МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012 N 650


Про затвердження Порядку роботи вiддiлу митних платежiв, пiдроздiлу митного оформлення митного органу та митного поста при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
02 липня 2012 р. за N 1085/21397


     Вiдповiдно до статей 23, 68 та 69 Митного кодексу України вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI, пiдпункту 64 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, та Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 12 травня 2011 року N 582, наказую:

     1. Затвердити Порядок роботи вiддiлу митних платежiв, пiдроздiлу митного оформлення митного органу та митного поста при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     наказ Державної митної служби України вiд 07 серпня 2007 року N 667 "Про затвердження Порядку роботи вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 21 серпня 2007 року за N 968/14235;

     наказ Державної митної служби України вiд 26 серпня 2008 року N 941 "Про внесення змiн до Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 09 вересня 2008 року за N 827/15518;

     наказ Державної митної служби України вiд 18 квiтня 2011 року N 316 "Про внесення змiн до Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 06 липня 2011 року за N 817/19555;

     наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 грудня 2011 року N 1740 "Про затвердження Порядку прийняття попереднiх рiшень про класифiкацiю та кодування товарiв згiдно з УКТЗЕД", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 08 лютого 2012 року за N 193/20506.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку (Чмерук М. О.) та Департаменту класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД Державної митної служби України (Гутник А. Є.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Державнiй митнiй службi України (Калєтнiк I. Г.) у десятиденний строк пiсля набрання чинностi цим наказом доопрацювати вiдповiдне програмне забезпечення.

     5. Цей наказ набирає чинностi з дня набрання чинностi Митним кодексом України вiд 13 березня 2012 року, але не ранiше дня офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України А. А. Максюта

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
30.05.2012 N 650
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
02 липня 2012 р. за N 1085/21397

Порядок
роботи вiддiлу митних платежiв, пiдроздiлу митного оформлення митного органу та митного поста при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок визначає порядок роботи вiддiлу митних платежiв (далi - ВМП), пiдроздiлу митного оформлення (далi - ПМО) та митного поста пiд час здiйснення контролю правильностi класифiкацiї товарiв, прийняття попереднiх рiшень про класифiкацiю товарiв та рiшень про визначення коду товару, здiйснення митних процедур, пов'язаних з контролем правильностi класифiкацiї товарiв при митному контролi та оформленнi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України (далi - товари), порядок взаємодiї з iншими структурними пiдроздiлами митного органу при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, а також здiйснення оформлення та реєстрацiї рiшень, надання звiтностi та iншi питання роботи ВМП, ПМО, митного поста у напрямi класифiкацiї товарiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТ ЗЕД).

     2. Цей Порядок розроблено з метою приведення класифiкацiйної роботи митних органiв у вiдповiднiсть до Митного кодексу України (далi - Кодекс), удосконалення здiйснення контролю правильностi класифiкацiї товарiв вiдповiдно до вимог УКТ ЗЕД пiд час проведення процедур митного контролю та митного оформлення, упорядкування процедури класифiкацiї товарiв i запобiгання випадкам ухилення пiдприємствами та громадянами вiд сплати митних платежiв у повному обсязi та вiд установлених заходiв нетарифного регулювання.

     3. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi:

     класифiкацiя товару - визначення коду товару вiдповiдно до вимог Основних правил iнтерпретацiї УКТ ЗЕД, передбачених Законом України "Про Митний тариф України" (далi - Основнi правила iнтерпретацiї УКТ ЗЕД), з урахуванням Пояснень до УКТ ЗЕД, рiшень Комiтету з Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв Всесвiтньої митної органiзацiї, методичних рекомендацiй щодо класифiкацiї окремих товарiв згiдно з вимогами УКТ ЗЕД, розроблених центральним органом виконавчої влади у сферi митної справи на виконання статтi 68 Кодексу, до початку перемiщення товару через митний кордон України, пiд час митного оформлення та пiсля завершення митного оформлення;

     класифiкацiйна робота - сукупнiсть заходiв, що здiйснюються посадовими особами митних органiв для забезпечення правильностi класифiкацiї товарiв;

     контроль правильностi класифiкацiї товарiв - перевiрка правильностi опису товару та вiдповiдного йому коду в митнiй декларацiї вимогам Основних правил iнтерпретацiї УКТ ЗЕД пiд час проведення процедур його митного контролю та митного оформлення;

     попереднє рiшення про класифiкацiю товару згiдно з УКТ ЗЕД (далi - ПРК) - документ установленої форми, який приймається митним органом, за результатами розгляду звернення декларанта або уповноваженої ним особи;

     рiшення про визначення коду товару (далi - Рiшення) - документ установленої форми, який оформлюється посадовими особами ВМП, уповноваженими особами ПМО чи митного поста у разi необхiдностi прийняття рiшення про класифiкацiю товарiв;

     комплектний об'єкт (далi - КО) - товар, який згiдно з вимогами УКТ ЗЕД класифiкується за одним товарним кодом, але за виробничими чи транспортними умовами перемiщується через митний кордон України у розiбраному чи незiбраному виглядi декiлькома транспортними засобами;

     уповноважена особа ПМО чи митного поста - особа, уповноважена наказом митного органу за поданням керiвника ПМО чи митного поста, узгодженим iз керiвником ВМП, на прийняття Рiшень.

     Iншi термiни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Кодексi та iнших нормативно-правових актах України з питань державної митної справи.

     4. Згiдно з цим Порядком ВМП:

     здiйснює контроль правильностi класифiкацiї задекларованих або оформлених товарiв;

     проводить контрольнi заходи щодо класифiкацiйної роботи в ПМО, на митних постах, включаючи вибiрковi перевiрки оформлених митних декларацiй;

     приймає Рiшення у складних випадках, визначених статтею 69 Кодексу, за запитами ПМО;

     приймає ПРК, у тому числi щодо КО;

     надає пояснення та рекомендацiї уповноваженим особам ПМО та митних постiв з метою однакового застосування УКТ ЗЕД;

     бере участь у пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищеннi квалiфiкацiї з питань класифiкацiї товарiв уповноважених осiб ПМО та митних постiв;

     готує та надає звiтнiсть, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи;

     здiйснює аналiз Рiшень, прийнятих ВМП, ПМО та митними постами;

     здiйснює реєстрацiю ПРК митного органу;

     здiйснює реєстрацiю Рiшень, прийнятих ВМП.

     Керiвник ВМП може надавати пропозицiї керiвнику митного органу про вiдсторонення посадових осiб вiд виконання функцiй з контролю правильностi класифiкацiї товарiв у разi виявлення фактiв незадовiльного виконання ними зазначених функцiй.

     Форма i строки пiдготовки та стажування уповноважених осiб ПМО та митних постiв визначаються митними органами самостiйно.

     5. Посадова особа ПМО чи митного поста згiдно з цим Порядком здiйснює контроль правильностi класифiкацiї товарiв пiд час проведення процедур митного контролю та оформлення товарiв.

     Уповноважена особа ПМО чи митного поста митного органу згiдно з цим Порядком:

     приймає Рiшення пiд час контролю правильностi класифiкацiї товарiв, поданих до митного оформлення;

     здiйснює реєстрацiю Рiшень, прийнятих ПМО чи митним постом.

II. Порядок прийняття попереднiх рiшень

     1. ПРК виносяться митними органами стосовно товарiв, якi є об'єктом зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), у тому числi стосовно КО.

     2. ПРК видається декларанту або уповноваженiй ним особi та дiє протягом трьох рокiв з дня його прийняття, якщо факти та умови, на основi яких було прийнято це рiшення, залишатимуться незмiнними.

     3. Пiсля закiнчення строку дiї ПРК втрачає чиннiсть, що не перешкоджає декларанту або уповноваженiй ним особi звернутися з новим зверненням про прийняття ПРК.

     4. З метою одержання ПРК декларант або уповноважена ним особа подає (надсилає) до митного органу письмове звернення про прийняття попереднього рiшення про класифiкацiю та кодування товару, у тому числi КО (далi - звернення) щодо одного найменування (артикула) товару за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

     5. До звернення декларанта або уповноваженої ним особи додаються:

     зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту);

     технiчнi умови, технологiчнi схеми виготовлення товару (за наявностi);

     фотографiї, креслення товару (за наявностi);

     дозволи й сертифiкати уповноважених державних органiв (за наявностi);

     специфiкацiї, каталоги та паспортнi данi про товар виробника (за наявностi);

     сертифiкати походження товару, дозволи, маркувальнi етикетки (за наявностi);

     зразки товарiв (за наявностi).

     Документи подаються у виглядi оригiналiв або їх копiй. Якщо оригiнали документiв складенi мовою, вiдмiнною вiд української або офiцiйної мови митних союзiв, членом яких є Україна, то декларант або уповноважена ним особа забезпечує їх переклад українською мовою.

     6. За наявностi конфiденцiйної iнформацiї про товар (наприклад, у назвi товару або у складi товару) декларант або уповноважена ним особа зобов'язаний повiдомити у зверненнi про характер такої iнформацiї.

     Реєстрацiя звернення вiдбувається в день його фактичного отримання митним органом.

     7. Звернення декларанта або уповноваженої ним особи про прийняття ПРК, що надiйшло до митного органу, реєструється у встановленому порядку в журналi реєстрацiї та облiку звернень про прийняття ПРК (далi - Журнал ПРК). Форма Журналу ПРК наведена в додатку 2 до цього Порядку.

     8. Якщо звернення подається в iнтересах декларанта або уповноваженої ним особи, то до звернення додається копiя довiреностi, оформленої вiдповiдно до вимог законодавства України.

     9. Строк прийняття ПРК становить 30 календарних днiв з дня отримання митним органом вiдповiдного звернення. Цей строк може бути продовжений керiвником митного органу або особою, яка виконує його обов'язки, але не бiльше нiж на 15 календарних днiв, про що повiдомляється особi, яка подала звернення письмово або в електронному виглядi, до закiнчення 30-денного строку iз зазначенням причин.

     10. У разi неподання декларантом або уповноваженою ним особою разом зi зверненням всiх необхiдних документiв та вiдомостей для прийняття ПРК строк прийняття ПРК вiдраховується з дати подання декларантом або уповноваженою ним особою всiх документiв, яких бракувало. При цьому декларанту або уповноваженiй ним особi надається письмове або електронне повiдомлення про необхiднiсть подання додаткових документiв у строк не пiзнiше 15 календарних днiв з дня отримання звернення.

     11. У разi ненадання декларантом або уповноваженою ним особою передбачених цим Порядком документiв чи вiдомостей або встановлення факту здiйснення розгляду iншим митним органом звернення цього декларанта або уповноваженої ним особи щодо iдентичного товару митний орган вiдмовляє у розглядi звернення з обґрунтуванням причин, що стали пiдставою для вiдмови в прийняттi ПРК, з поверненням проб i зразкiв товару (у разi їх подання).

     Вiдмова в розглядi звернення не перешкоджає повторному зверненню декларанта або уповноваженої ним особи за умови усунення причин, що були пiдставою для вiдмови.

     12. Посадова особа ВМП перевiряє в базi даних Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС) наявнiсть ПРК або Рiшень на iдентичнi, аналогiчнi або подiбнi товари до зазначених декларантом або уповноваженою ним особою вiдомостей у зверненнi.

     Наявнiсть ПРК перевiряється за допомогою програмно-iнформацiйного комплексу "Реєстр попереднiх рiшень щодо класифiкацiї та кодування товарiв в УКТ ЗЕД" ЄАIС (далi - Реєстр ПРК ЄАIС).

     Наявнiсть Рiшень перевiряється за допомогою бази даних "Класифiкацiйнi рiшення" програми "Iнспектор 2006" ЄАIС.

     13. Якщо митним органом ранiше було прийнято Рiшення стосовно товару, що є об'єктом зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), декларанта або уповноваженої ним особи i таке Рiшення не змiнено i не скасовано, а також якщо факти та умови, на основi яких було прийнято Рiшення, залишаються незмiнними, то ПРК не надається, крiм випадкiв, коли розглядається надання ПРК на КО.

     14. Протягом наступного робочого дня пiсля оформлення ПРК його електронна копiя разом з наявними фото товару вноситься посадовою особою ВМП до Реєстру ПРК ЄАIС.

     15. Iнформацiя про прийнятi митними органами ПРК, за винятком iнформацiї, що є конфiденцiйною, оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, вiдповiдно до вимог статтi 23 Кодексу.

     16. Оригiнал ПРК видається (направляється) декларанту або уповноваженiй ним особi, копiя залишається в митному органi, який його видав.

     17. ПРК застосовується всiма митними органами при митному оформленнi.

     18. Вiдсутнiсть ПРК не є пiдставою для вiдмови в митному оформленнi, крiм випадкiв, коли до митного оформлення надається КО.

     19. Оригiнал ПРК та його копiя подаються декларантом або уповноваженою ним особою до митного органу одночасно з документами для митного оформлення товару, вiдомостi про який наведенi у цьому ПРК.

     Посадова особа митного органу пiсля звiрення копiї ПРК з оригiналом повертає оригiнал декларанту або уповноваженiй ним особi. Копiя ПРК залишається в митному органi.

     20. При митному оформленнi митнi органи проводять iдентифiкацiю товару з метою встановлення вiдповiдностi його характеристик вiдомостям про товар, наведеним у ПРК.

     21. У разi встановлення факту невiдповiдностi товару вiдомостям, наведеним у ПРК, митним органом, яким виявлено невiдповiднiсть, надається iнформацiя про цей факт митному органу, який видав ПРК, пiсля чого приймається рiшення щодо митного оформлення пред'явленого товару згiдно iз законодавством України.

     Митний орган, який видав ПРК, вiдкликає таке ПРК у порядку, визначеному статтею 23 Кодексу.

     22. У разi втрати оригiналу ПРК митний орган, який його видав, за вмотивованим зверненням видає декларанту або уповноваженiй ним особi дублiкат ПРК.

     Видача дублiката здiйснюється протягом 10 днiв з дати подання заяви на пiдставi вiдомостей, якi зберiгаються в справах митного органу, який його видав. На дублiкатi ПРК проставляються дата та номер оригiналу, замiсть якого вiн виданий. При цьому над реєстрацiйним номером зазначається слово: "ДУБЛIКАТ".

     Вiдмiтка про видачу дублiката ПРК вноситься до Реєстру ПРК ЄАIС протягом наступного робочого дня пiсля оформлення дублiката ПРК.

     Строк дiї дублiката ПРК не може перевищувати строку дiї ПРК, замiсть якого вiн виданий.

     Видавати дублiкати ПРК має право лише митний орган, який видав оригiнал (або його правонаступник).

     23. ПРК оформлюється на бланку митного органу за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

     24. Порядок заповнення граф ПРК.

     У графi 1 зазначається повне найменування митного органу, який видав ПРК.

     У графi 2 зазначається реєстрацiйний номер ПРК.

     Реєстрацiйний номер ПРК має такий вигляд:

     "ПРК - XXX - УУУУ - ZZ" (у разi коли ПРК видається на товар, крiм КО);

     "ПРК - КО - XXX - УУУУ - ZZ" (у разi коли ПРК видається на КО),

     де "XXX" - першi три цифри коду митного органу, який прийняв ПРК;

     "УУУУ" - порядковий номер ПРК;

     "ZZ" - останнi двi цифри поточного року.

     У графi 3 зазначаються в називному вiдмiнку реквiзити декларанта або уповноваженої ним особи (повне найменування/прiзвище, iм'я, по батьковi/, мiсцезнаходження/мiсце проживання/, код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi), контактний телефон).

     У графi 4 зазначається дата видачi ПРК.

     У графi 5 зазначається десятизначна товарна пiдкатегорiя згiдно з УКТ ЗЕД.

     У графi 6 зазначаються повна назва товару, його марка, модель, сорт, артикул, модифiкацiя, розмiри, розфасування, комплектнiсть, виробник, країна походження.

     У графi 7 зазначається детальний опис товару з наведенням усiх вiдомостей, що є визначальними для вiднесення цього товару до десятизначної товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД, яка наводиться у графi 6. За потреби даються посилання на додатки до ПРК, що мiстять зображення товарiв, їх параметри, окремi характеристики тощо.

     У графi 8 зазначається обґрунтування видачi ПРК (посилання на нормативно-правовi акти з питань класифiкацiї товарiв, Основнi правила iнтерпретацiї УКТ ЗЕД, вiдповiднi примiтки до роздiлiв та груп, пояснення до товарних позицiй УКТ ЗЕД тощо).

     У графi 9 оригiналу ПРК або його дублiката проставляється пiдпис керiвника (або заступника керiвника) митного органу та вказуються прiзвище та iнiцiали виконавця.

     У разi надання декларантом або уповноваженою ним особою зразкiв товару або його упакування (тари) на зворотному боцi ПРК роздруковується фотографiя товару та/або його упаковки.

III. Контроль правильностi класифiкацiї товарiв i прийняття Рiшень, порядок взаємодiї з ПМО, митним постом

     1. Декларант або уповноважена ним особа класифiкує товари згiдно з УКТ ЗЕД при їх декларуваннi вiдповiдно до статтi 69 Кодексу.

     2. Посадовi особи ПМО чи митного поста, ВМП здiйснюють контроль правильностi класифiкацiї товарiв пiд час проведення митних формальностей при митному оформленнi товарiв. Обсяг контролю, достатнього для забезпечення додержання правил класифiкацiї товарiв при митному оформленнi, визначається на основi результатiв застосування системи управлiння ризиками.

     3. Рiшення приймається за результатами класифiкацiї товарiв згiдно з УКТ ЗЕД у разi необхiдностi змiни задекларованого коду товару згiдно з УКТ ЗЕД, у тому числi за результатами спрацювання автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками у складних випадках митних формальностей.

     У разi коли посадовi особи ВМП направленi для виконання службових обов'язкiв до ПМО чи митного поста, Рiшення щодо складного випадку класифiкацiї товару приймається такими посадовими особами без пiдготовки запиту до ВМП.

     У разi самостiйного виявлення ВМП порушення правил класифiкацiї товарiв пiд час проведення контролю правильностi класифiкацiї товарiв, задекларованих у митних декларацiях, поданих до митного оформлення, ВМП вноситься вiдмiтка за допомогою автоматизованої системи митного оформлення (далi - АСМО) про прийняття до виконання вiдповiдної митної формальностi щодо проведення контролю правильностi класифiкацiї товарiв та в разi потреби прийняття Рiшення.

     4. Контроль правильностi класифiкацiї товарiв здiйснюється шляхом перевiрки вiдповiдностi:

     опису товару в митнiй декларацiї процедурi декларування згiдно з вимогами статтi 257 Кодексу;

     вiдомостей про товар та коду товару згiдно з УКТ ЗЕД, заявлених у митнiй декларацiї, вiдомостям про товар (найменування, опис, визначальнi характеристики для класифiкацiї товарiв тощо), зазначеним у наданих для митного контролю документах, шляхом перевiрки дотримання вимог Основних правил iнтерпретацiї УКТ ЗЕД, з врахуванням Пояснень до УКТ ЗЕД, рекомендацiй, розроблених центральним органом виконавчої влади у сферi митної справи вiдповiдно до вимог статтi 68 Кодексу;

     заявленого коду товару вiдомостям, наведеним у базi даних "Класифiкацiйнi рiшення" програми "Iнспектор 2006" ЄАIС. При цьому така вiдповiднiсть подiляється на три категорiї:

     а) iдентичнi товари;

     б) подiбнi (аналогiчнi) товари;

     в) товари, якi не пiдпадають пiд вимоги пiдпунктiв "а" та "б" абзацу четвертого цього пункту, але мають схожi:

     характеристики, якi є визначальними для класифiкацiї товару;

     призначення або принцип дiї яких є основним для класифiкацiї товару;

     перевiрки вiдповiдностi заявленого опису товару та коду товару згiдно з УКТ ЗЕД вiдомостям, наведеним у ПРК, у разi якщо до митного контролю та митного оформлення разом з пакетом документiв надається ПРК.

     У випадку, передбаченому пiдпунктом "а" абзацу четвертого цього пункту, класифiкацiя товару згiдно з УКТ ЗЕД проводиться без додаткових процедур контролю.

     У випадку, передбаченому пiдпунктом "б" абзацу четвертого цього пункту, перевiряється вiдповiднiсть характеристик товару критерiям, визначальним для класифiкацiї товару згiдно з УКТ ЗЕД за наведеними характеристиками товару в Рiшеннi.

     У випадку, передбаченому пiдпунктами "б", "в" абзацу четвертого цього пункту, виявленi Рiшення на iдентичнi або подiбнi (аналогiчнi) товари беруться до уваги.

     У разi якщо заявлений товар не передбачений пiдпунктами "а" - "в" абзацу четвертого цього пункту, процедура контролю правильностi класифiкацiї товару здiйснюється вiдповiдно до цього Порядку.

     5. У разi неможливостi однозначно перевiрити правильнiсть класифiкацiї товару на пiдставi задекларованих вiдомостей вiдповiдно до вимог статтi 69 Кодексу декларант або уповноважена ним особа письмово повiдомляється про необхiднiсть надання додаткових документiв чи вiдомостей, необхiдних для пiдтвердження задекларованого ним коду товару згiдно з УКТ ЗЕД.

     При електронному декларуваннi посадова особа ВМП або ПМО чи митного поста за допомогою АСМО створює та передає декларанту або уповноваженiй ним особi засвiдчене електронним цифровим пiдписом електронне повiдомлення про необхiднiсть подання документiв, якi пiдтверджують класифiкацiю товару.

     6. У разi вiдмови у наданнi декларантом або уповноваженою ним особою додаткових документiв чи вiдомостей посадовою особою митного органу здiйснюються митнi формальностi за наявними документами та вiдомостями з використанням довiдкової iнформацiї. При проведеннi цих митних формальностей або пiдтверджується код товару, або надається вiдмова в митному оформленнi та за наявностi достатньої iнформацiї виноситься Рiшення.

     7. У разi письмового пiдтвердження декларантом або уповноваженою ним особою готовностi надати додатковi документи чи вiдомостi перевiрка правильностi класифiкацiї товару згiдно з УКТ ЗЕД проводиться пiсля їх надання.

     Строк надання додаткових документiв чи вiдомостей не повинен перевищувати 10 календарних днiв. Строк проведення митного оформлення визначається з дати надання декларантом або уповноваженою ним особою додаткових документiв чи вiдомостей i не повинен перевищувати строки, установленi статтею 255 Кодексу.

     Строк митного оформлення у разi взяття проб (зразкiв) товарiв визначається з урахуванням вимог статтi 255 Кодексу.

     Строк прийняття Рiшення про класифiкацiю товару не повинен перевищувати 10 календарних днiв. За умови необхiдностi залучення спецiалiзованого митного органу з питань експертного забезпечення або iншої експертної установи (органiзацiї) загальний строк прийняття Рiшення не повинен перевищувати 30 календарних днiв.

     8. До прийняття Рiшення декларант або уповноважена ним особа має право звернутися до митного органу iз заявою про випуск товарiв, якi декларуються, за тимчасовою декларацiєю.

     9. Якщо для вирiшення питання класифiкацiї товару виникає потреба в спецiальних знаннях з рiзних галузей науки, технiки, мистецтвознавства тощо або у використаннi спецiального обладнання i технiки, то митний орган може звернутися до спецiалiзованого митного органу з питань експертного забезпечення або до iншої експертної установи (органiзацiї).

     Залучення спецiалiзованого митного органу з питань експертного забезпечення або iншої експертної установи (органiзацiї) здiйснюється у разi:

     виникнення необхiдностi iдентифiкацiї або лабораторної перевiрки характеристик товарiв, визначальних для їх класифiкацiї;

     виникнення складних питань при класифiкацiї товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, вирiшення яких потребує експертних дослiджень.

     10. Узяття проб (зразкiв) товарiв здiйснюється вiдповiдно до вимог статтi 356 Кодексу. Операцiї з узяття проб (зразкiв) товарiв здiйснюються вiдповiдно до вимог статтi 357 Кодексу.

     Результати дослiджень доводяться до пiдроздiлу митного органу, який iнiцiював процедуру взяття проб (зразкiв) товарiв.

     11. У разi виникнення складного випадку класифiкацiї товару ПМО або митним постом готується запит до ВМП у паперовому або електронному виглядi.

     Запит має бути обґрунтований i мiстити такi вiдомостi: причина подання запиту до ВМП, позицiя ПМО чи митного поста з вiдповiдного питання класифiкацiї товару та пропозицiї щодо запропонованого коду товару згiдно з УКТ ЗЕД.

     У разi надання ПМО або митним постом такого запиту до ВМП у паперовому виглядi разом iз запитом передаються завiренi штампом "Пiд митним контролем" оригiнали або копiї:

     митної декларацiї, згiдно з якою заявлено товар до митного контролю та митного оформлення;

     документiв, наданих разом з митною декларацiєю;

     акта про проведення митного огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу (у разi його проведення);

     акта про взяття проб (зразкiв) товарiв (оригiнал i копiя) у разi проведення взяття проб i зразкiв.

     У разi надання ПМО чи митним постом такого запиту до ВМП в електронному виглядi запит та перелiченi вище документи передаються за формою АСМО.

     12. Запит ПМО або митного поста, що надiйшов до ВМП, реєструється у встановленому порядку в журналi реєстрацiї та облiку Рiшень (далi - Журнал Рiшень). Форма Журналу Рiшень наведена в додатку 4 до цього Порядку.

     13. Класифiкацiя товарiв за запитами ПМО або митного поста здiйснюється посадовими особами ВМП на основi документiв та вiдомостей, якi передаються до ВМП разом iз запитом.

     14. Рiшення приймається посадовими особами ВМП або уповноваженими особами ПМО чи митного поста на пiдставi встановлених характеристик товару, якi є визначальними для класифiкацiї товару, згiдно з Основними правилами iнтерпретацiї УКТ ЗЕД.

     У разi неможливостi однозначно перевiрити правильнiсть класифiкацiї товару на пiдставi задекларованих вiдомостей посадовою особою ВМП письмово повiдомляється про необхiднiсть надання додаткових документiв чи вiдомостей, необхiдних для пiдтвердження задекларованого коду товару згiдно з УКТ ЗЕД. При цьому виконуються процедури вiдповiдно до пунктiв 6, 7, 8 цього роздiлу.

     У пунктi 4 Рiшення "Висновок" зазначаються встановлений десятизначний код товару згiдно з УКТ ЗЕД та опис товару вiдповiдно до вiдомостей, якi мають мiститись у графах 31 та 33 митної декларацiї. При цьому у разi вiдсутностi змiни коду товару згiдно з УКТ ЗЕД Рiшення не приймається.

     Рiшення реєструється та вноситься до бази даних "Класифiкацiйнi рiшення" програми "Iнспектор 2006" ЄАIС та до центральної бази даних ЄАIС в порядку встановленим роздiлом IV цього Порядку.

     Iнформацiя у графi 31 митної декларацiї "Вантажнi мiсця та опис товарiв/Маркування та кiлькiсть/Номери контейнерiв/Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi" в частинi опису товару та графi 33 митної декларацiї "Код товару" повинна вiдповiдати iнформацiї, зазначенiй у пунктi 4 Рiшення "Висновок", а реєстрацiйний номер Рiшення зазначається у графi 44 митної декларацiї "Додаткова iнформацiя/Поданi документи/Сертифiкати i дозволи".

     Якщо посадовими особами ВМП, уповноваженими особами ПМО чи митного поста приймається Рiшення, яке не вiдповiдає iнформацiї, заявленiй декларантом у митнiй декларацiї, то ця митна декларацiя не може використовуватися для митного оформлення класифiкованого товару.

     15. Рiшення оформлюється за допомогою програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор-2006" ЄАIС за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку, та реєструється вiдповiдно до роздiлу IV цього Порядку.

     Рiшення пiдписується посадовою особою ВМП або уповноваженою особою ПМО чи митного поста, яка його приймала, з проставленням на ньому вiдбитка номерного штампа "Правильнiсть класифiкацiї перевiрено", а також керiвником ВМП або ПМО, чи митного поста, чи особами, якi виконують їх обов'язки, або особою, уповноваженою наказом митного органу.

     16. У разi якщо посадову особу ВМП направлено для виконання службових обов'язкiв до ПМО чи митного поста, Рiшення щодо складного випадку класифiкацiї товару, прийняте такою посадовою особою ВМП, пiдписується посадовою особою ВМП, яка його приймала, з проставленням на ньому вiдбитка номерного штампа "Правильнiсть класифiкацiї перевiрено" та керiвником ПМО чи митного поста або особами, якi виконують їх обов'язки, або особою, уповноваженою наказом митного органу.

     17. Рiшення друкуються у двох примiрниках. Один примiрник ПМО чи митним постом видається або надсилається поштою декларанту або уповноваженiй ним особi, другий - з вiдмiткою декларанта або уповноваженої ним особи про отримання або повiдомлення про вручення залишається у справах митного органу.

     18. У разi коли при вирiшеннi складного випадку класифiкацiї товару ВМП не може самостiйно здiйснити класифiкацiю товару через його складнiсть, вiн має право пiдготувати запит щодо класифiкацiї товару згiдно з УКТ ЗЕД до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи.

     Запит повинен вiдповiдати вимогам пункту 11 цього роздiлу.

     19. У разi незгоди з Рiшенням декларант або уповноважена ним особа має право оскаржити це Рiшення вiдповiдно до положень глави 4 Кодексу.

     20. ВМП вiдкликає прийняте ним Рiшення або Рiшення, прийняте ПМО чи митним постом, якщо воно:

     було прийняте на пiдставi поданих заявником недостовiрних документiв, наданої ним недостовiрної та/або неповної iнформацiї, що суттєво вплинуло на характер цього Рiшення;

     суперечить законодавству України з питань митної справи внаслiдок змiн у ньому;

     прийнято з порушенням вимог УКТ ЗЕД.

     За потреби може виноситись нове Рiшення вiдповiдно до вимог, установлених цим Порядком.

     21. Для вiдкликання Рiшення ВМП готує службову записку керiвнику митного органу з обґрунтуванням причин необхiдностi вiдкликання Рiшення.

     У разi вiдкликання Рiшення з причин, визначених пiдпунктами 1, 3 пункту 20 цього роздiлу, за наявностi достатнiх пiдстав за рiшенням керiвника (особи, яка виконує його обов'язки) митного органу вiдносно посадових осiб митного органу може призначатись проведення службового розслiдування або службової перевiрки.

     22. Пiсля розгляду питання вiдкликання Рiшення та накладення керiвником (особою, яка виконує його обов'язки) митного органу резолюцiї щодо необхiдностi вiдкликання Рiшення посадова особа ВМП або уповноважена особа ПМО чи митного поста вчиняє такi дiї:

     на копiї Рiшення, яке мiститься у справах ВМП, ПМО чи митного поста, та в Журналi Рiшень робить записи "Рiшення вiдкликано" та проставляє особистий пiдпис, дату вiдкликання та номер службової записки з вiзою керiвника або особи, яка виконує його обов'язки, митного органу щодо необхiдностi вiдкликання Рiшення;

     службовою запискою невiдкладно повiдомляє про вiдкликання Рiшення заiнтересованi пiдроздiли митного органу (ВМП, ПМО, митний пост тощо);

     не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв пiсля оформлення вiдкликання Рiшення iнформує про це декларанта або уповноважену ним особу.

     23. У разi виявлення пiсля митного оформлення товарiв порушення правил класифiкацiї товарiв митний орган має право самостiйно класифiкувати такi товари за результатами проведення документальної перевiрки з дотриманням вимог законодавства України з питань державної митної справи в порядку, визначеному статтями 345 - 354 Кодексу. Рiшення у цьому випадку не виноситься, а в разi наявностi прийнятого Рiшення воно вiдкликається вiдповiдно до положень, визначених пунктами 20 - 22 цього роздiлу, до завершення документальної перевiрки.

     ВМП у разi виявлення ознак, що свiдчать про можливе порушення законодавства України з питань державної митної справи в частинi класифiкацiї товарiв згiдно з вимогами УКТ ЗЕД, iнформує про такi факти пiдроздiл боротьби з контрабандою митного органу.

     24. Митнi органи застосовують штрафи та iншi санкцiї за несплату митних платежiв та за iншi порушення, виявленi у зв'язку з неправильною класифiкацiєю товарiв, вiдповiдно до частини шостої статтi 69 Кодексу.

     25. На запити iнших пiдроздiлiв митного органу ВМП готує роз'яснення щодо класифiкацiї товарiв у формi службової записки за пiдписом керiвника ВМП або особи, яка виконує його обов'язки.

     26. На запити з питань класифiкацiї товарiв iнших органiв державної влади, пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб митним органом надається вiдповiдь у формi листа за пiдписом керiвника митного органу або особи, яка виконує його обов'язки.

IV. Реєстрацiя Рiшень

     1. Рiшення, прийняте ВМП, уповноваженою посадовою особою ПМО чи митного поста, оформляється та реєструється в Журналi Рiшень.

     Номер реєстрацiї Рiшення заноситься таким чином:

     "КТ-*********-****-****",

     де "КТ" - скорочена назва Рiшення;

     "*********" - дев'ятизначний код митного органу згiдно з класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй;

     "****" - порядковий номер Рiшення вiдповiдно до нумерацiї в Журналi Рiшень;

     "****" - поточний рiк.

     2. Протягом наступного робочого дня пiсля оформлення Рiшення його електронна копiя вноситься ВМП або уповноваженою особою ПМО чи митного поста до бази даних "Класифiкацiйнi рiшення" програми "Iнспектор 2006" ЄАIС та до центральної бази даних ЄАIС.

     3. Протягом наступного робочого дня пiсля вiдкликання Рiшення ВМП або уповноважена особа ПМО чи митного поста вносить запис про дату його вiдкликання до бази даних "Класифiкацiйнi рiшення" програми "Iнспектор 2006" ЄАIС та до центральної бази даних ЄАIС.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Порядку роботи вiддiлу митних платежiв, пiдроздiлу митного оформлення митного органу та митного поста при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

Форма

Начальнику митницi
 
(найменування)

Звернення
про прийняття попереднього рiшення про класифiкацiю та кодування товару, в тому числi КО

1. Заявник (найменування / П. I. Б., мiсцезнаходження / мiсце проживання) Для службових вiдмiток

Дата отримання звернення:

Дата видачi ПРК:

2. Опис товару
3. Додатки, представленi для сприяння в отриманнi ПРК
Зразки р Фотографiї р Креслення р Каталоги р Iнше р
4. Комерцiйна назва товару й додаткова iнформацiя
5. Класифiкацiя, що пропонується заявником (код згiдно з УКТ ЗЕД)
6. Основне правило (правила) iнтерпретацiї, якi рахуються прийнятними вiдносно до класифiкацiї, що пропонується (у цiй графi заявник може також зазначити додаткову iнформацiю, що є пiдставою для класифiкацiї, яка пропонується в графi 5)
7. Чи подавали заяву на отримання ПРК iдентичних, аналогiчних або подiбних товарiв?
Якщо так, то вкажiть детальну iнформацiю
Так р Нi р
8. Чи вiдомо Вам про iснування ПРК для iдентичних, аналогiчних або подiбних товарiв?
Якщо так, то вкажiть детальну iнформацiю
Так р Нi р
9. Чи є конфiденцiйна iнформацiя про товар?
Якщо так, то вкажiть детальну iнформацiю
Так р Нi р
Цим заявляю, що наявнi в мене вiдомостi та, за моїм переконанням, вся iнформацiя й заява, зазначенi в цiй формi й будь-яких додатках до неї, є достовiрними, точними та повними.

Пiдпис заявника: _____________________

Дата: ________________________

М. П.

 

Додаток 2
до Порядку роботи вiддiлу митних платежiв, пiдроздiлу митного оформлення митного органу та митного поста при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

ЖУРНАЛ
реєстрацiї та облiку звернень про прийняття ПРК

N
з/п
Вхiдний номер та дата звернення Заявник (П. I. Б.) Найменування митного органу Короткий змiст звернення (заявлений код, назва товару) Визначений код, назва товару Номер та дата ПРК, прiзвище та iнiцiали посадової особи Обґрунтування видачi ПРК (основне правило (правила) iнтерпретацiї, яке використане для класифiкацiї товару Примiтка
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

 

Додаток 3
до Порядку роботи вiддiлу митних платежiв, пiдроздiлу митного оформлення митного органу та митного поста при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

Форма

Попереднє рiшення
про класифiкацiю та кодування товару згiдно з УКТ ЗЕД

1. Найменування митного органу

 

2. Реєстрацiйний номер
3. Заявник 4. Дата видачi (число, мiсяць, рiк)

 

5. Код товару згiдно з УКТ ЗЕД

 

6. Назва товару

 

7. Вiдомостi про товар, необхiднi для класифiкацiї

 

8. Обґрунтування видачi попереднього рiшення

 

9. Пiдпис керiвника (заступника керiвника) митного органу
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
Виконавець: ____________
(П. I. Б.)

 

Додаток 4
до Порядку роботи вiддiлу митних платежiв, пiдроздiлу митного оформлення митного органу та митного поста при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

ЖУРНАЛ
реєстрацiї та облiку Рiшень

N з/п Номер заявленої митної декларацiї, дата, митний режим Вихiдний номер та дата запиту на прийняття Рiшень (у складних випадках класифiкацiї товарiв) Наймену-
вання ПМО митного органу або митного поста, який пiдготував запит
Короткий змiст митної декларацiї /запиту (заявлений код, ставка ввiзного мита, акцизного податку, назва товару) Суб'єкт зовнiш-
ньоеко-
номiчної дiяль-
ностi/ грома-
дянин
Проведення дослiдження (аналiзiв, експертиз) товару Визначе-
ний код, ставка ввiзного мита, акцизного податку, назва товару
Номер та дата Рiшення, прiзвище посадової особи Номер та дата оформле-
ної митної декларацiї
Сума додатко-
вих нараху-
вань митних платежiв, у тому числi за їх видами (грн.), за оформле-
ною митною деклара-
цiєю
Примiтка (у тому числi вплив на нетарифне
регулю-
вання)
Вiдмiтка про вiдкли-
кання Рiшення
вихiдний номер, дата запиту до спецiалiзо-
ваного митного органу з питань експерт-
ного забезпе-
чення або до iншої експертної установи (органiзацiї)
номер, дата висновку спецiалiзо-
ваного митного органу з питань експерт-
ного забезпе-
чення або iншої експертної установи (органiзацiї), дата вхiдної реєстрацiї
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           

 

Додаток 5
до Порядку роботи вiддiлу митних платежiв, пiдроздiлу митного оформлення митного органу та митного поста при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

Форма

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 
(митний орган)
 
(вiддiл митних платежiв (ВМП) або пiдроздiл митного оформлення (ПМО) чи митний пост)

РIШЕННЯ
про визначення коду товару

вiд "___" ____________ року N КТ-  
Запит ПМО чи митного поста: вiд "___" ____________ року N  
1. Перелiк поданих до розгляду документiв:
Назва документа Номер документа Дата
     
2. Данi, за якими задекларовано товар, у тому числi данi граф 31 та 33 митної декларацiї (далi - МД):
Опис товару, у тому числi графа 31 МД Код товару, у тому числi графа 33 МД
   
3. Документи, якими керувалися пiд час прийняття Рiшення:
 
 
 
4. Висновок:
Опис товару Код товару
   
Керiвник ВМП або ПМО чи митного поста
(iнша уповноважена особа)
   
(пiдпис) (П. I. Б.)
Виконавець      
(посада) (пiдпис) (П. I. Б.)
М. П.
     
(пiдпис) (П. I. Б. декларанта, який отримав Рiшення) (дата отримання (чч/мм/рр)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.