МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

28.03.2016 N 395


Про затвердження Змiн до Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 квiтня 2016 р. за N 616/28746


     Вiдповiдно до частини другої статтi 246 Митного кодексу України та пiдпункту 5 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 631, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10 серпня 2012 року за N 1360/21672, що додаються.

     2. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України Макеєву О. Л. та на Голову Державної фiскальної служби України Насiрова Р. М.

Мiнiстр Н. Яресько
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної фiскальної служби України Р. Насiров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
28 березня 2016 року N 395
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 квiтня 2016 р. за N 616/28746

Змiни
до Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа

     1. У роздiлi III:

     1) в абзацi першому пункту 3.5 та пунктi 3.6 слова "розподiл МД мiж посадовими особами ПМО" замiнити словами "приймання паперових примiрникiв МД";

     2) у пунктi 3.7:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "3.7. Посадова особа ПМО для виконання митних формальностей за вiдповiдною МД призначається в автоматичному режимi АСМО в порядку черговостi надходження МД для митного оформлення.";

     в абзацi четвертому слова "яка здiйснила розподiл МД" замiнити словами "яка прийняла паперовий примiрник МД";

     абзац шостий виключити;

     3) пункт 3.8 викласти в такiй редакцiї:

     "3.8. Виконання митних формальностей за МД може бути передано iншiй посадовiй особi ПМО (з внесенням вiдповiдних вiдомостей до Iнформацiйного аркуша та до АСМО) керiвником цього ПМО або особою, яка виконує його обов'язки, якщо:

     товари пiдлягають державному експортному контролю;

     посадова особа ПМО, яка розпочала митнi формальностi за МД, не завершила їх у свiй робочий час або перебуває у станi тимчасової непрацездатностi.";

     4) в абзацi третьому пункту 3.9 слова "Держмитслужбою України" замiнити словами "органом доходiв i зборiв";

     5) у пунктi 3.10:

     абзац перший викласти у такiй редакцiї:

     "3.10. Перевiрка ЕМД та ЕД i призначення посадової особи ПМО для виконання митних формальностей за вiдповiдною МД проводяться з використанням АСМО в автоматичному режимi у порядку черговостi їх надходження. АСМО в автоматичному режимi пересилає ЕМД та ЕД до вiдповiдного ПМО органу доходiв i зборiв для отримання посадовою особою ПМО, яка призначена для виконання митних формальностей за цiєю ЕМД.";

     доповнити пiсля абзацу дванадцятого абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "посадову особу ПМО, яка призначена для виконання митних формальностей за ЕМД.".

     У зв'язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим, п'ятнадцятим;

     у абзацi п'ятнадцятому слова "Держмитслужби України або спецiалiзованого митного органу" замiнити словами "органу доходiв i зборiв".

     2. У пунктi 5.4 роздiлу V абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Посадова особа ПМО для виконання митних формальностей за попередньою МД, яка мiстить усю необхiдну iнформацiю для випуску i за якою було одночасно здiйснено пропуск усього обсягу задекларованих товарiв через митний кордон України, призначається в автоматичному режимi АСМО в порядку черговостi надходження МД для митного оформлення.".

     3. У текстi Порядку та додатках 2 та 3 до нього слова "митний орган" у всiх числах та вiдмiнках замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдних числах та вiдмiнках.

     4. У додатку 1 до Порядку:

     1) у роздiлi I:

     в абзацi третьому слова "здiйснила розподiл" замiнити словами "прийняла паперовий примiрник";

     в абзацi шостому слова "Посадова особа" та "посадової особи ПМО, яка здiйснила розподiл МД" замiнити вiдповiдно словами "Керiвник" та "керiвника ПМО або особи, яка виконує його обов'язки";

     2) в абзацi четвертому роздiлу III слова "здiйснила розподiл" замiнити словами "прийняла паперовий примiрник".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.