КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 вересня 2011 р. N 938


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань доступу до iнформацiї

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань доступу до iнформацiї змiни, що додаються.

     2. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади привести у мiсячний строк власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

     3. Ця постанова набирає чинностi через один мiсяць з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 вересня 2011 р. N 938

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань доступу до iнформацiї

     1. У Концепцiї технiчного захисту iнформацiї в Українi, затвердженiй постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 1997 р. N 1126:

     1) в абзацi третьому роздiлу 1 слова "iнформацiї, яка становить державну та iншу передбачену законом таємницю, конфiденцiйної iнформацiї" замiнити словами "iнформацiї з обмеженим доступом";

     2) в абзацi третьому роздiлу 2 слова "конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави," замiнити словами "службової iнформацiї";

     3) у роздiлi 3:

     в абзацi другому пiсля слiв "Про iнформацiю" доповнити словами ", "Про доступ до публiчної iнформацiї", а слова "Про захист iнформацiї в автоматизованих системах" замiнити словами "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах";

     в абзацi дев'ятому слова "конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави," замiнити словами "службової iнформацiї";

     абзац десятий викласти у такiй редакцiї:

     "виконання на власний розсуд суб'єктами iнформацiйних вiдносин вимог щодо технiчного захисту iнформацiї, яка не вiднесена законом до iнформацiї з обмеженим доступом;";

     4) в абзацi четвертому роздiлу 4 слова "конфiденцiйної iнформацiї, що належить державi" замiнити словами "службової iнформацiї".

     2. Абзац другий пiдпункту 1.2 Примiрної iнструкцiї з дiловодства у мiнiстерствах, iнших центральних органах виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 жовтня 1997 р. N 1153 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 43, с. 50), виключити.

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1893 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2001 р., N 49, ст. 2190; 2002 р., N 11, ст. 515; 2004 р., N 46, ст. 3033; 2006 р., N 30, ст. 2131; 2009 р., N 65, ст. 2270; 2010 р., N 60, ст. 2086):

     1) у назвi i текстi постанови слова "конфiденцiйна iнформацiя, що є власнiстю держави" у всiх вiдмiнках замiнити словами "службова iнформацiя" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) в Iнструкцiї, затвердженiй зазначеною постановою:

     у назвi Iнструкцiї слова "конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави" замiнити словами "службову iнформацiю";

     абзац другий пункту 1 викласти у такiй редакцiї:

     "Перелiки вiдомостей, якi мiстять службову iнформацiю, затверджуються мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими держадмiнiстрацiями.";

     3) у додатках до Iнструкцiї:

     у текстi додаткiв 1, 15 i 16 слова "конфiденцiйна iнформацiя, що є власнiстю держави" у всiх вiдмiнках замiнити словами "службова iнформацiя" у вiдповiдному вiдмiнку;

     додаток 13 виключити.

     4. У Порядку надання послуг конфiденцiйного зв'язку органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування, державним пiдприємствам, установам та органiзацiям, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1519 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 42, ст. 1936; 2006 р., N 50, ст. 3324):

     1) у пунктi 1 слова "конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави (далi - обробка конфiденцiйної iнформацiї)," замiнити словами "службової iнформацiї (далi - обробка службової iнформацiї)";

     2) у пунктi 37 слова "яка є власнiстю споживача" замiнити словами "права на яку належать споживачу";

     3) у текстi Порядку слова "конфiденцiйної iнформацiї" замiнити словами "службової iнформацiї".

     5. Абзац сьомий пункту 3 Положення про Єдиний реєстр об'єктiв державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 2004 р. N 467 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 15, ст. 1043; 2005 р., N 8, ст. 436; 2011 р., N 35, ст. 1451), виключити.

     6. У Положеннi про Реєстр iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем органiв виконавчої влади, а також пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2005 р. N 688 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 31, ст. 1869; 2006 р., N 50, ст. 3324):

     1) абзац третiй пункту 2 викласти у такiй редакцiї:

     "державнi електроннi iнформацiйнi ресурси - вiдображена та задокументована в електронному виглядi iнформацiя, необхiднiсть захисту якої визначено законодавством;";

     2) у пунктi 6 слова "є державною власнiстю" замiнити словами "є державним електронним iнформацiйним ресурсом";

     3) у додатку до Положення:

     у пунктi 5 слова "конфiденцiйна iнформацiя, що є власнiстю держави" замiнити словами "службова iнформацiя";

     у пунктi 22 слова "державних iнформацiйних ресурсiв" замiнити словами "державних електронних iнформацiйних ресурсiв".

     7. У Правилах забезпечення захисту iнформацiї в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2006 р. N 373 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 13, ст. 878, N 50, ст. 3324):

     1) у пунктi 1 слова "iнформацiї, яка є власнiстю держави, або iнформацiї з обмеженим доступом" замiнити словами "державних iнформацiйних ресурсiв або iнформацiї";

     2) абзац четвертий пункту 3 пiсля слiв "Про iнформацiю" доповнити словами ", "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     3) пункт 4 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Захисту в системi пiдлягає:

     вiдкрита iнформацiя, яка належить до державних iнформацiйних ресурсiв, а також вiдкрита iнформацiя про дiяльнiсть суб'єктiв владних повноважень, вiйськових формувань, яка оприлюднюється в Iнтернетi, iнших глобальних iнформацiйних мережах i системах або передається телекомунiкацiйними мережами (далi - вiдкрита iнформацiя);

     конфiденцiйна iнформацiя, яка перебуває у володiннi розпорядникiв iнформацiї, визначених частиною першою статтi 13 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (далi - конфiденцiйна iнформацiя);

     службова iнформацiя;

     iнформацiя, яка становить державну або iншу передбачену законом таємницю (далi - таємна iнформацiя);

     iнформацiя, вимога щодо захисту якої встановлена законом.";

     4) у пунктах 6, 7, 13 i 14 слово "конфiденцiйна" в усiх вiдмiнках замiнити словом "службова" у вiдповiдному вiдмiнку;

     5) пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9. Забезпечення захисту в системi таємної iнформацiї, яка не становить державну таємницю, та конфiденцiйної iнформацiї здiйснюється згiдно з вимогами до захисту службової iнформацiї, якщо iнше не передбачено законом.";

     6) у пунктi 10 слова "її власником (розпорядником)" замiнити словами "розпорядником iнформацiї";

     7) в абзацах п'ятому i сьомому пункту 16 слова "власником (розпорядником)" замiнити словом "розпорядником".

     8. У назвi i пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 липня 2006 р. N 1000 "Деякi питання облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 30, с. 2131) слова "конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави" замiнити словами "службову iнформацiю".

     9. У пунктi 37 Типового регламенту центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 2007 р. N 1143 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 71, ст. 2681; 2009 р., N 40, ст. 1355; 2010 р., N 84, ст. 2945), слова "конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави" замiнити словами "службову iнформацiю".

     10. У додатках 1 i 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2008 р. N 698 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi у галузях криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї i визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв, пов'язаних з державним наглядом (контролем)" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 59, ст. 1982) слова "конфiденцiйна iнформацiя, що є державною власнiстю" у всiх вiдмiнках замiнити словами "службова iнформацiя" у вiдповiдному вiдмiнку.

     11. У пунктi 13 Порядку надсилання електронною поштою службових документiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. N 733 "Про електронний обмiн службовими документами в органах виконавчої влади" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 54, ст. 1867; 2010 р., N 58, ст. 2025), слова "конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави" замiнити словами "службову iнформацiю".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.