Аккредитация

АКРЕДИТАЦIЯ

     Вiдповiдно до частини 3 статтi 265 Митного кодексу України, пiдприємства можуть бути декларантами, за умови перебування їх на облiку в органах доходiв i зборiв України.

     Статтею 455 Митного кодексу України визначено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, веде централiзований облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами. Порядок облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015 N 552.

     Взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, проводиться одноразово у вiдповiдному пiдроздiлi будь-якої митницi:
     1) за зверненням таких осiб, у тому числi засобами електронного зв'язку, до вiдповiдних пiдроздiлiв митниць;
     2) при першому здiйсненнi такими особами операцiй з товарами, контроль за якими вiдповiдно Митного кодексу України та iнших актiв законодавства України покладено на митницi ДФС.

     Облiковий номер особи є дiйсним на всiй митнiй територiї України. Такий самий облiковий номер не може бути присвоєно iншiй особi.

Наказ ДМКУ № 237 від 31.05.1996
Про затвердження порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-2548-ЕП від 27.10.1998
Щодо подвiйної акредитацiї суб'єктiв ЗЕД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 550 від 01.11.1997
Про передачу функцiй митного контролю та митного оформлення енергоносiїв Центральнiй спецiалiзованiй митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-4218 від 16.04.1999
Щодо постановки на облiк у митних органах постiйних представництв нерезидентiв
Наказ КРМ № 639 від 16.09.1997
Про тимчасовий порядок митного оформлення зовнiшньоекономiчних операцiй приватних пiдприємцiв
Наказ СРМ № 202 від 28.07.1997
Про введення в дiю "Iнструкцiї про порядок внесення змiн до облiкової картки суб'єкта ЗЕД"
Наказ СРМ № 322 від 29.09.1997
Про введення в дiю "Iнструкцiї про порядок анулювання облiкової картки у разi її втрати суб'єктом ЗЕД"
Наказ СРМ № 340 від 04.06.1999
Про введення в дiю "Iнструкцiї про порядок анулювання облiкової картки в пiдроздiлах Схiдної РМ у разi змiни юридичної адреси суб'єкта ЗЕД"
Наказ СРМ № 365 від 14.06.1999
Про акредитацiю в митницi пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору
Лист № 22/1-8363-ЕП від 03.10.2007
Щодо облiку суб'єктiв ЗЕД в Енергетичнiй регiональнiй митницi
Наказ ДнРМ № 225 від 16.04.2004
Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi
Наказ ДнРМ № 300 від 25.05.2004
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Днiпровської регiональної митницi вiд 15.03.2001 N 79
Наказ ПРМ № 406 від 04.10.2004
Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi
Наказ № 397 від 07.09.2005
Про затвердження Порядку роботи екзаменацiйної комiсiї та отримання квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування
Наказ № 640 від 05.12.2006
Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi
Наказ № 95 від 13.03.2000
Про затвердження Технологiчної схеми порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД
Наказ № 423 від 19.10.2006
Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Запорiзькiй митницi
Наказ № 491 від 22.11.2006
Про втрату чинностi наказу Запорiзької митницi вiд 19.10.2006 N 423
Наказ № 104 від 19.02.2007
Про скасування наказу Кiровоградської митницi вiд 28.03.2001 N 83 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в Кiровоградськiй митницi"
Наказ КРМ № 867 від 18.12.1997
Про затвердження технологiчної схеми митного контролю за вантажами пiдприємств, що мають подвiйну акредитацiю на КРМ та ЦСМ
Наказ ДМСУ (до 2012) № 667 від 20.10.1999
Про передання функцiй митного контролю та митного оформлення ядерного палива Центральнiй енергетичнiй митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 22/1-3211-ЕП від 19.11.1999
Наказ КРМ № 296 від 13.03.2000
Про скасування акредитації підприємств, які не пройшли переакредитацію, починаючи з 01.01.98р.
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-1471-ЕП від 26.04.2000
У доповнення до листа Держмитслужби України від 10.02.2000 N 15/3-400-ЕП
Наказ КРМ № 255 від 27.03.2000
Про переакредитацію підприємств з Київської спеціалізованої митниці у транзитні-вантажні відділи КРМ.
Наказ КРМ № 273 від 05.04.2000
Про переакредитацію представництв іноземних фірм, раніше акредитованих в Київській спеціалізованій митниці
Наказ КРМ № 399 від 31.05.2000
В доповнення до наказу КРМ від 05.04.2000р. N273 "Про переакредитацію представництв іноземних фірм, раніше акредитованих у КСМ"
Доручення КРМ № 75 від 29.06.2000
При змiнi назви фiрми
Інше від 19.07.2000
Наказ КРМ № 265 від 20.03.2002
Про затвердження Технологiчної схеми проведення облiку суб'єктiв ЗЕД, якi зареєстрованi у зонi дiяльностi КРМ, та анулювання облiкової картки суб'єкта ЗЕД
Наказ КРМ № 445 від 31.05.2002
Про внесення змiн та доповнень до наказу КРМ вiд 20.03.2002р. N 265
Наказ КРМ № 793 від 24.10.2002
Про внесення змiн та доповнень до наказу КРМ вiд 20.03.2002р. N 265
Наказ КРМ № 852 від 11.11.2002
Про внесення змiн до наказу КРМ вiд 24.10.2002 р. N 793
Наказ ДнРМ № 79 від 15.03.2001
Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi
Наказ КРМ № 163 від 19.02.2003
Про затвердження та введення в дiю Технологiчної схеми здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД, якi розташованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi
Наказ КРМ № 278 від 21.03.2003
Про облiк суб'єктiв ЗЕД у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi
Наказ ЧРМ № 155 від 21.02.2003
Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в ЧРМ
Наказ ЧРМ № 277 від 12.06.2001
Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в ЧРМ
Наказ КРМ № 748 від 15.07.2003
Про внесення змiн до наказiв КРМ вiд 19.02.2003р. N 163 та вiд 26.02.2003р. N 196
Наказ КРМ № 804 від 28.07.2003
Про внесення доповнень до наказу КРМ вiд 19.02.2003р. N 163
Рішення ВСУ від 17.04.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-41.16/8958-ЕП від 19.07.2004
Щодо формування облiкового номеру картки учасника ЗЕД
Наказ КРМ № 1182 від 09.12.2004
Про виключення з перелiку пiдприємств, якi не поновлювали данi в облiковiй картцi з 01.01.2000 р.
Наказ КРМ № 1184 від 09.12.2004
Про введення в дiю Технологiчної схеми здiйснення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi розташованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi
Висновок Мінюсту № 12/44 від 12.08.2005
Про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта
Наказ КРМ № 851 від 06.09.2005
Про виключення з перелiку пiдприємств, якi не поновлювали данi в облiковiй картцi з 01.01.2002 р.
Лист № 22/1-143-ЕП від 08.09.2005
В доповнення до листа вiд 05.09.2005 N 22/1-61-ЕП
Доручення КРМ № 159/1.1 від 28.10.2005
Доручення КРМ № 180/1.1 від 24.11.2005
Доручення КРМ № 184/1.1 від 28.11.2005

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.