Документ скасований: Указ ПУ № 141/2013 від 18.03.2013

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Державну митну службу України

     1. Затвердити Положення про Державну митну службу України.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Указ Президента України вiд 24 серпня 2000 року N 1022 "Питання Державної митної служби України";

     Указ Президента України вiд 19 грудня 2001 року N 1232 "Про внесення змiн до пункту 10 Положення про Державну митну службу України";

     Указ Президента України вiд 25 квiтня 2002 року N 382 "Про внесення змiни до Положення про Державну митну службу України";

     пункт 29 змiн, що вносяться до указiв Президента України, затверджених Указом Президента України вiд 5 березня 2004 року N 280 "Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких указiв Президента України".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Указом.

     4. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 травня 2011 року
N 582/2011

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
вiд 12 травня 2011 року N 582/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну митну службу України

     1. Державна митна служба України (Держмитслужба України) є центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через Мiнiстра фiнансiв України (далi - Мiнiстр).

     Держмитслужба України входить до системи органiв виконавчої влади та утворюється для реалiзацiї державної полiтики у сферi державної митної справи.

     2. Держмитслужба України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнiстра, iншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Мiнiстра.

     3. Основними завданнями Держмитслужби України є:

     1) внесення пропозицiй щодо формування державної полiтики у сферi державної митної справи;

     2) реалiзацiя державної полiтики у сферi державної митної справи;

     3) забезпечення захисту економiчних iнтересiв України.

     4. Держмитслужба України вiдповiдно до покладених на неї завдань:

     1) органiзовує та контролює дiяльнiсть регiональних митниць, митниць, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй;

     2) органiзовує та забезпечує здiйснення регiональними митницями, митницями контролю за дотриманням суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадянами установленого законом порядку перемiщення товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України, застосування вiдповiдно до закону заходiв тарифного та нетарифного регулювання при перемiщеннi товарiв через митний кордон України, у тому числi й пiсля завершення операцiй митного контролю та митного оформлення;

     3) здiйснює контроль за:

     своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати у повному обсязi платниками податкiв до бюджету митних та iнших платежiв, контроль за справлянням яких законом покладено на митнi органи;

     класифiкацiєю за товарною номенклатурою Митного тарифу України товарiв, поданих до митного оформлення;

     правильнiстю визначення митної вартостi товарiв вiдповiдно до закону та загальноприйнятої мiжнародної практики;

     правильнiстю визначення країни походження товарiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     4) забезпечує застосування митних режимiв, здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, помiщених у вiдповiднi митнi режими;

     5) вiдповiдно до законодавства вживає разом з iншими органами виконавчої влади заходiв до:

     недопущення незаконного перемiщення через митний кордон України культурних цiнностей;

     захисту iнтересiв споживачiв товарiв, недопущення перемiщення через митний кордон України товарiв, якi не вiдповiдають установленим законодавством вимогам якостi та безпеки;

     6) вживає заходiв щодо захисту прав iнтелектуальної власностi у процесi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, недопущення перемiщення через митний кордон України контрафактних товарiв;

     7) вживає заходiв, спрямованих на профiлактику, виявлення, припинення, розкриття контрабанди та порушень митних правил;

     8) здiйснює дiзнання у кримiнальних справах про контрабанду, а також провадження у справах про порушення митних правил та контролює здiйснення цiєї дiяльностi регiональними митницями, митницями;

     9) веде митну статистику;

     10) здiйснює ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     11) проводить верифiкацiю (встановлення достовiрностi) сертифiкатiв про походження товарiв з України та здiйснює у випадках, встановлених чинними мiжнародними договорами, видачу сертифiкатiв походження;

     12) вживає встановлених законом заходiв до погашення нарахованих митними органами грошових зобов'язань платникiв податкiв;

     13) розробляє та впроваджує сучаснi технологiї здiйснення митного контролю i митного оформлення, новi види митного забезпечення, засобiв iдентифiкацiї товарiв i транспортних засобiв, здiйснює контроль за їх застосуванням митними органами;

     14) здiйснює у межах своїх повноважень заходи щодо запобiгання та протидiї корупцiї та iншим службовим зловживанням у митнiй службi, впроваджує правила етики поведiнки посадових осiб митної служби України та здiйснює контроль за їх виконанням;

     15) вносить пропозицiї щодо пiдготовки проектiв програм розвитку митної справи, соцiального захисту працiвникiв митної служби;

     16) вживає заходiв з метою спорудження, облаштування, утримання i проведення ремонту пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон;

     17) органiзовує видачу документiв, необхiдних для провадження дiяльностi митних лiцензiйних складiв, магазинiв безмитної торгiвлi, складiв тимчасового зберiгання, погоджує питання щодо вiдкриття вантажних митних комплексiв, автопортiв, автотермiналiв, видає лiцензiю, необхiдну для впровадження дiяльностi митного брокера, здiйснює контроль за дотриманням зазначеними суб'єктами вимог законодавства з питань митної справи та оподаткування;

     18) встановлює та забезпечує застосування та контроль за процедурами використання гарантування доставки товарiв, якi перебувають пiд митним контролем, до митних органiв призначення, органiзовує контроль за доставкою зазначених товарiв до митних органiв призначення, взаємодiє з об'єднаннями експедиторiв, незалежними фiнансовими посередниками, страховими органiзацiями та фiнансово-кредитними установами;

     19) органiзовує та контролює ведення регiональними митницями, митницями облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     20) укладає в установленому порядку мiжвiдомчi договори з митними органами iнших держав, проводить у межах своїх повноважень переговори та консультацiйну роботу з пiдготовки мiжнародних договорiв з питань митної справи за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України, готує пропозицiї щодо укладення таких договорiв, а також припинення та/або зупинення їх дiї;

     21) здiйснює разом iз митними органами iнших держав заходи щодо вдосконалення процедури пропуску через державний кордон товарiв i транспортних засобiв, їх митного контролю та митного оформлення;

     22) забезпечує взаємодiю митних органiв з iншими органами виконавчої влади та митними органами iнших держав, надсилає вiдповiдно до укладених договорiв митним органам таких держав запити щодо проведення перевiрки документiв, поданих суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi при митному оформленнi, забезпечує виконання мiжнародних договорiв України про взаємну допомогу в митних справах;

     23) органiзовує взаємодiю митних органiв з iншими органами виконавчої влади, якi здiйснюють передбаченi законодавством види державного контролю товарiв i транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах митного контролю на митнiй територiї України;

     24) забезпечує функцiонування єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митної служби;

     25) здiйснює iншi повноваження, визначенi законами України та покладенi на Держмитслужбу України Президентом України.

     5. Держмитслужба України з метою органiзацiї своєї дiяльностi:

     1) забезпечує в межах повноважень здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцiї i контроль за їх здiйсненням в митнiй службi України;

     2) забезпечує в межах своїх повноважень реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони державної таємницi, здiйснює контроль за її збереженням у митнiй службi;

     3) реалiзовує у межах своїх повноважень державну кадрову полiтику, органiзовує та забезпечує проведення пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв митної служби;

     4) здiйснює внутрiшнiй фiнансовий контроль за цiльовим та ефективним витрачанням бюджетних коштiв, зберiганням державного майна, достовiрнiстю ведення бухгалтерського облiку в митних органах, спецiалiзованих митних установах та органiзацiях;

     5) забезпечує вiдкритiсть у дiяльностi митної служби, своєчасно iнформує в установленому законодавством порядку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадян з питань митної справи, встановлює та пiдтримує офiцiйнi вiдносини консультативного характеру iз суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     6) органiзовує планово-фiнансову роботу в митнiй службi України, затверджує кошториси на утримання регiональних митниць, митниць, спецiалiзованих митних установ i органiзацiй та фiнансує їх, бере участь у розробленнi проектiв Державного бюджету України i загальнодержавних програм економiчного та соцiального розвитку України, забезпечує органiзацiю i ведення бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової та бюджетної звiтностi в установленому порядку.

     6. Держмитслужба України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

     залучати до виконання окремих робiт, участi у вивченнi окремих питань учених i фахiвцiв, у тому числi на договiрнiй основi, працiвникiв центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади;

     одержувати iнформацiю, документи i матерiали вiд державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi та їх посадових осiб;

     скликати наради, створювати комiсiї та робочi групи;

     користуватися вiдповiдними iнформацiйними базами даних державних органiв, державними, в тому числi урядовими, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами;

     укладати меморандуми iз суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою вдосконалення митного контролю.

     7. Держмитслужба України здiйснює свої повноваження безпосередньо та через регiональнi митницi, митницi i спецiалiзованi митнi установи та органiзацiї.

     8. Держмитслужба України у процесi виконання покладених на неї завдань взаємодiє в установленому порядку з iншими органами виконавчої влади, допомiжними органами i службами, утвореними Президентом України, органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспiлками та органiзацiями роботодавцiв, вiдповiдними органами iноземних держав i мiжнародних органiзацiй, пiдприємствами, установами, органiзацiями.

     9. Держмитслужба України у межах своїх повноважень, на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв i доручень Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнiстерства фiнансiв України та доручень Мiнiстра видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру, якi пiдписуються Головою Держмитслужби України.

     10. Держмитслужбу України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України, внесеним на пiдставi пропозицiй Мiнiстра, та звiльняє з посади Президент України.

     Голова Держмитслужби України:

     1) очолює Держмитслужбу України, здiйснює керiвництво її дiяльнiстю, представляє Держмитслужбу України у вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями;

     2) визначає прiоритети i стратегiчнi напрями роботи Держмитслужби України, затверджує план роботи Держмитслужби України на рiк за погодженням iз Мiнiстром;

     3) розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками;

     4) вносить на розгляд Мiнiстра пропозицiї щодо формування державної полiтики у митнiй сферi та розробленi Держмитслужбою України проекти законiв, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України;

     5) подає в установленому порядку Мiнiстровi для внесення на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України розробленi Держмитслужбою України проекти законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України;

     6) вносить на розгляд Мiнiстра проекти нормативно-правових актiв з питань, що належать до сфери дiяльностi Держмитслужби України;

     7) забезпечує виконання Держмитслужбою України актiв та доручень Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України;

     8) затверджує за погодженням iз Мiнiстром схваленi на засiданнi колегiї рiчний план роботи Держмитслужби України, заходи щодо реалiзацiї основних напрямiв та прiоритетних цiлей її дiяльностi вiдповiдно до визначених завдань;

     9) звiтує перед Мiнiстром про виконання рiчного плану роботи Держмитслужби України та покладених на неї завдань, про усунення порушень i недолiкiв, виявлених пiд час проведення перевiрок дiяльностi Держмитслужби України, митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, а також про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, винних у допущених порушеннях;

     10) вносить пропозицiї Мiнiстровi щодо кандидатур на посади своїх заступникiв;

     11) затверджує за погодженням з Мiнiстром структуру Держмитслужби України;

     12) забезпечує виконання наданих Мiнiстром доручень;

     13) пiдписує накази Держмитслужби України;

     14) вносить Мiнiстровi пропозицiї щодо утворення в межах граничної чисельностi державних службовцiв та працiвникiв Держмитслужби України i коштiв, передбачених на її утримання, а також щодо лiквiдацiї, реорганiзацiї Кабiнетом Мiнiстрiв України територiальних органiв - регiональних митниць, митниць Держмитслужби України, якi є юридичними особами публiчного права, затверджує їх структуру, чисельнiсть та штатнi розписи;

     15) утворює в межах граничної чисельностi державних службовцiв та працiвникiв Держмитслужби України i коштiв, передбачених на утримання Держмитслужби України, лiквiдовує, реорганiзовує за погодженням iз Кабiнетом Мiнiстрiв України та Мiнiстром територiальнi органи як структурнi пiдроздiли апарату Держмитслужби України;

     16) затверджує положення про структурнi пiдроздiли Держмитслужби України, регiональнi митницi, митницi, спецiалiзованi митнi установи та органiзацiї;

     17) призначає на посади за погодженням iз Мiнiстром та головами вiдповiдних мiсцевих державних адмiнiстрацiй, звiльняє з посад керiвникiв регiональних митниць, митниць, призначає на посади за погодженням iз Мiнiстром, звiльняє з посад заступникiв керiвникiв регiональних митниць, митниць;

     18) призначає на посади та звiльняє з посад за погодженням iз Мiнiстром керiвникiв i заступникiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв апарату Держмитслужби України, призначає на посади та звiльняє з посад iнших державних службовцiв i працiвникiв апарату Держмитслужби України;

     19) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працiвникам митної служби спецiальних звань, їх заохочення;

     20) приймає рiшення про притягнення посадових осiб Держмитслужби України до дисциплiнарної вiдповiдальностi та звiльняє за здiйснення правопорушення вiдповiдно до положень Митного кодексу України, Дисциплiнарного статуту митної служби України та iнших актiв законодавства України;

     21) вносить у встановленому законодавством порядку подання щодо вiдзначення працiвникiв Держмитслужби України державними нагородами;

     22) затверджує в установленому законодавством порядку кадровий резерв для замiщення посад, призначення на якi здiйснюється Головою Держмитслужби України, забезпечує органiзацiю пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Держмитслужби України;

     23) забезпечує взаємодiю Держмитслужби України iз визначеним Мiнiстром структурним пiдроздiлом Мiнiстерства фiнансiв України;

     24) забезпечує дотримання порядку обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством та Держмитслужбою України.

     11. Голова Держмитслужби України має двох заступникiв, у тому числi одного першого.

     Першого заступника та заступника Голови Держмитслужби України призначає на посаду Президент України за поданням Прем'єр-мiнiстра України вiдповiдно до пропозицiй, внесених Головою Держмитслужби України та погоджених Мiнiстром.

     Першого заступника, заступника Голови Держмитслужби України звiльняє з посад Президент України.

     12. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Держмитслужби України, обговорення найважливiших напрямiв її дiяльностi в Держмитслужбi України утворюється колегiя у складi Голови Держмитслужби України (голова колегiї), першого заступника та заступникiв Голови, посадових осiб Мiнфiну України, визначених посадових осiб Держмитслужби України. У разi потреби до складу колегiї можуть входити керiвники структурних пiдроздiлiв Держмитслужби України, а також у встановленому порядку iншi особи.

     Рiшення колегiї можуть бути реалiзованi шляхом видання вiдповiдного наказу Держмитслужби України.

     Для розгляду наукових рекомендацiй та проведення фахових консультацiй з основних питань дiяльностi в Держмитслужбi України можуть утворюватися постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi органи.

     Рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегiї, постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих органiв, їх кiлькiсний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держмитслужби України.

     13. Гранична чисельнiсть державних службовцiв та працiвникiв Держмитслужби України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структура апарату Держмитслужби України затверджується Головою Держмитслужби України за погодженням iз Мiнiстром.

     Штатний розпис, кошторис Держмитслужби затверджуються Головою Держмитслужби України за погодженням iз Мiнфiном України.

     Держмитслужба України є юридичною особою публiчного права, головним розпорядником бюджетних коштiв, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власнi бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адмiнiстрацiї Президента України С.ЛЬОВОЧКIН
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.