МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

15.06.2015 N 552


Про затвердження Порядку облiку осiб, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

(заголовок у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.04.2021р. N 242)
 
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
08 липня 2015 р. за N 807/27252

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29 квiтня 2021 року N 242

     Вiдповiдно до статтi 455 Митного кодексу України та Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

     1. Затвердити Порядок облiку осiб, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, що додається.

(пункт 1 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.04.2021р. N 242)

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 634 "Про встановлення порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 16 серпня 2012 року за N 1381/21693.

     3. Установити, що:

     особи, якi до набрання чинностi цим наказом були взятi на облiк як особи, якi здiйснюють операцiї з товарами, продовжують облiковуватись як особи, якi здiйснюють операцiї з товарами, i не пiдлягають повторнiй постановцi на такий облiк;

     дiйснi на дату набрання чинностi цим наказом картки облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, застосовуються як витяги iз реєстру осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, до внесення змiн до такого реєстру щодо вiдомостей, якi зазначенi у картцi облiку осiб чи отримання витягу iз реєстру;

     особи, якi були взятi на облiк як особи, якi здiйснюють операцiї з товарами, продовжують облiковуватись як особи, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, i не пiдлягають повторнiй постановцi на такий облiк;

(пункт 3 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.04.2021р. N 242)

     перебування на облiку в митних органах осiб-нерезидентiв вiдповiдно до частини першої статтi 455 Митного кодексу України є обов'язковим з 01 липня 2021 року.

(пункт 3 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.04.2021р. N 242)

     4. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     5. Цей наказ набирає чинностi через 30 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної фiскальної служби України, що забезпечує виконання завдань Державної фiскальної служби України з реалiзацiї державної полiтики у сферi державної митної справи.

Мiнiстр Н. Яресько
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної регуляторної служби України К. М. Ляпiна
Голова Державної фiскальної служби України Р. М. Насiров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
15 червня 2015 року N 552
(у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29 квiтня 2021 року N 242)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
08 липня 2015 р. за N 807/27252

ПОРЯДОК
облiку осiб, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок вiдповiдно до статтi 455 Митного кодексу України (далi - Кодекс) визначає процедури ведення Державною митною службою України та митницями централiзованого облiку осiб, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи (далi - облiк осiб), а саме:

     взяття на централiзований облiк;

     присвоєння облiкових номерiв;

     внесення змiн до облiкових даних;

     зняття з облiку;

     оприлюднення вiдомостей про облiк;

     встановлення форм заяв та документiв з питань облiку.

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннях, наведених у Кодексi, Податковому кодексi України, Цивiльному кодексi України, Законах України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", "Про електроннi довiрчi послуги", "Про електроннi документи та електронний документообiг".

     3. Облiку пiдлягають особи, визначенi частиною першою статтi 455 Кодексу.

     4. Облiк осiб ведеться автоматизовано у централiзованому реєстрi (далi - Реєстр) у складi Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв (далi - ЄАIС), а також за результатами взаємодiї з Єдиним банком даних про платникiв податкiв - юридичних осiб та Реєстром самозайнятих осiб, вiдповiдно до Порядку взаємодiї iнформацiйних систем Державної податкової служби України та Державної митної служби України щодо обмiну iнформацiєю, необхiдною для адмiнiстрування податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв, здiйснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10 червня 2020 року N 286, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26 червня 2020 року за N 593/34876.

     5. Процедури облiку осiб здiйснюються:

     у пiдроздiлах митниць, на якi вiдповiдно до затвердженої структури та функцiональних повноважень покладено ведення такого облiку (далi - вiдповiднi пiдроздiли митниць);

     у пунктах пропуску через державний кордон України посадовими особами митниць, на яких покладено здiйснення окремих процедур облiку осiб (далi - уповноважена посадова особа в пунктi пропуску);

     автоматично засобами iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи митних органiв.

     6. Взяття на облiк осiб здiйснюється одноразово, до або при першому здiйсненнi такими особами операцiй з товарами, контроль за якими вiдповiдно до Кодексу та iнших актiв законодавства України покладено на митнi органи, шляхом:

     1) особистого звернення особи (посадової особи пiдприємства або його уповноваженої особи (представника), що дiє на пiдставi договору або належно оформленого доручення, або агента з митного оформлення, що дiє за письмовим договором мiж митним брокером та особою) до вiдповiдного пiдроздiлу митницi або уповноваженої посадової особи в пунктi пропуску;

     2) направлення особою документiв у паперовiй формi поштовим зв'язком на адресу вiдповiдного пiдроздiлу митницi (на поштову адресу митницi);

     3) направлення особою електронних документiв засобами електронного зв'язку до ЄАIС;

     4) внесення особою облiкових даних на Єдиному державному iнформацiйному вебпорталi "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" (далi - вебпортал "Єдине вiкно").

     7. У разi здiйснення облiку осiб засобами iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи митних органiв вiдповiднiсть наданих електронних документiв та вiдомостей пiдтверджується квалiфiкованим електронним пiдписом.

     8. Формати та структура електронних документiв, iншi технiчнi специфiкацiї, необхiднi для здiйснення процедур облiку, визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням вiдповiдної iнформацiї на своєму офiцiйному вебпорталi.

     9. Для перевiрки заявлених особою вiдомостей можуть використовуватись данi, розмiщенi на офiцiйних вебпорталах органiв реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, торгових та/або комерцiйних реєстрiв, митних, податкових та статистичних органiв державної влади, iнших компетентних органiв держави, резидентом якої є особа, яка бажає стати на облiк, офiцiйних вебпорталах мiждержавних економiчних та/або митних союзiв, а також на власних вебпорталах такої особи.

     10. Обробка даних щодо осiб здiйснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Порядок взяття на облiк резидентiв

     1. Для взяття на облiк подається заява про взяття на облiк осiб-резидентiв, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку (далi - заява).

     2. Заява у паперовiй формi подається до вiдповiдного пiдроздiлу митницi, який здiйснює її реєстрацiю та окремий облiк.

     Якщо заява надiйшла поштовим зв'язком, вона передається пiдроздiлом митницi, який забезпечує органiзацiю документообiгу, до вiдповiдного пiдроздiлу для реєстрацiї та облiку, в тому самому порядку, як для заяв, особисто поданих особою до вiдповiдного пiдроздiлу.

     3. Заява у формi електронного документа направляється засобами електронного зв'язку на визначену Держмитслужбою адресу iз накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису керiвника юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця.

     4. Заява у формi внесення вiдомостей на вебпорталi вноситься шляхом авторизацiї керiвника юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця в "Особистому кабiнетi" вебпорталу "Єдине вiкно", з пiдтвердженням внесених вiдомостей за допомогою квалiфiкованого електронного пiдпису.

     5. Згiдно з даними, зазначеними у заявi, вiдповiдний пiдроздiл митницi формує запит для отримання в електроннiй формi вiдомостей про особу з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

     Перевiрка квалiфiкованого електронного пiдпису та вiдповiдностi даних, зазначених у заявах, що надiйшли в електроннiй формi, здiйснюються засобами програмного забезпечення ЄАIС автоматично.

     6. Заява розглядається вiдповiдним пiдроздiлом митницi не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання вiдповiдi на запит вiдомостей про особу.

     7. Заява повертається на доопрацювання без включення даних про особу до Реєстру в таких випадках:

     заява подана або заповнена з порушенням вимог, встановлених пунктом 1 цього роздiлу, у тому числi має помарки, виправлення i неможливо вiзуально отримати iнформацiю з неї;

     до заяви внесено невiрнi або недостовiрнi данi;

     вiдомостi, зазначенi в заявi, не вiдповiдають даним Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     заяву подано митним брокером, якого не включено до Реєстру або виключено з нього, або в реєстрi митних брокерiв iнформацiя про його дозвiл вiдсутня, анульована чи дiя його дозволу зупинена.

     Повернення заяви на доопрацювання не обмежує можливостi повторного звернення особи з метою взяття на облiк згiдно з цим Порядком.

     8. Вiдмова в облiку особи без включення даних про особу до Реєстру здiйснюється виключно у таких випадках:

     заяву про взяття на облiк подано особою, яка вже перебуває на облiку та включена до Реєстру, або заяву про внесення змiн подано особою, яка не перебуває на облiку;

     у разi наявностi iнформацiї про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про державну реєстрацiю припинення юридичної особи або державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.

     9. У разi вiдсутностi пiдстав для повернення заяви на доопрацювання або вiдмови в облiку особи вiдповiдний пiдроздiл митницi вносить до Реєстру данi про особу iз заяви, а також данi, отриманi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, якi пiдтверджуються посадовою особою вiдповiдного пiдроздiлу митницi.

     Данi про особу, яка надала заяву в електроннiй формi, вносяться до Реєстру автоматично засобами програмного забезпечення ЄАIС.

     10. Особi присвоюється облiковий номер, який формується автоматично в Реєстрi засобами програмного забезпечення ЄАIС, пiсля внесення всiх необхiдних даних.

     Дата формування облiкового номера є датою взяття на облiк.

     11. За результатами розгляду заяви особа iнформується про:

     взяття особи на облiк шляхом видачi або направлення поштою повiдомлення про взяття на облiк особи-резидента, яка пiд час провадження своєї дiяльностi є учасником вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку (далi - повiдомлення);

     повернення заяви на доопрацювання з обов'язковим зазначенням причин, визначених пунктом 7 цього роздiлу;

     вiдмову в облiку особи з обов'язковим зазначенням причин, визначених пунктом 8 цього роздiлу.

     У разi розгляду заяв, що надiйшли в електроннiй формi, зазначенi вище результати розгляду заяв формуються засобами програмного забезпечення ЄАIС автоматично. Повiдомлення надсилається на електронну поштову адресу особи, яка зазначена в заявi.

     12. У разi звернення особи, яка ранiше перебувала на облiку i була виключена з Реєстру з анулюванням облiкового номера, повторний облiк здiйснюється у загальному порядку зi створенням нового запису в Реєстрi.

III. Порядок взяття на облiк нерезидентiв

     1. Облiк нерезидентiв здiйснюється в порядку, передбаченому для резидентiв, з особливостями, наведеними у цьому роздiлi.

     2. Для взяття на облiк подається заява про взяття на облiк осiб-нерезидентiв, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку (далi - заява нерезидента).

     3. Заява може бути подана:

     уповноваженiй посадовiй особi в пунктi пропуску при першому здiйсненнi такими особами операцiй з товарами, контроль за якими вiдповiдно до Кодексу та iнших актiв законодавства України покладено на митнi органи;

     до вiдповiдного пiдроздiлу митницi.

     4. Заява нерезидента заповнюється українською мовою, офiцiйною мовою митних союзiв, членом яких є Україна, або iншою iноземною мовою мiжнародного спiлкування.

     5. До заяви нерезидента додається витяг або аналогiчний документ, виданий органом реєстрацiї або органом, що здiйснює введення реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, або iншим компетентним органом держави, резидентом якої є особа нерезидент, про державну реєстрацiю особи та присвоєння йому iдентифiкацiйного або реєстрацiйного номера (далi - iдентифiкацiйний номер нерезидента), iз зазначенням дати здiйснення такої реєстрацiї.

     6. У разi подання заяви нерезидента у формi електронного документа або у формi внесення вiдомостей на вебпорталi "Єдине вiкно" до заяви нерезидента додаються сканованi копiї документiв, зазначених у пунктi 5 цього роздiлу.

     7. Заява нерезидента розглядається уповноваженою посадовою особою в пунктi пропуску або вiдповiдним пiдроздiлом митницi невiдкладно, а за неможливостi - у строк не бiльше однiєї години пiсля її отримання.

     У разi подання заяви нерезидента в електроннiй формi термiн обраховується з моменту реєстрацiї електронного документа засобами програмного забезпечення ЄАIС або завершення формування електронного документа на вебпорталi "Єдине вiкно".

     8. У разi подання заяви в паперовiй формi уповноважена посадова особа в пунктi пропуску або посадова особа вiдповiдного пiдроздiлу митницi вносить данi iз заяви до ЄАIС, де здiйснюється її попередня перевiрка за допомогою програмних засобiв.

     Сканованi копiї документiв, зазначених у пунктi 5 цього роздiлу, передаються до ЄАIС не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання заяви.

     9. За результатами перевiрки засобами програмного забезпечення ЄАIС автоматично формуються результати попереднього розгляду заяви:

     1) особi присвоюється тимчасовий облiковий номер з наданням повiдомлення особi-нерезиденту, яка пiд час провадження своєї дiяльностi є учасником вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку;

     2) особi вiдмовляється у проведеннi облiку, оскiльки заяву про взяття на облiк подано особою, яка вже перебуває на облiку та включена до Реєстру.

     10. Пiсля присвоєння тимчасового облiкового номера вiдповiдний пiдроздiл митницi протягом п'яти робочих днiв здiйснює перевiрку та приймає рiшення щодо взяття особи на облiк або вiдмови в облiку особи.

     Пiд час перевiрки дiя тимчасового облiкового номера не припиняється.

     11. За результатами перевiрки заяви особа iнформується шляхом направлення на зазначену в заявi електронну адресу:

     повiдомлення особi-нерезиденту, яка пiд час провадження своєї дiяльностi є учасником вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку. Дата присвоєння тимчасового облiкового номера є датою взяття на облiк;

     про припинення дiї тимчасового облiкового номера в зв'язку з тим, що особа вже перебуває на облiку та включена до Реєстру;

     про припинення дiї тимчасового облiкового номера та вiдмову в облiку особи у зв'язку з отриманням iнформацiї про вiдсутнiсть у такої особи можливостi здiйснювати правочини (зокрема, припинення юридичної особи, розпуск громадського об'єднання, припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою).

IV. Порядок формування облiкового номера

     1. Облiковий номер, що присвоюється при взяттi на облiк особi (крiм осiб-нерезидентiв), формується за такою структурою: 3

U A
1
 
2
                   
3

     2. У структурi облiкового номера елемент 1 мiстить лiтерний код АЛЬФА-2 (ДСТУ ISO 3166-1:2009) України.

     3. У полi елемента 2 структури облiкового номера зазначається:

     1) цифра "0" - для фiзичних осiб - пiдприємцiв, крiм осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв;

     2) цифра "1" - для юридичних осiб;

     3) цифра "2" - для уповноважених осiб договорiв про спiльну дiяльнiсть на територiї України без створення юридичної особи;

     4) цифра "3" - для вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних компанiй, органiзацiй, у тому числi постiйних представництв нерезидентiв;

     5) цифра "4" - для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю (за наявностi) та номером паспорта;

     6) цифра "5" - для iноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi (далi - дипломатичнi мiсiї);

     7) цифра "6" - для iнвесторiв (операторiв) угод про розподiл продукцiї;

     8) цифра "7" - для виконавцiв (нерезидентiв) проєктiв (програм) мiжнародної технiчної допомоги, якi не перебувають на облiку в контролюючих органах як платники податкiв;

     9) цифра "8" - для iнших осiб.

     4. У полi елемента 3 структури облiкового номера зазначається:

     1) реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи, крiм осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв;

     2) код згiдно з Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (далi - ЄДРПОУ) для осiб, якi включаються до такого реєстру (юридичнi особи та вiдокремленi пiдроздiли юридичних осiб - резидентiв та нерезидентiв);

     3) реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючим органом особам, визначеним пунктом 2.4 Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22 квiтня 2014 року N 462);

     4) порядковий номер, що автоматично генерується засобами програмного забезпечення ЄАIС:

     для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю (за наявностi) та номером паспорта;

     для дипломатичних мiсiй та виконавцiв (нерезидентiв) проєктiв (програм) мiжнародної технiчної допомоги, якi не перебувають на облiку в контролюючих органах як платники податкiв.

     5. Облiковий номер, що присвоюється при взяттi на облiк особi-нерезиденту, формується за такою структурою:

U A
1
   
2
               
3

     6. У структурi облiкового номера елемент 1 мiстить лiтерний код АЛЬФА-2 (ДСТУ ISO 3166-1:2009) України.

     7. Елемент 2 структури облiкового номера мiстить лiтерний код АЛЬФА-2 (ДСТУ ISO 3166-1:2009) країни державної реєстрацiї особи-нерезидента.

     8. У полi елемента 3 структури облiкового номера зазначається восьмизначний номер, що автоматично генерується засобами програмного забезпечення ЄАIС.

V. Порядок внесення змiн до облiкових даних осiб

     1. У разi внесення змiн до облiкових даних про особу такi змiни вносяться шляхом:

     1) подання заяви, якщо змiни стосуються облiкових даних, наведених у нiй;

     2) автоматично за допомогою засобiв програмного забезпечення ЄАIС шляхом оновлення записiв Реєстру на пiдставi iнформацiї, що надходить у порядку iнформацiйної взаємодiї, вiдповiдно до пункту 4 роздiлу I цього Порядку.

     2. Заява подається, приймається та опрацьовується в такому самому порядку, як i при взяттi на облiк особи.

VI. Порядок зняття з облiку осiб

     1. Зняття з облiку особи проводиться шляхом внесення вiдповiдного запису до Реєстру та припинення дiї облiкового номера особи.

     2. Зняття з облiку особи здiйснюється у таких випадках:

     1) автоматично засобами програмного забезпечення ЄАIС у разi отримання iнформацiї про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про державну реєстрацiю припинення юридичної особи або державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     2) отримання митними органами України вiд митних та iнших уповноважених органiв iноземних держав, а також iз даних, розмiщених на офiцiйних вебпорталах органiв реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, торгових та/або комерцiйних реєстрiв, митних, податкових та статистичних органiв державної влади, iнших компетентних органiв держави, резидентом якої є особа нерезидент, офiцiйних вебпорталах мiждержавних економiчних та/або митних союзiв, iнформацiї про вiдсутнiсть можливостi в особи-нерезидента здiйснювати правочини (зокрема, припинення юридичної особи, розпуск громадського об'єднання, припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою).

     3. При встановленнi митним органом факту подвiйного перебування особи на облiку анулюванню пiдлягають всi облiковi номери особи, крiм присвоєного при першому зверненнi, без зняття цiєї особи з облiку.

     4. Про зняття з облiку та припинення дiї облiкового номера вноситься запис до Реєстру iз зазначенням причини.

     Дата внесення запису до Реєстру є датою зняття з облiку та припинення дiї облiкового номера особи.

VII. Порядок оприлюднення вiдомостей з Реєстру

     1. З метою постiйного забезпечення органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних та фiзичних осiб iнформацiєю Держмитслужба через офiцiйний вебпортал та вебпортал "Єдине вiкно" надає вiдкритий безоплатний доступ до таких даних Реєстру:

     найменування особи (прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) - для фiзичної особи);

     облiковий номер;

     дата взяття на облiк;

     дата зняття з облiку.

     2. Зазначенi у пунктi 1 цього роздiлу вiдомостi як набiр даних пiдлягають щомiсячному оприлюдненню у формi вiдкритих даних на офiцiйному вебпорталi Держмитслужби.

     3. Оприлюднена iнформацiя є офiцiйним пiдтвердженням факту перебування або неперебування особи на централiзованому облiку в Держмитслужбi, або зняття його з такого облiку на дату отримання вiдкритих даних з Реєстру або на дату формування набору даних, що пiдлягають оприлюдненню у формi вiдкритих даних, i не потребує окремого та/або додаткового засвiдчення.

Директор Департаменту митної полiтики Олександр МОСКАЛЕНКО

 

Додаток 1
до Порядку облiку осiб, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи
(пункт 1 роздiлу II)

ЗАЯВА
про взяття на облiк особи-резидента, яка пiд час провадження своєї дiяльностi є учасником вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

 
Взяття на облiк
 
Внесення змiн

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(необхiдне позначити знаком "V" або "+")

 
Юридична особа
 
Фiзична особа - пiдприємець
 
Уповноважений учасник договору про спiльну дiяльнiсть
 
Вiдокремлений пiдроздiл iноземних компанiй, органiзацiй
 
Оператор угоди про розподiл продукцiї
 
Виконавець проєкту (програм) мiжнародної технiчної допомоги
 
Iнша особа (зазначити):
 
Дипломатична мiсiя
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(необхiдне позначити знаком "V" або "+")

1
Найменування (прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi)) особи
 
2
Iдентифiкацiйний код Серiя (за наявностi) та номер паспорта*
(необхiдне пiдкреслити або обвести)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Вiдомостi про керiвника (фiзичнi особи - пiдприємцi не заповнюють)
(прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв / серiя (за наявностi) та номер паспорта*)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(за наявностi зазначається РНОКПП)
4
Номер EORI** (заповнюється за наявностi)
   
                             
5
Контактнi данi особи (заповнюється за бажанням)
Телефон:  
Факс:  
Електронна пошта***:  
6
Вiдомостi про уповноважених осiб (представникiв)****:
N з/п Прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) уповноваженої особи Реєстрацiйний номер облiкової картки / серiя (за наявностi) та номер паспорта* Телефон Вiдмiтка "надане право" / "вiдкликане право" представляти iнтереси
1        
2        
...        

Менi вiдомо, що вiдповiдно до частини другої статтi 11 Митного кодексу України обробка персональних даних осiб, вiдомостi про яких отриманi митними органами, здiйснюється без згоди таких осiб.

Менi вiдомо, що облiковий номер, назва та адреса особи, яка пiд час провадження своєї дiяльностi є учасником вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, будуть оприлюдненi у порядку, передбаченому статтею 101 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

Iнформацiя, наведена в реєстрацiйнiй заявi, є достовiрною.

     
(посада) (пiдпис) (власне iм'я, прiзвище)
М. П.
(за наявностi)
___ ____________ 20___ року
(дата)

Заява подана (необхiдне позначити знаком "V" або "+"):

 
Посадовою особою особи
 
Надiслано поштою
 
Представником за довiренiстю
 
(власне iм'я, прiзвище представника та його пiдпис)
 
(дата та номер довiреностi)
 
Агентом з митного оформлення
 
(власне iм'я, прiзвище агента та його пiдпис)
 
(дата та номер договору)
                   
 
(код ЄДРПОУ / ДРФО) (назва митного брокера)
Дозвiл вiд ___ ____________ 20___ року серiя
   
N
           

____________
     * Серiя (за наявностi) та номер паспорта зазначаються лише для фiзичних осiб - платникiв податкiв, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.

     ** EORI (Economic Operators Registrations and Identifications number) - номер реєстрацiї i iдентифiкацiї економiчних операторiв, присвоєний компетентним органом держави - члена ЄС.

     *** Обов'язково зазначається при наданнi електронних документiв та вiдомостей.

     **** Кiлькiсть рядкiв у цьому роздiлi вiдповiдає кiлькостi уповноважених осiб, про яких надаються вiдомостi.

 

Додаток 2
до Порядку облiку осiб, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи
(пункт 11 роздiлу II)

ПОВIДОМЛЕННЯ
про взяття на облiк особи-резидента, яка пiд час провадження своєї дiяльностi є учасником вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

1
Найменування (прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi)) особи
 

___ ____________ 20___ року взято на централiзований облiк у Державнiй митнiй службi України з присвоєнням облiкового номера:

U A
 
2
Митнi формальностi з облiку здiйснено:

(посадова особа вiдповiдного пiдроздiлу та назва митницi або запис: "засобами iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи митних органiв")

 

Вiдповiдно до частини п'ятої статтi 455 Митного кодексу України облiковий номер особи є дiйсним на всiй митнiй територiї України.

___ ____________ 20__ року
(дата)

 

Додаток 3
до Порядку облiку осiб, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи
(пункт 2 роздiлу III)

ЗАЯВА
про взяття на облiк особи-нерезидента, яка пiд час провадження своєї дiяльностi є учасником вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

 
(митниця, куди подається заява)
 
Взяття на облiк
 
Внесення змiн

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(необхiдне позначити знаком "V" або "+")

1
Найменування особи
 
2
Нацiональний iдентифiкацiйний код та орган, що його присвоїв
     
(код країни) (нацiональний реєстрацiйний або iдентифiкацiйний код)
 
(орган реєстрацiї)
   
-
   
-
       
__________________________________________
(дата реєстрацiї у форматi "ДД-ММ-РРРР")
3
Вiдомостi про керiвника
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi))
4
Номер EORI* (заповнюється за наявностi)
   
                             
5
Контактнi данi особи (обов'язково має бути зазначена електронна пошта)
Телефон:  
Факс:  
Поштова адреса:  
Електронна пошта**:  

Я попереджений, що вiдповiдно до частини другої статтi 455 Митного кодексу України взяття на облiк осiб здiйснюється одноразово.

Менi вiдомо, що вiдповiдно до частини другої статтi 11 Митного кодексу України обробка персональних даних осiб, вiдомостi про яких отриманi митними органами, здiйснюється без згоди таких осiб.

Менi вiдомо, що облiковий номер, назва та адреса особи, яка пiд час провадження своєї дiяльностi є учасником вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, буде оприлюднено у порядку, передбаченому статтею 101 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

Iнформацiя, наведена в реєстрацiйнiй заявi, є достовiрною.

     
(Посада) (Пiдпис) (власне iм'я, прiзвище)
М. П.
(за наявностi)
___ ____________ 20___ року
(дата)

Заява подана (необхiдне позначити знаком "V" або "+"):

 
Посадовою особою особи
 
Надiслано поштою
 
Представником за довiренiстю
 
(власне iм'я, прiзвище представника та його пiдпис)
 
(дата та номер довiреностi)
 
Агентом з митного оформлення
 
(власне iм'я, прiзвище агента та його пiдпис)
 
(дата та номер договору)
                   
 
(код ЄДРПОУ / ДРФО) (назва митного брокера)
Дозвiл вiд ___ ____________ 20___ року серiя
   
N
           

____________
     * EORI (Economic Operators Registrations and Identifications number) - номер реєстрацiї i iдентифiкацiї економiчних операторiв, присвоєний компетентним органом держави - члена ЄС.

     ** Обов'язково зазначається для здiйснення облiку.

 

Додаток 4
до Порядку облiку осiб, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи
(пункт 9 роздiлу III)

ПОВIДОМЛЕННЯ
особi-нерезиденту, яка пiд час провадження своєї дiяльностi є учасником вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

 
про присвоєння тимчасового облiкового номера
 
про взяття на облiк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
Найменування особи
 
Дата облiку у форматi "ДД-ММ-РРРР":
   
-
   
-
       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
присвоєно тимчасовий облiковий номер:

Повiдомляємо, що рiшення про взяття на облiк та присвоєння облiкового номера буде прийнято протягом п'яти робочих днiв.

 
взято на облiк з присвоєнням облiкового номера:

Вiдповiдно до частини п'ятої статтi 455 Митного кодексу України облiковий номер особи є дiйсним на всiй митнiй територiї України.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U A
     
2
Митнi формальностi з облiку здiйснено:

(посадова особа вiдповiдного пiдроздiлу та назва митницi або запис: "засобами iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи митних органiв")

 
___ ____________ 20__ року
(дата)
 
(Порядок у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.04.2021р. N 242)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.