Переработки

ПЕРЕРОБКИ

     Переробка на митнiй територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi без застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови подальшого реекспорту продуктiв переробки (див. статтю 147 Митного кодексу України).
     У процесi переробки iноземних товарiв не допускається використання українських товарiв (крiм палива та енергiї), на якi законом встановлено вивiзне мито (див. частину 2 статтi 148 Митного кодексу України)
     Помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи (див. частину 1 статтi 149 Митного кодексу України).
     Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає органу доходiв i зборiв такi документи (див. частину 2 статтi 149 Митного кодексу України):
     1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких зазначенi в заявi товари були чи будуть ввезенi на митну територiю України, i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;
     2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв ввезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки та процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, та iнших товарiв, що витрачаються пiдприємством на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;
     3) договори на переробку товарiв з iншими пiдприємствами, якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв здiйснюватимуться такими iншими пiдприємствами;
     4) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи - висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти й стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

     Кiлькiсть операцiй з переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї не обмежується (див. статтю 150 Митного кодексу України).
     Операцiї з переробки товарiв можуть включати (див. частину 2 статтi 150 Митного кодексу України):
     1) власне переробку товарiв, у тому числi: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарiв, якi сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктiв переробки;
     2) ремонт товарiв, у тому числi модернiзацiю, вiдновлення та регулювання, калiбрування.

     Строк переробки товарiв на митнiй територiї України (див. статтю 151 Митного кодексу України) встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час видачi дозволу пiдприємству, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв iноземних товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв на митнiй територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв. Законами України може визначатися бiльший строк переробки товарiв, а для пiдприємств суднобудiвної промисловостi (в межах класу 30.11 групи 30.1 роздiлу 30, класу 33.15 групи 33.1 роздiлу 33 КВЕД ДК 009:2010) загальний строк переробки не може перевищувати 730 днiв. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

     Переробка за межами митної територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi за межами митної територiї України без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови повернення цих товарiв або продуктiв їх переробки на митну територiю України у митному режимi iмпорту (див. статтю 162 Митного кодексу України).
     Не пiдлягають помiщенню у митний режим переробки за межами митної територiї товари (крiм тих, що вивозяться з метою ремонту), якi при iмпортi були звiльненi вiд оподаткування митними платежами (див. частину 3 статтi 164 Митного кодексу України).
     Помiщення товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи (див. частину 1 статтi 165 Митного кодексу України).
     Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає органу доходiв i зборiв такi документи (див. частину 2 статтi 165 Митного кодексу України):
     1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких здiйснюватиметься переробка товарiв i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;
     2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв вивезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки i процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, та iнших товарiв, що витрачаються на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;
     3) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи, такi як висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти i стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

     Пiд час переробки товарiв за межами митної територiї України можуть здiйснюватися операцiї, зазначенi у частинi другiй статтi 150 Митного кодексу України.

     Строк переробки товарiв за межами митної територiї України (див. статтю 166 Митного кодексу України) встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час надання дозволу пiдприємству-резиденту, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв українських товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв за межами митної територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв. Законами України може визначатися iнший строк переробки товарiв. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

Постанова КМУ № 2345 від 22.12.1999
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення частин ливарних машин
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-232-ЕП від 26.01.2000
Про скасування листiв Держмиткому
Постанова КМУ № 628 від 12.04.2000
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. N 353
Постанова КМУ № 629 від 12.04.2000
Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення верстатiв токарних металорiзальних
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-1702-ЕП від 12.05.2000
Про надіслання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 N 628
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-1782-ЕП від 18.05.2000
Про надіслання постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 N 721
Інше від 19.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-2926-ЕП від 11.08.2000
Про виконання п. 3 окремого доручення Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 N 13859/96
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-567 від 20.01.1998
Стосовно митного оформлення давальницької сировини
Постанова КМУ № 1419 від 13.09.2000
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 1999 р. N 1112
Постанова КМУ № 1493 від 29.09.2000
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-3776-ЕП від 06.10.2000
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.09.2000 N 1493
Постанова КМУ № 421 від 06.05.2001
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 р. N 1484
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-2474-ЕП від 17.05.2001
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.05.2001 N 421
Наказ Мінфіну № 34 від 17.01.2002
Про затвердження Положення про порядок погодження вивезення за межi митної територiї України дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, їх брухту i вiдходiв як давальницької сировини
Лист ДПАУ № 5985/7/23-5317 від 17.04.2002
Про вiдмiтку на ВМД про фактичне вивезення готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10773 від 14.11.1997
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.97 р. N 1216
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-3685 від 15.04.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-3686 від 15.04.1998
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.98 N 427
Наказ ДнРМ № 293 від 04.09.2003
Про втрату чинностi наказу Кiровоградської митницi вiд 14.11.2002 N 373 "Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення давальницької сировини та продукцiї, з неї"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-10056-ЕП від 25.10.2002
На виконання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.10.2002 N 565-р
Доручення КРМ № 50 від 28.03.2003
Про посилення контролю за операцiями з давальницькою сировиною, зокрема, цукром-сирцем
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-6980 від 24.07.1997
Щодо використання в роботi постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882 та 2 липня 1997 р. N 667
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-8255 від 02.09.1997
Щодо митного контролю за здiйсненням операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМКУ № 11/6-4500 від 01.07.1996
В доповнення до листа ДМК України N 11/18-4477 вiд 19.10.95 р.
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-6856-ЕП від 06.05.2003
Про надання роз'яснень щодо митного оформлення давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини
Постанова КМУ № 642 від 28.06.1997
Про впорядкування вивезення на давальницьких умовах вiдходiв та шламiв металiв платинової групи
Наказ ЧРМ № 851 від 12.12.2002
Про затвердження Тимчасової технологiчної схеми взаємодiї структурних пiдроздiлiв митницi пiд час здiйснення контролю за вивезенням давальницької сировини та готової продукцiї, з давальницької сировини
Наказ Мінагрополітики № 239 від 14.07.2003
Про доповнення до Перелiку видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-11407-ЕП від 29.07.2003
Стосовно митного оформлення сiльськогосподарської продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-12415-ЕП від 21.08.2003
Про надiслання наказу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 520/381 від 04.08.2003
Про надання пiдтверджень про фактичне вивезення готової продукцiї за межi митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-12752-ЕП від 29.08.2003
Щодо митного оформлення давальницької сировини iноземного замовника
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-13442-ЕП від 15.09.2003
Наказ КРМ № 974 від 05.09.2003
Про скасування наказу КРМ вiд 25.10.2002 р. N 801
Наказ ДМСУ (до 2012) № 609 від 13.09.2003
Про затвердження Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18114-ЕП від 23.12.2003
Про надiслання наказу Держмитслужби вiд 13.09.03 N 609
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18577-ЕП від 30.12.2003
Стосовно деяких питань митного оформлення товарiв вiдповiдно до положень Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10-2-ЕП від 02.01.2004
Про надiслання наказу Держмитслужби
Наказ ДМСУ (до 2012) № 909 від 24.12.2003
Про затвердження Порядку застосування окремої митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-60-ЕП від 10.01.2004
Про надiслання наказу Мiнекономiки вiд 26.11.03 N 340
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-342-ЕП від 16.01.2004
Про замiну наказу Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-676-ЕП від 23.01.2004
Про внесення змiн до листа Держмитслужби вiд 06.01.04 N 11/5-15-4-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 53 від 27.01.2004
Про посилення контролю за вивезенням окремих видiв готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-985-ЕП від 30.01.2004
Про митне оформлення давальницької сировини та готової продукцiї, що перемiщується через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-1410-ЕП від 10.02.2004
Щодо декларування давальницької сировини та готової продукції
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-9-17/2495-ЕП від 02.03.2004
Наказ ДМСУ (до 2012) № 168 від 05.03.2004
Про доповнення до наказу Держмитслужби вiд 27.01.04 N 53
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-17/2717-ЕП від 10.03.2004
Щодо ввезення цукру, виготовленого на територiї України з iмпортної сировини в рамках Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/3386-ЕП від 22.03.2004
Щодо контролю за дотриманням режиму переробки на митнiй територiї України при операцiях з переробки цукру-сирцю

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.