ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2020 N 253


Про затвердження Порядку направлення до Держмитслужби запитiв митниць щодо проведення перевiрки документiв про походження товару

     З метою забезпечення результативностi та ефективностi контролю за визначенням країни походження товарiв, вiдповiдно до правил походження, якi є невiд'ємною частиною мiжнародних угод про вiльну торгiвлю, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено процедуру перевiрки документiв про походження товару, а також статтi 45 Митного кодексу України, наказую:

     1. Затвердити Порядок направлення до Держмитслужби запитiв митниць щодо проведення перевiрки документiв про походження товару, що додається.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Державної митної служби України вiд 13.09.2010 N 1050 "Про затвердження Порядку направлення до Держмитслужби звернень митних органiв щодо проведення перевiрки сертифiкатiв про походження товару".

     3. Керiвникам митниць Держмитслужби забезпечити виконання цього наказу пiдпорядкованими пiдроздiлами.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Андрiя Павловського.

В. о. Голови Iгор МУРАТОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
13.07.2020 N 253

Порядок
направлення до Держмитслужби запитiв митниць щодо проведення перевiрки документiв про походження товару

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок регламентує дiї посадових осiб структурного пiдроздiлу митницi, на який покладено функцiї контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв, пов'язанi з оформленням та направленням до Держмитслужби запитiв щодо проведення перевiрки документiв про походження товару, виданих компетентними органами (органiзацiями) iноземних держав або складеними експортерами країни експорту товару.

     2. Дiя Порядку поширюється на такi документи про походження товару, передбаченi мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю (далi - Угоди) та статтею 43 Митного кодексу України (за винятком документiв про походження товару, якi можна перевiрити на вебсторiнцi компетентного органу (органiзацiї), що видав документ про походження товару):

     непреференцiйний (непiльговий) сертифiкат про походження товару загальної форми (в тому числi iншi форми сертифiкатiв, якi подаються для застосування режиму найбiльшого сприяння), який видається компетентними органами (органiзацiями) країни експорту товару (далi - непреференцiйний сертифiкат);

     преференцiйний (пiльговий) сертифiкат з перевезення (походження) товару EUR.1 або СТ-1, який видається митними адмiнiстрацiями iноземних держав або компетентними органами (органiзацiями) країни експорту товарiв вiдповiдно до Угод (далi - преференцiйний сертифiкат);

     преференцiйна (пiльгова) декларацiя походження (iнвойс), яка складається на комерцiйних документах експортерами товару вiдповiдно до Угод (далi - преференцiйний документ).

     Iншi термiни, що використовуються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, установлених в Угодах та Митному кодексi України (далi - Кодекс).

II. Пiдстави для направлення митницею запиту до Держмитслужби

     1. Запити щодо проведення перевiрки документiв про походження товару направляються митницями до Держмитслужби за наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi походження товару лише у таких випадках:

     в непреференцiйному сертифiкатi є розбiжностi у вiдомостях про країну походження товару або митницею встановлено iншi вiдомостi про країну походження товару, нiж тi, що зазначенi у непреференцiйному сертифiкатi (за умови, що на товари встановлено рiзний рiвень пiльгових та повних ставок ввiзного мита Митного тарифу України або товари оподатковуються особливими видами мита);

     дата декларування експортером вiдомостей про країну походження товару в графi 12 преференцiйного сертифiката пiзнiше дати видачi сертифiката, зазначеної у графi 11 цього сертифiката;

     маркування на продукцiї/пакувальнiй тарi або на iнших супровiдних документах свiдчить про iнше походження товару, нiж зазначено в преференцiйному сертифiкатi/документi;

     до граф 8 та 9 преференцiйного сертифiката EUR.1 або до граф 8 - 10 преференцiйного сертифiката СТ-1 внесенi виправлення/дописування, якi не засвiдченi вiдбитком печатки митницi (виправлення/дописування можуть бути засвiдченi вiдбитком печатки митницi, який вiдрiзняється вiд вiдбитку печатки, проставленого у графi 11 цього сертифiката);

     цифровий код Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (на рiвнi перших чотирьох знакiв), зазначений у преференцiйному сертифiкатi/документi, вiдрiзняється вiд коду, задекларованого в митнiй декларацiї, за умови змiни правила походження до товару;

     у разi якщо походження товарiв на пiдставi преференцiйного сертифiката/документа, виданого/складеного експортеру(ом) товарiв, не пiдтверджено компетентними органами (органiзацiями) iноземних держав за запитом Держмитслужби, при перевiрцi iнших преференцiйних сертифiкатiв/документiв, виданих/складених цьому(цим) експортеру(ом) на iдентичнi товари, якi оформленi у попереднiй перiод (з урахуванням строку давностi) iз застосуванням тарифних преференцiй зi сплати мита;

     у разi перевiрки преференцiйного сертифiката, виданого експортеру на товари, якi iдентичнi товарам цього експортера, розмiщенi в Реєстрi товарiв, ведення якого здiйснюється Держмитслужбою за формою, визначеною наказом Державної митної служби України вiд 31 сiчня 2020 року N 31 "Про затвердження форм звiтiв та Методики щоквартального (щомiсячного) монiторингу результативностi та ефективностi контролю визначення країни походження, правомiрностi використання пiльг та преференцiй зi сплати митних платежiв";

     за результатами вибiркової перевiрки, проведеної митницями за дорученням Держмитслужби.

     2. Не пiдлягають перевiрцi документи про походження товарiв у таких випадках:

     товари оподатковуються нульовими ставками ввiзного мита Митного тарифу України;

     країну походження iдентичних товарiв пiдтверджено компетентними органами (органiзацiями) iноземних держав за запитом Держмитслужби та розмiщено в Реєстрi товарiв, ведення якого здiйснюється Держмитслужбою за формою, визначеною наказом Державної митної служби України вiд 31 сiчня 2020 року N 31 "Про затвердження форм звiтiв та Методики щоквартального (щомiсячного) монiторингу результативностi та ефективностi контролю визначення країни походження, правомiрностi використання пiльг та преференцiй зi сплати митних платежiв";

     сплинув строк давностi, встановлений статтею 102 Податкового кодексу України, який обраховується з дати виникнення податкових зобов'язань та з урахуванням дати видачi (складення) документа про походження та строкiв проведення перевiрки, встановлених Угодами або цим Кодексом;

     виявлення незначних розбiжностей мiж вiдомостями, наведеними в документi про походження товарiв i документах, поданих до митного оформлення, не спричиняє нiкчемностi такого пiдтвердження походження, якщо встановлено у належний спосiб, що цей документ про походження товарiв вiдповiдає представленим товарам;

     очевиднi формальнi помилки у документi про походження товарiв, такi як помилки друку, якщо цi помилки не спричиняють сумнiвiв щодо правильностi вiдомостей, наведених у документi.

III. Вимоги до запитiв митниць

     1. Запити митниць щодо проведення перевiрки включають таку iнформацiю та документи:

     супровiдний лист митницi, який пiдписується керiвником митницi або особою, яка виконує його обов'язки, або його заступником або особою, яка виконує його обов'язки. У супровiдному листi викладається iнформацiя про застосування тарифних преференцiй на момент перевiрки (тарифнi преференцiї зi сплати мита надано; тарифнi преференцiї призупинено до результатiв перевiрки; окремо випадок - вiдновлення режиму вiльної торгiвлi);

     реєстр запитiв митниць щодо перевiрки документiв про походження товарiв, складений в табличному виглядi (в електронному виглядi у форматi Microsoft Excel) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку та заповнений вiдповiдно до Методики (додаток 2 до цього Порядку);

     засвiдчена копiя непреференцiйного сертифiката, який пiдлягає перевiрцi разом з копiєю iнвойсу, якщо його подано до митного оформлення, та/або

     двостороння копiя преференцiйного сертифiката (на одному аркушi) iз заповненою та засвiдченою митницею графою 13 сертифiката (за винятком дати запиту про проведення перевiрки достовiрностi преференцiйного сертифiката та походження товару) разом iз засвiдченою митницею Держмитслужби копiєю iнвойсу, якщо його було подано до митного оформлення, та/або

     засвiдчена копiя преференцiйного документа, який пiдлягає перевiрцi;

     будь-якi отриманi документи й iнформацiя, що вказують на недостовiрнiсть iнформацiї, наведеної в документi про походження товарiв (за наявностi);

     копiя листа компетентного органу (органiзацiї) iноземних держав, яким повiдомлено Держмитслужбу про те, що експортером не пiдтверджено походження товарiв, у разi перевiрки преференцiйного сертифiката/документа, виданого/складеного тим же експортером товарiв, оформленого у попереднiй перiод iз застосуванням тарифних преференцiй зi сплати мита;

     перелiки документiв про походження товарiв за формами, наведеними у додатку 3 до цього Порядку (документи про походження разом iз додатками до них, якi надсилатимутися до компетентного органу (органiзацiї) iноземних держав, упорядковуються згiдно iз вказаним перелiком);

     проект запиту митницi в паперовому та електронному виглядi (у форматi Microsoft Word) до вiдповiдного компетентного органу (органiзацiї) iноземної держави, викладений українською й англiйською мовами (аутентичнi тексти) чи росiйською мовою, в разi потреби його направлення до країн СНД (типовi зразки запитiв наведено у додатку 4 цього Порядку), який мiстить перелiк конкретних питань, що пiдлягають з'ясуванню в компетентних органах (органiзацiях) iноземних держав.

     2. Запит митницi разом iз додатками до нього, направленими до Держмитслужби в паперовому та електронному виглядi в установленому порядку, необхiдно дублювати в електронному виглядi на поштову скриньку за адресою: DMS viddil_PT_Perevirka/kiev0/msu в системi IBMLotusNotes.

     3. При формуваннi в системi IBMLotusNotes повiдомлення щодо запиту разом iз додатками до нього необхiдно зазначати в "темi" повiдомлення повний вихiдний номер запиту.

     4. Реєстрацiйний номер запиту митницi на паперовому носiї повинен бути таким самим, що й номер супровiдного листа, направленого електронною поштою.

     5. Запит митницi, направлений з порушенням вимог цього Порядку, повертається митному органу на доопрацювання.

В. о. заступника директора департаменту - начальника управлiння походження товарiв та Митного тарифу Департаменту митно-тарифного та нетарифного регулювання Володимир СТОРОЖЧУК

 

Додаток 1
до Порядку про направлення до Держмитслужби запитiв митниць щодо проведення перевiрки документiв про походження товару

Реєстр запитiв митниць щодо перевiрки документiв про походження товарiв

Назва митницi Лист митницi, яким направляються до Держмитслужби документи на перевiрку Документ про походження Країна направлення запиту Вiдомостi про експортера Вiдомостi про iмпортера Вiдомостi про товар Митна декларацiя Тарифнi преференцiї,
тис. грн
Сума особливого мита, тис. грн Лист Держмитслужби, яким до компетентного органу (органiзацiї) iноземної держави направляються документи на перевiрку Лист компетентного органу (органiзацiї) iноземної держави з результатами перевiрки Лист Держмитслужби, яким повiдомлено митницю про результати перевiрки
Вхiдний номер Держмитслужби Номер Дата Код Номер Дата видачi (складання) Назва експортера Назва країни реєстрацiї експортера Назва iмпортера Код ЄДРПОУ Код товару Номер Дата Номер товару в МД Сума сплаченого мита Сума умовно нарахованого мита Номер Дата Вхiдний номер Держмитслужби Номер Дата Номер Дата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

 

Додаток 2
до Порядку про направлення до Держмитслужби запитiв митниць щодо проведення перевiрки документiв про походження товару

Методика заповнення форми "Реєстр запитiв митниць щодо перевiрки документiв про походження товарiв"

     У колонцi 1 "Назва митницi" зазначається назва митницi Держмитслужби вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2019 року N 858 "Про утворення територiальних органiв Державної митної служби".

     У колонках 2, 3, 4 "Лист митницi, яким направляються до Держмитслужби документи на перевiрку" зазначаються, номер та дата листа митницi, я ким документи про походження товарiв направляються на перевiрку до Держмитслужби, вхiдний номер Держмитслужби, який присвоюється листу митницi програмним забезпеченням документообiгу Держмитслужби. Колонки 2, 3, 4 заповнюються посадовими особами центрального апарату Держмитслужби.

     У колонцi 5 "Документ про походження, код" зазначаються коди документа (у текстовому форматi Excel ) (0861, 0954, 7006, 7012, 7016, 7018) вiдповiдно до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй" (зi змiнами).

     У колонцi 6 "Документ про походження, номер" зазначається номер документа про походження товару.

     У колонцi 7 "Документ про походження, дата видачi (складання)" зазначається дата видачi документа про походження (дата складання документа про походження - у випадку декларацiй походження).

     У колонцi 8 "Країна направлення запиту" зазначається назва країни, до якої направляється документ для перевiрки.

     У колонцi 9 "Вiдомостi про експортера, назва експортера" зазначається назва експортера з документа про походження без зазначення його органiзацiйно-правової форми ("ТОВ", "ПП", "ЗАТ", "ВАТ", "ПРАТ" тощо).

     У колонцi 10 "Вiдомостi про експортера, назва країни реєстрацiї експортера" зазначається код альфа-2 країни реєстрацiї експортера.

     У колонках 11 "Вiдомостi про iмпортера, назва iмпортера" та 12 "Вiдомостi про iмпортера, код ЄДРПОУ" зазначаються вiдповiдно назва iмпортера та код ЄДРПОУ, якi вказуються у МД.

     У колонцi 13 "Вiдомостi про товар" зазначаються коди (на рiвнi товарних позицiй) всiх тих товарiв з документа про походження, країна походження яких перевiряється.

     Iнформацiя про коди вноситься у порядку зростання кодiв, з вiдокремленням кожного коду комою.

     У колонках 14 "Митна декларацiя, номер" та 15 "Митна декларацiя, дата" зазначаються номер та дата митної декларацiї, за якою було оформлено товари, вказанi у документi про походження вiдповiдно до вимог Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2012 за N 1372/21684 (зi змiнами).

     У колонцi 16 "Митна декларацiя, номер товару в МД" зазначається номер, за яким товар внесений до графи 32 МД. Зазначаються номери тiльки тих товарiв з документа про походження, країна походження яких перевiряється. Iнформацiя про номери товарiв вноситься у порядку зростання номерiв, з вiдокремленням кожного номера комою.

     У колонцi 17 "Тарифнi преференцiї, сума сплаченого мита" зазначається сума сплаченого мита внаслiдок незастосування (призупинення) тарифних преференцiй.

     У колонцi 18 "Тарифнi преференцiї, сума умовно нарахованого мита" зазначається сума мита, умовно нарахована у разi застосування тарифних преференцiй.

     У колонцi 19 "Сума особливого мита, тис. грн." зазначається сума особливого мита, яка пiдлягатиме сплатi у разi непiдтвердження походження товару компетентними органами (органiзацiями) iноземних держав за запитами Держмитслужби.

     У колонках 20, 21 "Лист Держмитслужби, яким документи направляються на перевiрку до компетентного органу (органiзацiї) iноземної держави" зазначаються номер та дата листа Держмитслужби, яким документи про походження товарiв направляються на перевiрку до компетентного органу (органiзацiї) iноземної держави.

     У колонках 22, 23, 24 "Лист компетентного органу (органiзацiї) iноземної держави з результатами перевiрки" зазначаються номер та дата листа компетентного органу (органiзацiї) iноземної держави, яким Держмитслужбу повiдомлено про результатами перевiрки документiв про походження товарiв, вхiдний номер Держмитслужби, який присвоюється листу компетентного органу (органiзацiї) iноземної держави програмним забезпеченням документообiгу Держмитслужби. Колонки 22, 23, 24 заповнюються посадовими особами центрального апарату Держмитслужби.

     У колонках 25, 26 "Лист Держмитслужби, яким повiдомлено митницю про результати перевiрки" зазначаються номер та дата листа Держмитслужби, я ким повiдомлено митницю про результати перевiрки документiв про походження товарiв. Колонки 25, 26 заповнюються посадовими особами центрального апарату Держмитслужби.

В. о. заступника директора департаменту - начальника управлiння походження товарiв та Митного тарифу Департаменту митно-тарифного та нетарифного регулювання Володимир СТОРОЖЧУК

 

Додаток 3
до Порядку про направлення до Держмитслужби запитiв митниць щодо проведення перевiрки документiв про походження товару

Форма

Перелiк документiв про походження товарiв, що направляються на перевiрку

Англiйська версiя

The list of enclosed proofs of origin

N Document N Dated Exporter Amount of pages
1        
2        
...        

Росiйська версiя

Перечень документов, направляемых на проверку

N N документа Дата документа Экспортер К-во страниц
1        
2        
...        

 

Додаток 4
до Порядку про направлення до Держмитслужби запитiв митниць щодо проведення перевiрки документiв про походження товару

Зразок типового запиту щодо перевiрки сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 та декларацiй про походження (декларацiй iнвойс)

     Subj: post verification of proofs of origin

     Dear Sirs,

     In accordance with Articles 31 and 32 of Appendix I "The definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation" of the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin we kindly ask you to carry out a subsequent verification concerning the authenticity of movement certificates EUR.1 N_____ dd._____, N_____ dd.______, N_____ dd. _____; origin declarations made out on invoices N_____ dd._____, N____ dd.______ and the correctness of the information given in these documents.

     The reasons for the verification are the following:

     1) movement certificate EUR.1 N _____: reasonable doubts as to the originating status of the product "____". The product is indicated in the certificate under HS heading ____. During the customs clearance in Ukraine it was declared under HS heading_____. According of Annex II to Appendix I different conditions of working or processing required to be carried out on non-originating materials, which confers originating status, are applied for HS headings ___and____.
     Confirm, please, EU preferential origin of the product of HS heading ____ according to the conditions of Annex II to Appendix I;

     2) movement certificate EUR.1 N_____, origin declaration made out on invoice N_____: negative results of the verification of the proofs of origin made out by the same exporter (letter of зазначити назву iноземного уповноваженого органу, яким направлено негативнi результати перевiрки N_____ dd._____, copy of which is enclosed);

     3) movement certificate EUR.1 N_____, origin declaration made out on invoice N_____: (зазначити причину, наведену у Порядку);

     Thank you for cooperation.

     Yours faithfully

     Encl.: the list of enclosed documents on _ sheet (s);
     copies of the proofs of origin on __ sheets.

_______________________________
(країна направлення запиту)

__________________________________________
(повна назва та адреса уповноваженого органу англiйською мовою)*

     Вiдповiдно до статей 31 i 32 Доповнення I до Регiональної конвенцiї про пан-євро-середземноморськi преференцiйнi правила походження просимо вас здiйснити перевiрку сертифiкатiв з перевезення товару EUR. 1 N_____ dd._____, N_____ dd.______, N_____ dd._____; декларацiй про походження, складених на iнвойсах N_____ dd._____, N_____ dd.______, щодо їх достовiрностi та правильностi iнформацiї, що в них мiститься.

     Причини перевiрки (приклади):

     1) сертифiкат N_____: обґрунтованi сумнiви стосовно преференцiйного походження товару: товар, зазначений у сертификатi за товарною позицiєю ГС ___. П iд час митного оформлення в України вiн був задекларований за товарною позицiєю _____. Згiдно з Додатком II до Доповнення I до товарних позицiй _____ та _____ застосовуються рiзнi умови достатньої обробки i переробки матерiалiв iншого походження.
     Таким чином, просимо пiдтвердити преференцiйне походження товару за товарною позицiєю_____ вiдповiдно до умов Додатка II до Доповнення I;

     2) сертифiкат N_____, декларацiя про походження, складена на iнвойсi N_____: негативнi результати доказiв походження, складених тим же експортером (лист зазначити назву iноземного уповноваженого органу, яким направлено негативнi результати перевiрки N___ вiд___, копiя якого додається);

     3) сертифiкат N____, декларацiя про походження, складена на iнвойсi N____: (зазначити причину, наведену у Порядку).

     Дякуємо вам за спiвпрацю.

     Додатки: на __ арк.

     З повагою

____________
     * У випадку направлення запиту про перевiрку непреференцiйних сертифiкатiв.

Зразок типового запиту щодо перевiрки про походження товару форми СТ-1, якi направляються до Державного митного комiтету Республiки Бiлорусь

     Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

     В соответствии с пунктом 6.7 раздела 6 Правил определения страны происхождения товаров, являющихся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, просим провести проверку правомерности выдачи ________ отделением Белорусской торгово-промышленной палаты сертификата (ов) о происхождении товара формы СТ-1 от________N______.

     В случае подтверждения правомерности выдачи верифицируемого сертификата просим также документально подтвердить выполнение критерия происхождения товаров (для случая, когда необходима документальная проверка критерия происхождения).

     Заранее признательны за оказанное содействие, предоставленные сведения и документы, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество между нашими службами.

     Приложение: на л. в 1 экз.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.