МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

15.06.2015 N 552


Про затвердження Порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
08 липня 2015 р. за N 807/27252


     Вiдповiдно до статтi 455 Митного кодексу України та Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

     1. Затвердити Порядок облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, що додається.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 634 "Про встановлення порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 16 серпня 2012 року за N 1381/21693.

     3. Установити, що:

     особи, якi до набрання чинностi цим наказом були взятi на облiк як особи, якi здiйснюють операцiї з товарами, продовжують облiковуватись як особи, якi здiйснюють операцiї з товарами, i не пiдлягають повторнiй постановцi на такий облiк;

     дiйснi на дату набрання чинностi цим наказом картки облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, застосовуються як витяги iз реєстру осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, до внесення змiн до такого реєстру щодо вiдомостей, якi зазначенi у картцi облiку осiб чи отримання витягу iз реєстру.

     4. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     5. Цей наказ набирає чинностi через 30 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної фiскальної служби України, що забезпечує виконання завдань Державної фiскальної служби України з реалiзацiї державної полiтики у сферi державної митної справи.

Мiнiстр Н. Яресько
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної регуляторної служби України К. М. Ляпiна
Голова Державної фiскальної служби України Р. М. Насiров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
15 червня 2015 року N 552
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
08 липня 2015 р. за N 807/27252

ПОРЯДОК
облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок вiдповiдно до статтi 455 Митного кодексу України (далi - Кодекс) визначає вимоги щодо процедур облiку Державною фiскальною службою України та митницями ДФС осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, а саме:

     взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами;

     присвоєння облiкових номерiв особам, якi здiйснюють операцiї з товарами;

     внесення змiн до облiкових даних осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами;

     зняття з облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами;

     встановлення форм заяв та документiв з питань облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами.

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннях, наведених у Кодексi, Податковому кодексi України та iнших законах України з питань оподаткування.

     3. Облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, ведеться автоматизовано в реєстрi осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами (далi - Реєстр).

     Реєстр ведеться централiзовано ДФС у складi Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв ДФС (далi - ЄАIС), створеної вiдповiдно до Кодексу, а також у результатi взаємодiї Єдиного банку даних про платникiв податкiв - юридичних осiб (далi - Єдиний банк даних юридичних осiб) та Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв (далi - ДРФО).

     4. Процедури облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, ведуться в пiдроздiлах митниць ДФС, на якi вiдповiдно до затвердженої структури та функцiональних повноважень покладено ведення такого облiку (далi - вiдповiднi пiдроздiли митниць).

     Процедури облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, що проводяться автоматично засобами ЄАIС, проводяться вiдповiдним пiдроздiлом ДФС, на який вiдповiдно до затвердженої структури та функцiональних повноважень покладено ведення та супроводження ЄАIС.

     5. Обмiн iнформацiєю щодо взяття на облiк (внесення змiн до облiкових номерiв) осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, в електронному виглядi мiж ДФС та особами, якi здiйснюють операцiї з товарами, проводиться шляхом обмiну електронними документами.

     6. ДФС при використаннi електронного цифрового пiдпису (далi - ЕЦП) дотримується вимог Порядку застосування електронного цифрового пiдпису органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями державної форми власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 2004 року N 1452.

     7. Обробка даних щодо осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, здiйснюється iз дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Порядок взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами

     1. Взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, проводиться одноразово у вiдповiдному пiдроздiлi будь-якої митницi:

     1) за зверненням таких осiб, у тому числi засобами електронного зв'язку, до вiдповiдних пiдроздiлiв митниць;

     2) при першому здiйсненнi такими особами операцiй з товарами, контроль за якими вiдповiдно до Кодексу та iнших актiв законодавства України покладено на митницi ДФС.

     2. Особа, яка здiйснює операцiї з товарами (або її представник, повноваження якого пiдтвердженi довiренiстю або письмовим договором мiж ним та особою, яку вiн представляє), для взяття на облiк подає заяву про взяття на облiк особи, яка здiйснює операцiї з товарами, за формою N 1-ЗЕД, наведеною в додатку 1 до цього Порядку (далi - заява);

     Заява подається в паперовому виглядi безпосередньо до вiдповiдного пiдроздiлу митницi або засобами електронного зв'язку на адресу Iнформацiйного порталу ДФС, з використанням надiйних засобiв ЕЦП з посиленими сертифiкатами вiдкритих ключiв.

     Заяви, поданi засобами електронного зв'язку, опрацьовуються автоматично засобами ЄАIС.

     За бажанням особи, яка здiйснює операцiї з товарами, разом iз заявою в паперовому виглядi особа може подати її електронну копiю без застосування ЕЦП.

     3. Згiдно iз даними, зазначеними у заявi, вiдповiдний пiдроздiл митницi формує запит для отримання в електронному виглядi вiдомостей про особу з Єдиного банку даних юридичних осiб та/або ДРФО, у тому числi вiдомостей, що надiйшли до цих баз даних iз Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     4. У разi подання заяви засобами електронного зв'язку перевiрка ЕЦП та перевiрка вiдповiдностi даних, зазначених у заявi, вiдомостям з Єдиного банку даних юридичних осiб та/або ДРФО здiйснюються засобами програмного забезпечення ЄАIС.

     5. Вiдповiдний пiдроздiл митницi або ДФС повертає заяву на доопрацювання без включення даних про особу до Реєстру в таких випадках:

     заява подана або заповнена з порушенням вимог, встановлених пунктом 2 цього роздiлу;

     вiдомостi, зазначенi в заявi, не вiдповiдають даним ДРФО та/або Єдиного банку даних юридичних осiб.

     Повернення заяви на доопрацювання не обмежує можливостi повторного звернення особи, яка здiйснює операцiї з товарами, з метою взяття на облiк згiдно з цим Порядком.

     6. Вiдповiдний пiдроздiл митницi або ДФС вiдмовляє в реєстрацiї особи без включення даних про особу до Реєстру в таких випадках:

     особа, яка здiйснює операцiї з товарами, перебуває в процесi припинення, склала розподiльчий або лiквiдацiйний баланс, передавальний акт, якi затверджено в установленому законодавством порядку, та отримала довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi зi сплати податкiв, зборiв за формою N 22-ОПП або припинила пiдприємницьку дiяльнiсть (за даними Єдиного банку даних юридичних осiб або ДРФО, у тому числi Реєстру самозайнятих осiб);

     заяву про взяття на облiк подано особою, яка вже перебуває на облiку, або заяву про внесення змiн - особою, яка не перебуває на облiку;

     вiдомостi про уповноважену особу, стосовно якої вiдкликається право представляти iнтереси особи, яка здiйснює операцiї з товарами, не включено до Реєстру.

     7. У разi вiдсутностi пiдстав для повернення заяви на доопрацювання або вiдмови в реєстрацiї особи вiдповiдний пiдроздiл митницi в день отримання заяви вносить до Реєстру данi про особу iз заяви, а також данi, отриманi у взаємодiї з Єдиним банком даних юридичних осiб та/або ДРФО. Данi про особу, яка подала заяву засобами електронного зв'язку, вносяться до Реєстру автоматично.

     Взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, здiйснюється не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання заяви шляхом присвоєння таким особам облiкового номера. Дата формування облiкового номера є датою взяття на облiк.

     8. За результатами розгляду кожної отриманої заяви не пiзнiше наступного робочого дня пiсля її отримання вiдповiдний пiдроздiл митницi або ДФС iнформує особу про:

     взяття особи на облiк та повiдомляє її облiковий номер шляхом видачi або направлення поштою витягу з Реєстру осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами (далi - витяг). У разi подання заяви про взяття на облiк засобами електронного зв'язку витяг також направляється засобами електронного зв'язку;

     повернення заяви на доопрацювання з обов'язковим зазначенням причин, визначених пунктом 5 цього роздiлу;

     вiдмову у реєстрацiї особи з обов'язковим зазначенням причин, визначених пунктом 6 цього роздiлу.

III. Порядок формування та використання облiкового номера

     1. Облiковий номер, що присвоюється при взяттi на облiк особi, яка здiйснює операцiї з товарами, формується автоматизовано за такою структурою:

U A
1
 
2
                   
3

     2. У структурi облiкового номера елемент 1 мiстить лiтерний код країни (для України - UA).

     3. У полi елемента 2 структури облiкового номера зазначається:

     1) цифра "0" - для фiзичних осiб - пiдприємцiв, крiм осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта;

     2) цифра "1" - для юридичних осiб;

     3) цифра "2" - для уповноважених учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть;

     4) цифра "3" - для вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних компанiй, органiзацiй, у тому числi постiйних представництв нерезидентiв;

     5) цифра "4" - для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта;

     6) цифра "5" - для iноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi (далi - дипломатична мiсiя);

     7) цифра "6" - для iнвесторiв (операторiв) угод про розподiл продукцiї;

     8) цифра "7" - для виконавцiв (нерезидентiв) проектiв (програм) мiжнародної технiчної допомоги;

     9) цифра "8" - для iнших осiб.

     4. У полi елемента 3 структури облiкового номера зазначається:

     1) реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - для фiзичних осiб - пiдприємцiв, крiм осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта;

     2) цифри "00" та 8-значний код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб та вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних компанiй, органiзацiй;

     3) цифра "0" та 9-значний реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, наданий контролюючим органом при взяттi на облiк особи як платника податкiв;

     4) порядковий номер, що генерується автоматизованою системою ЄАIС:

     для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта;

     для дипломатичних мiсiй та виконавцiв (нерезидентiв) проектiв (програм) мiжнародної технiчної допомоги, якi не перебувають на облiку в контролюючих органах як платники податкiв.

     5. Облiковий номер особи є дiйсним на всiй митнiй територiї України. Такий самий облiковий номер не може бути присвоєно iншiй особi.

     6. Анульований облiковий номер особи, яка здiйснює операцiї з товарами, не може бути присвоєно iншiй особi, яка здiйснює операцiї з товарами.

IV. Порядок внесення змiн до облiкових даних осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами

     1. У разi виникнення змiн у даних про особу, яка здiйснює операцiї з товарами, така особа (або її представник) звертається до вiдповiдного пiдроздiлу будь-якої митницi iз заявою безпосередньо або засобами електронного зв'язку.

     Заява подається, приймається та опрацьовується в такому самому порядку, як i при взяттi на облiк особи, яка здiйснює операцiї з товарами.

     У разi подання заяви в паперовому виглядi особа може подати електронну копiю такої заяви без застосування ЕЦП.

     2. Змiни в Реєстрi щодо iнших даних особи, яка здiйснює операцiї з товарами, вносяться на основi даних iз Єдиного банку даних юридичних осiб та/або ДРФО, у тому числi Реєстру самозайнятих осiб, отриманих у результатi взаємодiї цих iнформацiйних систем, або на пiдставi заяви особи.

     3. На основi даних Єдиного банку даних юридичних осiб та ДРФО, у тому числi Реєстру самозайнятих осiб, до Реєстру вносяться вiдмiтки про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв записiв про:

     вiдсутнiсть юридичної особи за її мiсцезнаходженням або про вiдсутнiсть пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу;

     прийняття рiшення про припинення юридичної особи;

     порушення провадження у справi про банкрутство, визнання банкрутом та вiдкриття лiквiдацiйної процедури стосовно особи, яка здiйснює операцiї з товарами;

     державну реєстрацiю припинення юридичної особи або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.

     4. У разi наявностi змiн у даних про особу, яка здiйснює операцiї з товарами, облiковий номер особи не змiнюється, крiм випадкiв змiни коду за ЄДРПОУ чи для фiзичних осiб - пiдприємцiв - реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв у випадках, передбачених законодавством.

     5. У разi подання особою, яка здiйснює операцiї з товарами, заяви про змiну коду за ЄДРПОУ чи для фiзичних осiб - пiдприємцiв - реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв вiдповiдний пiдроздiл митницi не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття заяви вносить такi змiни до Реєстру та у день внесення таких змiн iнформує особу про змiну облiкового номера шляхом видачi або направлення поштою витягу. У разi подання особою заяви про внесення змiн до облiкового номера особи засобами електронного зв'язку витяг також направляється засобами електронного зв'язку.

V. Порядок зняття з облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами

     1. Зняття з облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами, проводиться вiдповiдним пiдроздiлом митницi за мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) особи шляхом внесення вiдповiдного запису до Реєстру та анулювання облiкового номера особи, яка здiйснює операцiї з товарами.

     2. Зняття з облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами, здiйснюється iз одночасним анулюванням облiкового номера в таких випадках:

     1) прийняття особою рiшення про припинення дiяльностi, пов'язаної зi здiйсненням операцiй з товарами;

     2) державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця чи державної реєстрацiї припинення юридичної особи;

     3) прийняття рiшення про припинення юридичної особи чи припинення дiяльностi iншої особи, яка здiйснює операцiї з товарами.

     3. У випадку, визначеному пiдпунктом 1 пункту 2 цього роздiлу, зняття з облiку здiйснюється за зверненням особи.

     У випадку, передбаченому пiдпунктами 2, 3 пункту 2 цього роздiлу, зняття з облiку здiйснюється за зверненням особи або за рiшенням митницi ДФС за мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) особи.

     4. Рiшення про зняття з облiку та анулювання облiкового номера особи, яка здiйснює операцiї з товарами, приймає керiвник (заступник керiвника) митницi ДФС за мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) особи.

     5. Про зняття з облiку та анулювання облiкового номера особи, яка здiйснює операцiї з товарами, вноситься запис до Реєстру iз зазначенням причини анулювання.

     6. Про факт зняття з облiку та анулювання облiкового номера особи, яка здiйснює операцiї з товарами, вiдповiдний пiдроздiл митницi письмово або засобами електронного зв'язку iнформує таку особу або її правонаступникiв у триденний строк.

     7. Документи, якi були пiдставою для взяття на облiк у митницi ДФС, та документи, на пiдставi яких здiйснювалося зняття з облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами, зберiгаються протягом трьох рокiв з дати зняття з облiку особи окремо вiд документiв осiб, якi перебувають на облiку в митницях ДФС.

VI. Порядок надання витягiв та оприлюднення вiдомостей з Реєстру

     1. З метою постiйного забезпечення органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних та фiзичних осiб iнформацiєю ДФС щоденно оприлюднює на власному офiцiйному веб-порталi:

     данi з Реєстру iз зазначенням найменування або прiзвища, iменi та по батьковi особи, яка здiйснює операцiї з товарами, дати взяття на облiк, облiкового номера особи;

     iнформацiю про осiб, якi знятi з облiку в митницях ДФС, iз зазначенням дати зняття з облiку та анулювання облiкового номера.

     2. За запитом особи, яка здiйснює операцiї з товарами, вiдповiдний пiдроздiл митницi надає протягом доби на безоплатнiй основi витяг. Запит подається особою до вiдповiдного пiдроздiлу будь-якої митницi в довiльнiй формi та обов'язково має бути пiдписаний цiєю особою або її представником iз зазначенням дати.

     У такому самому порядку надається витяг за запитом розпорядника майна, лiквiдатора або голови комiсiї з припинення особи, яка здiйснює операцiї з товарами.

     Витяг дiйсний до внесення змiн до Реєстру щодо вiдомостей, якi зазначенi в цьому витягу.

     3. Без звернення особи, яка здiйснює операцiї з товарами, вiдповiдний пiдроздiл митницi видає або направляє особi витяг у разi взяття на облiк або змiни облiкового номера згiдно з цим Порядком.

     4. Витяг з реєстру осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, за формою N 2-ЗЕД, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, формується за вiдповiдним критерiєм пошуку та мiстить вiдомостi з Реєстру, якi є актуальними на дату формування витягу.

     У формi витягу зазначаються:

     найменування або прiзвище, iм'я та по батьковi особи;

     облiковий номер особи, яка здiйснює операцiї з товарами;

     дата взяття на облiк особи;

     дата внесення останнiх змiн;

     найменування митницi ДФС, яка видала витяг.

     У разi зняття з облiку особи у витягу зазначаються дата та причина зняття з облiку особи.

     Витяг пiдписується посадовою особою вiдповiдного пiдроздiлу митницi та скрiплюється її особистою номерною печаткою. У разi формування витягу засобами ЄАIС застосовується ЕЦП Iнформацiйного порталу ДФС.

     5. За бажанням особи, яка здiйснює операцiї з товарами, витяг може бути направлений вiдповiдним пiдроздiлом митницi на електронну адресу особи.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами
(пункт 2 роздiлу II)
Форма N 1-ЗЕД

ЗАЯВА про взяття на облiк
особи, яка здiйснює операцiї з товарами

 
Юридична особа
 
Взяття на облiк
 
Фiзична особа - пiдприємець
 
Вiдокремленi пiдроздiли iноземних компанiй, органiзацiй
 
Внесення змiн
 
Iнвестор (оператор) за угодою про розподiл продукцiї
 
Iнша особа (вказати)  
(необхiдне позначити знаком "Ц" або "+")
1
Найменування (прiзвище, iм'я, по батьковi) особи, яка здiйснює операцiї з товарами
 
2
Податковий номер / серiя та номер паспорта* (необхiдне пiдкреслити)
                   
3
Вiдомостi про керiвника (фiзичнi особи - пiдприємцi не заповнюють)
(прiзвище, iм'я, по батьковi та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв / серiя та номер паспорта*)
                   
 
Телефони:
                   
                   
факс
 
4
Вiдомостi про уповноважених осiб**:
N
з/п
Прiзвище, iм'я, по батьковi уповноваженої особи Реєстрацiйний номер облiкової картки / серiя та номер паспорта* уповноваженої особи Телефон Вiдмiтка "надане право" / "вiдкликане право" представляти iнтереси особи, яка здiйснює операцiї з товарами
1        
2        
...        
5
До заяви додаються:
1.  
2.  
Iнформацiя, наведена в реєстрацiйнiй заявi та додатках до неї, є достовiрною.
    "___" ____________ 20___ року.
(П. I. Б.) (пiдпис) (дата)
М. П. (за наявностi)

____________
     * Серiя та номер паспорта зазначаються лише для фiзичних осiб - платникiв податкiв, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
     ** Кiлькiсть рядкiв у цьому роздiлi вiдповiдає кiлькостi уповноважених осiб, про яких надаються вiдомостi.

 

Додаток 2
до Порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами
(пункт 4 роздiлу VI)
Форма N 2-ЗЕД

ВИТЯГ
З РЕЄСТРУ ОСIБ, ЯКI ЗДIЙСНЮЮТЬ ОПЕРАЦIЇ З ТОВАРАМИ

Облiковий номер  
Найменування або прiзвище, iм'я та по батьковi особи
 
 
Мiсцезнаходження (мiсце проживання) особи  
 
Дата взяття на облiк особи "___" ____________ 20__ року.
Дата внесення останнiх змiн "___" ____________ 20__ року.
Найменування митницi, що видала
витяг  
 
Дата та причина зняття з облiку i анулювання облiкового номера "___" ____________ 20__ року.
 
(вказати або зазначити "перебуває на облiку").
Дата формування та видачi витягу "___" ____________ 20__ року.
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
М. П.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.