КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 19 жовтня 2016 р. N 736


Про затвердження Типової iнструкцiї про порядок ведення облiку, зберiгання, використання i знищення документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Типову iнструкцiю про порядок ведення облiку, зберiгання, використання i знищення документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю (додається).

     2. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     4. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевим органам виконавчої влади з урахуванням специфiки своєї дiяльностi затвердити у тримiсячний строк власнi iнструкцiї про порядок ведення облiку, зберiгання, використання i знищення документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 17

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 жовтня 2016 р. N 736

ТИПОВА IНСТРУКЦIЯ
про порядок ведення облiку, зберiгання, використання i знищення документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю

Загальна частина

     1. Ця Iнструкцiя визначає єдинi вимоги до ведення облiку, зберiгання, використання i знищення документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї (далi - документи), що мiстять службову iнформацiю, зiбрану пiд час провадження оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, дiяльностi у сферi оборони держави, та iншу службову iнформацiю (далi - службова iнформацiя), в органах державної влади, iнших державних органах, органах влади Автономної Республiки Крим (далi - установи).

     2. В установi утворюється комiсiя з питань роботи iз службовою iнформацiєю, яка постiйно дiє, положення про яку та склад якої затверджуються вiдповiдним актом установи.

     З урахуванням особливостей дiяльностi установи за рiшенням її керiвника можуть утворюватися кiлька таких комiсiй за напрямами дiяльностi установи.

     3. Основними завданнями комiсiї з питань роботи iз службовою iнформацiєю є:

     складення на пiдставi пропозицiй структурних пiдроздiлiв установи та з урахуванням вимог законодавства перелiку вiдомостей, що становлять службову iнформацiю (далi - перелiк вiдомостей), i подання його на затвердження керiвниковi установи;

     перегляд документiв з грифом "Для службового користування" з метою його пiдтвердження або скасування;

     розгляд документiв з грифом "Для службового користування" на предмет встановлення в них вiдомостей, що мiстять вiдкриту iнформацiю, яка може бути використана пiд час опрацювання запитiв на публiчну iнформацiю;

     розслiдування на пiдставi рiшення керiвника установи фактiв втрати документiв з грифом "Для службового користування" та розголошення службової iнформацiї;

     розгляд питання щодо присвоєння грифа "Для службового користування" документам, що мiстять службову iнформацiю, яка не передбачена перелiком вiдомостей, за поданням осiб, якi пiдписують такий документ;

     вивчення та проведення оцiнки матерiалiв, з якими планується ознайомити iноземцiв або якi будуть їм переданi.

     До складу комiсiї з питань роботи iз службовою iнформацiєю включаються працiвники структурних пiдроздiлiв установи, в яких створюється службова iнформацiя, а також працiвники режимно-секретного, мобiлiзацiйного пiдроздiлiв, пiдроздiлiв криптографiчного та/або технiчного захисту iнформацiї (у разi їх створення), структурного пiдроздiлу з дiловодства або документацiйного забезпечення, пiдроздiлу з питань запитiв на iнформацiю або працiвники, вiдповiдальнi за виконання вiдповiдних функцiй в установi.

     До складу комiсiй, утворених за напрямами дiяльностi установи, включаються квалiфiкованi працiвники з вiдповiдних напрямiв дiяльностi.

     4. Перелiк вiдомостей складається установою вiдповiдно до вимог частини другої статтi 6 та статтi 9 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", затверджується керiвником установи та оприлюднюється на її офiцiйному веб-сайтi, а за вiдсутностi такого веб-сайту - в iнший прийнятний спосiб.

     5. Працiвники, яким доручено опрацьовувати документ, що мiстить службову iнформацiю, визначаються керiвником установи, його заступниками, керiвниками структурних пiдроздiлiв у резолюцiї до такого документа.

     Члени постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв установи, якi не є її працiвниками, можуть працювати з документами, що мiстять службову iнформацiю та виносяться на розгляд вiдповiдного органу на пiдставi резолюцiї його керiвника.

     6. Органiзацiя в установi роботи з документами, що мiстять службову iнформацiю, покладається на структурний пiдроздiл з дiловодства або документацiйного забезпечення, а за його вiдсутностi - на окрему посадову особу (далi - служба дiловодства).

     Облiк, формування справ, зберiгання та використання документiв з вiдмiтками "Лiтер "М", "Лiтер "К" та "СI" провадяться структурними пiдроздiлами або посадовими особами, вiдповiдальними в установi за мобiлiзацiйну роботу, криптографiчний захист iнформацiї, роботу з документами з питань спецiальної iнформацiї.

     Керiвники структурних пiдроздiлiв здiйснюють контроль за дотриманням порядку пiдготовки документiв з грифом "Для службового користування", їх зберiгання i використання.

     7. Служба дiловодства ознайомлює працiвникiв структурних пiдроздiлiв, а також членiв зазначених у пунктi 5 цiєї Iнструкцiї органiв з iнструкцiєю установи про порядок ведення облiку, зберiгання, використання i знищення документiв та iнших матерiальних носiїв, що мiстять службову iнформацiю (далi - iнструкцiя установи), пiд розпис.

     8. Документам, що мiстять службову iнформацiю, присвоюється гриф "Для службового користування". На документах, що мiстять службову iнформацiю з:

     мобiлiзацiйних питань, додатково проставляється вiдмiтка "Лiтер "М";

     питань криптографiчного захисту службової iнформацiї, - вiдмiтка "Лiтер "К";

     питань спецiальної iнформацiї, - вiдмiтка "СI".

     Категорiї документiв, на яких проставляється вiдмiтка "Лiтер "К", визначаються нормативно-правовими актами Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку.

     9. Питання щодо необхiдностi присвоєння документу грифа "Для службового користування" вирiшується виконавцем або посадовою особою, яка пiдписує документ, вiдповiдно до перелiку вiдомостей та з дотриманням вимог частини другої статтi 6 та статтi 9 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     10. До прийняття рiшення про присвоєння документу грифа "Для службового користування" особи, зазначенi в пунктi 9 цiєї Iнструкцiї, повиннi:

     1) перевiрити, чи належить iнформацiя, яку мiстить документ, до категорiй, визначених у частинi першiй статтi 9 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     2) встановити, чи належить вiдповiдна iнформацiя до такої, доступ до якої згiдно iз законом не може бути обмежено, в тому числi шляхом вiднесення її до службової iнформацiї;

     3) перевiрити дотримання сукупностi вимог, передбачених частиною другою статтi 6 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     В окремих випадках питання щодо необхiдностi присвоєння документу грифа "Для службового користування" може бути розглянуто комiсiєю з питань роботи iз службовою iнформацiєю за поданням посадової особи, яка пiдписуватиме документ.

     11. Забороняється використовувати для передачi службової iнформацiї вiдкритi канали зв'язку.

     У разi виникнення необхiдностi в передачi (надсиланнi) документiв, що мiстять службову iнформацiю, юридичним особам, громадським об'єднанням без статусу юридичної особи та фiзичним особам, на яких не поширюються вимоги цiєї Iнструкцiї, останнi беруть на себе письмове зобов'язання стосовно нерозголошення отриманої службової iнформацiї.

     Керiвники юридичних осiб, громадських об'єднань без статусу юридичної особи та фiзичнi особи за розголошення службової iнформацiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     12. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та забезпечення дотримання в установах порядку ведення облiку, зберiгання та використання документiв, що мiстять службову iнформацiю, покладається на їх керiвникiв.

     Особи, виннi у порушеннi порядку ведення облiку, зберiгання, використання i знищення документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю, їх втратi або розголошеннi службової iнформацiї, що в них мiститься, притягуються до дисциплiнарної або iншої вiдповiдальностi, передбаченої законом.

     13. Пiд час роботи з документами з грифом "Для службового користування" застосовуються положення Типової iнструкцiї з дiловодства у центральних органах виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2011 р. N 1242 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 94, ст. 3433), та нацiональних стандартiв, що регламентують порядок складення та оформлення органiзацiйно-розпорядчих документiв.

     Створення, вiдправлення, передавання, одержання, зберiгання, оброблення, використання та знищення електронних документiв з грифом "Для службового користування" в установах здiйснюється вiдповiдно до вимог законодавства, що регулює питання роботи з електронними документами та питання електронного документообiгу.

     14. Використання iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем чи засобiв копiювально-розмножувальної технiки, що застосовуються пiд час обробки службової iнформацiї, здiйснюється на пiдставi розпорядчого документа керiвника установи з дотриманням вимог законодавства у сферi захисту iнформацiї.

     15. Особливостi ведення облiку, зберiгання, передачi, пересилання, транспортування i знищення документiв з вiдмiткою "Лiтер "К", засобiв криптографiчного захисту службової iнформацiї, ключових документiв, нормативної, технiчної (експлуатацiйної) документацiї визначаються нормативно-правовими актами Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку.

     16. У разi лiквiдацiї установи рiшення про подальше користування документами з грифом "Для службового користування" приймає лiквiдацiйна комiсiя.

     17. Державнi архiвнi установи надають консультацiйну та методичну допомогу з питань дiловодства стосовно документiв, що мiстять службову iнформацiю, пiдготовки справ до передавання на архiвне зберiгання.

Приймання та реєстрацiя документiв

     18. Приймання та реєстрацiя документiв з грифом "Для службового користування", крiм документiв, зазначених в абзацi другому цього пункту, здiйснюється централiзовано службою дiловодства.

     Порядок приймання та реєстрацiї документiв з грифом "Для службового користування", якi мiстять вiдмiтки "Лiтер "М", "Лiтер "К", "СI", визначається iнструкцiєю установи.

     19. У разi надходження у неробочий час конвертiв (паковань) з документами з грифом "Для службового користування" вони приймаються черговим працiвником установи, який, не розкриваючи, передає їх наступного робочого дня до служби дiловодства пiд розписку в журналi облiку конвертiв (паковань) за формою згiдно з додатком 1.

     20. Забороняється доставляти у неробочий час документи з грифом "Для службового користування" в установи, в яких не передбачене цiлодобове чергування.

     21. Вхiдна кореспонденцiя з грифом "Для службового користування" розкривається працiвником служби дiловодства, вiдповiдальним за дiловодство стосовно документiв, що мiстять службову iнформацiю. При цьому перевiряється вiдповiднiсть кiлькостi аркушiв, примiрникiв, додаткiв до документiв та їх реєстрацiйних iндексiв зазначеним на конвертi (пакованнi) та у супровiдному листi.

     22. У разi ведення окремої реєстрацiї документiв з грифом "Для службового користування" з мобiлiзацiйних питань, з питань криптографiчного захисту службової iнформацiї та з питань спецiальної iнформацiї конверти (паковання) з вiдмiтками "Лiтер "М", "Лiтер "К" та "СI", що надiйшли до служби дiловодства, передаються нерозкритими структурним пiдроздiлам чи посадовим особам, вiдповiдальним за виконання вiдповiдних видiв робiт в установi, пiд розписку в журналi облiку пакетiв (паковань) iз зазначенням дати їх отримання та проставленням печатки "Для пакетiв".

     23. За вiдсутностi вкладень або порушення їх цiлiсностi (невiдповiдностi кiлькостi аркушiв, додаткiв до документа), пошкодження конверта (паковання), що призвело до унеможливлення прочитання тексту документа або можливого несанкцiонованого ознайомлення з його змiстом, а також невiдповiдностi реєстрацiйного iндексу документа зазначеному на конвертi (пакованнi), документ не реєструється. При цьому складається акт за формою згiдно з додатком 2 у двох примiрниках, один примiрник якого разом з отриманими документами надсилається вiдправниковi, другий зберiгається у службi дiловодства.

     24. Надiсланi не за адресою документи з грифом "Для службового користування" повертаються вiдправниковi без їх розгляду.

     25. Пiд час реєстрацiї вхiдного документа з грифом "Для службового користування" на першому його аркушi вiд руки або за допомогою штампа (автоматичного нумератора) службою дiловодства проставляється вiдмiтка про надходження iз зазначенням скороченого найменування установи - одержувача документа, реєстрацiйного iндексу, дати (у разi термiнового виконання - години i хвилини) одержання документа.

     У разi надходження конверта (паковання) з вiдмiтками "Лiтер "М", "Лiтер "К" та "СI" (у разi ведення окремої реєстрацiї документiв з мобiлiзацiйних питань, з питань криптографiчного захисту службової iнформацiї та з питань спецiальної iнформацiї), а також з вiдмiткою "Особисто" вiдмiтка про надходження проставляється безпосередньо на конвертi (пакованнi) iз зазначенням порядкового номера конверта (паковання) за журналом облiку конвертiв (паковань) та дати його одержання.

     26. Облiк електронних носiїв iнформацiї, книг та iнших видань, якi є додатками до вхiдного супровiдного листа, ведеться окремо вiд вхiдних документiв. На супровiдному листi, який долучається до вiдповiдної справи, службою дiловодства проставляються номер облiкової форми, порядковий номер i дата взяття додатка на облiк.

     27. Реєстрацiя вхiдних, вихiдних та внутрiшнiх документiв з грифом "Для службового користування" здiйснюється окремо вiд документiв, якi не мiстять службову iнформацiю, з дотриманням вимоги щодо одноразовостi реєстрацiї.

     При цьому до реєстрацiйного iндексу документа додається вiдмiтка "ДСК", наприклад:

"251/04-12 ДСК; 09-05/456 ДСК; 123 ДСК".

     На документах з мобiлiзацiйних питань та з питань спецiальної iнформацiї перед реєстрацiйним iндексом проставляється вiдмiтка "М" або "СI", наприклад:

"М/251/04-12 ДСК; або СI/03/175 ДСК".

     Вихiдному супровiдному листу та кожному додатку до нього присвоюється власний реєстрацiйний iндекс.

     Вхiдному супровiдному листу та додаткам до нього на паперових носiях присвоюється один номер. На кожному додатку на лицьовому боцi першого аркуша проставляється вiдмiтка, наприклад:

"До вх. 1172/03-15 ДСК вiд 01.09.2016".

     На додатках, що пiдлягають поверненню, така вiдмiтка проставляється на зворотному боцi останнього аркуша документа.

     Супровiдний лист, що має примiтку "без додатка - вiдкрита iнформацiя", також реєструється в реєстрацiйних формах, що використовуються для реєстрацiї документiв, що мiстять службову iнформацiю.

     28. Реєстрацiя документiв з грифом "Для службового користування" здiйснюється в журналах за формою згiдно з додатками 3 i 4, на картках або в електроннiй базi даних.

     29. Реєстрацiя документiв з грифом "Для службового користування" в електроннiй базi даних здiйснюється з використанням спецiальних комп'ютерних програм та дотриманням вимог щодо технiчного захисту iнформацiї, встановлених законодавством.

     30. У разi реєстрацiї вхiдних, вихiдних, внутрiшнiх документiв на картках або в електроннiй базi даних оформляється реєстрацiйно-контрольна картка за формою згiдно з додатком 5.

     У разi потреби реєстрацiйно-контрольна картка може бути доповнена iншими реквiзитами.

     31. Етапи проходження документiв з грифом "Для службового користування" в установi повиннi обов'язково вiдображатися у реєстрацiйних формах (журналах, картках, електроннiй базi даних).

Облiк видань з грифом "Для службового користування"

     32. Тираж видання з грифом "Для службового користування", пiдготовлений в установi, облiковується за одним порядковим номером у журналi за формою згiдно з додатком 6.

     33. Вiдмiтка про додатково надрукованi примiрники видання робиться у журналi, де вони реєструвалися вперше, iз продовженням їх нумерацiї вiд останнього номера примiрника такого видання.

Облiк електронних носiїв iнформацiї

     34. Облiк електронних носiїв iнформацiї (жорстких i гнучких магнiтних дискiв, касет та бобiн з магнiтною стрiчкою, дискiв для лазерних систем зчитування, невiд'ємної частини модулiв флеш-пам'ятi тощо), на якi планується записувати службову iнформацiю, ведеться службою дiловодства у журналi за формою згiдно з додатком 7.

     35. На захиснiй оболонцi електронного носiя iнформацiї (пластмасовiй капсулi гнучкого магнiтного диска, касетi або бобiнi з магнiтною стрiчкою, на верхньому боцi диска для лазерних систем зчитування, невiд'ємнiй частинi корпусу модулiв флеш-пам'ятi тощо) зазначаються найменування установи, облiковий номер i дата взяття на облiк електронного носiя, гриф "Для службового користування".

     36. Облiковий номер жорсткого магнiтного диска зазначається на етикетцi, що наклеюється на його корпусi або на опломбованому корпусi блока чи пристрою, в якому вiн розмiщується.

     37. Наклеювання на електронний носiй iнформацiї етикеток з облiковими номерами, зазначеними у пунктах 35 i 36 цiєї Iнструкцiї, здiйснюється у спосiб, який виключає можливiсть розбирання пристрою без пошкодження етикетки, її непомiтного видалення (змiни) або перенесення на iнший носiй iнформацiї.

     38. Забороняється записувати службову iнформацiю на електронний носiй iнформацiї, не внесений до журналу облiку електронних носiїв iнформацiї, на якi планується записувати службову iнформацiю.

     39. Гриф "Для службового користування" зберiгається за електронним носiєм iнформацiї до моменту його знищення.

     40. Замiна електронного носiя iнформацiї з грифом "Для службового користування", який вийшов з ладу пiд час дiї гарантiйного строку, провадиться представником органiзацiї, що здiйснює гарантiйне обслуговування, тiльки у примiщеннi установи та у присутностi працiвника, якому такий носiй видано в установленому порядку. Зазначений носiй залишається у розпорядженнi установи для подальшого знищення.

     Замiна електронного носiя iнформацiї з грифом "Для службового користування", що вийшов з ладу пiд час дiї гарантiйного строку, в iншому порядку не дозволяється.

     41. Ремонт блока чи пристрою з електронним носiєм iнформацiї, що має гриф "Для службового користування", проводиться в установi у присутностi працiвника, якому такий носiй в установленому порядку видано, та у разi необхiдностi - працiвника, який вiдповiдає за забезпечення захисту iнформацiї в установi. У разi виникнення необхiдностi в передачi за межi установи такого блока чи пристрою для виконання ремонтних робiт електронний носiй iнформацiї вилучається та зберiгається працiвником, якому зазначений носiй виданий в установленому порядку.

Друкування i розмноження документiв

     42. Друкування i розмноження в установi документiв з грифом "Для службового користування" за допомогою електронно-обчислювальної та копiювально-розмножувальної технiки провадиться з урахуванням вимог законодавства у сферi захисту iнформацiї.

     Друкування i розмноження документiв з мобiлiзацiйних питань та з питань спецiальної iнформацiї здiйснюється працiвниками установи, якi мають допуск до роботи з такими документами.

     43. У правому верхньому кутi першої сторiнки документа, що мiстить службову iнформацiю, проставляються гриф "Для службового користування" та номер примiрника, наприклад:

"Для службового користування
Прим. N 3".

     Установа, яка є розробником документа з грифом "Для службового користування", може зазначити на документi iнформацiю про заборону на розмноження (копiювання) такого документа в iнших установах, наприклад:

"Для службового користування
Прим. N 2
Копiюванню не пiдлягає".

     Вiдмiтки "Лiтер "М", "Лiтер "К", "СI", номер примiрника зазначаються нижче грифа "Для службового користування", наприклад:

"Для службового користування
Лiтер "М"
Прим. N 2"

     або

"Для службового користування
Лiтер "К"
Прим. N 2",

     або

"Для службового користування
"СI"
Прим. N 2".

     44. На першiй сторiнцi кожного додатка до документа, що мiстить службову iнформацiю, вище iнших вiдмiток проставляється гриф "Для службового користування", наприклад:

"Для службового користування
Прим. N 4
Додаток до наказу
______________________
(найменування установи)
__ ______ 20__ р. N ____".

     У разi коли додатки надсилаються разом iз супровiдним листом, пiсля тексту листа перед пiдписом зазначається наявнiсть додаткiв, їх обсяг, реєстрацiйнi iндекси i дати, наприклад:

"Додаток: довiдка про виконання плану заходiв iз впровадження нових видiв продукцiї вiд 14 серпня 2016 р. N 01-25/52 ДСК на 5 арк., прим. N 2.".

     Якщо iнформацiя з обмеженим доступом мiститься тiльки у додатку до документа з грифом "Для службового користування", пiд таким грифом ставиться позначка "(без додатка - вiдкрита iнформацiя)", наприклад:

"Для службового користування
(без додатка - вiдкрита iнформацiя)
Прим. N 1".

     45. У друкованих виданнях гриф "Для службового користування" i номер примiрника зазначаються на обкладинцi та на титульному аркушi видання. Якщо видання складається з кiлькох частин, такий гриф зазначається на кожнiй його частинi, що мiстить службову iнформацiю.

     46. На зворотному боцi останнього аркуша примiрника документа, що залишається у справi установи, у нижньому лiвому кутi зазначаються кiлькiсть надрукованих примiрникiв; перелiк номерiв примiрникiв з найменуваннями адресатiв (не бiльше чотирьох); номер пункту перелiку вiдомостей установи або реквiзити акта комiсiї з питань роботи iз службовою iнформацiєю, згiдно з якими iнформацiю вiднесено до службової; назва та облiковий номер електронного носiя iнформацiї або номер автоматизованого робочого мiсця, з якого друкувався документ, наприклад:

"Надруковано три примiрники.

Прим. N 1 - Мiн'юсту

Прим. N 2 - Мiнфiну

Прим. N 3 - до справи N 02-10

Пункт 3.7 перелiку вiдомостей

АРМ iнвентарний номер 5".

     47. У разi надсилання документа бiльш як чотирьом адресатам складається список на розсилку, в якому зазначається перелiк адресатiв, проставляються номери примiрникiв, що вiдправляються вiдповiдним адресатам, а замiсть конкретних найменувань адресатiв на документi робиться узагальнений напис, наприклад:

"Прим. N 1 - 8 - за списком на розсилку;

Прим. N 9 - до справи N 02-10".

     48. На кожному примiрнику вихiдного документа та додатках до нього на лицьовому боцi в нижньому лiвому кутi останнього аркуша зазначаються прiзвище (прiзвище, iм'я, по батьковi) виконавця та номер його службового телефону, наприклад:

"Марченко 255 55 55"

     або

"Марченко Петро Васильович 255 55 55".

     49. Пiсля реєстрацiї створеного документа з грифом "Для службового користування" його чернетки i роздрукованi варiанти знищуються виконавцем шляхом подрiбнення або iншим способом (спалювання, розплавлення, розчинення тощо), який виключає можливiсть їх прочитання та вiдновлення.

     50. Розмноження документiв з грифом "Для службового користування" здiйснюється службою дiловодства або iншим структурним пiдроздiлом, визначеним розпорядчим документом установи, з дозволу керiвника установи (його заступника) за умови оформлення замовлення за формою згiдно з додатком 8 або вiдповiдно до резолюцiї керiвника установи.

     Керiвник установи може у встановленому порядку делегувати повноваження щодо надання дозволу на розмноження таких документiв керiвникам структурних пiдроздiлiв, в яких документи опрацьовуються або зберiгаються.

     51. На кожному примiрнику розмноженого документа вiд руки проставляється номер примiрника.

     52. Документ з грифом "Для службового користування", одержаний вiд iншої установи для опрацювання одночасно в кiлькох структурних пiдроздiлах, копiюється у визначеному пунктом 50 цiєї Iнструкцiї порядку, якщо установа, яка є розробником документа, не встановила заборону на його розмноження.

     53. Облiк розмножених документiв, що мiстять службову iнформацiю, ведеться в журналi за формою згiдно з додатком 9.

Надсилання документiв

     54. Надсилання документiв з грифом "Для службового користування" iншим установам у межах України здiйснюється рекомендованим поштовим вiдправленням або кур'єрською службою установи (кур'єрами), пiдроздiлами урядового фельд'єгерського зв'язку, пiдроздiлами органiв спецiального зв'язку.

     У разi надсилання документiв з грифом "Для службового користування" за допомогою пiдроздiлiв урядового фельд'єгерського зв'язку або органiв спецiального зв'язку оформлення конвертiв (паковань) повинне вiдповiдати вимогам нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть зазначених пiдроздiлiв.

     Надсилання конвертiв (паковань) з вiдмiтками "Лiтер "К" та "СI" в межах України здiйснюється за допомогою пiдроздiлiв урядового фельд'єгерського зв'язку, органiв спецiального зв'язку або вiдомчого фельд'єгерського зв'язку.

     Надсилання документiв з грифом "Для службового користування" за кордон здiйснюється вiдповiдно до законодавства. Конверти (паковання) з вiдмiткою "Лiтер "К", якi адресованi закордонним дипломатичним установам України, надсилаються за допомогою пiдроздiлiв урядового фельд'єгерського зв'язку.

     Передача службової iнформацiї (надсилання документiв з грифом "Для службового користування") телекомунiкацiйними, iнформацiйно-телекомунiкацiйними мережами здiйснюється лише з використанням засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, що в установленому порядку допущенi до експлуатацiї, з дотриманням вимог технiчного захисту iнформацiї.

     55. Електроннi носiї iнформацiї та документи з грифом "Для службового користування", що пiдлягають поверненню, обов'язково надсилаються до установи iз супровiдним листом.

     Видання з грифом "Для службового користування" надсилаються iншим установам разом iз супровiдним листом з грифом "Для службового користування", в якому зазначаються назви (автори) видань, реєстрацiйнi iндекси, кiлькiсть та номери примiрникiв з урахуванням вимог пункту 44 цiєї Iнструкцiї.

     56. Документи з грифом "Для службового користування", якi надсилаються, повиннi бути вкладенi у конверти або упакованi у спосiб, який виключає можливiсть доступу та прочитання тексту чи реквiзитiв без порушення цiлiсностi паковання.

     57. На конвертах (пакованнях) зазначаються адреса та найменування установи-одержувача i вiдправника, реєстрацiйнi iндекси вкладених документiв iз проставленням вiдмiтки "ДСК". Забороняється зазначати прiзвища i посади керiвникiв установи-одержувача, а також прiзвища виконавцiв документiв i назви структурних пiдроздiлiв.

     Електроннi носiї iнформацiї упаковуються в окремий конверт (паковання), на якому зазначаються дата та реєстрацiйний iндекс супровiдного листа.

     58. У разi надсилання документiв, якi повиннi бути розкритi певною посадовою особою установи особисто, їх упаковують в окремий конверт, у правому верхньому кутi якого нижче грифа "Для службового користування" проставляється вiдмiтка "Особисто", а в його нижнiй правiй частинi зазначаються посада, прiзвище, iм'я, по батьковi (iнiцiали) одержувача. Такий конверт вкладається в iнший конверт, що оформляється вiдповiдно до вимог, визначених пунктом 57 цiєї Iнструкцiї. У лiвому верхньому кутi конверта проставляється вiдмiтка "Подвiйний конверт".

     59. У разi надсилання документiв з мобiлiзацiйних питань на конвертах (пакованнях) додатково проставляється вiдмiтка "Лiтер "М".

     60. Надсилання документiв з мобiлiзацiйних питань в одному конвертi (пакованнi) з документами, що не стосуються мобiлiзацiйних питань, не дозволяється.

     61. У разi надсилання документа, що має вiдмiтку "Лiтер "К" або "СI", його вмiщують в окремий конверт, у правому кутi якого нижче грифа "Для службового користування" проставляється вiдмiтка "Лiтер "К" або "СI", а в його нижнiй правiй частинi зазначаються посада, прiзвище, iм'я, по батьковi (iнiцiали) одержувача. Такий конверт вкладається в iнший конверт, що оформляється вiдповiдно до вимог, визначених пунктом 56 цiєї Iнструкцiї. У лiвому верхньому кутi конверта проставляється вiдмiтка "Подвiйний конверт".

     62. Забороняється надсилати за межi України видання з грифом "Для службового користування" з метою книгообмiну або експонування на вiдкритих виставках, презентацiях.

Формування виконаних документiв у справи

     63. Виконанi документи з грифом "Для службового користування" групуються у справи згiдно iз затвердженою в установi зведеною номенклатурою справ. Дозволяється долучати до справи iз грифом "Для службового користування" документи з вiдкритою iнформацiєю, якщо такi документи стосуються питань такої справи.

     Документи з мобiлiзацiйних питань долучаються до справ з мобiлiзацiйної роботи, що мають вiдмiтку "Лiтер "М", а документи з питань спецiальної iнформацiї - до справ з вiдмiткою "СI".

     Документи, що стосуються органiзацiї режимно-секретної роботи в установi, формуються у справи у вiдповiдному структурному пiдроздiлi працiвником, вiдповiдальним за виконання такого виду робiт.

     64. До номенклатури справ включаються всi довiдковi та реєстрацiйнi картотеки, журнали реєстрацiї та облiку документiв з грифом "Для службового користування".

     65. У графi номенклатури справ "Iндекс справи" до номера справи з документами, що мають гриф "Для службового користування", проставляється вiдмiтка "ДСК", наприклад:

"04-10 ДСК".

     66. На обкладинцi справи, що мiстить документи з грифом "Для службового користування", у правому верхньому кутi проставляється вiдмiтка "Для службового користування".

     67. У разi коли в установi створюється понад 50 документiв на рiк з грифом "Для службового користування", їх доцiльно формувати в окремi справи за видами (накази, iнструкцiї, плани тощо).

     68. У разi коли в установi створюється менш як 50 документiв на рiк з грифом "Для службового користування", номенклатурою справ може бути передбачено формування однiєї справи iз заголовком "Документи з грифом "Для службового користування". Строк зберiгання такої справи не встановлюється, а у вiдповiднiй графi номенклатури справ проставляється вiдмiтка "ЕК", яка означає, що строк зберiгання справи визначається експертною комiсiєю установи з проведення експертизи цiнностi документiв (далi - експертна комiсiя), яка утворюється та дiє вiдповiдно до Порядку утворення та дiяльностi комiсiй з проведення експертизи цiнностi документiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2007 р. N 1004 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 59, ст. 2346).

     69. Експертна комiсiя пiсля закiнчення року вивчає кожен аркуш справи "Документи з грифом "Для службового користування" i за потреби приймає рiшення про її переформування. Документи постiйного зберiгання, що мiстяться у справi, формуються в окрему справу, якiй надається окремий заголовок та яка додатково включається до номенклатури справ. Документи тимчасового зберiгання залишаються у такiй справi згiдно iз затвердженою номенклатурою справ.

     70. Якщо у справi iз заголовком "Документи з грифом "Для службового користування" мiстяться лише документи тимчасового зберiгання, вона може не переформовуватися, а строк зберiгання такої справи визначається найдовшим строком зберiгання документiв, що мiстяться в нiй. Вiдмiтка "ЕК" у графi номенклатури справ "Строк зберiгання" закреслюється i зазначається уточнений строк зберiгання.

     71. Документи з мобiлiзацiйних питань та з питань спецiальної iнформацiї зберiгаються в окремих робочих папках, футлярах або пакетах, на яких зазначаються прiзвища та iнiцiали працiвникiв, якi мають право їх розкривати.

     Робочi папки, футляри або пакети з документами з мобiлiзацiйних питань або з питань спецiальної iнформацiї опечатуються особистою номерною металевою печаткою працiвника, який безпосередньо з ними працює.

     72. Документи з вiдмiткою "Лiтер "К" зберiгаються окремо вiд iнших документiв та долучаються до справ, що формуються службою криптографiчного захисту iнформацiї установи або працiвником, вiдповiдальним за виконання такого виду робiт.

     73. Особливостi зберiгання справ з документами постiйного зберiгання з вiдмiткою "Лiтер "К" визначаються Адмiнiстрацiєю Держспецзв'язку.

Користування документами

     74. Вхiднi, вихiднi, внутрiшнi документи з грифом "Для службового користування" передаються працiвникам вiдповiдно до резолюцiй керiвника установи або його заступникiв, керiвникiв пiдроздiлiв установи.

     Справи з грифом "Для службового користування", що зберiгаються у службi дiловодства чи iнших структурних пiдроздiлах, видаються у тимчасове користування працiвникам установи на пiдставi замовлення за формою згiдно з додатком 10, резолюцiї керiвника установи або затвердженого керiвником установи (керiвником структурного пiдроздiлу установи) списку працiвникiв, якi мають право працювати з вiдповiдною справою.

     Допуск працiвникiв установи до роботи з документами, що мiстять службову iнформацiю з мобiлiзацiйних питань або з питань спецiальної iнформацiї, здiйснюється на пiдставi списку, складеного пiдроздiлом чи посадовою особою, вiдповiдальною за мобiлiзацiйну роботу або роботу iз спецiальною iнформацiєю, i затвердженого керiвником установи.

     75. Справи та видання з грифом "Для службового користування" видаються у тимчасове користування i приймаються пiд розписку в журналi за формою згiдно з додатком 11.

     76. Робота з документами з мобiлiзацiйних питань та з питань спецiальної iнформацiї проводиться в окремо видiлених i належним чином обладнаних службових примiщеннях з дотриманням вимог, якi унеможливлюють ознайомлення iз змiстом таких документiв стороннiх осiб.

     77. Пiд час приймання справи вiд працiвника проводиться перевiрка наявностi кожного аркуша всiх документiв справи вiдповiдно до її внутрiшнього опису.

     78. Справи з грифом "Для службового користування", що зберiгаються в архiвному пiдроздiлi (архiвi) установи, видаються у тимчасове користування працiвникам iнших структурних пiдроздiлiв установи на пiдставi замовлення за формою згiдно з додатком 12.

     Про видачу справ з грифом "Для службового користування" з архiвного пiдроздiлу (архiву) установи робиться запис у книзi видачi справ у робочi примiщення установи.

     79. Справи з грифом "Для службового користування" видаються для тимчасового користування на строк, що не перевищує одного мiсяця.

     80. За наявностi письмових клопотань iнших установ або припису на право проведення перевiрки згiдно з наданими законом повноваженнями документи з грифом "Для службового користування", їх копiї i витяги з них за письмовим дозволом або резолюцiєю керiвника установи або його заступника можуть видаватися працiвникам iнших установ.

     На лицьовому боцi пiдготовлених копiй документiв у правому верхньому кутi першого аркуша документа проставляється вiдмiтка "Копiя". Витяги з документiв оформляються на вiдповiдному бланку.

     81. Копiї документiв та витяги з них засвiдчуються керiвником служби дiловодства або iншою визначеною в iнструкцiї установи посадовою особою, наприклад:

"Згiдно з оригiналом
Начальник вiддiлу дiловодства
20 липня 2016 року".
(пiдпис) О. О. Павленко

     82. Пiсля ознайомлення з документами з грифом "Для службового користування" на зворотному боцi запиту або припису на право проведення перевiрки робиться запис про документи (реєстрацiйнi данi, заголовки), з якими ознайомлено працiвника iншої установи.

     83. У разi потреби працiвник iншої установи робить витяги з виданих йому документiв з грифом "Для службового користування" у робочому зошитi, що має зазначений гриф, який пiсля завершення роботи з документами надсилається установi, що робила запит на ознайомлення.

     Порядок оформлення робочого зошита визначається iнструкцiєю установи.

     84. Працiвник iншої установи може ознайомитися iз змiстом документа з грифом "Для службового користування", отриманим вiд iншої установи, лише за письмовою згодою установи - розробника такого документа. Зазначена вимога не поширюється на представникiв органiв державного нагляду (контролю) пiд час виконання ними вiдповiдних функцiй згiдно iз законодавством.

     85. Забороняється використовувати службову iнформацiю, що мiститься в документах з грифом "Для службового користування", для вiдкритих виступiв або опублiкування у засобах масової iнформацiї та демонструвати такi документи на стендах, у вiтринах на вiдкритих виставках або в iнших громадських мiсцях.

     У разi надходження до установи запиту на iнформацiю, що мiститься у документi, якому присвоєно гриф "Для службового користування", здiйснюється з урахуванням вимог пункту 87 цiєї Iнструкцiї перегляд такого документа з метою перевiрки вiдповiдностi запитуваної iнформацiї сукупностi вимог, передбачених частиною другою статтi 6 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", щодо обмеження доступу до iнформацiї на момент надходження запиту. Авторовi запиту надається iнформацiя в тiй частинi, доступ до якої вiдповiдно до зазначеного Закону не обмежено.

     За наявностi в запитуваному документi iнформацiї з обмеженим доступом для надсилання запитувачевi виготовляється його копiя, в якiй слова, речення чи зображення, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, ретушуються у спосiб, який виключає подальше вiдтворення ретушованого. З такої копiї документа виготовляється iнша копiя, яка надсилається запитувачевi. Копiя запитуваного документа, що ретушувалася, зберiгається разом з документами з вiдповiдного запиту та може використовуватися повторно в разi надходження до установи iншого запиту на iнформацiю, що мiститься у такому документi.

Перегляд документiв з грифом "Для службового користування"

     86. Перегляд документiв з грифом "Для службового користування" проводиться з метою пiдтвердження наявностi або вiдсутностi в них вiдомостей, що становлять службову iнформацiю, не рiдше нiж один раз на п'ять рокiв.

     Скасування грифа "Для службового користування" здiйснюється за вiдсутностi законних пiдстав для обмеження у доступi до службової iнформацiї, якi iснували ранiше.

     Перегляд документiв з грифом "Для службового користування" з метою можливого скасування грифа обов'язково здiйснюється пiд час пiдготовки:

     справ для їх передачi до архiвного пiдроздiлу (архiву) установи;

     документiв Нацiонального архiвного фонду для їх передачi на постiйне зберiгання до державних архiвних установ, архiвних вiддiлiв мiських рад.

     87. Рiшення про скасування грифа "Для службового користування" чи його пiдтвердження приймається комiсiєю з питань роботи iз службовою iнформацiєю установи - розробника документа або вiдповiдною комiсiєю установи-правонаступника чи установи вищого рiвня, якщо установа - розробник документа припинила свою дiяльнiсть.

     88. За рiшенням комiсiї з питань роботи iз службовою iнформацiєю строк обмеження доступу до справ (документiв) може бути продовжений.

     89. Рiшення комiсiї з питань роботи iз службовою iнформацiєю оформляється протоколом, що пiдписується головою i секретарем комiсiї та набирає чинностi з моменту затвердження протоколу керiвником установи. У протоколi зазначаються види документiв, їх реєстрацiйнi данi, заголовки та номери за номенклатурою або описом справ, з яких знiмається гриф "Для службового користування" або строк обмеження доступу до яких продовжено.

     Витяг з протоколу або його засвiдчена копiя передається разом iз справами до архiвного пiдроздiлу (архiву) установи, а у разi передачi документiв Нацiонального архiвного фонду на постiйне зберiгання - до державних архiвних установ, архiвних вiддiлiв мiських рад.

     90. Про скасування грифа "Для службового користування" письмово повiдомляються всi установи, яким надсилався такий документ. За потреби можуть надсилатися витяги з протоколу засiдання комiсiї з питань роботи iз службовою iнформацiєю.

     91. На обкладинках справ та документах гриф "Для службового користування" погашається працiвником служби дiловодства (архiвного пiдроздiлу) установи шляхом його закреслення тонкою рискою та зазначення нижче на вiльному вiд тексту мiсцi дати i номера вiдповiдного протоколу засiдання комiсiї з питань роботи iз службовою iнформацiєю. Такi вiдмiтки вносяться до реєстрацiйних та облiкових форм, номенклатури та опису справ.

Пiдготовка справ до передачi на архiвне зберiгання та знищення

     92. Експертиза цiнностi документiв з грифом "Для службового користування" та їх пiдготовка до архiвного зберiгання здiйснюються в установленому законодавством порядку.

     У кiнцi кожної закiнченої справи з грифом "Для службового користування" на окремому аркушi робиться засвiдчувальний напис, в якому зазначаються цифрами i словами кiлькiсть аркушiв у справi, кiлькiсть аркушiв внутрiшнього опису, а також:

     наявнiсть лiтерних i пропущених номерiв аркушiв;

     номери аркушiв з наклеєними фотографiями, кресленнями, вирiзками тощо;

     номери великоформатних аркушiв;

     номери конвертiв з укладеннями;

     кiлькiсть аркушiв укладень.

     Пiсля засвiдчувального напису працiвник, який сформував справу, ставить пiдпис iз зазначенням посади, прiзвища i дати, який засвiдчується печаткою служби дiловодства або печаткою "Для пакетiв". Усi наступнi змiни у складi справи (пошкодження аркушiв, замiна документiв копiями, долучення нових документiв) зазначаються у засвiдчувальному написi з посиланням на вiдповiдний розпорядчий документ.

     Справи з грифом "Для службового користування" пiсля проведення експертизи цiнностi документiв, що мiстяться в нiй, пiдшиваються через чотири проколи спецiальними суровими нитками або дратвою. Справи постiйного та тривалого (понад десять рокiв) строкiв зберiгання та особовi справи оправляються у тверду обкладинку.

     93. Справи постiйного та тривалого зберiгання з грифом "Для службового користування" та особовi справи включаються у вiдповiднi описи справ разом з документами, що мiстять вiдкриту iнформацiю. При цьому в описi до номера справи та у графi "Iндекс справи (тому, частини) з документами з грифом "Для службового користування" додається вiдмiтка "ДСК".

     94. Пiд час передачi справ з грифом "Для службового користування" на постiйне зберiгання до державної архiвної установи, архiвного вiддiлу мiської ради установа-фондоутворювач разом з актом приймання-передавання справ, оформленим в установленому порядку, подає державнiй архiвнiй установi, архiвному вiддiлу мiської ради лист, у якому визначається порядок користування такими справами.

     95. Вилученi для знищення за результатами експертизи цiнностi справи з грифом "Для службового користування", строк зберiгання яких закiнчився, включаються до акта про вилучення для знищення документiв, не внесених до Нацiонального архiвного фонду (далi - акт про вилучення документiв), що складається вiдповiдно до вимог, установлених щодо всiх справ установи в цiлому.

     Знищення видань з грифом "Для службового користування", що зберiгаються у бiблiотеках, здiйснюється згiдно з актом, який складається вiдповiдно до встановлених вимог.

     96. Документи, справи, видання з грифом "Для службового користування", вилученi для знищення експертною комiсiєю установи у складi не менше трьох членiв, пiдлягають знищенню шляхом подрiбнення носiїв iнформацiї або в iнший спосiб (спалювання, розплавлення, розчинення тощо), який виключає можливiсть їх прочитання та вiдновлення.

     Електроннi носiї iнформацiї знищуються або переробляються у спосiб, що виключає можливiсть повного або часткового вiдновлення збереженої на них iнформацiї.

     97. В актi про вилучення документiв робиться запис про знищення вiдповiдних документiв, справ iз зазначенням прiзвищ, iнiцiалiв членiв експертної комiсiї, їх пiдписiв, дати знищення, наприклад:

"Справи N 25 ДСК, N 30 ДСК, N 80 ДСК знищено шляхом подрiбнення.

Члени експертної комiсiї установи:

(пiдпис) П. В. Марченко
(пiдпис) О. О. Павленко
(пiдпис) В. А. Iваненко
10 лютого 2016 р.".

     98. Пiсля знищення документiв з грифом "Для службового користування" в облiкових формах (картках, журналах, номенклатурах справ, описах справ тривалого (понад десять рокiв) зберiгання робиться вiдмiтка "Документи знищено. Акт вiд ___ ________ 20__ р. N __".

     99. Телефоннi та адреснi довiдники, стенографiчнi записи з грифом "Для службового користування", друкарський брак, виявлений пiд час друкування видань iз зазначеним грифом, можуть знищуватися без акта про вилучення документiв, але з вiдмiткою в облiкових формах, що засвiдчується пiдписами не менш як трьох працiвникiв установи, якi провели таке знищення.

Забезпечення збереженостi документiв та проведення перевiрки їх наявностi

     100. Справи з грифом "Для службового користування" з дати їх створення (надходження) зберiгаються за мiсцем формування справ згiдно iз затвердженою зведеною номенклатурою справ до моменту їх передачi в архiвний пiдроздiл (архiв) установи.

     101. Документи i справи з грифом "Для службового користування" зберiгаються у шафах, сейфах, що розташованi у службових примiщеннях або сховищах архiву. Шафи, сейфи, службовi примiщення, сховища архiву повиннi надiйно замикатися i опечатуватися металевими печатками.

     Порядок виготовлення, ведення облiку, використання металевих печаток та порядок ведення облiку шаф, сейфiв i ключiв вiд них визначаються керiвником установи.

     Зберiгання документiв i справ iз грифом "Для службового користування" здiйснюється працiвниками, якi безпосередньо отримали їх пiд розписку, у спосiб, що унеможливлює доступ до них стороннiх осiб.

     102. Документи з грифом "Для службового користування" можуть перебувати у працiвникiв на виконаннi протягом строку, необхiдного для виконання завдання, за умови дотримання вимог їх зберiгання, визначених пунктом 101 цiєї Iнструкцiї.

     103. Передача документiв з грифом "Для службового користування" структурним пiдроздiлам здiйснюється через службу дiловодства з проставленням вiдповiдної вiдмiтки в облiкових формах.

     Порядок передачi одержаних у службi дiловодства документiв з грифом "Для службового користування" всерединi одного структурного пiдроздiлу для виконання (ознайомлення) вiд одного працiвника структурного пiдроздiлу iншому працiвниковi того самого пiдроздiлу та ведення необхiдних облiкових форм визначається iнструкцiєю установи з урахуванням специфiки її дiяльностi.

     104. Забороняється перемiщення документiв з грифом "Для службового користування" з однiєї справи до iншої без повiдомлення служби дiловодства. Про всi перемiщення документiв робляться вiдповiднi вiдмiтки в облiкових формах, у тому числi внутрiшнiх описах.

     Вилучення справ або окремих документiв iз справ з грифом "Для службового користування" забороняється. В окремих випадках на пiдставi рiшення слiдчого суддi, суду архiвний пiдроздiл (архiв) установи або служба дiловодства за письмовою вказiвкою керiвника установи здiйснює вилучення оригiналiв необхiдних документiв або справ. При цьому у структурному пiдроздiлi (архiвi) повиннi залишитися протокол про вилучення документiв з їх засвiдченими копiями.

     105. Документи з грифом "Для службового користування" не дозволяється виносити за межi установи, крiм випадкiв передачi документiв на виконання у структурнi пiдроздiли, що розташовуються поза межами основного примiщення установи, та у разi виникнення необхiдностi в їх узгодженнi, пiдписаннi в установах, розташованих у межах одного населеного пункту. Винесення документа з грифом "Для службового користування" за межi установи здiйснюється на пiдставi резолюцiї керiвника установи (його заступника) або керiвника структурного пiдроздiлу, в якому такий документ (його проект) пiдготовлено. При цьому документ повинен бути вкладений у конверт або упакований у такий спосiб, щоб виключити можливiсть його прочитання.

     106. Особi, вiдрядженiй до iншого населеного пункту, забороняється мати при собi документи з грифом "Для службового користування". У разi потреби такi документи надсилаються за призначенням до початку вiдрядження.

     107. В окремих випадках, зокрема у разi термiнового позапланового вiдрядження, керiвник установи (його заступник) ставить на доповiднiй записцi керiвника вiдповiдного структурного пiдроздiлу резолюцiю, згiдно з якою дає дозвiл на перевезення документiв з грифом "Для службового користування" до iншого населеного пункту за умови, що такi документи перевозяться групою у складi не менше двох працiвникiв, якi повиннi виконувати роботу з ними з дотриманням заходiв, що унеможливлюють несанкцiоноване ознайомлення з текстом таких документiв.

     108. Стан органiзацiї роботи з документами, що мiстять службову iнформацiю (наявнiсть та фiзичний стан документiв, справ, видань, електронних носiїв iнформацiї з грифом "Для службового користування"), не рiдше нiж один раз на рiк перевiряється комiсiєю з питань проведення перевiрки наявностi документiв з грифом "Для службового користування" пiсля завершення дiловодного року та формування справ.

     Строк проведення перевiрки та склад комiсiї з питань її проведення визначаються вiдповiдним актом установи.

     До складу комiсiй з питань проведення перевiрки наявностi документiв з грифом "Для службового користування" з вiдмiтками "Лiтер "М", "Лiтер "К" та "СI" залучаються лише особи, допущенi до роботи з такими документами.

     109. Перевiрка наявностi справ та видань з грифом "Для службового користування" в архiвах та бiблiотеках, де зберiгається понад 1000 таких справ та видань, проводиться не рiдше нiж один раз на п'ять рокiв.

     110. Результати перевiрок, зазначених у пунктах 108 i 109 цiєї Iнструкцiї, оформляються актом за формою згiдно з додатком 13.

     Працiвник, якому стало вiдомо про факт втрати документа, що мiстить службову iнформацiю, та про можливе розголошення вiдомостей, що становлять службову iнформацiю, невiдкладно iнформує керiвника свого структурного пiдроздiлу, який у письмовiй формi термiново iнформує про такий факт керiвника установи та керiвника служби дiловодства.

     У разi втрати документа, що мiстить службову iнформацiю, письмово повiдомляється установi, вiд якої цей документ отримано. Про втрату документа, що мiстить службову iнформацiю, зiбрану пiд час провадження оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, дiяльностi у сферi оборони держави, або можливе розголошення такої службової iнформацiї повiдомляється також органовi СБУ iз зазначенням обставин втрати документа (розголошення вiдомостей) та про вжитi заходи.

     У разi втрати, вiдсутностi вiдомостей про мiсцезнаходження або виникнення пiдозри про можливий доступ стороннiх осiб до iнформацiї або документа, яким надана вiдмiтка "Лiтер "К", засобiв криптографiчного захисту службової iнформацiї, технiчної (експлуатацiйної) документацiї, ключових даних невiдкладно письмово iнформується Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку.

     111. Факти втрати документiв або розголошення вiдомостей, якi мiстять службову iнформацiю, розслiдує комiсiя з питань роботи iз службовою iнформацiєю. Для розслiдування окремих фактiв втрати документiв або розголошення вiдомостей, якi мiстять службову iнформацiю (далi - розслiдування), за рiшенням керiвника установи може утворюватися спецiальна комiсiя.

     112. Спецiальна комiсiя має право отримувати вiд працiвникiв установи письмовi та уснi пояснення з питань, що є предметом розслiдування, витребувати необхiднi документи (їх копiї), оглядати примiщення i сховища.

     113. Члени комiсiї з питань роботи iз службовою iнформацiєю та спецiальної комiсiї несуть персональну вiдповiдальнiсть за повноту, всебiчнiсть i об'єктивнiсть висновкiв розслiдування, нерозголошення iнформацiї, яка стосується розслiдування.

     114. За результатами розслiдування, яке триває не довше нiж один мiсяць, складається акт, що пiдписується членами комiсiї з питань роботи iз службовою iнформацiєю або спецiальної комiсiї та подається керiвниковi установи на затвердження. За наявностi обґрунтованих пропозицiй вiдповiдної комiсiї, прийнятих на її засiданнi, строк проведення розслiдування може бути продовжено за резолюцiєю керiвника установи не бiльш як на один мiсяць.

     Розслiдування починається з дати пiдписання розпорядчого документа про його проведення та завершується датою затвердження акта про результати проведення розслiдування.

     115. В окремому роздiлi акта про результати проведення розслiдування зазначаються обставини, причини та умови настання вiдповiдного випадку, рiвень заподiяної шкоди або негативного впливу на дiяльнiсть установ, а також наводиться перелiк втрачених документiв.

     116. Вiдмiтка про втрату документiв вноситься службою дiловодства до реєстрацiйних та облiкових форм iз зазначенням реєстрацiйних даних акта про результати проведення розслiдування.

     117. Довiдка про причини вiдсутностi втрачених документiв, пiдписана керiвником вiдповiдного структурного пiдроздiлу, передається до архiвного пiдроздiлу установи для включення її до справи.

Охорона службової iнформацiї пiд час мiжнародного спiвробiтництва

     118. Рiшення про можливiсть прийому установою iноземних делегацiй, груп та окремих iноземних громадян та осiб без громадянства (далi - iноземцi) приймається керiвником установи або його заступником, вiдповiдальним за органiзацiю прийому та роботу з iноземцями.

     119. Органiзацiю прийому iноземцiв i проведення роботи з ними забезпечує структурний пiдроздiл з питань зовнiшнiх вiдносин, а в установах, де такий пiдроздiл вiдсутнiй, - посадова особа, визначена керiвником установи у розпорядчому документi (далi - пiдроздiл зовнiшнiх вiдносин).

     120. Пiдроздiлом зовнiшнiх вiдносин разом з iншими структурними пiдроздiлами установи, що беруть участь у прийомi iноземцiв, за участю структурного пiдроздiлу технiчного захисту iнформацiї (особи, вiдповiдальної за виконання такої роботи) розробляється програма прийому iноземцiв, яка повинна мiстити:

     вiдомостi про iноземцiв, найменування їх посад, а також iнформацiю про пiдприємство, установу, органiзацiю, яку вони представляють, перiод перебування в установi;

     мету прийому iноземцiв, перелiк питань, якi плануються для обговорення. Iнформацiя про дiяльнiсть установи, яка може бути доведена до iноземцiв або їм передана, зазначається у додатку до програми;

     список посадових осiб установи, вiдповiдальних за прийом iноземцiв i виконання iнших завдань, пов'язаних з перебуванням iноземцiв в установi (iз зазначенням змiсту таких завдань);

     перелiк структурних пiдроздiлiв установи (iз зазначенням примiщень, цехiв, дiльниць, лабораторiй), якi вiдвiдуватимуться iноземцями;

     перелiк мiсць та порядок застосування iноземцями кiно-, фото-, аудiо- i вiдеоапаратури, iнших технiчних засобiв;

     маршрути i порядок пересування iноземцiв територiєю установи;

     iншi необхiднi заходи.

     Програма прийому iноземцiв затверджується керiвником установи або його заступником, вiдповiдальним за органiзацiю прийому та роботу з iноземцями.

     121. У разi коли пiд час прийому iноземцiв передбачається передача iноземцям в установленому законодавством порядку службової iнформацiї, яка була зiбрана пiд час провадження оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, дiяльностi у сферi оборони держави, керiвник установи або за його дорученням керiвник пiдроздiлу зовнiшнiх вiдносин своєчасно iнформує у письмовiй формi орган СБУ про склад iноземної делегацiї (групи) iз зазначенням прiзвищ, iмен i посад її членiв, перiод перебування та мету вiдвiдання установи. Разом iз зазначеною iнформацiєю надсилається копiя програми прийому iноземцiв.

     122. З метою запобiгання витоку службової iнформацiї вiдомостi, документи та iншi матерiальнi носiї iнформацiї, яким надано гриф "Для службового користування" та з якими планується ознайомити iноземцiв або якi будуть їм наданi, оцiнюються комiсiєю з питань роботи iз службовою iнформацiєю до затвердження програми прийому iноземцiв.

     Рiшення такої комiсiї оформляється актом про результати проведення експертної оцiнки, що затверджується керiвником установи.

     123. Акт про результати проведення експертної оцiнки повинен мiстити:

     данi щодо пiдстав проведення експертної оцiнки;

     назву, реєстрацiйнi данi, гриф обмеження доступу до документа, номер носiя iнформацiї, яка є предметом експертної оцiнки;

     назву та вид носiя iнформацiї, його реєстрацiйнi данi, сторiнки, пункти, абзаци та iншi данi щодо iнформацiї, яка мiстить вiдомостi, що становлять службову iнформацiю;

     сферу життєдiяльностi держави, якiй може бути завдано шкоди внаслiдок оприлюднення такої iнформацiї, та обґрунтування такого висновку;

     пункти перелiку вiдомостей, що становлять службову iнформацiю, яким вiдповiдають наявнi в матерiальних носiях iнформацiї вiдомостi;

     найменування органу державної влади, iншого державного органу, органу мiсцевого самоврядування, органу влади Автономної Республiки Крим, iншого суб'єкта, що виконує владнi управлiнськi функцiї вiдповiдно до законодавства i є розпорядником зазначеної службової iнформацiї.

     124. Носiї iнформацiї з грифом "Для службового користування" можуть бути наданi для ознайомлення iноземцям пiсля вилучення з них вiдомостей, що становлять службову iнформацiю.

     125. У разi коли комiсiєю з питань роботи iз службовою iнформацiєю в носiях iнформацiї не виявлено зазначеної iнформацiї, наданий таким носiям гриф "Для службового користування" пiдлягає перегляду вiдповiдно до пункту 86 цiєї Iнструкцiї.

     126. Передача iноземцям службової iнформацiї здiйснюється з дозволу керiвника установи, якому вiдповiдно до пункту 4 цiєї Iнструкцiї надано право затверджувати перелiк вiдомостей, або його заступника, уповноваженого керiвником на прийняття такого рiшення.

     127. В установах, що систематично здiйснюють прийом iноземцiв, видiляються i обладнуються окремi примiщення для роботи з iноземцями.

     Пiдготовка iнших примiщень установи для прийому iноземцiв передбачає припинення в них робiт, пов'язаних з обробкою службової iнформацiї, вилучення документiв з грифом "Для службового користування", приховування або маскування виробiв (стендiв), наочної документацiї, що мiстять службову iнформацiю.

     Примiщення, в яких проводиться робота з iноземцями, до початку їх вiдвiдування iноземцями та пiсля його завершення перевiряються працiвниками структурного пiдроздiлу технiчного захисту iнформацiї. Про результати такої перевiрки складається довiдка у довiльнiй формi, а зазначенi в нiй вiдомостi вносяться до вiдповiдної графи журналу облiку зустрiчей за формою згiдно з додатком 14, що ведеться структурним пiдроздiлом зовнiшнiх вiдносин установи.

     128. Повноваження осiб установи, вiдповiдальних за прийом iноземцiв i проведення роботи з ними, визначаються програмою роботи з iноземцями, а також письмовими розпорядженнями керiвника установи та керiвника пiдроздiлу зовнiшнiх вiдносин. Працiвники установи, якi беруть участь у прийомi iноземцiв i проведеннi роботи з ними, повиннi дiяти лише у межах наданих повноважень та забезпечувати охорону службової iнформацiї.

     129. Забороняється пiд час прийому i проведення роботи з iноземцями залишати їх у службових примiщеннях та на територiї установи без супроводу.

     У виняткових випадках за рiшенням керiвника установи супровiд iноземцiв може не здiйснюватися за умови використання на маршрутах їх слiдування технiчних засобiв охорони та спостереження.

     130. Пiдроздiл зовнiшнiх вiдносин за результатами прийому iноземцiв складає у довiльнiй формi звiт про виконання програми роботи з iноземцями, в якому зазначаються:

     вiдомостi про iноземцiв, змiст проведених з ними бесiд;

     iнформацiя, яка використовувалася чи була передана iноземцям, перелiк вiдповiдних матерiальних носiїв iнформацiї (документiв, науково-технiчної документацiї, зразкiв виробiв тощо);

     iнформацiя, отримана вiд iноземцiв;

     пропозицiї та рекомендацiї за результатами вiзиту iноземцiв.

     131. Звiт про виконання програми роботи з iноземцями затверджується керiвником установи. У разi передачi iноземцям документiв або матерiальних носiїв, що мiстять службову iнформацiю, зiбрану пiд час провадження оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, дiяльностi у сферi оборони держави, копiя затвердженого звiту протягом п'яти робочих днiв надсилається органовi СБУ, а також за рiшенням керiвника установи iншим заiнтересованим установам.

     132. Програма проведення роботи з iноземцями, акт про результати проведення експертної оцiнки та звiт про виконання програми роботи з iноземцями зберiгаються у пiдроздiлi зовнiшнiх вiдносин в окремiй справi, що передбачається номенклатурою справ.

     133. Керiвники установ, що приймають iноземцiв, зобов'язанi здiйснювати контроль за дiяльнiстю осiб, на яких покладається виконання функцiй з органiзацiї прийому i проведення роботи з iноземцями, а також за виконанням вiдповiдних програм.

     134. У разi виникнення необхiдностi в одночасному забезпеченнi охорони службової iнформацiї та режиму секретностi пiд час мiжнародного спiвробiтництва захист службової та секретної iнформацiї провадиться вiдповiдно до вимог Порядку органiзацiї та забезпечення режиму секретностi в державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2013 р. N 939.

     135. Вимоги до охорони службової iнформацiї пiд час прийому iноземцiв не поширюються на iноземних радникiв, якi виконують консультативно-дорадчу функцiю в органi державної влади на пiдставi вiдповiдних мiжнародних договорiв, у тому числi про взаємну охорону (захист) таємної iнформацiї та матерiалiв.

     136. Питання щодо охорони службової iнформацiї пiд час роботи iноземних радникiв, визначення їх повноважень та обов'язкiв, перелiку осiб, якi мають право з ними працювати, порядку роботи з iноземними радниками регулюються актами органiв державної влади.

 

Додаток 1
до Iнструкцiї

ЖУРНАЛ
облiку конвертiв (паковань) з грифом "Для службового користування"

Порядковий номер Дата надходження конверта (паковання) Найменування установи, з якої надiйшов конверт (паковання) Номери документiв, що зазначенi на конвертi (пакованнi) Пiдпис працiвника, вiдповiдального за виконання вiдповiдного виду робiт, що пiдтверджує отримання конверта (паковання), дата отримання Примiтка
1 2 3 4 5 6

 

Додаток 2
до Iнструкцiї

Найменування установи

АКТ
про вiдсутнiсть вкладень або порушень цiлiсностi, пошкодження конверта (паковання)
вiд ____ _________ 20__ р. N ______

Цей акт складений  
(найменування посади керiвника служби дiловодства установи)
 
(прiзвище та iнiцiали)
у присутностi:  
(посади, прiзвища, iнiцiали посадових осiб)
 
про те, що пiд час розкриття конверта (паковання), надiсланого  
  ,
(найменування установи, що надiслала документи)
не виявлено таких вкладень  
(назви i реєстрацiйнi iндекси документiв, якi не виявлено)
  ,
виявлено порушення цiлiсностi та пошкодження конверта (паковання)
 
(назви i реєстрацiйнi iндекси документiв, що мiстяться у конвертах (пакованнях)
 
з порушенням цiлiсностi та пошкодженнями)
_____________
(пiдпис)
____________________
(iнiцiали та прiзвище)

 

Додаток 3
до Iнструкцiї

ЖУРНАЛ
реєстрацiї вхiдних документiв з грифом "Для службового користування"

Дата надходження та реєстрацiйний iндекс вхiдного документа Дата та реєстрацiйний iндекс вихiдного документа Автор документа Назва виду документа, його заголовок або короткий змiст Кiлькiсть аркушiв Кiлькiсть та номери примiрникiв Резолюцiя або вiдповiдальний виконавець Вiдмiтка про розмноження (кiлькiсть примiрникiв, кому вручено (надiслано) Вiдмiтка про взяття на контроль документа та строк його виконання Дата i пiдпис Реєстрацiйний iндекс справи, до якої пiдшито документ Вiдмiтка про знищення документа
документа додатка
отримання повернення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 13

 

Додаток 4
до Iнструкцiї

ЖУРНАЛ
реєстрацiї вихiдних та внутрiшнiх документiв з грифом "Для службового користування"*

Дата надходження та реєстрацiйний iндекс документа Вид документа та короткий змiст Найменування структурного пiдроздiлу, прiзвище та iнiцiали виконавця Пiдстава вiднесення iнформацiї до категорiї з обмеженим доступом Пiдготовлено Вiдправлено Реєстрацiйний iндекс справи, до якої пiдшито документ Номер реєстру або дата отримання документа i пiдпис виконавця Вiдмiтка про знищення документа Примiтка
кiлькiсть примiрникiв, їх номери кiлькiсть аркушiв у кожному примiрнику найменування установи - одержувача документа, структурного пiдроздiлу номер примiрника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

____________
     * У разi потреби журнал може доповнюватися додатковими графами.

 

Додаток 5
до Iнструкцiї

РЕЄСТРАЦIЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА

Лицьовий бiк

 

Додаток 6
до Iнструкцiї

ЖУРНАЛ
облiку та розподiлу видань з грифом "Для службового користування"*

Порядковий номер Назва видання Надiйшло Розподiл Додаткове виготовлення примiрникiв Повернення Знищення
звiдки надiйшло або де надруковано реєстрацiйний iндекс вхiдного супровiдного листа i дата кiлькiсть примiрникiв та їх номери куди надiслано або кому видано реєстрацiйний iндекс вихiдного документа (або вiдмiтка про отримання)
i дата
кiлькiсть примiрникiв та їх номери кiлькiсть примiрникiв та їх номери куди надiслано або кому видано реєстрацiйний iндекс вихiдного документа (або вiдмiтка про отримання) i дата дата, номери примiрникiв дата, номер акта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

____________
     * У разi потреби журнал може доповнюватися додатковими графами.

 

Додаток 7
до Iнструкцiї

ЖУРНАЛ
облiку електронних носiїв iнформацiї, на якi планується записувати службову iнформацiю*

Порядковий номер Облiковий номер Дата взяття на облiк Вид електронного носiя, серiйний номер Вiдмiтка про видачу Вiдмiтка про повернення Вiдмiтка про вiдправлення електронного носiя (дата та реєстрацiйний iндекс супровiдного листа) Вiдмiтка про знищення електронного носiя (дата та реєстрацiйний iндекс акта) Примiтка
найменування структурного пiдроздiлу прiзвище, iнiцiали виконавця дата отримання носiя i пiдпис виконавця прiзвище, iнiцiали працiвника служби дiловодства дата i пiдпис працiвника служби дiловодства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

____________
     * У разi потреби журнал може доповнюватися додатковими графами.

 

Додаток 8
до Iнструкцiї
ДОЗВОЛЯЮ
 
(найменування посади керiвника установи
 
(структурного пiдроздiлу установи)
   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
___ ______________ 20___ р.

ЗАМОВЛЕННЯ
на розмноження документа з грифом "Для службового користування"

 
(вид документа)
    N  
(дата реєстрацiї) (реєстрацiйний iндекс) (номер примiрника)
 
(заголовок або короткий змiст)
Кiлькiсть сторiнок у примiрнику  
Кiлькiсть примiрникiв, якi необхiдно виготовити,  
Особливi умови розмноження  
Виконавець  
(iнiцiали та прiзвище)
     
 (найменування посади керiвника структурного пiдроздiлу, що здiйснює замовлення) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
     
(найменування посади керiвника служби дiловодства)
___ ____________ 20___ р.
Прийнято до виконання
     
(найменування посади працiвника, що виконує роботи з розмноження документа)
___ ____________ 20___ р.

 

Додаток 9
до Iнструкцiї

ЖУРНАЛ
облiку розмножених документiв з грифом "Для службового користування"

Порядковий номер Дата розмноження Вид документа, його заголовок або короткий змiст Дата та реєстрацiйний iндекс документа Кiлькiсть аркушiв Кiлькiсть примiрникiв Прiзвище та iнiцiали посадової особи, яка дала дозвiл на розмноження Дата видачi розмножених примiрникiв Прiзвище та iнiцiали працiвника, який отримує розмноженi примiрники, його пiдпис Вiдмiтка про знищення документа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Додаток 10
до Iнструкцiї
ДОЗВОЛЯЮ
видачу справ
 
(найменування посади керiвника структурного пiдроздiлу,
 
який зберiгає справи з грифом "Для службового користування")
   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
___ ______________ 20___ р.

ЗАМОВЛЕННЯ
на видачу справ з грифом "Для службового користування"

 
(мета видачi справ з грифом "Для службового користування")
Порядковий номер Номер справи Заголовок справи Мета або пiдстава роботи з документами Прiзвище та iнiцiали працiвника, якому видається справа
1 2 3 4 5
     
(найменування посади керiвника структурного пiдроздiлу, який здiйснює замовлення справ) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

___ ____________ 20___ р.

 

Додаток 11
до Iнструкцiї

ЖУРНАЛ
облiку видачi справ з грифом "Для службового користування"*

Порядковий номер Назва справи або видання Номер справи, номери примiрникiв видань та кiлькiсть сторiнок Пiдроздiл i прiзвище працiвника Пiдпис i дата Примiтка
отримання повернення
1 2 3 4 5 6 7

____________
     * У разi потреби журнал може доповнюватися додатковими графами.

 

Додаток 12
до Iнструкцiї
ДОЗВОЛЯЮ
видачу справ
 
(найменування посади керiвника архiвного пiдроздiлу
 
установи (особи, вiдповiдальної за архiв)
   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
___ ______________ 20___ р.

ЗАМОВЛЕННЯ
на видачу справ з архiвного пiдроздiлу (архiву) установи
вiд ___ __________ 20__ р. N _________

Прошу видати  
(прiзвище, iнiцiали i найменування посади працiвника, вiдповiдального за роботу iз справами)
для  
(мета роботи з документами, орiєнтовний строк виконання роботи)
такi справи:
Фонд Номер опису Номер справи Заголовок справи Кiлькiсть аркушiв Пiдпис замовника, який отримав справу Пiдпис працiвника архiвного пiдроздiлу (архiву) установи, якому повернута справа
1 2 3 4 5 6 7
     
(найменування посади керiвника структурного пiдроздiлу, що здiйснює замовлення) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

___ ____________ 20___ р.

 

Додаток 13
до Iнструкцiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування посади керiвника установи
   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
___ ______________ 20___ р.

АКТ
про результати перевiрки наявностi та фiзичного стану документiв, справ, видань, електронних носiїв iнформацiї з грифом "Для службового користування" та органiзацiї роботи з ними
вiд ___ _________ 20__ р. N _______

На пiдставi  
(назва розпорядчого документа)
  вiд ___ ________ 20__ р. N ____
комiсiєю у складi:  
(найменування посади, iнiцiали i прiзвище голови комiсiї та її членiв)
 
з ___ _________ 20__ р. по ___ _________ 20__ р. проведено перевiрку наявностi та фiзичного стану документiв, справ, видань, електронних носiїв iнформацiї з грифом "Для службового користування" та органiзацiї роботи з ними.
У результатi проведення перевiрки встановлено:
1. Усього за описами (номенклатурами справ, журналами реєстрацiї)
  .
(кiлькiсть документiв, справ, видань, електронних носiїв iнформацiї)
З них:
наявнi  
(реєстрацiйнi iндекси документiв, номери справ, видань)
вiдсутнi   .
2. Виявленi документи, справи, видання, електроннi носiї iнформацiї, не внесенi до описiв (номенклатур справ, журналiв реєстрацiї),
 
  .
3. Характеристика фiзичного стану документiв, справ, видань, електронних носiїв iнформацiї та стану органiзацiї роботи з ними
 
 
 
Голова комiсiї _____________
(пiдпис)
_________________________
(iнiцiали та прiзвище)
Члени комiсiї: _____________
(пiдпис)
_________________________
(iнiцiали та прiзвище)

 

Додаток 14
до Iнструкцiї

ЖУРНАЛ
облiку зустрiчей з iноземними делегацiями, групами та окремими iноземцями

 
(найменування установи)
Порядковий номер Перiод перебування Прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) iноземця, найменування держави, установи, органiзацiї Мета зустрiчi, iнiцiали та прiзвище посадових осiб, вiдповiдальних за органiзацiю зустрiчi Структурнi пiдроздiли установи, з роботою яких ознайомилися iноземцi Прiзвище та iнiцiали працiвникiв установи, якi брали участь у зустрiчi Результати зустрiчi
(зазначаються вiдомостi про виконання програми роботи з iноземцями, у разi передачi службової iнформацiї - реквiзити вiдповiдного дозволу)
Реквiзити матерiальних носiїв iнформацiї, що переданi iноземцям
1 2 3 4 5 6 7 8

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 жовтня 2016 р. N 736

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Пункт 7 Порядку проведення зовнiшнього незалежного оцiнювання та монiторингу якостi освiти, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 р. N 1095 "Деякi питання запровадження зовнiшнього незалежного оцiнювання та монiторингу якостi освiти" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 34, ст. 2262; 2006 р., N 1 - 2, ст. 34; 2015 р., N 62, ст. 2017), виключити.

     2. У пiдпунктi 3 пункту 23 Порядку утворення та дiяльностi комiсiй з проведення експертизи цiнностi документiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2007 р. N 1004 "Про проведення експертизи цiнностi документiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 59, ст. 2346; 2012 р., N 91, ст. 3696; 2015 р. N 60, ст. 1972), слова ", перелiкiв вiдомостей, що становлять службову iнформацiю, якi складаються органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, iншими суб'єктами владних повноважень, у тому числi на виконання делегованих повноважень" виключити.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 жовтня 2016 р. N 736

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1893 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять службову iнформацiю" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1764).

     2. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1601 "Про затвердження положень з питань державної таємницi та внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2190).

     3. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 281 "Про деякi питання захисту iнформацiї, охорона якої забезпечується державою" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 11, ст. 515).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2004 р. N 1547 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1893" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 46, ст. 3033).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 липня 2006 р. N 1000 "Деякi питання облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять службову iнформацiю" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 30, ст. 2131).

     6. Пункт 5 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 2006 р. N 1700 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 50, ст. 3324).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 серпня 2009 р. N 899 "Про доповнення пункту 83 Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 65, ст. 2270).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 серпня 2010 р. N 692 "Про внесення змiни до пункту 18 Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 60, ст. 2086).

     9. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань доступу до iнформацiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 2011 р. N 938 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 69, ст. 2624).

     10. Пункт 11 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 жовтня 2011 р. N 1109 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 84, ст. 3078).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 2014 р. N 503 "Про внесення змiн до пункту 90 Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять службову iнформацiю" (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 81, ст. 2291).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.