МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012 N 631


Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
10 серпня 2012 р. за N 1360/21672

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 28 березня 2016 року N 395,
вiд 9 червня 2020 року N 281

     Вiдповiдно до частини другої статтi 246 Митного кодексу України вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI, пiдпункту 64 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, наказую:

     1. Затвердити Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Державної митної служби України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) разом з Департаментом органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики Державної митної служби України (Юрченко К. Г.) протягом 45 днiв з дня набрання чинностi цим наказом доопрацювати вiдповiдне програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     5. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва М. Ю. Бродський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
30.05.2012 N 631
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
10 серпня 2012 р. за N 1360/21672

Порядок
виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа

(У текстi Порядку та додатках 2 та 3 до нього слова "митний орган" у всiх числах та вiдмiнках замiнено словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдних числах та вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 березня 2016 року N 395)

(У текстi Порядку та додатках 2 та 3 до нього слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "митний орган" у вiдповiдних вiдмiнках i числах згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 9 червня 2020 року N 281)

I. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до частини другої статтi 246 Митного кодексу України (далi - Кодекс) з метою визначення порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, що подається митному органу на паперовому носiї або як електронний документ.

     1.2. Термiни та скорочення вживаються у цьому Порядку в такому значеннi:

     АСАУР - автоматизована система аналiзу та управлiння ризиками;

     АСМО - автоматизована система митного оформлення;

     ДМВ - декларацiя митної вартостi;

     ЕД - електроннi документи або електроннi копiї паперових документiв, якi подаються митному органу разом з електронною митною декларацiєю;

     ЕДМВ - електронна декларацiя митної вартостi;

     ЕК ДМВ - електронна копiя декларацiї митної вартостi на паперовому носiї;

     ЕК МД - електронна копiя митної декларацiї на паперовому носiї;

     ЕМД - електронна митна декларацiя;

     ЕЦП - електронний цифровий пiдпис;

     ЄАД - єдиний адмiнiстративний документ;

     ЄАIС митних органiв України - єдина автоматизована iнформацiйна система митних органiв України;

     iнформацiйний термiнал - програмно-технiчний модуль, за допомогою якого декларантом або уповноваженою ним особою (далi - Декларант) вiдповiдно до частини четвертої статтi 264 Кодексу здiйснюється самостiйне фiксування в електроннiй системi митного оформлення факту i часу подачi митному органу митної декларацiї або документа, який вiдповiдно до законодавства її замiнює, та документiв, необхiдних для митного оформлення, на паперовому носiї;

     картка вiдмови - картка вiдмови в прийняттi митної декларацiї або митному оформленнi, випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення;

     МД - митна декларацiя на бланку ЄАД, що подається митному органу на паперовому носiї або у виглядi електронного документа (у тому числi митна декларацiя, заповнена у звичайному порядку, попередня митна декларацiя, тимчасова митна декларацiя, перiодична митна декларацiя, додаткова декларацiя);

     ПМО - пiдроздiл митного оформлення митного органу (митний пост, вiддiл, сектор), посадовими особами якого безпосередньо виконуються митнi формальностi при здiйсненнi митного оформлення товарiв, що декларуються шляхом подання МД;

     спецiалiзований пiдроздiл - пiдроздiл митницi, посадовими особами якого виконуються митнi формальностi згiдно з пунктом 4.7 роздiлу IV цього Порядку;

     штамп ПМК - штамп "Пiд митним контролем".

     Iншi термiни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених законодавством України з питань державної митної справи.

     1.3. Митнi органи здiйснюють митнi формальностi, передбаченi цим Порядком, в зонах дiяльностi, визначених для таких митних органiв.

     1.4. Митнi формальностi, передбаченi цим Порядком, виконуються за мiсцем розташування ПМО та/або спецiалiзованого пiдроздiлу, за винятком випадкiв, встановлених частиною сьомою статтi 247 Кодексу.

     1.5. Митнi формальностi, передбаченi цим Порядком, виконуються одноосiбно посадовою особою ПМО, призначеною для виконання митних формальностей за вiдповiдною МД, згiдно з пунктом 3.7 роздiлу III цього Порядку, крiм випадкiв, передбачених пунктами 4.7 та 4.8 роздiлу VI цього Порядку.

     1.6. Для виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї допускається використання посадовими особами митних органiв допомiжних штампiв iнформативного характеру.

     1.7. Результати виконання митних формальностей, визначених пiдпунктами 4.5.4 - 4.5.10 пункту 4.5 роздiлу IV цього Порядку, вносяться посадовою особою митного органу, яка виконувала вiдповiдну митну формальнiсть, у встановленому порядку до АСМО.

     1.8. У разi виникнення затримки у виконаннi вiдповiдної митної формальностi посадова особа митного органу, яка виконує цю митну формальнiсть, вносить вiдповiдну вiдмiтку про затримку до АСМО.

     1.9. Пiсля завершення митного оформлення та розподiлу документiв вiдповiдно до пiдпункту 4.9.7 пункту 4.9 роздiлу IV цього Порядку аркушi з позначенням "1/6" МД, яка подавалась на паперовому носiї, акт про проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу (далi - Акт огляду), у разi його складення, та iншi документи, що надавалися митному органу Декларантом на паперових носiях згiдно з пунктами 2.1 та 2.2 роздiлу II цього Порядку для виконання митних формальностей i повиннi зберiгатися митним органом, зберiгаються у справах вiдповiдного ПМО протягом установленого строку, а пiсля закiнчення такого строку в установленому порядку передаються до архiву митного органу.

     1.10. Якщо пiсля митного оформлення частини обсягу товару з обсягу квоти, встановленої вiдповiдним документом, поданим для здiйснення митного контролю та митного оформлення цього товару згiдно з пунктом 2.2 роздiлу II цього Порядку, квота залишається невичерпаною, посадовою особою ПМО, яка здiйснила митне оформлення, на зворотному боцi оригiналу такого документа зазначаються дата митного оформлення, номер МД, номер товару, зазначений у графi 32 МД, найменування та кiлькiсть оформленого товару (в одиницях вимiру, в яких встановлено квоту) та залишок квоти.

     Запис засвiдчується особистим пiдписом посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, та її особистою номерною печаткою. Копiя такого документа, завiрена особистим пiдписом i вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, зберiгається у справах митного органу згiдно з пунктом 1.9 цього роздiлу та пiдпунктом 4.9.7 пункту 4.9 роздiлу IV цього Порядку, а оригiнал повертається Декларанту.

     1.11. Вiдомостi про оформленi МД в установленому порядку передаються вiдповiдним органам державної влади.

     1.12. Якщо законами України та/або iншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи не передбачено iнше, виконання митних формальностей за тимчасовою МД, перiодичною МД, додатковою декларацiєю, письмовою заявою згiдно з додатком 1 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450, здiйснюється вiдповiдно до цього Порядку з урахуванням необхiдностi виконання окремих митних формальностей залежно вiд типу МД, митного режиму, особливостей перемiщення, установлених для окремих митних режимiв, засобiв та способiв перемiщення товарiв.

II. Документи, що застосовуються при виконаннi митних формальностей за митною декларацiєю

     2.1. Для здiйснення митного оформлення товарiв Декларант подає до ПМО МД, заповнену згiдно з обраним митним режимом, її електронну копiю (у разi подання МД на паперовому носiї), рахунок або iнший документ, який визначає вартiсть товару, та у випадках, встановлених Кодексом, ДМВ.

     2.2. Пiсля прийняття МД для митного оформлення у разi подання МД на паперовому носiї необхiднiсть подання документiв, зазначених в графi 44 МД, визначається посадовою особою ПМО пiд час виконання митних формальностей, встановлених пiдпунктами 4.5.5 - 4.5.10 пункту 4.5 роздiлу IV цього Порядку.

     Iнформацiя про необхiднiсть подання документiв, зазначених в графi 44 МД, вноситься посадовою особою, що здiйснює вiдповiдну митну формальнiсть, до роздiлу IV iнформацiйного аркуша, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку (далi - Iнформацiйний аркуш), iз зазначенням коду документа, посади, прiзвища, iнiцiалiв, дати та часу встановлення вимоги, та засвiдчується особистим пiдписом посадової особи.

     Iнформацiя про ознайомлення з вимогою надання документiв вноситься Декларантом до роздiлу IV Iнформацiйного аркуша.

     У разi здiйснення митного оформлення товарiв за ЕМД iнформацiя про необхiднiсть подання сканованих копiй документiв, зазначених в графi 44 ЕМД, надсилається Декларанту електронним повiдомленням, засвiдченим ЕЦП посадової особи митного органу.

     Для пiдтвердження отримання електронного повiдомлення програмним забезпеченням робочого мiсця Декларанта в автоматизованому режимi направляється до митного органу вiдповiдне електронне повiдомлення iз зазначенням дати й часу отримання електронного повiдомлення.

     2.3. Пiд час виконання митних формальностей, встановлених пiдпунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.10 пункту 4.5 роздiлу IV цього Порядку, у разi необхiдностi подання додаткових документiв чи вiдомостей про зовнiшньоекономiчну операцiю або характеристики товару згiдно з Кодексом iнформацiя про це вноситься посадовою особою, що здiйснює вiдповiдну митну формальнiсть, до роздiлу V Iнформацiйного аркуша iз зазначенням документiв чи вiдомостей, надання яких вимагається, посади, прiзвища, iнiцiалiв цiєї посадової особи, дати та часу встановлення вимоги та засвiдчується особистим пiдписом посадової особи.

     Iнформацiя про ознайомлення з вимогою надання документiв вноситься Декларантом до роздiлу V Iнформацiйного аркуша.

     У разi здiйснення митного оформлення товарiв за ЕМД iнформацiя про необхiднiсть подання додаткових документiв чи вiдомостей про зовнiшньоекономiчну операцiю або характеристики товару згiдно з Кодексом надсилається Декларанту електронним повiдомленням, засвiдченим ЕЦП посадової особи митного органу.

     Для пiдтвердження отримання електронного повiдомлення програмним забезпеченням робочого мiсця Декларанта в автоматизованому режимi направляється до митного органу вiдповiдне електронне повiдомлення iз зазначенням дати й часу отримання електронного повiдомлення.

     2.4. Копiї поданих до митного оформлення документiв на паперовому носiї засвiдчуються записом "Копiя. Згiдно з оригiналом", особистим пiдписом i печаткою Декларанта.

     2.5. Правильнiсть перекладу документiв, що надаються Декларантом вiдповiдно до статтi 254 Кодексу, засвiдчується шляхом вчинення напису "Перекладено вiрно", проставленням особистого пiдпису особи, яка здiйснила переклад, та печатки пiдприємства, спiвробiтник якого зробив переклад.

III. Подання митної декларацiї

     3.1. У разi подання МД на паперовому носiї введення до АСМО ЕК МД та ЕК ДМВ здiйснюється Декларантом за допомогою iнформацiйного термiнала.

     3.2. За допомогою програмного забезпечення iнформацiйного термiнала здiйснюються такi основнi функцiї:

     перевiрка носiя електронної iнформацiї на наявнiсть вiрусiв;

     вибiр необхiдного файла з носiя електронної iнформацiї;

     формато-логiчний контроль ЕК МД та ЕК ДМВ та вiдображення списку помилок на екранi монiтора;

     передавання ЕК МД та ЕК ДМВ до АСМО для здiйснення в установленому порядку митних формальностей;

     формування списку ЕК МД, уведених до iнформацiйного термiнала протягом поточної робочої змiни;

     друк та видача Декларанту квитанцiї iз зазначенням вiдомостей про дату та час введення ЕК МД до iнформацiйного термiнала, порядкового номера введеної ЕК МД у списку, сформованому протягом поточної робочої змiни, довiдкового номера (графа 7 МД), прiзвища та iнiцiалiв особи, якою заповнено МД (графа 54 МД), номерiв граф ЕК МД та/або ЕК ДМВ, у заповненнi яких виявлено помилки за результатами формато-логiчного контролю, дати й часу друку та захисного коду;

     зберiгання в окремiй базi ПМО усiх ЕК МД та ЕК ДМВ, введених до iнформацiйного термiнала, та вiдомостей про виданi квитанцiї;

     формування та передавання до ЄАIС митних органiв України вiдповiдних звiтiв за заданий перiод;

     ознайомлення Декларантiв з довiдковою iнформацiєю.

     3.3. У разi виявлення за результатами здiйснення формато-логiчного контролю помилок у заповненнi ЕК МД та/або ЕК ДМВ Декларант має можливiсть вiдмовитись вiд введення цiєї ЕК МД до АСМО шляхом вибору вiдповiдної позначки на сенсорному екранi iнформацiйного термiнала.

     3.4. Пiсля проведення за допомогою програмного забезпечення iнформацiйного термiнала формато-логiчного контролю ЕК МД, ЕК ДМВ Декларант має можливiсть за допомогою вбудованого принтера iнформацiйного термiнала роздрукувати квитанцiю, що мiстить вiдомостi, передбаченi абзацом сьомим пункту 3.2 цього роздiлу.

     3.5. Пiсля введення за допомогою iнформацiйного термiнала ЕК МД, ЕК ДМВ до АСМО Декларант подає паперовий примiрник МД та iншi документи вiдповiдно до пункту 2.1 роздiлу II цього Порядку посадовiй особi ПМО, яка згiдно з функцiональними обов'язками здiйснює приймання паперових примiрникiв МД.

(абзац перший пункту 3.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2016р. N 395)

     Реєстрацiя МД, електронна копiя якої введена до АСМО за допомогою iнформацiйного термiнала, здiйснюється у термiн, що не перевищує 1 годину з часу її введення до АСМО.

     3.6. У разi вiдсутностi iнформацiйного термiнала або виходу його з ладу до моменту усунення зазначених перешкод паперовий примiрник МД, її електронна копiя та iншi документи вiдповiдно до пункту 2.1 роздiлу II цього Порядку подаються посадовiй особi ПМО, яка згiдно з функцiональними обов'язками здiйснює приймання паперових примiрникiв МД.

(пункт 3.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2016р. N 395)

     3.7. Посадова особа ПМО для виконання митних формальностей за вiдповiдною МД призначається в автоматичному режимi АСМО в порядку черговостi надходження МД для митного оформлення.

(абзац перший пункту 3.7 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2016р. N 395)

     Вiдомостi про посадову особу ПМО, призначену для виконання митних формальностей за вiдповiдною МД на паперовому носiї, вносяться до роздiлу I Iнформацiйного аркуша.

     Iнформацiйний аркуш виготовляється митним органом або за бажанням Декларанта може подаватися митному органу разом з МД на паперовому носiї.

     Посадовою особою ПМО, яка прийняла паперовий примiрник МД, заповнюється та видається Декларанту вiдривний талон Iнформацiйного аркуша.

(абзац четвертий пункту 3.7 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2016р. N 395)

     Паперовий примiрник МД та iншi документи вiдповiдно до пункту 2.1 роздiлу II цього Порядку передаються посадовiй особi ПМО, призначенiй для виконання митних формальностей за цiєю МД.

     Абзац шостий пункту 3.7 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2016р. N 395)

     3.8. Виконання митних формальностей за МД може бути передано iншiй посадовiй особi ПМО (з внесенням вiдповiдних вiдомостей до Iнформацiйного аркуша та до АСМО) керiвником цього ПМО або особою, яка виконує його обов'язки, якщо:

     товари пiдлягають державному експортному контролю;

     посадова особа ПМО, яка розпочала митнi формальностi за МД, не завершила їх у свiй робочий час або перебуває у станi тимчасової непрацездатностi.

(пункт 3.8 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2016р. N 395)

     3.9. ЕМД та ЕД формуються Декларантом вiдповiдно до законодавства України.

     Для засвiдчення ЕМД та ЕД Декларантом, а також посадовими особами митних органiв пiд час виконання митних формальностей застосовуються надiйнi засоби ЕЦП з використанням посиленого сертифiката вiдкритого ключа.

     ЕМД та ЕД передаються за допомогою засобiв iнформацiйних технологiй у складi електронного повiдомлення, засвiдченого ЕЦП Декларанта, з електронної адреси, визначеної для передавання таких електронних документiв митним органам i отримання зворотної iнформацiї вiд митних органiв, на електронну адресу, визначену митним органом для одержання таких повiдомлень.

(абзац третiй пункту 3.9 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2016р. N 395)

     3.10. Перевiрка ЕМД та ЕД i призначення посадової особи ПМО для виконання митних формальностей за вiдповiдною МД проводяться з використанням АСМО в автоматичному режимi у порядку черговостi їх надходження. АСМО в автоматичному режимi пересилає ЕМД та ЕД до вiдповiдного ПМО митного органу для отримання посадовою особою ПМО, яка призначена для виконання митних формальностей за цiєю ЕМД.

(абзац перший пункту 3.10 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2016р. N 395)

     Пiд час виконання митних формальностей за ЕМД Декларанту за допомогою АСМО надсилається iнформацiя про:

     отримання митним органом ЕМД у складi електронного повiдомлення, засвiдченого ЕЦП Декларанта;

     результат проведення формато-логiчного контролю правильностi заповнення граф ЕМД;

     занесення ЕМД до ЄАIС митних органiв України;

     реєстрацiйний номер, присвоєний ЕМД;

     прийняття ЕМД митним органом для оформлення;

     вiдмову в прийняттi ЕМД до оформлення;

     необхiднiсть надання додаткових документiв;

     необхiднiсть пред'явлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення для митного огляду;

     вiдмову в митному оформленнi товарiв, задекларованих за ЕМД;

     завершення митного оформлення товарiв за ЕМД;

     посадову особу ПМО, яка призначена для виконання митних формальностей за ЕМД;

(пункт 3.10 доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2016р. N 395, у зв'язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим, п'ятнадцятим)

     призупинення митного оформлення товарiв, що пiдозрюються у порушеннi прав iнтелектуальної власностi.

(пункт 3.10 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.06.2020р. N 281, у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим, шiстнадцятим)

     Оформлена ЕМД, за якою здiйснено випуск товарiв у заявлений митний режим, перетворюється на вiзуальну форму, придатну для сприйняття її змiсту людиною, у форматi *.xps, засвiдчується ЕЦП посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та направляється Декларанту. В iнших випадках оформлена ЕМД засвiдчується ЕЦП посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та направляється Декларанту в iншому форматi, установленому вiдповiдно до пункту 13 Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450.

     Повiдомлення, передбаченi цим пунктом, за зверненням Декларанта можуть повторно надсилатись посадовими особами вiдповiдного пiдроздiлу митного органу.

(абзац шiстнадцятий пункту 3.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2016р. N 395)

IV. Виконання митних формальностей за митною декларацiєю, заповненою у звичайному порядку

     4.1. Реєстрацiя митної декларацiї.

     Перевiрка вiдповiдностi формату ЕК МД (ЕМД) та ЕК ДМВ (ЕДМВ) встановленим вимогам.

     Фiксування дати й часу подання МД для оформлення шляхом:

     присвоєння МД реєстрацiйного номера за допомогою АСМО та внесення його в установленому порядку до графи А МД на паперовому носiї форм МД-2, МД-3, правого верхнього кута доповнень форми МД-6 та специфiкацiй форми МД-8, а також до роздiлу I Iнформацiйного аркуша;

     присвоєння ДМВ (у разi її подання) реєстрацiйного номера, що вiдповiдає реєстрацiйному номеру МД;

     унесення поданих ЕК МД i ЕК ДМВ або ЕМД i ЕДМВ до бази даних митного органу. За допомогою АСМО в ЕК МД i ЕК ДМВ або ЕМД i ЕДМВ реєстрацiйний номер може додатково вiдображатися у виглядi штрих-коду;

     зазначення у графi А аркуша з позначенням "1/6" форми МД-2 МД, поданої на паперовому носiї, дати й часу подання цiєї МД та прiзвища й особистого пiдпису посадової особи ПМО, яка її зареєструвала.

     4.2. Перевiрка митної декларацiї.

     Перевiрка наявностi поданих разом з МД рахунка або iншого документа, який визначає вартiсть товару, та у випадках, встановлених Кодексом, ДМВ;

     перевiрка за допомогою програмного забезпечення правильностi заповнення МД вiдповiдно до вимог, встановлених законодавством з питань державної митної справи;

     перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, унесених до ЕК МД, вiдомостям, що внесенi до МД, поданої на паперовому носiї.

     4.3. Прийняття митної декларацiї для оформлення.

     Проставлення у МД згiдно з порядком заповнення митних декларацiй на бланку ЄАД вiдбитка штампа ПМК у графi D/J кожного аркуша форми МД-2, в нижнiй частинi додаткових аркушiв форми МД-3, доповнень до форми МД-6 та специфiкацiй форми МД-8 (у разi подання МД на паперовому носiї);

     проставлення вiдбитка штампа ПМК на рахунку або iншому документi, який визначає вартiсть товару (у разi подання його на паперовому носiї);

     унесення номера штампа ПМК до ЕК МД (у разi подання МД на паперовому носiї) або до ЕМД.

     4.4. Вiдмова у прийняттi митної декларацiї для оформлення.

     Митний орган вiдмовляє у прийняттi МД виключно з таких пiдстав:

     МД не мiстить усiх вiдомостей або подана без рахунка або iншого документа, який визначає вартiсть товару та у випадках, встановлених Кодексом, ДМВ;

     ЕМД не мiстить встановлених законодавством обов'язкових реквiзитiв;

     МД подано з порушенням iнших вимог, встановлених Кодексом.

     У разi вiдмови у прийняттi МД посадовою особою митного органу вiдповiдно до роздiлу VII цього Порядку оформлюється картка вiдмови за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

     4.5. Оформлення митної декларацiї.

     При здiйсненнi митного оформлення МД виконуються такi митнi формальностi:

     4.5.1. Перевiрка дотримання строкiв подання МД (у випадках, визначених законодавством).

     4.5.2. Перевiрка наявностi вiдмiток про завершення перемiщення товарiв (у випадках, визначених законодавством з питань державної митної справи).

     4.5.3. Контроль спiвставлення (автоматизоване порiвняння) даних, якi мiстяться в ЕК МД (ЕМД), та iнших документiв, поданих для митного оформлення, зокрема:

     спiвставлення реквiзитiв уповноваженого банку, зазначеного у графi 28 МД, з даними, що мiстяться в перелiку вповноважених банкiв України в ЄАIС митних органiв України;

     спiвставлення курсу валюти України до iноземної валюти, зазначеного у графi 23 МД, з офiцiйним курсом валюти України до iноземної валюти, у якiй складенi рахунки та вiдомостi про яку зазначено в лiвому пiдроздiлi графи 22 МД, на день подання МД до оформлення;

     перевiрка наявностi дiючих (не скасованих) спецiальних санкцiй, застосованих до українського суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi i/або iноземного суб'єкта господарської дiяльностi згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     спiвставлення з картками вiдмови та МД, в оформленнi яких вiдмовлено;

     спiвставлення вiдомостей, що пiдтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України, з iнформацiєю, що мiститься в унiфiкованих електронних дозвiльних документах, що надходять з iнших державних органiв;

     спiвставлення вiдомостей про нарахування митних та iнших платежiв, а також про застосування заходiв гарантування їх сплати з iнформацiєю, що мiститься в електронних гарантiйних документах, виданих гарантами та розмiщених в ЄАIС митних органiв України, та з iнформацiєю про наявнiсть та суму коштiв авансових платежiв (передоплати), внесених платником податкiв згiдно зi статтею 299 Кодексу на рахунки, вiдкритi на iм'я митного органу, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутнiх митних платежiв;

     спiвставлення з iнформацiєю, що надходить з митних та правоохоронних органiв iноземних держав.

     4.5.4. Контроль iз застосуванням системи управлiння ризиками, в тому числi оцiнка ризику за МД шляхом аналiзу ЕК МД та ЕК ДМВ (ЕМД та ЕДМВ) за допомогою АСАУР.

     4.5.5. Перевiрка правильностi класифiкацiї товарiв.

     4.5.6. Перевiрка правильностi визначення країни походження товарiв.

     4.5.7. Перевiрка дотримання встановлених до задекларованих товарiв заходiв нетарифного регулювання (вiдсутнiсть визначених законодавством заборон щодо перемiщення або помiщення у вiдповiдний митний режим задекларованих товарiв; наявнiсть вiдповiдних документiв, наявнiсть в МД вiдомостей про вiдповiднi документи або вiдомостей про вiдмiтки у товаросупровiдних документах).

     4.5.8. Перевiрка наявностi задекларованих товарiв у митному реєстрi об'єктiв права iнтелектуальної власностi.

     4.5.9. Перевiрка правильностi застосування пiльг в оподаткуваннi.

     4.5.10. Перевiрка правильностi визначення митної вартостi товарiв.

     4.6. Призупинення митного оформлення.

     У разi виявлення товарiв, що пiдозрюються у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, їх митне оформлення призупиняється в порядку, визначеному законодавством.

(абзац другий пункту 4.6 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.06.2020р. N 281)

     Митне оформлення нехарчової продукцiї, що ввозиться на митну територiю України для вiльного обiгу, за результатами документальної перевiрки та/або вибiркового обстеження зразкiв продукцiї у разi виявлення обставин, визначених частиною першою статтi 38 Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", може бути призупинене у порядку, встановленому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2011 року N 1403 "Про затвердження Порядку здiйснення державного контролю нехарчової продукцiї".

     4.7. Передавання митної декларацiї до спецiалiзованого пiдроздiлу.

     У випадках, передбачених законодавством України з питань державної митної справи, у складних випадках виконання митних формальностей, а також на вимогу спецiалiзованого пiдроздiлу ПМО передає виконання окремої митної формальностi за МД до спецiалiзованого пiдроздiлу.

     За допомогою АСМО спецiалiзованим пiдроздiлом вiдповiдно до компетенцiї здiйснюється монiторинг МД, щодо яких посадовими особами ПМО виконуються митнi формальностi, та у разi потреби вноситься вiдмiтка до АСМО про прийняття до виконання вiдповiдної митної формальностi за конкретною МД спецiалiзованим пiдроздiлом.

     У випадках, передбачених абзацами першим та другим цього пункту, посадовою особою ПМО за допомогою АСМО оформлюється запит за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку (далi - Запит). Запит оформлюється у формi документа на паперi або у формi електронного документа. Вiдомостi про оформлення Запиту вносяться у встановленому порядку до АСМО посадовою особою ПМО, яка оформила цей Запит.

     Пiсля оформлення Запиту завершення виконання вiдповiдної митної формальностi покладається на спецiалiзований пiдроздiл.

     Результати виконання вiдповiдної митної формальностi вносяться у встановленому порядку до АСМО посадовою особою спецiалiзованого пiдроздiлу, яка виконувала цю митну формальнiсть.

     У разi якщо результати виконання вiдповiдної митної формальностi є позитивними, тобто вiдомостi, внесенi до МД та ДМВ (ЕМД та ЕДМВ), Декларантом пiдтвердженi (визнанi) спецiалiзованим пiдроздiлом, пiсля внесення посадовою особою спецiалiзованого пiдроздiлу вiдповiдної вiдмiтки до АСМО посадовою особою ПМО здiйснюється виконання подальших митних формальностей за цiєю МД згiдно з цим Порядком.

     4.8. Проведення митного огляду.

     Митний огляд задекларованих товарiв може здiйснюватися посадовими особами митного органу у порядку, встановленому Мiнiстерством фiнансiв України, пiд час виконання митних формальностей, визначених пiдпунктами 4.5.4 - 4.5.10 пункту 4.5 цього роздiлу, а також в iнших випадках, встановлених вiдповiдно до Кодексу та законiв України.

     За результатами проведення митного огляду у випадках, встановлених законодавством України з питань державної митної справи, складається Акт огляду установленої форми.

     4.9. Завершення митних формальностей за митною декларацiєю.

     Пiд час завершення митного оформлення посадовими особами ПМО виконуються такi митнi формальностi:

     4.9.1. Перевiрка вiдомостей про виконання митних формальностей, сформованих за результатами оцiнки ризику за МД iз застосуванням системи управлiння ризиками, в тому числi за допомогою АСАУР.

     4.9.2. Перевiрка правильностi нарахування митних та iнших платежiв, правильностi заповнення граф 47 та B МД, контроль i облiк векселiв.

     4.9.3. Нарахування плати за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для них (у разi здiйснення такого оформлення), доповнення записiв у графах 47 та B МД, унесення вiдомостей до ЕК МД (ЕМД).

     4.9.4. Заповнення графи C МД згiдно з порядком заповнення митних декларацiй на бланку ЄАД, унесення вiдомостей до ЕК МД (ЕМД).

     4.9.5. Справляння митних та iнших платежiв за МД.

     4.9.6. Завершення митного оформлення шляхом:

     проставлення у МД згiдно з порядком заповнення митних декларацiй на бланку ЄАД вiдбитка особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, у графi D/J кожного аркуша форми МД-2, в нижнiй частинi додаткових аркушiв форми МД-3, доповнень форми МД-6 та специфiкацiй форми МД-8 (у разi подання МД на паперовому носiї);

     зазначення у графi D/J аркуша з позначенням "1/6" МД форми МД-2 часу завершення митного оформлення, прiзвища й особистого пiдпису посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення (у разi подання МД на паперовому носiї);

     внесення за допомогою АСМО до ЕК МД (ЕМД) вiдмiтки про завершення митного оформлення та номера особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення;

     приведення iнших вiдомостей граф ЕК МД у вiдповiднiсть iз вiдомостями граф оформленої МД;

     передавання в установлений строк ЕК МД та ЕК ДМВ або ЕМД та ЕДМВ до ЄАIС митних органiв України;

     вчинення у разi потреби вiдповiдних записiв та вiдмiток на оригiналах документiв, виданих вiдповiдно до законодавства державними органами для здiйснення митного оформлення товарiв, зокрема згiдно з пунктом 1.10 роздiлу I цього Порядку.

     4.9.7. Розподiл аркушiв МД та iнших документiв, що надавалися митному органу Декларантом на паперових носiях згiдно з пунктами 2.1 та 2.2 роздiлу II цього Порядку для виконання митних формальностей, та видача Декларанту вiдповiдних аркушiв МД з позначенням "2/7" та "3/8", копiї Акта огляду (у разi його складення) та iнших документiв (крiм документiв, що повиннi зберiгатися в митному органi) пiд його особистий пiдпис про отримання в роздiлi II Iнформацiйного аркуша.

     4.10. Незалежно вiд закiнчення митних формальностей митний контроль за товарами може здiйснюватися шляхом проведення документальних перевiрок у порядку, передбаченому статтями 345 - 355 Кодексу.

V. Особливостi виконання митних формальностей за попередньою митною декларацiєю

     5.1. Подання попередньої МД (електронної попередньої МД) митному органу здiйснюється Декларантом у порядку, визначеному роздiлом III цього Порядку, з наданням документiв та/або вiдомостей, у тому числi засобами iнформацiйних технологiй, вiдповiдно до частини четвертої статтi 335 Кодексу.

     5.2. У випадку подання Декларантом електронної попередньої МД її реєстрацiя, перевiрка, прийняття для оформлення та постановка на контроль в ЄАIС митних органiв України здiйснюються в автоматизованому режимi за допомогою АСМО.

     5.3. Прийняття для оформлення попередньої МД фiксується шляхом проставлення вiдбитка штампа ПМК посадової особи ПМО згiдно з пунктом 4.3 роздiлу IV цього Порядку та iнших необхiдних вiдмiток вiдповiдно до порядку заповнення митних декларацiй на бланку ЄАД.

     Постановка на контроль в ЄАIС митних органiв України попередньої МД на паперовому носiї фiксується шляхом проставлення другого вiдбитка штампа ПМК посадової особи ПМО.

     При оформленнi попередньої МД на паперовому носiї, яка мiстить усю необхiдну для випуску товарiв iнформацiю, пiсля проставлення у нiй другого вiдбитка штампа ПМК Декларанту повертається аркуш з позначенням "2/7" ЄАД, вiдповiднi йому додатковi аркушi i доповнення.

     5.4. У разi коли за поставленою на контроль в ЄАIС митних органiв України попередньою МД, яка мiстить усю необхiдну iнформацiю для випуску, було одночасно здiйснено пропуск усього обсягу задекларованих товарiв через митний кордон України, за допомогою АСМО iнформацiя про такий пропуск передається до вiдповiдного ПМО, яким була оформлена ця попередня МД, для прийняття вiдповiдного рiшення згiдно з частиною п'ятою статтi 259 Кодексу.

     Посадова особа ПМО для виконання митних формальностей за попередньою МД, яка мiстить усю необхiдну iнформацiю для випуску i за якою було одночасно здiйснено пропуск усього обсягу задекларованих товарiв через митний кордон України, призначається в автоматичному режимi АСМО в порядку черговостi надходження МД для митного оформлення.

(абзац другий пункту 5.4 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2016р. N 395)

     Посадовою особою ПМО, призначеною згiдно з розподiлом, за допомогою АСМО виконуються митнi формальностi за такою попередньою МД, визначенi пунктом 4.5 роздiлу IV цього Порядку.

     5.5. За результатами виконання вiдповiдно до пункту 5.4 цього роздiлу за попередньою МД митних формальностей, визначених пунктом 4.5 роздiлу IV цього Порядку, у разi вiдсутностi необхiдностi надання додаткових документiв та/або вiдомостей, призупинення митного оформлення, передавання МД до спецiалiзованого пiдроздiлу, проведення митного огляду товарiв, взяття їх проб (зразкiв), у тому числi за результатами спрацювання АСАУР, посадовою особою ПМО митного органу у строк, визначений частиною п'ятою статтi 259 Кодексу, здiйснюється випуск вiдповiдно до заявленого митного режиму без пред'явлення митному органу товарiв, задекларованих за цiєю попередньою МД, шляхом виконання митних формальностей, визначених пунктом 4.9 роздiлу IV цього Порядку.

     При цьому Декларанту за допомогою АСМО в автоматизованому режимi на вiдповiдну електронну адресу надсилається електронне повiдомлення, засвiдчене ЕЦП посадової особи митного органу, з iнформацiєю про випуск товарiв за попередньою МД без пред'явлення їх митному органу.

     5.6. У разi коли пiд час виконання вiдповiдно до пункту 5.4 цього роздiлу за попередньою МД митних формальностей, визначених пунктом 4.5 роздiлу IV цього Порядку, у тому числi за результатами спрацювання АСАУР, встановлено необхiднiсть надання додаткових документiв та/або вiдомостей про товари, проведення митного огляду товарiв, взяття їх проб (зразкiв), посадова особа ПМО митного органу у строк, визначений частиною п'ятою статтi 259 Кодексу, за допомогою АСМО надсилає зазначену iнформацiю Декларанту на вiдповiдну електронну адресу.

VI. Унесення змiн або вiдкликання митної декларацiї

     6.1. Вiдомостi, зазначенi у МД, можуть бути змiненi або МД може бути вiдкликана Декларантом з дозволу посадової особи митного органу до моменту завершення митного оформлення цiєї МД у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6.2. Внесення змiн до оформленої МД шляхом оформлення аркуша коригування здiйснюється у встановленому порядку.

VII. Оформлення картки вiдмови

     7.1. У всiх випадках вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi, випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення оформлюється картка вiдмови за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

     Картка вiдмови складається за допомогою АСМО у межах строку, вiдведеного статтею 255 Кодексу для завершення митного оформлення, посадовою особою митного органу, якою прийнято рiшення про вiдмову.

     7.2. У картцi вiдмови зазначаються причини вiдмови, наводяться вичерпнi роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливiсть прийняття митної декларацiї, митного оформлення, випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, а також вказується iнформацiя про порядок оскарження рiшення про вiдмову.

     7.3. За допомогою АСМО забезпечується автоматизована реєстрацiя картки вiдмови в електронному журналi та внесення до нього таких вiдомостей:

     номера за порядком;

     дати й часу оформлення картки вiдмови;

     номера картки вiдмови;

     реквiзитiв МД;

     зазначених в МД вiдомостей про декларанта, уповноважену ним особу та особу, якою заповнено МД;

     причини вiдмови;

     посади, прiзвища, iнiцiалiв посадової особи митного органу, яка прийняла рiшення про вiдмову;

     дати й часу вручення (направлення) картки вiдмови Декларанту.

     7.4. Номер картки вiдмови формується за схемою 123456789/РРРР/ННННН, де:

     123456789 - 9-значний код структурного пiдроздiлу митного органу, посадовою особою якого прийнято рiшення про вiдмову, згiдно з класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим в установленому порядку;

     РРРР - чотири цифри поточного року;

     ННННН - порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi).

     7.5. Картка вiдмови роздруковується у двох примiрниках i пiдписується посадовою особою митного органу, яка прийняла рiшення про вiдмову, а в разi електронного декларування формується тiльки як електронний документ.

     Один примiрник оформленої картки вiдмови на паперовому носiї невiдкладно вручається (надсилається) Декларанту пiд його особистий пiдпис у другому примiрнику.

     Картка вiдмови, оформлена як електронний документ, або електронний примiрник картки вiдмови на паперовому носiї надсилається Декларанту електронним повiдомленням, засвiдченим ЕЦП посадової особи митного органу, яка прийняла рiшення про вiдмову.

     Для пiдтвердження отримання електронного примiрника картки вiдмови програмним забезпеченням робочого мiсця Декларанта в автоматизованому режимi направляється до митного органу вiдповiдне електронне повiдомлення iз зазначенням дати й часу отримання картки вiдмови.

     Другий примiрник картки вiдмови на паперовому носiї, а також копiї документiв, що були пiдставою для оформлення цiєї картки вiдмови, залишаються на зберiганнi в ПМО.

     7.6. Реєстрацiйний номер МД, за якою надано картку вiдмови, не може бути присвоєний iншiй МД.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Форма

Iнформацiйний аркуш
до МД N __________________________
(довiдковий номер МД)
I. Дата й час отримання МД вiд декларанта
або уповноваженої ним особи     год.   хв.
(дата)
На виконання митних формальностей
за МД призначено  
(посада, прiзвище, iнiцiали посадової особи ПМО)
Посадова особа ПМО  
(посада, прiзвище, iнiцiали, пiдпис посадової особи ПМО, яка прийняла паперовий примiрник МД)
Реєстрацiйний номер МД   /   /  
(вноситься посадовою особою ПМО, призначеною на виконання митних формальностей)
Виконання митних формальностей
за МД передано  
(посада, прiзвище, iнiцiали посадової особи ПМО)
Керiвник ПМО  
(посада, прiзвище, iнiцiали, пiдпис керiвника ПМО або особи, яка виконує його обов'язки)
II. МД, комплект документiв отримав   /  
(дата) (час)
 
(прiзвище, iнiцiали, пiдпис декларанта або уповноваженої ним особи)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лiнiя вiдрiзу

III. Вiдривний талон Iнформацiйного аркуша до МД N  
(довiдковий номер МД)
Декларант або уповноважена
ним особа  
(прiзвище, iнiцiали, пiдпис)
Час отримання МД вiд декларанта або уповноваженої ним особи   год.   хв.
Посадова особа ПМО  
(посада, прiзвище, iнiцiали, пiдпис посадової особи ПМО, яка прийняла паперовий примiрник МД)
Мiсце штампа
"Пiд митним
контролем"
Зворотний бiк Iнформацiйного аркуша до МД N  
(довiдковий номер МД)
IV. Перелiк документiв, зазначених у графi 44 МД, якi необхiдно надати
Код документа Дата / час вимоги надання документа П. I. Б. / пiдпис посадової особи Iнформацiя про ознайомлення декларанта або уповноваженої ним особи
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
V. Додатковi документи, вiдомостi про зовнiшньоекономiчну операцiю або характеристики товару, якi необхiдно надати
Документ чи вiдомостi про зовнiшньоекономiчну операцiю або характеристики товару, якi необхiдно надати Митна формальнiсть* Дата /час П. I. Б. /пiдпис посадової особи Iнформацiя про ознайомлення декларанта або уповноваженої ним особи
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

____________
* Зазначається назва митної формальностi, пiд час здiйснення якої встановлено вимогу надати додатковi документи чи вiдомостi про зовнiшньоекономiчну операцiю або характеристики товару.

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2016р. N 395)

 

Додаток 2
до Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Форма

Картка вiдмови
в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi, випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення

N __________________/________/_____________

  за результатами перевiрки
(найменування митного органу)
митної декларацiї або документа, що її замiнює, а також iнших документiв, наданих вiдповiдно до
Митного кодексу України  
 
 
 
(найменування, номер, дата документа)
поданих "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. декларантом або уповноваженою ним особою
 
 
(найменування юридичної особи, прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи)
повiдомляє про вiдмову
[_] у приняттi митної декларацiї або документа, що її замiнює, або
[_] у митному оформленнi (випуску) товарiв, або
[_] у пропуску через митний кордон України
з таких причин:
 
 
 
 
 
  *
 
Роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливiсть прийняття митної декларацiї, митного оформлення, випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення:
 
 
 
 
 
 
  *
Рiшення про вiдмову у прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi, випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до статтi 25 Митного кодексу України може бути оскаржене у митному органi вищого рiвня
  або в судi.
(найменування та мiсце знаходження митного органу вищого рiвня)
     
(посада посадової особи митного органу, яка прийняла рiшення про вiдмову) (пiдпис, дата, вiдбиток особистої номерної печатки) (iнiцiали, прiзвище)
Картку вiдмови отримав:    
(пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)

____________
* Кiлькiсть рядкiв визначається обсягом тексту.

 

Додаток 3
до Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Форма

ЗАПИТ N _________ вiд ____________

Пiдроздiл  
(код структурного пiдроздiлу митного органу)
направляє до  
(назва пiдроздiлу митного органу)
митну декларацiю N   /   /   з метою:
 
вирiшення складного випадку класифiкацiї,
товару N   ;
 
вирiшення складного випадку визначення країни походження,
товару N   ;
 
вирiшення питання щодо необхiдностi застосування заходiв iз захисту прав iнтелектуальної власностi,
товару N   ;
 
вирiшення питання щодо призупинення митного оформлення нехарчової продукцiї,
товару N   ;
 
вирiшення складного випадку застосування пiльг в оподаткуваннi,
товару N   ;
 
вирiшення складного випадку визначення митної вартостi,
товару N   ;
 
iнше,
товару N   .
(завдання для перевiрки)
ПРИЧИНИ ЗАПИТУ:
 
спрацювання автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками  
 
 
 
вимога спецiалiзованого пiдроздiлу за результатами монiторингу (зазначити назву пiдроздiлу)
 
 
вимоги нормативно-правового акта (зазначити реквiзити цього акта)  
 
Посадова особа ПМО,
яка оформила запит  
(посада, прiзвище, iнiцiали, пiдпис)
Мiсце штампа
"Пiд митним
контролем"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
30.05.2012 N 631

ПЕРЕЛIК
наказiв Державної митної служби України, що визнаються такими, що втратили чиннiсть

     1. Наказ Державної митної служби України вiд 19 липня 2001 року N 491 "Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення предметiв дипломатичних представництв, консульських установ, представництв мiжнародних органiзацiй, а також їх персоналу та членiв сiмей персоналу, якi користуються на територiї України митними пiльгами", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 20 серпня 2001 року за N 723/5914.

     2. Наказ Державної митної служби України вiд 23 сiчня 2003 року N 45 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 27 сiчня 2003 року за N 58/7379.

     3. Наказ Державної митної служби України вiд 28 лютого 2003 року N 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 03 червня 2003 року за N 424/7745.

     4. Пункти 2, 3 наказу Державної митної служби України вiд 06 жовтня 2003 року N 654 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16 жовтня 2003 року за N 945/8266.

     5. Пункт 1 наказу Державної митної служби України вiд 10 грудня 2003 року N 849 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2003 року за N 1217/8538.

     6. Наказ Державної митної служби України вiд 30 грудня 2003 року N 932 "Про затвердження Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг)", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 17 сiчня 2004 року за N 66/8665.

     7. Пункт 7 наказу Державної митної служби України вiд 08 червня 2004 року N 420 "Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Держмитслужби України вiд 02.09.2003 N 585 та внесення змiн до наказiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 червня 2004 року за N 781/9380.

     8. Наказ Державної митної служби України вiд 09 липня 2004 року N 501 "Про внесення доповнень до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 26 липня 2004 року за N 920/9519.

     9. Пункт 2 наказу Державної митної служби України вiд 15 липня 2004 року N 522 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 30 липня 2004 року за N 951/9550.

     10. Наказ Державної митної служби України вiд 30 серпня 2004 року N 627 "Про внесення доповнень до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 11 жовтня 2004 року за N 1292/9891.

     11. Наказ Державної митної служби України вiд 30 вересня 2004 року N 714 "Про затвердження Перелiку товарiв, митний контроль та митне оформлення яких здiйснюються пiдроздiлами Енергетичної регiональної митницi", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 15 жовтня 2004 року за N 1315/9914.

     12. Наказ Державної митної служби України вiд 09 листопада 2004 року N 801 "Про затвердження Порядку прийняття митними органами погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 01 грудня 2004 року за N 1522/10121.

     13. Наказ Державної митної служби України вiд 20 квiтня 2005 року N 314 "Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 27 квiтня 2005 року за N 439/10719.

     14. Наказ Державної митної служби України вiд 09 серпня 2005 року N 735 "Про запровадження єдиної форми заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 26 серпня 2005 року за N 934/11214.

     15. Наказ Державної митної служби України вiд 12 вересня 2005 року N 846 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 09.11.2004 N 801", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 26 вересня 2005 року за N 1100/11380.

     16. Наказ Державної митної служби України вiд 17 листопада 2005 року N 1123 "Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 20.04.2005 N 314", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 23 листопада 2005 року за N 1415/11695.

     17. Наказ Державної митної служби України вiд 12 грудня 2005 року N 1227 "Про затвердження Порядку оформлення й використання Картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 26 грудня 2005 року за N 1562/11842.

     18. Наказ Державної митної служби України вiд 17 сiчня 2006 року N 16 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 30.09.2004 N 714", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 30 сiчня 2006 року за N 77/11951.

     19. Пункт 3 наказу Державної митної служби України вiд 07 березня 2006 року N 172 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21 березня 2006 року за N 296/12170.

     20. Наказ Державної митної служби України вiд 25 квiтня 2006 року N 322 "Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 20.04.2005 N 314", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 05 травня 2006 року за N 522/12396.

     21. Наказ Державної митної служби України вiд 13 червня 2006 року N 465 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 30.12.2003 N 932", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 19 червня 2006 року за N 721/12595.

     22. Пункти 4, 10 наказу Державної митної служби України вiд 03 липня 2006 року N 550 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14 липня 2006 року за N 829/12703.

     23. Наказ Державної митної служби України вiд 03 липня 2006 року N 551 "Про затвердження Порядку заповнення й використання попереднього повiдомлення митного органу про намiр увезти товари на митну територiю України та про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 12.12.2005 N 1220", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 18 липня 2006 року за N 854/12728.

     24. Наказ Державної митної служби України вiд 20 червня 2007 року N 519 "Про внесення змiни до наказу Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 03 липня 2007 року за N 753/14020.

     25. Наказ Державної митної служби України вiд 08 серпня 2007 року N 671 "Про внесення змiни до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 20 серпня 2007 року за N 957/14224.

     26. Наказ Державної митної служби України вiд 26 вересня 2007 року N 800 "Про митний контроль та митне оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї та документiв контролю за перемiщенням товарiв у електронному виглядi", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 11 жовтня 2007 року за N 1166/14433.

     27. Пункт 4 наказу Державної митної служби України вiд 10 жовтня 2007 року N 842 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 31 жовтня 2007 року за N 1232/14499.

     28. Пункт 3 наказу Державної митної служби України вiд 07 листопада 2007 року N 933 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 листопада 2007 року за N 1329/14596.

     29. Пункт 2 наказу Державної митної служби вiд 17 березня 2008 року N 230 "Про затвердження Порядку випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання при ввезеннi їх на митну територiю України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27 березня 2008 року за N 259/14950.

     30. Пункт 3 наказу Державної митної служби вiд 17 квiтня 2008 року N 396 "Про затвердження Перелiку товарiв, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезеннi на митну територiю України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05 червня 2008 року за N 508/15199.

     31. Наказ Державної митної служби України вiд 22 квiтня 2008 року N 414 "Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю за реалiзацiєю товарiв магазинами безмитної торгiвлi фiзичним особам на повiтряних транспортних засобах, що виконують мiжнароднi рейси", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 19 травня 2008 року за N 432/15123.

     32. Наказ Державної митної служби України вiд 12 червня 2008 року N 644 "Про внесення змiн до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 07 липня 2008 року за N 604/15295.

     33. Наказ Державної митної служби України вiд 21 липня 2008 року N 796 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 13 серпня 2008 року за N 747/15438.

     34. Наказ Державної митної служби України вiд 24 листопада 2008 року N 1300 "Про внесення змiни до наказу Державної митної служби України вiд 30.09.2004 N 714", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 08 грудня 2008 року за N 1168/15859.

     35. Пункт 4 наказу Державної митної служби України вiд 16 грудня 2008 року N 1414 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 лютого 2009 року за N 148/16164.

     36. Наказ Державної митної служби України вiд 10 серпня 2009 року N 735 "Про затвердження Критерiїв оцiнки пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 31 серпня 2009 року за N 813/16829.

     37. Наказ Державної митної служби України вiд 10 серпня 2009 року N 736 "Про затвердження Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 31 серпня 2009 року за N 814/16830.

     38. Наказ Державної митної служби України вiд 09 листопада 2009 року N 1069 "Про внесення змiн до наказу Державної митної служби України вiд 30.09.2004 N 714", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10 грудня 2009 року за N 1183/17199.

     39. Наказ Державної митної служби України вiд 03 березня 2010 року N 190 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби щодо митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 07 травня 2010 року за N 318/17613.

     40. Пункт 2 наказу Державної митної служби України вiд 19 жовтня 2010 року N 1243 "Про внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 04 листопада 2010 року за N 1033/18328.

     41. Наказ Державної митної служби України вiд 03 березня 2011 року N 161 "Про внесення змiн до наказу Державної митної служби України вiд 10.08.2009 N 735", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 23 березня 2011 року за N 387/19125.

     42. Наказ Державної митної служби України вiд 17 березня 2011 року N 216 "Про затвердження Умов електронного декларування", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 11 квiтня 2011 року за N 468/19206.

     43. Наказ Державної митної служби України вiд 22 квiтня 2011 року N 328 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 19 травня 2011 року за N 612/19350.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.