Продовження Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони

(Додаток XXII-D до Глави 9 "Географiчнi зазначення вин, ароматизованих вин та алкогольних напоїв, згаданi у статтях 202(3) i 202(4) цiєї Угоди")

ДОДАТОК XXIII
ДО ГЛАВИ 10
ГЛОСАРIЙ ТЕРМIНIВ

     Наступний глосарiй термiнiв призначений для пояснення значень певних термiнiв, що використовуються у Главi 10 Роздiлу IV ("Конкуренцiя") цiєї Угоди. Цей глосарiй не має юридичної сили i не обмежує розумiння положень цiєї Глави.

     (a) Територiї з надзвичайно низьким рiвнем життя або зi значним рiвнем безробiття: це територiї, економiчна ситуацiя у яких є надзвичайно несприятливою стосовно ЄС у цiлому. Ця умова виконується, якщо регiон або субнацiональна географiчна адмiнiстративна одиниця з середньою кiлькiстю населення приблизно вiд 800 000 до 3 000 000 жителiв має валовий внутрiшнiй продукт (ВВП) на душу населення, визначений вiдповiдно до стандартiв купiвельної спроможностi, менший нiж 75 % в середньому в Союзi.

     (b) Значне порушення економiчної рiвноваги: Порушення, що розглядається, повинно глобально впливати на економiку згаданої Сторони або однiєї з держав-членiв. Порушення не може вважатися значним в контекстi цього роздiлу, якщо воно обмежене одним з регiонiв Сторiн або частиною їхнiх територiй.

     (c) Послуги, що становлять загальний економiчний iнтерес (ПЗЕI): цей термiн визначає економiчну дiяльнiсть, яку органи державної влади визначають як таку, що має особливу важливiсть для громадян, i яка не могла б здiйснюватися (або здiйснювалася б за iнших умов) у разi вiдсутностi державного втручання. Ця дiяльнiсть має особливi характеристики у порiвняннi з загальним економiчним iнтересом iнших видiв економiчної дiяльностi.

     (d) Державнi пiдприємства: будь-яке пiдприємство, щодо якого державнi органи прямо чи опосередковано здiйснюють визначальний вплив через право власностi на нього, фiнансову участь у ньому або правила управлiння ним.

     (e) Виключнi права: це права, якi надаються державою-членом певному пiдприємству будь-яким законодавчим, регуляторним чи адмiнiстративним актом, що забезпечує йому право надавати послугу чи здiйснювати дiяльнiсть у межах певної географiчної одиницi.

     (f) Спецiальнi права: це права, наданi державою-членом обмеженiй кiлькостi пiдприємств, якi, в межах певної географiчної територiї та в iнший спосiб, нiж обумовлено об'єктивними, пропорцiйними та недискримiнацiйними критерiями:

     - обмежують до двох чи бiльше кiлькiсть таких пiдприємств, яким дозволяється надавати послугу чи здiйснювати дiяльнiсть, або

     - визначають декiлька конкуруючих пiдприємств, яким дозволяється надавати послуги чи здiйснювати дiяльнiсть, або

     - надають будь-якому пiдприємству або пiдприємствам будь-якi правовi або регуляторнi переваги, якi iстотно впливають на здатнiсть будь-якого iншого пiдприємства надавати таку ж послугу або здiйснювати таку ж дiяльнiсть у межах тiєї ж географiчної одиницi за практично однакових умов.

     (g) Важливий проект загальноєвропейського iнтересу або спiльного iнтересу Сторiн: проект є важливим та вiдповiдає загальноєвропейському iнтересу чи спiльному iнтересу Сторiн лише у разi, якщо:

     (i) допомога стосується проекту, вiдносно якого чiтко визначенi умови його виконання, в тому числi його учасники та цiлi;

     (ii) проект повинен мати загальноєвропейський iнтерес у тому розумiннi, що переваги, якi досягаються метою проекту, не повиннi обмежуватися однiєю державою-членом чи державами-членами, якi реалiзують проект, але поширюватимуться на ЄС в цiлому,

     або

     вiн має бути у спiльних iнтересах Сторiн у тому розумiннi, що переваги, якi досягаються метою проекту, поширюватимуться на обидвi Сторони;

     (iii) проект має бути дуже важливим з точки зору його сутi та обсягу: це має бути значимий проект вiдповiдно до його цiлей та проект значного масштабу.

     (h) Державна монополiя комерцiйного характеру: державнi монополiї комерцiйного характеру є монополiями, через якi центральнi, регiональнi чи мiсцевi органи влади або будь-якi iншi державнi установи Сторони можуть, вiдповiдно до закону чи фактично, контролювати, визначати чи суттєво впливати, прямо чи опосередковано, на iмпорт чи експорт мiж Сторонами. Положення Угоди стосовно державних монополiй комерцiйного характеру застосовуються також до монополiй, уповноважених Сторонами.

 

ДОДАТОК XXIV
ДО ГЛАВИ 14
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. У Главi 14 ("Вирiшення спорiв") Роздiлу IV цiєї Угоди та вiдповiдно до цих правил:

     "adviser" (консультант) означає особу, найняту Стороною для консультування або допомоги у зв'язку з арбiтражним провадженням;

     "arbitration panel" (арбiтражна група) означає групу, створену згiдно зi статтею 307 цiєї Угоди;

     "arbitrator" (арбiтр) означає члена арбiтражної групи, створеної згiдно зi статтею 307 цiєї Угоди;

     "assistant" (помiчник) означає особу, яка згiдно з умовами призначення арбiтра проводить дослiдження або допомагає арбiтру;

     "complaining Party" (Сторона-скаржник) означає Сторону, що подає запит на створення арбiтражної групи згiдно зi статтею 306 цiєї Угоди;

     "Party complained against" (Сторона-вiдповiдач) означає Сторону, яку обвинувачують у порушеннi цiєї Угоди;

     "representative of a Party" (представник Сторони) означає службовця або будь-яку особу, призначену державною установою, агентством чи iншою юридичною особою публiчного права Сторони, яка представляє Сторону в спорi згiдно iз цiєю Угодою;

     "day" (день) означає календарний день.

     2. Сторона-вiдповiдач повинна вiдповiдати за матерiально-технiчне забезпечення процесу вирiшення спорiв, зокрема органiзацiю слухання, якщо не домовлено про iнше. Проте обидвi Сторони повиннi роздiлити витрати стосовно органiзацiйних заходiв, у тому числi витрати арбiтрiв.

ПОВIДОМЛЕННЯ

     3. Сторони i арбiтражна група повиннi надсилати будь-який запит, повiдомлення, письмове подання або iнший документ з врученням пiд розпис, рекомендованим листом, кур'єром, за допомогою факсимiльного зв'язку, телекса, телеграфу або iншими засобами телекомунiкацiї, що передбачають здiйснення запису про вiдправлення.

     4. Будь-яка Сторона повинна забезпечити копiєю своїх письмових подань iншу Сторону та кожного арбiтра. Також потрiбно надати копiю документа в електронному форматi.

     5. Усi повiдомлення, у тому числi запити стосовно консультацiй, необхiдно надсилати Мiнiстерству закордонних справ України i Генеральному директорату Європейської Комiсiї "Торгiвля" вiдповiдно.

     6. Незначнi помилки редакцiйного характеру в будь-якому запитi, повiдомленнi, письмовому поданнi або iншому документi, що стосується арбiтражного провадження, мають бути виправленi шляхом надання нового документа iз чiтко позначеними змiнами.

     7. Якщо останнiй день надання документа припадає на офiцiйний вихiдний день України або iнститутiв Європейського Союзу, цей документ має бути надано наступного робочого дня.

ПОРУШЕННЯ АРБIТРАЖНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

     8. Якщо Сторони не домовились про iнше, вони мають зустрiтися з арбiтражною групою протягом семи днiв пiсля дати її створення з метою визначення таких питань, якi Сторони або арбiтражна група вважають за потрiбне, у тому числi стосовно винагороди та компенсацiї витрат, що мають бути сплаченi арбiтрам i якi повиннi визначатись вiдповiдно до стандартiв СОТ.

ПЕРШI ПИСЬМОВI ПОДАННЯ

     9. Сторона-скаржник повинна надати свої першi подання у письмовiй формi не пiзнiше 20 днiв пiсля дати створення арбiтражної групи. Сторона-вiдповiдач повинна надати свої зустрiчнi подання у письмовiй формi не пiзнiше 20 днiв пiсля дати надiслання перших письмових подань.

РОБОТА АРБIТРАЖНОЇ ГРУПИ

     10. Голова арбiтражної групи повинен вести всi засiдання. Арбiтражна група може делегувати головi повноваження для прийняття адмiнiстративних та процедурних рiшень.

     11. Якщо Угода не передбачає iншого та без шкоди для пункту 24, арбiтражна група може здiйснювати свою дiяльнiсть у будь-який спосiб, у тому числi за допомогою телефону, факсимiльного або комп'ютерного зв'язку.

     12. Тiльки арбiтри можуть брати участь у засiданнях арбiтражної групи, але арбiтражна група може дозволяти помiчникам арбiтрiв бути присутнiми на засiданнях.

     13. Ухвалення будь-яких постанов повинно лишатися функцiєю виключно арбiтражної групи i не може делегуватися.

     14. Коли виникає процедурне питання, на яке не поширюється положення цiєї Угоди та її Додаткiв, арбiтражна група може застосувати будь-яку належну процедуру за умови, що зазначена процедура забезпечує рiвне ставлення до Сторiн та є сумiсною iз цiєю Угодою та її Додатками.

     15. Коли арбiтражна група вважає, що iснує необхiднiсть у внесеннi змiн до строкiв арбiтражного провадження або у внесеннi будь-яких процедурних або адмiнiстративних уточнень, вона повинна письмово iнформувати Сторони щодо причин таких змiн чи уточнень, а також стосовно необхiдного для цього часу. Строки, зазначенi у статтi 310(2) цiєї Угоди, не повиннi бути змiненi без згоди Сторiн.

ЗАМIНА

     16. Якщо арбiтр не може брати участi в арбiтражному провадженнi, вийшов зi складу групи або має бути замiнений, замiна повинна проводитись вiдповiдно до статей 307(3) та (4) цiєї Угоди.

     17. Якщо Сторона вважає, що арбiтр не вiдповiдає вимогам Кодексу поведiнки i тому вимагає замiни, ця Сторона повинна iнформувати iншу Сторону протягом 15 днiв пiсля дати, коли стало вiдомо про обставини порушення арбiтром Кодексу поведiнки.

     18. a) Якщо Сторона вважає, що будь-який арбiтр (крiм голови) не вiдповiдає вимогам Кодексу поведiнки, Сторони мають провести консультацiї i, якщо вони дiйшли згоди, замiнити арбiтра шляхом процедур, визначених у статтi 307(3) i (4) цiєї Угоди.

     b) Якщо Сторони не можуть дiйти згоди щодо необхiдностi замiни арбiтра, будь-яка зi Сторiн може подати запит стосовно вирiшення цього питання до голови арбiтражної групи, чиє рiшення буде остаточним.

     c) Якщо вiдповiдно до такого запиту голова групи вирiшує, що арбiтр не вiдповiдає вимогам Кодексу поведiнки, вiн/вона повинен/повинна обрати нового арбiтра шляхом жеребкування серед осiб, з яких згiдно зi статтею 323(1) цiєї Угоди обирали арбiтра, що тепер вимагає замiни. Якщо зазначеного арбiтра було обрано Сторонами згiдно зi статтею 307(2) цiєї Угоди, замiну мають обрати шляхом жеребкування серед осiб, запропонованих Стороною-скаржником та Стороною-вiдповiдачем згiдно зi статтею 323(1) цiєї Угоди. Обрання нового арбiтру повинно здiйснюватися за присутностi Сторiн та протягом п'яти днiв пiсля дати надання запиту головi арбiтражної групи.

     19. a) Якщо Сторона вважає, що голова арбiтражної групи не вiдповiдає вимогам Кодексу поведiнки, Сторони мають провести консультацiї i, якщо вони дiйшли згоди, замiнити арбiтра шляхом процедур, визначених у статтi 307(3) i (4) цiєї Угоди.

     b) Якщо Сторони не дiйшли згоди щодо необхiдностi замiни голови арбiтражної групи, будь-яка зi Сторiн може подати запит стосовно зайняття цiєї посади одним iз членiв групи, що залишилися, згiдно зi статтею 323(1) цiєї Угоди. Його чи її iм'я повинно бути обране шляхом жеребкування в присутностi Сторiн головою Комiтету з питань торгiвлi або його заступником. Рiшення цiєї особи щодо необхiдностi замiни голови групи буде остаточним.

     c) Якщо ця особа вирiшує, що цей голова групи не вiдповiдає вимогам Кодексу поведiнки, вiн/вона повинен/повинна обрати нового голову групи шляхом жеребкування серед осiб, якi згiдно зi статтею 323(1) цiєї Угоди можуть виконувати обов'язки голови групи. Це обрання нового голови повинно бути здiйснено за присутностi Сторiн та протягом п'яти днiв пiсля дати подання запиту, зазначеного в цьому пунктi.

     20. Арбiтражне провадження має бути призупинено на строк, необхiдний для виконання процедур, передбачених у пунктах 16, 17, 18 та 19.

СЛУХАННЯ

     21. Голова групи повинен затвердити дату i час слухання за результатами консультацiй зi Сторонами та iншими членами арбiтражної групи i пiдтвердити це письмово для обох Сторiн. Загальнодоступнiсть цiєї iнформацiї є обов'язком Сторони, яка вiдповiдає за матерiально-технiчне забезпечення арбiтражного провадження, за винятком тих випадкiв, коли засiдання є закритим для громадськостi. Якщо Сторони не заперечують, арбiтражна група може вирiшити не проводити слухання.

     22. Якщо Сторони не домовились про iнше, слухання має вiдбутись у м. Брюссель, якщо Стороною-скаржником є Україна, та у м. Київ, якщо Стороною-скаржником є Європейський Союз.

     23. Арбiтражна група може скликати додатковi слухання за згодою Сторiн.

     24. Усi арбiтри мають бути присутнi протягом усього слухання.

     25. Наступнi особи можуть бути присутнi на слуханнi незалежно вiд того, чи є воно публiчним, чи нi:

     (a) представники Сторiн;

     (b) радники Сторiн;

     (c) адмiнiстративний персонал, уснi перекладачi, письмовi перекладачi i стенографи; а також

     (d) помiчники арбiтрiв.

     Тiльки представники i радники Сторiн можуть звертатися до арбiтражної групи.

     26. Не пiзнiше нiж за п'ять днiв до дати слухання кожна Сторона повинна надати арбiтражнiй групi список з iменами осiб, якi будуть виступати на слуханнi вiд iменi Сторони, та iмена iнших представникiв або радникiв, якi будуть присутнi на засiданнi.

     27. Слухання арбiтражної групи повиннi бути вiдкритими для громадськостi, за винятком тих випадкiв, коли Сторони вирiшують, що слухання має бути повнiстю або частково закритим. Однак арбiтражна група повинна збиратись у форматi закритого засiдання, якщо подання та аргументи Сторiн мiстять конфiденцiйну iнформацiю.

     28. Арбiтражна група має проводити всi слухання в однаковий спосiб та переконатись, що Сторонi-скаржнику i Сторонi-вiдповiдачу надано однаковий час для виступу:

     Аргумент

     (a) аргумент Сторони-скаржника

     (b) аргумент Сторони-вiдповiдача

     Спростування

     (a) аргумент Сторони-скаржника

     (b) заперечення Сторони-вiдповiдача

     29. Арбiтражна група може скерувати запитання iншiй Сторонi у будь-який час протягом слухання.

     30. Арбiтражна група має забезпечити можливiсть пiдготування стенограми кожного слухання i надати записи Сторонам якомога швидше.

     31. Будь-яка зi Сторiн може подати додаткове письмове подання стосовно будь-якого питання, що виникло пiд час слухання протягом 10 днiв пiсля нього.

ПИСЬМОВI ЗАПИТАННЯ

     32. Арбiтражна група може надсилати письмове запитання однiй чи обом Сторонам у будь-який час протягом арбiтражного провадження. Кожна Сторона повинна отримати копiю будь-якого iз запитань арбiтражної групи.

     33. Сторона повинна надати iншiй Сторонi копiю своїх письмових вiдповiдей на запитання арбiтражної групи. Кожна Сторона повинна мати здатнiсть здiйснити письмове коментування вiдповiдi iншої Сторони протягом п'яти днiв пiсля дати надiслання.

КОНФIДЕНЦIЙНIСТЬ

     34. Сторони та їхнi радники повиннi пiдтримувати конфiденцiйнiсть слухань арбiтражної групи в разi, якщо слухання були закритими вiдповiдно до пункту 27. Кожна Сторона та її консультанти повиннi вважати конфiденцiйною будь-яку iнформацiю, що надана iншою Стороною арбiтражнiй групi i яку ця Сторона визначає як конфiденцiйну. У випадках, коли Сторона надає арбiтражнiй групi конфiденцiйну версiю своїх письмових подань, вона також повинна у разi запиту iншої Сторони забезпечити неконфiденцiйне резюме iнформацiї, яка мiститься у поданнях i не може розголошуватися, не пiзнiше 15 днiв пiсля дати подання запиту або подання, залежно вiд того, що вiдбулося пiзнiше. Нiщо в цих правилах не повинно перешкоджати Сторонi пiд час оприлюднення власної позицiї, за винятком тих випадкiв, коли така iнформацiя є конфiденцiйною.

КОНТАКТИ ЗА ВIДСУТНОСТI ОДНIЄЇ ЗI СТОРIН

     35. Арбiтражна група не повинна проводити засiдання або зустрiчатись з однiєю зi Сторiн за вiдсутностi iншої.

     36. Жодний iз членiв арбiтражної групи не має права обговорювати будь-якi аспекти предмету арбiтражного провадження з однiєю Стороною або двома Сторонами зi Сторiн за вiдсутностi iнших арбiтрiв.

ПОДАННЯ ВIД AMICUS CURIAE

     37. Якщо Сторони не домовились про iнше протягом трьох днiв пiсля дати створення арбiтражної групи, арбiтражна група може отримувати добровiльнi письмовi подання вiд заiнтересованої фiзичної або юридичної особи, що знаходиться на територiї Сторiн, за умови, що цi подання зробленi протягом 30 днiв з дати створення арбiтражної групи, а також є стислими з урахуванням усiх додаткiв i безпосередньо стосуються фактичних або правових питань, якi розглядаються арбiтражною групою. Арбiтражна група може прийняти рiшення щодо введення обмеження кiлькостi сторiнок для таких подань.

     38. Письмове подання має мiстити опис фiзичної або юридичної особи, яка надiслала це подання, включаючи її адресу, вид її дiяльностi та джерело її фiнансування, а також вказувати на характер iнтересiв, який ця особа має у поточному арбiтражному провадженнi.

     39. Арбiтражна група має перелiчити у своїх постановах усi подання, якi було отримано нею та якi вiдповiдають вищезазначеним правилам. Арбiтражна група не зобов'язана у своїх постановах звертатися до фактичних або правових аргументiв, зроблених у подiбних документах. Будь-яку документацiю, отриману арбiтражною групою згiдно iз цим правилом, необхiдно подати на розгляд Сторiн.

ВИПАДКИ КРАЙНЬОЇ НЕОБХIДНОСТI

     40. У випадках крайньої необхiдностi, що згаданi у статтi 310(2) цiєї Угоди, арбiтражна група повинна вiдповiдним чином скорегувати строки, зазначенi у цих правилах.

ПИСЬМОВИЙ ТА УСНИЙ ПЕРЕКЛАД

     41. Пiд час консультацiй, згаданих у статтi 305 цiєї Угоди, i не пiзнiше самого засiдання, зазначеного у пунктi 8(b) цих Правил процедури, Сторони повиннi намагатися домовитися про робочу мову арбiтражного провадження.

     42. Якщо Сторони не можуть домовитися про спiльну робочу мову, кожна Сторона повинна негайно забезпечити можливiсть i понести витрати на переклад своїх письмових подань мовою, обраною iншою Стороною, i Сторона-вiдповiдач має забезпечити усний переклад усних подань мовою, обраною Сторонами.

     43. Постанови арбiтражної групи мають бути запротокольованi мовою або мовами, обраними Сторонами.

     44. Витрати на переклад будь-якої з постанов арбiтражної групи необхiдно роздiлити на рiвнi частини мiж Сторонами.

     45. Будь-яка Сторона може надавати коментарi щодо будь-якої з версiй перекладу документа, оформленого вiдповiдно до цих правил.

ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКIВ

     46. У випадку, коли завдяки застосуванню пункту 7 цих Правил процедури Сторони отримують документ у рiзнi днi, будь-який строк, що обчислено на пiдставi дати отримання цього документа, необхiдно обчислити з урахуванням дати пiзнiшого отримання.

IНШI ПРОЦЕДУРИ

     47. Цi Правила процедури також застосовуються до процедур, що встановленi згiдно зi статтями 312(2), 313(2), 315(3) i 316(2) цiєї Угоди. Тим не менш, строки, зазначенi у цих Правилах процедури, повиннi бути скорегованi вiдповiдно до спецiальних строкiв, що передбачаються для прийняття постанови арбiтражною групою у таких iнших процедурах,

 

ДОДАТОК XXV
ДО ГЛАВИ 15
КОДЕКС ПОВЕДIНКИ ЧЛЕНIВ АРБIТРАЖНОЇ ГРУПИ I ПОСЕРЕДНИКIВ

Визначення

     1. У цьому Кодексi поведiнки:

     (a) "arbitrator" (арбiтр) означає члена арбiтражної групи, створеної згiдно зi статтею 307 цiєї Угоди;

     (b) "mediator" (посередник) означає особу, що проводить процедуру посередництва згiдно з Главою 15 ("Механiзм посередництва") Роздiлу IV;

     (c) "candidate" (кандидат) означає фiзичну особу, чиє iм'я є у списку арбiтрiв згiдно зi статтею 323 цiєї Угоди i яка розглядається для обрання на посаду члена арбiтражної групи згiдно зi статтею 307 цiєї Угоди;

     (d) "assistant" (помiчник) означає особу, яка за умовами призначення арбiтром чи посередником проводить дослiдження або допомагає арбiтру чи посереднику;

     (e) "proceeding" (провадження), якщо не зазначено iнше, означає арбiтражне провадження або процедуру посередництва;

     (f) "staff" (персонал), стосовно арбiтра чи посередника, означає осiб, якими вони керують, але не помiчникiв.

Вiдповiдальнiсть у процесi

     2. Кожний кандидат i арбiтр чи посередник має уникати зловживань повноваженнями, повинен бути незалежним та неупередженим, повинен уникати прямого або непрямого конфлiкту iнтересiв i має дотримуватись вищих стандартiв поведiнки таким чином, щоб це сприяло незалежностi, неупередженостi механiзму вирiшення спорiв. Колишнi кандидати, арбiтри чи посередники повиннi дотримуватись зобов'язань, зазначених у пунктах 15, 16, 17 i 18 цього Кодексу поведiнки.

Зобов'язання щодо розголошення iнформацiї

     3. Перед пiдтвердженням обрання на посаду арбiтра або посередника кандидат має розголосити будь-який iнтерес, вiдносини або обставини, якi ймовiрно впливатимуть на його незалежнiсть та неупередженiсть чи можуть створити враження зловживання або упередженостi пiд час провадження. У зв'язку iз цим кандидат має докласти всiх обґрунтованих зусиль, щоб дiзнатися про будь-якi такi iнтереси, вiдносини та обставини.

     4. Кандидат i арбiтр чи посередник повиннi передати iнформацiю щодо фактичного або можливого порушення цього Кодексу поведiнки виключно Комiтету з питань торгiвлi для розгляду Сторонами.

     5. У разi обрання на цю посаду арбiтр чи посередник повинен, як i ранiше, докладати всiх обґрунтованих зусиль, щоб дiзнатися про будь-якi iнтереси, вiдносини та обставини згiдно з пунктом 3 цього Кодексу поведiнки, i повинен розголосити їх у разi наявностi. Зобов'язання щодо розголошення є постiйним обов'язком, який вимагає вiд арбiтра чи посередника не приховувати подiбнi iнтереси, вiдносини або обставини, що можуть виникнути на будь-якому етапi провадження. Член групи повинен розголосити такi iнтереси, вiдносини або обставини шляхом письмового iнформування Комiтету з питань торгiвлi для розгляду Сторонами.

Обов'язки арбiтрiв чи посередникiв

     6. У разi обрання арбiтр чи посередник повинен обережно, оперативно, старанно та справедливо виконувати свої обов'язки протягом усього провадження.

     7. Арбiтр чи посередник повинен розглядати лише тi питання, що виникають пiд час провадження i є необхiдними для прийняття постанов; вiн не може передавати цi обов'язки будь-якiй iншiй особi.

     8. Арбiтр чи посередник повиннi здiйснити вiдповiднi заходи, щоб переконатися, що його помiчники та персонал ознайомленi з пунктами 2, 3, 4, 5, 16, 17 i 18 Кодексу поведiнки та виконують їх.

     9. Без шкоди для статтi 330 цiєї Угоди арбiтр або посередник не повинен вступати в контакт з однiєю Стороною за вiдсутностi iншої пiд час провадження.

Незалежнiсть та неупередженiсть арбiтрiв чи посередникiв

     10. Арбiтр чи посередник повинен бути незалежним i неупередженим та уникати дiй, що можуть створити враження зловживання або упередженостi, i не повинен керуватися власними iнтересами, зовнiшнiм тиском, полiтичними поглядами, протестами громадськостi i лояльнiстю до Сторони або страхом критики.

     11. Арбiтр чи посередник не повинен прямо або опосередковано виконувати будь-якi зобов'язання або приймати заохочення, що можуть будь-яким чином впливати (або створювати враження впливу) на сумлiнне виконання його обов'язкiв.

     12. Арбiтр чи посередник не може використовувати своє положення в арбiтражнiй групi на власну користь або у приватних iнтересах i має уникати дiй, якi можуть справити враження, нiби iншi особи займають особливе положення i тому можуть впливати на його дiї.

     13. Арбiтру чи посереднику не дозволено мати фiнансовi, дiловi, професiйнi, сiмейнi або соцiальнi вiдносини чи обов'язки, що можуть впливати на його дiї або твердження.

     14. Арбiтр чи посередник повинен уникати будь-яких вiдносин або утворення фiнансових iнтересiв, якi ймовiрно впливатимуть на його неупередженiсть чи можуть створити враження зловживання або упередженостi.

Обов'язки колишнього арбiтра або посередника

     15. Усi колишнi арбiтри чи посередники повиннi уникати дiй, що можуть створити враження, нiби цi особи дiють упереджено пiд час виконання своїх обов'язкiв або отримують переваги вiд будь-якого рiшення чи постанови арбiтражної групи або вiд консультативного висновку.

Конфiденцiйнiсть

     16. Нiхто з дiючих або колишнiх арбiтрiв чи посередникiв не повинен будь-коли розголошувати або використовувати непублiчну iнформацiю стосовно провадження або iнформацiю, що отримано пiд час провадження, крiм тих випадкiв, коли це здiйснюється в iнтересах провадження, i в жодному разi не повинен розголошувати чи використовувати будь-яку таку iнформацiю на власну або чиюсь користь чи з метою заподiяння шкоди iнтересам iнших осiб.

     17. Арбiтр не повинен розголошувати постанови або частин постанов арбiтражної групи ранiше, нiж їх буде опублiковано згiдно iз цiєю Угодою.

     18. Арбiтр чи колишнiй арбiтр не повинен будь-коли розголошувати iнформацiю щодо засiдань арбiтражної групи або точок зору арбiтрiв.

 

ДОДАТКИ ДО РОЗДIЛУ V: ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

ДОДАТОК XXVI
ДО ГЛАВИ 1 "СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ЕНЕРГЕТИКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЯДЕРНУ ЕНЕРГЕТИКУ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

     1. Україна та ЄС встановлюють "Механiзм раннього попередження" з метою закрiплення практичних заходiв, спрямованих на попередження та швидке реагування на надзвичайнi ситуацiї чи загрозу надзвичайної ситуацiї. Це передбачає ранню оцiнку потенцiйних ризикiв та проблем, пов'язаних з попитом та пропозицiєю на природний газ, нафту чи електричну енергiю та попередження i швидку реакцiю у випадку надзвичайної ситуацiї чи загрози надзвичайної ситуацiї.

     2. Для цiлей цього Додатка надзвичайна ситуацiя - це ситуацiя, яка спричиняє значний збiй / фiзичну зупинку у постачаннi природного газу, нафти чи електроенергiї мiж Україною та Європейським Союзом.

     3. Для цiлей цього Додатка координаторами є Мiнiстерство енергетики України та Член Європейської Комiсiї, вiдповiдальний за енергетику.

     4. Рання оцiнка потенцiйних ризикiв i проблем, пов'язаних з попитом та постачанням енергетичних товарiв i продуктiв, буде здiйснюватися спiльно двома Сторонами, зокрема у рамках Меморандуму про взаєморозумiння з питань спiвробiтництва у галузi енергетики мiж Україною та Європейським Союзом вiд 1 грудня 2005 року, та про неї необхiдно на постiйнiй основi повiдомляти координаторам.

     5. У разi виникнення у однiєї iз Сторiн цiєї Угоди усвiдомлення надзвичайної ситуацiї або ситуацiї, яка у розумiннi цiєї Сторони може призвести до надзвичайної ситуацiї, така Сторона має невiдкладно iнформувати про це iншу Сторону.

     6. За обставин, викладених у пунктi 5 цього Додатка, координатори повiдомлять один одного у найкоротший строк щодо необхiдностi iнiцiювати Механiзм раннього попередження. Повiдомлення мiститиме, inter alia, iнформацiю про визначених осiб, якi уповноваженi координаторами пiдтримувати постiйний контакт один з одним.

     7. У разi повiдомлення згiдно з пунктом 6 цього Додатка кожна Сторона надасть iншiй Сторонi свою оцiнку. Така оцiнка мiститиме визначення часових рамок, в межах яких загрозу надзвичайної ситуацiї або надзвичайну ситуацiю може бути лiквiдовано. Обидвi Сторони повиннi оперативно реагувати на оцiнку, надану iншою Стороною, та доповнювати її доступною додатковою iнформацiєю.

     8. Якщо одна iз Сторiн не в змозi адекватно оцiнити або вiдреагувати на оцiнку iншої Сторони щодо ситуацiї або передбачуваних часових рамок, у межах яких загрозу надзвичайної ситуацiї або надзвичайну ситуацiю може бути лiквiдовано, вiдповiдний координатор може звернутися з пропозицiєю провести консультацiї, якi повиннi початися у перiод часу, що не перевищує 3 днiв з дати вiдправки повiдомлення, передбаченого в пунктi 6 цього Додатка. Такi консультацiї проводяться через Групу експертiв, що складається з представникiв, уповноважених координаторами. Консультацiї спрямованi на:

     - розробку загальної оцiнки ситуацiї i можливого подальшого розвитку подiй;

     - розробку рекомендацiй щодо лiквiдацiї загрози надзвичайної ситуацiї або подолання надзвичайної ситуацiї;

     - розробку рекомендацiй за спiльним планом дiй Сторiн з метою зведення до мiнiмуму впливу надзвичайної ситуацiї та, якщо можливо, подолання надзвичайної ситуацiї, включаючи можливiсть заснування Спецiальної групи монiторингу.

     9. Консультацiї, спiльнi оцiнки та запропонованi рекомендацiї повиннi базуватися на принципах прозоростi, недискримiнацiйностi та пропорцiйностi.

     10. Координатори в межах своєї компетенцiї будуть працювати для усунення загрози надзвичайної ситуацiї або подолання надзвичайної ситуацiї з урахуванням рекомендацiй, що були розробленi пiд час консультацiй.

     11. Група експертiв, зазначена у пунктi 8 надасть координаторам звiт про свою дiяльнiсть вiдразу пiсля впровадження будь-якого узгодженого плану дiй.

     12. У випадку виникнення надзвичайної ситуацiї координатори можуть створити Спецiальну групу монiторингу для вивчення поточних обставин i розвитку подiй та об'єктивної їх фiксацiї. До складу Групи входитимуть:

     - представники обох Сторiн;

     - представники енергетичних компанiй Сторiн;

     - представники мiжнародних енергетичних органiзацiй, запропонованi та спiльно затвердженi Сторонами;

     - незалежнi експерти, запропонованi та спiльно затвердженi Сторонами.

     13. Спецiальна група монiторингу повинна невiдкладно розпочати свою роботу i повинна функцiонувати, у разi необхiдностi, до повного вирiшення надзвичайної ситуацiї. Рiшення про припинення роботи Спецiальної групи монiторингу приймається спiльно координаторами.

     14. Починаючи з дати виявлення обставин, визначених у пунктi 5, i до завершення процедури для застосування Механiзму раннього попередження, а також до усунення загрози надзвичайної ситуацiї або вирiшення надзвичайної ситуацiї, Сторони робитимуть усе вiд них залежне для мiнiмiзацiї негативних наслiдкiв для iншої Сторони. Обидвi Сторони спiвпрацюватимуть з метою досягнення термiнового вирiшення питання у дусi прозоростi. Сторони будуть утримуватися вiд будь-яких дiй, якi не стосуються поточної надзвичайної ситуацiї, що можуть створити або поглибити негативнi наслiдки для постачання природного газу, нафти або електроенергiї мiж Україною та Європейським Союзом.

     15. Кожна Сторона незалежно несе витрати, пов'язанi з дiями у рамках цiєї статтi.

     16. Сторони дотримуватимуться конфiденцiйностi усiєї iнформацiї, якою вони обмiнюються, що була визначена як конфiденцiйна. Сторони вживатимуть усiх необхiдних заходiв для захисту конфiденцiйної iнформацiї на основi вiдповiдних юридичних та нормативних актiв України або Європейського Союзу та / або його держав-членiв, а також вiдповiдно до прийнятних мiжнародних угод i конвенцiй.

     17. Сторони можуть запросити, за взаємною згодою, представникiв третьої сторони для участi у консультацiях та монiторингу, про якi йдеться у пунктах 8 та 12.

     18. Сторони можуть погодитися адаптувати положення цього Додатка з погляду на утворення механiзму раннього попередження мiж ними та iншими сторонами.

     19. Порушення цього механiзму не може слугувати основою для процедур вирiшення спорiв в рамках цiєї Угоди. Бiльше того, Сторона не повинна посилатися або надавати як доказ в таких процедурах вирiшення спорiв:

     - позицiї або пропозицiї, зробленi iншою Стороною в ходi процедури, або

     - той факт, що iнша Сторона заявила про свою готовнiсть прийняти рiшення щодо надзвичайної ситуацiї, що є предметом цього механiзму.

 

ДОДАТОК XXVII
ДО ГЛАВИ 1 "СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ЕНЕРГЕТИКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЯДЕРНУ ЕНЕРГЕТИКУ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступнi встановленi термiни:

     Електроенергiя

     Директива N 2003/54/ЄС стосовно спiльних правил для внутрiшнього ринку електроенергiї.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства.

     Регламент (ЄС) N 1228/2003 про умови доступу до мережi мiжнародного обмiну електроенергiєю, зi змiнами i доповненнями, внесеними Рiшенням Комiсiї 2006/770/ЄС.

Графiк: положення Регламенту мають бути впровадженi до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства.

     Директива N 2005/89/ЄС щодо заходiв з забезпечення безпеки постачання електроенергiї та iнвестицiй в iнфраструктуру.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства.

     Газ

     Директива N 2003/55/ЄС стосовно спiльних правил для внутрiшнього ринку природного газу.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства.

     Регламент (ЄС) N 1775/2005 про умови доступу до мереж газопостачання.

Графiк: положення Регламенту мають бути впровадженi до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства.

     Директива N 2004/67/ЄС стосовно заходiв щодо забезпечення безперервного постачання природного газу.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства.

     Нафта

     Директива N 2006/67/ЄС щодо пiдтримання мiнiмальних запасiв сирої нафти i/або нафтопродуктiв.

Графiк: положення Директиви будуть вiдображенi у законодавствi України протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою та впровадженi протягом 11 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Розвiдування та розробка вуглеводнiв

     Директива N 94/22/ЄС про умови надання i використання дозволу на розвiдування, розробку i виробництво вуглеводнiв.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою, беручи до уваги статтi (12) та (13) положень про енергетику, пов'язану з торгiвлею Глави 11 "Енергетика, пов'язана з торгiвлею" Роздiлу IV "Торгiвля i питання, пов'язанi з торгiвлею".

     Енергетична ефективнiсть

     Директива N 2004/8/ЄС про заохочення когенерацiї.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2002/91/ЄС щодо енергетичного функцiонування будiвель.

Графiк: положення Директиви мають бути вiдображенi у законодавствi України протягом 3 рокiв та впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2006/32/ЄС про ефективнiсть кiнцевого споживання енергiї та енергетичнi послуги.

Графiк: положення Директиви мають бути вiдображенi у законодавствi України протягом 5 рокiв та впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2005/32/ЄС, що встановлює вимоги до екологiчного проектування енергопоглинаючих продуктiв.

     Iмплементацiйнi Директиви/Регламенти:

     - Регламент Комiсiї (ЄС) N 278/2009 щодо вимог екодизайну для режиму холостого стану споживання електроенергiї та середньої енергетичної ефективностi;

     - Регламент Комiсiї (ЄС) N 245/2009 щодо вимог екодизайну для флуоресцентних ламп (ламп денного свiтла) без iнтегрованого баластного опору, для високо-iнтенсивних розрядних ламп та для баластного опору i освiтлювальних пристроїв, якi розрахованi для функцiонування цих ламп;

     - Регламент Комiсiї (ЄС) N 244/2009 щодо вимог екодизайну для ненаправлених побутових ламп;

     - Регламент Комiсiї (ЄС) N 107/2009 щодо вимог екодизайну для простих декодерiв каналiв кабельного телебачення;

     - Регламент Комiсiї (ЄС) N 1275/2008 щодо вимог екодизайну для режимiв очiкування i вiдключення споживання електроенергiї електричним та електронним побутовим та офiсним обладнанням;

     - Директива Ради N 92/42/ЄЕС щодо вимог ефективностi для нових водонагрiвальних котлiв на рiдкому чи газоподiбному паливi;

     - Директива N 96/57/ЄС про вимоги щодо ефективностi споживання енергiї побутовими електричними холодильниками, морозильними камерами та їх комбiнацiями;

     - Директива N 2000/55/ЄС про вимоги щодо енергетичної ефективностi баластного опору приладiв флуоресцентного освiтлення.

Графiк: положення в рамках Директиви, а також вiдповiднi iснуючi заходи реалiзацiї ("дочiрнi директиви та регламенти") мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою. Новi дочiрнi директиви/регламенти мають бути впровадженi вiдповiдно до графiкiв, встановлених у цих директивах/регламентах, пiсля внесення змiн до цього Додатка згiдно з iнституцiйними положеннями, викладених у роздiлi VII цiєї Угоди, i доведених до вiдома України.

     Директива N 92/75/ЄЕС про вказування за допомогою маркування та зазначення стандартної iнформацiї про товар обсягiв споживання енергiї та iнших ресурсiв побутовими електроприладами.

     Iмплементацiйнi Директиви/Регламенти:

     - Директива Комiсiї N 2003/66/ЄС про маркування споживання електричної енергiї побутовими електричними холодильниками, морозильними камерами та їх комбiнацiями;

     - Директива Комiсiї N 2002/40/ЄС про маркування побутових електричних плит залежно вiд типу енергоспоживання;

     - Директива Комiсiї N 2002/31/ЄС про маркування побутових кондицiонерiв залежно вiд типу енергоспоживання;

     - Директива Комiсiї N 98/11/ЄС про маркування побутових ламп залежно вiд типу енергоспоживання;

     - Директива Комiсiї N 97/17/ЄС про маркування посудомийних машин залежно вiд типу енергоспоживання зi змiнами i доповненнями, внесеними Директивою Комiсiї N 1999/9/ЄС щодо маркування посудомийних машин залежно вiд типу енергоспоживання;

     - Директива Комiсiї 96/60/ЄС про маркування побутових пральних машин, комбiнованих iз сушильнями залежно вiд типу енергоспоживання;

     - Директива Комiсiї N 95/13/ЄС про маркування побутових електричних барабанних сушильних машин залежно вiд типу енергоспоживання;

     - Директива Комiсiї N 95/12/ЄС про маркування побутових пральних машин залежно вiд типу енергоспоживання.

Графiк: положення в рамках Директиви а також вiдповiднi iснуючi заходи реалiзацiї ("дочiрнi директиви та регламенти") мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою Новi дочiрнi директиви/регламенти мають бути впровадженi вiдповiдно до графiкiв, встановлених у цих директивах/регламентах, пiсля внесення змiн до цього Додатка згiдно з iнституцiйними положеннями, викладених у роздiлi VII цiєї Угоди, i доведених до вiдома української сторони.

     Ядерна енергетика

     Директива N 96/29/Євратом, що встановлює основнi стандарти безпеки для захисту здоров'я працiвникiв та населення вiд небезпеки, що виникає вiд iонiзуючої радiацiї.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 2006/117/Євратом про нагляд та контроль за перевезенням радiоактивних вiдходiв та вiдпрацьованого ядерного палива.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 2003/122/Євратом про контроль за високоактивними законсервованими та покинутими радiоактивними джерелами.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

 

ДОДАТОК XXVIII
ДО ГЛАВИ 4 "ОПОДАТКУВАННЯ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступнi встановленi термiни:

     Непряме оподаткування

     Директива Ради ЄС N 2006/112/ЄС вiд 28.11.2006 року про спiльну систему податку на додану вартiсть;

Графiк: Положення Директиви, за винятком статей 5 - 8, 20, 33, 40 - 42, 79, 100 - 101, 123 - 130, 140 - 142, 145, 146 (1("B"), 147, 155, 164 - 166, 170 - 171, 175, 203, 205, 209, 210, 212, 219, 238 - 240, 245, 254, 258, 274 - 280, 293 - 294, 370 - 395, 396 - 400, 402 - 410, 411 - 413 (положення, що застосовуються до держав-членiв ЄС); статей 281 - 294, 295 - 305, 306 - 325, 326 - 332, 333 - 343, 348 - 349, 358 - 369 (щодо спецiальних податкових режимiв), мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 2007/74/ЄС вiд 20.12.2007 року про звiльнення вiд податку на додану вартiсть i мита на товари, що ввозяться особами, якi подорожують з третiх країн:

     - роздiл 3 щодо кiлькiсних обмежень

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 92/83/ЄЕС вiд 19.10.92 року про гармонiзацiю структур акцизних зборiв на спирт та алкогольнi напої;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 2003/96/ЄС вiд 27.10.2003 року про реструктуризацiю системи Спiвтовариства щодо оподаткування енергопродуктiв та електроенергiї;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi поступово, виходячи iз майбутнiх потреб України у сферi захисту навколишнього середовища та енергоефективностi, якими вони можуть бути, зокрема у результатi мiжнародних переговорiв пiсля 2012 року щодо змiни клiмату.

     Директива Ради N 2008/118/ЄС вiд 16 грудня 2008 року стосовно загальних умов акцизного збору, що вiдмiняє Директиву N 92/12/ЄЕС:

     - Стаття 1

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 2011/64/ЄС вiд 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюновi вироби (кодифiкацiя);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою, за винятком статей 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19, для яких графiк iмплементацiї буде встановлений Радою Асоцiацiї.

     З дати набрання чинностi Угодою про асоцiацiю, Рада асоцiацiї визначить графiк iмплементацiї Україною наступних директив:

     Тринадцята Директива Ради ЄС N 86/560/ЄЕС вiд 17.11.86 року про гармонiзацiю законодавства держав-членiв про податки з обороту - заходи для вiдшкодування податку на додану вартiсть суб'єктам оподаткування, якi не заснованi на територiї Спiвтовариства.

     Директива Ради N 92/83/ЄЕС вiд 19.10.92 року про гармонiзацiю структур акцизних зборiв на спирт та алкогольнi напої в частинi промiжних продуктових категорiй, як визначено в директивi.

     статтi 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19 Директиви Ради N 2011/64/ЄС вiд 21.06.2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюновi вироби (кодифiкацiя).

ДОДАТОК XXIX
ДО ГЛАВИ 5 "СТАТИСТИКА" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

     Acquis у галузi статистики, як зазначено у статтi 355 Глави 5 (Статистика) Роздiлу V (Економiчне i галузеве спiвробiтництво), викладений в щорiчно оновленому Збiрнику статистичних вимог, який, за згодою Сторiн, додається до цiєї Угоди.

     Остання доступна версiя Збiрника статистичних вимог находиться на веб-сайтi Статистичного бюро Європейського Союзу (Євростат) в електронному виглядi.

     http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 

ДОДАТОК XXX
ДО ГЛАВИ 6 "НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступнi встановленi термiни:

     Управлiння довкiллям та iнтеграцiя екологiчної полiтики у iншi галузевi полiтики

     Директива N 2011/92/ЄС про оцiнку впливу окремих державних i приватних проектiв на навколишнє середовище (кодифiкацiя);

     Для проектiв, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства усi положення Директиви мають бути впровадженi до 01.01.2013 року, як зазначено у Протоколi про приєднання України до цього Договору. До iнших проектiв застосовуються наступнi положення:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення вимог, за якими проекти, зазначенi у Додатку I пiдлягають оцiнцi впливу на навколишнє середовище, та процедури визначення, якi з проектiв, зазначених у Додатку II, потребують ОВНС (ст. 4);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - визначення обсягу iнформацiї, яка має надаватися розробником (ст. 5);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення процедури консультацiй з органами з питань охорони навколишнього середовища та процедури консультацiй з громадськiстю (ст. 6);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - досягнення домовленостей з сусiднiми країнами щодо обмiну iнформацiєю та проведення консультацiй (ст. 7);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - запровадження заходiв щодо повiдомлення громадськостi про прийнятi рiшення за заявами про надання дозволу на реалiзацiю проекту (ст. 9).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2001/42/ЄС про оцiнку впливу окремих планiв та програм на навколишнє середовище:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - встановлення процедури визначення, якi плани або програми потребують стратегiчної екологiчної оцiнки та вимог про те, що плани або програми, щодо яких стратегiчна екологiчна оцiнка є обов'язковою, пiдлягають такiй оцiнцi (ст. 3);

     - встановлення процедури консультацiй з органами з питань охорони навколишнього середовища та процедури консультацiй з громадськiстю (ст. 6);

     - досягнення домовленостей з сусiднiми країнами щодо обмiну iнформацiєю та проведення консультацiй (ст. 7).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2003/4/ЄС про доступ громадськостi до екологiчної iнформацiї та про скасування Директиви N 90/313/ЄЕС:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - встановлення на практицi процедур доступу громадськостi до екологiчної iнформацiї та вiдповiдних виняткiв (ст. 3 та 4);

     - забезпечення надання доступу громадськостi до екологiчної iнформацiї органами влади (ст. 3.1);

     - встановлення процедур перегляду рiшень про вiдмову у наданнi екологiчної iнформацiї або про надання неповної iнформацiї (ст. 6);

     - встановлення системи поширення екологiчної iнформацiї громадськостi (ст. 7).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2003/35/ЄС про забезпечення участi громадськостi у пiдготовцi окремих планiв та програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змiн i доповнень до Директив NN 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськостi та доступ до правосуддя:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - встановлення механiзму iнформування громадськостi (ст. 2.2a та 2.2d);

     - встановлення механiзму консультацiй з громадськiстю (ст. 2.2b та 2.3);

     - встановлення механiзму врахування зауважень та пропозицiй громадськостi у процесi прийняття рiшень (ст. 2.2c).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Якiсть атмосферного повiтря

     Директива N 2008/50/ЄС про якiсть атмосферного повiтря та чистiше повiтря для Європи:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення верхньої та нижньої межi оцiнки (ст. 5), цiльових та граничних значень (статтi 13, 14, 16.2, 17.1), та мети щодо зменшення впливу PM 2.5 (твердих частинок) (ст. 15.);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi щодо дiоксиду сiрки, дiоксиду азоту та оксидiв азоту, свинцю, бензолу та оксиду вуглецю, озону, суспендованих твердих частинок PM 10 та PM 2.5 протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою на основi наявної ситуацiї в Українi. З дати набрання чинностi Угодою про асоцiацiю, Рада асоцiацiї має визначити графiк iмплементацiї Україною цих положень для їх повної вiдповiдностi вимогам Директиви.

     - визначення та класифiкацiя зон та агломерацiй (ст. 4 та 5);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення системи оцiнки якостi атмосферного повiтря вiдносно забруднювачiв атмосферного повiтря (ст. 5, 6 i 9);

     - запровадження планiв щодо якостi атмосферного повiтря для зон i агломерацiй, де рiвень забруднення перевищує граничну/цiльову величину (ст. 23);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi щодо дiоксиду сiрки, дiоксиду азоту та оксидiв азоту, свинцю, бензолу та оксиду вуглецю, озону, суспендованих твердих частинок PM 10 та PM 2.5 протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою на основi наявної ситуацiї в Українi. Пiсля набрання чинностi Угодою про асоцiацiю Рада асоцiацiї визначає графiк iмплементацiї Україною цих положень для досягнення повного дотримання вимог Директиви.

     - встановлення короткострокових планiв дiй для зон i агломерацiй, де iснує ризик перевищення допустимих меж забруднення (ст. 24);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення системи iнформування громадськостi (ст. 26).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2004/107/ЄС про миш'як, кадмiй, ртуть, нiкель i полiциклiчнi ароматичнi вуглеводнi у атмосферному повiтрi:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення верхньої та нижньої межi оцiнки (ст. 4.6) та цiльових значень (ст. 3);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi щодо миш'яку, нiкелю, кадмiю та бензо(а)пiрену протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою на основi наявної ситуацiї в Українi. Пiсля набрання чинностi Угодою про асоцiацiю, Рада асоцiацiї визначить графiк iмплементацiї Україною цих положень для їх повної вiдповiдностi вимогам Директиви.

     - встановлення та класифiкацiя зон та агломерацiй (ст. 3 та 4.6);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення системи оцiнки якостi атмосферного повiтря вiдносно забруднювачiв атмосферного повiтря (ст. 4);

     - здiйснення заходiв щодо пiдтримки/полiпшення якостi атмосферного повiтря стосовно вiдповiдних забруднювачiв (ст. 3);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою на основi наявної ситуацiї в Українi. Пiсля набрання чинностi Угодою про асоцiацiю, Рада асоцiацiї визначає графiк iмплементацiї Україною цих положень для досягення повного дотримання вимог Директиви.

     Директива N 98/70/ЄС про якiсть бензину та дизельного палива та внесення змiн i доповнень до Директиви N 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами NN 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК i Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - проведення оцiнки нацiонального споживання палива;

     - встановлення системи монiторингу за якiстю палива (ст. 8);

     - заборона продажу етилованого бензину (ст. 3.1);

     - встановлення можливостi продажу не етилованого бензину, дизельного палива для позашляхових транспортних засобiв та сiльськогосподарських i лiсогосподарських тракторiв лише у випадку, якщо вони вiдповiдають встановленим вимогам (ст. 3 та 4);

     - встановлення системи правового регулювання, що охоплює випадки виняткових подiй та системи збору внутрiшньодержавних даних про якiсть палива (ст. 7 i 8).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 1999/32/ЄС про зменшення вмiсту сiрки у деяких видах рiдкого палива та внесення змiн i доповнень до Директиви N 93/12/ЄС зi змiнами i доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003 та Директивою N 2005/33/ЄС.

     Для видiв палива, що використовуються для цiлей, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства, усi положення Директиви мають бути впровадженi до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до цього Договору. Для видiв палива, що використовується для iнших цiлей, мають бути впровадженi наступнi положення:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення ефективної системи вiдiбрання зразкiв та вiдповiдних аналiтичних методiв аналiзу (ст. 6);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - заборона використання важкого дизельного палива, газу, нафти iз вмiстом сiрки, що перевищує визначену граничну величину (ст. 3.1 та 4.1);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - застосування граничних величин до вмiсту сiрки у судовому палива (ст. 4a та 4b).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 94/63/ЄС про контроль викидiв летючих органiчних сполук (ЛОС), що виникають зi сховищ нафти та при її транспортуваннi з термiналiв до сервiсних станцiй зi змiнами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - визначення усiх термiналiв для зберiгання та завантаження бензину (ст. 2);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - визначення усiх термiналiв для зберiгання та завантаження бензину (ст. 2)

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення технiчних заходiв для зменшення витоку бензину зi сховищ на термiналах i сервiсних станцiях та пiд час завантаження/розвантаження мобiльних контейнерiв на термiналах (ст. 3,4 та 6 та Додаток III);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 9 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - вимоги щодо вiдповiдностi вимогам усiх вантажних кранiв та мобiльних контейнерiв для завантаження танкерiв (ст. 4 та 5);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 9 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2004/42/ЄС про обмеження викидiв летючих органiчних сполук за рахунок використання органiчних розчинникiв у певних фарбах i лаках та продукцiї полiрування транспортних засобiв та внесення змiн i доповнень до Директиви N 1999/13/ЄС:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - затвердження максимальних граничних значень вмiсту ЛОС для фарб i лакiв (ст. 3 та Додаток II);

     - встановлення вимог щодо маркування продуктiв, що розмiщуються на ринку, та розмiщення на ринку продукцiї, яка вiдповiдає встановленим вимогам (ст. 3 i 4).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Управлiння вiдходами та ресурсами

     Директива N 2008/98/ЄС про вiдходи:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - пiдготовка планiв щодо управлiння вiдходами згiдно iз п'ятиетапною iєрархiєю вiдходiв та програм щодо попередження утворення вiдходiв (Глава V Директиви N 2008/98/ЄС);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення механiзму повного покриття витрат згiдно з принципом "забруднювач платить" та принципом розширеної вiдповiдальностi виробника (ст. 14);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення дозвiльної системи для установ/пiдприємств, що здiйснюють операцiї з видалення чи утилiзацiї вiдходiв, з особливими зобов'язаннями щодо управлiння небезпечними вiдходами (Глава IV Директиви N 2008/98/ЄС);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - запровадження реєстру установ i пiдприємств, якi здiйснюють збiр та транспортування вiдходiв (Глава IV Директиви 2008/98/ ЄС);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 1999/31/ЄС про захоронення вiдходiв зi змiнами i доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - класифiкацiя мiсць захоронення вiдходiв (ст. 4);

     - пiдготовка нацiональної стратегiї щодо зменшення кiлькостi мiських вiдходiв, що розкладаються пiд впливом мiкроорганiзмiв (бiорозкладанi), якi спрямовуються на полiгони (ст. 5);

     - встановлення системи процедур подачi заяв та надання дозволiв, а також щодо процедур прийняття вiдходiв (ст. 5 - 7, 11, 12 i 14);

     - встановлення процедур контролю та монiторингу пiд час функцiонування та закриття полiгонiв, а також процедур подальшого догляду пiсля закриття з метою забезпечення їх знешкодження (ст. 12 та 13);

     - впровадження планiв очистки iснуючих мiсць захоронення (ст. 14);

     - встановлення механiзму обчислення вартостi (ст. 10);

     - забезпечення необхiдної обробки вiдповiдних вiдходiв перед їх захороненням (направленням на полiгони/смiттєсховища) (ст. 6).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi для iснуючих установок/обладнання протягом 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою. Для будь-яких iнших установок/обладнання, що вводяться в експлуатацiю пiсля пiдписання Угоди, положення Директиви застосовуються з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2006/21/ЄС про управлiння вiдходами видобувної промисловостi та внесення змiн i доповнень до Директиви N 2004/35/ЄС:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - встановлення системи, яка забезпечить створення/розроблення операторами (суб'єктами господарювання) планiв управлiння вiдходами (визначення та класифiкацiя засобiв поводження/переробки з вiдходами; характеристика вiдходiв) (ст. 4 i 9);

     - встановлення дозвiльної системи, фiнансових гарантiй та системи контролю (ст. 7, 14 та 17);

     - встановлення процедур управлiння та монiторингу видобувних пустот (ст. 10);

     - встановлення процедур закриття та подальшого нагляду за виробничими майданчиками вiдходiв видобувної дiяльностi (ст. 12);

     - створення реєстру закритих майданчикiв вiдходiв видобувної дiяльностi (ст. 20).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Якiсть води та управлiння водними ресурсами, включаючи морське середовище

     Директива N 2000/60/ЄС про встановлення рамок дiяльностi Спiвтовариства у сферi водної полiтики зi змiнами i доповненнями, внесеними Рiшенням N 2455/2001/ЄС i Директивою 2009/31/ ЄС:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - закрiплення на законодавчому рiвнi визначення одиницi гiдрографiчного районування територiї країни;

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - розроблення положення про басейнове управлiння з покладенням на нього функцiй, передбачених (ст. 3 Директиви N 2000/60/ЄС);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - визначення районiв рiчкових басейнiв та створення механiзмiв управлiння мiжнародними рiчками, озерами та прибережними водами (ст. 3);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - аналiз характеристик районiв рiчкових басейнiв (ст. 5);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - запровадження програм монiторингу якостi води (ст. 8);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - пiдготовка планiв управлiння басейнами рiчок, проведення консультацiї з громадськiстю та публiкацiя цих планiв (ст. 13 i 14).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2007/60/ЄС про оцiнку та управлiння ризиками затоплення:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - проведення попередньої оцiнки ризикiв затоплення (ст. 4 i 5);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - пiдготовка карт загроз та ризикiв затоплення (ст. 6);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - запровадження планiв управлiння ризиками затоплення (ст. 7).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2008/56/ЄС про встановлення рамок дiяльностi Спiвтовариства у сферi екологiчної полiтики щодо морського середовища:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - розроблення морської стратегiї спiльно з країнами-членами ЄС (ст. 5 i 6);

     - базова оцiнка морських вод, визначення хорошого екологiчного стану та встановлення природоохоронних цiлей та iндикаторiв (ст. 5 та 8 - 10);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - Запровадження програми монiторингу для здiйснення поточної оцiнки та регулярне оновлення цiлей (ст. 5 та 11);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - пiдготовка програми заходiв для досягнення хорошого екологiчного стану (ст. 5 та 13).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 91/271/ЄЕС про очистку мiських стiчних вод зi змiнами та доповненнями, внесеними Директивою N 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС) N 1882/2003 i Регламентом (ЄС) N 1137/2008:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - оцiнка стану водовiдведення та очистки мiських стiчних вод;

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

- визначення чутливих зон та агломерацiй (ст. 5 та Додаток II);

- Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - пiдготовка технiчної та iнвестицiйної програми з iмплементацiї вимог до очистки мiських стiчних вод (ст. 17);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 98/83/ЄС про якiсть води, призначеної для споживання людиною, зi змiнами i доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003 i Регламентом (ЄС) 596/2009:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - встановлення стандартiв для питної води (ст. 4 та 5);

     - створення системи монiторингу (ст. 6 та 7);

     - створення механiзму надання iнформацiї споживачам (ст. 13).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директиви N 91/676/ЄС про захист вод вiд забруднення, спричиненого нiтратами з сiльськогосподарських джерел, зi змiнами i доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - визначення зон, вразливих до (накопичення) нiтратiв (ст. 3);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - запровадження планiв дiй для зон, вразливих до (накопичення) нiтратiв (ст. 5);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - запровадження програм монiторингу (ст. 6).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Охорона природи

     Директива N 2009/147/ЄС про захист диких птахiв:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - оцiнка видiв птахiв, для яких необхiдно запровадження спецiальних заходiв збереження, та видiв регулярної мiграцiї;

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - визначення та позначення спецiальних зон захисту рiзних видiв птахiв (ст. 4.1);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - запровадження зберiгаючих захисних заходiв для захисту мiгруючих видiв (ст. 4.2);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi до 01.01.2015 року, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства.

     - встановлення загальної системи захисту всiх видiв диких птахiв зi спецiальною пiдкатегорiєю птахiв, на якi ведеться полювання та заборони певних видiв ловлi/забою птахiв (статтi 5, 6, 7, 8, 9(1) та 9.2).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 92/43/ЄС про збереження природного середовища iснування, дикої флори та фауни, зi змiнами i доповненнями, внесеними Директивами NN 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - пiдготовка реєстру мiсць, призначення цих мiсць та встановлення прiоритетiв управлiння ними (включаючи завершення реєстру потенцiйних територiй Смарагдової мережi та впровадження захисних заходiв та заходiв управлiння ними) (ст. 4);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - запровадження заходiв, необхiдних для збереження таких мiсць (ст. 6);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення системи монiторингу природоохоронного статусу оселищ та видiв (ст. 11);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення суворого режиму захисту видiв, зазначених у Додатку IV, якi стосуються України (ст. 12);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - встановлення механiзму стимулювання освiти та надання/розповсюдження загальної iнформацiї населенню (ст. 22).

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Промислове забруднення та техногеннi загрози

     Директива N 2010/75/ЄС про промисловi викиди (всеохоплююче запобiгання i контроль забруднень) (переглянута):

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - визначення обладнання, яке потребує дозволу (Додаток I);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - запровадження найкращих наявних методик з урахуванням висновкiв довiдкових документiв щодо найкращих наявних методик (BREFs) (статтi 14(3-6) та 15(2-4));

Графiк: Пiсля набрання чинностi Угодою про асоцiацiю, Рада асоцiацiї визначає графiк iмплементацiї Україною цих положень для iснуючих установок.

     - встановлення iнтегрованої дозвiльної системи (ст. 6 - 9 та 13);

     - встановлення механiзму монiторингу вiдповiдностi (ст. 8, 14(1d) та 23(1));

     - встановлення граничних значень викидiв вiд спалювання (ст. 30 та Додаток V);

     - пiдготовка програм зi скорочення загального рiчного обсягу викидiв вiд iснуючих установок (додаткове встановлення граничних значень викидiв для iснуючих установок (ст. 32).

Графiк: У невiдкладному порядку Рада асоцiацiї визначає графiк iмплементацiї Україною цих положень для нових установок. Рада асоцiацiї також визначає графiк iмплементацiї Україною цих положень для iснуючих установок. Графiк не має суперечити термiнам, визначеним у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства для спалювальних комбiнатiв, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства. Iснуючi установки включають об'єкти, якi отримали дозвiл протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою, i були введенi в експлуатацiю не пiзнiше нiж через 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, пов'язаних з небезпечними речовинами, зi змiнами i доповненнями, внесеними Директивою N 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - створення ефективних механiзмiв координацiї мiж вiдповiдними владними органами;

     - запровадження систем запису iнформацiї щодо вiдповiдних споруд/установок та звiтування про великi аварiї (статтi 13 та 14);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Змiна клiмату та захист озонового шару

     Директива N 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгiвлi викидами парникових газiв у рамках Спiвтовариства та внесення змiн i доповнень до Директиви N 96/61/ЄС iз змiнами i доповненнями, внесеними Директивою N 2004/101/ЄС:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - встановлення системи визначення вiдповiдних споруд/установок та визначення парникових газiв (Додатки I та II);

     - розроблення нацiонального плану розподiлу квот мiж заводами/комплексами (ст. 9);

     - запровадження дозвiльної системи на викиди парникових газiв та на квоти, що продаватимуться на нацiональному рiвнi мiж заводами/промисловими комплексами в Українi (ст. 4 i 11 - 13);

     - створення системи монiторингу, звiтностi, здiйснення перевiрок i належного впровадження, а також процедури консультацiй з громадськiстю (ст. 9, 14 - 17, 19 i 21);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Регламент (ЄС) N 842/2006 про певнi фторованi парниковi гази:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - встановлення/прийняття нацiональних освiтнiх та атестацiйних вимог для вiдповiдного персоналу та компанiй (ст. 5);

     - запровадження систем звiтностi для отримання даних про викиди з вiдповiдних секторiв (ст. 6);

     - створення системи належного впровадження (ст. 13);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Регламент (ЄС) N 2037/2000 про субстанцiї, що руйнують озоновий шар, зi змiнами та доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС) NN 2038/2000, (ЄС) 2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС) 1784/2006, (ЄС) 1791/2006 i (ЄС) 2007/899, та Рiшеннями NN 2003/160/ЄС, 2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - встановлення заборон на пiдконтрольнi речовини, включаючи припинення використання сирих гiдрохлорофлоровуглеводнiв до 2010 року та всiх гiдрохлорофлоровуглеводнiв до 2020 року (статтi 4 та 5);

     - встановлення кiлькiсної межi використання бромiду метилу для карантину та контролю вантажу перед вiдправкою на рiвнi середнього використання 1996, 1997 та 1998 рокiв (ст. 4);

     - поетапна лiквiдацiя поставок на ринок (продаж) сирих гiдрохлорофлоровуглеводнiв до 2015 року (ст. 4);

     - визначення зобов'язань щодо вiдновлення, переробки, регенерацiї та знищення використаних пiдконтрольних субстанцiй (ст. 16);

     - встановлення процедур монiторингу та перевiрок витокiв пiдконтрольних субстанцiй (ст. 17);

Графiк: Цi положення Регламенту мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Генетично модифiкованi органiзми

     Вiдповiдний acquis ЄС, що стосуються ГМО, передбаченi також у Главi 4 "Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи" Роздiлу IV "Торгiвля i питання, пов'язанi з торгiвлею".

     Директива N 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 12 березня 2001 року про вивiльнення у навколишнє середовище генетично модифiкованих органiзмiв та про скасування Директиви Ради N 90/220/ЄЕС зi змiнами i доповненнями, внесеними Рiшеннями N 2002/623/ЄС та N 2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС) N 1829/2003 та (ЄС) N 1830/2003 та Директивою N 2008/27/ЄС:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - поетапна лiквiдацiя маркерiв стiйкостi до антибiотикiв у ГМО, розмiщених на ринку, згiдно з частиною C, та у ГМО, якi санкцiонованi в рамках частини B (ст. 4.2);

     - встановлення ефективної системи перевiрки i контролю з метою забезпечення дотримання положень Директиви та зокрема стосовно несанкцiонованих ГМО (ст. 4(5));

     - встановлення процедур завчасного повiдомлення для вивiльнення згiдно з частиною B (ст. 6 та вивiльнення згiдно з частиною C (ст. 13);

     - встановлення процедур оцiнки ризикiв для вивiльнення згiдно з частиною B (ст. 6 - 11) та вивiльнення згiдно з частиною C ст. 13 - 24;

     - запровадження публiчно доступного реєстру мiсць для вивiльнення згiдно з частиною B (ст. 31.3(a) запровадження реєстру мiсць вирощування ГМО згiдно з частиною C (ст. 31(3)(b));

     - встановлення процедури консультацiй з громадськiстю та, вiдповiдно iншими групами (ст. 9);

     - встановлення процедури, що зобов'язує заявникiв повiдомляти компетентний орган (органи) про результати вивiльнення (ст. 10);

     - забезпечення вiдповiдностi продуктiв, розмiщених на ринку, встановленим вимогам маркування та пакування (ст. 21);

     - забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї та прав iнтелектуальної власностi (ст. 25.

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Регламент (ЄС) N 1946/2003 Європейського Парламенту i Ради вiд 15 липня 2003 року про транскордоннi перевезення генетично модифiкованих органiзмiв:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - встановлення процедур для ГМО, призначених для вивiльнення у навколишнє середовище (ст. 4 - 8);

     - встановлення процедур для ГМО, призначених для безпосереднього вживання у якостi їжi чи кормiв, чи для переробки (ст. 9 та 10) та для ГМО, призначених для використання у замкненiй системi (ст. 11);

     - встановлення процедур iдентифiкацiї та надання супровiдної документацiї (ст. 12 та повiдомлення про транзит ГМО (ст. 13);

     - встановлення системи забезпечення конфiденцiйностi (ст. 16).

Графiк: Цi положення Регламенту мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2009/41/ЄС Європейського парламенту i Ради вiд 6 травня 2009 року про використання генетично модифiкованих мiкроорганiзмiв у замкненiй системi:

     - прийняття нацiонального законодавства та визначення уповноваженого органу (органiв);

     - класифiкацiя ГММ та забезпечення здiйснення користувачами оцiнки ризикiв (ст. 4);

     - застосування загальних принципiв i належної замкненостi та iнших захисних заходiв, визначених у Додатку IV (ст. 5);

     - встановлення процедур повiдомлення (ст. 6 - 9);

     - встановлення критерiїв для планiв дiй у надзвичайних ситуацiях (ст. 13 - 15);

     - встановлення системи забезпечення конфiденцiйностi (ст. 18);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

 

ДОДАТОК XXXI
ДО ГЛАВИ 6 "НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

     • iмплементацiя Україною Кiотського протоколу до Рамкової конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату 1997 року, включаючи всi критерiї вiдповiдностi для повного запровадження кiотських механiзмiв;

     • розроблення плану дiй на довготермiнову перспективу (а саме: пiсля 2012 року) стосовно пом'якшення змiн клiмату та адаптацiї до них;

     • розроблення та запровадження довгострокових заходiв, спрямованих на скорочення викидiв парникових газiв.

 

ДОДАТОК XXXII
ДО ГЛАВИ 7 "ТРАНСПОРТ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступнi встановленi термiни:

     (1) Автомобiльний транспорт

     Технiчнi умови

     Директива Ради N 92/6/ЄЕС вiд 10 лютого 1992 року про встановлення та використання пристроїв обмеження швидкостi для певних категорiй механiчних транспортних засобiв у Спiвтовариствi.

     Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi для усiх транспортних засобiв, що використовуються для мiжнародних вантажних перевезень протягом 1 року, та для усiх транспортних засобiв, що використовуються для мiжнародних пасажирських перевезень, протягом 3 рокiв пiсля набрання чинностi цiєю Угодою, а для усiх транспортних засобiв, вперше зареєстрованих пiсля 1 сiчня 2008 року, що використовуються для нацiональних перевезень, протягом 4 рокiв пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради 96/53/ЄС вiд 25 липня 1996 року про встановлення для певних автомобiльних транспортних засобiв, що рухаються в межах Спiвтовариства, максимально дозволених розмiрiв при нацiональних i мiжнародних перевезеннях i максимально дозволеної ваги при мiжнародних перевезеннях.

     Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою для транспортних засобiв, зареєстрованих в ЄС, при їх русi лише мiжнародною мережею дорiг категорiї "Е" згiдно з Додатком I до Європейської угоди про мiжнароднi автомагiстралi (УМА) вiд 15 листопада 1975 року. Рада асоцiацiї прийме рiшення стосовно розширення сфери застосування положень Директиви щодо всiєї мережi та усiх транспортних засобiв протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 6 травня 2009 року про перевiрки з придатностi до експлуатацiї автомобiлiв та автопричепiв.

     Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi для усiх транспортних засобiв, що використовуються у мiжнародних вантажних перевезеннях, протягом 1 року, для усiх транспортних засобiв, що використовуються у мiжнародних пасажирських перевезеннях, протягом 3 рокiв, та для усiх iнших транспортних засобiв - протягом 5 рокiв пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

     Умови безпеки

     Директива Ради N 91/439/ЄЕС вiд 29 липня 1991 року про посвiдчення водiя:

     - Введення категорiй посвiдчень водiя (ст. 3);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - Умови видачi посвiдчень водiя (ст. 4, 5, 6 та 7);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - Вимоги для тестiв на отримання посвiдчення водiя (Додатки II та III);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - Директива N 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 24 вересня 2008 року про перевезення небезпечних вантажiв наземним транспортом.

     Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi для усiх перевезень небезпечних вантажiв при виконаннi мiжнародних автомобiльних перевезень протягом 1 року пiсля набрання чинностi цiєю Угодою, при виконання нацiональних секторi автомобiльних перевезень - протягом 3 рокiв пiсля набуття чинностi цiєю Угодою.

     Соцiальнi умови

     Регламент (ЄС) N 561/2006 Європейського Парламенту та Ради вiд 15 березня 2006 року про гармонiзацiю вiдповiдного соцiального законодавства, що регулює вiдносини в галузi автомобiльного транспорту та вносить змiни до Регламентiв Ради (ЄЕС) N 3821/85 та (ЄС) N 2135/98 i скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 3820/85.

     Графiк: Положення Регламенту мають бути впровадженi в нацiональному транспортному секторi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Регламент (ЄЕС) N 3821/85 вiд 20 грудня 1985 року про реєструвальнi пристрої на автомобiльному транспортi.

     Графiк: Положення Регламенту мають бути впровадженi в нацiональному транспортному секторi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива 2006/22/ЄС Європейського Парламенту i Ради вiд 15 березня 2006 року про мiнiмальнi вимоги до iмплементацiї Регламентiв Ради (ЄЕС) N 3820/85 i (ЄЕС) N 3821/85 про соцiальне законодавство, що стосується дiяльностi автомобiльного транспорту i скасування Директиви Ради 88/599/ЄЕС.

     Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi в нацiональному транспортному секторi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Регламент (ЄС) N 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради вiд 21 жовтня 2009 року, що запроваджує загальнi правила стосовно умов допуску до роботи операторiв автомобiльних перевезень та скасування Директиви Ради N 96/26/ЄС:

     - Статтi 3, 4, 5, 6, 7 (за винятком критерiїв фiнансового стану), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 та Додаток I.

Графiк: Цi положення Регламенту мають бути впровадженi для усiх транспортних пiдприємств, залучених до мiжнародних транспортних перевезень, протягом 3 рокiв, а для усiх iнших пiдприємств - протягом 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 11 березня 2002 року про органiзацiю робочого часу осiб, якi здiйснюють мобiльну автотранспортну дiяльнiсть.

     Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi для мiжнародного транспорту протягом 3 рокiв i для нацiонального транспорту - протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2003/59/ЄС Європейського Парламенту i Ради вiд 15 липня 2003 року про початкову квалiфiкацiю i перiодичну пiдготовку водiїв деяких видiв автомобiльного транспорту для перевезення вантажiв або пасажирiв, що вносить змiни до Регламенту Ради (ЄЕС) N 3820/85 i Директиви Ради N 91/439/ЄЕС та скасування Директиви Ради N 76/914/ЄЕС.

     Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi для водiїв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення, протягом 3 рокiв пiсля набрання чинностi цiєю Угодою, для водiїв, що здiйснюють нацiональнi перевезення - протягом 5 рокiв пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

     Податковi умови

     Директива 99/62/ЄС вiд 17 червня 1999 року про стягнення плати з великовагових вантажних транспортних засобiв за використання певних iнфраструктур.

     Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi як тiльки Україна прийме рiшення про введення мит або зборiв за використання її iнфраструктури.

     (2) Залiзничний транспорт

     Доступ до ринку та iнфраструктури

     Директива Ради 91/440/ЄЕС вiд 29 липня 1991 року про розвиток залiзниць Спiвтовариства:

     - Запровадження незалежностi в управлiннi та покращання фiнансової ситуацiї (ст. 2, 3, 4, 5 та 9);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     - Розподiл мiж управлiнням iнфраструктурою та транспортними операцiями (ст. 6, 7 та 8);

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 95/18/ЄС вiд 19 червня 1995 року про лiцензування залiзничних пiдприємств:

     - запровадження лiцензiй згiдно з умовами, перелiченими в статтях 1, 2, 3, 4 (за винятком статтi 4, 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 та 15;

Графiк: Цi положення Директиви мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива 2001/14/ЄС Європейського Парламенту i Ради вiд 26 лютого 2001 року про роздiлення пропускної здатностi залiзничної iнфраструктури i стягнення зборiв за користування залiзничною iнфраструктурою.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Регламент (ЄС) N 913/2010 Європейського Парламенту та Ради вiд 22 вересня 2010 року, стосовно Європейської залiзничної мережi для конкурентоздатностi вантажних перевезень.

Графiк: Положення Регламенту мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Технiчнi умови та технiка безпеки

     Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 29 квiтня 2004 року про безпеку залiзниць у Спiвтовариствi, яка вносить змiни до Директиви Ради 96/18/ЄС про лiцензування пiдприємств залiзничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про роздiлення пропускної здатностi залiзничних iнфраструктур та стягнення платежiв за використання залiзничної iнфраструктури та про сертифiкацiю безпеки (Директива про безпеку на залiзницях).

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 23 жовтня 2007 року про сертифiкацiю машинiстiв локомотивiв та поїздiв в залiзничнiй системi Спiвтовариства.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою, беручи, зокрема, до уваги ст. 9.2 цiєї Директиви, що дозволяє Українi застосовувати бiльш жорсткi вимоги, нiж в даний час застосовуються в українському законодавствi Директива N 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 24 вересня 2008 року про перевезення небезпечних вантажiв наземним транспортом.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi для усiх перевезень небезпечних вантажiв при виконаннi мiжнародних залiзничних перевезень пiсля набрання чинностi цiєю Угодою, при виконаннi нацiональних перевезень - протягом 8 рокiв пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

     Стандартизацiя рахункiв та статистики

     Регламент Ради (ЄЕС) N 1192/69 вiд 26 червня 1969 року про спiльнi правила стандартизацiї звiтностi пiдприємств залiзничного транспорту.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Iнтероперабельнiсть

     Директива N 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 17 червня 2008 року про iнтероперабельнiсть залiзничної системи в межах Спiвтовариства (Доопрацьована).

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Комбiнованi перевезення

     Директива Ради 92/106/ЄЕС вiд 7 грудня 1992 року про встановлення спiльних правил для окремих видiв комбiнованих перевезень вантажiв мiж державами-членами.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Iншi аспекти

     Регламент (ЄС) N 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради вiд 23 жовтня 2007 року про громадськi пасажирськi перевезення залiзничним та автомобiльним транспортом та скасування Регламентiв Ради (ЄЕС) N 1191/69 та N 1107/70.

Графiк: Положення Регламенту мають бути впровадженi протягом 8 рокiв пiсля набрання чинностi цiєю Угодою, за винятком статтi 7.2.

     Регламент Ради (ЄЕС) N 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради вiд 23 жовтня 2007 року про права та обов'язки пасажирiв, якi користуються залiзничним транспортом.

Графiк: Положення Регламенту мають бути впровадженi протягом 8 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою та стосовно статей 13, 16 та 17 Рада асоцiацiї прийме рiшення щодо строку iмплементацiї.

     (3) Авiацiйний транспорт

     - Укладення та iмплементацiя широкомасштабної Угоди про спiльний авiацiйний простiр;

     - Безвiдносно до укладання Угоди про спiльний авiацiйний простiр, забезпечення виконання та узгодженого розвитку двостороннiх угод про повiтряне сполучення мiж Україною та державами-членами ЄС, доповненi "горизонтальною угодою".

     (4) Морський транспорт

     Безпека мореплавства - держава прапору / класифiкацiйнi товариства

     Директива 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 23 квiтня 2009 року стосовно загальних правил i стандартiв для органiзацiй з iнспектування та огляду суден, а також вiдповiдної дiяльностi морських адмiнiстрацiй.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Регламент (ЄС) 391/2009 Європейського Парламенту та Ради вiд 23 квiтня 2009 року про загальнi правила й стандарти для органiзацiй з iнспектування суден та огляду суден.

Графiк: Положення Регламенту мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2009/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 23 квiтня 2009 року стосовно вiдповiдностi вимогам держави прапору.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Держава порту

     Директива N 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 23 квiтня 2009 року стосовно контролю державою порту.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Вiдповiдальнiсть пасажирських перевiзникiв.

     Регламент (ЄС) N 336/2006 Європейського Парламенту та Ради вiд 15 лютого 2006 року про iмплементацiю Мiжнародного кодексу з управлiння безпекою в рамках Спiвтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) N 3051/95.

Графiк: Положення Регламенту мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Регламент (ЄС) N 392/2009 Європейського Парламенту та Ради вiд 23 квiтня 2009 року про вiдповiдальнiсть пасажирських перевiзникiв морем у разi морських аварiйних подiй.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Контроль руху суден

     Директива N 2002/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 27 червня 2002 року засновує систему Спiвтовариства з нагляду за рухом суден i iнформування, та скасовує Директиву Ради N 93/75/ЄЕС.

Графiк: Положення Директив мають бути впровадженi протягом 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Технiчнi та експлуатацiйнi правила

     Пасажирськi судна

     Директива N 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 6 травня 2009 року стосовно правил та стандартiв безпеки для пасажирських суден.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради 1999/35/ЄС вiд 29 квiтня 1999 року про систему обов'язкового огляду для безпечного функцiонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкiсними пасажирськими суднами.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради про особливi вимоги до остiйностi пасажирських суден типу ро-ро.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Нафтовi танкери

     Регламент (ЄС) N 417/2002 Європейського Парламенту та Ради вiд 18 лютого 2002 року про прискорення запровадження вимог про подвiйний корпус або еквiвалентну конструкцiю для нафтоналивних однокорпусних суден та про припинення дiї Регламенту Ради (ЄС) N 2978/94.

Графiк виведення з експлуатацiї нафтоналивних однокорпусних суден буде вiдповiдати графiку, визначеному у Мiжнароднiй конвенцiї по запобiганню забрудненню суден 1973 року (Конвенцiя МАРПОЛ 1973 року).

     Балкери

     Директива 2001/96/ЄС Європейського Парламенту i Ради вiд 4 грудня 2001 року встановлює гармонiзованi вимоги i процедури безпечного завантаження i розвантаження балкерiв.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Екiпаж

     Директива N 2008/106 про мiнiмальний рiвень пiдготовки морякiв.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Навколишнє середовище

     Директива 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 27 листопада 2000 року про портове обладнання з прийому вiдходiв з суден та залишкiв вантажу.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Регламент (ЄС) N 782/2003 Європейського Парламенту та Ради вiд 14 квiтня 2003 року про заборону оловоорганiчних сполук на суднах.

Графiк: Положення Регламенту мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Технiчнi умови

     Директива N 2010/65 про облiковi формальностi для суден, що прибувають та/або вiдбувають з портiв держав-членiв Спiвтовариства та скасування Директиви Ради N 2002/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 18 лютого 2002 року, яка є чинною до 18 травня 2012 року.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Соцiальнi умови

     Директива Ради N 1999/63/ЄС вiд 21 червня 1999 року про Угоду про органiзацiю робочого часу морякiв, укладену мiж Асоцiацiєю Судновласникiв Європейського Спiвтовариства (АСЄС) та Федерацiєю Транспортних Профспiлок Європейського Спiвтовариства (ФТП) - Додаток: Європейська угода про органiзацiю робочого часу морякiв, за винятком її Положення 16.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою, за винятком її Положення 16, яке буде iмплементовано протягом 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 13 грудня 1999 року про застосування положень щодо годин працi морякiв на борту суден, що заходять до портiв Спiвтовариства.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Безпека мореплавства

     Директива 2005/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 жовтня 2005 року про посилення безпеки портiв.

Графiк: Положення Директиви (за винятком положень, що стосуються iнспекцiй Комiсiї) мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Регламент (ЄС) N 725/2004 Європейського Парламенту та Ради вiд 31 березня 2004 року про посилення безпеки суден та портових споруд.

Графiк: Положення Регламенту (за винятком положень, що стосуються iнспекцiй Комiсiї) мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     (5) Внутрiшнiй водний транспорт

     Функцiонування ринку

     Директива Ради N 96/75/ЄС про системи фрахтування та цiноутворення на нацiональному та мiжнародному внутрiшньому водному транспортi Спiвтовариства.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Доступ до професiї

     Директива Ради N 87/540/ЄЕС про доступ до перевезення вантажiв водними шляхами для нацiонального та мiжнародного транспорту i про взаємне визнання дипломiв, сертифiкатiв та iнших офiцiйних посвiдчень квалiфiкацiйного рiвня для провадження такої дiяльностi.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 96/50/ЄС про гармонiзацiю умов отримання нацiональних свiдоцтв капiтанiв для перевезення пасажирiв та вантажiв внутрiшнiми водними шляхами у межах Спiвтовариства.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Безпека

     Директива N 2006/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 12 грудня 2006 року встановлює технiчнi вимоги до суден на внутрiшнiх водних шляхах.

Графiк: Положення Директиви мають бути перенесенi у рамки Дунайської Комiсiї.

     Директива N 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 24 вересня 2008 року щодо перевезення небезпечних вантажiв внутрiшнiми шляхами.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi для усiх перевезень внутрiшнiми водними шляхами небезпечних вантажiв при виконаннi мiжнародних перевезень протягом 1 року пiсля набрання чинностi цiєю Угодою, пiд час виконання нацiональних перевезень - протягом 3 рокiв пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

     Рiчковi iнформацiйнi послуги

     Директива 2005/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 7 вересня 2005 року про гармонiзованi рiчковi iнформацiйнi служби (РIС) на внутрiшнiх водних шляхах Спiвтовариства.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

 

ДОДАТОК XXXIII
ДО ГЛАВИ 7 "ТРАНСПОРТ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

     1. Сторони визнають важливiсть полiпшення транспортних сполучень, щоб зробити їх безперешкодними, безпечнiшими та надiйнiшими. Це принесе взаємну вигоду ЄС та Українi. Сторони спiвпрацюватимуть з метою подальшого розвитку транспортних сполучень, зокрема через:

     (a) полiтику спiвробiтництва, вдосконалення адмiнiстративних процедур при перетинi кордону та усунення перевантаження в iнфраструктурi,

     (b) спiвробiтництво у рамках Транспортної панелi Схiдного партнерства, орiєнтованої на результат постiйного спiвробiтництва у сферi транспорту мiж ЄС та Україною та країнами Схiдного Партнерства,

     (c) спiвробiтництво з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, якi можуть сприяти полiпшенню транспорту,

     (d) подальший розвиток координацiйного механiзму i iнформацiйної системи України, з метою забезпечення ефективностi i прозоростi планування iнфраструктури, включаючи системи управлiння дорожнiм рухом, справляння плати та фiнансування,

     (e) запровадження заходiв зi спрощення перетину кордонiв вiдповiдно до положень цiєї Угоди в частинi митних питань, спрямованих на полiпшення функцiонування транспортної мережi з метою збiльшення вiльного руху транспортних потокiв мiж Україною, регiональними партнерами та ЄС,

     (f) обмiн передовим досвiдом з питань фiнансування проектiв (iнфраструктурнi i горизонтальнi заходи), у тому числi державно-приватного партнерства, вiдповiдного законодавства i справляння плати за користування,

     (g) урахування у певних випадках положень, викладених в частинi цiєї Угоди щодо навколишнього середовища, зокрема, щодо оцiнок стратегiчного впливу та впливу на навколишнє середовище, актiв законодавства, пов'язаних iз охороною природи, якiстю повiтря;

     (h) розробку ефективних систем управлiння рухом, таких як ЄСУЗР [Європейська система управлiння залiзничним рухом] на регiональному рiвнi, що забезпечують рентабельнiсть, iнтероперабельнiсть та високу якiсть.

     2. Сторони беруть до вiдома iндикативнi мапи, якi надаються Україною. Сторони будуть спiвпрацювати з метою створення української стратегiчної транспортної мережi, пов'язаної з TEN-T [Транс-Європейська мережа транспорту] мережею, а також мережами регiону.

     3. Сторони будуть прагнути визначати проекти спiльного iнтересу, що стосуються стратегiчної транспортної мережi України.

     4. Карти.

 

ДОДАТОК XXXIV
ДО ГЛАВИ 13 "ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДIЯЛЬНIСТЬ КОМПАНIЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК ТА АУДИТ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступнi встановленi термiни:

     Перша Директива Ради N 68/151/ЄЕС вiд 09.03.68 року iз змiнами i доповненнями, внесеними Директивою N 2003/58, про координацiю захисних заходiв, якi задля захисту iнтересiв членiв та iнших сторiн вимагаються державами-членами вiд компанiй з рамках трактування пункту 2 статтi 58 Договору про заснування ЄС, з метою забезпечення еквiвалентностi таких захисних заходiв на територiї всього Спiвтовариства.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Друга Директива Ради N 77/91/ЄЕС вiд 13.12.76 року, iз змiнами та доповненнями, внесеними директивами N 92/101/ЄЕС та N 2006/68/ЄС, про координацiю захисних заходiв, якi задля захисту iнтересiв членiв та iнших сторiн вимагаються державами-членами вiд компанiй з рамках трактування пункту 2 статтi 58 Договору про заснування ЄС, щодо формування вiдкритих акцiонерних товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю та щодо управлiння та змiн (перерозподiлу) їхнього капiталу, з метою забезпечення еквiвалентностi цих захисних заходiв.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Третя Директива Ради N 78/855/ЄЕС вiд 09.10.78 року, що базується на статтi 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо злиття вiдкритих акцiонерних товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, iз змiнами та доповненнями, внесеними Директивою N 2007/63/ЄС.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Шоста Директива Ради N 82/891/ЄЕС вiд 17.12.82 року, що базується на статтi 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо подiлу вiдкритих акцiонерних товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, iз змiнами та доповненнями, внесеними Директивою N 2007/63/ЄС.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Одинадцята Директива Ради N 89/666/ЄЕС вiд 21.12.89 року про розкриття вимог стосовно вiдкритих в державi-членi фiлiй стосовно окремих типiв компанiй, якi керуються законодавством iншої держави.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Дванадцята законодавча Директива Ради N 89/667/ЄЕС вiд 21.12.89 стосовно одноосiбних приватних компанiй з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2004/25/ЄС Європейського парламенту та Ради вiд 21.04.2004 про заявки та пропозицiї цiни поглинання.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2004/109/ЄС Європейського парламенту та Ради вiд 15.12.2004 року про гармонiзацiю вимог щодо прозоростi по вiдношенню до iнформацiї про емiтентiв, чиї цiннi папери допускаються до торгiв на регульованих ринках, що вносить змiни та доповнення до Директиви N 2001/34/ЄС.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Комiсiї N 2007/14/ЄС вiд 08.03.2007 року, яка визначає детальнi правила впровадження окремих положень Директиви N 2004/109/ЄС про гармонiзацiю вимог щодо прозоростi по вiдношенню до iнформацiї про емiтентiв, чиї цiннi папери допускаються до торгiв на регульованих ринках.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2007/36/ЄС Європейського парламенту та Ради вiд 11.07.2007 року про реалiзацiю окремих прав акцiонерiв компанiй, внесених у реєстр.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

 

ДОДАТОК XXXV
ДО ГЛАВИ 13 "ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДIЯЛЬНIСТЬ КОМПАНIЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК ТА АУДИТ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступнi встановленi термiни:

     Четверта Директива Ради вiд 25.07.78, що базується на статтi 54(3)("g") Договору про заснування ЄС щодо рiчних рахункiв окремих типiв компанiй (N 78/660/ЄЕС).

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Сьома Директива Ради вiд 13.06.83, що базується на статтi 54(3)("g") Договору про заснування ЄС щодо консолiдованих рахункiв (N 83/349/ЄЕС).

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Регламент (ЄС) N 1606/2002 Європейського парламенту та Ради вiд 19.07.2002 про застосування мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

Графiк: положення Регламенту мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2006/43/ЄС Європейського парламенту та Ради вiд 17.05.2006 про обов'язковий аудит рiчних рахункiв та консолiдованих рахункiв, що вносить змiни до директив Ради N 78/660/ЄЕС та N 83/349/ЄЕС та яка скасовує Директиву Ради N 84/253/ЄЕС.

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

 

ДОДАТОК XXXVI
ДО ГЛАВИ 13 "ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДIЯЛЬНIСТЬ КОМПАНIЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК ТА АУДИТ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

     - Принципи ОЕСР щодо корпоративного управлiння.

     - Рекомендацiя Комiсiї вiд 14.12.2004, що сприяє встановленню належного режиму оплати працi директорiв компанiй, внесених у реєстр (N 2004/913/ЄС).

     - Рекомендацiя Комiсiї вiд 15.02.2005 щодо ролi невиконавчих чи наглядових директорiв компанiй, внесених у реєстр, та щодо комiтетiв (наглядової) ради (N 2005/162/ЄС).

 

ДОДАТОК XXXVII
ДО ГЛАВИ 15 "ПОЛIТИКА З ПИТАНЬ АУДIОВIЗУАЛЬНОЇ ГАЛУЗI" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступнi встановленi термiни:

     Директиви N 2007/65/ЄС вiд 11.12.2007 про аудiовiзуальнi медiа-послуги, що вносить змiни та доповнення до Директиви Ради N 89/552/ЄЕС про координацiю деяких положень, визначених законодавством, нормативно-правовими чи адмiнiстративними актами в державах-членах щодо ведення телерадiомовної дiяльностi, i скасованi Директивою N 2010/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 10 березня 2010 року про узгодження деяких положень, встановлених законом, правилами або адмiнiстративними дiями у державах-членах, що стосуються надання аудiовiзуальних медiа-послуг (Директива про аудiовiзуальнi медiа-послуги).

Графiк: положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Європейська Конвенцiя про транскордонне телебачення 1989 року.

Графiк: не застосовується

 

ДОДАТОК XXXVIII
ДО ГЛАВИ 17 "СIЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РОЗВИТОК СIЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРIЙ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

Регламенти, директиви, рiшення, рекомендацiї та повiдомлення ЄС, що мiстяться в додатках, є частиною юридичних стандартiв, якi розглядаються Українською стороною при поступовому наближеннi законодавства по конкретному сектору чи продукту.

     Полiтика якостi

     Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 вiд 20.03.2006 про захист географiчних зазначень i позначень походження сiльськогосподарської продукцiї та продуктiв харчування;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 1898/2006 вiд 14.12.2006, що визначає детальнi правила iмплементацiї Регламенту Ради (ЄС) N 510/2006 про захист географiчних зазначень i позначень походження сiльськогосподарської продукцiї та продуктiв харчування;

     Регламент (ЄС) N 110/2008 Європейського Парламенту та Ради вiд 15.01.2008 про визначення, опис/зображення, представлення, маркування та захист географiчних зазначень алкогольних напоїв;

     Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 вiд 29.04.2008 про спiльну органiзацiю ринку вина, зокрема Роздiл III "Регуляторнi заходи" та стаття 117 щодо контролю, як скасовано Постановою 491/2009 вiд 25 травня 2009 року i включено до Єдиного Регламенту Ради (Регламент про Спiльну органiзацiю ринку) (ЄС) N 1234/2007 вiд 22 жовтня 2007;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 555/2008 вiд 27.06.2008, що визначає детальнi правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) N 479/2008, про програми пiдтримки, торгiвлю з третiми країнами, виробничий потенцiал та контроль виноробної галузi, зокрема Роздiл V "Контроль виноробної галузi";

     Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 вiд 20.03.2006 про гарантований традицiйний склад та спосiб виробництва сiльськогосподарської продукцiї та продуктiв харчування;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 1216/2007 вiд 18.10.2007, що визначає детальнi правила iмплементацiї Регламенту Ради (ЄС) N 509/2006 про гарантований традицiйний склад та спосiб виробництва сiльськогосподарської продукцiї та продуктiв харчування.

     Органiчне фермерство

     Регламент Ради (ЄС) N 834/2007 вiд 28.06.2007 про органiчне виробництво та маркування органiчної продукцiї, який скасовує Регламент (ЄЕС) N 2092/91;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 889/2008 вiд 5.09.2008, що визначає детальнi правила iмплементацiї Регламенту Ради (ЄС) N 834/2007 про органiчне виробництво та маркування органiчної продукцiї стосовно органiчного виробництва, маркування i контролю;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 1235/2008 вiд 8.12.2008, що визначає детальнi правила iмплементацiї Регламенту Ради (ЄС) N 834/2007 про умови iмпорту органiчних продуктiв з третiх країн.

     Генетично модифiкованi зерновi

     Рекомендацiя Комiсiї вiд 23.07.2003 щодо принципiв розвитку нацiональних стратегiй та найкращих практик задля забезпечення спiвiснування генетично модифiкованих зернових та традицiйного i органiчного виробництва (фермерства).

     Бiорозмаїття

     Регламент Ради (ЄС) N 870/2004 вiд 24.04.2004, що засновує програму Спiвтовариства щодо збереження, характеристики, збору та використання генетичних ресурсiв у сiльському господарствi, та скасовує Регламент (ЄС) N 1467/94.

     Стандарти торгiвлi рослинами, насiнням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами

     Регламент Комiсiї (ЄЕС) N 890/78 вiд 28.04.78, що визначає деталiзованi правила сертифiкацiї хмелю;

     Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 вiд 22.10.2007, що встановлює спiльну органiзацiю сiльськогосподарських ринкiв та щодо спецiальних положень для певної сiльськогосподарської продукцiї (Регламент про Спiльну органiзацiю ринку);

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 1850/2006 вiд 14.12.2006, що встановлює детальнi правила сертифiкацiї хмелю та хмелепродуктiв;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 1295/2008 вiд 18.12.2008 про iмпорт хмелю з третiх країн (Кодифiкована версiя);

     Директива Ради N 66/401/ЄЕС вiд 14.06.66 про торгiвлю насiнням кормових культур;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 382/2005 вiд 7.03.2005, що встановлює детальнi правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1786/2003 про спiльну органiзацiю ринку сухих кормових культур;

     Директива Ради N 66/402/ЄЕС вiд 14.06.66 про торгiвлю насiнням злакових культур;

     Директива Ради N 68/193/ЄЕС вiд 9.04.1968 про торгiвлю матерiалом для вегетативного розмноження винограду;

     Директива Ради N 92/33/ЄЕС вiд 28.04.92 про розповсюдження матерiалу для розмноження та посадки овочевих культур, крiм насiння;

     Директива Ради N 92/34/ЄЕС вiд 28.04.92 про збут матерiалу для розмноження фруктових культур та фруктових рослин, призначених для виробництва фруктiв;

     Директива Ради N 98/56/ЄС вiд 20.07.98 про продаж речовин для розмноження декоративних рослин;

     Директива Ради N 1999/105/ЄС вiд 22.12.99 про торгiвлю лiсним репродуктивним матерiалом;

     Директива Ради N 2001/111/ЄС вiд 20.12.2001 про певнi види цукру, призначенi для споживання в їжу;

     Регламент Комiсiї (ЄЕС) N 2568/91 вiд 11.07.91 про характеристики оливкової олiї та олiї оливкової вижимки i вiдповiднi методи аналiзу;

     Директива Ради N 76/621/ЄЕС вiд 20.07.76 про встановлення максимального рiвня ерукової кислоти в рослинних маслах та жирах, призначених для споживання в їжу, та в харчових продуктах, якi мiстять добавки масла та жирiв;

     Стаття 52 Регламенту Ради (ЄС) N 1782/2003 вiд 29.09.2003, що встановлює спiльнi правила для програм прямої пiдтримки в рамках спiльної сiльськогосподарської полiтики, започатковує певнi програми пiдтримки фермерiв i вносить змiни в Регламенти (ЄЕС) N 2019/93, (ЄС) N 1452/2001, (ЄС) N 1453/2001, (ЄС) N 1454/2001, (ЄС) N 1868/94, (ЄС) N 1251/1999, (ЄС) N 1254/1999, (ЄС) N 1673/2000, (ЄЕС) N 2358/71 i (ЄС) N 2529/2001;

     Стаття 157 Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 вiд 22.10.2007, що встановлює спiльну органiзацiю сiльськогосподарських ринкiв та про спецiальнi положення для певної сiльськогосподарської продукцiї (Регламент про спiльну органiзацiю ринку);

     Директива Ради N 2002/53/ЄС вiд 13.06.2002 про спiльний каталог сортiв видiв сiльськогосподарських культур;

     Директива Ради N 2002/54/ЄС вiд 13.06.2002 про торгiвлю насiнням буряка;

     Директива Ради N 2002/55/ЄС вiд 13.06.2002 про торгiвлю насiнням овочiв;

     Директива Ради N 2002/56/ЄС вiд 13.06.2002 про торгiвлю насiннєвою картоплею;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 1345/2005 вiд 16.08.2005, що визначає детальнi правила застосування системи iмпортних лiцензiй на оливкову олiю;

     Директива Ради N 2002/57/ЄС вiд 13.06.2002 про торгiвлю насiнням олiйних та волокнистих культур;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 1019/2002 вiд 13.06.2002 про стандарти торгiвлi оливковою олiєю;

     Статтi 123, 126, 177, 178 Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 вiд 22.10.2007, що встановлює спiльну органiзацiю сiльськогосподарських ринкiв, та про спецiальнi положення для певної сiльськогосподарської продукцiї (Регламент про спiльну органiзацiю ринку);

     Ст. 171cg, ст. 171ch, i ст. 171cj Поправки до Регламенту Комiсiї (ЄС) N 1973/2004 вiд 29.10.2004, який встановлює детальнi правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) N 1782/2003 стосовно схем пiдтримки, що надаються згiдно Роздiлiв IV та IVa цього Регламенту та використання виведених з господарського використання земель для виробництва сировини;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 507/2008 вiд 6.06.2008, який встановлює детальнi правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) N 1673/2000 щодо спiльної органiзацiї ринкiв льону та коноплi, що вирощується для виробництва волокна;

     Директива N 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 23.06.2000 стосовно продуктiв з какао та шоколаду, призначених для споживання в їжу;

     Директива Ради N 2001/113/ЄС вiд 20.12.2001, що стосується фруктових джемiв, желе та мармеладу i пiдсолодженого каштанового пюре, призначених для споживання в їжу;

     Директива N 1999/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 22.02.99, що стосується екстрактiв кави та екстрактiв цикорiю;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 223/2008 вiд 12.03.2008, що встановлює умови та процедури для визнання органiзацiй-виробникiв личинок шовкопрядiв;

     Директива Ради N 2001/112/ЄС вiд 20.12.2001, що стосується фруктових сокiв та певних подiбних продуктiв, призначених для споживання в їжу;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 1580/2007 вiд 21.12.2007, який встановлює правила впровадження регламентiв Ради (ЄС) N 2200/96, (ЄС) N 2201/96 та (ЄС) N 1182/2007 у галузi виробництва фруктiв та овочiв.

     Стандарти торгiвлi живими тваринами та продуктами тваринництва

     Регламент (ЄС) N 1760/2000 Європейського Парламенту та Ради вiд 17.07.2000 про встановлення системи iдентифiкацiї i реєстрацiї великої рогатої худоби, та маркування яловичини та продуктiв iз яловичини i скасування Регламенту Ради (ЄС) N 820/97;

     Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 вiд 22.10.2007, що встановлює спiльну органiзацiю сiльськогосподарських ринкiв та щодо спецiальних положень для певної сiльськогосподарської продукцiї (Регламент про Спiльну органiзацiю ринку);

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 566/2008 вiд 18.06.2008, який встановлює детальнi правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 щодо продажу м'яса великої рогатої худоби, вiк якої не перевищує 12 мiсяцiв;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 589/2008 вiд 23.06.2008, що встановлює детальнi правила впровадження Регламенту (ЄС) N 1234/2007 щодо стандартiв торгiвлi яйцями;

     Поправка до Регламенту Комiсiї (ЄС) N 543/2008 вiд 16.06.2008, що встановлює детальнi правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 щодо стандартiв торгiвлi м'ясом птицi;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 1249/2008 вiд 10.12.2008 про впровадження шкали Спiвтовариства для класифiкацiї туш великої рогатої худоби, свинячих i баранячих туш та повiдомлення про цiни на них;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 617/2008 вiд 27.06.2008, що встановлює детальнi правила впровадження Регламенту (ЄС) N 1234/2007 щодо стандартiв торгiвлi яйцями, призначеними для розведення, та курчатами/пташенятами свiйської птицi, вирощеними на птахофермах;

     Регламент Ради (ЄС) N 2991/94 вiд 5.12.1994, що встановлює вимоги до пастоподiбних жирiв;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 445/2007 вiд 23.04.2007, що встановлює певнi детальнi правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 2991/94, що встановлює вимоги до пастоподiбних жирiв, та Регламенту Ради (ЄЕС) N 1898/87 про захист позначень, що застосовуються при реалiзацiї молока та молочних продуктiв (кодифiкована версiя);

     Директива Ради N 2001/114/ЄС вiд 20.12.2001 про часткове або повнiстю зневоднене консервоване молоко, призначене для споживання в їжу;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 273/2008 вiд 5.03.2008, що встановлює детальнi правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1255/1999 стосовно методiв аналiзу та оцiнки якостi молока та молочних продуктiв;

     Регламент Ради (ЄЕС) N 3220/84 вiд 13.11.1984, що визначає шкалу Спiвтовариства для класифiкацiї свинячих туш;

     Регламент Комiсiї (ЄС) N 543/2008, що встановлює детальнi правила застосування Регламенту (ЄС) N 1234/2007 щодо стандартiв торгiвлi м'ясом птицi;

     Поправки до Директиви Ради N 2001/110/ЄС вiд 20.12.2001 щодо меду.

 

ДОДАТОК XXXIX
ДО ГЛАВИ 20 "ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧIВ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступнi встановленi термiни:

     Безпека продукцiї

     Директива Європейського Парламенту та Ради вiд 3.12.2001 про загальну безпеку продукцiї (N 2001/95/ЄС).

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради вiд 25.06.1987 про зближення законодавств держав-членiв, стосовно товарiв, що не вiдповiдають їх зовнiшньому вигляду та якi представляють загрозу для здоров'я та безпеки споживачiв (N 87/357/ЄЕС).

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Рiшення Комiсiї вiд 21.04.2008, що зобов'язує країни-члени забезпечити наявнiсть на магнiтних iграшках, що поставляються чи є в наявностi на ринку, попередження про ризик для здоров'я та безпеки, який вони становлять (N 2008/329/ЄС).

Графiк: Положення Рiшення мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Рiшення Комiсiї вiд 11.05.2006, що зобов'язує країни-члени забезпечити постачання на ринок виключно запальничок iз захистом вiд дiтей та заборонити постачання на ринок запальничок-новинок (N 2006/502/ЄС).

Графiк: Положення Рiшення мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Маркетинг

     Директива N 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 16.02.98 про захист споживачiв при зазначеннi цiн на товари, що пропонуються споживачам.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 11.05.2005 про недобросовiснi торгiвельнi методи пiдприємств до споживачiв на внутрiшньому ринку, що вносить змiни до Директиви Ради N 84/450/ЄЕС, Директив N 97/7/ЄС, N 98/27/ЄС та N 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) N 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради ("Директива про недобросовiснi торгiвельнi методи") (Текст має вiдношення до ЄЕЗ).

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Договiрне право

     Директива N 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 25.05.1999 про певнi аспекти продажу споживчих товарiв та вiдповiднi гарантiї.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Недобросовiснi умови контракту

     Директива N 93/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 5.04.1993 про недобросовiснi умови у споживчих контрактах.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 20.05.97 про захист споживачiв стосовно дистанцiйних контрактiв - Заява Ради та Парламенту стосовно статтi 6 (1) - Комiсiї стосовно статтi 3 (1), перший абзац.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 90/314/ЄЕС вiд 13.06.90 про органiзованi туристичнi подорожi, вiдпочинок з повним комплексом послуг та комплекснi турне.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2008/122/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 14.01.2009 про захист прав споживачiв за деякими положеннями контрактiв щодо розподiлу часу на використання нерухомостi (таймшер), довгострокового вiдпочинку, контрактiв з перепродажу та обмiну.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Прямi продажi (на дому)

     Директива Ради N 85/577/ЄЕС вiд 20.12.85 про захист споживачiв щодо контрактiв, що укладенi поза дiловими примiщеннями.

     Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Фiнансовi послуги

     Директива N 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 23.09.2002 про дистанцiйну торгiвлю та фiнансовi послуги споживачам, яка змiнює та доповнює Директиву Ради N 90/619/ЄЕС та Директиви N 97/7/ЄС та N 98/27/ЄС.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Споживче кредитування

     Директива N 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 23.04.2008 про кредитнi угоди для споживачiв, яка скасовує Директиву Ради N 87/102/ЄЕС.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Компенсацiя

     Рекомендацiя щодо принципiв, якi застосовуються при вирiшеннi спорiв у позасудовому порядку (N 98/257/ЄС) Рекомендацiя Комiсiї вiд 30.03.98 щодо принципiв, якi застосовуються до осiб, вiдповiдальних за вирiшення споживчих спорiв у позасудовому порядку.

Графiк: немає необхiдностi у законодавчiй iнiцiативi.

     Рекомендацiя щодо вирiшення справ на основi консенсусу у позасудовому порядку (N 2001/310/ЄС) Рекомендацiя Комiсiї вiд 4.04.2001 щодо принципiв, якi застосовуються до осiб, залучених до процесу вирiшення споживчих спорiв на основi консенсусу у позасудовому порядку.

Графiк: немає необхiдностi у законодавчiй iнiцiативi.

     Впровадження

     Директива N 98/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 19.05.98 про постанови суду для захисту iнтересiв споживачiв.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Спiвробiтництво щодо захисту споживачiв (регламент)

     Регламент (ЄС) N 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради вiд 27.10.2004 про спiвробiтництво мiж нацiональними органами, вiдповiдальними за виконання законiв щодо захисту споживачiв (Регламент про спiвробiтництво щодо захисту споживачiв).

Графiк: Положення Регламенту мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

 

ДОДАТОК XL
ДО ГЛАВИ 21 "СПIВРОБIТНИЦТВО У ГАЛУЗI ЗАЙНЯТОСТI, СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ ТА РIВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступнi встановленi термiни:

     Трудове законодавство

     Директива Ради N 91/533/ЄЕС вiд 14.10.91 про обов'язок роботодавця iнформувати працiвникiв про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради 1999/70/ЄС вiд 28.06.99 про рамкову угоду про роботу на визначений термiн, укладеної ЄКПС [Європейська конфедерацiя профспiлок], СКПРЄ [Спiлка конфедерацiй пiдприємцiв i роботодавцiв Європи] та ЄЦРП [Європейський центр роботодавцiв i пiдприємств];

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 97/81/ЄС вiд 15.12.97 про рамкову угоду про неповну зайнятiсть, укладеної СКПРЄ [Спiлка конфедерацiй пiдприємцiв i роботодавцiв Європи], ЄЦРП [Європейський центр роботодавцiв i пiдприємств] та ЄКПС [Європейська конфедерацiя профспiлок] - Додаток: Рамкова угода про неповну зайнятiсть;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 91/383/ЄЕС вiд 25.06.91 про доповнення заходiв iз заохочення покращення безпеки та здоров'я на роботi працiвникiв з фiксованим термiном працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 98/59/ЄС вiд 20.07.98 про наближення законодавств держав-членiв щодо колективного звiльнення;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 2001/23/ЄС вiд 12.03.2001 про наближення законодавств держав-членiв, що стосуються охорони прав працiвникiв у випадку передачi пiдприємств, бiзнесових структур або частин пiдприємств або бiзнесових структур;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2002/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 11.03.2002 про встановлення загальної структури iнформування та консультацiї працiвникiв Європейського Спiвтовариства - Спiльна декларацiя Європейського парламенту, Ради та Комiсiї про представництво працiвникiв.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Антидискримiнацiя та гендерна рiвнiсть

     Директива Ради N 2000/43/ЄС вiд 29.06.2000 про реалiзацiю принципу рiвного ставлення незалежно вiд расового чи етнiчного походження;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 2000/78/ЄС вiд 27.11.2000, що встановлює загальну систему рiвного ставлення у сферi зайнятостi та професiйної дiяльностi;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 4 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 2004/113/ЄС вiд 13.12.2004 про реалiзацiю принципiв рiвного ставлення до чоловiкiв та жiнок у питаннях доступу та постачання товарiв та послуг;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     • Директива Ради N 96/34/ЄС вiд 3.06.1996 про рамкову угоду щодо батькiвської вiдпустки, укладену СКПРЄ [Спiлка конфедерацiй пiдприємцiв i роботодавцiв Європи], ЄЦРП [Європейський центр роботодавцiв i пiдприємств] та ЄКПС [Європейська конфедерацiя профспiлок];

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 92/85/ЄЕС вiд 19.10.92 про встановлення заходiв iз заохочення полiпшення безпеки та гiгiєни працi вагiтних працiвниць, працiвниць, якi нещодавно народили, чи годувальниць (десята окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 79/7/ЄЕС вiд 19.12.78 про поступове запровадження принципу рiвного ставлення до чоловiкiв та жiнок у сферi соцiального забезпечення;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Здоров'я i безпека працi

     Директива N 89/391/ЄЕС вiд 12.06.89 про встановлення заходiв iз заохочення полiпшення охорони здоров'я та безпеки працi працiвникiв;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 89/654/ЄЕС вiд 30.11.89 року про мiнiмальнi вимоги стосовно безпеки i охорони здоров'я на робочому мiсцi (перша окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою. Робочi мiсця, якi використовуються до остаточного набрання чинностi цiєю Директивою, повиннi задовольняти мiнiмальнi вимоги охорони здоров'я та безпеки, передбаченi Додатком II, принаймнi протягом 6 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 89/655/ЄЕС вiд 30.11.89 року про мiнiмальнi вимоги щодо безпеки i захисту здоров'я при застосуваннi працiвниками знарядь працi пiд час роботи (друга окрема директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою. Знаряддя працi, якi наданi для використання працiвникам на пiдприємствах та/або установах на дату остаточного набрання чинностi цiєю Директивою повиннi задовольняти мiнiмальнi вимоги охорони здоров'я та безпеки, передбаченi Додатком II, не пiзнiше нiж через 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2001/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 27.06.2001, що вносить змiни та доповнення до Директиви Ради N 89/655/ЄЕС про мiнiмальнi вимоги щодо безпеки i захисту здоров'я при застосуваннi працiвниками знарядь працi пiд час роботи (друга окрема директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 92/91/ЄЕС вiд 3 листопада 1992 року про мiнiмальнi вимоги для полiпшення безпеки та охорони здоров'я працiвникiв у видобувних галузях, що використовують бурiння (одинадцята окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою. Робочi мiсця, якi використовуються до дати остаточного впровадження цiєї Директиви, повиннi задовольняти мiнiмальнi вимоги безпеки та охорони здоров'я, викладенi в Додатку в максимально короткi термiни принаймнi протягом 5 рокiв з цiєї дати.

     Директива Ради N 92/104/ЄЕС вiд 3 грудня 1992 року про мiнiмальнi вимоги щодо полiпшення безпеки i захисту здоров'я працiвникiв видобувних пiдприємств з пiдземним i вiдкритим способами видобування (дванадцята окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою. Робочi мiсця, якi використовуються до дати остаточного впровадження цiєї Директиви повиннi задовольняти мiнiмальнi вимоги безпеки та охорони здоров'я, викладенi в Додатку в максимально короткi термiни принаймнi протягом 9 рокiв з цiєї дати.

     Директива Ради N 89/656/ЄЕС вiд 30.11.89 про мiнiмальнi вимоги безпеки i охорони здоров'я при використаннi працiвниками засобiв iндивiдуального захисту на робочому мiсцi (третя окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 92/57/ЄЕС вiд 24.06.92 про виконання мiнiмальних вимог щодо безпеки i захисту здоров'я на тимчасових або таких, що змiнюють своє мiсце, будiвельних майданчиках (восьма окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 83/477/ЄЕС вiд 19.09.83 про захист працiвникiв вiд ризикiв, пов'язаних iз впливом азбесту на роботi (друга окрема Директива на основi статтi 8 Директиви N 80/1107/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     • Директива Ради N 91/382/ЄЕС вiд 25.06.91, що вносить змiни та доповнення до Директиви N 83/477/ЄЕС про захист працiвникiв вiд ризикiв, пов'язаних iз впливом азбесту на роботi (друга окрема Директива на основi статтi 8 Директиви N 80/1107/ЄЕС)

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2003/18/ЄС, Європейського Парламенту та Ради вiд 27.03.2003, що вносить змiни та доповнення до Директиви Ради N 83/477/ЄЕС про захист працiвникiв вiд ризикiв, пов'язаних iз впливом азбесту на роботi;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2004/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 29.04.2004 про захист працiвникiв вiд ризикiв, пов'язаних зi впливом канцерогенiв або мутагенiв на роботi (шоста окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС - кодифiкацiя Директиви N 90/394/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2000/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 18.09.2000 про захист працiвникiв вiд ризикiв, пов'язаних зi впливом бiологiчних речовин на роботi (сьома окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС) - кодифiкацiя Директиви N 90/679/ЄЕС;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 90/270/ЄЕС вiд 29.05.90 про мiнiмальнi вимоги безпеки та здоров'я при роботi з екранними пристроями (п'ята окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 92/58/ЄЕС вiд 24.06.92 про мiнiмальнi вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або гiгiєни на роботi (дев'ята окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 7 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 98/24/ЄС вiд 7.04.1998 про захист здоров'я i безпеку працiвникiв вiд ризикiв, пов'язаних з хiмiчними речовинами на роботi (чотирнадцята окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 1999/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 16.12.99 про мiнiмальнi вимоги щодо полiпшення безпеки i захисту здоров'я працiвникiв, що пiддаються потенцiйнiй небезпецi у вибухонебезпечних середовищах (п'ятнадцята окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2002/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 25.06.2002 про мiнiмальнi вимоги здоров'я i безпеки працiвникiв, що пiддаються впливу небезпечних фiзичних факторiв (вiбрацiя) (шiстнадцята окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2003/10/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 6.02.2003 про мiнiмальнi вимоги щодо здоров'я i безпеки працiвникiв, що пiддаються небезпецi впливу фiзичних факторiв (шум) (сiмнадцята окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2004/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 29.04.2004 про мiнiмальнi вимоги щодо охорони здоров'я i безпеки працiвникiв, що пiддаються небезпецi впливу фiзичних факторiв (електромагнiтнi поля) (вiсiмнадцята окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2006/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 5.04.2006 про мiнiмальнi вимоги до охорони здоров'я i безпеки працiвникiв, що пiддаються небезпецi впливу фiзичних факторiв (штучне оптичне опромiнювання) (дев'ятнадцята окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 93/103/ЄС вiд 23.11.93 про мiнiмальнi вимоги безпеки i здоров'я пiд час робiт на борту риболовних суден (тринадцята окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 92/29/ЄЕС вiд 31.03.92 про мiнiмальнi вимоги безпеки i здоров'я для полiпшеного медичного обслуговування на борту суден;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Ради N 90/269/ЄЕС вiд 29.05.90 про мiнiмальнi вимоги здоров'я i безпеки до ручної обробки вантажiв, коли iснує ризик, зокрема, травми хребта працiвникiв (четверта окрема Директива у значеннi статтi 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Комiсiї N 91/322/ЄЕС вiд 29.05.91 про встановлення iндикативного обмеження гранично допустимих концентрацiй шляхом виконання Директиви Ради N 80/1107/ЄЕС про захист робiтникiв вiд ризику впливу хiмiчних, фiзичних та бiологiчних речовин на роботi;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Комiсiї N 2000/39/ЄС, що засновує перший перелiк гранично допустимих концентрацiй шкiдливих речовин у рамках впровадження Директиви Ради N 98/24/ЄС щодо захисту здоров'я i безпеки працiвникiв вiд ризикiв, пов'язаних з хiмiчними речовинами на роботi;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Комiсiї N 2006/15/ЄС, що засновує другий перелiк гранично допустимих концентрацiй шкiдливих речовин у рамках впровадження Директиви Ради N 98/24/ЄС, та вносить змiни i доповнення до Директив N 91/322/ЄЕС i N 2000/39/ЄС;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 10 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Пiсля набрання чинностi Угодою про асоцiацiю, Рада асоцiацiї визначить графiк iмплементацiї Україною наступних директив:

     - Директиви N 2003/88/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 4.11.2003 про деякi аспекти органiзацiї робочого часу;

     - Директиви N 2006/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 5.07.2006 про реалiзацiю принципiв рiвних можливостей i рiвного ставлення до чоловiкiв та жiнок у питаннях працевлаштування i зайнятостi (зi змiнами).

 

ДОДАТОК XLI
ДО ГЛАВИ 22 "ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступнi встановленi термiни:

     Тютюн

     Директива N 2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС вiд 5 червня 2001 року про наближення законодавчих, нормативних та адмiнiстративних актiв держав-членiв щодо виробництва, презентацiї та реалiзацiї тютюнових виробiв;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива N 2003/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 26 травня 2003 року про наближення законодавчих, нормативних та адмiнiстративних актiв держав-членiв про рекламу та спонсорство тютюнових виробiв;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Рекомендацiя Ради вiд 2 грудня 2002 року про запобiгання курiнню та iнiцiативи з покращання контролю над тютюном;

• Графiк: немає необхiдностi у законодавчiй iнiцiативi.

     Iнфекцiйнi захворювання

     Рiшення Європейського Парламенту та Ради вiд 24 вересня 1998 року про створення мережi епiдемiологiчного нагляду та контролю за поширенням iнфекцiйних захворювань в Спiвтовариствi;

Графiк: цi положення мають бути впровадженi пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

     Рiшення Комiсiї N 2000/96/ЄС вiд 22 грудня 1999 року про iнфекцiйнi захворювання, якi мають поступово охоплюватися мережею Спiвтовариства вiдповiдно до Рiшення 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради;

Графiк: цi положення мають бути впровадженi пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

     Рiшення Комiсiї N 2002/253/ЄС вiд 19 березня 2002 року про термiни, що використовуються для передачi iнформацiї про iнфекцiйнi хвороби до мережi Спiвтовариства, створеної вiдповiдно до Рiшення Європейського Парламенту та Ради 2119/98/ЄС;

Графiк: цi положення мають бути впровадженi пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

     Кров

     Директива N 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 27 сiчня 2003 року, що встановлює стандарти якостi та безпеки забору, тестування, обробки, зберiгання та розповсюдження кровi людини та її компонентiв, а також вносить змiни до Директиви N 2001/83/ЄС;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Комiсiї N 2004/33/ЄС вiд 22 березня 2004 року про виконання Директиви N 2002/98/(ЄС) Європейського Парламенту та Ради стосовно певних технiчних вимог до кровi та її компонентiв;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Комiсiї N 2005/62/ЄС вiд 30 вересня 2005 року, що впроваджує Директиву N 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно стандартiв та специфiкацiй Спiвтовариства щодо системи якостi для установ, що працюють з кров'ю;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Комiсiї N 2005/61/ЄС вiд 30 вересня 2005 року, що впроваджує Директиву N 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог вiдстеження та повiдомлення про серйознi побiчнi реакцiї та подiї;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 3 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Тканини, клiтини та органи

     Директива N 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 31 березня 2004 року про встановлення стандартiв якостi та безпеки для донорства, отримання, перевiрки, обробки, консервацiї, зберiгання та розповсюдження людських тканин i клiтин;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Комiсiї N 2006/17/ЄС вiд 8 лютого 2007 року, яка встановлює правила впровадження Директиви N 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо деяких технiчних вимог до донорства, отримання та тестування людських тканин i клiтин;

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Директива Комiсiї N 2006/86/ЄС вiд 24 жовтня 2006 року, що впроваджує Директиву N 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог до вiдстеження, повiдомлення про серйознi негативнi реакцiї та подiї, а також стосовно певних технiчних вимог щодо кодування, обробки, зберiгання, накопичення та розповсюдження людських тканин i клiтин.

Графiк: Положення Директиви мають бути впровадженi протягом 2 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Психiчне здоров'я - Наркотична залежнiсть

     Рекомендацiї Ради N 2003/488/ЄС вiд 18 червня 2003 року про запобiгання та зменшення шкоди здоров'ю, пов'язаної iз наркотичною залежнiстю.

Графiк: немає необхiдностi у законодавчiй iнiцiативi.

     Алкоголь

     Рекомендацiї Ради N 2001/458/ЄС вiд 5 червня 2001 року щодо вживання алкогольних напоїв молоддю, особливо дiтьми та пiдлiтками.

Графiк: немає необхiдностi у законодавчiй iнiцiативi.

     Раковi захворювання

     Рекомендацiї Комiсiї N 2003/878/ЄС вiд 2 грудня 2003 року про обстеження на виявлення ракових захворювань.

Графiк: немає необхiдностi у законодавчiй iнiцiативi.

     Попередження травматизму та пропагування безпеки

     Рекомендацiї Ради вiд 31 травня 2007 року щодо попередження травматизму та сприяння безпецi.

Графiк: немає необхiдностi у законодавчiй iнiцiативi.

 

ДОДАТОК XLII
ДО ГЛАВИ 23 "ОСВIТА, НАВЧАННЯ ТА МОЛОДЬ" РОЗДIЛУ V "ЕКОНОМIЧНЕ I ГАЛУЗЕВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО"

     - Рекомендацiї Європейського Парламенту та Ради вiд 15 лютого 2006 року про подальше європейське спiвробiтництво в галузi забезпечення якостi вищої освiти (N 2006/143/ЄС)

     - Рекомендацiї Європейського Парламенту та Ради вiд 23 квiтня 2008 року щодо створення європейської квалiфiкацiйної системи для можливостi отримувати освiту протягом усього життя (N 2008/C 111/01)

 

ДОДАТОК XLIII
ДО РОЗДIЛУ VI "ФIНАНСОВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ IЗ ШАХРАЙСТВОМ"

Положення щодо боротьби iз шахрайством та контролю

Визначення

     Для цiлей Роздiлу VI "Фiнансове спiвробiтництво та положення щодо боротьби з шахрайством" цiєї Угоди термiни та визначення матимуть наступне значення.

     "Порушення" - будь-яке порушення положень права ЄС, Угоди про асоцiацiю або подальших угод чи контрактiв внаслiдок дiй чи бездiяльностi економiчного оператора, що завдає чи може завдати збиткiв загальному бюджету ЄС чи бюджетам, управлiння якими здiйснюється ЄС, шляхом зниження чи втрати доходу з власних ресурсiв, отриманих безпосередньо вiд iменi ЄС, або шляхом виконання необґрунтованої статтi витрат.

     "Шахрайство" - будь-якi мiжнароднi дiї чи бездiяльнiсть що стосується:

     (a) використання чи надання неправдивих, неточних чи неповних звiтiв або документiв, що призвело до розтрати або незаконного затримання коштiв загального бюджету ЄС чи бюджетiв, управлiння якими здiйснюється ЄС або вiд його iменi;

     (b) нерозкриття iнформацiї, у результатi якого наступає порушення конкретних зобов'язань, i яке мало такi самi наслiдки;

     (c) використання вказаних коштiв не за призначенням та в цiлях, що вiдрiзняються вiд тих, на якi їх було видiлено.

     "Активна корупцiя" - умисна дiя будь-якої особи, яка безпосередньо чи через посередника обiцяє надати або надає будь-яку користь посадовiй особi з метою забезпечення для себе чи третьої сторони вчинення посадовою особою дiй чи утримання вiд вчинення дiй, що належать до сфери її посадових обов'язкiв або покладених на неї функцiй, з порушенням своїх службових обов'язкiв, у результатi якої завдається чи може бути завдана шкода фiнансовим iнтересам ЄС.

     "Пасивна корупцiя" - умисна дiя посадової особи, яка безпосередньо чи через посередника вимагає чи отримує будь-яку користь для себе чи третьої сторони, або приймає обiцянку користi у обмiн на дiї чи утримання вiд вчинення дiй, що належать до сфери її посадових обов'язкiв або покладених на неї функцiй, з порушенням своїх службових обов'язкiв, у результатi якої завдається чи може бути завдана шкода фiнансовим iнтересам ЄС.

     "Конфлiкт iнтересiв" - будь-яка ситуацiя, за якої у третьої сторони можуть виникнути або виникають обґрунтованi сумнiви щодо спроможностi посадових осiб дiяти неупереджено i об'єктивно через сiмейнi обставини, емоцiйний стан, полiтичну чи нацiональну приналежнiсть, матерiальнi iнтереси або спiльнiсть будь-яких iнтересiв з оферентом, аплiкантом чи бенефiцiаром.

     "Надмiрно сплаченi кошти" - кошти, сплаченi з порушенням норм з регулювання обiгу коштiв ЄС.

     "Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ)" - спецiалiзований орган Європейської комiсiї по боротьбi з шахрайством. Згiдно з Рiшенням Комiсiї вiд 28 квiтня 1999 року про створення Європейського бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ), Регламент (ЄС) N 1073/99 1999 Європейського Парламенту i Ради вiд 25 травня 1999 року про ведення розслiдувань Європейським бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) та Регламенту Ради (Євратом, ЄС) N 2185/96 вiд 11 листопада 1996 року про проведення Комiсiєю вибiркових перевiрок та iнспекцiй з метою захисту фiнансових iнтересiв Європейських Спiвтовариств вiд шахрайства та iнших порушень, Бюро є оперативно незалежним i вiдповiдає за проведення адмiнiстративних розслiдувань по боротьбi з шахрайством, корупцiєю та iншою протиправною дiяльнiстю, що завдає шкоди фiнансовим iнтересам ЄС.

     "Фiнансуюча урядова установа" - вiдповiдний орган виконавчої влади України, який отримав фiнансовi ресурси з боку ЄС з метою реалiзацiї фiнансової допомоги ЄС.

Стаття 1
Обмiн iнформацiєю та подальше спiвробiтництво на оперативному рiвнi

     1. З метою належної iмплементацiї цього Додатку, компетентнi органи України та ЄС обмiнюються iнформацiєю на регулярнiй основi та проводять консультацiї на запит однiєї зi Сторiн.

     2. Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) може погоджувати з українськими колегами дiї щодо подальшого спiвробiтництва у сферi протидiї шахрайству, включаючи проведення спiльних з органами влади України оперативних заходiв у рамках окремих розслiдувань.

     3. Передача персональних даних регулюється статтею 10 Додатку XLIII до цiєї Угоди.

Стаття 2
Попередження порушень незаконних дiй, шахрайства та корупцiї

     1. Органи влади України та органи ЄС регулярно перевiряють, чи заходи, якi фiнансуються з коштiв ЄС, реалiзуються належним чином. Вони вживають всiх вiдповiдних заходiв для попередження та протидiї порушенням та шахрайству.

     2. Органи влади України та органи ЄС вживають всiх вiдповiдних заходiв для запобiгання та протидiї будь-яким проявам активної або пасивної корупцiї та виключення можливостi будь-яких конфлiктiв iнтересiв на будь-якому етапi процедури прийняття рiшень про укладання контрактiв або надання грантiв чи в ходi впровадження вiдповiдних контрактiв.

     3. Органи влади України iнформують Комiсiю про будь-якi превентивнi заходи, що вживаються. Комiсiя iнформує органи влади України про превентивнi заходи, що вживаються, у мiру необхiдностi.

     4. У разi реалiзацiї iнструментiв фiнансової допомоги шляхом децентралiзованого управлiння, або непрямого централiзованого управлiння, Комiсiя має право збирати вiдповiдну iнформацiю згiдно зi статтею 56 Регламенту (ЄС, Євратом) N 1605/2002 вiд 25 червня 2002 року.

     Комiсiя також має право збирати iнформацiю на пiдтвердження того, що процедури закупiвель та надання грантiв вiдповiдають принципам прозоростi, рiвноправностi i недискримiнацiї, запобiгають будь-яким конфлiктам iнтересiв, надають гарантiї вiдповiдно до мiжнародно визнаних стандартiв та вiдповiдають засадам ефективного фiнансового управлiння.

     З цiєю метою на запит Комiсiї компетентнi органи влади України в адекватнi термiни надають будь-яку iнформацiю щодо використання коштiв ЄС та негайно повiдомляють про будь-якi iстотнi змiни у своїх процедурах або системах.

     5. Пiд час запровадження чи iмплементацiї нових превентивних заходiв, органи влади України можуть скористатися досвiдом Комiсiї.

Стаття 3
Розслiдування та судовий розгляд

     1. Сторони забезпечують розслiдування та судовий розгляд справ про пiдозри або реальнi випадки шахрайства, корупцiї чи будь-яких iнших порушень, включаючи конфлiкт iнтересiв, згiдно з нацiональними процедурами контролю та вiдповiдними процедурами в ЄС. У вiдповiдних випадках Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) може надавати допомогу компетентним органам України у проведеннi таких розслiдувань.

Стаття 4
Повiдомлення про порушення

     1. Компетентнi органи України влади негайно передають Комiсiї будь-яку наявну у них iнформацiю про пiдозри або реальнi випадки шахрайства, корупцiї чи будь-яких iнших порушень, включаючи конфлiкт iнтересiв, пов'язанi з використанням коштiв ЄС. У випадку виникнення пiдозр у шахрайствi чи корупцiї, Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) також має бути поiнформоване.

     2. Компетентнi органи влади України також звiтують про заходи, вжитi у зв'язку з фактами, повiдомленими на виконання цiєї статтi. За умови вiдсутностi пiдозр або реальних випадкiв шахрайства, корупцiї чи будь-яких iнших порушень, якi пiдлягають звiтуванню, Україна повiдомляє про це Комiсiю наприкiнцi кожного календарного року.

     3. Комiсiя надає компетентним органам влади України iнформацiю про тенденцiї та методи роботи, що стосуються шахрайства та корупцiї, в межах необхiдностi.

     4. Рада асоцiацiї визначить спосiб передачi iнформацiї вiд компетентних органiв влади України до Комiсiї.

Стаття 5
Аудити

     1. Комiсiя та Європейський суд аудиторiв перевiряють, чи всi витрати, пов'язанi з використанням коштiв ЄС, були здiйсненi законно та на регулярнiй основi, i чи належним було управлiння фiнансами.

     Аудити здiйснюються на пiдставi як взятих на себе зобов'язань, так i здiйснених платежiв. Вони стосуються документiв, та, у разi необхiдностi, здiйснюються на мiсцях у примiщеннях будь-якої фiзичної чи юридичної особи, що управляє або бере участь у використаннi коштiв ЄС. Аудити можуть здiйснюватися до закриття рахункiв за фiнансовий рiк, що перевiряється, та за перiод у п'ять рокiв з дати сплати балансу.

     Iнспектори Комiсiї або iншi особи, уповноваженi Комiсiєю чи Європейським судом аудиторiв, можуть здiйснювати документарнi перевiрки чи перевiрки на мiсцях i аудит у примiщеннях будь-якої фiзичної чи юридичної особи, що управляє або бере участь у використаннi коштiв ЄС, та її субпiдрядникiв в Українi.

     2. Комiсiї та Європейському суду аудиторiв надається вiдповiдний доступ до об'єктiв примiщень i документiв та до усiєї необхiдної iнформацiї з метою проведення такого аудиту, включаючи також i в електроннiй формi. Про це право на доступ має бути поiнформовано усi державнi установи та ясно зазначено у контрактах, що укладенi з метою iмплементацiї iнструментiв, на якi посилається ця Угода про асоцiацiю.

     3. Зазначенi вище перевiрки та аудити можуть застосовуватись до усiх пiдрядникiв та їх субпiдрядникiв, якi прямо чи опосередковано отримали кошти ЄС. У процесi виконання своїх завдань, Європейський суд аудиторiв та українськi органи у сферi аудиту спiвпрацюють в дусi довiри, зберiгаючи при цьому свою незалежнiсть одне вiд одного.

Стаття 6
Перевiрки на мiсцях

     1. В рамках Угоди про асоцiацiю на Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) покладаються повноваження щодо здiйснення перевiрок та iнспекцiй на мiсцях з метою захисту фiнансових iнтересiв ЄС вiд шахрайства та iнших порушень на територiї України вiдповiдно до положень Регламенту Ради (Євратом, ЄС) N 2185/96 вiд 11 листопада 1996 року.

     При проведеннi цих перевiрок на мiсцях, посадовi особи Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) в межах необхiдностi враховують норми законодавства України.

     2. Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) готує та проводить перевiрки та iнспекцiї на мiсцях у тiсному спiвробiтництвi з компетентними органами України у сферi протидiї шахрайству.

     Органи влади України мають бути поiнформованi про об'єкт, мету та правовi пiдстави перевiрок та iнспекцiй, щоб вони могли надати все необхiдне сприяння. З цiєю метою посадовi особи компетентних органiв України можуть приймати участь у перевiрках та iнспекцiях на мiсцях.

     3. Перевiрки та iнспекцiї на мiсцях можуть проводитися Європейським бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) спiльно з вказаними органами влади України, у випадку, якщо останнi висловлюють зацiкавленiсть у цьому.

     4. У разi, якщо отримувачi коштiв ЄС перешкоджають проведенню перевiрок та iнспекцiй на мiсцях, органи влади України на основi нацiональних правових норм надають iнспекторам Європейського бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) таку допомогу, яка їм може бути необхiдна для виконання своїх обов'язкiв щодо проведення перевiрки або iнспекцiї на мiсцях.

Стаття 7
Адмiнiстративнi заходи та санкцiї

     Без упередженостi до застосування законодавства України, Комiсiя може вдаватися до адмiнiстративних заходiв та застосовувати санкцiї згiдно з Регламентами (ЄС, Євратом) N 1605/2002 вiд 25 червня 2002 року та (ЄС, Євратом) N 2342/2002 вiд 23 грудня 2002 року та з Регламентом Ради (ЄС, Євратом) N 2988/95 вiд 18 грудня 1995 року стосовно захисту фiнансових iнтересiв Європейських Спiвтовариств.

Стаття 8
Повернення коштiв

     1. Органи влади України вживають усiх необхiдних заходiв для повернення фiнансуючiй урядовiй установi надмiрно сплачених коштiв ЄС.

     У разi, якщо органам влади України довiрено використання коштiв ЄС, Комiсiя має право на вiдшкодування надмiрно сплачених коштiв ЄС, зокрема шляхом фiнансової корекцiї. Комiсiя бере до уваги заходи, вжитi органами влади України щодо запобiгання втрати вiдповiдних коштiв ЄС.

     Комiсiя проводить консультацiї з Україною з даного питання до прийняття будь-якого рiшення про вiдшкодування коштiв. Спори щодо вiдшкодування коштiв пiдлягають обговоренню на Радi Асоцiацiї.

     2. У разi, якщо Комiсiя використовує кошти ЄС прямо чи опосередковано, довiривши виконання бюджету третiм Сторонам, рiшення, якi приймаються Комiсiєю в рамках Роздiлу VI "Фiнансове спiвробiтництво та положення щодо боротьби з шахрайством" цiєї Угоди, якi накладають фiнансовi зобов'язання на осiб, iнших нiж держави-члени, виконується в Українi згiдно з наступними принципами:

     (a) Рiшення виконується згiдно з нормами дiючого в Українi цивiльного процесуального права. До рiшення додається наказ про його виконання. Проходження iнших формальностей, окрiм перевiрки автентичностi рiшення нацiональним органом, визначеним для цих цiлей урядом України, про що повiдомляється Комiсiї та Суду Європейського Союзу, не передбачено.

     (b) По закiнченню цих документальних формальностей заiнтересованою стороною, остання може перейти до виконання рiшення згiдно з законодавством України шляхом звернення безпосередньо до компетентному органу.

     (c) Виконання рiшення може бути призупинене виключно за рiшенням Суду ЄС. При цьому суди в Українi мають право розглядати скарги щодо неналежного виконання рiшень.

     3. Органи, уповноваженi Урядом України, видають наказ про виконання рiшення без будь-якого подальшого контролю, окрiм перевiрки автентичностi акта. Виконання здiйснюється вiдповiдно до норм процесуального права в Українi. Питання законностi рiшення про виконання пiдлягатиме контролю з боку Суду ЄС.

     4. Рiшення, винесенi Судом ЄС згiдно з положеннями про арбiтраж у контрактах, що пiдпадають пiд дiю цього Додатку, виконуються на тих самих умовах.

Стаття 9
Конфiденцiйнiсть

     Iнформацiя, яка передається чи отримується у будь-якiй формi згiдно з положеннями цього Додатку, має статус службової таємницi i захищається згiдно з нормами законодавства України i вiдповiдними положеннями, якими куруються iнституцiї ЄС, про захист iнформацiї з таким статусом. Така iнформацiя не пiдлягає передачi особам iншим нiж представники iнституцiй ЄС, держав-членiв та України, у чиїх повноваженнях володiти нею, i не може бути використана для iнших цiлей, окрiм тих, що забезпечують ефективний захист фiнансових iнтересiв сторiн.

Стаття 10
Захист даних

     1. Персональнi данi передаються виключно у випадках, коли це необхiдно для iмплементацiї цiєї Угоди компетентними органами влади в Українi чи в ЄС, залежно вiд кожного випадку. При передачi чи обробцi персональних даних в кожному окремому випадку, згiдно зi статтею 15 компетентнi органи України дотримуються вiдповiдного законодавства України, а органи ЄС - положень Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) N 45/2001 вiд 18 грудня 2000 року про захист фiзичних осiб, що стосується обробки персональних даних установами i органами ЄС i щодо вiльного перемiщення таких даних.

     2. Зокрема, при цьому застосовується Конвенцiя про захист фiзичних осiб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних 1981 року (ETS N 108) та Додатковий протокол до Конвенцiї про захист у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органiв нагляду та транскордонних потокiв даних 2001 року (ETS N 181).

     3. Додатково застосовуються наступнi принципи:

     (a) органи, якi надають i якi отримують данi, вживають усiх необхiдних заходiв для забезпечення, в межах необхiдностi, виправлення, знищення чи блокування персональних даних у випадку, коли їхня обробка суперечить положенням цiєї статтi, зокрема коли данi не є адекватними, вiдповiдними, точними або є надмiрними в тому, що стосується мети, заради якої вони обробляються. Це включає повiдомлення iншiй Сторонi про будь-яке виправлення, знищення чи блокування таких даних;

     (b) на запит органу, який передає данi, орган, який їх отримує, iнформує про їхнє використання та результати такого використання;

     (c) персональнi данi можуть передаватися лише компетентним органам. Їхня подальша передача iншим органам потребує попередньої згоди органу, який передає данi;

     (d) органи, якi передають i якi отримують данi, повиннi здiйснювати письмову реєстрацiю передачi та отримання персональних даних.

 

ДОДАТОК XLIV
ДО ЧАСТИНИ VI "ФIНАНСОВЕ СПIВРОБIТНИЦТВО ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ IЗ ШАХРАЙСТВОМ"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступнi встановленi термiни:

     Конвенцiя ЄС вiд 26 липня 1995 року щодо захисту фiнансових iнтересiв Європейських Спiвтовариств:

     - Стаття 1 - Загальнi положення, визначення;

     - Стаття 2 (1) шляхом вжиття необхiдних заходiв для забезпечення того, що дiї, на якi посилається стаття 1, та участь у дiях, чи стимулювання або намагання здiйснити дiї, на якi посилається стаття 1, караються шляхом застосування ефективних, пропорцiйних та стримуючих кримiнальних покарань;

     - Стаття 3 - Кримiнальна вiдповiдальнiсть голiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

Графiк: цi положення мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Протокол щодо захисту фiнансових iнтересiв Європейських Спiвтовариств (OJ C 313, вiд 23.10.96, ст. 1):

     - Стаття 1 (1) с та стаття 1 (2) - Вiдповiднi визначення;

     - Стаття 2 - Пасивна корупцiя;

     - Стаття 3 - Активна корупцiя;

     - Стаття 5 (1) шляхом вжиття необхiдних заходiв для забезпечення того, що дiї, на якi посилаються статтi 2 i 3, та участь у дiях, чи стимулювання дiй, щодо правомiрностi яких є сумнiви, караються шляхом застосування ефективних, пропорцiйних та стримуючих кримiнальних покарань;

     - Стаття 7 у тiй мiрi, наскiльки вона спiввiдноситься зi статтею 3 Конвенцiї.

Графiк: цi положення мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Другий протокол щодо захисту фiнансових iнтересiв Європейських Спiвтовариств (OJ C 221, вiд 19.07.97, ст. 11).

     - Стаття 1 - Визначення;

     - Стаття 2 - Вiдмивання коштiв;

     - Стаття 3 - Вiдповiдальнiсть юридичних осiб;

     - Стаття 4 - Санкцiї щодо юридичних осiб;

     - Стаття 12 у тiй мiрi, наскiльки вона спiввiдноситься зi статтею 3 Конвенцiї.

Графiк: цi положення мають бути впровадженi протягом 5 рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

 

Протокол 1
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦIЇ "ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ" I МЕТОДIВ АДМIНIСТРАТИВНОГО СПIВРОБIТНИЦТВА

ЗМIСТ

РОЗДIЛ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1 Визначення
РОЗДIЛ II ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦIЇ "ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ"
Стаття 2 Загальнi вимоги
Стаття 3 Кумуляцiя походження у Європейському Союзi
Стаття 4 Кумуляцiя походження в Українi
Стаття 5 Товари, цiлком виробленi в певнiй країнi
Стаття 6 Достатньо обробленi або переробленi товари
Стаття 7 Недостатня обробка або переробка
Стаття 8 Класифiкацiйна одиниця
Стаття 9 Аксесуари, запаснi частини та знаряддя
Стаття 10 Набори
Стаття 11 Нейтральнi елементи
РОЗДIЛ III ТЕРИТОРIАЛЬНI ВИМОГИ
Стаття 12 Принцип територiальностi
Стаття 13 Пряме транспортування
Стаття 14 Виставки
РОЗДIЛ IV ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД СПЛАТИ МИТА
Стаття 15 Заборона повернення мита або звiльнення вiд сплати мита
РОЗДIЛ V ПIДТВЕРДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ
Стаття 16 Загальнi вимоги
Стаття 17 Процедура видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1
Стаття 18 Сертифiкати з перевезення товару EUR.1, виданi пiзнiше
Стаття 19 Видача дублiката сертифiката з перевезення товару EUR.1
Стаття 20 Видача сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 на основi виданого чи складеного ранiше пiдтвердження походження
Стаття 21 Облiкове видiлення
Стаття 22 Умови складання декларацiї iнвойс
Стаття 23 Затверджений експортер
Стаття 24 Термiн дiї пiдтвердження походження
Стаття 25 Подання пiдтвердження походження
Стаття 26 Iмпортування частинами
Стаття 27 Звiльнення вiд пiдтвердження походження
Стаття 28 Супровiдна документацiя
Стаття 29 Зберiгання пiдтвердження походження й супровiдної документацiї
Стаття 30 Розбiжностi й формальнi помилки
Стаття 31 Суми в євро
РОЗДIЛ VI ДОМОВЛЕНОСТI ПРО АДМIНIСТРАТИВНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО
Стаття 32 Взаємна допомога
Стаття 33 Перевiрка пiдтверджень походження
Стаття 34 Вирiшення спорiв
Стаття 35 Стягнення
Стаття 36 Вiльнi зони
РОЗДIЛ VII СЕУТА I МЕЛIЛЬЯ
Стаття 37 Застосування Протоколу
Стаття 38 Особливi умови
РОЗДIЛ VIII ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 39 Поправки до Протоколу
Список додаткiв
Додаток I: Уведення до списку у Додатку II
Додаток II: Список технологiчних дiй та обробок, що необхiднi для надання матерiалам iншого походження статусу товарiв, що походять з певної країни
Додаток III: Зразок та застосування сертифiката з перевезення товару EUR.1
Додаток IV: Текст декларацiї iнвойс
Спiльнi декларацiї
Спiльна декларацiя стосовно князiвства Андора
Спiльна декларацiя стосовно Республiки Сан-Марино
Спiльна декларацiя стосовно перегляду правил походження товару, що мiстяться в даному Протоколi

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1: Визначення

     У даному Протоколi:

     (a) "виробництво" означає будь-який рiзновид технологiчної дiяльностi або обробки, у тому числi збирання та спецiалiзованi операцiї;

     (b) "матерiал" означає будь-який iнгредiєнт, сировину, компонент i т. iн., що використовується пiд час виробництва товару;

     (c) "товар" означає продукцiю, що випускається, навiть, якщо вона призначена для подальшого виробництва;

     (d) "майно" означає товари i матерiали;

     (e) "митна вартiсть" означає вартiсть, що визначено вiдповiдно до Угоди щодо впровадження статтi VII Генеральної Угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 р. (Угода ВТО з визначення митної вартостi);

     (f) "цiна на умовах франко-завод" означає цiну товару, сплачену виробнику у ЄС або Українi, на пiдприємствi, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що цiна враховує вартiсть усiх матерiалiв у складi товару за винятком будь-яких внутрiшнiх податкiв, якi є, або можуть виникнути, у зв'язку з експортуванням даного товару;

     (g) "вартiсть матерiалiв" означає митну вартiсть пiд час ввезення на територiю країни товарiв iншого походження або, якщо це невiдомо i не може бути встановлено, першу адекватну цiну подiбних матерiалiв у межах Європейського Союзу або України;

     (h) "вартiсть матерiалiв, що походять з певної країни" означає вартiсть вказаних матерiалiв вiдповiдно (g) з урахуванням усiх необхiдних редакцiйних змiн;

     (i) "додана вартiсть" має бути прийнята як цiна на умовах франко-завод за вiдрахуванням митної вартостi кожного з використовуваних матерiалiв, що походять з iнших країн, вiдповiдно до Статей 3 та 4 цього Протоколу. У випадку, якщо митна вартiсть невiдома або не може бути встановлена, за митну вартiсть приймається перша встановлена цiна, сплачена в Європейському Союзi або Українi;

     (j) "групи" i "позицiї" позначають групи i позицiї (код на рiвнi чотирьох знакiв) у номенклатурi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв, на яку цей Протокол посилається як на "Гармонiзовану систему" або "ГС";

     (k) "класифiкований" вiдноситься до класифiкацiї товару чи матерiалу за конкретною позицiєю;

     (l) "партiя товару" означає товари, що або одночасно посилаються вiд одного експортера одному одержувачу, або зазначенi в одному транспортному документi, що регламентує їх вiдправку вiд експортера одержувачу, або, за вiдсутностi такого документу, в єдиному iнвойсi;

     (m) "територiї" розповсюджуються на територiальнi води.

РОЗДIЛ II
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦIЇ "ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ"

Стаття 2: Загальнi вимоги

     1. З метою впровадження цiєї Угоди наступнi товари мають вважатися як такi, що походять з Європейського Союзу:

     (a) товари, цiлком виробленi в Європейському Союзi, як це визначається у статтi 5 цього Протоколу;

     (b) товари, отриманi в Європейському Союзi з матерiалiв, якi не були виробленi цiлком у Європейському Союзi, за умови, що такi матерiали пройшли достатню обробку в ЄС вiдповiдно до статтi 6 цього Протоколу.

     2. З метою впровадження цiєї Угоди наступнi товари мають вважатися як такi, що походять з України:

     (a) товари, цiлком виробленi в Українi, як це визначається у статтi 5 цього Протоколу;

     (b) товари, отриманi в Українi з матерiалiв, якi не були виробленi цiлком на її територiї, за умови, що такi матерiали пройшли достатню обробку в Українi вiдповiдно до статтi 6 цього Протоколу.

Стаття 3: Кумуляцiя походження у Європейському Союзi

     Без обмеження розумiння положень статтi 2(1) цього Протоколу товари мають вважатися товарами, що походять iз Європейського Союзу якщо такi товари отримано (вироблено) на данiй територiї з використанням матерiалiв, якi походять iз України, згiдно з положеннями Протоколу про правила походження товару, доданого до Угоди, за умови, що обробка, виконана в ЄС, виходить за межi операцiй, вказаних у статтi 7 цього Протоколу. Для таких матерiалiв достатня обробка не є обов'язковою.

Стаття 4: Кумуляцiя походження в Українi

     Без обмеження розумiння положень статтi 2(2) цього Протоколу товари мають вважатися товарами, що походять iз України, якщо такi товари отримано (вироблено) на данiй територiї з використанням матерiалiв, якi походять iз Європейського Союзу, згiдно з положеннями Протоколу про правила походження товару, доданого до Угоди, за умови, що обробка, виконана в Українi, виходить за межi операцiй, вказаних у статтi 7 цього Протоколу. Для таких матерiалiв достатня обробка не є обов'язковою.

Стаття 5: Товари, цiлком виробленi в певнiй країнi

     1. Наступнi товари повинно вважати цiлком виробленими в Європейському Союзi або в Українi:

     (a) мiнерали, отриманi з ґрунту або морського дна країни;

     (b) овочевi продукти, зiбранi на територiї країни;

     (c) тварини, що народились та виросли на територiї країни;

     (d) товари з тварин, що виросли на територiї країни;

     (e) товари, отриманi шляхом мисливства або рибальства на територiї країни;

     (f) товари вiд морського рибного промислу, що вiдбувався в територiальних водах України або Європейського Союзу їх кораблями вiдповiдно;

     (g) товари, виробленi на їх плавучих базах, виключно з продукцiї зазначеної у (f);

     (h) вироби, що були у використаннi, зiбранi у вiдповiднiй країнi та придатнi лише для вiдновлення вихiдних матерiалiв, у тому числi використанi шини, придатнi лише для вiдновлення протектора або використання як вiдходiв;

     (i) Вiдходи та утильсировина, що виникли у результатi виробничих операцiй на територiї країни;

     (j) товари, отриманi з морського ґрунту або пiдґрунтя за межами власних територiальних вод, за умови iснування ексклюзивних прав на розробкуданого ґрунту чи пiдґрунтя;

     (k) майно, вироблене на територiї країни виключно з продукцiї, визначеної у пiдпунктах (a) - (j) цiєї статтi.

     2. Термiни "their vessels" (їхнi кораблi) i "their factory ships" (їхнi плавучi бази) у пунктах 1(f) та (g) цiєї статтi повинен застосовуватись тiльки для кораблiв та плавучих баз:

     (a) якi зареєстрованi або приписанi до Країни-члена Європейського Союзу або України;

     (b) якi ходять пiд прапором Країни-члена Європейського Союзу або України;

     (c) якi щонайменше на 50 вiдсоткiв належать громадянам Країни-члена Європейського Союзу або України чи компанiям з головним офiсом в однiй iз країн, з якої походять керiвник або керiвництво, Голова Ради Директорiв або Контрольної Комiсiї та переважна бiльшiсть членiв даних комiсiй є громадянами Країни-члена Європейського Союзу або України, i, щонайменше половина капiталу яких, у разi партнерства або акцiонерних товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, належить даним Країнам-членам або державним установам чи громадянам згаданих країн;

     (d) капiтан та офiцери яких є громадянами Країни-члена Європейського Союзу або України;

     i

     (e) 75 вiдсоткiв команди є громадянами Країни-члена Європейського Союзу або України.

Стаття 6: Достатньо обробленi або переробленi товари

     1. В статтi 2 цього Протоколу товари, якi не є повнiстю виробленими у вказанiй країнi, вважаються достатньо обробленими або переробленими у нiй, якщо виконуються умови, наведенi у Додатку II до цього Протоколу.

     Згаданi вище умови вказують для всiх товарiв, що пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди, обробку, яку необхiдно виконати з використовуваними у виробництвi товару матерiалiв iншого походження. Цi умови можуть бути застосованi тiльки до вказаних матерiалiв. Зi вказаного витiкає, що якщо товар, який набув статусу виробленого у вказанiй країнi завдяки виконанню умов, вказаних у Додатку II, використовується для виготовлення iншого товару, то застосовнi для цього другого товару умови не поширюються на перший; також не має значення, чи використовувались для виготовлення першого товару матерiали iншого походження.

     2. Незважаючи на сказане в пунктi 1, матерiали iншого походження, якi згiдно з умовами, вказаними у Додатку II, не повиннi використовуватись для виробництва товарiв, все ж можуть використовуватись за наступних умов:

     (a) їх сукупна вартiсть не перевищує 10 вiдсоткiв вiд цiни товару на умовах франко-завод;

     (b) жодна з наведених у додатку максимальних величин вмiсту матерiалiв iншого походження не перевищується в результатi використання цього пункту.

     Цей пункт не повинен застосовуватись до товарiв, що пiдпадають пiд дiю Груп 50 - 63 Гармонiзованої системи.

     3. Пункти 1 i 2 повиннi застосовуватись з урахуванням особливостей статтi 7 цього Протоколу.

Стаття 7: Недостатня обробка або переробка

     1. Без обмеження розумiння пункту 2 цiєї статтi наступнi операцiї вважаються недостатньою обробкою або переробкою та не надають товарам статусу товарiв, що походять з певної країни, незалежно вiд того, чи виконуються вимоги статтi 6 цього Протоколу:

     (a) операцiї консервацiї для збереження товарiв у належному станi протягом транспортування та зберiгання;

     (b) пакування та зняття пакування;

     (c) миття, чищення, видалення пилу, окису, мастила, фарби або iншого покриття;

     (d) пресування та прасування тканин;

     (e) простi операцiї з фарбування та полiрування;

     (f) лущення, часткове або повне вiдбiлювання, полiрування та шлiфування злакiв та рису;

     (g) операцiї з фарбування цукру або формування цукрових голiв; часткове або повне подрiбнення кристалiчного цукру;

     (h) чищення фруктiв, горiхiв та овочiв, видалення кiсток та лушпиння;

     (i) заточування, просте подрiбнювання чи просте рiзання;

     (j) просiювання, вiдбiр, сортування, класифiкацiя, упорядкування, пiдбiр; (в тому числi об'єднання виробiв у набори);

     (k) просте пакування товарiв у пляшки, консервнi банки, фляги, мiшки (пакети), коробки, ящики, фiксацiя на картках або дошках i всi iншi простi пакувальнi операцiї;

     (l) прикрiплення або друкування позначок, ярликiв, логотипiв та iнших подiбних вiдмiтних знакiв на товарах або їхньому пакуваннi;

     (m) просте змiшування товарiв одного чи рiзних видiв, у тому числi змiшування цукру з будь-яким матерiалом;

     (n) просте збирання частин виробiв для отримання цiлого виробу або розбирання товарiв на частини;

     (o) поєднання двох чи бiльше операцiй, визначених у пiдпунктах (a) - (n);

     (p) забiй тварин.

     2. Пiд час визначення того, чи вважається обробка окремого товару недостатньою в розумiннi пункту 1 цiєї статтi, необхiдно сукупно враховувати всi операцiї, виконанi в Європейському Союзi та в Українi з цим товаром.

Стаття 8: Класифiкацiйна одиниця

     1. Класифiкацiйною одиницею для застосування положень цього Протоколу має бути окремий товар, що вважається основною одиницею пiд час визначення класифiкацiї з використанням номенклатури Гармонiзованої системи.

     Зi вказаного витiкає, що:

     (a) якщо товар, що складається з групи або комплекту виробiв, згiдно з Гармонiзованою системою класифiкується в однiй товарнiй позицiї, вiн цiлком становить єдину класифiкацiйну одиницю;

     (b) якщо партiя товару складається з декiлькох iдентичних товарiв, класифiкованих за Гармонiзованою системою в однiй товарнiй позицiї, пiд час застосування положень цього Протоколу кожен iз товарiв має бути розглянутий окремо.

     2. Якщо вiдповiдно до Загального правила 5 Гармонiзованої системи пакування об'єднано з товаром з метою класифiкацiї, вони також мають бути об'єднанi для визначення походження.

Стаття 9: Аксесуари, запаснi частини та знаряддя

     Аксесуари, запаснi частини та знаряддя, вiдправленi з одиницею обладнання, машиною, апаратом або транспортним засобом, якi є складовими типового обладнання та включенi до його цiни, або за якi не надається окремий iнвойс, мають вважатися єдиними з розглядуваною одиницею обладнання, машиною, апаратом або транспортним засобом.

Стаття 10: Набори

     Згiдно з визначенням Загального правила 3 Гармонiзованої системи набори мають вважатися такими, що походять з певної країни, коли всi товари, якi входять до їхнього складу, походять з певної країни. Проте набiр, який складається з товарiв, що походять з певної країни, i товарiв iншого походження, має вважатися таким, що походить з певної країни, якщо вартiсть товарiв iншого походження у його складi не перевищує 15 вiдсоткiв цiни цього набору на умовах франко-завод.

Стаття 11: Нейтральнi елементи

     Для того, щоб визначити, чи має товар певне походження, необов'язково визначати походження таких елементiв, що могли бути використанi у виробництвi цього товару:

     (a) енергiя та паливо;

     (b) промислове устаткування й обладнання;

     (c) машини та знаряддя;

     (d) продукти, якi не входять i не призначенi для входження до кiнцевого складу даного товару.

РОЗДIЛ III
ТЕРИТОРIАЛЬНI ВИМОГИ

Стаття 12: Принцип територiальностi

     1. За винятком випадкiв, вказаних у статтях 3 i 4 цього Протоколу i пунктi 3 цiєї статтi, умови для набуття статусу товару, що походить з певної країни, наведенi в Роздiлi II, мають бути виконанi без перерви в Європейському Союзi або в Українi.

     2. За винятком випадкiв, вказаних у статтях 3 i 4 цього Протоколу, майно певного походження, яке було експортоване з Європейського Союзу або з України до iншої країни та повернулося, має вважатися майном iншого походження, якщо перед митними органами не буде доведено, що:

     (a) майно, що повернулося, є тим самим, що було експортоване;

     i

     (b) його не було пiддано жоднiй операцiї окрiм необхiдних для збереження майна в належному станi пiд час перебування в iншiй країнi або перевезення.

     3. На набуття майном статусу такого, що походить з певної країни, вiдповiдно до умов, наведених у Роздiлi II цього Протоколу, не повинна впливати обробка матерiалiв, вивезених з Європейського Союзу або України i потiм ввезених назад, здiйснена за межами Європейського Союзу або України, за таких умов:

     (a) цi матерiали цiлком отриманi в Європейському Союзi або Українi або зазнали обробки понад операцiї, вказанi в статтi 7 цього Протоколу ранiше, нiж були експортованi;

     i

     (b) можна довести перед митними органами, що:

     (i) реiмпортоване майно отримане шляхом обробки експортованих матерiалiв;

     i

     (ii) сукупна додана вартiсть, що виникла за межами Європейського Союзу або України завдяки застосуванню положень цiєї статтi, не перевищує 10 вiдсоткiв цiни на умовах франко-завод кiнцевого товару, який має набути статус того, що походить з певної країни.

     4. У контекстi пункту 3 цiєї статтi умови набуття статусу товару, що походить з певної країни, наведенi в Роздiлi II цього Протоколу, не застосовуються до обробки, здiйсненої за межами Європейського Союзу або України. Але у випадку застосування правила, що встановлює максимальну вартiсть усiх матерiалiв iншого походження у складi товару, у визначеннi статусу походження кiнцевого товару згiдно зi списком у Додатку II до цього Протоколу, загальна вартiсть матерiалiв iншого походження, включених до складу товару на територiї зацiкавленої сторони, з урахуванням сукупної додадної вартостi, отриманої за межами Європейського Союзу i України шляхом застосування положень цiєї статтi, не повинна перевищувати вказаних вiдсоткiв.

     5. У контекстi застосування положень пунктiв 3 i 4 цiєї статтi "сукупна додана вартiсть" вживається у значеннi всiх витрат, якi виникли за межами Європейського Союзу або України, включно з вартiстю матерiалiв, що увiйшли до складу товару на цiй територiї.

     6. Положення пунктiв 3 i 4 цiєї статтi не застосовуються до товарiв, якi не вiдповiдають умовам, наведеним у списку в Додатку II до цього Протоколу, або якi можуть бути визнанi достатньо обробленими лише за застосування дозволiв, наведених у статтi 6(2) цього Протоколу.

     7. Положення пунктiв 3 i 4 цiєї статтi не застосовуються до товарiв, що пiдпадають пiд дiю Груп 50 - 63 Гармонiзованої системи

     8. Будь-яка обробка, що пiдпадає пiд дiю положень цiєї статтi, здiйснена за межами Європейського Союзу або України, має бути виконана за угодою про обробку товарiв поза митною територiєю або за подiбною угодою.

Стаття 13: Пряме транспортування

     1. Преференцiйний режим, передбачений цiєю Угодою, застосовуються лише до товарiв, якi виконують умови цього Протоколу, транспортованих безпосередньо мiж Європейським Союзом та Україною. Проте товари у складi однiєї партiї можуть бути транспортованi через iншi територiї з перевантаженням або тимчасовим зберiганням на цiй територiї (за необхiдностi) за умови постiйного перебування цих товарiв пiд наглядом митних органiв у країнi транзиту чи зберiгання, i якщо з цими товарами не виконуватиметься жодних операцiй окрiм розвантаження, перевантаження та заходiв, необхiдних для збереження в належному станi.

     Товари, що походять з певної країни, можуть бути транспортованi по трубопроводу через територiю країн, iншої, нiж країни Європейського Союзу та України.

     2. Пiдтвердження виконання умов, наведених у пунктi 1, мають бути наданi митним органам країни iмпорту у виглядi:

     (a) єдиного транспортного документа, який регламентує перевезення товарiв iз країни експорту через країну транзиту; або

     (b) сертифiката, виданого митними органами країни транзиту:

     (i) з повним описом транспортованих товарiв;

     (ii) з позначенням дат розвантаження та перевантаження товарiв i, за необхiдностi, назв суден або iнших використаних транспортних засобiв;

     i

     (iii) з пiдтвердженням умов перебування цих товарiв у країнi транзиту; або

     (c) за вiдсутностi цих документiв - будь-яких документальних свiдчень.

Стаття 14: Виставки

     1. Товари, що походять з певної країни, вiдправленi на виставку до країни, iншої, нiж країни ЄС i Україна, i проданi пiсля цiєї виставки для ввезення до Європейського Союзу або України, пiсля ввезення пiдпадають пiд положення цiєї Угоди, якщо перед митними органами доведено, що:

     (a) експортер дiйсно вiдправив цi товари з Європейського Союзу або України до країни, у якiй проводилася виставка, i виставив їх на нiй;

     (b) цей експортер продав чи передав у iнший спосiб данi товари особi, яка перебуває в Європейському Союзi або Українi;

     (c) данi товари були вiдправленi пiд час виставки або одразу ж пiсля неї з країни, куди вони були вiдправленi на виставку;

     i

     (d) пiсля вiдправлення на виставку данi товари не були використанi з жодною метою окрiм демонстрацiї на виставцi.

     2. Пiдтвердження походження має бути видане або складене згiдно з положеннями Роздiлу V цього Протоколу i подане до митних органiв країни iмпорту у звичайний спосiб. У цьому документi мають бути зазначенi назва й адреса виставки. За необхiдностi можуть знадобитися й iншi документальнi свiдчення умов, за яких товари були виставленi.

     3. Пункт 1 застосовується до будь-якої торговельної, промислової, сiльськогосподарської або мистецької виставки, ярмарки чи подiбного публiчної демонстрацiї (показу), що не органiзована в приватних iнтересах у магазинах чи примiщеннях пiдприємств для продажу зарубiжних товарiв, пiд час якої виставленi товари залишаються пiд митним контролем.

РОЗДIЛ IV
ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД СПЛАТИ МИТА

Стаття 15: Заборона повернення мита або звiльнення вiд сплати мита

     1. Матерiали iншого походження, використанi у виробництвi товарiв, що походять з Європейського Союзу або України, для яких видається або складається пiдтвердження походження згiдно з положеннями Роздiлу V цього Протоколу, не можуть бути предметом повернення мита або звiльнення вiд сплати мита будь-якого типу в Європейському Союзi або Українi.

     2. Заборона в пунктi 1 стосується будь-якої домовленостi про повне чи часткове вiдшкодування, звiльнення вiд сплати чи неплатiж мита й митних зборiв, якi мають еквiвалентну дiю, застосовних у Європейському Союзi або Українi до матерiалiв, якi використовуються у виробництвi, якщо таке вiдшкодування, звiльнення вiд сплати чи неплатiж застосовується, формально чи фактично, коли товари, виробленi з цих матерiалiв, експортуються, а не коли вони залишаються для використання в цiй країнi.

     3. Експортер товарiв, на якi поширюється пiдтвердження походження, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органiв надати всi належнi документи на пiдтвердження того, що мито, сплачене за матерiали iншого походження, використанi у виробництвi цих товарiв, не було повернене, i що всi митнi платежi та збори, що мають еквiвалентний ефект, якi мають бути сплаченi за такi матерiали, дiйсно сплаченi.

     4. Положення пунктiв 1 - 3 цiєї статтi також застосовуються до пакування в розумiннi статтi 8(2) цього Протоколу, аксесуарiв, запасних частин i знарядь у розумiннi статтi 9 i товарiв у складi набору в розумiннi статтi 10 цього Протоколу, коли цi елементи мають iнше походження.

     5. Положення пунктiв 1 - 4 цiєї статтi повиннi застосовуватися до матерiалiв лише того типу, до якого застосовується ця Угода.

РОЗДIЛ V
ПIДТВЕРДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 16: Загальнi вимоги

     1. Товари, що походять з Європейського Союзу, i товари, що походять з України, пiсля ввезення до України чи Європейського Союзу вiдповiдно пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди за умови подання одного з таких документiв:

     (a) сертифiкат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у Додатку III до цього Протоколу; або

     (b) у випадках, вказаних у статтi 22(1) цього Протоколу, - декларацiя, що надалi iменуватиметься "декларацiєю iнвойс", надана експортером до iнвойса, повiдомлення про доставку чи будь-якого iншого комерцiйного документа, який описує розглядуванi товари достатньо детально для того, щоб їх можна було iдентифiкувати; текст декларацiї iнвойс наведений у Додатку IV до цього Протоколу.

     2. Незважаючи на сказане в пунктi 1 товари, що походять з певної країни в розумiннi цього Протоколу, пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди без необхiдностi подання будь-яких з наведених вище документiв у випадках, вказаних у статтi 27.

Стаття 17: Процедура видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1

     1. Сертифiкат з перевезення товару EUR.1 має бути виданий митними органами країни експорту на письмову заяву експортера або, пiд вiдповiдальнiсть експортера, його уповноваженим представником.

     2. Для цього експортер або його уповноважений представник має заповнити сертифiкат з перевезення товару EUR.1, а також бланк заяви, зразок якої наведений у Додатку III. Цi бланки мають бути заповненi однiєю з мов, якими складено цю Угоду, i згiдно з нормами законодавства країни експорту. Якщо їх заповнюють вiд руки, це має бути зроблено чорнилом i друкованими лiтерами. Опис товарiв потрiбно викласти у видiленiй для цього комiрцi, не залишаючи вiльних рядкiв. Якщо комiрка заповнена не повнiстю, пiд останнiм рядком опису потрiбно накреслити горизонтальну лiнiю й перекреслити вiльний залишок комiрки.

     3. Експортер, який подає заяву про видачу сертифiката з перевезення товару EUR.1, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органiв країни експорту, у якiй видається сертифiкат з перевезення товару EUR.1, надати всi належнi документи на пiдтвердження статусу походження розглядуваних товарiв, а також виконання iнших умов цього Протоколу.

     4. Сертифiкат з перевезення товару EUR.1 має бут виданий митними органами країни-члена Європейського Союзу або України, якщо розглядуванi товари можуть бути визнаними такими, що походять з Європейського Союзу або України, i задовольняють iншим умовам цього Протоколу.

     5. Митнi органи, якi видають сертифiкати з перевезення товару EUR.1, повиннi вжити всiх необхiдних заходiв для перевiрки статусу походження товарiв, а також виконання iнших умов цього Протоколу. Для виконання цього завдання вони мають право вимагати будь-яких доказiв i здiйснювати будь-яку перевiрку рахункiв експортера та iншi перевiрки, якi вважатимуть належними. Цi органи також мають забезпечити правильне заповнення бланкiв, зазначених у пунктi 2 цiєї статтi. Вони зокрема повиннi перевiрити, чи заповнена комiрка, призначена для опису товарiв, таким чином, щоб запобiгти зловмисному дописуванню.

     6. Дата видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 повинна бути вказана в Комiрцi 11 цього сертифiката.

     7. Сертифiкат з перевезення товару EUR.1 має бути виданий митними органами й переданий експортеровi одразу ж пiсля здiйснення чи забезпечення фактичного експортування товару.

Стаття 18: Сертифiкати з перевезення товару EUR.1, виданi пiзнiше

     1. Незважаючи на сказане в статтi 17(7) цього Протоколу сертифiкат з перевезення товару EUR.1 може у виняткових випадках бути виданий пiсля експортування товарiв, яких вiн стосується, якщо:

     (a) вiн не був виданий пiд час експортування через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливi обставини;

     або

     (b) було доведено перед митними органами, що сертифiкат з перевезення товару EUR.1 був виданий, але не прийнятий пiд час iмпортування з технiчних причин.

     2. Для застосування пункту 1 експортер у своїй заявi повинен вказати мiсце i дату експортування товарiв, яких стосується сертифiкат з перевезення товару EUR.1, i пояснити причини свого прохання.

     3. Митнi органи можуть видати сертифiкат з перевезення товару EUR.1 пiзнiше лише пiсля пiдтвердження того, що iнформацiя, надана експортером у заявi, збiгається з iнформацiєю у вiдповiдному файлi.

     4. Сертифiкати з перевезення товару EUR.1, виданi пiзнiше, повиннi мати наступний напис англiйською мовою: "ISSUED RETROSPECTIVELY"

     5. Напис, зазначений у пунктi 4 цiєї статтi, має бути вставлений у комiрку "Ремарки" сертифiката з перевезення товару EUR.1.

Стаття 19: Видача дублiката сертифiката з перевезення товару EUR.1

     1. У випадку викрадення, втрати чи знищення сертифiката з перевезення товару EUR.1 експортер може подати до митних органiв, що видали цей сертифiкат, заяву про видачу дублiката, складеного на основi експортних документiв, що наявнi в них.

     2. Дублiкат, виданий у такий спосiб, повинен мати наступний напис англiйською мовою: "DUPLICATE"

     3. Напис, зазначений у пунктi 2 цiєї статтi, має бути вставлений у комiрку "Ремарки" дублiката сертифiката з перевезення товару EUR.1.

     4. Такий дублiкат, що має мiстити дату видачi оригiнального сертифiката з перевезення товару EUR.1, вважатиметься дiйсним з цiєї дати.

Стаття 20: Видача сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 на основi виданого чи складеного ранiше пiдтвердження походження

     Якщо товари, що походять з певної країни, помiщенi пiд контроль митної служби в Європейському Союзi або Українi, оригiнальне пiдтвердження їхнього походження може бути замiнене одним чи декiлькома сертифiкатами з перевезення товару EUR.1 з метою вiдправлення всiх чи частини цих товарiв до будь-якого мiсця в Європейському Союзi або Українi. Такий замiнний сертифiкат (сертифiкати) з перевезення товару EUR.1 має бути виданий тiєю митною службою, пiд чиїм контролем перебувають товари.

Стаття 21: Облiкове видiлення

     1. Якщо роздiльне зберiгання на складi iдентичних i взаємозамiнних матерiалiв, що походять з певної країни, i матерiалiв iншого походження пов'язане зi значними витратами чи матерiальними труднощами, митнi органи можуть на письмовий запит зацiкавлених осiб дати дозвiл на використання так званого методу "облiкового видiлення" для облiку запасiв цих матерiалiв.

     2. Цей метод повинен надати можливiсть гарантувати, що кiлькiсть товарiв, вироблених у конкретний облiковий перiод, якi можуть бути визнанi "такими, що походять з певної країни", є такою ж самою, як була б за умов фiзичного роздiлення складських запасiв.

     3. Митнi органи можуть дати такий дозвiл за будь-яких умов, якi вважатимуть належними.

     4. Реєстрацiя та застосування цього методу мають бути заснованi на загальних принципах облiку, вживаних у країнi, де виробляється товар.

     5. Виробник, що користується цим полегшенням, може вiдповiдно до обставин складати чи застосовувати пiдтвердження походження щодо тiєї кiлькостi товарiв, яка може бути визнана товарами, що походять з певної країни. На запит митних органiв користувач спрощеного методу повинен надати звiт про облiк цих кiлькостей.

     6. Митнi органи повиннi здiйснювати нагляд за використанням наданого ними дозволу та можуть скасувати його будь-коли, якщо користувач застосовує його у будь-який неналежний спосiб або не виконує будь-яку iншу умову цього Протоколу.

Стаття 22: Умови складання декларацiї iнвойс

     1. Декларацiя iнвойс, зазначена в статтi 16(1)(b) цього Протоколу, може бути складена:

     (a) затвердженим експортером у розумiннi статтi 23 цього Протоколу,

     або

     (b) експортером будь-якої партiї товару, що складається з одного чи декiлькох мiсць товарiв, що походять з певної країни, сукупна вартiсть яких не перевищує 6000 євро.

     2. Декларацiя iнвойс може бути складена, якщо розглядуванi товари можуть бути визнанi такими, що походять з Європейського Союзу або України i вiдповiдають iншим вимогам цього Протоколу.

     3. Експортер, який складає декларацiю iнвойс, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органiв країни експорту надати всi належнi документи на пiдтвердження статусу походження розглядуваних товарiв, а також виконання iнших умов цього Протоколу.

     4. Складання декларацiї iнвойс здiйснюється експортером шляхом штампування, машинописного чи полiграфiчного друкування на iнвойсi, повiдомленнi про доставку чи iншiм комерцiйнiм документi декларацiї, текст якої наведено у Додатку IV до цього Протоколу, з використанням однiєї з мовних версiй, викладених у цьому Додатку, i згiдно з чинним законодавством країни експорту. Якщо декларацiя складена вiд руки, це має бути зроблено чорнилом i друкованими лiтерами.

     5. Декларацiї iнвойс мають бути власноручно пiдписанi експортером, що їх склав. Проте затверджений експортер у розумiннi статтi 23 цього Протоколу не повинен пiдписувати такi декларацiї, якщо вiн надав митним органам країни експорту письмове зобов'язання нести повну вiдповiдальнiсть за всi декларацiї iнвойс, у яких вiн зазначений, так, нiби вони пiдписанi ним власноручно.

     6. Декларацiя iнвойс може бути складена експортером тодi, коли товари, яких вона стосується, експортуються, або пiсля експортування за умови подання цiєї декларацiї в країнi iмпорту не пiзнiше нiж протягом двох рокiв пiсля iмпортування товарiв, яких вона стосується.

Стаття 23: Затверджений експортер

     1. Митнi органи країни експорту можуть надати будь-якому експортеровi, що надалi iменуватиметься "затвердженим експортером", який часто перевозить товари за цiєю Угодою, право складати декларацiї iнвойс незалежно вiд вартостi товарiв, щодо яких вони складаються. Експортер, який бажає одержати такий дозвiл, повинен надати митним органам усi гарантiї, якi вони вважатимуть необхiдними для пiдтвердження статусу походження товарiв, а також виконання всiх iнших умов цього Протоколу.

     2. Митнi органи можуть надати статус затвердженого експортера за будь-яких умов, якi вважатимуть належними.

     3. Митнi органи повиннi надати затвердженому експортеровi номер митного дозволу, який має бути вказаний на декларацiї iнвойс.

     4. Митнi органи повиннi здiйснювати нагляд за використанням наданого дозволу затвердженим експортером.

     5. Митнi органи можуть скасувати цей дозвiл у будь-який час. Дозвiл має бути скасований, якщо затверджений експортер припинив надання гарантiй, зазначених у пунктi 1 цiєї статтi, не виконує умови, зазначенi в пунктi 2, чи у будь-який iнший спосiб порушує порядок користування наданим дозволом.

Стаття 24: Термiн дiї пiдтвердження походження

     1. Пiдтвердження походження є дiйсним протягом чотирьох мiсяцiв з дати видачi в країнi експорту й у зазначений перiод має бути подане до митних органiв країни iмпорту.

     2. Пiдтвердження походження, що подаються до митних органiв країни iмпорту пiзнiше кiнцевої дати подання, вказаної в пунктi 1 цiєї статтi, можуть бути прийнятi з метою застосування преференцiйного режиму, якщо вони не були поданi до встановленої кiнцевої дати через винятковi обставини.

     3. В iнших випадках пiзнього подання митнi органи країни iмпорту можуть прийняти пiдтвердження походження, якщо iмпортованi товари були представленi ранiше цiєї кiнцевої дати.

Стаття 25: Подання пiдтвердження походження

     Пiдтвердження походження повиннi подаватися до митних органiв країни iмпорту згiдно з чинним порядком цiєї країни. Цi органи можуть вимагати перекладу пiдтвердження походження, а також подання разом iз митною декларацiєю на ввезення заяви iмпортера про те, що ввезенi товари вiдповiдають умовам, необхiдним для застосування цiєї Угоди.

Стаття 26: Iмпортування частинами

     Якщо на запит iмпортера i на умовах, указаних митними органами країни iмпорту, розiбранi чи незiбранi товари в розумiннi Загального правила 2(a) Гармонiзованої системи, що пiдпадають пiд дiю Роздiлiв XVI i XVII або позицiй 7308 i 9406 Гармонiзованої системи, iмпортуються частинами, пiсля ввезення першої частини iмпортер повинен подати митним органам країни iмпорту єдине пiдтвердження походження цих товарiв.

Стаття 27: Звiльнення вiд пiдтвердження походження

     1. Товари, що надсилаються малими пакунками вiд одних приватних осiб до iнших або становлять частину особистого багажу подорожнiх, мають бути визнанi такими, що походять з певної країни, не потребуючи подання пiдтвердження походження за умови, що цi товари не iмпортованi з метою торгiвлi й були задекларованi як такi, що задовольняють вимогам даного Протоколу, i щодо правдивостi цiєї декларацiї немає жодних сумнiвiв. У випадку надсилання товарiв поштою така декларацiя може бути зроблена на митнiй декларацiї CN 22/CN 23 або на аркушi паперу, доданого до цього документа.

     2. Нерегулярне ввезення товарiв, призначених лише для особистого використання одержувачiв або подорожнiх чи їхнiх сiмей не визнається iмпортом з метою торгiвлi, якщо з природи й кiлькостi товарiв очевидно, що їхнє комерцiйне використання не планується.

     3. Крiм того, сукупна вартiсть цих товарiв не повинна перевищувати 500 євро у випадку малих пакункiв i 1200 у випадку товарiв, що входять до складу особистого багажу подорожнiх.

Стаття 28: Супровiдна документацiя

     До складу документацiї, зазначеної в статтях 17(3) i 22(3) цього Протоколу, використовуваної для пiдтвердження того, що товари, вказанi в сертифiкатi з перевезення товару EUR.1 або декларацiї iнвойс можуть бути визнанi такими, що походять з Європейського Союзу або України й вiдповiдають iншим вимогам цього Протоколу, можуть входити, inter alia, такi документи:

     (a) прямi свiдчення процесiв, виконаних експортером чи постачальником для отримання розглядуваного майна, що мiстяться, наприклад, у його облiковiй документацiї чи у мiжнароднiй системi облiку;

     (b) документи, що пiдтверджують статус походження використаних матерiалiв, виданi чи складенi в Європейському Союзi або Українi, якщо застосування таких документiв вiдповiдає чинному законодавству вiдповiдної країни;

     (c) документи, що пiдтверджують обробку матерiалiв у Європейському Союзi або Українi, виданi чи складенi в ЄС або Українi, якщо застосування таких документiв вiдповiдає чинному законодавству вiдповiдної країни;

     (d) сертифiкати з перевезення товару EUR.1 або декларацiї iнвойс, що пiдтверджують статус походження використаних матерiалiв, виданi чи складенi в Європейському Союзi або Українi згiдно з цим Протоколом;

     (e) належнi свiдчення про обробку, виконану з межами Європейського Союзу або України згiдно з положеннями статтi 12 даного Протоколу, якi пiдтверджують, що вимоги цiєї статтi були виконанi.

Стаття 29: Зберiгання пiдтвердження походження й супровiдної документацiї

     1. Експортер, який подає заяву на отримання сертифiката з перевезення товару EUR.1, повинен зберiгати документи, зазначенi в статтi 17(3) цього Протоколу, протягом щонайменше трьох рокiв.

     2. Експортер, що складає декларацiю iнвойс, повинен зберiгати примiрник цiєї декларацiї iнвойс, а також документи, зазначенi в статтi 22(3) даного Протоколу, протягом щонайменше трьох рокiв.

     3. Митнi органи країни експорту, якi видають сертифiкат з перевезення товару EUR.1, повиннi зберiгати бланк заяви, зазначений у статтi 17(2) цього Протоколу, протягом щонайменше трьох рокiв.

     4. Митнi органи країни iмпорту повиннi зберiгати поданi до них сертифiкати з перевезення товару EUR.1 i декларацiї iнвойс протягом щонайменше трьох рокiв.

Стаття 30: Розбiжностi й формальнi помилки

     1. Виявлення незначних розбiжностей мiж вiдомостями, наведеними в пiдтвердженнi походження й документах, поданих до митної служби для виконання формальностей, пов'язаних з iмпортуванням товарiв, не спричиняє ipso facto нiкчемностi такого пiдтвердження походження, якщо встановлено у належний спосiб, що цей документ вiдповiдає представленим товарам.

     2. Очевиднi формальнi помилки у пiдтвердженнi походження, такi як помилки друку, не є причиною для вiдхилення такого документа, якщо цi помилки не спричиняють сумнiвiв щодо правильностi вiдомостей, наведених у документi.

Стаття 31: Суми в євро

     1. Для застосування положень статтi 22(1)(b) i статтi 27(3) цього Протоколу у випадках, коли iнвойс на товари надано у iншiй валютi нiж євро, кожна з зацiкавлених країн повинна щорiчно встановлювати суми в нацiональних валютах країн-членiв Європейського Союзу та України, еквiвалентнi до наведених сум у євро.

     2. Положення статтi 22(1)(b) або статтi 27(3) цього Протоколу застосовуються до партiї товару з використанням валюти, яка вказана в iнвойсi на цю партiю, згiдно з сумою, встановленою вiдповiдною країною.

     3. Використовуванi суми в будь-якiй нацiональнiй валютi мають бути еквiвалентнi до вiдповiдних сум у євро станом на перший робочий день жовтня. Цi значення повиннi бути переданi Європейськiй комiсiї до 15 жовтня i стають чинними з 1 сiчня наступного року. Європейська комiсiя повинна повiдомити всi зацiкавленi країни про вiдповiднi суми.

     4. Країна може округлити суми, отриманi шляхом перерахунку суми в євро в її нацiональну валюту, до бiльшого чи меншого цiлого числа. Рiзниця мiж цим округленим значенням i результатом перерахунку не повинна перевищувати 5 вiдсоткiв. Країна може не змiнювати еквiвалент суми в євро, перерахований у її нацiональну валюту, якщо у встановлений час щорiчного узгодження, передбаченого в пунктi 3, перерахування цiєї суми без округлення призводить до збiльшення еквiваленту в нацiональнiй валютi менше нiж на 15 вiдсоткiв. Еквiвалент у нацiональнiй валютi можна не змiнювати, якщо перерахування призводить до зменшення його значення.

     5. На запит Європейського Союзу або України Пiдкомiтет з Митного Спiвробiтництва має переглядати суми в євро. Пiд час такого перегляду Пiдкомiтет з Митного Спiвробiтництва має вирiшити, чи доцiльно зберiгати незмiнним вплив розглядуваних обмежень. З огляду на це вiн може ухвалити рiшення змiнити суми в євро.

РОЗДIЛ VI
ДОМОВЛЕНОСТI ПРО АДМIНIСТРАТИВНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

Стаття 32: Взаємна допомога

     1. Митнi органи держав-членiв Європейського Союзу i України повиннi надавати один одному через Європейську комiсiю зразки вiдбиткiв штампiв, використовуваних у їхнiх митних службах для видачi сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 i адреси митних органiв, якi вiдповiдають за перевiрку цих сертифiкатiв i декларацiй iнвойс.

     2. З метою забезпечення правильного застосування цього Протоколу Європейський Союз i Україна повиннi допомагати один одному через компетентнi митнi адмiнiстрацiї у перевiрцi достовiрностi сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 або декларацiй iнвойс та правильностi iнформацiї, що мiститься в цих документiв.

Стаття 33: Перевiрка пiдтверджень походження

     1. Подальшi перевiрки пiдтверджень походження мають здiйснюватись у довiльному порядку або тодi, коли митнi органи країни iмпорту мають обґрунтованi сумнiви в достовiрностi таких документiв, статусi походження вiдповiдних товарiв або виконаннi iнших вимог цього Протоколу.

     2. З метою реалiзацiї положень пункту 1 цiєї статтi митнi органи країни iмпорту повиннi повернути сертифiкат з перевезення товару EUR.1 та iнвойс, якщо вiн була поданий, декларацiю iнвойс або копiї цих документiв митним органам країни експорту, вказавши, якщо це доречно, причини запиту. Будь-якi отриманi документи й iнформацiя, що вказують на недостовiрнiсть iнформацiї, наведеної в пiдтвердженнi походження, повиннi бути переданi на пiдтримку запита про перевiрку.

     3. Перевiрка має бути здiйснена митними органами країни експорту. Для виконання цього завдання вони мають право вимагати будь-яких доказiв i здiйснювати будь-яку перевiрку рахункiв експортера та iншi перевiрки, якi вважатимуть належними.

     4. Якщо митнi органи країни iмпорту вирiшують призупинити надання преференцiйного режиму для товарiв, щодо яких здiйснюється перевiрка, до надходження результатiв цiєї перевiрки, вони повиннi запропонувати iмпортеровi позбавитися товару з уживанням будь-яких запобiжних заходiв, якi вважатимуться необхiдними.

     5. Митнi органи, на запит яких була здiйснена перевiрка, мають бути повiдомленi про її результати якомога ранiше. Цi результати повиннi чiтко вказувати на те, чи є перевiренi документи достовiрними та чи розглядуванi товари можуть бути визнанi такими, що походять з Європейського Союзу або України i вiдповiдають iншим вимогам цього Протоколу.

     6. Якщо у випадку обґрунтованих сумнiвiв вiдповiдь на запит про перевiрку не надiйшла протягом десяти мiсяцiв з дати подання цього запита, або якщо вiдповiдь не мiстить достатньої iнформацiї для визначення достовiрностi розглядуваного документа або справжнього походження товарiв, митнi органи, що подали запит, повиннi за вiдсутностi виняткових обставин вiдмовити у наданнi права на преференцiї.

Стаття 34: Вирiшення спорiв

     Якщо у зв'язку з процедурами перевiрки, вказаними в статтi 33 цього Протоколу, мiж митними органами, що надiслали запит про перевiрку, i митними органами, вiдповiдальними за здiйснення цiєї перевiрки, виникають спори, якi не можуть бути вирiшенi, або якщо постає питання про тлумачення цього Протоколу, Сторони повиннi звернутися до Комiтету з питань торгiвлi.

     У всiх випадках вирiшення спорiв мiж iмпортером i митними органами країни iмпорту має бути здiйснено вiдповiдно до законодавства цiєї країни.

Стаття 35: Стягнення

     Стягнення накладатимуться на кожну особу, що складає документ або спричиняє складання документу, який мiстить неправильну iнформацiю про мету здобуття преференцiйного режиму для товарiв.

Стаття 36: Вiльнi зони

     1. Європейський Союз i Україна повиннi вжити всiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб товари, продаж яких пiдпадає пiд дiю пiдтвердження походження, що перевозяться через вiльнi зони, розташованi на їхнiй територiї, не були замiненi iншими товарами або пiдданi обробцi, крiм звичайних операцiй, спрямованих на запобiгання їх псуванню.

     2. Як виняток з положень, що мiстяться в пунктi 1 цiєї статтi, якщо товари, якi походять з Європейського Союзу або України, ввозяться у вiльну зону iз застосуванням пiдтвердження походження i пiддаються обробцi, вiдповiднi органи повиннi на запит експортера видати новий сертифiкат з перевезення товару EUR.1, якщо обробку було здiйснено вiдповiдно до положень цього Протоколу.

РОЗДIЛ VII
СЕУТА I МЕЛIЛЬЯ

Стаття 37: Застосування Протоколу

     1. Поняття "Європейський Союз" ("ЄС"), уживане в статтi 2 цього Протоколу, не включає Сеуту i Мелiлью.

     2. Товари, що походять з України, iмпортованi до Сеути чи Мелiльї, повиннi з усiх поглядiв користуватись таким самим митним режимом, як той, що застосовується для товарiв, якi походять з митної територiї ЕС за Протоколом 2 Акта про приєднання Королiвства Iспанiї i Португальської Республiки до Європейських Спiвтовариств. Для товарiв, що походять з Сеути i Мелiльї, iмпортованих вiдповiдно до умов цiєї Угоди, Україна повинна надати такий самий митний режим, як i для товарiв, якi походять i iмпортованi з Європейського Союзу.

     3. З метою застосування пункту 2 цiєї статтi щодо товарiв, якi походять з Сеути i Мелiльї, цей Протокол має бути застосований mutatis mutandis з урахуванням особливих умов, наведених у статтi 38 цього Протоколу.

Стаття 38: Особливi умови

     1. За умови прямого транспортування товарiв згiдно з положеннями статтi 13 цього Протоколу наступнi товари визнаватимуться такими, що:

     (1) походять з Сеути i Мелiльї:

     (a) товари, цiлком отриманi в Сеутi й Мелiльї;

     (b) товари, отриманi в Сеутi й Мелiльї, у виробництвi яких були використанi товари, iншi нiж зазначенi в пунктi (a), якщо:

     (i) такi товари були пiдданi достатнiй обробцi в розумiннi статтi 6 цього Протоколу;

     або

     (ii) такi товари походять з України або з Європейського Союзу, за умови, що вони були пiдданi обробцi, яка виходить за межi операцiй, вказаних у статтi 7 цього Протоколу.

     (2) походять з України:

     (a) товари, цiлком отриманi в Українi;

     (b) товари, отриманi в Українi, у виробництвi яких були використанi товари, iншi нiж зазначенi в пунктi (a), якщо:

     (i) такi товари були пiдданi достатнiй обробцi в розумiннi статтi 6 цього Протоколу;

     або

     (ii) такi товари походять з Сеути i Мелiльї, за умови, що вони були пiдданi обробцi, яка виходить за межi операцiй, вказаних у статтi 7 цього Протоколу.

     2. Сеута i Мелiлья мають вважатися єдиною територiєю.

     3. У Комiрцi 2 сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 або на декларацiях iнвойс експортер або його уповноважений представник повинен написати "Україна" i "Сеута i Мелiлья". Крiм цього, у випадку походження товарiв з Сеути i Мелiльї, це має бути зазначене в Комiрцi 4 сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 або на декларацiях iнвойс.

     4. Вiдповiдальнiсть за виконання цього Протоколу в Сеутi й Мелiльї покладається на митнi органи Iспанiї.

РОЗДIЛ VIII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 39: Поправки до Протоколу

     1. Пiдкомiтет з Митного Спiвробiтництва може ухвалити рiшення про доповнення положень цього Протоколу.

     2. Пiсля приєднання України до Регiональної Конвенцiї про Пан-Євро-Середземноморськi преференцiйнi правила визначення походження Пiдкомiтет з Митного Спiвробiтництва може також вирiшити замiнити правила визначення походження, наведенi в цьому Протоколi, тими, що мiстяться в додатку до Конвенцiї.

 

ДОДАТОК I
Введення до списку у Додатку II

     Примiтка 1:

     У цьому списку наведенi умови, необхiднi для визнання будь-яких товарiв достатньо обробленими в розумiннi статтi 6 цього Протоколу.

     Примiтка 2:

     2.1. Першi два стовпцi списку мiстять опис отриманого товару. У першому стовпцi наведений код позицiї чи групи у Гармонiзованiй системi, а в другому - опис товару за цiєю позицiєю або групою Гармонiзованої системи. Для кожного запису в перших двох стовпцях наведено правило в стовпцях 3 або 4. Якщо у деяких випадках запис у першому стовпцi мiститься слово "виняток", це означає, що правило зi стовпця 3 або 4 застосовується лише до частини позицiї, вказаної в стовпцi 2.

     2.2. Якщо в першому стовпцi об'єднанi декiлька кодiв позицiї, або в ньому зазначений номер групи, а в стовпцi 2 наведено опис товарiв у загальних термiнах, вiдповiднi правила зi стовпця 3 або 4 застосовуються до всiх товарiв, якi належать до позицiй зазначених у групi або всiх об'єднаних у першому стовпцi позицiй Гармонiзованої системи.

     2.3. Якщо до рiзних товарiв, що входять до однiєї позицiї, застосовуються рiзнi правила зi списку, опис кожної частини такої позицiї, до якої застосовується окреме правило зi стовпця 3 або 4, наведений окремим абзацом поруч iз вiдповiдним правилом.

     2.4. Якщо правило для запису в перших двох стовпцях наведено в обох наступних (3 i 4), вибiр мiж застосуванням правила зi стовпця 3 або 4 надається експортеровi. Якщо в стовпцi 4 не наведено правила походження, необхiдно застосовувати правило зi стовпця 3.

     Примiтка 3:

     3.1. Положення статтi 6 цього Протоколу стосовно товарiв, якi набувають статусу таких, що походять з певної країни, використовуваних у виробництвi iнших товарiв, мають бути застосованi незважаючи на те, чи цей статус був набутий на фабрицi, де використовуються такi товари, чи на iншiй фабрицi контрагента.

     Наприклад:

     Двигун iз позицiї 8407, для якого правило встановлює припустимий вмiст матерiалiв iншого походження не вище 40 % вiд цiни виробника на умовах франко-завод, виготовлено з "iншої легованої сталi, начорно обробленої куванням", iз винятку позицiї 7224.

     Якщо ця поковка була викувана в Європейському Союзi iз злиткiв iншого походження, вона вже набула статусу такої, що походить з Європейського Союзу, у силу правила для винятку позицiї 7224 в списку. У пiдрахунку вартостi цього двигуна така поковка може вважатися тiєю, що походить з Європейського Союзу, незалежно вiд того, була вона виготовлена на тiй самiй або iншiй фабрицi в Європейському Союзi. Пiдсумовуючи вартiсть використаних матерiалiв iншого походження, не треба враховувати злитки iншого походження.

     3.2. Правило в списку визначає мiнiмальний необхiдний обсяг обробки, тому виконання бiльшої обробки також надає товаровi статус такого, що походить з певної країни, i навпаки - виконання меншої обробки не може надати товаровi такого статусу. Таким чином, якщо правило передбачає можливiсть використання матерiалу iншого походження, що перебуває на певному рiвнi виробничого процесу, використання такого матерiалу на бiльш ранньому етапi виробництва дозволене, а на пiзнiшому етапi - нi.

     3.3. Без обмеження розумiння Примiтки 3.2, якщо у правилi використано вираз "Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї", це означає дозвiл на використання матерiалiв будь-якої позицiї (позицiй) (навiть матерiалiв iз таким самим описом i позицiєю, як i сам товар), однак з урахуванням усiх спецiальних обмежень, якi також можуть бути включенi в це правило.

     Проте вираз "Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї..." або "Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв тiєї ж позицiї, що й сам товар" означає дозвiл на використання матерiалiв будь-якої позицiї (позицiй) за винятком матерiалiв iз таким самим описом, як i сам товар, що наведений у стовпцi 2 списку.

     3.4. Якщо правило в списку визначає, що товар може бути вироблений iз декiлькох матерiалiв, ще означає, що у виробництвi можна використовувати бiльше одного матерiалу. Проте використовувати всi матерiали необов'язково.

     Наприклад:

     Правило для тканин позицiй 5208 - 5212 дозволяє використання натурального волокна, а також хiмiчних матерiалiв серед iнших матерiалiв. Це не означає, що необхiдно використовувати обидва матерiали: можна використати один, другий або два одразу.

     3.5. Якщо правило в списку вказує, що товар має бути вироблений з певного матерiалу, ця умова очевидно не забороняє використання iнших матерiалiв, якi в силу властивої їм природи не можуть вiдповiдати цьому правилу. (Див. також Примiтку 6.2 нижче стосовно текстилю).

     Наприклад:

     Правило для приготовлених страв позицiї 1904, яке окремо забороняє використання злакiв i їх похiдних, не перешкоджає використанню мiнеральних солей, хiмiчних реактивiв та iнших добавок, що не є виробленими зi злакiв.

     Проте це не стосується товарiв, якi, хоча й не можуть бути виробленi конкретно зi вказаних у списку матерiалiв, можуть бути виготовленi з матерiалу такого ж характеру на бiльш ранньому етапi виробництва.

     Наприклад:

     У випадку виробу з одягу з винятку Групи 62 з нетканих матерiалiв, якщо для цього класу виробiв дозволене використання лише пряжi iншого походження, не можна почати з нетканого полотна, навiть незважаючи на те, що неткане полотно зазвичай не може бути вироблене з пряжi. У таких випадках початковий матерiал перебуває на етапi, що передує пряжi, тобто на етапi волокна.

     3.6. Якщо в правилi в списку наведенi два значення максимального дозволеного вмiсту матерiалiв iншого походження, цi значення не можна складати. Iнакше кажучи, максимальний вмiст усiх матерiалiв iншого походження не може перевищувати найбiльшого з наведених значень. Крiм того, вмiст кожного окремого матерiалу не повинен перевищувати наведеного для нього значення.

     Примiтка 4:

     4.1. Термiн "натуральне волокно" використовується в списку на позначення волокна, iншого за штучне й синтетичне. Воно обмежене етапами, що передують прядiнню, включно з вiдходами, i, якщо не вказано iнше, включає волокна, якi були пiдданi кардо- чи гребенечесанню або iншiй пiдготовцi, але непряденi.

     4.2. Термiн "натуральнi волокна" включає кiнський волос позицiї 0503, шовк позицiй 5002 i 5003, а також вовнянi волокна й тонкий i грубий волос тварин позицiй 5101 - 5105, бавовнянi волокна позицiй 5201 - 5203 та iншi рослиннi волокна позицiй 5301 - 5305.

     4.3. Термiни "целюлоза для штучного волокна", "хiмiчнi матерiали" та "матерiали для паперового виробництва" вжитi в списку на позначення матерiалiв, не класифiкованих у Групах 50 - 63, якi можуть використовуватись для виробництва штучних, синтетичних або паперових волокон i пряжi.

     4.4. Термiн "хiмiчне штапельне волокно" використовується в списку на позначення жмутiв синтетичних або штучних волокнин, штапельного волокна та вiдходи позицiй 5501 - 5507.

     Примiтка 5:

     5.1. Якщо для окремого товару в списку зроблене посилання на цю Примiтку, умови, зазначенi в стовпцi 3, не повиннi застосовуватися до будь-яких основних текстильних матерiалiв, використовуваних у виробництвi цього товару, якi разом складають не бiльше 10 % загальної ваги всiх використаних основних текстильних матерiалiв. (Також див. вказанi нижче Примiтки 5.3 i 5.4.)

     5.2. Проте припустиме значення, вказане в Примiтцi 5.1, стосується лише товарiв зi змiшаним складом, виготовлених iз двох чи бiльшої кiлькостi основних текстильних матерiалiв.

     До основних текстильних матерiалiв належать:

     - шовк,

     - вовна,

     - грубий волос тварин,

     - тонкий волос тварин,

     - кiнський волос,

     - бавовна,

     - матерiали для паперового виробництва i папiр,

     - льон,

     - справжнє прядиво,

     - джут та iншi текстильнi луб'янi волокна,

     - сизаль та iншi текстильнi волокна з рослин роду агава,

     - кокосовi волокна, абака (манiла), рамi та iншi текстильнi волокна рослинного походження,

     - синтетичнi хiмiчнi волокна,

     - штучнi хiмiчнi волокна,

     - струмопровiднi волокна,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiпропiлену,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiестеру,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiамiду,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiакрилонiтрилу,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiiмiду,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiтетрафторетилену,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiфенiленсульфiду,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiвiнiлхлориду,

     - iнше хiмiчне синтетичне штапельне волокно,

     - штучне хiмiчне штапельне волокно з вiскози,

     - iнше хiмiчне штучне штапельне волокно,

     - пряжа з полiуретану, сегментованого гнучкими дiлянками полiмеру простого ефiру, позументна або непозументна,

     - пряжа з полiуретану, сегментованого гнучкими дiлянками полiмеру складного ефiру, позументна або непозументна,

     - товари позицiї 5605 (металiзована пряжа) зi вмiстом стрiчкової нитки, що складається з серцевини з алюмiнiєвої фольги або пластмасової плiвки, з покриттям з алюмiнiєвого порошку або без покриття, завтовшки не бiльше 5 мм, з'єднанi вздовж прозорим або кольоровим клейким прошарком мiж двома шарами пластмасової плiвки,

     - iншi товари позицiї 5605.

     Наприклад:

     Пряжа позицiї 5205, виготовлена з бавовняного волокна позицiї 5203 i синтетичних штапельних волокон позицiї 5506, є пряжею змiшаного складу. Таким чином, синтетичне штапельне волокно iншого походження, яке не вiдповiдає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна), можна використовувати лише у кiлькостi, що не перевищує 10 % ваги пряжi.

     Наприклад:

     Вовняна тканина позицiї 5112, виготовлена з вовняної пряжi позицiї 5107 i синтетичної пряжi зi штапельного волокна позицiї 5509, є тканиною змiшаного складу. Таким чином, синтетичну пряжу, яка не вiдповiдає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна), вовняну пряжу, яка не вiдповiдає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню та не пiдготовлених до прядiння у iнший спосiб), або обидвi пряжi разом можна використовувати лише у загальнiй кiлькостi, що не перевищує 10 % ваги тканини.

     Наприклад:

     Прошивна текстильна тканина позицiї 5802, виготовлена з бавовняної пряжi позицiї 5205 i бавовняної тканини позицiї 5210, є товаром змiшаного складу лише в тому випадку, якщо сама бавовняна тканина є тканиною змiшаного складу, виготовленою з видiв пряжi, вiднесених до двох рiзних позицiй, або самi цi види пряжi є змiшаними.

     Наприклад:

     Якщо розглядувана прошивна текстильна тканина виготовлена з бавовняної пряжi позицiї 5205 i синтетичної тканини позицiї 5407, використанi види пряжi очевидно є двома рiзними основними текстильними матерiалами, i, отже, така прошивна текстильна тканина є товаром зi змiшаним складом.

     5.3. У випадку товарiв, що мiстять "пряжу з полiуретану, сегментованого гнучкими дiлянками полiмеру простого ефiру, позументну або непозументну", припустимий вмiст цiєї пряжi становить 20 %.

     5.4. У випадку товарiв зi вмiстом "стрiчкової нитки, що складається з серцевини з алюмiнiєвої фольги або пластмасової плiвки, з покриттям з алюмiнiєвого порошку або без покриття, завтовшки не бiльше 5 мм, з'єднанi вздовж прозорим або кольоровим клейким прошарком мiж двома шарами пластмасової плiвки", припустимий вмiст цiєї стрiчкової нитки становить 30 %.

     Примiтка 6:

     6.1. Якщо в списку зроблене посилання на цю Примiтку, текстильнi матерiали (за винятком пiдкладок i додаткових пiдкладок), що не вiдповiдають правилу для розглядуваного виробленого товару, зазначеному в стовпцi 3 списку, можуть бути використанi лише в тому випадку, коли вони вiднесенi до iншої позицiї, нiж сам товар, а їхня вартiсть не перевищує 8 % вартостi товару на умовах франко-завод.

     6.2. Без обмеження розумiння Примiтки 6.3 матерiали, не вiднесенi до Груп 50 - 63, можуть бути використанi у виробництвi текстильних товарiв без обмежень, незалежно вiд того, чи мiстять вони текстильнi матерiали.

     Наприклад:

     Якщо правило в списку передбачає, що конкретний текстильний вирiб (наприклад, штани) має бути виготовлений з пряжi, це не заважає використанню металевих предметiв, таких як ґудзики, тому що ґудзики не вiднесенi до Груп 50 - 63. З тiєї ж причини це правило не заважає використанню застiбок-блискавок, хоча застiбки-блискавки зазвичай мiстять текстильнi матерiали.

     6.3. Якщо застосовується правило процентного спiввiдношення, вартiсть матерiалiв, не вiднесених до Груп 50 - 63, має враховуватись у розрахунку вартостi матерiалiв iншого походження в складi товару.

     Примiтка 7:

     7.1. Для окремих товарiв позицiй 2707, 2713 - 2715, 2901, 2902 i 3403, "спецiальнi процеси" є наступними:

     (a) вакуумна дистиляцiя;

     (b) вторинне переганяння за допомогою ретельної ректифiкацiї;

     (c) крекiнг;

     (d) риформiнг;

     (e) виведення за допомогою вибiрних розчинникiв;

     (f) процес, що складається з наступних операцiй: обробка концентрованою сiрчаною кислотою, олеумом або триокисом сiрки; нейтралiзацiї лужними реагентами; знебарвлення та очищення природним ґрунтом, активованим ґрунтом, активованим деревним вугiллям чи бокситом;

     (g) полiмеризацiя;

     (h) алкiлування;

     (i) iзомеризацiя.

     7.2. Для позицiй 2710, 2711 i 2712, "спецiальнi процеси" є наступними:

     (a) вакуумна дистиляцiя;

     (b) вторинне переганяння за допомогою ретельної ректифiкацiї;

     (c) крекiнг;

     (d) риформiнг;

     (e) виведення за допомогою вибiрних розчинникiв;

     (f) процес, що складається з наступних операцiй: обробка концентрованою сiрчаною кислотою, олеумом або триокисом сiрки; нейтралiзацiї лужними реагентами; знебарвлення та очищення природним ґрунтом, активованим ґрунтом, активованим деревним вугiллям чи бокситом;

     (g) полiмеризацiя;

     (h) алкiлування;

     (i) iзомеризацiя;

     (j) стосовно окремих видiв важких нафтопродуктiв позицiї 2710 - знесiрчення воднем, що призводить до витiснення щонайменше 85 % сiрки з оброблених продуктiв (метод ASTM D 1266-59 T);

     (k) тiльки для товарiв позицiї 2710, застосовується депарафiнування не за допомогою фiльтрацiї;

     (l) стосовно окремих видiв важких нафтопродуктiв позицiї 2710 - обробка воднем пiд тиском вище 20 бар i за температури вище 250° C, з використанням каталiзатора, iншого за каталiзатори знесiрчення, якщо водень є активним реагентом у хiмiчнiй реакцiї. Подальша обробка воднем мастил з винятку позицiї 2710 (наприклад, гiдроочищення або знебарвлення), особливо з метою покращення кольору або стабiльностi, не може вважатися спецiальним процесом;

     (m) стосовно окремих видiв нафтових палив позицiї 2710 - атмосферна дистиляцiя, за умови, що менше 30 об. % цих продуктiв, включно зi втратами, дистилюються за температури 300° C, за методом ASTM D 86;

     (n) стосовно окремих видiв важких нафтопродуктiв, окрiм газойлiв i нафтових палив, позицiї 2710 - обробка за допомогою високочастотного електричного китичного розряду;

     (o) стосовно окремих видiв необроблених продуктiв (крiм нафтового вазелiну, озокериту, воску буровугiльного (лiгнiтного) або воску торф'яного, парафiну, якi мiстять за вагою менше 0,75 % нафти) позицiї 2712 - знемаслення методом фракцiйної кристалiзацiї.

     7.3. Стосовно окремих товарiв позицiй 2707, 2713 - 2715, 2901, 2902 i 3403 - простi операцiї, такi як очищення, декантування, знесолення, вiддiлення води, фiльтрацiя, забарвлення, маркування, отримання певного вмiсту сiрки в результатi змiшування продукцiї з рiзним вмiстом сiрки або будь-яке поєднання цих операцiй чи iншi подiбнi операцiї не надають статусу походження.

 

ДОДАТОК II
СПИСОК ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДIЙ ТА ОБРОБОК, ЩО НЕОБХIДНI ДЛЯ НАДАННЯ МАТЕРIАЛАМ IНШОГО ПОХОДЖЕННЯ СТАТУСУ ТОВАРIВ, ЩО ПОХОДЯТЬ З ПЕВНОЇ КРАЇНИ

Не всi товари, що вказанi у списку, пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди. Тому необхiдно звертатися до iнших частин цiєї Угоди.

Код Гармонiзованої системи Опис товару Технологiчнi дiї та обробка, що впроваджуються для матерiалiв iншого походження, якi набувають статусу товарiв, що походять з певної країни
(1) (2) (3)             або             (4)
Група 1 Тварини Усi тварини Групи 1 мають бути вирощенi цiлком в данiй країнi  
Група 2 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти Виробництво, у якому усi матерiали Груп 1 i 2 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Група 3 Риба, ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi Виробництво, у якому усi матерiали Групи 3 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди Групи 4 Молочнi продукти; пташинi яйця; натуральний мед; їстiвнi товари тваринного походження, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї, за винятком: Виробництво, у якому усi матерiали Групи 4 є виробленими цiлком в данiй країнi  
0403 Сколотини, кисле молоко i вершки, кефiр, йогурт та iншi види кисломолочних чи скислих молочних продуктiв та вершкiв, незалежно вiд того, чи вони згущенi або мiстять цукор чи iншi солодощi, чи вони ароматизованi або мiстять фрукти, горiхи чи какао Виробництво, у якому:
- усi матерiали Групи 4 є виробленими цiлком в данiй країнi,
- усi фруктовi соки пiд заголовком 2009 (окрiм ананасового, лаймового та грейпфрутового) походять з цiєї країни i
- цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 5 Товари тваринного походження, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї, за винятком: Виробництво, у якому усi матерiали Групи 5 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди позицiї 0502 Обробленi щетина та волосся свиней, пiдсвинкiв або кабанiв Очищення, дезiнфекцiя, вiдбiр та випрямлення волосся та щетини
Група 6 Живi дерева та iншi рослини; цибулини, коренi i тому подiбне; зiрванi квiти i декоративнi рослини Виробництво, у якому:
- усi матерiали Групи 6 є виробленими цiлком в данiй країнi i
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
 
Група 7 Їстiвнi овочi та певнi коренi i бульби Виробництво, у якому усi матерiали Групи 7 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Група 8 Їстiвнi фрукти та горiхи; шкiрка цитрусових фруктiв або динi та кавуну Виробництво, у якому:
- усi матерiали є виробленими цiлком в данiй країнi i
- цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % значення цiни товару вiд виробника
 
Окремi товарнi коди Групи 9 Кава, чай, мате i пряностi окрiм: Виробництво, у якому усi матерiали Групи 9 є виробленими цiлком в данiй країнi  
0901 Кава, незалежно вiд того, чи її зерна обсмаженi або вона не мiстить кофеїну; кавовi вичавки та плiвки; замiнники кави, що мiстять кофеїн у будь-якiй пропорцiї Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку
0902 Чай, ароматизований чи нi Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку
Окремi товарнi коди позицiї 0910 Сумiшi пряностей Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку
Група 10 Злаки Виробництво, у якому усi матерiали Групи 10 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди Групи 11 Продукти борошномельної промисловостi; солод; крохмаль; iнулiн; пшенична клейковина, окрiм: Виробництво, у якому злаки, їстiвнi овочi, коренi та бульби заголовку 0714 або фрукти, є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди позицiї 1106 Борошно, висушенi питлiвка та пудра, вилущенi бобовi культури заголовку 0713 Сушiння та молоття бобових культур заголовку 0708
Група 12 Насiння маслинових та олiєнасiння; рiзноманiтнi крупи, насiння та фрукти; промисловi та лiкарськi рослини; солома й корм для худоби Виробництво, у якому усi матерiали Групи 12 є виробленими цiлком в данiй країнi  
1301 Натуральний лак; рослинний клей, смоли, камедi та природнi смоли (наприклад, бальзами) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв заголовку 1301 не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
1302 Овочевi соки та екстракти; пектиновi речовини, пектинати та пектати; агар-агар й iншi рослиннi клеї та згущувачi, якi було змiнено або нi, виготовленi з рослинних продуктiв:  
- рослиннi клеї та згущувачi, якi було змiнено або нi, виготовленi з рослинних продуктiв Виробництво з первинних рослинних клеїв та згущувачiв
- Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Група 14 Овочевi садильнi матерiали; овочевi товари, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї Виробництво, у якому усi матерiали Групи 14 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди Групи 15 Твариннi або рослиннi жири й олiї та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири вiск тваринного або рослинного походження, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
1501 Свинячий жир (у тому числi сало) й пташиний жир, iншi нiж вказанi у заголовках 0209 чи 1503:  
- Жири з кiсток або вiдходiв Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв заголовкiв 0203, 0206 чи 0207 або кiсток заголовку 0506
- Iншi Виробництво зi свинячого м'яса чи їстiвних м'ясних субпродуктiв заголовкiв 0203 чи 0206 або з пташиного м'яса та вiдповiдних їстiвних субпродуктiв заголовку 0207
1502 Жири великої рогатої худоби, баранiв та овець, iншi нiж у заголовку 1503  
- Жири з кiсток або вiдходiв Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв заголовкiв 0201, 0202, 0204 чи 0206 або кiсток заголовку 0506
- Iншi Виробництво, у якому усi матерiали Групи 2 є виробленими цiлком в данiй країнi
1504 Жири та олiї та їх похiднi продукти, що отримано з риби чи морських ссавцiв, очищенi або нi, але не змiненi хiмiчним шляхом:  
- Твердi фракцiї Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 1504
- Iншi Виробництво, у якому усi матерiали Груп 2 i 3 є виробленими цiлком в данiй країнi
Окремi товарнi коди позицiї 1505 Рафiнований ланолiн Вироблено з необроблених шерстяних жирiв заголовку 1505
1506 Iншi твариннi жири та олiї та їх похiднi, очищенi або нi, але не змiненi хiмiчним шляхом:  
- Твердi фракцiї Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 1506
- Iншi Виробництво, у якому усi матерiали Групи 2 є виробленими цiлком в данiй країнi
1507 - 1515 Рослиннi олiї та їх складовi частини:  
- Соєва, арахiсова, пальмова, пальмоядрова, тунгова та ойтикова олiї, олiя з копри та бабасу, рослинний вiск та японський вiск, фракцiї олiї хохоби та олiй промислового призначення, але не для виробництва тих харчових продуктiв, що призначенi для споживання людиною Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
- Твердi фракцiї, окрiм таких для олiї хохоби Виробництво з iнших матерiалiв заголовкiв 1507 - 1515
- Iншi Виробництво, у якому усi рослиннi матерiали є виробленими цiлком в данiй країнi
1516 Твариннi чи рослиннi жири та їх складовi частини, частково або цiлком гiдрогенiзованi, переетирифiкованi, реетирифiкованi, очищенi або нi, але без подальших приготувань Виробництво, у якому:
- усi матерiали Групи 2 є виробленими цiлком в данiй країнi i
- усi рослиннi матерiали є виробленими цiлком в данiй країнi. Однак можливе використання матерiалiв iз заголовкiв 1507, 1508, 1511 i 1513
1517 Маргарин, їстiвнi сумiшi або приготовляння з тваринних чи рослинних жирiв або олiї чи фракцiї рiзноманiтних жирiв та олiй цiєї Групи, але тi, що не є їстiвними жирами чи олiями або фракцiями даних олiй заголовку 1516 Виробництво, у якому:
- усi матерiали Груп 2 i 4 є виробленими цiлком в данiй країнi i
- усi рослиннi матерiали є виробленими цiлком в данiй країнi. Однак можливе використання матерiалiв iз заголовкiв 1507, 1508, 1511 i 1513
Група 16 Приготовляння зi м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв та iнших водяних безхребетних Виробництво:
- з тварин, вказаних у Групi 1 та/або
- у якому усi матерiали Групи 3 є виробленими цiлком в данiй країнi
 
Окремi товарнi коди Групи 17 Цукри та кондитерський цукор, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 1701 Тростинний або буряковий цукор та хiмiчно чиста цукроза у твердому виглядi, що мiстить ароматизатори чи барвники Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
1702 Iншi цукри, зокрема хiмiчно чиста лактоза, мальтоза, глюкоза та фруктоза у твердому виглядi; цукровi сиропи без ароматизатори та барвникiв; штучний мед, незалежно вiд того, чи вiн змiшаний з натуральним; карамель:  
- Хiмiчно чистi мальтоза та фруктоза Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 1702
- Iншi цукри у твердому виглядi, що мiстять ароматизатори чи барвники Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво, у якому усi матерiали мають походження з цiєї країни
Окремi товарнi коди позицiї 1703 Патока, яку отримано у результатi витягу чи очищення цукру i яка мiстить ароматизатори чи барвники Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
1704 Кондитерський цукор (у тому числi бiлий шоколад), що не мiстить какао Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Група 18 Какао та продукти з нього Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
 
1901 Екстракт солоду; харчовi продукти з борошна, круп, питлiвки, крохмалю чи екстракту солоду, що не мiстять какао, або мiстять його у ваговiй частинi не бiльше 40 %, що розраховано для повнiстю знежиреного стану, причому данi продукти нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї; харчовi приготовляння з товарiв заголовкiв 0401 - 0404, якi не мiстять какао або мiстять його у ваговiй частинi не бiльше 5 %, що розраховано для повнiстю знежиреного стану, причому данi продукти нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї:    
- Витяжка солоду Вироблено iз злакiв Групи 10
- Iншi Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
1902 Паста, незалежно вiд того, чи вона приготовлена або фарширована (м'ясом чи iншими iнгредiєнтами) чи оброблена будь-яким iншим чином, така як спагетi, макарони, локшина, лазанья, ньокки, iталiйськi пельменi, канелонi; кускус, приготовлений або нi:  
- З ваговою частиною м'яса, м'ясних вiдходiв, риби, ракоподiбних чи молюскiв 20 % або менше Виробництво у якому усi злаки та їхнi складовi частини (окрiм твердої пшеницi та її складовi) виробленi цiлком у данiй країнi
- З ваговою частиною м'яса, м'ясних вiдходiв, риби, ракоподiбних чи молюскiв бiльше 20 % Виробництво, у якому:
- усi злаки та їхнi складовi частини (окрiм твердої пшеницi та її складовi) виробленi цiлком у данiй країнi i
- усi матерiали Груп 2 i 3 є виробленими цiлком в данiй країнi
1903 Крохмальна крупа та її замiнники, виготовленi з крохмалю у формi пластiвцiв, зернин, гранул, висiвок та подiбних формах Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм картопляного борошна заголовку 1108
1904 Приготовленi страви, що отриманi шляхом набрякання чи обжарювання злакiв чи продуктiв з них (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); злаки (але не маїс (кукурудза)) у формi зернин або пластiвцiв чи iнших подiбних формах (окрiм борошна, круп та питлiвки), завчасно обробленi чи приготовленi iншим чином, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв заголовку 1806,
- у якому, усi злаки та борошно (окрiм твердої пшеницi, маїсу Zea indurata та їх складових) виробленi цiлком у данiй країнi
- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
1905 Хлiб, мучнi вироби, торти, бiсквiти та iншi кондитерськi вироби, що мiстять або не мiстять какао; причаснi та вафельнi облатки, крохмальнi капсули, що використовуються у медичних цiлях, рисовий папiр та подiбнi товари Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв Групи 11.
Окремi товарнi коди Групи 20 Приготовляння з овочiв, фруктiв, горiхiв та iнших частин рослин; окрiм: Виробництво, у якому усi фрукти, горiхи та овочi є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди позицiї 2001 Батат, солодка картопля та iншi їстiвнi частини рослин, що мiстять крохмаль, заготовленi за допомогою оцту чи оцтової кислоти, у ваговiй частинi 5 % або бiльше Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
Окремi товарнi коди позицiй 2004 - 2005 Картопля у виглядi борошна, крупчатки або пластiвцiв, заготовленою без допомоги оцту чи оцтової кислоти Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
2006 Овочi, фрукти, горiхи, фруктовi шкiрки та iншi частини рослин, заготовленi за допомогою цукру (сушенi, замороженi або цукати) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
2007 Джеми, плодово-ягiднi желе, мармелади, фруктовi або горiховi пюре та тертi фруктовi або горiховi маси, незалежно вiд того, чи є у їх складi доданий цукор або iншi пiдсолоджувачi Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2008 - Горiхи, що не мiстять доданого цукру або барвникiв Виробництво, у якому цiна усiх горiхiв та насiння маслинових, що походять з цiєї країни, заголовкiв 0801, 0802 й 1201 - 1207 не перевищує 60 % цiни товару вiд виробника
- Арахiсове масло; сумiшi на основi злакiв; пальмовi ядра; маїс (кукурудза) Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
- Iншi винятки для горiхiв та фруктiв, приготовленi не за допомогою парування чи кип'ятiння у водi, що не мiстять доданого цукру та є замороженими Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
2009 Фруктовi (у тому числi виноградне сусло) та овочевi соки, що не мiстять ферментiв й алкоголю, незалежно вiд того, чи є у їх складi доданий цукор або iншi пiдсолоджувачi Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 21 Рiзноманiтнi їстiвнi приготування, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати з кави, чаю або мате та приготовляння на основi даних продуктiв або на основi кави, чаю чи мате; обжарений цикорiй й iншi обжаренi замiнники кави та їх екстракти, есенцiї та концентрати Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому увесь цикорiй є виробленим цiлком в данiй країнi
2103 Соуси та приготовляння з них; приправи та спецiї; гiрчичний порошок та борошно, оброблена гiрчиця:  
- Соуси та приготовляння з них; приправи та спецiї; гiрчичний порошок та борошно Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання гiрчичного порошку або борошна чи обробленої гiрчицi
- Гiрчичний порошок та борошно, оброблена гiрчиця Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку
Окремi товарнi коди позицiї 2104 Супи та бульйони й приготовляння з них Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм оброблених або консервованих овочiв заголовкiв 2002 - 2005
2106 Харчовi продукти, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 22 Напої, алкогольнi напої та оцет, окрiм: Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому весь виноград або матерiали, отриманi з нього є виробленими цiлком в данiй країнi
 
2202 Води, у тому числi мiнеральнi i газованi, що мiстять доданий цукор або iншi пiдсолоджувачi чи барвники та iншi безалкогольнi напої заголовку 2009, що не мiстять фруктових чи овочевих сокiв Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару,
- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника i
- у якому усi фруктовi соки (окрiм ананасового, лаймового та грейпфрутового) походять з цiєї країни
2207 Неденатурований етиловий спирт з процентним вмiстом 80 об. % або вище; етиловий спирт та iншi спирти, денатурованi, з будь-якою концентрацiєю Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм заголовкiв 2207 або 2208 i
- у якому весь виноград або матерiали, отриманi з нього є виробленими цiлком в данiй країнi або, якщо усi iншi матерiали вже мають походження з цiєї країни, можливе використання араку до 5 % за об'ємом
2208 Неденатурований етиловий спирт з процентним вмiстом 80 об. % або менше; настоянки та iншi спиртовi та алкогольнi напої Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм заголовкiв 2207 або 2208 i
- у якому весь виноград або матерiали, отриманi з нього є виробленими цiлком в данiй країнi або, якщо усi iншi матерiали вже мають походження з цiєї країни, можливе використання араку до 5 % за об'ємом
Окремi товарнi коди Групи 23 Залишки та вiдходи харчової промисловостi; зоологiчнi корма, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 2301 Китове борошно; борошно, порошок та пелети з риби чи з ракоподiбних, молюскiв та iнших водяних безхребетних, що не призначенi для споживання людиною Виробництво, у якому усi матерiали Груп 2 i 3 є виробленими цiлком в данiй країнi
Окремi товарнi коди позицiї 2303 Залишки виробництва з кукурудзяного крохмалю (окрiм концентрованих замкових вод), зi вмiстом протеїну, вагова частина якого у розрахунку на сухий продукт не перевищує 40 % Виробництво, у якому уся кукурудза є виробленою цiлком в данiй країнi
Окремi товарнi коди позицiї 2306 Макуха та iншi твердi залишки витягу з оливкової оливи, що мiстять бiльше 3 % цiєї олiї Виробництво, у якому усi оливки є виробленими цiлком в данiй країнi
2309 Приготовляння для корму тварин Виробництво, у якому:
- усi злаки, цукор чи патока, м'ясо та молоко є виробленими цiлком в данiй країнi i
- усi матерiали Групи 3 є виробленими цiлком в данiй країнi
Окремi товарнi коди Групи 24 Тютюн та його промисловi замiнники, окрiм: Виробництво, у якому усi матерiали Групи 24 є виробленими цiлком в данiй країнi  
2402 Сигари, манiльськi сигари, сигарiлли i сигарети з тютюну або його замiнникiв Виробництво, у якому вагова частина сирого тютюну або тютюнового листу заголовку 2401 становить щонайменше 70 %
Окремi товарнi коди позицiї 2403 Курильний тютюн Виробництво, у якому вагова частина сирого тютюну або тютюнового листу заголовку 2401 становить щонайменше 70 %
Окремi товарнi коди Групи 25 Сiль; сiрка; ґрунти та каменi; тинькарськi матерiали, вапно та цемент, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 2504 Природний кристалiчний збагачений вуглецем графiт, очищений та оброблений Збагачення вуглецем, очищення та товчення необробленого кристалiчного графiту
Окремi товарнi коди позицiї 2515 Мармур, просто розпиляний або в iнший спосiб розрiзаний на блоки чи плити прямокутної (в тому числi квадратної) форми не бiльшi за 25 см завтовшки Розрiзання пилою чи у iнший спосiб мармуру (навiть розпиляного ранiше) бiльше 25 см завтовшки
Окремi товарнi коди позицiї 2516 Гранiт, порфiр, базальт, пiсковик та iншi матерiали для монументiв або будiвництва, просто розпилянi або в iнший спосiб розрiзанi на блоки чи плити прямокутної (в тому числi квадратної) форми не бiльшi за 25 см завтовшки Розрiзання пилою чи у iнший спосiб каменю (навiть розпиляного ранiше) бiльше 25 см завтовшки
Окремi товарнi коди позицiї 2518 Кальцинований доломiт Випалення некальцинованого доломiту
Окремi товарнi коди позицiї 2519 Подрiбнений природний карбонат магнiю (магнезит) в герметично закритих контейнерах i оксид магнiю з домiшками або без домiшок, крiм плавленої магнезiї або перепаленої (агломерованої) магнезiї Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання природного карбонату магнiю (магнезит)
Окремi товарнi коди позицiї 2520 Гiпс, спецiально пiдготовлений для стоматологiї Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2524 Волокна натурального азбесту Виробництво з азбестового концентрату
Окремi товарнi коди позицiї 2525 Слюдяний порошок Товчення слюди або її вiдходiв
Окремi товарнi коди позицiї 2530 Мiнеральнi барвники, кальцинованi або здрiбненi Кальцинацiя або товчення мiнеральних барвникiв
Окремi товарнi коди Групи 26 Руда, шлак та зола Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 27 Мiнеральне пальне, мiнеральнi олiї i продукти їх дистиляцiї; бiтумнi речовини; гiрський вiск, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 2707 Олiї, у яких вагова частина ароматичних компонентiв перевищує вагову частину неароматичних компонентiв, що подiбнi до мiнеральних та отриманi шляхом дистиляцiї бiтуму за умов високої температури, бiльш нiж 65 % об'єму якого дистилюється за температури до 250° C (у тому числi сумiшi лакового бензину та бензолу), для використання у якостi пального для виробництва енергiї чи обiгрiву Процедури з очищення та/або бiльш спецiальна(i) процедура(и)1
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншим заголовком нiж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2709 Сирова нафта, яку отримано з бiтумних матерiалiв Деструктивна дистиляцiя бiтумних матерiалiв
2710 Мiнеральнi олiї й олiї, що отримано з бiтумних матерiалiв, але не з нафти; склади, що нiде бiльш не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї, та якi мiстять мiнеральнi олiї чи олiї, що отримано з бiтумних матерiалiв, у ваговому спiввiдношеннi 70 % або бiльше, данi олiї є базовими компонентами даних складiв; вiдпрацьованi олiї Процедури з очищення та/або бiльш спецiальна(i) процедура(и)2
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншим заголовком нiж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
2711 Нафтовi гази та iншi газоподiбнi вуглеводнi Процедури з очищення та/або бiльш спецiальна(i) процедура(и)3
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншим заголовком нiж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
2712 Нафтовий вазелiн; твердий парафiн, мiкрокристалiчний нафтовий парафiн, сировий парафiн, озокерит, мiнеральний вiск, буровугiльний вiск, торфовий вiск, iншi види мiнерального воску та подiбнi товари, фарбованi або нi, що отриманi шляхом синтезу або iнших процесiв Процедури з очищення та/або бiльш спецiальна(i) процедура(и)4
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншим заголовком нiж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
2713 Нафтовий кокс, нафтовий бiтум та iншi залишковi продукти нафтового коксу або олiй з бiтумних матерiалiв Процедури з очищення та/або бiльш спецiальна(i) процедура(и)5
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншим заголовком нiж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
2714 Бiтум i асфальтовий бiтум, бiтумний та нафтовий сланець i бiтумний пiсок; асфальтити й бiтумiнозна порода Процедури з очищення та/або бiльш спецiальна(i) процедура(и)6
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншим заголовком нiж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
2715 Бiтумнi сумiшi на основi природного асфальту, природного чи нафтового бiтуму, мiнеральної смоли або мiнеральнi кам'яновугiльнi смоли, (наприклад, бiтумнi мастики, розрiдженi бiтуми) Процедури з очищення та/або бiльш спецiальна(i) процедура(и)7
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншим заголовком нiж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 28 Неорганiчнi хiмiчнi речовини; органiчнi чи неорганiчнi сполуки з дорогоцiнних металiв, рiдкоземельних металiв, радiоактивних елементiв або їх iзотопiв, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2805 "Мiшметал" Виробництво шляхом електронної або теплової обробки, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2811 Триокис сiрки Виробництво з двоокису сiрки Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2833 Сульфат алюмiнiю Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2840 Перборат натрiю Вироблено з тетраборат дiнатрiй пентагiдрату Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2852 Ртутнi сполуки з внутрiшнього ефiру та його галогенiзованих, сульфованих, нiтрованих та нiтрозатованих похiдних Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку. Однак цiна усiх матерiалiв заголовку 2909 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Ртутнi сполуки з нуклеїнових кислот тi їхнi солi, хiмiчно вiдокремленi або нi; iншi гетероциклiчнi сполуки Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку. Однак цiна усiх матерiалiв заголовкiв 2852, 2932, 2933 i 2934 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 29 Органiчнi речовини, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2901 Ациклiчнi вуглеводнi для використання у якостi пального для обiгрiву Процедури з очищення та/або бiльш спецiальна(i) процедура(и)8
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншим заголовком нiж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2902 Циклани та циклени (але не азулени), бензоли, толуоли, ксилоли для використання у якостi пального для обiгрiву Процедури з очищення та/або бiльш спецiальна(i) процедура(и)9
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншим заголовком нiж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2905 Алкоголяти металу зi спиртiв даного заголовку або з етанолу Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 2905. Проте можливе використання iнших алкоголятiв металу даного заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
2915 Насиченi ациклiчнi єдиноосновнi карбоновi кислоти та їхнi ангiдриди, галогенiди, перекиси та пероксiкислоти; їхнi галогенiзованi, сульфованi, нiтрованi та нiтрозатованi похiднi Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку. Однак цiна усiх матерiалiв заголовкiв 2915 i 2916 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2932 - Внутрiшнi ефiри та їх галогенiзованi, сульфованi, нiтрованi та нiтрозатованi похiднi Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку. Однак цiна усiх матерiалiв заголовку 2909 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- Циклоацеталi та внутрiшнi напiвацеталi, їх галогенiзованi, сульфованi, нiтрованi та нiтрозатованi похiднi Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
2933 Тiльки гетероциклiчнi гетероатомнi сполуки азоту Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку. Однак цiна усiх матерiалiв заголовкiв 2932 i 2933 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
2934 Нуклеїновi кислоти тi їхнi солi, хiмiчно вiдокремленi або нi; iншi гетероциклiчнi сполуки Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку. Однак цiна усiх матерiалiв заголовкiв 2932, 2933 i 2934 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 2939 Концентрати макової соломки, що мiстять не менше 50 % алкалоїдiв за вагою Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 30 Фармацевтичнi товари, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника  
3002 Людська кров; кров тварин, приготовлена для терапевтичних, профiлактичних чи дiагностичних цiлей; iмунна сироватка та iншi складовi кровi та модифiкованi iмунологiчнi товари, отриманi шляхом бiотехнологiчних процесiв або нi; вакцини, токсичнi речовини, культури мiкроорганiзмiв (за винятком дрiжджiв) та подiбнi товари:  
- Товари, що складаються з двох або бiльше компонентiв, якi було змiшано разом з терапевтичними або профiлактичними цiлями або незмiшанi товари аналогiчного використання, упакованi у певних дозах або у формах чи пакунках для роздрiбної торгiвлi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 3002. Проте можливе використання матерiалiв з аналогiчними характеристиками, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
- Iншi  
- - Людська кров Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 3002. Проте можливе використання матерiалiв з аналогiчними характеристиками, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
- - Кров тварин, приготовлена для терапевтичних або профiлактичних цiлей Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 3002. Проте можливе використання матерiалiв з аналогiчними характеристиками, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
- - Фракцiї кровi, окрiм iмунної сироватки, гемоглобiну, глобулiнiв кровi чи сироватки Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 3002. Проте можливе використання матерiалiв з аналогiчними характеристиками, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
- - Гемоглобiн, глобулiни кровi чи сироватки Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 3002. Проте можливе використання матерiалiв з аналогiчними характеристиками, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
- - Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 3002. Проте можливе використання матерiалiв з аналогiчними характеристиками, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
3003 i 3004 Медикаменти (За винятком товарiв заголовкiв 3002, 3005 або 3006):  
- отримано з амiкацину заголовку 2941, Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв заголовкiв 3003 i 3004, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв заголовкiв 3003 i 3004, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3006 - Фармацевтичнi вiдходи, визначенi у примiтцi 4(k) цiєї Групи Походження товару за початковою класифiкацiєю має бути збережено
- Стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi адгезивнi засоби, якi розсмоктуються або не розсмоктуються:  
- з пластику Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника(5) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
- зроблено з тканини Виробництво з (7):
- натуральних волокон
- хiмiчного штапельного волокна, що не
є чесаним або в iнший спосiб пiдготовленим до прядiння,
або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
- Пристрої, що iдентифiкуються як пристрої для стомiчного використання Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 31 Добрива, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3105 Мiнеральнi або хiмiчнi добрива, що мiстять два або три з наступних елементiв: азот, фосфор i калiй; iншi добривнi речовини; товари цiєї Групи у таблетках або подiбної форми чи запакованi, вага яких не перевищує 10 кг, окрiм:
- натрiй-нiтрату
- цiанамiду кальцiю
- сульфату калiю
- сульфату калiю-магнiю
Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 32 Дубильнi або барвнi екстракти; дубильнi речовини та їх похiднi; барвники та iншi барвнi речовини; фарби та лаки; мастики та iншi шлiфувальнi сумiшi; чорнило, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3201 Дубильнi речовини та їхнi солi, ефiри та складнi ефiри та iншi складовi частини Вироблено з дубильного екстракту рослинного походження Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
3205 Барвнi лаки; склади на базi даних лакiв, що вказанi у примiтцi 3 до цiєї Групи10 Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм заголовкiв 3203, 3204 i 3205. Проте можливе використання матерiалiв заголовку 3205, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 33 Ефiрнi олiї та резиноїди, парфумернi товари, косметика та туалетнi приладдя, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
3301 Ефiрнi олiї (безтерпеновi або нi), у тому числi твердi квiтковi екстракти та абсолю; резиноїди; витяги з природних смол; концентрати ефiрних олiй з жирiв, жирних олiй, воску i тому подiбного, що отриманi за допомогою анфлеражного методу чи мацерацiї; побiчнi продукти процесiв видалення терпенiв з ефiрних олiй; водянi дистиляти i водянi розчини ефiрних олiй Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, у тому числi з матерiалiв iншої "групи"11 даного заголовку. Проте можливе використання матерiалiв тiєї ж групи, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 34 Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, воски штучнi та готовi, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, "стоматологiчний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiї; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3403 Змащувальнi засоби, що мiстять менше 70 мас. % нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв Процедури з очищення та/або бiльш спецiальна(i) процедура(и)12
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншим заголовком нiж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
3404 Штучний та оброблений вiск:  
- На основi керосину, нафтового парафiну, воску з бiтумних матерiалiв, сирового та лускатого парафiнiв Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм:
- гiдрогенiзованi олiї, що мають характер воскiв заголовка 1516,
- жирних кислот, хiмiчно не визначених, або промислових жирних спиртiв, що мають характер воскiв заголовка 3823 i
- матерiалiв заголовка 3404
Проте можливе використання даних матерiалiв, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 35 Бiлковi речовини; змiненi вуглеводи; клеї; ферменти, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
3505 Декстрини та iншi змiненi вуглеводи (наприклад, желатинованого чи естерифiкованого крохмалю); клеїв на соновi крохмалю, декстринiв або iнших змiнених вуглеводiв:  
- Ефiри крохмаля та складнi ефiри Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 3505 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм iнших матерiалiв заголовку 1108. Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3507 Приготовленi ферменти, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Група 36 Вибухiвка; пiротехнiчна продукцiя, сiрники; пiрофорнi стопи; певнi легкозаймистi товари Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 37 Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
3701 Фотопластинки та фотоплiвка, плоскi, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках або без них:    
- Плiвка плоска для моментальної кольорової фотографiї, в упаковках Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм iнших матерiалiв заголовкiв 3701 i 3702. Проте можливе використання матерiалiв заголовку 3702, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм iнших матерiалiв заголовкiв 3701 i 3702. Проте можливе використання матерiалiв заголовкiв 3701 i 3702, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
3702 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для моментальної фотографiї в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм iнших матерiалiв заголовкiв 3701 i 3702 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
3704 Фотографiчнi пластинки, плiвка, папiр, картон i текстильнi матерiали, експонованi, але не проявленi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм iнших матерiалiв заголовкiв 3701 - 3704 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 38 Рiзноманiтнi хiмiчнi товари, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3801 - Колоїдний графiт у виглядi суспензiї в оливi й напiвколоїдний графiт; вуглецевi пасти для електродiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
- Графiт у виглядi пасти, що є сумiшшю графiту масовою часткою бiльше 30 % з мiнеральними оливами Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв заголовку 3403 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3803 Очищена талова олiя Очищення брудної талової олiї Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3805 Спирти з сульфатного скипидару, очищенi Очищення сирих спиртiв iз сульфатного скипидару дистиляцiєю або рафiнуванням Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3806 Ефiри канiфолi Виробництво iз смоляних кислот Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3807 Деревний пек (пек деревної смоли) Дистиляцiя деревної смоли Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки й папiр липкий вiд мух) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товарiв вiд виробника
3809 Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти й готовi препарати (наприклад, препарати й засоби для обробки та протрави) видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, не зазначенi й не включенi в iншi заголовки Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товарiв вiд виробника
3810 Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металiв та iнших матерiалiв; матерiали, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товарiв вiд виробника
3811 Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi речовини та iншi готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, якi використовують з тiєю самою метою, що й нафтопродукти:  
- Готовi присадки, добавки для мастила, iз вмiстом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв заголовку 3811 не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
3812 Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, не зазначенi й не включенi в iншi заголовки; антиоксиданти та iншi багатоскладовi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
3813 Засоби та витратнi матерiали для вогнегасникiв; зарядженi вогнегасники Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
3814 Органiчнi композитнi розчинники й розрiджувачi, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї; приготовленi фарби чи видалячi лакiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
3818 Лакувальнi хiмiчнi елементи для використання в електронiцi, у формi дискiв, тонких кристалiчних пластин або подiбних формах; лакувальнi хiмiчнi сполуки для використання в електронiцi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
3819 Гальмiвнi рiдини гiдравлiчнi та iншi готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту або iз вмiстом менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
3820 Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3821 Середовища культуральнi, готовi для вирощування чи пiдтримання життєдiяльностi мiкроорганiзмiв (включаючи вiруси та їм подiбнi) або рослинних, людських чи тваринних клiтин Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
3822 Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi й приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у заголовках 3002 i 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
3823 Промисловi єдиноосновнi жирнi кислоти; кислi олiї пiсля очищення; промисловi жирнi спирти:  
- Промисловi єдиноосновнi жирнi кислоти; кислi олiї пiсля очищення Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
- Промисловi жирнi спирти Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 3823
3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), не зазначенi й не включенi в iншi заголовки:  
- Наступнi товари даного заголовку:
- - Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв, на основi природних смолистих сполук
- - Нафтеновi кислоти, їх нерозчиннi у водi солi та їх складнi ефiри
- - Сорбiтол, крiм сорбiтолу заголовка 2905
- - Сульфонати нафтовi, за винятком сульфонатiв лужних металiв, амонiю або етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти масел, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, та їх солi
- - Iонiти
- - Газопоглиначi для вакуумних приладiв
- - Оксид залiза лужний для очищення газiв
- - Амiачна вода й вiдпрацьована газоочисна маса, отримана пiд час очищення вугiльного газу
- - Сульфонафтеновi кислоти, їх нерозчиннi у водi солi та їх складнi ефiри
- - Сивушне масло i масло Джепеля (масло кiсткового дьогтю)
- - Сумiшi солей зi вмiстом рiзних анiонiв
- - Копiювальнi пасти на основi желатину, на паперовiй чи текстильнiй основi або без основи
Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
3901 - 3915 Пластмаси в первинних формах, пластиковi вiдходи, обрiзки й скрап; крiм виняткiв заголовкiв 3907 - 3912, правила для яких наведенi нижче:    
- Додатковi продукти гомополiмеризацiї, у яких вагова частина простих мономерiв становить бiльше нiж 99 % повного вмiсту полiмерiв Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника13
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника14 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3907 - Спiвполiмер полiкарбонату й спiвполiмеру акрилонiтрилбутадiєнстиролу (ABS) Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж заголовку, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника15
- Полiефiру Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника та/або виробництво з полiкарбонату тетрабромбiсфенолу A
3912 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi у первиннiй формi, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв заголовку того ж заголовку, що i для вказаного товару, не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
3916 - 3921 Напiвфабрикати та вироби з пластику, окрiм продукцiї заголовкiв виняткiв 3916, 3917, 3920 i 3921, правила щодо яких наданi нижче:  
- Плоскi вироби, обробленi понад обробку поверхнi або нарiзанi на форми, iншi нiж прямокутна (в тому числi квадратна); iншi вироби, обробленi понад обробку поверхнi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
- Iншi:  
- - Додатковi продукти гомополiмеризацiї, у яких вагова частина простих мономерiв становить бiльше нiж 99 % повного вмiсту полiмерiв Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника16
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
- - Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника17 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiй 3916 - 3917 Профiлi фiгурнi й трубки Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовку того ж заголовку, що i для вказаного товару, не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3920 - Iономернi листи чи плiвки Виробництво з термопластичної кислої солi, що являє собою спiвполiмер етилену та метакрилової кислоти, частково нейтралiзованої iонами металу, в основному цинку i натрiю Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
- Листи з гiдратцелюлози, полiамiдiв чи полiетилену Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв заголовку того ж заголовку, що i для вказаного товару, не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 3921 Фольга пластикова, металiзована Виробництво з високопрозорої полiестерової плiвки менше 23 мiкрон завтовшки18 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
3922 - 3926 Вироби з пластику Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 40 Каучук та вироби з нього, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 4001 Ламiнованi пластини з крепу (природного каучуку) для виготовлення взуття Ламiнування природного каучуку
4005 Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв, окрiм натурального каучуку, не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
4012 Шини та покришки пневматичнi гумовi, вiдновленi або тi, що використовувалися; масивнi шини (литi шини) або еластик-шини (подушковi шини), шиннi протектори, ободовi стрiчки, гумовi:  
- Вiдновленi пневматичнi масивнi шини або еластик-шини, гумовi Вiдновлення шин, що використовувалися
- Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм iнших матерiалiв заголовкiв 4011 i 4012
Окремi товарнi коди позицiї 4017 Вироби з твердого каучуку Виробництво з твердого каучуку
Окремi товарнi коди Групи 41 Необробленi шкури й шкiра (окрiм хутра) i вироблена шкiра; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 4102 Необробленi шкiри овець i ягнят без вовняного покриву Зняття вовни зi шкiр овець i ягнят з вовняним покривом
4104 - 4106 Дубленi або додубленi шкури й шкiри без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без подальшої обробки Додублення дубленої шкiри
або
Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
4107, 4112 i 4113 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або додублення, включаючи шкiру, вичинену пiд пергамент, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри заголовка 4114 Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм заголовкiв 4104 - 4113
Окремi товарнi коди позицiї 4114 Шкiра лакова та шкiра лакова багатошарова (ламiнована); шкiра металiзована Виробництво з матерiалiв заголовкiв 4104 - 4106, 4107, 4112 i 4113, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Група 42 Вироби зi шкiри; вироби шорно-сiдельнi та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з залоз шовкопряда) Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 4302 Хутровi шкурки дубленi або вичиненi, з'єднанi:  
- Пластини, хрести й подiбнi форми Вiдбiлювання чи фарбування, крiм розрiзання та з'єднання нез'єднаних дублених або вичинених хутрових шкурок
- Iншi Виробництво з нез'єднаних дублених або вичинених хутрових шкурок
4303 Одяг з хутра, речi для одягу з хутра та iншi вироби з натурального хутра Виробництво з нез'єднаних дублених або вичинених хутрових шкурок заголовка 4302
Окремi товарнi коди Групи 44 Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 4403 Деревина начорно брусована Виробництво з необробленої деревини, обкоркваної чи необкоркованої або начорно обтесаної
Окремi товарнi коди позицiї 4407 Деревина, розпиляна чи розколота уздовж, роздiлена на шари або лущена, завтовшки бiльш як 6 мм, стругана, шлiфована або з'єднана торцями Стругання, шлiфування або торцеве з'єднання
Окремi товарнi коди позицiї 4408 Листи для облицювання (включаючи листи, отриманi роздiленням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери завтовшки не бiльш як 6 мм, зрощенi, й iншi лiсоматерiали, розпилянi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, завтовшки не бiльш як 6 мм, струганi, шлiфованi або з'єднанi торцями Зрощення, стругання, шлiфування або торцеве з'єднання
Окремi товарнi коди позицiї 4409 Деревина у виглядi профiльованого погонажу уздовж будь-яких країв чи площин, стругана або нестругана, шлiфована або нешлiфована, що має або не має торцевi з'єднання:  
- Шлiфована або з'єднана торцями Шлiфування або торцеве з'єднання
- Багети й фасоннi профiлi Фрезерування чи калювання
Окремi товарнi коди позицiї 4410 - 4413 Багети й фасоннi профiлi, в тому числi фасоннi плiнтуси й iншi профiльнi дошки Фрезерування чи калювання
Окремi товарнi коди позицiї 4415 Ящики, коробки, пакувальнi клiтi, барабани та iнша аналогiчна тара, з деревини Виробництво з дощок, не розрiзаних за розмiром
Окремi товарнi коди позицiї 4416 Бочки, барила, чани, дiжки та iншi бондарнi вироби та їх частини з деревини Виробництво з колотої клепки, не обробленої понад розпилювання на двох головних поверхнях
Окремi товарнi коди позицiї 4418 - Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi з деревини Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання пустотiлих плит i ґонту з деревини
- Багети й фасоннi профiлi Фрезерування чи калювання
Окремi товарнi коди позицiї 4421 Сiрникова соломка; гачки та кiлочки для взуття з деревини Виробництво з деревини будь-якого заголовку, окрiм скобленого дерева заголовка 4409
Окремi товарнi коди Групи 45 Корок та вироби з нього; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
4503 Вироби з натурального корка Виробництво з корка заголовка 4501
Група 46 Вироби з соломи, трави еспарто та iнших матерiалiв, якi використовуються для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Група 47 Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; регенерований (з вiдходiв та макулатури) папiр або картон Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 48 Папiр та картон; вироби з паперової маси, з паперу чи картону, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 4811 Папiр та картон, лише розграфленi, лiнiйованi або вкритi клiтинками Вироблено з паперових матерiалiв Групи 47
4816 Копiювальний та самокопiювальний папiр та iншi види копiювального чи перебивного паперу (але не тi, що вiдносяться до заголовку 4809), восковi матрицi та офсетнi форми, з паперу, у коробках або нi Вироблено з паперових матерiалiв Групи 47
4817 Конверти, листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштовi картки, з паперу або картону; коробки, сумки, пакувальнi конверти та аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 4818 Туалетний папiр Вироблено з паперових матерiалiв Групи 47
Окремi товарнi коди позицiї 4819 Картонова тара, коробки, сумки та iншi контейнернi упаковки з паперу, картону, целюлозної вати чи тканини з целюлозних волокнин Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 4820 Листи для примiток Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 4823 Iнший папiр, газети, целюлозна вата чи тканина з целюлозних волокнин, порiзанi за належним розмiром чи формою Вироблено з паперових матерiалiв Групи 47
Окремi товарнi коди Групи 49 Друкованi книги, газети, картини та iншi продукти полiграфiї; рукописи, машинописнi документи i креслення, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
4909 Поштовi листiвки (поштовi картки) друкованi або iлюстрованi; друкованi листiвки з надрукованими вiтаннями, оголошеннями або повiдомленнями, iлюстрованi або неiлюстрованi, з конвертами або без конвертiв, з прикрасами або без прикрас Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм iнших матерiалiв заголовкiв 4909 i 4911
4910 Будь-якi календарi, зокрема календарнi блоки:  
- Календарi "постiйного" типу або з замiнними блоками, закрiпленими на основi, iншiй нiж папiр або картон Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм iнших матерiалiв заголовкiв 4909 i 4911
Окремi товарнi коди Групи 50 Шовк, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 5003 Вiдходи шовковi (включаючи кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи), кардочесанi чи гребенечесанi Кардочесання чи гребенечесання шовкових вiдходiв
5004 - окремi товарнi коди позицiї 5006 Шовкова пряжа й пряжа з вiдходiв шовку Вироблено з19:
- з бавовни-сирцю або вiдходiв бавовни, що є чесаною та пiдготовленою до прядiння,
- iншого натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матерiалiв
5007 Плетена тканина з бавовни або її вiдходiв:  
- у поєднаннi з гумовими жилами Виробництво з однониткової пряжi20
- Iншi Вироблено з21:
- пряжi з волокон кокосових горiхiв,
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперу
або
Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
5106 - 5110 Пряжа з вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кiнського волосу Вироблено з22:
- з бавовни-сирцю або вiдходiв бавовни, що є чесаною та пiдготовленою до прядiння,
- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матерiалiв
5111 - 5113 Тканини з вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кiнського волосу:  
- у поєднаннi з гумовими жилами Виробництво з однониткової пряжi23
- Iншi Вироблено з24:
- пряжi з волокон кокосових горiхiв,
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперу
або
Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 52 Бавовна, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
5204 - 5207 Бавовняна пряжа або бавовна Вироблено з25:
- з бавовни-сирцю або вiдходiв бавовни, що є чесаною та пiдготовленою до прядiння,
- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матерiалiв
5208 - 5212 Плетена тканина з бавовни:  
- у поєднаннi з гумовими жилами Виробництво з однониткової пряжi26
- Iншi Вироблено з27:
- пряжi з волокон кокосових горiхiв,
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперу
або
Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 53 Iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
5306 - 5308 Пряжа з iнших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова Вироблено з28:
- з бавовни-сирцю або вiдходiв бавовни, що є чесаною та пiдготовленою до прядiння,
- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матерiалiв
5309 - 5311 Тканини з iнших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжi:  
- у поєднаннi з гумовими жилами Виробництво з однониткової пряжi29
- Iншi Вироблено з30:
- пряжi з волокон кокосових горiхiв,
- джутової пряжi,
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперу
або
Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни товару вiд виробника
5401 - 5406 Пряжа, мононитки й нитки з хiмiчного волокна Вироблено з31:
- з бавовни-сирцю або вiдходiв бавовни, що є чесаною та пiдготовленою до прядiння,
- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матерiалiв
 
5407 i 5408 Плетена тканина з хiмiчної штапельної пряжi:  
- у поєднаннi з гумовими жилами Виробництво з однониткової пряжi32
- Iншi Вироблено з33:
- пряжi з волокон кокосових горiхiв,
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперу
або
Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни товару вiд виробника
5501 - 5507 Хiмiчна штапельна пряжа Виробництво з хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна  
5508 - 5511 Пряжа й швейнi нитки з хiмiчного штапельного волокна Вироблено з34:
- з бавовни-сирцю або вiдходiв бавовни, що є чесаною та пiдготовленою до прядiння,
- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матерiалiв
5512 - 5516 Плетена тканина з хiмiчного штапельного волокна:  
- у поєднаннi з гумовими жилами Виробництво з однониткової пряжi35
- Iншi Вироблено з36:
- пряжi з волокон кокосових горiхiв,
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперу
або
Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 56 Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них; крiм: Вироблено з37:
- пряжi з волокон кокосових горiхiв,
- натуральних волокнин,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матерiалiв
 
5602 Фетр i повсть, просоченi або непросоченi, з покриттям або дубльованi:  
- тканої повстi Вироблено з38:
- натуральних волокнин або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
Однак:
- полiпропiленового волокна заголовку 5402,
- полiпропiленового волокна заголовку 5503 чи 5506 або
- жмути полiпропiленових волокнин заголовку 5501,
можуть бути використанi, якщо у всiх випадках лiнiйна щiльнiсть однiєї нитки або волокна є меншою за 9 децiтекс, якщо їх вартiсть не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Вироблено з39:
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна з казеїну, або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
5604 Гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми до заголовка 5404 або 5405, просоченi, з покриттям або в оболонцi з гуми чи пластмаси:  
- Гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям Виробництво з гумових ниток або корду без текстильного покриття
- Iншi Вироблено з40:
- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матерiалiв
5605 Нитки металiзованi, позументнi або непозументнi, що є текстильними, стрiчковими нитками та нитками подiбної форми до заголовка 5404 або 5405, комбiнованi з металом у виглядi ниток, стрiчок, порошку або покритi металом Вироблено з41:
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матерiалiв
5606 Нитки позументнi, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми до заголовка 5404 або 5405, позументнi (крiм заголовка 5605 та крiм позументних ниток з кiнського волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фасонна петляста Вироблено з42:
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матерiалiв
Група 57 Килими та iншi покриття пiдлог з тканини:    
- З тканої повстi Вироблено з43:
- натуральних волокнин або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
Однак:
- полiпропiленового волокна заголовку 5402,
- полiпропiленового волокна заголовку 5503 чи 5506 або
- жмути полiпропiленових волокнин заголовку 5501,
можуть бути використанi, якщо у всiх випадках лiнiйна щiльнiсть однiєї нитки або волокна є меншою за 9 децiтекс, якщо їх вартiсть не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Джутова тканина може бути використана як основа
- З iншої повстi Вироблено з44:
- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
- Iншi Вироблено з45:
- пряжа з волокон кокосових горiхiв або джутова пряжа,
- синтетична чи штучна фiламентна пряжа,
- натуральних волокнин або
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння
Джутова тканина може бути використана як основа
Окремi товарнi коди Групи 58 Спецiальнi тканини; прошивнi текстильнi тканини; мереживо; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка; крiм:    
- Поєднана з гумовою ниткою Виробництво з однониткової пряжi46
- Iншi Вироблено з47:
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
або
Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни товару вiд виробника
5805 Меблево-декоративнi тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об'юсонських, бовезьких гобеленiв та аналогiчних гобеленiв, гобелени вишитi (наприклад гладдю чи хрестом), обробленi чи необробленi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
5810 Вишивання єдиним цiлим, смугами або вiзерунками, що повторюються Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
5901 Текстильнi матерiали, просмоленi або накрохмаленi, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок або в аналогiчних цiлях; полотна для копiювання; заґрунтованi полотна для живопису; бортiвка та подiбнi жорсткi текстильнi матерiали, якi використовуються для виготовлення каркасiв головних уборiв Виробництво з пряжi  
5902 Матерiали корднi для шин з нейлонових або iнших полiамiдних, полiефiрних або вiскозних високомiцних ниток:  
- Зi вмiстом не бiльше 90 мас. % текстильних матерiалiв Виробництво з пряжi
- Iншi Виробництво з хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
5903 Текстильнi матерiали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами, крiм матерiалiв заголовка 5902 Виробництво з пряжi
або
Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни товару вiд виробника
5904 Лiнолеум, розрiзаний або не розрiзаний за формою; матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi або не розрiзанi за формою Виробництво з пряжi48
5905 Настiннi покриття з текстильних матерiалiв:  
- Просоченi, з покриттям або дубльованi гумою, пластмасами чи iншими матерiалами Виробництво з пряжi
- Iншi Вироблено з49:
- пряжi з волокон кокосових горiхiв,
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
або
Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни товару вiд виробника
5906 Текстильнi матерiали прогумованi, крiм тканин заголовка 5902:  
- Трикотажнi тканини Вироблено з50:
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
- Iншi тканини з синтетичної фiламентної пряжi, що мiстять понад 90 мас. % текстильних матерiалiв Виробництво з хiмiчних матерiалiв
- Iншi Виробництво з пряжi
5907 Текстильнi матерiали, просоченi або покритi у iнший спосiб; полотна, розписанi для театральних декорацiй, художнiх студiй чи аналогiчного використання Виробництво з пряжi
або
Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни товару вiд виробника
5908 Ґноти текстильнi, тканi, трикотажнi або плетенi для ламп, нагрiвальних пристроїв, запальничок, свiчок тощо; газорозжарювальнi сiтки й трикотажне трубчасте полотно для газових пальникiв, просоченi або непросоченi:  
- Газорозжарювальнi сiтки, просоченi Виробництво з трикотажного трубчастого полотна для газових пальникiв
- Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
5909 - 5911 Текстильнi вироби технiчного призначення:  
- Полiрувальнi диски або круги, iншi, нiж iз фетру, вказанi у заголовку 5911 Виготовлення з пряжi, вiдходiв текстильного виробництва заголовка 6310
- Тканi тканини, якi звичайно використовуються при виробництвi паперу або для iншого технiчного призначення, збитi в повсть або нi, просоченi або непросоченi, покритi i не покритi оболонкою; трубчастi або безперервнi з трубчастою або багатошаровою основою та/або пiдкладкою або пласкотканi з багатошаровою основою та/або пiдкладкою заголовка 5911 Вироблено з51:
- пряжi з волокон кокосових горiхiв,
- наступних матерiалiв:
- - пряжi з полiтетрафторетилену52,
- - пряжа багатониткова, полiамiдна, просочена або покрита фенол каучуком,
- - пряжа з синтетичних текстильних волокон з ароматичного полiамiду, отримана полiконденсацiєю м-фенiлендiамiну та iзофталевої кислоти,
- - монофiлу з полiтетрафторетилену53,
- - пряжа з синтетичних ниток з полi-(п-фенiлен терефталамiду),
- - пряжа скловолокниста, покрита фенол-каучуком, прошита акриловою пряжею54,
- - сополiефiрнi моноволокна з полiестеру i каучуку з терефталевої кислоти i 1,4 циклогексанедiетанолу та iзофталевої кислоти,
- - натуральних волокнин,
- - хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або
- - хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
- Iншi Вироблено з55:
- пряжi з волокон кокосових горiхiв,
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
Група 60 Трикотажнi тканини Вироблено з56:
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
 
Група 61 Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi:    
- виготовленi за допомогою зшивання або з'єднання iншим чином двох або бiльше шматiв трикотажного полотна або трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою Виробництво з пряжi57 58
- Iншi Вироблено з59:
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
Окремi товарнi коди Групи 62 Одяг та додатковi речi до одягу, не трикотажнi: крiм: Виробництво з пряжi60 61  
Окремi товарнi коди позицiй 6202, 6204, 6206, 6209 i 6211 Жiночiй, дiвочий та дитячий одяг та аксесуари одягу для дiтей, вишиванi Виробництво з пряжi62
або
Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що цiна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника63
Окремi товарнi коди позицiїй 6210 i 6216 Вогнетривке спорядження з тканини, покритої плiвкою алюмiнiзованого полiестеру Виробництво з пряжi64
або
Виробництво з тканини без покриття, за умови, що цiна використаної тканини без покриття не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника65
6213 i 6214 Шалi, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалi та подiбнi вироби:  
- Вишиванi Виробництво з суворої однониткової пряжi66 67
або
Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що цiна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника68
- Iншi Виробництво з суворої однониткової пряжi69 70
або
Пошив iз наступним набиванням, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть усiх використаних виробiв заголовкiв 6213 i 6214 до набивання не перевищує 47,5 % цiни товару вiд виробника
6217 Iншi готовi додатковi речi до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крiм виробiв заголовка 6212:  
- Вишиванi Виробництво з пряжi71
або
Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що цiна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника72
- Вогнетривке спорядження з тканини, покритої плiвкою алюмiнiзованого полiестеру Виробництво з пряжi73
або
Виробництво з тканини без покриття, за умови, що цiна використаної тканини без покриття не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника74
- Внутрiшнi прокладки для комiрцiв i манжетiв, вирiзанi Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво з пряжi75
Окремi товарнi коди Групи 63 Iншi готовi текстильнi вироби; набори; одяг та текстильнi вироби, що використовувалися; ганчiр'я; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
6301 - 6304 Ковдри та пледи дорожнi; бiлизна постiльна i т. iн.; фiранки i т. iн.; вироби для меблювання iншi:  
- З фетру або нетканих матерiалiв Вироблено з76:
- натуральних волокнин або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
- Iншi:  
- - Вишиванi Виробництво з суворої однониткової пряжi77 78
або
Виробництво з невишиваної тканини (крiм трикотажної), за умови, що цiна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- - Iншi Виробництво з суворої однониткової пряжi79 80
6305 Мiшки та пакети пакувальнi Вироблено з81:
- натуральних волокнин,
- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
6306 Брезенти, навiси i тенти; намети; вiтрила для човнiв, серфiнгiв або сухопутних транспортних засобiв; спорядження для кемпiнгiв:  
- З нетканих матерiалiв Вироблено з82 83:
- натуральних волокнин або
- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна
- Iншi Виробництво з суворої однониткової пряжi84 85
6307 Iншi штучнi вироби, у тому числi викрiйки Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
6308 Набори, що складаються зi шматiв тканини та пряжi, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимiв, гобеленiв, вишитих скатертин або серветок чи аналогiчних текстильних виробiв, упакованi для роздрiбної торгiвлi Кожен елемент набору має вiдповiдати правилам, що могли бути застосованi до даного елементу, якби його не було включено до набору. Проте можливе використання виробiв iншого походження, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 15 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 64 Взуття, гетри i т. iн.; частини даних виробiв, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-яких заголовкiв, за винятком процесу прикрiплення верхньої частини взуття до внутрiшньої пiдошви або iнших компонентiв пiдошви заголовка 6406  
6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiд п'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi й подiбнi вироби та їх частини Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
Окремi товарнi коди Групи 65 Головнi убори та їх частини, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
6505 Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi, або виготовленi з одного суцiльного полотнища (але не iз смужок) з мережива, фетру або iншого текстильного матерiалу, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення; сiтки для волосся з будь-яких матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням чи без оздоблення Виробництво з пряжi або текстильного волокна86
Окремi товарнi коди Групи 66 Парасольки, парасольки вiд сонця, палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
6601 Дощовi та сонцезахиснi парасолi (в тому числi парасолi-тростини, садовi парасолi та подiбнi) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Група 67 Обробленi пiр'я та пух i вироби з них; штучнi квiти; вироби з волосся людини Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 68 Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди та подiбних матерiалiв, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 6803 Вироби зi сланцю або агломерованого сланцю Виробництво з обробленого сланцю
Окремi товарнi коди позицiї 6812 Вироби з азбесту; вироби з сумiшей на основi азбесту чи на основi азбесту й карбонату магнiю Вироблено з матерiалiв будь-якого заголовку
Окремi товарнi коди позицiї к 6814 Вироби зi слюди, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовiй, картоннiй чи iншiй основi Виробництво зi слюди (включаючи агломеровану або регенеровану слюду)
Група 69 Керамiчна продукцiя Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 70 Скло й вироби з нього, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiїй 7003, 7004 i 7005 Скло iз вiдбивальним покриттям Вироблено з матерiалiв заголовку 7001
7006 Скло заголовкiв 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравiроване, свердлене, емальоване або оброблене iншим способом, але не обрамлене i не комбiноване з iншими матерiалами:  
- Склянi пластини пiдкладки, покритi тонкою дiелектричною плiвкою напiвпровiдникового класу згiдно зi стандартами SEMII87 Виробництво з непокритих скляних пластин пiдкладки заголовка 7006
- Iншi Вироблено з матерiалiв заголовку 7001
7007 Захиснi окуляри, виробленi зi змiцненого (гартованого) або багатошарового скла Вироблено з матерiалiв заголовку 7001
7008 Багатошаровi iзоляцiйнi вироби склянi Вироблено з матерiалiв заголовку 7001
7009 Склянi дзеркала, в рамах або без рам, в тому числi дзеркала заднього виду Вироблено з матерiалiв заголовку 7001
7010 Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi посудини, склянi, для транспортування або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для закупорювання, склянi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
або
Рiзка скла, за умови, що загальна вартiсть нерозрiзаного скла не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
7013 Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей (крiм виробiв заголовка 7010 або 7018) Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
або
Рiзка скла, за умови, що загальна вартiсть нерозрiзаного скла не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
або
Ручна обробка (за винятком трафаретного друку) скляного виробу ручної видувки, якщо вартiсть скляного виробу ручної видувки не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 7019 Вироби (iншi нiж пряжа) зi скловолокна Вироблено з:
- нефарбованої рiвницi, зламаної пряжi або ниток, або
- скловати
Окремi товарнi коди Групи 71 Природнi й культивованi перли, дорогоцiнне й напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, металева оболонка з дорогоцiнного металу й вироби з них; бiжутерiя; монети; окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 7101 Природнi й культивованi перли, сортованi й тимчасово нанизанi для зручнiшого транспортування Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiїй 7102, 7103 i 7104 Оброблене дорогоцiнне i напiвдорогоцiнне камiння (природне, синтетичне чи реконструйоване) Виробництво з необроблених дорогоцiнного i напiвдорогоцiнного камiння
7106, 7108 i 7110 Дорогоцiннi метали:  
- Необробленi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм iнших матерiалiв заголовкiв 7106, 7108 i 7110
або
Електролiтичного, теплового чи хiмiчного вiдокремлення вiд дорогоцiнних металiв заголовкiв 7106, 7108 чи 7110
або
Стоплення дорогоцiнних металiв заголовкiв 7106, 7108 чи 7110 мiж собою чи з основним металом
- Напiвфабрикат чи порошкова форма Виробництво з необроблених дорогоцiнних металiв
Окремi товарнi коди позицiїй 7107, 7109 i 7111 Металева оболонка з дорогоцiнних металiв, напiвфабрикат Виробництво з металевої оболонки з дорогоцiнних металiв, необробленої
7116 Вироби з природних або культивованих перлiв, дорогоцiнного i напiвдорогоцiнного камiння (природного, синтетичного чи реконструйованого) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
7117 Бiжутерiя Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
або
Виробництво з частин недорогоцiнних металiв, не плакованих i не покритих дорогоцiнними металами, за умови, що вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 72 Залiзо i сталь, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
7207 Напiвфабрикати iз залiза чи нелеґованої сталi Вироблено з матерiалiв заголовкiв 7201, 7202, 7203, 7204 або 7205
7208 - 7216 Прокат плоский, прутки, кутки, фасоннi та спецiальнi профiлi з залiза або нелегованої сталi Виробництво зi злиткiв або iнших первинних форм або напiвфабрикатiв заголовка 7206
7217 Проводи iз залiза чи нелеґованої сталi Вироблено з напiвоброблених матерiалiв заголовку 7207
Окремi товарнi коди позицiїй 7218, 7219 - 7222 Напiвфабрикати, прокат плоский, прутки, кутки, фасоннi та спецiальнi профiлi з нержавiючої сталi Виробництво зi злиткiв або iнших первинних форм або напiвфабрикатiв заголовка 7218
7223 Проводи з нержавiючої сталi Вироблено з напiвоброблених матерiалiв заголовку 7218
Окремi товарнi коди позицiїй 7224, 7225 - 7228 Напiвфабрикати, плоский прокат, гарячекатанi прутки, у вiльно змотаних бухтах; кутки, фасоннi та спецiальнi профiлi, з iнших легованих сталей; прутки та стержнi порожнистi iз легованої або нелегованої сталi Виробництво зi злиткiв або iнших первинних форм або напiвфабрикатiв заголовкiв 7206, 7218 або 7224
7229 Проводи з iнших легованих сталей Вироблено з напiвоброблених матерiалiв заголовку 7224
Окремi товарнi коди Групи 73 Вироби з залiза та сталi, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 7301 Палi шпунтовi Вироблено з матерiалiв заголовку 7206
7302 Вироби з чорних металiв для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки та зубчастi рейки, перекладнi рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стиковi i пiдкладки опорнi, клини, опорнi плити, крюковi рейковi болти, рейковi подушки та розтяжки, основи рейок, розпiрнi бруски, пластини та iншi деталi, спецiально призначенi для з'єднання або закрiплення рейок Вироблено з матерiалiв заголовку 7206
7304, 7305 i 7306 Труби, трубки та профiлi порожнистi, з чорних металiв (крiм чавуну) або сталi Виробництво з матерiалiв заголовкiв 7206, 7207, 7218 або 7224
Окремi товарнi коди позицiї 7307 Фiтинги для труб або трубок iз нержавiючої сталi (ISO No X5CrNiMo 1712), що складаються з декiлькох частин Токарна обробка, свердлiння, розгортання, нарiзка рiзьблення, видалення задирок та пiскоструминне очищення кованих заготiвель, якщо їх вартiсть не перевищує 35 % цiни товару вiд виробника
7308 Металоконструкцiї (за винятком збiрних будiвельних конструкцiй заголовка 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металiв; листи, стрижнi, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, призначенi для використання у металоконструкцiях, з чорних металiв Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Однак, не можуть використовуватися зварнi кути, фасоннi та спецiальнi профiлi заголовка 7301
Окремi товарнi коди позицiї 7315 Ланцюг протиковзання Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв заголовку 7315 не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 74 Мiдь та вироби з неї, окрiм: Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
 
7401 Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
7402 Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
7403 Очищена мiдь та її стопи:  
- Очищена мiдь Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
- Мiднi стопи й очищена мiдь, що мiстить iншi елементи Виробництво з мiдi рафiнованої, необробленої, або вiдходiв i брухту мiдних
7404 Вiдходи мiдi та мiдний брухт Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
7405 Мiдна лiгатура Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
Окремi товарнi коди Групи 75 Нiкель та вироби з нього, окрiм: Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
 
7501 - 7503 Штейни нiкелевi, агломерати оксидiв нiкелю та iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю; необроблений нiкель; вiдходи й брухт нiкелевi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
Окремi товарнi коди Групи 76 Алюмiнiй та вироби з нього, окрiм: Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
 
7601 Необроблений алюмiнiй Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
або
Виробництво шляхом електронної або теплової обробки з чистого алюмiнiю або його вiдходiв та брухту
7602 Вiдходи та брухт алюмiнiю Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
Окремi товарнi коди позицiї 7616 Вироби з алюмiнiю, крiм тонкої сiтки, тканини, грат, сiтки, огорожi, арматурних сiток i подiбних матерiалiв (включаючи безперервнi стрiчки) з алюмiнiєвого дроту i просiчно-витяжного листу з алюмiнiю Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можна використовувати тонку сiтку, тканину, грати, сiтку, огорожу, арматурнi сiтки й подiбнi матерiали (включаючи безперервнi стрiчки) з алюмiнiєвого дроту i просiчно-витяжного листу з алюмiнiю; i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Група 77 Зарезервовано для можливого подальшого використання у Гармонiзованiй системi    
Окремi товарнi коди Групи 78 Свинець та вироби з нього, окрiм: Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
 
7801 Необроблений свинець:  
- Рафiнований свинець Виробництво з чорнового чи "благородного" свинцю
- Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте не можна використовувати вiдходи й брухт заголовка 7802
7802 Вiдходи свинцю та свинцевий брухт Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
Окремi товарнi коди Групи 79 Цинк та вироби з нього, окрiм: Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
 
7901 Необроблений цинк Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте не можна використовувати вiдходи й брухт заголовка 7902
7902 Вiдходи цинку та цинковий брухт Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
Окремi товарнi коди Групи 80 Олово та вироби з нього, окрiм: Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
 
8001 Необроблене олово Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте не можна використовувати вiдходи й брухт заголовка 8002
8002 i 8007 Олов'янi вiдходи та брухт; iншi вироби з олова Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
Група 81 Iншi основнi метали; металокерамiка та вироби з неї:    
- Iншi основнi метали, обробленi тиском; вироби з них Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв заголовку того ж заголовку, що i для вказаного товару, не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
Окремi товарнi коди Групи 82 Iнструменти, знаряддя, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв; окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
8206 Iнструменти двох або бiльше заголовкiв 8202 - 8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовка, окрiм матерiалiв заголовкiв 8202 - 8205. Проте iнструменти заголовкiв 8202 - 8205 можуть бути включенi до набору, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 15 % цiни набору вiд виробника
8207 Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з механiчним приводом чи без нього або для верстатiв (наприклад, для пресування, штампування, нарiзання рiзьблення, свердлiння, розточування, прошивання, фрезерування, токарного оброблення або загвинчування), включаючи фiль'єри для волочiння або пресування металу, iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8208 Ножi та рiзальнi леза для машин або механiчних пристроїв Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8211 Ножi з рiзальним лезом, зубчастi або незубчастi (включаючи ножi для обрiзування дерев), крiм ножiв заголовка 8208 Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання ручок i лез ножiв з недорогоцiнних металiв
8214 Iншi вироби ножовi (наприклад, машинки для пiдстригання волосся, спецiальнi ножi для м'ясникiв, рiзаки, спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi або педiкюрнi iнструменти й набори (включаючи пилочки для нiгтiв) Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання ручок з недорогоцiнних металiв
8215 Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, лопаточки для тортiв, спецiальнi ножi для риби, масла, щипцi для цукру та аналогiчнi посуд та прибори кухоннi або столовi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання ручок з недорогоцiнних металiв
Окремi товарнi коди Групи 83 Рiзнi вироби з недорогоцiнних металiв; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 8302 Iнша арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби, що використовуються для будiвель, i замикальнi пристрої для автоматичних дверей Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання iнших матерiалiв заголовку 8302, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8306 Статуетки тi iншi прикраси з недорогоцiнних металiв Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання iнших матерiалiв заголовку 8306, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 84 Ядернi реактори, бойлери, деталi машин та механiчнi пристосування, окрiм: Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8401 Тепловидiльнi елементи реактору Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару88 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8402 Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрiтої води Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8403 - окремi товарнi коди позицiї 8404 Котли для центрального опалення, крiм котлiв заголовка 8402, i допомiжне обладнання для використання з котлами центрального опалення Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм iнших матерiалiв заголовкiв 8403 i 8404 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8406 Рiзнi паровi турбiни Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8407 Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8408 Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8409 Деталi, що можуть використовуватись окремо чи у складi двигунiв заголовкiв 8407 або 8408 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8411 Турбореактивнi й турбогвинтовi двигуни, та iншi газовi турбiни Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8412 Iншi двигуни та мотори Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8413 Об'ємнi насоси роторного типу Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8414 Промисловi вентилятори, нагнiтачi i т. iн. Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8415 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне чи нi; тепловi насоси на вiдмiну вiд систем кондицiонування повiтря, вказаних у заголовку 8415 Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару,
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у якому цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8419 Машини для деревообробної, целюлозної, паперової та картонної промисловостi Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовку того ж заголовку, що i для вказаного товару, не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8420 Каландри або iншi валковi машини, крiм призначених для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовку того ж заголовку, що i для вказаного товару, не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8423 Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8425 - 8428 Машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8431 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8429 Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, однокiвшовi навантажувачi, машини трамбувальнi та дорожнi котки:  
Дорожнi котки Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8431 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8430 Iншi машини та механiзми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8431 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8431 Деталi, що можуть використовуватись окремо чи у складi коткiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8439 Станки для виробництва целюлози з волокнистих целюлозних матерiалiв чи виробництво або обробка паперу чи картону Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовку того ж заголовку, що i для вказаного товару, не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8441 Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовку того ж заголовку, що i для вказаного товару, не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8443 Принтери для офiсних обчислювальних машин (наприклад для машин автоматичної обробки даних, машин електронної обробки тексту i т. iн.) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8444 - 8447 Машини з даних заголовкiв, що використовуються у текстильнiй промисловостi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8448 Допомiжнi механiзми для машин заголовкiв 8444 та 8445 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8452 Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування заголовка 8440; меблi, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин:  
- Машини швейнi (тiльки iз закритим стiбком) з головкою, маса яких не перевищує 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника,
- цiна всiх матерiалiв iншого походження використаних у збираннi голiвки (без двигуна) не перевищує цiни всiх матерiалiв, що походять з цiєї країни, i
- механiзми натягу нитки, плетiння й зиґзаґу є такими, що походять з певної країни
- Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8456 - 8466 Верстати й механiзми та їх частини й аксесуари заголовкiв 8456 - 8466 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8469 - 8472 Офiснi обчислювальнi машини (наприклад, друкарськi машинки, калькулятори, машини автоматичної обробки iнформацiї, копiювальнi машини, машини для скрiплення скобами) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8480 Опоки для металоливарного виробництва; пiддони ливарнi; моделi ливарнi; форми (крiм виливниць) для лиття металiв, карбiдiв металiв, скла, мiнеральних матерiалiв, гуми або пластмас Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
8482 Кульовi або роликовi пiдшипники Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8484 Прокладки та аналогiчнi ущiльнювачi з листового металу в комбiнацiї з iншим матерiалом або складенi з двох чи бiльше шарiв металу; набори чи комплекти прокладок та аналогiчних з'єднувальних елементiв, рiзних за складом, упакованi в пакети, конверти або аналогiчну упаковку; механiчнi ущiльнювачi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8486 - Верстати для обробки рiзних матерiалiв видаленням матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазмово-дугових процесiв, їх частини й аксесуари
- машини (включаючи преси) для обробки металiв об'ємним штампуванням, куванням або штампуванням, їх частини й аксесуари
- верстати для обробки каменю, керамiки, бетону, азбестоцементу або аналогiчних мiнеральних матерiалiв чи для холодної обробки скла, їх частини й аксесуари
- iнструменти розмiтки, що є обладнанням для нанесення шаблонiв, якi використовуються для виготовлення масок або вiзирiв з покритих фоторезистом пiдкладок; їх частини та аксесуари
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- ливарнi форми або прес-форми Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
- машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8431 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8487 Деталi машин, у яких вiдсутнi електричнi розетки, iзолятори, обмотки, контакти або iншi електричнi елементи, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї у межах цiєї Групи Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 85 Електричнi машини та електротехнiчне обладнання тi їх частини; апаратура запису й вiдтворення звуку, телевiзiйних зображень та звуку, а також їхнi деталi та комплектуючi частини, окрiм: Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8501 Електричнi двигуни та генератори (у тому числi генераторнi агрегати) Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8503 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8502 Електричнi генераторнi агрегати та двигуни-генератори Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовкiв 8501 i 8503 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8504 Блоки живлення для машин автоматичної обробки даних Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8517 Iншi апарати для пересилання або прийняття голосу, зображень або iнших даних, у тому числi апаратура для комунiкацiї за допомогою безпровiдної мережi (локальна або регiональна мережа), окрiм апаратури пересилання та прийняття, що вiдноситься до заголовкiв 8443, 8525, 8527 або 8528 Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8518 Мiкрофони та стiйки для них; гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус; електричнi пiдсилювачi звукових частот; електричнi звукопiдсилювальнi комплекти Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8519 Апаратура запису та вiдтворення звуку Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8521 Апаратура запису та вiдтворювання вiдео, поєднана або нi iз пристроєм настройки вiдео Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8522 Деталi та комплектуючi частини, що можуть використовуватись окремо чи у складi апаратiв заголовкiв 8519 - 8521 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8523 - Незаписанi диски, стрiчки, твердотiлi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, крiм виробiв Групи 37; Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- записанi диски, стрiчки, твердотiлi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, крiм виробiв Групи 37 Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовку 8523 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
- матрицi та форми для виготовлення дискiв, але за винятком товарiв Групи 37; Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовку 8523 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
- проксi-картки i "smart cards" (смарт-картки) з двома або бiльше електронними iнтегральними мiкросхемами Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
-у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
- "smart cards" (смарт-картки) з однiєю електронною iнтегральною мiкросхемою Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовкiв 8541 i 8542 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
або
Операцiя дифузiї, в процесi якої створюються iнтегральнi схеми на напiвпровiдниковому субстратi шляхом селективного введення вiдповiдних легуючих сумiшей, в зiбраному i незiбраному виглядi та/або з тестуванням в країнi, iншiй нiж тi, що зазначенi в статтях 3 i 4
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8525 Апаратура пересилання сигналу для радiомовлення або телебачення, поєднана або нi з апаратурою запису чи вiдтворення звуку; телевiзiйнi камери, цифровi камери та вiдеокамкордери Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8526 Радiолокацiйна апаратура, радiонавiгацiйнi пристрої та апарати дистанцiйного керування за допомогою радiоканалу Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8527 Приймальнi радiостанцiї, поєднанi або нi, з апаратурою запису чи вiдтворення звуку, що знаходиться у тому ж корпусi, або iз часами Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8528 - монiтори та проектори, не поєднанi з телевiзiйною апаратурою, що можуть використовуватись окремо чи у складi систем автоматичної обробки даних заголовку 8471 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- iншi монiтори та проектори, не поєднанi з телевiзiйною апаратурою; телевiзiйна апаратура отримання сигналу, що можуть використовуватись окремо чи у складi радiотрансляцiйних приймачiв або апаратури запису та вiдтворення вiдео та звуку; Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8529 Деталi, що можуть використовуватись окремо чи у складi апаратiв заголовкiв 8525 - 8528:  
- Можуть використовуватись окремо чи у складi апаратiв запису та вiдтворення вiдео Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- Можливе використання окремо або разом iз монiторами та проекторами, що не поєднанi з телевiзiйною апаратурою, якi можуть використовуватись окремо чи у складi систем автоматичної обробки даних заголовку 8471 Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
-Iншi Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8535 Комутацiйна електрична апаратура та апаратура захисту мереж напругою понад 1000 В. Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8538 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8536 Комутацiйна електрична апаратура та апаратура захисту мереж напругою нижче 1000 В. Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8538 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
- конектори для оптоволокна, оптоволоконнi жмути або кабелi  
- - з пластику Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
- - з керамiки Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
- - з мiдi Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
8537 Щити, панелi, камери, пульти, шафи та iншi основи, обладнанi двома або бiльше апаратами заголовкiв 8535 або 8536 для керування чи розподiлу електричної енергiї, у тому числi комплектуючi прилади або апарати Групи 90 i пристрої ЧПУ, на вiдмiну вiд вказаних у заголовку 8517 Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8538 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8541 Дiоди, транзистори та напiвпровiдниковi пристрої, окрiм напiвпровiдникових пластин, ще не порiзаних на мiкросхеми Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8542 Електроннi iнтегральнi мiкросхеми    
- Монолiтнi iнтегральнi мiкросхеми Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовкiв 8541 i 8542 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
або
Операцiя дифузiї, в процесi якої створюються iнтегральнi схеми на напiвпровiдниковому субстратi шляхом селективного введення вiдповiдних легуючих сумiшей, в зiбраному i незiбраному виглядi та/або з тестуванням в країнi, iншiй нiж тi, що зазначенi в статтях 3 i 4
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
- багатокристальнi iнтегральнi мiкросхеми, якi є частинами машин та апаратiв, нiде бiльше не конкретизованих та не включених до будь-якої iншої класифiкацiї у межах цiєї Групи Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- iншi Виробництво, у якому:
- - цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- - у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовкiв 8541 i 8542 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
8544 Iзольованi (зокрема, емальованi чи анодованi) проводи, кабелi (у том числi, коаксiальнi) та iншi iзольованi провiдники, оснащенi конекторами або нi; оптоволоконнi кабелi, виробленi з окремих захищених волокнин, поєднанi або нi з електричними провiдниками або оснащенi конекторами Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8545 Вугiльнi електроди, вугiльнi щiтки й лампи, вугiлля для електричних елементiв та iншi вироби з графiту чи iншого вуглецю, що застосовується в електротехнiцi та мiстить або не мiстить металу Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8546 Електричнi iзолятори з будь-якого матерiалу Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8547 Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повнiстю зроблена з iзоляцiйних матерiалiв або iз застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою нарiзкою), вмонтованих пiд час формування лише з метою складання, крiм iзоляторiв заголовка 8546; iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, з внутрiшньою iзоляцiєю Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8548 - Залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використанi (виснаженi) первиннi елементи, використанi (виснаженi) первиннi батареї та використанi (виснаженi) електричнi акумулятори; електричнi частини апаратури та обладнання, в iншому мiсцi цiєї Групи не описанi й не зазначенi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- Електроннi мiкромодулi Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовкiв 8541 i 8542 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 86 Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв; крiм: Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника  
8608 Стацiонарне обладнання та пристрої залiзничних i трамвайних колiй; механiчне (в тому числi електромеханiчне) сигнальне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових внутрiшнiх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах або на аеродромах; частини такого обладнання Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 87 Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання; крiм: Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника  
8709 Транспортнi засоби вантажнi, самохiднi без пiдiймальних або навантажувальних пристроїв, якi використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажiв на короткi вiдстанi; тягачi, що використовуються на залiзничних платформах, частини таких транспортних засобiв Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8710 Танки тi iншi моторизованi та броньованi бойовi машини, оснащенi зброєю або нi, i частини даних машин Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8711 Мотоцикли (у тому числi, мопеди) й велосипеди, оснащенi додатковим мотором, з колясками або без них; коляски:  
- Iз поршневим двигуном внутрiшнього згоряння об'ємом:  
- - Не бiльше 50 см3 Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 20 % цiни товару вiд виробника
- - Бiльше 50 см3 Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8712 Велосипеди без кульових пiдшипникiв Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм iнших матерiалiв заголовку 8714. Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8715 Дитячi коляски та їх частини Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
8716 Причепи й напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 88 Повiтрянi судна, космiчнi кораблi, та їх складовi частини, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 8804 Роторнi аеродинамiчнi гальма Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 8804 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
8805 Апаратура i пристрої для зльоту лiтальних апаратiв; апаратура i пристрої для посадки лiтальних апаратiв на палубу та аналогiчнi апарати та пристрої; наземна апаратура для льотного навчання; частини названих виробiв Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Група 89 Судна, човни й плаваючi засоби Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте заборонено використання корпусiв заголовка 8906 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 90 Оптичне, фотографiчне, кiнематографiчне, вимiрювальне та високоточне вимiрювальне, контрольне, медичне або хiрургiчне обладнання й апаратура, та її частини, окрiм: Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
9001 Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; iншi кабелi волоконно-оптичнi, крiм кабелiв заголовка 8544; листи та пластини з поляризацiйного матерiалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, без оправи, крiм таких елементiв з оптично необробленого скла Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9002 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, в оправi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9004 Окуляри, захиснi окуляри та аналогiчнi оптичнi вироби, коригувальнi, захиснi або iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 9005 Бiноклi, монокуляри та iншi оптичнi труби та опори для них, за винятком астрономiчних рефракцiйних телескопiв i опор для них Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару,
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у якому цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 9006 Фотографiчнi (окрiм кiнематографiчних) камери; апаратура фотоспалаху, окрiм електричних iмпульсних ламп Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару,
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у якому цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
9007 Кiнокамери i проектори, поєднанi або нi, iз апаратурою запису та вiдтворення звуку Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару,
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у якому цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
9011 Складенi оптичнi мiкроскопи, у тому числi тi, що призначенi для мiкрофотографiї, мiкрокiнозйомки або мiкропроецiювання Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару,
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у якому цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 9014 Iншi навiгацiйнi прилади та пристосування Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9015 Апаратура та прилади для геодезичних (зокрема для фотограметричного аналiзу), гiдрографiчних, гiдрологiчних, метеорологiчних та геофiзичних дослiджень, окрiм компасiв; дальнометри Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9016 Терези чутливiстю 0,05 г або вище, з важками або без них Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9017 Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори); ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї Групи не зазначенi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9018 Прилади та обладнання, що використовуються у медичнiй, хiрургiчнiй, стоматологiчнiй або ветеринарнiй галузях, зокрема сцинтиграфiчна апаратура, iнше електричне медичне обладнання та прилади дiагностики зору:  
- Стоматологiчнi крiсла, поєднанi з стоматологiчним iнструментом або плювальницями Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, зокрема iнших матерiалiв заголовку 9018 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
9019 Обладнання механотерапiї; масажнi апарати; апаратура психологiчного тестування; обладнання для озонової, кисневої, iнгаляцiйної терапiї, штучного дихання та iншi медичнi дихальнi пристрої Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
9020 Iнше дихальне обладнання та респiратори, окрiм захисних масок, що не мають механiчних частин та змiнних фiльтрiв Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника
9024 Апаратура та прилади для випробувань мiцностi, опору, стисливостi, еластичностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, тканин, паперу, пластику) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9025 Гiдрометри та iншi подiбнi пристрої, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, з функцiєю запису або нi, та будь-яке поєднання даних пристроїв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9026 Прилади та апаратура для вимiрювання чи перевiрки витрат, рiвня, тиску або iнших змiнних параметрiв рiдин чи газiв (наприклад, витратомiр, вимiрювачi рiвня й температури, манометри), окрiм приладiв та апаратури заголовкiв 9014, 9015, 9028 чи 9032 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9027 Прилади та апаратура фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, апарати газового аналiзу або аналiзу задимлення); апаратура вимiрювання чи контролю в'язкостi, проникностi, розширення, поверхневого натягу i тому подiбне; прилади та апаратура вимiрювання чи контролю тепла, звуку або свiтла (у тому числi, експонометри); мiкротоми Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9028 Вимiрювачi постачання чи виробництва газу, рiдини або електроенергiї, у тому числi калiбрувальну апаратуру для даних вимiрювачiв:  
- Частини та аксесуари Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
9029 Лiчильники обертiв, лiчильники виробiв, таксометри, лiчильники пробiгу, крокомiри i тому подiбне; спiдометри й тахометри, але не тi, що йдуть вiдповiдно до заголовкiв 9014 чи 9015; стробоскопи Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9030 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi пристрої та апарати для вимiрювання чи перевiрки електричних величин, за винятком контрольно-вимiрювальної апаратури заголовку 9028; пристрої та апарати для вимiрювання чи виявлення альфа-, бета-, гамма- та рентгенiвського випромiнювання, космiчної радiацiї та iнших видiв iонiзуючого випромiнювання Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9031 Прилади вимiрювання або перевiрки, машини та пристосування, нiде бiльше не конкретизованих та не включених до будь-якої iншої класифiкацiї у межах цiєї Групи; проектори профiлю Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9032 Пристрої та апарати та автоматичного регулювання та керування Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9033 Частини та аксесуари (не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї у межах цiєї Групи) машин, пристосувань, приладiв або апаратiв Групи 90 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 91 Годинники та наручнi годинники, та їх складовi частини, окрiм: Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника  
9105 Iншi годинники Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
9109 Повнiстю зiбранi годинниковi механiзми Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
9110 Механiзми годинниковi укомплектованi, не складенi або частково складенi (комплекти годинникових механiзмiв); неукомплектованi годинниковi механiзми, складенi; заготiвки годинникових механiзмiв Виробництво, у якому:
- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника i
- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв заголовку 9114 не перевищує 10 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
9111 Корпуси наручних i кишенькових годинникiв та їх частини Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
9112 Корпуси годинникiв, не призначених для носiння на собi або iз собою, та аналогiчнi корпуси для iнших виробiв цiєї групи та їх частини Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
9113 Ремiнцi i браслети наручних годинникiв та їхнi частини:  
- З основного металу, в незалежностi вiд того, чи вони анодованi золотом або срiблом чи вкритi шаром з дорогоцiнних металiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
- Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Група 92 Музичнi iнструменти; деталi та аксесуари даних товарiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника  
Група 93 Зброя та боєприпаси; їхнi деталi та комплектуючi частини Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника  
Окремi товарнi коди Групи 94 Меблi; подушки, матраци та аксесуари до них, диваннi подушки та подiбнi предмети обстанови; лампи та освiтлювальнi пристрої, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї; свiтловi надписи i т. п.; збiрнi споруди, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiїй 9401 i 9403 Меблi з недорогоцiнних металiв, що мають ненабивне бавовняне покриття вагою 300 г/м2 або менше Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару
або
Виробництво з бавовни. одразу виготовленої за формою, пiдготовленої для використання з матерiалами заголовка 9401 або 9403, за умови, що:
- цiна тканини не перевищує 25 % цiни товару вiд виробника i
- усi iншi матерiали походять з цiєї країни i не класифiкуються за заголовком 9401 чи 9403
Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни товару вiд виробника
9405 Лампи та освiтлювальнi пристрої, у тому числi прожектори й точковi свiтильники та їхнi складовi частини, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї; свiтлова реклама, свiтловi надписи i т.п. арматура, оснащена постiйним джерелом свiтла, та її частини, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
9406 Збiрнi споруди Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди Групи 95 Iграшки, iгровi та спортивнi товари; їх частини та аксесуари, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 9503 Iншi iграшки; моделi зменшеного розмiру ("масштабованi") i т. iн., що дiють або нi, iгри-загадки усiх типiв Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 9506 Ключки для гольфу та їхнi частини Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Однак можуть використовуватись блоки приблизно вiдповiдної форми для виробництва головок ключок для гольфу
Окремi товарнi коди Групи 96 Рiзноманiтнi промисловi товари, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiїй 9601 i 9602 Вироби з матерiалiв тваринного, рослинного або мiнерального походження для рiзьблення Виробництво з "оброблених" матерiалiв для рiзьблення того ж заголовка, що й сам товар
Окремi товарнi коди позицiї 9603 Мiтли та щiтки (крiм вiникiв i подiбних виробiв i пензлiв iз куничого або бiлячого волосся), щiтки ручнi механiчнi без двигуна для прибирання пiдлоги, подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою та швабри Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
9605 Дорожнi набори для особистої гiгiєни, зашивання або очищення одягу чи взуття Кожен елемент набору має вiдповiдати правилам, що могли бути застосованi до даного елементу, якби його не було включено до набору. Проте можливе використання виробiв iншого походження, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 15 % цiни товару вiд виробника
9606 Ґудзики, кнопки та застiбки, форми для ґудзикiв та iншi частини цих виробiв; заготiвки для ґудзикiв Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
9608 Ручки кульковi; ручки i маркери з наконечником з повстi та iншого пористого матерiалу; авторучки чорнильнi, стилографи та iншi авторучки; пера копiювальнi; олiвцi механiчнi; тримачi для пер, тримачi для ручок, тримачi для олiвцiв та подiбнi тримачi; частини цих виробiв (включаючи ковпачки та затискачi), крiм виробiв заголовка 9609 Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можуть використовуватися пiр'я i наконечники того ж заголовка, що й сам товар
9612 Стрiчки для друкарських машинок або подiбнi стрiчки, просоченi чорнилом або обробленi iншим способом для одержання вiдбиткiв, на бобiнах чи касетах або без них; подушечки штемпельнi, просоченi або не просоченi чорнилом, в коробках або без коробок Виробництво:
- з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару, i
- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 9613 Запальнички з п'єзоелементом Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв заголовку 9613 не перевищує 30 % цiни товару вiд виробника
Окремi товарнi коди позицiї 9614 Люльки для курiння i чашечки люльок Виробництво з блокiв приблизно вiдповiдної форми
Група 97 Витвори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовку, окрiм матерiалiв даного товару  

____________
     1 З приводу особливих умов щодо "спецiальних процесiв", див. уведення до списку 7.1 i 7.3.

     2 З приводу особливих умов щодо "спецiальних процесiв", див. уведення до списку 7.2.

     3 З приводу особливих умов щодо "спецiальних процесiв", див. уведення до списку 7.2.

     4 З приводу особливих умов щодо "спецiальних процесiв", див. уведення до списку 7.2.

     5 З приводу особливих умов щодо "спецiальних процесiв", див. уведення до списку 7.1 i 7.3.

     6 З приводу особливих умов щодо "спецiальних процесiв", див. уведення до списку 7.1 i 7.3.

     7 З приводу особливих умов щодо "спецiальних процесiв", див. уведення до списку 7.1 i 7.3.

     8 З приводу особливих умов щодо "спецiальних процесiв", див. уведення до списку 7.1 i 7.3.

     9 З приводу особливих умов щодо "спецiальних процесiв", див. уведення до списку 7.1 i 7.3.

     10 У примiтцi 3 до Глави 32 зазначено, що це препарати, якi використовують для фарбування будь-якої речовини або як компоненти пiд час виробництва барвникiв, за умови, що вони не вiднесенi до iнших заголовкiв Глави 32.

     11 "Групою" вважається будь-яка частина заголовку, що вiдокремлена вiд iншої його частини крапкою з комою.

     12 З приводу особливих умов щодо "спецiальних процесiв", див. уведення до списку 7.1 i 7.3.

     13 У разi, якщо товари складаються водночас з матерiалiв групи заголовкiв 3901 - 3906 з одного боку та матерiалiв групи заголовкiв 3907 - 3911 з iншого боку, дане обмеження застосовується лише для тiєї групи матерiалiв, вагова частина якої є бiльш значною.

     14 У разi, якщо товари складаються водночас з матерiалiв групи заголовкiв 3901 - 3906 з одного боку та матерiалiв групи заголовкiв 3907 - 3911 з iншого боку, дане обмеження застосовується лише для тiєї групи матерiалiв, вагова частина якої є бiльш значною.

     15 У разi, якщо товари складаються водночас з матерiалiв групи заголовкiв 3901 - 3906 з одного боку та матерiалiв групи заголовкiв 3907 - 3911 з iншого боку, дане обмеження застосовується лише для тiєї групи матерiалiв, вагова частина якої є бiльш значною.

     16 У разi, якщо товари складаються водночас з матерiалiв групи заголовкiв 3901 - 3906 з одного боку та матерiалiв групи заголовкiв 3907 - 3911 з iншого боку, дане обмеження застосовується лише для тiєї групи матерiалiв, вагова частина якої є бiльш значною.

     17 У разi, якщо товари складаються водночас з матерiалiв групи заголовкiв 3901 - 3906 з одного боку та матерiалiв групи заголовкiв 3907 - 3911 з iншого боку, дане обмеження застосовується лише для тiєї групи матерiалiв, вагова частина якої є бiльш значною.

     18 Високопрозорими мають вважатися такi плiвки: плiвки, оптичне затемнення яких, вимiряне за стандартом ASTM-D 1003-16 приладом Гарднера (Gardner Hazemeter або Hazefactor), становить менше 2 %.

     19 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     20 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     21 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     22 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     23 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     24 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     25 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     26 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     27 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     28 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     29 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     30 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     31 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     32 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     33 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     34 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     35 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     36 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     37 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     38 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     39 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     40 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     41 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     42 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     43 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     44 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     45 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     46 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     47 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     48 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     49 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     50 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     51 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     52 Використання даного матерiалу заборонене для виготовлення будь-якої плетеної тканини, що використовується у паперовiй промисловостi.

     53 Використання даного матерiалу заборонене для виготовлення будь-якої плетеної тканини, що використовується у паперовiй промисловостi.

     54 Використання даного матерiалу заборонене для виготовлення будь-якої плетеної тканини, що використовується у паперовiй промисловостi.

     55 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     56 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     57 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     58 Див. уведення до списку 6.

     59 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     60 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     61 Див. уведення до списку 6.

     62 Див. уведення до списку 6.

     63 Див. уведення до списку 6.

     64 Див. уведення до списку 6.

     65 Див. уведення до списку 6.

     66 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     67 Див. уведення до списку 6.

     68 Див. уведення до списку 6.

     69 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     70 Див. уведення до списку 6.

     71 Див. уведення до списку 6.

     72 Див. уведення до списку 6.

     73 Див. уведення до списку 6.

     74 Див. уведення до списку 6.

     75 Див. уведення до списку 6.

     76 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     77 Див. уведення до списку 6.

     78 Для трикотажних виробiв, не еластичних або прогумованих, виготовлених за допомогою зшивання або з'єднання шматiв трикотажного полотна (викроєних за формою або виготовлених за формою), див. уведення до списку 6.

     79 Див. уведення до списку 6.

     80 Для трикотажних виробiв, не еластичних або прогумованих, виготовлених за допомогою зшивання або з'єднання шматiв трикотажного полотна (викроєних за формою або виготовлених за формою), див. уведення до списку 6.

     81 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     82 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     83 Див. уведення до списку 6.

     84 З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до списку 5.

     85 Див. уведення до списку 6.

     86 Див. уведення до списку 6.

     87 SEMII (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated) - АТ Iнститут напiвпровiдникового устаткування i матерiалiв.

     88 Дане правило повинно застосовуватись до 31.12.2005.

 

ДОДАТОК III
ЗРАЗОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФIКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ EUR.1

Iнструкцiї щодо друку

     1. Кожен бланк повинен мати розмiр 210 х 297 мм; допуск становить вiд мiнус 5 до плюс 8 мм. Папiр має бути бiлим, вiдповiдного розмiру для писання, не повинен мiстити деревної маси, i має важити не менш нiж 25 г/м2. Вiн повинен мати друкований фон у виглядi зеленого вiзерунка гильоше, завдяки якому можливо помiтити будь-якi фальсифiкацiї за допомогою механiчних або хiмiчних засобiв.

     2. Компетентнi органи договiрних сторiн можуть зберегти за собою право друкувати бланки або доручити друк затвердженим друкарням. В останньому випадку кожен бланк має включати посилання на таке затвердження. Кожен бланк повинен мiстити назву й адресу друкарнi чи позначку, за якою цю друкарню можна iдентифiкувати. Також бланк повинен мiстити серiйний номер, друкований або не друкований, за яким його можна iдентифiкувати.

 

СЕРТИФIКАТ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Iм'я, повна адреса, країна) EUR.1    No A     000.000
Дивись примiтки на зворотному боцi аркушу перед тим як заповняти форму.
2. Сертифiкат, що використовується у преференцiйнiй торгiвлi мiж
 
i
 
(Зазначте потрiбнi країни, групи країн або територiй призначення)
3. Одержувач вантажу (Iм'я, повна адреса, країна) (Необов'язково)
4. Країна, група країн або територiя призначення, з яких походять данi товари 5. Країна, група країн або територiя призначення
6. Транспортнi реквiзити (необов'язково) 7. Ремарки
8. Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування1; Опис товарiв 9. Повна маса (кг) або iншi вимiри (лiтри, м3 i т. iн.)

 

10. Iнвойси
(Необов'язково)
11. МИТНИЙ ДОЗВIЛ

Сертифiкована декларацiя

Експортний документ2

Бланк ___________________ N _________

Вiд _________________________________

Митний пiдроздiл ____________________

Країна або територiя видачi ___________ Печатка

___________________________________

___________________________________

Мiсце i дата _________________________

___________________________________

___________________________________

(Пiдпис)

12. ДЕКЛАРАЦIЯ ВIД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепiдписаний, заявляю, що все майно, описане вище, вiдповiдає умовам, необхiдним для видачi цього сертифiката.

 

Мiсце i дата ________________________

 

____________________________________

(Пiдпис)

____________
     1 Якщо товари не упакованi, вказати кiлькiсть виробiв або зазначити "in bulk" (насипом), залежно вiд ситуацiї

     2 Заповнювати лише якщо цього вимагають норми країни або територiї експорту.

13. ЗАПИТ ПРО ПЕРЕВIРКИ, до 14. РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВIРКИ
Виконана перевiрка довела, що цей сертифiкат1

[_] був виданий вказаною митною службою, i

що iнформацiя, яка в ньому мiститься, є правильною.

[_] не вiдповiдає вимогам щодо достовiрностi

й правильностi (див. доданi ремарки).

_______________________________________
(Мiсце i дата)

Печатка

________________________
(Пiдпис)

_____________
(1) Поставте X у вiдповiдному полi.

Очiкується пiдтвердження достовiрностi й правильностi цього сертифiката.

__________________________________________
(Мiсце i дата)

Печатка

________________________
(Пiдпис)

ПРИМIТКИ

____________
     1. У сертифiкатi не повинно бути стирань або слiв, написаних поверх iнших. Будь-якi змiни повиннi бути зробленi шляхом закреслення неправильної iнформацiї та додавання необхiдних виправлень. Будь-якi такi змiни мають бути завiзованi особою, що склала цей сертифiкат, i затвердженi митними органами країни або територiї видачi.

     2. Мiж елементами, записаними в сертифiкатi, не повинно бути вiльного мiсця, i кожному елементу повинен передувати порядковий номер. Безпосередньо пiд останнiм пунктом повинна бути накреслена горизонтальна лiнiя. Весь вiльний простiр повинен бути перекреслений таким чином, щоб зробити неможливим пiзнiше дописування.

     3. Майно має бути описане згiдно з торговельною практикою i достатньо детально для того, щоб його можна було iдентифiкувати.

ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФIКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Iм'я, повна адреса, країна)        EUR.1      No A     000.000
Дивись примiтки на зворотному боцi аркушу перед тим як заповняти форму.
2. Застосування сертифiката, що має бути використаний у преференцiйнiй торгiвлi мiж
 
i
 
(Зазначте потрiбнi країни, групи країн або територiй призначення)
3. Одержувач вантажу (Iм'я, повна адреса, країна) (Необов'язково)
4. Країна, група країн або територiя призначення, з яких походять данi товари 5. Країна, група країн або територiя призначення
6. Транспортнi реквiзити (необов'язково)

 

7. Ремарки
8. Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування1 Опис товарiв 9. Повна маса (кг) або iншi вимiри (лiтри, м3 i т. iн.)

 

10. Iнвойси
(Необов'язково)

____________
     1 Якщо товари не упакованi, вказати кiлькiсть виробiв або зазначити "in bulk" (насипом), залежно вiд ситуацiї.

 

ДЕКЛАРАЦIЯ ВIД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепiдписаний, експортер майна, що вказане на зворотному боцi аркуша,

ЗАЯВЛЯЮ що це майно вiдповiдає умовам, необхiдним для видачi прикладеного сертифiката;
ЗАЗНАЧАЮ нижче обставини, завдяки яким це майно вiдповiдає вищезгаданим умовам:
 
 
 
 
НАДАТИ наступнi супровiднi документи1:
 
 
 
 
ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ надати на вимогу вiдповiдних органiв всi докази та пiдтвердження, якi цi органи можуть вимагати, для видачi прикладеного сертифiката i зобов'язуюсь, якщо необхiдно, дати згоду на будь-яку перевiрку моїх рахункiв i процесiв виробництва вищезазначеного майна, здiйснених цими органами;
ПРОШУ видати прикладений сертифiкат на це майно.
 
(Мiсце i дата)
 
(Пiдпис)

____________
     1 Наприклад: iмпортнi документи, сертифiкати з перевезення товару, iнвойси, декларацiї виробника i т. iн., що стосуються товарiв, використаних у виробництвi, або майна, реекспортованого до тiєї ж самої країни

 

ДОДАТОК IV
Текст декларацiї iнвойс

     Декларацiя iнвойс, текст якої наведено нижче, має бути складена вiдповiдно до наступних посилань. Проте самi посилання передруковувати не обов'язково.

Iспанська версiя

     El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacin aduanera n°.. ...(1).) declara que, salvo indicacin en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. ...(2).

Чеська версiя

Данська версiя

     Eksportren af varer, der er omfattet af nrvrende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklrer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har prferenceoprindelse i ...(2).

Нiмецька версiя

     Der Ausfhrer (Ermchtigter Ausfhrer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklrt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, prferenzbegnstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Естонська версiя

     Kesoleva dokumendiga hlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspritoluga, vlja arvatud juhul kui on selgelt nidatud teisiti.

Грецька версiя

Англiйська версiя

     The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Французька версiя

     L'exportateur des produits couverts par le prsent document (autorisation douanire n° ...(1)) dclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine prfrentielle ...(2)).

Iталiйська версiя

     L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n ....(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Латвiйська версiя

     Eksporttjs produktiem, kuri ietverti aj dokument (muitas pilnvara Nr. ...(1)), deklar, ka, iznemot tur, kur ir citdi skaidri noteikts, iem produktiem ir priekrocbu izcelsme no ...(2).

Литовська версiя

Угорська версiя

     A jelen okmnyban szerepl ruk exportre (vmfelhatalmazsi szm: ...(1)) kijelentem, hogy eltr jelzs hianyban az ruk kedvezmnyes ...(2) szrmazsak.

Мальтiйська версiя

     L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...(1)) jiddikjara li, lief fejn indikat b'mod ar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ...(2).

Голландська версiя

     De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiёle ... oorsprong zijn (2).

Польська версiя

Португальська версiя

Словенська версiя

     Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov t ...(1)) izjavlja, da, razen e ni drugae jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...(2) poreklo.

Словацька версiя

Фiнська версiя

     Tss asiakirjassa mainittujen tuotteiden viej (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, ett nm tuotteet ovat, ellei toisin ole selvsti merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkupertuotteita(2).

Шведська версiя

     Exportren av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstnd nr. ...(1)) frskrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har frmnsberttigande ... ursprung(2).

Болгарська версiя

     Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение N ... (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (2).

Румунська версiя

Хорватська версiя

     Izvoznik proizvoda obuhvaenih ovom ispravom (carinsko ovlatenje br...(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukije izricito navedeno, ovi proizvodi...(2) preferencijalnog podrijetla.

Українська версiя

     Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл N ...(1)), заявляє, що за винятком випадкiв, де це явно зазначено, цi товари є товарами преференцiйного походження.... ...(2)

  (3)
(Мiсце та дата)
  (4)
(Пiдпис експортера, додатково прiзвище та iм'я особи, яка пiдписала декларацiю, має бути зазначено розбiрливо)

____________
     1 Якщо оформлення декларацiї здiйснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у цьому мiсцi. Якщо оформлення декларацiї здiйснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вiльне мiсце.

     2 Зазначається походження продуктiв. Якщо декларацiя стосується усiх продуктiв або їх частини походженням з Сеути та Мелiльї. то експортер повинен чiтко зазначити це в документах, вiдповiдно до яких здiйснюється оформлення декларацiї, за допомогою символу "CM".

     3 Цi свiдчення можуть не зазначатись, якщо iнформацiя мiститься безпосередньо в документi.

     4 У випадку, коли не вимагається пiдпис експортера, звiльнення вiд пiдпису також передбачає й звiльнення вiд зазначення прiзвища та iм'я особи, що пiдписує.

 

ПРОТОКОЛ 2
ПРО ВЗАЄМНУ АДМIНIСТРАТИВНУ ДОПОМОГУ В МИТНИХ СПРАВАХ

Стаття 1
Визначення

     У даному Протоколi:

     (a) "митне законодавство" означає всi законодавчi та розпорядчi положення, чиннi на територiях Сторiн, якi регулюють iмпорт, експорт i транзит майна та помiщення його у будь-який iнший митний режим або порядок, в тому числi засоби щодо заборони, обмеження й контролю;

     (b) "орган-заявник" означає компетентний адмiнiстративний орган, що був призначений однiєю зi Сторiн для цiєї мети, який подає запит про допомогу на основi цього Протоколу;

     (c) "запитуваний орган" означає компетентний адмiнiстративний орган, що був призначений однiєю зi Сторiн для цiєї мети, який отримує запит про допомогу на основi цього Протоколу;

     (d) "особовi данi" означає всю iнформацiю стосовно фiзичної особи, яка мала бути чи може бути встановлена;

     (e) "порушення митного законодавства" означає будь-яке порушення або спробу порушення митного законодавства.

Стаття 2
Сфера застосування

     1. Сторони домовляються надавати допомогу одна однiй в таких областях, що вiдносяться до їх компетенцiї, в порядку та на умовах, викладених у цьому Протоколi, з метою забезпечення правильного застосування митного законодавства, зокрема шляхом запобiгання, розслiдування та припинення порушень цього законодавства.

     2. Надання допомоги в митних справах, передбачене в цьому Протоколi, стосується будь-якого адмiнiстративного органа Сторiн, що має компетенцiю для застосування цього Протоколу. Це не обмежує виконання правила, що регулюють надання взаємної допомоги в кримiнальних справах. Це також не стосується iнформацiї, отриманої згiдно з наданими повноваженнями на виконання запиту судового органу, за винятком випадкiв надання цим органом дозволу на передання такої iнформацiї.

     3. Допомога з метою повернення мита, податкiв або штрафiв не входить до сфери дiї цього Протоколу.

Стаття 3
Надання допомоги на запит

     1. На запит органа-заявника запитуваний орган повинен надати йому всю необхiдну iнформацiю, яка може допомогти йому у забезпеченнi правильного застосування митного законодавства, в тому числi iнформацiю про помiчену чи плановану помiчену чи плановану дiяльнiсть, яка є або могла б бути порушенням митного законодавства.

     2. На запит органа-заявника запитуваний орган повинен сповiстити його про те:

     (a) чи було майно, вивезене з територiї однiєї зi Сторiн, ввезене на територiю iншої Сторони у належний спосiб, вказавши, де це доречно, вжиту стосовно цього майна митну процедуру;

     (b) чи було майно, ввезене на територiю однiєї зi Сторiн, вивезене з територiї iншої Сторони у належний спосiб, вказавши, де це доречно, вжиту стосовно цього майна митну процедуру.

     3. На запит органа-заявника запитуваний орган повинен, в рамках своїх правових норм, вжити необхiдних заходiв для забезпечення особливого нагляду за:

     (a) фiзичними або юридичними особами, щодо яких є обґрунтованi пiдстави вважати, що вони є або були залученi до операцiй, якi порушують митне законодавство;

     (b) мiсцями, де були або можуть бути зiбранi запаси майна таким чином, що є обґрунтованi пiдстави вважати, що це майно призначене для використання з порушенням митного законодавства;

     (c) майном, що перевозиться або може бути перевезене таким чином, що є обґрунтованi пiдстави вважати, що це майно призначене для використання з порушенням митного законодавства;

     (d) транспортними засобами, що використовуються або можуть бути використанi таким чином, що є обґрунтованi пiдстави вважати, що вони призначенi для використання з порушенням митного законодавства.

Стаття 4
Надання допомоги без запиту

     Сторони домовляються надавати допомогу одна однiй з власної iнiцiативи i у вiдповiдностi з їхнiми правовими нормами, якщо вони вважають це необхiдним для правильного застосування митного законодавства, зокрема шляхом надання отриманої iнформацiї, що стосується:

     - дiяльностi, яка є або здається операцiями, що порушують митне законодавство, i якi можуть становити iнтерес для iншої Сторони;

     - нових засобiв i методiв, що застосовуються у скоєннi порушень митного законодавства;

     - майна, про яке вiдомо, що щодо нього порушується митне законодавство;

     - фiзичних або юридичних осiб, щодо яких є обґрунтованi пiдстави вважати, що вони є або були залученi до операцiй, якi порушують митне законодавство;

     - транспортних засобiв, щодо яких є обґрунтованi пiдстави вважати, що вони використовувалися, використовуються або можуть бути використанi в операцiях, якi порушують митне законодавство.

Стаття 5
Передання, повiдомлення

     На запит органа-заявника запитуваний орган повинен, згiдно iз застосовними до нього правовими нормами, вжити всiх необхiдних заходiв з метою:

     - передати будь-якi документи, або

     - повiдомити про будь-якi рiшення,

     що виходять вiд органа-заявника й пiдпадають пiд дiю цього Протоколу, до адресата, якi проживає або заснований на територiї запитуваного органа.

     Запити про отримання документiв або повiдомлень про рiшеннях має бути зроблено в письмовiй формi офiцiйною мовою запитуваного органа або мовою, прийнятною для цього органа.

Стаття 6
Форма i змiст запитiв про допомогу

     1. Згiдно з цим Протоколом запити подаються в письмовiй формi. Вони повиннi супроводжуватися документами, необхiдними для того, щоб задовольнити цей запит. При необхiдностi через термiновiсть ситуацiї можуть бути прийнятi уснi запити, але вони повиннi бути негайно пiдтвердженi в письмовому виглядi.

     2. Запити, поданi згiдно з пунктом 1 цiєї статтi, повиннi мiстити таку iнформацiю:

     (a) орган-заявник;

     (b) запитуваний захiд;

     (c) предмет i причина запиту;

     (d) причетнi законодавчi або нормативнi положення та iншi правовi елементи;

     (e) якомога точнiшi й вичерпнi зазначення фiзичних або юридичних осiб, якi є об'єктом розслiдування;

     (f) сумарний виклад вiдповiдних фактiв i дослiджень, якi вже були проведенi.

     3. Запити повиннi подаватися офiцiйному мовою запитуваного органа або мовою, прийнятною для цього органа. Ця вимога не стосується будь-яких документiв, що супроводжують запит згiдно з пунктом 1 цiєї статтi.

     4. Якщо запит не вiдповiдає формальним вимогам, викладеним вище, адресат може вимагати його виправлення або доповнення; на цей час можуть бути вжитi запобiжнi заходи.

Стаття 7
Виконання запитiв

     1. Для того, щоб задовольнити запит про допомогу, запитуваний орган на запит органа-заявника повинен виконати дiї в межах своєї компетенцiї та наявних ресурсiв шляхом надання iнформацiї, якою вiн уже володiв, проведення вiдповiдних адмiнiстративних розслiдувань стосовно операцiй, якi становлять або, на думку органа-заявника, можуть становити порушення митного законодавства, або шляхом органiзацiї проведення таких розслiдувань.

     Запитуваний орган або iнший компетентний орган, до якого вiн звертається, повинен здiйснювати адмiнiстративнi розслiдування так, як здiйснював би їх з власної iнiцiативи або на запит iншого органу тiєї ж Сторони.

     Запитуваний орган повинен надiслати результати таких адмiнiстративних розслiдувань органу-заявнику.

     2. Якщо запитуваний орган не є вiдповiдним органом для виконання запиту про допомогу, вiн повинен направити запит до компетентного органа i прагнути до спiвпрацi з цим органу. У цьому випадку положення цього Протоколу застосовуються до цього органа mutatis mutandis. Орган-заявник повинен бути повiдомлений про це.

     3. Запит про допомогу повинен бути виконаний згiдно з чинним законодавством запитуваної Сторони.

     4. За угодою мiж органом-заявником i запитуваним органом i вiдповiдно до умов, встановлених останнiм, посадовi особи, призначуванi органом-заявником, можуть бути присутнiми пiд час адмiнiстративних розслiдувань, зазначених у пунктi 1, та мати доступ до тих самих примiщень i документiв, що й запитуваний орган, для отримання iнформацiї стосовно дiяльностi, що є чи може бути операцiями, якi порушують митне законодавство, потрiбної органу-заявнику за цим Протоколом.

Стаття 8
Форма передання iнформацiї

     1. Запитуваний орган повинен надiслати результати розслiдувань органу-заявнику в письмовiй формi разом iз вiдповiдними документами, завiреними копiями або iншими додатками.

     2. Ця iнформацiя може бути надана в комп'ютеризованiй формi, якщо орган-заявник не просив про iнше.

     3. Оригiнали документiв повиннi бути переданi тiльки на запит у випадках, коли завiрених копiй буде недостатньо. Цi оригiнали мають бути поверненi за першої можливостi.

Стаття 9
Звiльнення вiд зобов'язання надати допомогу

     1. У наданнi допомоги може бути вiдмовлено, або воно може пiдлягати певним умовам або вимогам у випадках, коли одна зi Сторiн вважає, що допомога згiдно iз цим Протоколом може:

     (a) завдати шкоди суверенiтету України або держави-члена Європейського Союзу, до якої звернений запит про надання допомоги згiдно з цим Протоколом; або

     (b) завдати шкоди публiчному порядку, безпецi чи iншим суттєвим iнтересам, зокрема у випадках, передбачених статтею 10(2) цього Протоколу; або

     (c) порушити промислову, комерцiйну або професiйну таємницю, охоронювану законом.

     2. Надання допомоги може бути вiдстрочено запитуваним органом на пiдставi того, що воно заважатиме розслiдуванню, судовому переслiдуванню або судовiй справi, що нинi проводиться. У такому випадку запитуваний орган повинен обговорити з органом-заявником можливiсть надання допомоги на умовах, якi вимагає запитуваний орган.

     3. Якщо орган-заявник прагне одержати допомогу, яку вiн сам був би не в змозi надати на запит iншого органа, вiн повинен привернути увагу до цього факту в своєму запитi. Рiшення про те, як реагувати на такий запит, прийматиметься запитуваним органом.

     4. У випадках, зазначених в пунктах 1 i 2 цiєї статтi, орган-заявник повинен бути негайно повiдомлений про рiшення запитуваного органа та причини такого рiшення.

Стаття 10
Обмiн iнформацiєю та конфiденцiйнiсть

     1. Будь-яка iнформацiя, передана вiдповiдно до цього Протоколу. незалежно вiд форми передання, повинна бути конфiденцiйною чи iнформацiєю з обмеженим доступом залежно вiд чинних правил кожної зi Сторiн. Вона повинна пiдлягати зобов'язанню щодо зберiгання службової таємницi й користуватися захистом, що поширюється на аналогiчну iнформацiю за вiдповiдними законами Сторони, яка отримала цю iнформацiю, i вiдповiдними нормами, застосовними до органiв Сторони ЄС.

     2. Обмiн особовими даними може бути здiйснений тiльки тодi, коли Сторона, яка може отримати їх, зобов'язується надати таким даним належний рiвень захисту вiдповiдно до норм i правових документiв, зазначених у статтi 15 Роздiлу III "Юстицiї, свобода та безпека" цiєї Угоди.

     3. Використання в судових чи адмiнiстративних справах, порушених стосовно порушень митного законодавства, iнформацiї, одержаної вiдповiдно до цього Протоколу, вважається використанням для цiлей цього Протоколу. Таким чином, Сторони можуть використовувати в своїх протоколах представлення доказiв, звiтах i свiдченнях, а також у судових розглядах i представленнi обвинувачення в судах iнформацiю, якi вони отримали, i документи, з якими вони були ознайомленi вiдповiдно до положень цього Протоколу, як докази. Компетентний орган, який надав цю iнформацiю або дав доступ до цих документiв, повинен бути повiдомлений про таке використання.

     4. Отримана iнформацiя повинна використовуватися виключно для цiлей цього Протоколу. Якщо одна зi Сторiн бажає використовувати цю iнформацiю для iнших цiлей, вона повинна отримати попередню письмову згоду органа, який надав цю iнформацiю. На таке використання поширюватимуться всi обмеження, встановленi цим органом.

Стаття 11
Експерти й свiдки

     Посадовцю запитуваного органа може бути дозволено виступити, в рамках обмежень наданого дозволу, як експерт або свiдок у судовiй або адмiнiстративнiй справi стосовно питань, на якi поширюється цей Протоколом, i створювати такi предмети, документи або їх завiренi копiї, якi можуть бути необхiднi для участi в справi. Запит про такий виступ має уточнювати, в якому судовому або адмiнiстративному органi цей посадовець має виступати, по якiй саме справi та як хто вiн буде опитаний.

Стаття 12
Витрати на надання допомоги

     Сторони вiдмовляються вiд усiх претензiй одна до одної щодо вiдшкодування витрат, пов'язаних iз виконанням цього Протоколу, за винятком, де це доречно, виплати гонорарiв експертам i свiдкам, а також усним i письмовим перекладачам, якi не є державними службовцями.

Стаття 13
Виконання

     1. Виконання цього Протоколу покладається з одного боку на центральнi митнi органи України, а з iншого боку - на компетентнi служби Європейської Комiсiї та митнi органи держав-членiв Європейського Союзу, якi є причетними. Вони повиннi вирiшувати питання про всi практичнi й адмiнiстративнi заходи, необхiднi для його виконання, з урахуванням чинних норм, зокрема, в областi захисту даних. Вони можуть рекомендувати компетентним органам поправки до цього Протоколу, якi на їхнiй погляд необхiдно зробити.

     2. Сторони повиннi обмiнюватися iнформацiєю та поновлювати списки своїх вiдповiдних органiв, належним чином уповноважених ними для виконання цього Протоколу.

     3. Сторони повиннi консультуватися одна одну й надалi iнформувати одна одну про докладнi правила виконання, прийнятi вiдповiдно до положень цього Протоколу.

Стаття 14
Iншi угоди

     1. Беручи до уваги вiдповiднi компетенцiї Європейського Союзу та держав-членiв i без обмеження для положень пункту 2 цiєї статтi положення цього Протоколу повиннi:

     - не впливати на зобов'язання Сторiн за будь-якою iншою мiжнародною угодою або конвенцiєю, в тому числi двостороннiми угодами про взаємну допомогу, якi були або можуть бути укладенi мiж окремими державами-членами Європейського Союзу i Україною;

     - вважатися доповненням до Угод про взаємну допомогу, якi були або можуть бути укладенi мiж окремими державами-членами Європейського Союзу i Україною;

     - не заважати можливостi бiльш широкої взаємної допомоги, яка може бути надана в рамках таких Угод; i не повиннi

     - впливати на норми Європейського Союзу, що регулюють передання мiж компетентними службами Європейської Комiсiї та митними органами держав-членiв Європейського Союзу будь-якої iнформацiї, отриманої в рамках цього Протоколу, яка може являти iнтерес для Європейського Союзу.

     2. Положення цього Протоколу мають переважну силу стосовно положень будь-якої двосторонньої угоди про взаємну допомогу, якi були або можуть бути укладенi мiж окремими державами-членами Європейського Союзу i Україною в частинi положень останнiх, що несумiснi з положеннями цього Протоколу.

Стаття 15
Узгодження

     Питання, що стосуються застосування цього Протоколу, Сторони повиннi узгоджувати мiж собою для вирiшення цих питань в рамках Пiдкомiтету з Митного Спiвробiтництва, створеного вiдповiдно до статтi 83 Глави 5 ("Митнi питання та сприяння торгiвлi") Роздiлу IV цiєї Угоди.

 

ПРОТОКОЛ III
ПРО РАМКОВУ УГОДУ МIЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ПРО ЗАГАЛЬНI ПРИНЦИПИ УЧАСТI УКРАЇНИ В ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

     СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

СТАТТЯ 1

     Україна може брати участь у всiх поточних та майбутнiх програмах Союзу, якi є вiдкритими для участi України вiдповiдно до положень цих програм.

СТАТТЯ 2

     Україна робить фiнансовi внески до загального бюджету Союзу вiдповiдно до конкретних програм, в яких Україна бере участь.

СТАТТЯ 3

     Представники України можуть брати участь, як спостерiгачi та з питань, якi стосуються України, в комiтетах з управлiння, вiдповiдальних за монiторинг програм, до яких Україна робить фiнансовий внесок.

СТАТТЯ 4

     На проекти та iнiцiативи, представленi учасниками з України, настiльки, наскiльки це є можливим, поширюються такi ж умови, правила i процедури щодо згаданих програм, якi застосовуються до держав-членiв.

СТАТТЯ 5

     Конкретнi термiни та умови участi України у кожнiй окремiй програмi, зокрема сплачуваний фiнансовий внесок i процедури звiтування та оцiнки, визначатимуться в Меморандумi про взаєморозумiння мiж Комiсiєю та компетентними органами України на базi критерiїв, встановлених цими програмами.

     Якщо Україна звертається за зовнiшньою допомогою Союзу для участi в певнiй програмi Союзу на пiдставi статтi 3 Регламенту (ЄС) N 1638/2006 Європейського Парламенту та Ради вiд 24 жовтня 2006 року, в якому визначено загальнi положення про запровадження Європейського iнструменту сусiдства та партнерства, або на пiдставi iншого подiбного Регламенту, що регулює питання надання зовнiшньої допомоги Союзу Українi, який може бути прийнято в майбутньому, умови, що визначають використання зовнiшньої допомоги Союзу Україною, визначатимуться в окремiй угодi про фiнансування, особливо з огляду на статтю 20 Регламенту (ЄС) N 1638/2006.

СТАТТЯ 6

     Вiдповiдно до Регламенту Ради (ЄС, Євроатом) N 1605/2002 вiд 25 червня 2002 року про Фiнансовий регламент, що застосовується до загального бюджету Європейських Спiвтовариств, кожний Меморандум про взаєморозумiння, укладений вiдповiдно до статтi 5 цього Протоколу, встановлюватиме, що фiнансовий контроль чи аудити або iншi перевiрки, включаючи адмiнiстративнi розслiдування, виконуватимуться Європейською Комiсiєю, Європейським судом аудиторiв та Європейською службою боротьби проти шахрайства чи пiд їхнiм керiвництвом.

     Мають бути встановленi докладнi положення про фiнансовий контроль та аудит, адмiнiстративнi заходи, покарання та вiдшкодування збиткiв, якi нададуть Європейськiй Комiсiї, Європейськiй службi боротьби проти шахрайства та Суду аудиторiв повноваження, аналогiчнi таким, якi вони мають стосовно бенефiцiарiв або пiдрядчикiв, що зареєстрованi в Союзi.

СТАТТЯ 7

     Цей Протокол застосовуватиметься протягом строку дiї цiєї Угоди.

     Кожна Сторона може денонсувати цей Протокол шляхом надiслання письмового повiдомлення iншiй Сторонi. Цей Протокол втрачає чиннiсть через шiсть мiсяцiв пiсля дати такого повiдомлення.

     Припинення дiї цього Протоколу, що вiдбувається пiсля її денонсування будь-якою зi Сторiн, не впливатиме на перевiрки та заходи з контролю, що здiйснюються вiдповiдно до положень, викладених у статтях 5 i 6 цього Протоколу.

СТАТТЯ 8

     Не пiзнiше нiж через три роки з дня набрання цим Протоколом чинностi та кожнi три роки пiсля цього обидвi Сторони можуть переглядати застосування цього Протоколу на основi фактичної участi України в програмах Союзу.

 

СПIЛЬНА ДЕКЛАРАЦIЯ

     Європейський Союз (далi - ЄС) нагадує про зобов'язання тим державам, якi є членами Митного Союзу з ЄС, узгодити їхнi режими торгiвлi з режимом торгiвлi ЄС i, для деяких з них, укласти преференцiйнi угоди з країнами, якi мають преференцiйнi угоди з ЄС.

     У зв'язку з цим Сторони повiдомляють, що Україна повинна розпочати переговори з тими країнами, якi

     (a) є членами Митного Союзу з ЄС та

     (b) чия продукцiя не має митних пiльг згiдно iз цiєю Угодою,

     для того, щоб укласти двосторонню угоду щодо створення зони вiльної торгiвлi згiдно зi Статтею XXIV ГАТТ (що поширюватиметься практично на всю торгiвлю). Україна має розпочати переговори настiльки швидко, наскiльки це можливо, для того, щоб така угода набрала чинностi якомога швидше пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

СПIЛЬНА ДЕКЛАРАЦIЯ
стосовно Князiвства Андорра

     1. Товари, що походять з Князiвства Андорра, зазначенi в Групах 25 - 97 Гармонiзованої системи, мають бути прийнятi в Українi як такi, що походять з Європейського Союзу, у розумiннi цiєї Угоди.

     2. Для визначення статусу походження вищезгаданих товарiв має бути застосований Протокол 1 mutatis mutandis.

СПIЛЬНА ДЕКЛАРАЦIЯ
стосовно Республiки Сан-Марино

     1. Товари, що походять з Республiки Сан-Марино, мають бути прийнятi в Українi як такi, що походять з Європейського Союзу, у розумiннi цiєї Угоди.

     2. Для визначення статусу походження вищезгаданих товарiв має бути застосований Протокол 1 mutatis mutandis.

СПIЛЬНА ДЕКЛАРАЦIЯ
стосовно перегляду правил походження товару, що мiстяться в Протоколi 1

     1. Сторони погоджуються переглянути правила визначення походження, що мiстяться в цьому Протоколi, i обговорити необхiднi поправки на запит будь-якої зi сторiн, але в будь-якому випадку не пiзнiше, нiж через п'ять рокiв пiсля набрання чинностi цiєю Угодою. У таких обговореннях Сторони повиннi брати до уваги розвиток технологiй, виробничi процеси та всi iншi фактори, в тому числi поточнi реформи правил визначення походження, якi могли б виправдати змiни в цих правилах.

     2. Додаток II до цього Протоколу має бути перероблений вiдповiдно до перiодичних змiн Гармонiзованiй системi.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.