Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

21.07.08 N 796


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
13 серпня 2008 р. за N 747/15438


     Вiдповiдно до статей 89, 91, 93 та 187 Митного кодексу України, пункту 8 статтi 2 Указу Президента України вiд 24.10.2003 N 1209 "Про заходи щодо пiдвищення ефективної дiяльностi митної служби України", Законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг", "Про електронний цифровий пiдпис" i з метою прискорення та спрощення здiйснення митних процедур шляхом упровадження електронного декларування товарiв наказую:

     1. Унести до наказу Держмитслужби України вiд 26.09.2007 N 800 "Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї в електронному виглядi", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11.10.2007 за N 1166/14433 (далi - наказ), такi змiни:

     1.1. Заголовок наказу викласти в такiй редакцiї:

     "Про митний контроль та митне оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї та документiв контролю за перемiщенням товарiв у електронному виглядi".

     1.2. Пункт 1 наказу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Затвердити Порядок здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї та документiв контролю за перемiщенням товарiв в електронному виглядi, що додається".

     1.3. Пункт 2 наказу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Установити, що запровадження цього Порядку здiйснюється поетапно.

     2.1. На першому етапi з метою напрацювання позитивних результатiв цей Порядок застосовуватиметься в частинi подання та оформлення документiв контролю за перемiщенням товарiв (попереднього повiдомлення та попередньої митної декларацiї) в електронному виглядi. Перший етап запроваджується з 01.09.2008.

     2.2. На другому етапi з урахуванням готовностi митних органiв цей Порядок запроваджується в повному обсязi для визначеного Держмитслужбою України перелiку митних режимiв, видiв транспорту, товарiв i кола митних органiв. Другий етап запроваджується окремим наказом Держмитслужби України".

     1.4. Пункт 3 наказу виключити. У зв'язку з цим пункти 4-7 уважати вiдповiдно пунктами 3-6.

     1.5. Пункт 5 виключити. У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5.

     1.6. У пунктi 5 наказу:

     1.6.1. Пiдпункт 5.1 викласти в такiй редакцiї:

     "5.1. Наказом митного органу визначити пiдроздiли, посадовi особи яких проводитимуть митний контроль i митне оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї та документiв контролю за перемiщенням товарiв в електронному виглядi, i нестимуть вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функцiй".

     1.6.2. Пiдпункт 5.3 виключити.

     1.7. Доповнити наказ пунктом 6 такого змiсту:

     "6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.".

     2. Унести до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї в електронному виглядi, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 26.09.2007 N 800, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11.10.2007 за N 1166/14433, такi змiни:

     2.1. Заголовок цього Порядку викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї та документiв контролю за перемiщенням товарiв (попереднього повiдомлення та попередньої митної декларацiї) в електронному виглядi".

     2.2. У роздiл I:

     2.2.1. У пунктi 1 слово та цифри "статтi 187" замiнити словами та цифрами "статей 89, 91, 93 та 187".

     2.2.2. Пункт 2 пiсля слiв "вантажної митної декларацiї" доповнити словами "й документiв контролю за перемiщенням товарiв".

     2.2.3. У пунктi 3:

     абзац шостий пiсля слiв "ЕВМД" доповнити словами "ЕПП та ЕПД";

     доповнити пункт абзацами сьомим та восьмим такого змiсту:

     "ЕПП - попереднє повiдомлення, що подається декларантом митному органу тiльки в електронному виглядi та пiдписане ЕЦП декларанта;

     ЕПД - попередня митна декларацiя, яка подається декларантом митному органу тiльки в електронному виглядi та пiдписана ЕЦП декларанта".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим та десятим.

     2.2.4. У пунктi 4 слова "та якi уклали з митним органом договiр про застосування вантажної митної декларацiї в електронному виглядi" виключити.

     2.2.5. Пункти 6 та 8 пiсля слiв "ЕВМД" доповнити словами "ЕПП, ЕПД".

     2.2.6. Доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9. ЕПП та ЕПД є документами контролю за перемiщенням товарiв i використовуються у випадках, визначених законодавством з питань митної справи, при ввезеннi товарiв на митну територiю України".

     2.3. Доповнити Порядок пiсля роздiлу IV роздiлом V такого змiсту:

"V. Порядок подання й оформлення документiв контролю за перемiщенням товарiв в електронному виглядi

     1. Порядок подання й оформлення ЕПП:

     1.1. Декларант заповнює ЕПП вiдповiдно до порядку заповнення та використання попереднього повiдомлення митного органу про намiр увезти товари на митну територiю України, що визначається Держмитслужбою України, а також формує авторизоване повiдомлення, засвiдчене ЕЦП, i передає його митному органу електронною поштою у складi авторизованого повiдомлення, засвiдченого ЕЦП, з робочого мiсця декларанта до ПIК.

     1.2. ПIК в автоматичному режимi здiйснює обробку ЕПП вiдповiдно до роздiлу III Порядку.

     1.3. У разi позитивних результатiв перевiрки ПIК:

     реєструє ЕПП з присвоєнням йому реєстрацiйного номера, чим пiдтверджує поставлення ЕПП на контроль в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України;

     формує та направляє декларантовi протокол, який мiстить реєстрацiйний номер ЕПП з дiапазону номерiв, зарезервованих митним органом.

     1.4. У разi негативних результатiв перевiрки ПIК формує та направляє декларантовi протокол, який мiстить перелiк помилок в ЕПП.

     2. Порядок подання й оформлення ЕПД:

     2.1. Декларант заповнює ЕПД вiдповiдно до порядку заповнення попередньої вантажної митної декларацiї, що визначається Держмитслужбою України.

     Подання й оформлення ЕПД здiйснюється в порядку, визначеному роздiлами II - IV Порядку.

     2.2. Оформлена ПМО ЕПД з присвоєним їй реєстрацiйним номером (з дiапазону номерiв, зарезервованих митним органом) ставиться на контроль в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України.

     3. Реєстрацiйний номер ЕПП i ЕПД використовується як iдентифiкацiйний номер документа контролю за перемiщенням товарiв при здiйсненнi такого контролю митницею вiдправлення".

     У зв'язку з цим роздiл V вважати вiдповiдно роздiлом VI.

     3. Пункт 1 роздiлу I Порядку визначення пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватися процедура електронного декларування, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 08.08.2007 N 669, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.08.2007 за N 967/14234, викласти в такiй редакцiї:

     "1. Цей Порядок розроблено на виконання абзацу третього пункту 10 Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, пункту 8 статтi 2 Указу Президента України вiд 24.10.2003 N 1209 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi дiяльностi митної служби України" та з метою визначення пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватися процедура електронного декларування".

     4. Уважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмитслужби України вiд 12.12.2005 N 1220 "Про затвердження Iнструкцiї iз заповнення та використання попереднього повiдомлення в електронному виглядi", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.12.2005 за N 1505/11785 (зi змiнами).

     5. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) протягом 30 днiв пiсля офiцiйного опублiкування цього наказу доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог Порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї та документiв контролю за перемiщенням товарiв (попереднього повiдомлення та попередньої митної декларацiї) в електронному виглядi.

     6. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В. П.) i Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     7. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля офiцiйного опублiкування.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Голова Служби В.I.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України В.М.Пинзеник
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.