документацiї

     1. Експортер, який подає заявку на отримання сертифiката з перевезення товару EUR.1 та EUR-MED, повинен зберiгати документи, зазначенi в статтi 17(3), протягом щонайменше трьох рокiв.

     2. Експортер, що складає декларацiю про походження або декларацiю про походження EUR-MED, повинен зберiгати примiрник цiєї декларацiї походження, а також документи, зазначенi в статтi 22(5), протягом щонайменше трьох рокiв.

     3. Митнi органи Сторони-експортера, якi видають сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 та EUR-MED, повиннi зберiгати бланк заяви, зазначений у статтi 17(2), протягом щонайменше трьох рокiв.

     4. Митнi органи Договiрної сторони-iмпортера повиннi зберiгати поданi до них сертифiкати з перевезення товару EUR.1 та EUR-MED, i декларацiї про походження та декларацiї про походження EUR-MED протягом щонайменше трьох рокiв.

Стаття 30
Розбiжностi й формальнi помилки

     1. Виявлення незначних розбiжностей мiж вiдомостями, наведеними в пiдтвердженнi походження та документах, поданих до митної служби для виконання формальностей, пов'язаних з iмпортуванням товарiв, не спричиняє ipso facto нiкчемностi такого пiдтвердження походження, якщо належним чином установлено, що цей документ вiдповiдає представленим товарам.

     2. Очевиднi формальнi помилки в пiдтвердженнi походження, такi як друкарська помилка, не є причиною для вiдхилення такого документа, якщо цi помилки не викликають сумнiвiв щодо правильностi вiдомостей, наведених у документi.

Стаття 31
Суми в євро

     1. Для застосування положень Статтi 22(1)(b) та Статтi 27(3) у випадках, коли iнвойс на товари надано в iншiй валютi, нiж євро, кожна з розглядуваних країн, згаданих у статтях 3 та 4, повинна щорiчно встановлювати суми в нацiональних валютах вiдповiдних країн, еквiвалентнi до наведених сум у євро.

     2. Положення Статтi 22(1)(b) або Статтi 27(3) застосовуються до партiї товару з використанням валюти, яка вказана в iнвойсi на цю партiю, згiдно iз сумою, установленою вiдповiдною Стороною.

     3. Використовуванi суми в будь-якiй нацiональнiй валютi мають бути еквiвалентнi в цiй валютi сумам, вираженим у євро, станом на перший робочий день жовтня i застосовуються з 1 сiчня наступного року. Сторони повиннi повiдомити одна одну про вiдповiднi суми.

     4. Сторона може округлити (у сторону збiльшення або зменшення) суми, отриманi шляхом перерахунку суми в євро в її нацiональну валюту. Рiзниця мiж цим округленим значенням i результатом перерахунку не повинна перевищувати 5 %. Країна може не змiнювати еквiвалент суми в євро, перерахований у її нацiональну валюту, якщо у встановлений час щорiчного узгодження, передбаченого в пунктi 3, перерахування цiєї суми без округлення призводить до збiльшення еквiваленту в нацiональнiй валютi менше нiж на 15 %. Еквiвалент у нацiональнiй валютi можна не змiнювати, якщо перерахування призводить до зменшення його значення.

     5. На запит будь-якої Сторони Дiалог iз полiтичних питань має переглядати суми в євро. Пiд час такого перегляду Дiалог iз полiтичних питань має вирiшити, чи доцiльно зберiгати незмiнним вплив розглядуваних обмежень. З огляду на це вiн може ухвалити рiшення змiнити суми в євро.

РОЗДIЛ VI
ДОМОВЛЕНОСТI ПРО АДМIНIСТРАТИВНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

Стаття 32
Адмiнiстративне спiвробiтництво

     1. Митнi органи Сполученого Королiвства та України повиннi надавати один одному зразки вiдбиткiв печаток, якi використовують у їхнiх митних службах для видачi сертифiкатiв iз перевезення товару EUR.1 та EUR-MED, а також адреси митних органiв, якi вiдповiдають за перевiрку цих сертифiкатiв, декларацiй про походження та декларацiй про походження EUR-MED.

     2. З метою належного застосування цього Протоколу Сполучене Королiвство та Україна повиннi допомагати один одному, через компетентнi митнi адмiнiстрацiї в перевiрцi достовiрностi сертифiкатiв iз перевезення товару EUR.1 та EUR-MED, декларацiй про походження i декларацiй про походження EUR-MED та правильностi iнформацiї, що мiститься в цих документах.

Стаття 33
Перевiрка пiдтверджень походження

     1. Подальшi перевiрки пiдтверджень походження мають здiйснюватися в довiльному порядку або тодi, коли митнi органи Сторони-iмпортера мають обґрунтованi сумнiви в достовiрностi таких документiв, статусi походження вiдповiдних товарiв або виконаннi iнших вимог цього Протоколу.

     2. З метою реалiзацiї положень пункту 1 митнi органи Сторони-iмпортера повиннi повернути сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 або EUR-MED та iнвойс, якщо вiн був поданий, декларацiю про походження або декларацiю про походження EUR-MED або копiї цих документiв митним органам Сторони-експортера, указавши за необхiдностi причини запиту перевiрки. Будь-якi отриманi документи й iнформацiя, що вказують на недостовiрнiсть iнформацiї, наведеної в пiдтвердженнi походження, повиннi бути надiсланi для обґрунтування запиту про здiйснення перевiрки.

     3. Перевiрка має бути здiйснена митними органами Сторони-експортера. Для виконання цього завдання вони мають право вимагати будь-яких доказiв i здiйснювати будь-яку перевiрку рахункiв експортера й iншi перевiрки, якi вважатимуть належними.

     4. Якщо митнi органи Сторони-iмпортера вирiшують призупинити надання преференцiйного режиму для товарiв, щодо яких здiйснюється перевiрка, до надходження результатiв цiєї перевiрки, iмпортеру пропонується видача товарiв iз застосуванням будь-яких запобiжних заходiв, якi вважатимуться необхiдними.

     5. Митнi органи, на запит яких була здiйснена перевiрка, мають бути якнайшвидше повiдомленi про її результати. Цi результати повиннi чiтко вказувати на те, чи є перевiренi документи достовiрними та чи можуть розглядуванi товари бути визнанi такими, що походять зi Сполученого Королiвства, України або однiєї з країн, згаданих у статтях 3 та 4, i чи вiдповiдають вони iншим вимогам цього Протоколу.

     6. Якщо в разi обґрунтованих сумнiвiв вiдповiдь на запит про перевiрку не надiйшла протягом десяти мiсяцiв iз дати подання цього запита або якщо вiдповiдь не мiстить достатньої iнформацiї для визначення достовiрностi розглядуваного документа або справжнього походження товарiв, митнi органи, що подали запит, повиннi за вiдсутностi виняткових обставин вiдмовити в наданнi права на преференцiї.

Стаття 34
Урегулювання спорiв

     У разi виникнення спорiв щодо процедур перевiрки вiдповiдно до статтi 33, якi не можуть бути вирiшенi мiж митними органами, що вимагають перевiрки, i митними органами, вiдповiдальними за проведення цiєї перевiрки, спори мають бути переданi Дiалогу з полiтичних питань.

     У всiх випадках урегулювання спорiв мiж iмпортером i митними органами Сторони-iмпортера вiдбувається вiдповiдно до законодавства цiєї Сторони.

Стаття 35
Стягнення

     Стягнення повиннi накладатися на кожну особу, що складає документ або спричиняє складання документа, який мiстить неправильну iнформацiю про мету здобуття преференцiйного режиму для товарiв.

Стаття 36
Вiльнi зони

     1. Сполучене Королiвство та Україна повиннi вжити всiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб товари, продаж яких пiдпадає пiд дiю пiдтвердження походження, що перевозяться через вiльнi зони, розташованi на їхнiй територiї, не були замiненi iншими товарами або пiдданi обробцi, крiм звичайних операцiй, спрямованих на запобiгання їх псуванню.

     2. Як виняток iз положень, що мiстяться в пунктi 1, якщо товари, якi походять зi Сполученого Королiвства або України, ввозяться у вiльну зону iз застосуванням пiдтвердження походження та пiддаються обробцi або переробцi, вiдповiднi органи повиннi на запит експортера видати новий сертифiкат iз перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, якщо обробку або переробку було здiйснено вiдповiдно до положень цього Протоколу.

РОЗДIЛ VII
СЕУТА I МЕЛIЛЬЯ

Стаття 37
Застосування Протоколу

     Термiн "Європейський Союз", що використовується в цьому Протоколi, не включає Сеуту та Мелiлью. Товари, що походять iз Сеути та Мелiльї, не вважаються товарами, що походять iз Європейського Союзу, для цiлей цього Протоколу.

РОЗДIЛ VIII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 38
Перехiдне положення для майна, що перебуває в режимi транзиту чи зберiгання

     Положення цiєї Угоди можуть застосовуватися до майна, яке вiдповiдає положенням цього Протоколу та яке на дату набуття чинностi цiєю Угодою перебуває в транзитi або в Сполученому Королiвствi чи Українi на тимчасовому зберiганнi, на митних складах або у вiльних зонах, за умови подання митним органам країни-iмпортера протягом дванадцяти мiсяцiв iз зазначеної дати сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, виданого заднiм числом митними органами країни-експортера разом iз документами, якi свiдчать про те, що майно перевезене безпосередньо вiдповiдно до положень статтi 13.

Стаття 39
Додатки

     1. Додатки з I по IV b до Доповнення I до Регiональної конвенцiї про панєвросередземноморськi преференцiйнi правила походження включенi до цього Протоколу i є частиною цього Протоколу як Додатки з I по IV b до цього Протоколу й застосовуються, mutatis mutandis, з такими змiнами:

     (a) У Додатку I:

     (i) усi посилання на "статтю 5 цього Доповнення" розумiються як посилання на "статтю 6 цього Протоколу";

     (ii) у пунктi 3.1 Примiтки 3 "Договiрна сторона" має бути замiнена на "будь-яка iнша країна, згадана в статтях 3 та 4 цього Протоколу, щодо якої застосовується кумуляцiя".

     (b) У кожному з Додаткiв III a та III b посилання на "Договiрнi сторони" мають розумiтися як посилання на "Сторони".

     (c) У кожному з Додаткiв IV a та IV b:

     (i) Наведений далi текст буде включено в Додаток IV a:

     "Українська версiя

ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦIЇ ПОХОДЖЕННЯ

Декларацiя походження, текст якої наведено нижче, складається вiдповiдно до посилань. Однак текст посилання вiдтворювати не потрiбно.

     Експортер товару, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл N ....... 1), заявляє, що за винятком випадкiв, де це явно зазначено, цi товари є товарами ........... 2 преференцiйного походження.

_________________________________________ 3
(Мiсце та дата)

___________________________________________ 4
(Пiдпис експортера; крiм того, iм'я особи, що
пiдписує декларацiю, повинно бути зазначене розбiрливо)

     Примiтки:

     1. Коли декларацiя походження складається затвердженим експортером у розумiннi статтi 23 Протоколу про визначення поняття "походження товарiв" i методiв адмiнiстративного спiвробiтництва, номер дозволу затвердженого експортера має мiститись у зазначенiй графi. якщо декларацiя походження складається незатвердженим експортером, то можна не зазначати слiв у дужках або залишити вiльне мiсце.

     2. Зазначити походження товарiв (допускається код ISO-Альфа-2). Може бути зазначено посилання на вiдповiдну колонку iнвойсу, де зазначено походження кожного товару.

     3. Цi данi можна не зазначати, якщо ця iнформацiя є в самому документi.

     4 Вiдповiдно до пункту 7 статтi 22 Протоколу про визначення поняття "походження товарiв" i методiв адмiнiстративного спiвробiтництва коли пiдпис експортера не є необхiдним, звiльнення вiд зобов'язання пiдпису також поширюється на iм'я особи, що пiдписує.;"

     (ii) Наведений далi текст буде включено в Додаток IV b:

     "Українська версiя

ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦIЇ ПОХОДЖЕННЯ EUR-MED

Декларацiя походження EUR-MED, текст якої наведено нижче, складається вiдповiдно до посилань. Однак текст посилання вiдтворювати не потрiбно.

Редакцiя українською мовою

     Експортер товару, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл N ....... 1), заявляє, що за винятком випадкiв, де це явно зазначено, цi товари є товарами ........... 2 преференцiйного походження.

кумуляцiя застосовується з ____________ (назва країни/країн)
кумуляцiя не застосовується 3

_________________________________________ 4
(Мiсце та дата)

___________________________________________ 5
(Пiдпис експортера; крiм того, iм'я особи, що
пiдписує декларацiю, повинно бути зазначене розбiрливо)

     Примiтки:

     1. Коли декларацiя походження складається затвердженим експортером у розумiннi статтi 23 Протоколу про визначення поняття "походження товарiв" i методiв адмiнiстративного спiвробiтництва, номер дозволу затвердженого експортера має мiститись у зазначенiй графi. якщо декларацiя походження складається незатвердженим експортером, то можна не зазначати слiв у дужках або залишити вiльне мiсце.

     2. Зазначити походження товарiв (допускається код ISO-Альфа-2). Може бути зазначено посилання на вiдповiдну колонку iнвойсу, де зазначено походження кожного товару.

     3. Заповнити або пiдкреслити за необхiднiстю.

     4. Цi данi можна не зазначати, якщо ця iнформацiя є в самому документi.

     5. Вiдповiдно до пункту 7 статтi 22 Протоколу про визначення поняття "походження товарiв" i методiв адмiнiстративного спiвробiтництва коли пiдпис експортера не є необхiдним, звiльнення вiд зобов'язання пiдпису також поширюється на iм'я особи, що пiдписує.;"

     (iii) до цього Протоколу повиннi бути включенi лише англiйська й українська версiї декларацiї про походження; i

     (iv) друге речення виноски 2 англiйської версiї не буде включено.

     2. Додатки до цього Протоколу є його невiд'ємною частиною

Стаття 40
Поправки до Протоколу

     Дiалог iз полiтичних питань може ухвалити рiшення про доповнення положень цього Протоколу.

 

ДОДАТОК A

СПIЛЬНА ДЕКЛАРАЦIЯ
щодо Князiвства Андорра

     1. Товари, що походять iз Князiвства Андорра, вiдповiдають умовам Статтi 3(7)(b)(ii) та 4(5)(b)(ii) Протоколу I до цiєї Угоди i знаходяться в межах Груп 25-97 Гармонiзованої системи, повиннi бути прийнятi Сторонами як такi, що походять з Європейського Союзу, в межах розумiння цiєї Угоди.

     2. Протокол I має бути застосований mutatis mutandis iз метою визначення статусу походження згаданих вище товарiв.

 

ДОДАТОК B

СПIЛЬНА ДЕКЛАРАЦIЯ
щодо Республiки Сан-Марино

     1. Товари, що походять iз Республiки Сан-Марино й вiдповiдають умовам Статтi 3(7)(b)(ii) та 4(5)(b)(ii) Протоколу I до цiєї Угоди, повиннi бути прийнятi Сторонами, як такi, що походять з Європейського Союзу, у межах розумiння цiєї Угоди.

     2. Протокол I має бути застосований mutatis mutandis iз метою визначення статусу походження згаданих вище товарiв.

 

Протокол II
ПРО ВЗАЄМНУ АДМIНIСТРАТИВНУ ДОПОМОГУ В МИТНИХ СПРАВАХ

Стаття 1
Визначення

     У даному Протоколi:

     (a) "митне законодавство" означає всi законодавчi та розпорядчi положення, чиннi на територiях Сторiн, якi регулюють iмпорт, експорт i транзит майна та помiщення його у будь-який iнший митний режим або порядок, в тому числi засоби щодо заборони, обмеження й контролю;

     (b) "орган-заявник" означає компетентний адмiнiстративний орган, що був призначений однiєю зi Сторiн для цiєї мети, який подає запит про допомогу на основi цього Протоколу;

     (c) "запитуваний орган" означає компетентний адмiнiстративний орган, що був призначений однiєю зi Сторiн для цiєї мети, який отримує запит про допомогу на основi цього Протоколу;

     (d) "особовi данi" означає всю iнформацiю стосовно фiзичної особи, яка мала бути чи може бути встановлена;

     (e) "порушення митного законодавства" означає будь-яке порушення або спробу порушення митного законодавства.

Стаття 2
Сфера застосування

     1. Сторони домовляються надавати допомогу одна однiй в таких областях, що вiдносяться до їх компетенцiї, в порядку та на умовах, викладених у цьому Протоколi, з метою забезпечення правильного застосування митного законодавства, зокрема шляхом запобiгання, розслiдування та припинення порушень цього законодавства.

     2. Надання допомоги в митних справах, передбачене в цьому Протоколi, стосується будь-якого адмiнiстративного органа Сторiн, що має компетенцiю для застосування цього Протоколу. Це не обмежує виконання правила, що регулюють надання взаємної допомоги в кримiнальних справах. Це також не стосується iнформацiї, отриманої згiдно з наданими повноваженнями на виконання запиту судового органу, за винятком випадкiв надання цим органом дозволу на передання такої iнформацiї.

     3. Допомога з метою повернення мита, податкiв або штрафiв не входить до сфери дiї цього Протоколу.

Стаття 3
Надання допомоги на запит

     1. На запит органа-заявника запитуваний орган повинен надати йому всю необхiдну iнформацiю, яка може допомогти йому у забезпеченнi правильного застосування митного законодавства, в тому числi iнформацiю про помiчену чи плановану помiчену чи плановану дiяльнiсть, яка є або могла б бути порушенням митного законодавства.

     2. На запит органа-заявника запитуваний орган повинен сповiстити його про те:

     (a) чи було майно, вивезене з територiї однiєї зi Сторiн, ввезене на територiю iншої Сторони у належний спосiб, вказавши, де це доречно, вжиту стосовно цього майна митну процедуру;

     (b) чи було майно, ввезене на територiю однiєї зi Сторiн, вивезене з територiї iншої Сторони у належний спосiб, вказавши, де це доречно, вжиту стосовно цього майна митну процедуру.

     3. На запит органа-заявника запитуваний орган повинен, в рамках своїх правових норм, вжити необхiдних заходiв для забезпечення особливого нагляду за:

     (a) фiзичними або юридичними особами, щодо яких є обґрунтованi пiдстави вважати, що вони є або були залученi до операцiй, якi порушують митне законодавство;

     (b) мiсцями, де були або можуть бути зiбранi запаси майна таким чином, що є обґрунтованi пiдстави вважати, що це майно призначене для використання з порушенням митного законодавства;

     (c) майном, що перевозиться або може бути перевезене таким чином, що є обґрунтованi пiдстави вважати, що це майно призначене для використання з порушенням митного законодавства;

     (d) транспортними засобами, що використовуються або можуть бути використанi таким чином, що є обґрунтованi пiдстави вважати, що вони призначенi для використання з порушенням митного законодавства.

Стаття 4
Надання допомоги без запиту

     Сторони домовляються надавати допомогу одна однiй з власної iнiцiативи i у вiдповiдностi з їхнiми правовими нормами, якщо вони вважають це необхiдним для правильного застосування митного законодавства, зокрема шляхом надання отриманої iнформацiї, що стосується:

     - дiяльностi, яка є або здається операцiями, що порушують митне законодавство, i якi можуть становити iнтерес для iншої Сторони;

     - нових засобiв i методiв, що застосовуються у скоєннi порушень митного законодавства;

     - майна, про яке вiдомо, що щодо нього порушується митне законодавство;

     - фiзичних або юридичних осiб, щодо яких є обґрунтованi пiдстави вважати, що вони є або були залученi до операцiй, якi порушують митне законодавство;

     - транспортних засобiв, щодо яких є обґрунтованi пiдстави вважати, що вони використовувалися, використовуються або можуть бути використанi в операцiях, якi порушують митне законодавство.

Стаття 5
Передання, повiдомлення

     На запит органа-заявника запитуваний орган повинен, згiдно iз застосовними до нього правовими нормами, вжити всiх необхiдних заходiв з метою:

     - передати будь-якi документи, або

     - повiдомити про будь-якi рiшення,

     що виходять вiд органа-заявника й пiдпадають пiд дiю цього Протоколу, до адресата, якi проживає або заснований на територiї запитуваного органа.

     Запити про отримання документiв або повiдомлень про рiшення має бути зроблено в письмовiй формi офiцiйною мовою запитуваного органа або мовою, прийнятною для цього органа.

Стаття 6
Форма i змiст запитiв про допомогу

     1. Згiдно з цим Протоколом запити подаються в письмовiй формi. Вони повиннi супроводжуватися документами, необхiдними для того, щоб задовольнити цей запит. При необхiдностi через термiновiсть ситуацiї можуть бути прийнятi уснi запити, але вони повиннi бути негайно пiдтвердженi в письмовому виглядi.

     2. Запити, поданi згiдно з пунктом 1 цiєї статтi, повиннi мiстити таку iнформацiю:

     (a) орган-заявник;

     (b) запитуваний захiд;

     (c) предмет i причина запиту;

     (d) причетнi законодавчi або нормативнi положення та iншi правовi елементи;

     (e) якомога точнiшi й вичерпнi зазначення фiзичних або юридичних осiб, якi є об'єктом розслiдування;

     (f) сумарний виклад вiдповiдних фактiв i дослiджень, якi вже були проведенi.

     3. Запити повиннi подаватися офiцiйному мовою запитуваного органа або мовою, прийнятною для цього органа. Ця вимога не стосується будь-яких документiв, що супроводжують запит згiдно з пунктом 1 цiєї статтi.

     4. Якщо запит не вiдповiдає формальним вимогам, викладеним вище, адресат може вимагати його виправлення або доповнення; на цей час можуть бути вжитi запобiжнi заходи.

Стаття 7
Виконання запитiв

     1. Для того, щоб задовольнити запит про допомогу, запитуваний орган на запит органа-заявника повинен виконати дiї в межах своєї компетенцiї та наявних ресурсiв шляхом надання iнформацiї, якою вiн уже володiв, проведення вiдповiдних адмiнiстративних розслiдувань стосовно операцiй, якi становлять або, на думку органа-заявника, можуть становити порушення митного законодавства, або шляхом органiзацiї проведення таких розслiдувань.

     Запитуваний орган або iнший компетентний орган, до якого вiн звертається, повинен здiйснювати адмiнiстративнi розслiдування так, як здiйснював би їх з власної iнiцiативи або на запит iншого органу тiєї ж Сторони.

     Запитуваний орган повинен надiслати результати таких адмiнiстративних розслiдувань органу-заявнику.

     2. Якщо запитуваний орган не є вiдповiдним органом для виконання запиту про допомогу, вiн повинен направити запит до компетентного органа i прагнути до спiвпрацi з цим органу. У цьому випадку положення цього Протоколу застосовуються до цього органа mutatis mutandis. Орган-заявник повинен бути повiдомлений про це.

     3. Запит про допомогу повинен бути виконаний згiдно з чинним законодавством запитуваної Сторони.

     4. За угодою мiж органом-заявником i запитуваним органом i вiдповiдно до умов, встановлених останнiм, посадовi особи, призначуванi органом-заявником, можуть бути присутнiми пiд час адмiнiстративних розслiдувань, зазначених у пунктi 1, та мати доступ до тих самих примiщень i документiв, що й запитуваний орган, для отримання iнформацiї стосовно дiяльностi, що є чи може бути операцiями, якi порушують митне законодавство, потрiбної органу-заявнику за цим Протоколом.

Стаття 8
Форма передання iнформацiї

     1. Запитуваний орган повинен надiслати результати розслiдувань органу-заявнику в письмовiй формi разом iз вiдповiдними документами, завiреними копiями або iншими додатками.

     2. Ця iнформацiя може бути надана в комп'ютеризованiй формi, якщо орган-заявник не просив про iнше.

     3. Оригiнали документiв повиннi бути переданi тiльки на запит у випадках, коли завiрених копiй буде недостатньо. Цi оригiнали мають бути поверненi за першої можливостi.

Стаття 9
Звiльнення вiд зобов'язання надати допомогу

     1. У наданнi допомоги може бути вiдмовлено, або воно може пiдлягати певним умовам або вимогам у випадках, коли одна зi Сторiн вважає, що допомога згiдно iз цим Протоколом може:

     (a) завдати шкоди суверенiтету України або Сполученого Королiвства, до якого звернений запит про надання допомоги згiдно з цим Протоколом; або

     (b) завдати шкоди публiчному порядку, безпецi чи iншим суттєвим iнтересам, зокрема у випадках, передбачених статтею 10(2) цього Протоколу; або

     (c) порушити промислову, комерцiйну або професiйну таємницю, охоронювану законом.

     2. Надання допомоги може бути вiдстрочено запитуваним органом на пiдставi того, що воно заважатиме розслiдуванню, судовому переслiдуванню або судовiй справi, що нинi проводиться. У такому випадку запитуваний орган повинен обговорити з органом-заявником можливiсть надання допомоги на умовах, якi вимагає запитуваний орган.

     3. Якщо орган-заявник прагне одержати допомогу, яку вiн сам був би не в змозi надати на запит iншого органа, вiн повинен привернути увагу до цього факту в своєму запитi. Рiшення про те, як реагувати на такий запит, прийматиметься запитуваним органом.

     4. У випадках, зазначених в пунктах 1 i 2 цiєї статтi, орган-заявник повинен бути негайно повiдомлений про рiшення запитуваного органа та причини такого рiшення.

Стаття 10
Обмiн iнформацiєю та конфiденцiйнiсть

     1. Будь-яка iнформацiя, передана вiдповiдно до цього Протоколу. незалежно вiд форми передання, повинна бути конфiденцiйною чи iнформацiєю з обмеженим доступом залежно вiд чинних правил кожної зi Сторiн. Вона повинна пiдлягати зобов'язанню щодо зберiгання службової таємницi й користуватися захистом, що поширюється на аналогiчну iнформацiю за вiдповiдними законами Сторони, яка отримала цю iнформацiю.

     2. Обмiн особовими даними може бути здiйснений тiльки тодi, коли Сторона, яка може отримати їх, зобов'язується надати таким даним належний рiвень захисту вiдповiдно до норм i правових документiв, зазначених у статтi 14 Роздiлу III "Юстицiя, свобода та безпека" цiєї Угоди.

     3. Використання в судових чи адмiнiстративних справах, порушених стосовно порушень митного законодавства, iнформацiї, одержаної вiдповiдно до цього Протоколу, вважається використанням для цiлей цього Протоколу. Таким чином, Сторони можуть використовувати в своїх протоколах представлення доказiв, звiтах i свiдченнях, а також у судових розглядах i представленнi обвинувачення в судах iнформацiю, якi вони отримали, i документи, з якими вони були ознайомленi вiдповiдно до положень цього Протоколу, як докази. Компетентний орган, який надав цю iнформацiю або дав доступ до цих документiв, повинен бути повiдомлений про таке використання.

     4. Отримана iнформацiя повинна використовуватися виключно для цiлей цього Протоколу. Якщо одна зi Сторiн бажає використовувати цю iнформацiю для iнших цiлей, вона повинна отримати попередню письмову згоду органа, який надав цю iнформацiю. На таке використання поширюватимуться всi обмеження, встановленi цим органом.

Стаття 11
Експерти й свiдки

     Посадовцю запитуваного органа може бути дозволено виступити, в рамках обмежень наданого дозволу, як експерт або свiдок у судовiй або адмiнiстративнiй справi стосовно питань, на якi поширюється цей Протоколом, i створювати такi предмети, документи або їх завiренi копiї, якi можуть бути необхiднi для участi в справi. Запит про такий виступ має уточнювати, в якому судовому або адмiнiстративному органi цей посадовець має виступати, по якiй саме справi та як хто вiн буде опитаний.

Стаття 12
Витрати на надання допомоги

     Сторони вiдмовляються вiд усiх претензiй одна до одної щодо вiдшкодування витрат, пов'язаних iз виконанням цього Протоколу, за винятком, де це доречно, виплати гонорарiв експертам i свiдкам, а також усним i письмовим перекладачам, якi не є державними службовцями.

Стаття 13
Виконання

     1. Виконання цього Протоколу покладається з одного боку на центральнi митнi органи України, а з iншого боку - на компетентнi служби митних органiв Сполученого Королiвства, якi є причетними. Вони повиннi вирiшувати питання про всi практичнi й адмiнiстративнi заходи, необхiднi для його виконання, з урахуванням чинних норм, зокрема в областi захисту даних. Вони можуть рекомендувати компетентним органам поправки до цього Протоколу, якi, на їхню думку, необхiдно внести.

     2. Сторони повиннi обмiнюватися iнформацiєю та поновлювати списки своїх вiдповiдних органiв, належним чином уповноважених ними для виконання цього Протоколу.

     3. Сторони повиннi консультуватися одна одну й надалi iнформувати одна одну про докладнi правила виконання, прийнятi вiдповiдно до положень цього Протоколу.

Стаття 14
Iншi угоди

     1. Без обмеження для положень пункту 2 цiєї статтi положення цього Протоколу повиннi:

     - не впливати на зобов'язання Сторiн за будь-якою iншою мiжнародною угодою або конвенцiєю, у тому числi за двостороннiми угодами про взаємну допомогу, якi були або можуть бути укладенi мiж Сполученим Королiвством i Україною;

     - вважатися доповненням до Угод про взаємну допомогу, якi були або можуть бути укладенi мiж Сполученим Королiвством i Україною;

     - не заважати можливостi бiльш широкої взаємної допомоги, яка може бути надана в рамках таких Угод.

     2. Незважаючи на положення пункту 1, положення цього Протоколу мають переважну силу над положеннями будь-якої двосторонньої угоди про взаємну допомогу, якi були або можуть бути укладенi мiж Сполученим Королiвством i Україною до дати цього документа в частинi положень останнiх, що несумiснi з положеннями цього Протоколу.

Стаття 15
Узгодження

     Питання, що стосуються застосування цього Протоколу, Сторони повиннi узгоджувати мiж собою для вирiшення цих питань в рамках Пiдкомiтету з питань митного спiвробiтництва, створеного вiдповiдно до статтi 80 Глави 5 ("Митнi питання та сприяння торгiвлi") Роздiлу IV цiєї Угоди.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.