АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

     Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видiв товарiв (продукцiї), визначених Податковим кодексом України як пiдакцизнi, що включається до цiни таких товарiв (продукцiї).

     Перелiк пiдакцизних товарiв та ставки акцизного податку визначено статтею 215 Податкового кодексу України.

     До пiдакцизних товарiв належать:

 • спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, пиво (крiм квасу "живого" бродiння);

 • тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну;

 • пальне;

 • автомобiлi легковi, кузови до них, причепи та напiвпричепи, мотоцикли, транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, транспортнi засоби для перевезення вантажiв;

 • електрична енергiя.

     Види ставок акцизного податку:

 • адвалорнi,

 • специфiчнi,

 • адвалорнi та специфiчнi одночасно.

     Платниками акцизного податку є:

 • Особа, яка виробляє пiдакцизнi товари (продукцiю) на митнiй територiї України, у тому числi з давальницької сировини.

 • Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить пiдакцизнi товари (продукцiю) на митну територiю України.

 • Фiзична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить пiдакцизнi товари (продукцiю) на митну територiю України в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню, вiдповiдно до митного законодавства.

 • Особа, яка реалiзує або передає у володiння, користування чи розпорядження пiдакцизнi товари (продукцiю), що були ввезенi на митну територiю України iз звiльненням вiд оподаткування до закiнчення строку, визначеного законом вiдповiдно до пункту 213.3 статтi 213 Податкового кодексу України.

 • Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимiв, що передбачають звiльнення вiд оподаткування, у разi порушення таких вимог.

 • Особа - власник ввезеного на митну територiю України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобiль, з якого справляється акцизний податок.

     Об'єктами оподаткування є операцiї з:

 • ввезення пiдакцизних товарiв (продукцiї) на митну територiю України;

 • реалiзацiї або передачi у володiння, користування чи розпорядження пiдакцизних товарiв (продукцiї), що були ввезенi на митну територiю України iз звiльненням вiд оподаткування до закiнчення строку, визначеного законодавством, вiдповiдно до пункту 213.3 статтi 213 Податкового кодексу України;

 • переобладнання ввезеного на митну територiю України транспортного засобу у пiдакцизний легковий автомобiль.

     Операцiї з пiдакцизними товарами, якi не пiдлягають оподаткуванню:

 • вивезення (експорту) пiдакцизних товарiв (продукцiї) платником податку за межi митної територiї України. Товари (продукцiя) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межi митної територiї України, якщо їх вивезення (експортування) засвiдчене належно оформленою митною декларацiєю, у тому числi, якщо вiдвантаження вiдбулося у звiтному перiодi, а вивезення (експортування) - у наступному звiтному перiодi i на дату подання декларацiї з акцизного податку за звiтний мiсяць наявна така митна декларацiя;

 • ввезення на митну територiю України ранiше експортованих пiдакцизних товарiв (продукцiї), у яких виявлено недолiки, що перешкоджають реалiзацiї цих товарiв на митнiй територiї країни iмпортера, для їх повернення експортеру. Такi пiдакцизнi товари (продукцiя) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої реалiзацiї на митнiй територiї України.

     Операцiї з пiдакцизними товарами, якi звiльняються вiд оподаткування наведено в пунктi 213.3 статтi 213 Податкового кодексу України.

     У разi обчислення акцизного податку iз застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є вартiсть товарiв (продукцiї), що ввозяться на митну територiю України, за встановленими iмпортером максимальними роздрiбними цiнами на товари (продукцiю), якi вiн iмпортує, з урахуванням податку на додану вартiсть та акцизного податку.

     При визначеннi бази оподаткування перерахунок iноземної валюти у валюту України здiйснюється за курсом валюти, визначеним вiдповiдно до статтi 391 Податкового кодексу України.

     Митна вартiсть товарiв, що ввозяться на митну територiю України, визначається вiдповiдно до Митного кодексу України.

     У разi обчислення податку iз застосуванням специфiчних ставок з пiдакцизних товарiв (продукцiї) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях вимiру ваги, об'єму, кiлькостi товару (продукцiї), об'єму цилiндрiв двигуна автомобiля або в iнших натуральних показниках.

     У разi обчислення податку iз застосуванням одночасно адвалорних та специфiчних ставок податку базою оподаткування є база, визначена вiдповiдно до пунктiв 214.1 та 214.4 статтi 214 Податкового кодексу України.

     Датою виникнення податкових зобов'язань у разi ввезення пiдакцизних товарiв (продукцiї) на митну територiю України є дата подання контролюючому органу митної декларацiї для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов'язання контролюючим органом у визначених законодавством випадках. Датою виникнення податкових зобов'язань у разi здiйснення переобладнання вантажного транспортного засобу, який вiдповiдає товарнiй позицiї 8704 згiдно з УКТ ЗЕД, у легковий автомобiль, який вiдповiдає товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, є дата видачi документа про вiдповiднiсть переобладнаного автомобiля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пiзнiше дати подання документiв до органу, що здiйснює державну реєстрацiю транспортних засобiв, для реєстрацiї або перереєстрацiї такого транспортного засобу.

     Слiд пам'ятати, що у разi ввезення в Україну пiдакцизних товарiв умовою пропуску через митний кордон є оформлення попередньої декларацiї зi сплатою при її оформленнi всiх належних платежiв (ввiзного мита, ПДВ, акцизного податку) (див. роздiл "Контроль доставки").

Постанова КМУ № 502 від 26.05.1997
Про встановлення мiнiмальної митної вартостi на деякi товари, що пiдлягають обкладенню акцизним збором
Постанова КМУ № 1245 від 05.10.1996
Про внесення змiн до деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України
Закон України ВР № 313/96-ВР від 11.07.1996
Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)
Закон України ВР № 178/96-ВР від 07.05.1996
Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої
Закон України ВР № 30/96-ВР від 06.03.1996
Про ставки акцизного збору на тютюновi вироби
Закон України ВР № 216/96-ВР від 24.05.1996
Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них
Декрет КМУ № 18-92 від 26.12.1992
Про акцизний збiр
Постанова КМУ № 66 від 27.01.1997
Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України
Лист ДМКУ № 11/6-6997 від 19.09.1996
Наказ ДМСУ (до 2012) № 68 від 14.02.1997
Про затвердження Iнструкцiї щодо порядку справляння ПДВ та акцизного збору у разi ввезення товарiв в Україну
Закон України ВР № 340/97-ВР від 12.06.1997
Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввiзного мита на деякі транспортні засоби та шини"
Закон України ВР № 339/97-ВР від 12.06.1997
Про внесення змiн до Закову України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої"
Постанова КМУ № 1172 від 28.10.1997
Про особливості контролю за відпуском спирту етилового для виробництва лікарських засобів
Закон України ВР № 767/97 від 23.12.1997
Про внесення змiн i доповнень до Закону України"Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари(продукцiю)"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-827 від 26.01.1998
Постанова КМУ № 1200 від 03.08.1998
Про ставки акцизного збору на деякi товари (продукцiю)
Закон України ВР № 121/98-ВР від 12.02.1998
Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2480 від 13.03.1998
Щодо умовного нарахування митних платежiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-537-ЕП від 23.03.1998
Щодо оформлення бензинiв моторних
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3689 від 15.04.1998
Щодо оподаткування операцiй з давальницькою сировиною
Указ ПУ № 453/98 від 11.05.1998
Про платників та порядок сплати акцизного збору
Указ ПУ № 653/98 від 18.06.1998
Про деякi питання, пов'язанi iз встановленням ставок акцизного збору i ввiзного мита
Указ ПУ № 680/98 від 24.06.1998
Про ставки акцизного збору на нафтопродукти
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1643-ЕП від 24.07.1998
До листа ДМСУ вiд 03.07.98 N 15/1-1435-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1667-ЕП від 28.07.1998
Щодо митного оформлення нафтопродуктiв
Постанова КМУ № 1552 від 29.09.1998
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1200
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2357-ЕП від 07.10.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-2339-ЕП від 15.10.1998
Про визнання недiйсним листа Держмитслужби вiд 24.07.98 N 15/1-1643-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1584 від 17.02.1998
До листiв Держмитслужби вiд 15.01.98 р. N 11/1-439 та вiд 26.01.98 р. N 11/3-841
Закон України ВР № 276-XIV від 20.11.1998
Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3202-ЕП від 29.12.1998
У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 07.10.98 N 15/1-2357-ЕП
Закон України ВР № 311-XIV від 11.12.1998
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо ставок акцизного збору i ввiзного мита та порядку сплати акцизного збору
Постанова КМУ № 938 від 12.08.1996
Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний податок
Закон України ВР № 432/95-ВР від 16.11.1995
Про деякi питання оподаткування пiдакцизних товарiв
Закон України ВР № 608/96-ВР від 17.12.1996
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв з питань оподаткування товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України
Закон України ВР № 329/95-ВР від 15.09.1995
Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби
Постанова КМУ № 275 від 27.02.1999
Про затвердження Порядку видачi та погашення податкових векселiв, що пiдтверджують зобов'язання iз сплати суми акцизного збору i видаються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi у разi отримання спирту етилового
Лист ДПАУ № 3013/7/16-2317 від 01.03.1999
Про акцизний збiр на нафтопродукти
Наказ ДПАУ № 217 від 20.04.1999
Про внесення доповнень до Положення про строки сплати акцизного збору i подання розрахунку акцизного збору
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12738 від 01.12.1998
Постанова КМУ № 890 від 25.05.1999
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 1999 р. N 323
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1728-ЕП від 09.06.1999
Указ ПУ № 688/99 від 22.06.1999
Про органiзацiю виробництва бензинiв моторних сумiшевих
Закон України ВР № 620-XIV від 05.05.1999
Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)"
Постанова КМУ № 396 від 27.12.1991
Про затвердження Положення про акцизний збiр
Закон України ВР № 969-XIV від 14.07.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України
Закон України ВР № 929-XIV від 14.07.1999
Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої"
Закон України ВР № 964-XIV від 15.07.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України
Постанова КМУ № 1484 від 16.08.1999
Про затвердження перелiку пiдприємств водного транспорту,якi звiльняються вiд оподаткування у 1999 у зв'язку з понесенням збиткiв вiд вiйськових дiй НАТО проти Республiки Югославiї
Розпорядження КМУ № 817-р від 14.08.1999

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.