Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

вiд 26 вересня 2007 року N 800


Про митний контроль та митне оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї та документiв контролю за перемiщенням товарiв у електронному виглядi

(назва у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
11 жовтня 2007 р. за N 1166/14433

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 21 липня 2008 року N 796,
вiд 3 березня 2010 року N 190,
вiд 17 березня 2011 року N 216

     Вiдповiдно до статтi 187 Митного кодексу України, абзацу другого пункту 10 Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, пункту 8 статтi 2 Указу Президента України вiд 24.10.2003 N 1209 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi дiяльностi митної служби України", Законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" i "Про електронний цифровий пiдпис" i з метою прискорення та спрощення здiйснення митних процедур шляхом упровадження електронного декларування товарiв наказую:

     1. Затвердити Порядок здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї та документiв контролю за перемiщенням товарiв в електронному виглядi, що додається.

(пункт 1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)

     2. Установити, що запровадження цього Порядку здiйснюється поетапно.

     2.1. На першому етапi з метою напрацювання позитивних результатiв цей Порядок застосовуватиметься в частинi подання та оформлення документiв контролю за перемiщенням товарiв (попереднього повiдомлення та попередньої митної декларацiї) в електронному виглядi. Перший етап запроваджується з 01.09.2008.

     2.2. На другому етапi з урахуванням готовностi митних органiв цей Порядок запроваджується в повному обсязi для визначеного Держмитслужбою України перелiку митних режимiв, видiв транспорту, товарiв i кола митних органiв. Другий етап запроваджується окремим наказом Держмитслужби України.

(пункт 2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)

     3. Пункт 3 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796, у зв'язку з цим пункти 4 - 7 уважати вiдповiдно пунктами 3 - 6)

     3. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.) залежно вiд готовностi митних органiв подавати Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В. П.) пропозицiї щодо запровадження другого етапу, визначеного у пунктi 2 цього наказу.

     4. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В. П.) i Юридичному департаменту (Небрат Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Пункт 5 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796, у зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5)

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць:

     5.1. ННаказом митного органу визначити пiдроздiли, посадовi особи яких проводитимуть митний контроль i митне оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї та документiв контролю за перемiщенням товарiв в електронному виглядi, i нестимуть вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функцiй.

пiдпункт 5.1 пункту 5 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)

     5.2. Провести за потреби перерозподiл штатної чисельностi й засобiв комп'ютерної технiки та зв'язку мiж пiдроздiлами митниць.

     5.3. Пiдпункт 5.3 пункту 5 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

(наказ доповнено пунктом 6 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)
 
Т. в. о. Голови Державної митної служби України
Р. А. Черкасський
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України В. А. Копилов
В. о. Голови Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 26 вересня 2007 р. N 800
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
11 жовтня 2007 р. за N 1166/14433

Порядок
здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї та документiв контролю за перемiщенням товарiв (попереднього повiдомлення та попередньої митної декларацiї) в електронному виглядi

(назва Порядку у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до статей 89, 91, 93 та 187 Митного кодексу України, пункту 10 Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами), Законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електронний цифровий пiдпис" та Порядку застосування електронного цифрового пiдпису органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями державної форми власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 N 1452 (зi змiнами).

пункт 1 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796,
вiд 03.03.2010р. N 190)

     2. Цей Порядок розроблено з метою прискорення товарообiгу, скорочення часу на здiйснення митного контролю, виключення суб'єктивних факторiв при здiйсненнi митних процедур i застосовується при здiйсненнi митного контролю й митного оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї й документiв контролю за перемiщенням товарiв в електронному виглядi.

(пункт 2 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)

     Цей Порядок застосовується, якщо сума податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягають сплатi за вантажною митною декларацiєю або внесенню як грошова застава пiд час оформлення документа контролю за перемiщенням товарiв, не перевищує 1 млн. гривень.

(пункт 2 роздiлу I доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     3. Скорочення, що вживаються у цьому Порядку:

     ЕЦП - електронний цифровий пiдпис;

     ЕВМД - вантажна митна декларацiя, що подається декларантом митному органу тiльки в електронному виглядi, уключає в себе додатковi аркушi, доповнення i специфiкацiї (у разi їх застосування) i пiдписана ЕЦП декларанта;

     ПIК - програмно-iнформацiйний комплекс Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України;

     ЕД - електроннi копiї документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, якi пiдписуються ЕЦП декларанта та подаються ним митному органу разом з ЕВМД тiльки в електронному виглядi;

     ПМО - пiдроздiл митного оформлення регiональної митницi, митницi, посадовi особи якого здiйснюють митний контроль i митне оформлення товарiв, що декларуються шляхом подання ЕВМД, ЕПП та ЕПД;

(абзац шостий пункту 3 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)

     ЕПП - попереднє повiдомлення, що подається декларантом митному органу тiльки в електронному виглядi та пiдписане ЕЦП декларанта;

(пункт 3 роздiлу I доповнено новим абзацом сьомим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)

     ЕПД - попередня митна декларацiя, яка подається декларантом митному органу тiльки в електронному виглядi та пiдписана ЕЦП декларанта;

(пункт 3 роздiлу I доповнено новим абзацом восьмим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796, у зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим та десятим)

     Авторизоване повiдомлення - повiдомлення в електроннiй формi, засвiдчене ЕЦП.

     Iншi термiни, що застосовуються у цьому Порядку, уживаються в значеннях, визначених законодавством України з питань митної справи.

     4. Дiя цього Порядку поширюється на пiдприємства, унесенi до Реєстру пiдприємств, допущених до електронного декларування.

(пункт 4 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796, у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 17.03.2011р. N 216)

     5. Застосування ЕЦП здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про електронний цифровий пiдпис".

     Органiзацiйнi умови застосування ЕЦП, зокрема порядок генерацiї, зберiгання, використання та знищення особистих ключiв посадових осiб митних органiв, за допомогою яких вони здiйснюють накладання ЕЦП на вiдповiднi документи, а також порядок формування (пiдстави формування), скасування, блокування та поновлення сертифiкатiв вiдкритих ключiв регулюються окремим нормативно-правовим актом.

     6. ЕВМД, ЕПП, ЕПД та ЕД формуються декларантами вiдповiдно до законодавства України. Прийняття, передання та перевiрка ЕВМД, ЕПП, ЕПД та ЕД здiйснюються з використанням ПIК. Iнформацiйна взаємодiя мiж декларантом i митним органом здiйснюється з використанням авторизованих повiдомлень в електроннiй формi, засвiдчених ЕЦП.

(пункт 6 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)

     7. Вiдомостi, що заявляються митному органу декларантом, є вiдомостями, необхiдними для митних цiлей, i засвiдчуються ЕЦП. З моменту прийняття ЕВМД вона є документом, що засвiдчує факти, якi мають юридичне значення. Змiна, доповнення та вiдкликання ЕВМД пiсля її прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються.

     ЕВМД вважається оформленою за наявностi в нiй проставлених посадовою особою ПМО за допомогою ПIК визначених Держмитслужбою України вiдмiток, що свiдчать про результати митного контролю та завершення митного оформлення товарiв за ЕВМД.

     Оформлена ЕВМД є пiдтвердженням надання особi права на розмiщення товарiв у заявленому митному режимi i прав та обов'язкiв зазначених у ЕВМД осiб щодо здiйснення ними вiдповiдних фiнансових, господарських та iнших операцiй.

     8. Збереження ЕВМД, ЕПП, ЕПД та ЕД, наданих до митного органу в електронному виглядi, здiйснюється в iнформацiйнiй системi митного органу в спосiб, що виключає можливiсть внесення до них змiн.

(пункт 8 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)

     9. ЕПП та ЕПД є документами контролю за перемiщенням товарiв i використовуються у випадках, визначених законодавством з питань митної справи, при ввезеннi товарiв на митну територiю України.

(роздiл I доповнено пунктом 9 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796)

II. Подання ЕВМД та ЕД

     1. ЕВМД та ЕД, засвiдченi ЕЦП декларанта, з дотриманням строкiв декларування, визначених статтею 85 Митного кодексу України, передаються митному органу електронною поштою у складi авторизованого повiдомлення, засвiдченого ЕЦП, з робочого мiсця декларанта до ПIК.

     2. ЕВМД та ЕД, що пiдтверджують заявленi в митнiй декларацiї вiдомостi, представляються декларантом у формалiзованому виглядi у форматах, установлених Держмитслужбою України. Рахунок (invoice) або iнший документ, який визначає вартiсть товару, представляється у виглядi "електронного iнвойсу" вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 07.11.2007 N 933, зi змiнами) i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247. Якщо формат ЕД не встановлено, то ЕД створюються декларантом шляхом сканування документiв на паперових носiях.

(пункт 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     3. Для митного оформлення товарiв декларантом подаються ЕД, подання яких визначено законодавством України. Разом з ЕД подається їх реєстр.

     На вимогу митного органу декларантом надається переклад на державну мову поданих до оформлення ЕД.

     4. Декларант може представити ЕД, використання яких для цiлей митного контролю та митного оформлення не припиняється пiсля митного оформлення першої партiї товарiв (далi - довгостроковi ЕД), одноразово, у тому числi до подання першої ЕВМД, для їх включення до електронного архiву.

     Електронному архiву присвоюється номер, який направляється декларанту ПIК у складi авторизованого повiдомлення. При декларуваннi товарiв довгостроковi ЕД, помiщенi в електронний архiв, повторно митному органовi не подаються. Декларант зазначає номер електронного архiву в реєстрi документiв, у якому зберiгаються довгостроковi ЕД, що вiдносяться до поданої ЕВМД.

III. Обробка ЕВМД та ЕД у ПIК

     1. Пiд час приймання ЕВМД та ЕД здiйснюється процедура перевiрки ЕЦП з використанням програмного забезпечення з метою перевiрки цiлiсностi та достовiрностi електронного документа. Документ, не засвiдчений ЕЦП, не приймається ПIК до подальшої перевiрки.

     2. Перевiрка ЕВМД та ЕД проводиться з використанням ПIК невiдкладно, у порядку черговостi їх надходження. ПIК в автоматичному режимi здiйснює такi основнi функцiї:

(абзац перший пункту 2 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.03.2011р. N 216)

     прийняття ЕВМД;

     передання ЕВМД;

     перевiрка достовiрностi ЕЦП декларанта;

     форматно-логiчний контроль за ЕВМД та ЕД;

     аналiз ЕВМД iз застосуванням автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками;

     формування протоколiв прийняття ЕВМД;

     вiдображення екранних форм ЕВМД та ЕД;

     роздрукування екранних форм ЕВМД та ЕД;

     збереження прийнятих ЕВМД та ЕД.

     У ПIК передбачено доступ до таких iнформацiйних масивiв (баз даних):

     пiдприємства, що перебувають на облiку в митних органах України;

     митнi лiцензiйнi склади;

     пiдприємства, що порушили митнi правила;

     пiдприємства, якi отримали свiдоцтво про визнання пiдприємства декларантом;

     перевiзники, митнi перевiзники;

     недiйснi книжки МДП;

     особисте митне забезпечення;

     товари, якi найчастiше класифiкувалися не за своїм найменуванням;

     митний реєстр об'єктiв права iнтелектуальної власностi;

     пiдприємства, до яких застосованi спецiальнi санкцiї вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", тощо.

     3. ПIК в автоматичному режимi перевiряє дiйснiсть ЕЦП декларанта та проводить форматно-логiчний контроль вiдповiдностi ЕВМД визначеним Держмитслужбою України структурi та формату даних.

     У разi виявлення в ЕВМД помилок ПIК в автоматичному режимi формує їх перелiк та направляє його декларанту у складi авторизованого повiдомлення для їх усунення.

     Подання митному органу ЕВМД та ЕД пiсля усунення помилок має здiйснюватись з дотриманням строкiв декларування, визначених статтею 85 Митного кодексу України.

     4. У разi позитивного проходження форматно-логiчного контролю ЕВМД приймається для оформлення, ПIК автоматично присвоює цiй ЕВМД реєстрацiйний номер та направляє його декларанту у складi авторизованого повiдомлення.

IV. Здiйснення митних процедур ПМО

     1. У разi позитивних результатiв перевiрки ПIК формує посадовiй особi ПМО протокол, який мiстить вiдомостi про:

     результати перевiрки достовiрностi ЕЦП декларанта на ЕВМД, ЕД та авторизованому повiдомленнi;

     результати форматно-логiчного контролю ЕВМД та ЕД;

     перелiк митних процедур i форм митного контролю, визначених автоматизованою системою аналiзу та управлiння ризиками.

     2. Посадова особа ПМО пiсля отримання протоколу вiд ПIК в першочерговому порядку здiйснює аналiз результатiв контролю, наданих ПIК, та виконує митнi процедури, встановленi пiдпунктами 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiн'юстi 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами).

(абзац перший пункту 2 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190, абзаци перший - п'ятнадцятий пункту 2 роздiлу IV замiнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.03.2011р. N 216, у зв'язку з цим абзац шiстнадцятий уважати абзацом другим)

     Результати перевiрки ЕВМД i митного контролю вносяться до вiдповiдних баз даних ПIК.

     3. Паперовi примiрники документiв, що пiдтверджують заявленi в ЕВМД вiдомостi, а також документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв (крiм митної декларацiї), вимагаються митним органом у випадках:

     якщо за результатами аналiзу ЕВМД iз застосуванням автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками передбачено необхiднiсть перевiрки паперових носiїв iнформацiї;

     абзац третiй пункту 3 роздiлу IV виключено

(абзац третiй пункту 3 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190, виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.03.2011р. N 216)

     абзац четвертий пункту 3 роздiлу IV виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.03.2011р. N 216, у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий уважати вiдповiдно абзацами третiм, четвертим)

     виявлення ознак злочину або порушення митних правил;

     якщо законодавством України установлено обов'язкове проставляння пiд час здiйснення митних процедур вiдмiток митного органу на документах, що використовуються при митному оформленнi (облiк квот за експортними або iмпортними лiцензiями тощо).

     абзац сьомий пункту 3 роздiлу IV виключено

(абзац сьомий пункту 3 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190, виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.03.2011р. N 216, у зв'язку з цим абзаци восьмий та дев'ятий уважати вiдповiдно абзацами п'ятим та шостим)

     Декларанту направляється авторизоване повiдомлення з вимогою подання документiв, необхiдних для митного контролю та митного оформлення, на паперових носiях.

     У разi необхiдностi проведення митного огляду або здiйснення запиту до iнших структурних пiдроздiлiв митного органу митний контроль здiйснюється вiдповiдно до положень пiдпунктiв 27 - 29 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 20.04.2005 N 314 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами).

(абзац шостий пункту 3 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.03.2011р. N 216)

     4. У разi прийняття за результатами митного контролю рiшення про завершення митного оформлення товару за ЕВМД посадова особа ПМО:

     абзац другий пункту 4 роздiлу IV виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.03.2011р. N 216,
у зв'язку з цим абзаци третiй, четвертий уважати вiдповiдно абзацами другим та третiм)

     заповнює графи ЕВМД шляхом проставляння за допомогою ПIК визначених Держмитслужбою України вiдмiток, що свiдчать про результати митного контролю та завершення митного оформлення за ЕВМД;

     проставляє за допомогою ПIК вiдповiднi вiдмiтки в ЕД;

     передає в установлений строк ЕВМД до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби.

(пункт 4 роздiлу IV доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.03.2011р. N 216)

     5. Оформлена ЕВМД направляється декларанту з використанням ПIК у складi авторизованого повiдомлення.

     6. Пiсля завершення митного оформлення паперовi примiрники документiв, що були поданi декларантом вiдповiдно до пункту 3 роздiлу IV цього Порядку, зберiгаються в митному органi разом з роздрукованою екранною формою ЕВМД протягом строкiв, установлених законодавством.

V. Порядок подання й оформлення документiв контролю за перемiщенням товарiв в електронному виглядi

     1. Порядок подання й оформлення ЕПП:

     1.1. Декларант заповнює ЕПП вiдповiдно до порядку заповнення та використання попереднього повiдомлення митного органу про намiр увезти товари на митну територiю України, що визначається Держмитслужбою України, а також формує авторизоване повiдомлення, засвiдчене ЕЦП, i передає його митному органу електронною поштою у складi авторизованого повiдомлення, засвiдченого ЕЦП, з робочого мiсця декларанта до ПIК.

     1.2. ПIК в автоматичному режимi здiйснює обробку ЕПП вiдповiдно до роздiлу III Порядку.

     1.3. У разi позитивних результатiв перевiрки ПIК:

     реєструє ЕПП з присвоєнням йому реєстрацiйного номера, чим пiдтверджує поставлення ЕПП на контроль в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України;

     формує та направляє декларантовi протокол, який мiстить реєстрацiйний номер ЕПП з дiапазону номерiв, зарезервованих митним органом.

     1.4. У разi негативних результатiв перевiрки ПIК формує та направляє декларантовi протокол, який мiстить перелiк помилок в ЕПП.

     2. Порядок подання й оформлення ЕПД:

     2.1. Декларант заповнює ЕПД вiдповiдно до порядку заповнення попередньої вантажної митної декларацiї, що визначається Держмитслужбою України.

     Подання й оформлення ЕПД здiйснюється в порядку, визначеному роздiлами II - IV Порядку.

     2.2. Оформлена ПМО ЕПД з присвоєним їй реєстрацiйним номером (з дiапазону номерiв, зарезервованих митним органом) ставиться на контроль в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України.

     3. Реєстрацiйний номер ЕПП i ЕПД використовується як iдентифiкацiйний номер документа контролю за перемiщенням товарiв при здiйсненнi такого контролю митницею вiдправлення.

(Порядок доповнено новим роздiлом V згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.07.2008р. N 796, у зв'язку з цим роздiл V вважати вiдповiдно роздiлом VI)

VI. Прикiнцевi положення

     1. Абзац перший пункту 1 роздiлу VI виключено

(абзац перший пункту 1 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190, виключено згiдно з наказом Державної митної  служби України вiд 17.03.2011р. N 216)

     Абзац другий пункту 1 роздiлу VI виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.03.2011р. N 216)

     Абзац третiй пункту 1 роздiлу VI виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.03.2011р. N 216)

     Контроль за доставкою товарiв, що вивозяться з митної територiї України, здiйснюється в порядку, визначеному Положенням про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335 (зi змiнами).

     2. У випадках вiдмови в митному оформленнi ЕВМД посадовою особою ПМО оформлюється в електронному виглядi Картка вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України (далi - Картка) за формою, наведеною в додатку до Порядку оформлення й використання Картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України, затвердженому наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 N 1227 i зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 26.12.2005 за N 1562/11842 (зi змiнами), у порядку, установленому законодавством України. При цьому Картка оформлюється в електронному виглядi без заповнення полiв "Картку вiдмови отримав", завiряється ЕЦП посадової особи ПМО, яка видала цю Картку, i направляється за допомогою ПIК декларантовi.

     Реєстрацiйний номер ЕВМД, за якою вiдмовлено в митному оформленнi, не може бути присвоєний iншiй митнiй декларацiї.

     3. Посадовi особи митних органiв не мають права заповнювати ЕВМД, змiнювати чи доповнювати вiдомостi, зазначенi в ЕВМД, за винятком внесення до неї вiдомостей, що належать до компетенцiї митних органiв.

     4. У разi надходження до митних органiв обґрунтованих звернень декларантiв, правоохоронних, судових органiв або в iнших випадках, установлених законодавством, митнi органи роздруковують екраннi форми ЕВМД, а також ЕД на паперовий носiй (аркуш формату А4), якi завiряються печаткою митного органу з учиненням запису "Електронне декларування".

     5. У разi виявлення ознак злочинiв або порушення митних правил посадова особа митного органу вживає заходiв, передбачених законодавством України.

     6. Посадовi особи ПМО несуть персональну вiдповiдальнiсть за нездiйснення контрольних функцiй, визначених цим Порядком.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В. П. Науменко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.