Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

03.03.2011 N 161


Про внесення змiн до наказу Державної митної служби України вiд 10.08.2009 N 735

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
23 березня 2011 р. за N 387/19125


     На виконання пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi" (зi змiнами) наказую:

     1. В абзацi другому пункту 2 наказу Державної митної служби України вiд 10.08.2009 N 735 "Про затвердження Критерiїв оцiнки пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 31.08.2009 за N 813/16829, слова "двох рокiв" замiнити словами "одного року".

     2. Внести змiни до Критерiїв оцiнки пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затверджених наказом Державної митної служби України вiд 10.08.2009 N 735, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 31.08.2009 за N 813/16829, виклавши їх в новiй редакцiї, що додається.

     3. Департаменту органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв (Сербайло А. I.) i Управлiнню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Прес-службi (Судак С. Д.) проiнформувати засоби масової iнформацiї про положення цього наказу, а також оприлюднити Критерiї оцiнки на офiцiйному веб-сайтi Держмитслужби в мережi Iнтернет.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

Т. в. о. Голови Державної митної служби України О. М. Дороховський
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України Ф. О. Ярошенко
Перший заступник Голови - Голова лiквiдацiйної комiсiї Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва Г. Яцишина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
18.09.2009 N 735
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 03.03.2011 N 161)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
23 березня 2011 р. за N 387/19125

Критерiї оцiнки пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення

N з/п Критерiї оцiнки пiдприємств-резидентiв митними органами Бали
Кiлькiсть балiв за обсягами оформлених вантажних митних декларацiй
1 Кiлькiсть оформлених вантажних митних декларацiй (далi - ВМД) (всi види митних режимiв), у графi 9 яких фiгурує пiдприємство, на перемiщення товарiв через державний кордон України протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, висока - бiльше 1 % вiд загальної кiлькостi всiх ВМД, оформлених митним органом за вказаний строк 7
2 Кiлькiсть оформлених ВМД (всi види митних режимiв), у графi 9 яких фiгурує пiдприємство, на перемiщення товарiв через державний кордон України протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, середня - вiд 0,35 % до 1 % вiд загальної кiлькостi всiх ВМД, оформлених митним органом за вказаний строк 5
3 Кiлькiсть оформлених ВМД (всi види митних режимiв), у графi 9 яких фiгурує пiдприємство, на перемiщення товарiв через державний кордон України протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, менше за середню - вiд 0,01 % до 0,35 % вiд загальної кiлькостi всiх ВМД, оформлених митним органом за вказаний строк 3
Кiлькiсть балiв за обсяги перемiщення товарiв в грошовому еквiвалентi (гривня)
4 Обсяги перемiщення пiдприємством товарiв у грошовому еквiвалентi (гривня) через державний кордон України протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, високi - бiльше 1 % за мiсяць або бiльше 1 % за рiк вiд загальних обсягiв товарiв, перемiщених за вказанi строки всiма пiдприємствами, що перебувають у зонi дiяльностi митного органу 7
5 Обсяги перемiщення пiдприємством товарiв у грошовому еквiвалентi (гривня) через державний кордон України протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, середнi - вiд 0,35 % до 1 % за мiсяць або бiльше 0,35 % до 1 % за рiк вiд загальних обсягiв товарiв, перемiщених за вказанi строки всiма пiдприємствами, що перебувають у зонi дiяльностi митного органу 5
6 Обсяги перемiщення пiдприємством товарiв у грошовому еквiвалентi (гривня) через державний кордон України протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, меншi за середнi - вiд 0,01 % до 0,35 % за мiсяць або не менше 0,01 % до 0,35 % за рiк вiд загальних обсягiв товарiв, перемiщених за вказанi строки всiма пiдприємствами, що перебувають у зонi дiяльностi митного органу 3
Кiлькiсть балiв за види господарської дiяльностi
7 Пiдприємство є безпосереднiм експортером товарiв власного виробництва 8
8 Пiдприємство є безпосереднiм експортером товарiв власного виробництва та здiйснює їх гарантiйне i пiслягарантiйне обслуговування 10
9 Пiдприємство є постiйним представництвом iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi та одночасно є безпосереднiм iмпортером товарiв торгової марки цього суб'єкта господарської дiяльностi (офiцiйним дистриб'ютором/дилером), здiйснює закупiвлю цих товарiв за договорами, здiйснює їх гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування, пiдписало вiдповiдну угоду про спiвпрацю мiж Державною митною службою України та за наявностi з вiдповiдною асоцiацiєю пiдприємств 9
10 Пiдприємство є постiйним представництвом iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi та одночасно є безпосереднiм iмпортером товарiв торгової марки цього суб'єкта господарської дiяльностi (офiцiйним дистриб'ютором/дилером) i здiйснює закупiвлю цих товарiв за договорами, здiйснює їх гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування 8
11 Пiдприємство є постiйним представництвом iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi та одночасно безпосереднiм iмпортером товарiв торгової марки цього суб'єкта господарської дiяльностi (офiцiйним дистриб'ютором/дилером), здiйснює закупiвлю цих товарiв за договорами 7
12 Пiдприємство є безпосереднiм виконавцем робiт, пов'язаних з ремонтом товарiв 5
13 Пiдприємство є виконавцем операцiй з давальницькою сировиною в зовнiшньоекономiчних вiдносинах вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" 5
14 Пiдприємство є безпосереднiм виконавцем робiт, пов'язаних з будiвництвом морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв i повiтряних суден, щодо яких може бути наданий дозвiл на тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування 5
15 Пiдприємство є безпосереднiм iмпортером товарiв, що сплачує податки та збори виключно в грошовiй формi (крiм випадкiв застосування векселiв при ввезеннi майна як внеску до статутного капiталу пiдприємства, товарiв у рамках виробничої кооперацiї, а також випадкiв здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах або ремонту) 3
16 Пiдприємство є суб'єктом виставкової дiяльностi (органiзатором, розпорядником або учасником мiжнародних виставкових заходiв) 3
17 Пiдприємство внесено до Реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватися процедура електронного декларування 8
18 Пiдприємство є власником митного лiцензiйного складу та/або складу тимчасового зберiгання 2
Кiлькiсть балiв за тривалiсть провадження зовнiшньоекономiчної дiяльностi/належнiсть до 100 найбiльших платникiв податкiв
19 Пiдприємство перебуває на облiку в митному органi як суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi та провадить таку дiяльнiсть на регулярнiй i постiйнiй основi протягом бiльше 10 рокiв, що передують датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства 9
20 Пiдприємство протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, належить до 100 найбiльших платникiв податкiв (мито, акцизний податок, податок на додану вартiсть) по митнiй системi в цiлому (за офiцiйними даними, затвердженими Держмитслужбою) 10
Кiлькiсть балiв за невчинення порушень митних правил
21 Посадовi особи пiдприємства протягом одного року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, не притягувалися у зв'язку з виконанням ними трудових обов'язкiв до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 329, 330, 332 - 335, 337, 338, 341 - 344, 346, 347 Митного кодексу України 5
 
Директор Департаменту органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв
А. I. Сербайло
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.