Деятельность декларантов

ДIЯЛЬНIСТЬ ДЕКЛАРАНТIВ

     Митному контролю пiдлягають усi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi перемiщуються через митний кордон України. Митне оформлення розпочинається з моменту подання органу доходiв i зборiв декларантом або уповноваженою ним особою митної декларацiї або документа, який вiдповiдно до законодавства її замiнює, та документiв, необхiдних для митного оформлення, а в разi електронного декларування - з моменту отримання органом доходiв i зборiв вiд декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларацiї або електронного документа, який вiдповiдно до законодавства замiнює митну декларацiю.

     Декларант може здiйснювати декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення самостiйно або уповноважувати iнших осiб на здiйснення декларування вiд свого iменi.

     Декларантом является лицо, которое самостоятельно осуществляет декларирование или от имени которой осуществляется декларирование. Статтею 416 Митного кодексу України встановлено, що митний брокер - це пiдприємство, що надає послуги з декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi перемiщуються через митний кордон України.

     Декларування товарiв, що належать громадянам, може здiйснюватися цими громадянами або iншими громадянами, уповноваженими на це власниками зазначених товарiв нотарiально посвiдченими дорученнями.

     Вiдповiдно до статтi 249 Митного кодексу України декларанти або уповноваженi ними особи можуть бути присутнiми пiд час митного оформлення товарiв, якi пред'являються ними для такого оформлення.

     У разi застосування заходiв, передбачених статтями 338 i 339 Митного кодексу України, а також на вимогу органу доходiв i зборiв присутнiсть декларантiв або уповноважених ними осiб пiд час митного оформлення є обов'язковою.

     У разi самостiйного декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення декларантом передбачену Митним кодексом України вiдповiдальнiсть за вчинення порушення митних правил у повному обсязi несе декларант.

     Особа, уповноважена на декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiд iменi декларанта, має такi самi обов'язки, права i несе таку саму вiдповiдальнiсть, що й декларант.

     Декларант зобов'язаний:

     1) здiйснити декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до порядку, встановленого Митним кодексом України;

     2) на вимогу органу доходiв i зборiв пред'явити товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення для митного контролю i митного оформлення;

     3) надати органу доходiв i зборiв передбаченi законодавством документи i вiдомостi, необхiднi для виконання митних формальностей;

     4) у випадках, визначених Митним кодексом України та Податковим кодексом України, сплатити митнi платежi або забезпечити їх сплату вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України;

     5) у випадках, визначених Митним кодексом України та iншими законами України, сплатити iншi платежi, контроль за справлянням яких покладено на органи доходiв i зборiв.

     З метою провадження митної брокерської дiяльностi пiдприємства повиннi отримати Дозвiл, що надається Державною фiскальною службою України (ДФС) та Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби України (Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби) вiдповiдно до поданої заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi, за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04.08.2015 N 693. Порядок подання та розгляду заяв i надання дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi та контролю за нею затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04.08.2015 N 693. Пiдприємство, якому надано Дозвiл, включається до реєстру митних брокерiв. Митний брокер може розпочати декларування товарiв з моменту включення його до реєстру митних брокерiв.

      Митний брокер провадить митну брокерську дiяльнiсть у будь-якому органi доходiв i зборiв України. За вчинення правопорушень, пов'язаних з провадженням митної брокерської дiяльностi, митний брокер несе вiдповiдальнiсть, встановлену Митним кодексом України та iншими законами України. Взаємовiдносини митного брокера з особою, яку вiн представляє, визначаються вiдповiдним договором.

     Вiдповiдно до статтi 418 Митного кодексу України, агент з митного оформлення - це фiзична особа - резидент, що перебуває в трудових вiдносинах з митним брокером i безпосередньо виконує в iнтересах особи, яку представляє митний брокер, дiї, пов'язанi з пред'явленням органу доходiв i зборiв товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, а також документiв, потрiбних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення.

     Агент з митного оформлення має право виконувати свої функцiї з пред'явлення органу доходiв i зборiв товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, а також документiв, потрiбних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якому органi доходiв i зборiв України.

Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3052-ЕП від 14.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3052-ЕП від 14.12.1998
Постанова ВР № 85/97-ВР від 19.02.1997
Про тимчасовий порядок митного оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою, що надходять на митну територiю України вiд iноземних юридичних i фiзичних осiб
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-8166 від 31.07.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12040 від 17.12.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9142 від 09.12.1996
Щодо митного контролю за використанням майна, тимчасово ввезеного на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-90 від 09.01.1997
Щодо основи для нарахування ПДВ в разi встановлення мiнiмальної митної вартостi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1765 від 26.02.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-11558 від 04.12.1997
Постанова КМУ № 52 від 23.01.1997
Про порядок внесення обов'язкових платежів у разі імпорту окремих видів товарів
Лист ДМКУ № 11/6-6997 від 19.09.1996
Наказ ДМКУ № 172 від 11.01.1995
Про спрощення процедур митного оформлення при здiйсненнi зовнівньоекономічних операцій
Лист ДМКУ № 11/1-2199 від 23.05.1995
Щодо роз'яснень порядку митного оформлення за попереднiми, загальними ВМД та по супровiдним документам
Лист ДМКУ № 11/1-2199 від 23.05.1995
Щодо роз'яснень порядку митного оформлення за попереднiми, загальними ВМД та по супровiдним документам
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-2118 від 07.03.1997
Щодо ставок митних зборiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2466 від 20.03.1997
Стосовно митного оформлення гуманiтарної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2466 від 20.03.1997
Стосовно митного оформлення гуманiтарної допомоги
Наказ ДМСУ (до 2012) № 149/123 від 03.04.1997
Про затвердження тимчасового перелiку пунктiв на митному кордонi України,через якi здiйснюється ввезення i вивезення транзитних пiдакцизних товарiв залiзничним транспортом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 149/123 від 03.04.1997
Про затвердження тимчасового перелiку пунктiв на митному кордонi України,через якi здiйснюється ввезення i вивезення транзитних пiдакцизних товарiв залiзничним транспортом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-2943 від 04.04.1997
Про порядок митного оформлення товарiв, що iмпортуються в Україну суб'єктами ЗЕД,якi користуються податковими пiльгами
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3653 від 22.04.1997
Стосовно опису товарiв у 31 графi ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 68 від 14.02.1997
Про затвердження Iнструкцiї щодо порядку справляння ПДВ та акцизного збору у разi ввезення товарiв в Україну
Наказ ДМСУ (до 2012) № 210 від 16.05.1997
Про перехiд Державної митної служби України на новi коди митних установ
Наказ ДМСУ (до 2012) № 210 від 16.05.1997
Про перехiд Державної митної служби України на новi коди митних установ
Постанова КМУ № 382 від 22.04.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Постанова КМУ № 382 від 22.04.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Постанова КМУ № 382 від 22.04.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Постанова КМУ № 398 від 12.04.1997
Про ввесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938
Постанова КМУ № 398 від 12.04.1997
Про ввесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9321 від 13.12.1996
Щодо митного оформлення риби
Наказ ДМСУ (до 2012) № 113 від 19.03.1997
Про затвердження Iнструкцiї про органiзацiю митних органiв з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй
Наказ ДМСУ (до 2012) № 113 від 19.03.1997
Про затвердження Iнструкцiї про органiзацiю митних органiв з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-4785 від 26.05.1997
Стосовно декларування та митного оформлення гуманiтарної допомоги
Наказ ДМСУ (до 2012) № 189 від 25.04.1997
Про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв,що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5189 від 06.06.1997
Стосовно митного оформлення товарiв, що надходять по iмпорту до магазинiв безмитної торгiвлі
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5189 від 06.06.1997
Стосовно митного оформлення товарiв, що надходять по iмпорту до магазинiв безмитної торгiвлі
Лист ДМКУ № 05/1929 від 22.06.1995
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5651 від 17.06.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5650 від 17.06.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5650 від 17.06.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 238 від 29.05.1997
Про термiни зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах
Наказ ДМСУ (до 2012) № 283 від 22.06.1997
Про затвердження Тимчасового порядку митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та готової продукцiї
Постанова КМУ № 583 від 12.06.1997
Про внесення доповнення до переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пунктів на митному кордоні, через які здійснюється ввезення цих товарів
Постанова КМУ № 583 від 12.06.1997
Про внесення доповнення до переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пунктів на митному кордоні, через які здійснюється ввезення цих товарів
Постанова КМУ № 583 від 12.06.1997
Про внесення доповнення до переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пунктів на митному кордоні, через які здійснюється ввезення цих товарів
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5930 від 24.06.1997
Стосовно митного оформлення транспортних засобiв, якi ввозяться громадянами в Україну
Наказ ДМСУ (до 2012) № 339 від 22.07.1997
Стосовно експорту спирту етилового та лiкеро-горiльчаних виробiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 150 від 04.04.1997
Про затвердження Положення про порядок перемiщення товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 150 від 04.04.1997
Про затвердження Положення про порядок перемiщення товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 336 від 18.07.1997
Про затвердження Тимчасового положення про порядок вiдкриття,функцiонування та контролю за дiяльнiстю магазинiв безмитної торгiвлi

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.