МИТО

     Мито - це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та Митним кодексом України, який нараховується та сплачується вiдповiдно до Митного кодексу України, законiв України та мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     В Українi застосовуються такi види мита:
     1) ввiзне мито;
     2) вивiзне мито;
     3) сезонне мито;
     4) особливi види мита: спецiальне, антидемпiнгове, компенсацiйне, додатковий iмпортний збiр.

     Застосування ставок мита залежить вiд країни походження товару та наявностi правильно оформленого сертифiкату про походження товару (див. роздiл "КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ, СЕРТИФIКАТИ").

     Ввiзне мито є диференцiйованим щодо товарiв, що походять з держав, якi спiльно з Україною входять до митних союзiв або утворюють з нею зони вiльної торгiвлi. У разi встановлення будь-якого спецiального преференцiйного митного режиму згiдно з мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, застосовуються преференцiйнi ставки ввiзного мита, встановленi Митним тарифом України.

     До товарiв, що походять з України або з держав - членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi, або з держав, з якими Україна уклала двостороннi або регiональнi угоди щодо режиму найбiльшого сприяння, застосовуються пiльговi ставки ввiзного мита, встановленi Митним тарифом України, якщо iнше не встановлено законом.

     До решти товарiв застосовуються повнi ставки ввiзного мита, встановленi Митним тарифом України.

     Примiтка: З повним перелiком країн, до товарiв яких застосовуються пiльговi та повнi ставки, можно ознайомитись в роздiлi "Довiдники" -> "Класифiкатори" -> "Країни свiту i територiї" загального меню програми.

     Згiдно з мiжнародними договорами України при торгiвлi з країнами, з якими укладенi угоди про вiльну торгiвлю, застосовується звiльнення вiд сплати мита. Таке звiльнення можливе при дотриманнi встановлених вiдповiдною угодою умов (наявнiсть правильно оформленого сертифiкату про походження товару, виконання правил "прямого вiдвантаження" та "безпосередньої закупiвлi"). Якщо не виконується принаймнi одна з встановлених вiдповiдною угодою вимог, то до товарiв застосовується пiльгова або повна ставки мита (бiльш детально див. роздiли "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ" та "КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ, СЕРТИФIКАТИ").

     Перелiк ставок загальнодержавного податку - ввiзного мита на товари, що ввозяться на митну територiю України, встановлено Законом України вiд 04.06.2020 N 674-IX "Про Митний тариф України" (використання програми QD Professional дозволяє швидко визначити ставки мита на будь-який товар та на будь-яку дату).

     В програмi QD Professional останню редакцiю Класифiкатора можна знайти в роздiлi "Довiдники" -> "Преференцiї" -> "Звiльнення вiд ввiзного мита" та в роздiлi "Довiдники" -> "Преференцiї" -> "Звiльнення вiд вивiзного мита".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.