Оформление в таможенные режимы

ОФОРМЛЕННЯ В МИТНI РЕЖИМИ

     Митний режим (див. пункт 25 статтi 4 Митного кодексу України) - комплекс взаємопов'язаних правових норм, що вiдповiдно до заявленої мети перемiщення товарiв через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарiв, їх правовий статус, умови оподаткування i обумовлюють їх використання пiсля митного оформлення.

     Статтею 70 Митного кодексу України передбачено застосування на митнiй територiї України таких видiв митних режимiв:

     1) iмпорт (випуск для вiльного обiгу);

     2) реiмпорт;

     3) експорт (остаточне вивезення);

     4) реекспорт;

     5) транзит;

     6) тимчасове ввезення;

     6) тимчасове вивезення;

     7) митний склад;

     8) вiльна митна зона;

     9) безмитна торгiвля;

     10) переробка на митнiй територiї;

     11) переробка за межами митної територiї;

     12) знищення або руйнування;

     13) вiдмова на користь держави.

     Декларант має право обрати митний режим, у який вiн бажає помiстити товари, з дотриманням умов такого режиму та у порядку, що визначенi Митним кодексом України (див. статтю 71 Митного кодексу України).

     Митний режим, у який помiщено товари, може бути змiнено на iнший, обраний декларантом вiдповiдно до частини першої статтi 71 Митного кодексу України, за умови дотримання заходiв тарифного та нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, встановлених вiдповiдно до закону для товарiв, що помiщуються у такий iнший митний режим.

     Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 631.

Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3052-ЕП від 14.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9142 від 09.12.1996
Щодо митного контролю за використанням майна, тимчасово ввезеного на митну територiю України
Постанова КМУ № 382 від 22.04.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9321 від 13.12.1996
Щодо митного оформлення риби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5189 від 06.06.1997
Стосовно митного оформлення товарiв, що надходять по iмпорту до магазинiв безмитної торгiвлі
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5189 від 06.06.1997
Стосовно митного оформлення товарiв, що надходять по iмпорту до магазинiв безмитної торгiвлі
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5650 від 17.06.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5650 від 17.06.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 238 від 29.05.1997
Про термiни зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах
Наказ ДМСУ (до 2012) № 283 від 22.06.1997
Про затвердження Тимчасового порядку митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та готової продукцiї
Постанова КМУ № 583 від 12.06.1997
Про внесення доповнення до переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пунктів на митному кордоні, через які здійснюється ввезення цих товарів
Наказ ДМСУ (до 2012) № 336 від 18.07.1997
Про затвердження Тимчасового положення про порядок вiдкриття,функцiонування та контролю за дiяльнiстю магазинiв безмитної торгiвлi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-7817 від 18.08.1997
Щодо порядку пересилання iнформацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 392 від 27.08.1997
Щодо перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв за станом на 19.12.96р.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 409 від 08.09.1997
Про внесення змiн та доповнень до наказу ДМСУ вiд 27.08.97р. N 392
Постанова КМУ № 1011 від 12.09.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996р. N 484
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-9461 від 06.10.1997
Щодо митного оформлення операцiй з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10101 від 24.10.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10222 від 28.10.1997
Щодо митного оформлення у вiльне використання партiї товарiв, деякi з яких пiдлягають сертифiкацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10222 від 28.10.1997
Щодо митного оформлення у вiльне використання партiї товарiв, деякi з яких пiдлягають сертифiкацiї
Постанова КМУ № 1211 від 04.11.1997
Про затвердження Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Постанова КМУ № 1236 від 06.11.1997
Про затвердження Порядку переробки винограду, плодiв та ягiд на виноматерiали на давальницьких умовах
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10898 від 17.11.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10941 від 18.11.1997
Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв у груднi 1997р.
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-315 від 13.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1162 від 04.02.1998
Постанова КМУ № 341 від 31.05.1994
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України
Постанова КМУ № 1216 від 04.11.1997
Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова КМУ № 1016 від 12.09.1997
Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням вiдходiв i їх утилiзацiєю/видаленням
Постанова КМУ № 308 від 17.03.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р.N 882
Постанова КМУ № 418 від 02.04.1998
Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова КМУ № 353 від 23.03.1998
Про тимчасове обмеження вивезення шкiряної сировини, яка використовується в операцiях з давальницькою сировиною
Постанова КМУ № 427 від 02.04.1998
Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3689 від 15.04.1998
Щодо оподаткування операцiй з давальницькою сировиною
Постанова КМУ № 590 від 30.04.1998
Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва яхт та суден парусних
Постанова КМУ № 1123 від 18.07.1998
Про встановлення термiнiв здiйснення операцiй з хутровою давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1023 від 19.05.1998
Щодо окремих листiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1166-ЕП від 03.06.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/937 від 25.05.1998
Про ввезення в Україну для постiйного користування механiчних транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1374-ЕП від 26.06.1998
Щодо митного оформлення зерна
Наказ ДМСУ (до 2012) № 351 від 18.06.1998
Щодо здiйснення контролю за транзитом окремих видiв товарiв
Постанова КМУ № 931 від 19.06.1998
Про перемiщення через митний кордон сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться для переробки
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1390-ЕП від 30.06.1998
Щодо митного оформлення ввезення давальницької сировини або готової продукцiї,виготовленої з неї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 342 від 11.06.1998
Про затвердження Порядку внесення грошової застави при експортi спирту етилового та алкогольних напоїв
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-1501-ЕП від 09.07.1998
Щодо призупинення дiї деяких нормативних актiв Держмитслужби України
Постанова КМУ № 984 від 30.06.1998
Положення про порядок продажу товарiв безмитними магазинами
Указ ПУ № 755/98 від 08.07.1998
Про заходи щодо врегулювання вивезення з України насiння соняшнику
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7487 від 14.07.1998
Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-7544 від 15.07.1998
Щодо iнструктивного листа МЗЕЗторгу стосовно оформлення нової форми разової (iндивiдуальної) лiцензiї
Постанова КМУ № 1049 від 10.07.1998
Про тимчасове обмеження вивезення брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв, якi використовуються в операцiях з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.