Таможенный склад

МИТНИЙ СКЛАД

     Митний склад (див. статтю 121 Митного кодексу України) - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi або українськi товари зберiгаються пiд митним контролем iз умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Цей митний режим застосовується при розмiщеннi товарiв на митний склад (додатково див. роздiл "Каталог", "МИТНИЙ БРОКЕР, МИТНИЙ СКЛАД")
     Статтею 122 Митного кодексу України передбачено, що для помiщення товарiв у митний режим митного складу органу доходiв i зборiв подаються митна декларацiя, товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок (iнвойс) або iнший документ, який визначає вартiсть товару. Товари, що помiщуються у митний режим митного складу, декларуються органу доходiв i зборiв утримувачем митного складу. Розмiщення на митному складi товарiв, помiщених в iншi, нiж митний склад, митнi режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митнiй територiї, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї) для їх зберiгання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу здiйснюється на пiдставi митної декларацiї, ранiше оформленої вiдповiдно до таких iнших митних режимiв, або документа, що її замiнював, - накладної УМВС (СМГС), накладної ЦIМ (СIМ), накладної ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжки МДП (Carnet TIR) тощо. У цьому разi помiщення таких товарiв у митний режим митного складу не вiдбувається. Товари, що вивантажуються на митний склад i призначенi для зберiгання бiльше нiж на 90 днiв, пiдлягають помiщенню у митний режим митного складу.

     У митний режим митного складу можуть помiщатися будь-якi товари, за винятком (див. статтю 122 Митного кодексу України):
     1) товарiв, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територiю України;
     2) товарiв, строк придатностi для споживання або використання яких закiнчився;
     3) товарiв, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога;
     4) живих тварин;
     5) електроенергiї, що перемiщується лiнiями електропередачi.

     Операцiї, що проводяться з товарами, що зберiгаються в митному режимi митного складу на митному складi, не повиннi змiнювати характеристик, за якими цi товари були класифiкованi згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (див. статтю 127 Митного кодексу України).
     З товарами, що зберiгаються на митному складi, без дозволу органу доходiв i зборiв можуть проводитися простi складськi операцiї, необхiднi для забезпечення збереження цих товарiв:
     1) перемiщення товарiв у межах складу з метою рацiонального розмiщення;
     2) чищення;
     3) провiтрювання;
     4) створення оптимального температурного режиму зберiгання;
     5) сушiння (у тому числi iз створенням потоку тепла);
     6) захист вiд корозiї;
     7) боротьба iз шкiдниками;
     8) iнвентаризацiя.

     Строк зберiгання товарiв у митному режимi митного складу не може перевищувати 1095 днiв вiд дня помiщення цих товарiв у зазначений митний режим.
     Строк зберiгання в митному режимi митного складу пiдакцизних товарiв, iноземних товарiв, якi були попередньо помiщенi у митнi режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митнiй територiї України, а також продуктiв переробки не може перевищувати 365 днiв вiд дня помiщення їх у митний режим митного складу.
     Строк зберiгання у митному режимi митного складу товарiв, призначених для експорту, не може перевищувати одного року з дати помiщення їх у цей режим. До закiнчення зазначеного строку такi товари повиннi бути вивезенi за межi митної територiї України. (див. статтю 125 Митного кодексу України)

     Митний режим митного складу завершується шляхом помiщення товарiв, помiщених у цей митний режим, в iнший митний режим, що допускається Митним кодексом України, а також у випадках, передбачених  частиною третьою статтi 129 Митного кодексу України.

     Допускається передача права власностi на iноземнi товари, помiщенi у митний режим митного складу. Iнформацiя про власника таких товарiв надається органу доходiв i зборiв пiд час випуску зазначених товарiв з митного складу. Якщо змiна власника товару передбачає вивезення товару з територiї України, таке вивезення здiйснюється на пiдставi нових товаросупровiдних документiв i митної декларацiї (документа, що її замiнює). (див. статтю 128 Митного кодексу України)

Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-1297-ЕП від 12.04.2000
Про пропуск через митний кордон України для розміщення нафтопродуктів на МЛС системи держрезерву
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-1785-ЕП від 18.05.2000
Про надіслання наказу Держмитслужби від 12.04.2000 N 206
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-1967-ЕП від 30.05.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-2180-ЕП від 13.06.2000
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.98 N 1204
Наказ КРМ № 264 від 30.04.2000
Про внесення змiн в пункт 11 наказу Київської регiональної митницi вiд 11.01.2000р. N 13
Інше від 19.07.2000
Наказ КРМ № 722 від 13.09.2000
Про внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 16.02.99р. N 82
Наказ КРМ № 838 від 13.10.2000
Про змiну форми зразка листа-узгодження в додаткi 5 наказу Київської регiональної митницi вiд 11.01.2000р. N 13
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-3984-ЕП від 20.10.2000
Про вiдкриття митних лiцензiйних складiв вiдкритого типу
Лист ДПАУ № 4800/6/16-1313 від 22.08.2000
Лист ДПАУ № 6157/6/16-1313 від 28.10.1999
Наказ КРМ № 864 від 20.10.2000
Про внесення доповнення до наказу КРМ N 820 вiд 12.10.2000р.
Наказ КРМ № 820 від 12.10.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/4-4253-ЕП від 07.11.2000
Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв на 2001 рiк
Наказ ДМСУ (до 2012) № 760 від 25.12.2000
Про затвердження Тимчасового порядку митного контролю та митного оформлення консолiдованих вантажiв, що перемiщуються автотранспортом через МЛС транспортними органiзацiями
Наказ ДМСУ (до 2012) № 003 від 09.01.2001
Про затвердження Положення про проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад
Наказ ДМСУ (до 2012) № 18 від 17.01.2001
Про внесення СП АТЗТ "ВАНТАЖ" до Перелiку транспортно-експедицiйних органiзацiй, якi користуються режимом сприяння
Наказ ДМСУ (до 2012) № 22 від 19.01.2001
Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв на 2001 рiк
Доручення КРМ № 9 від 24.01.2001
Щодо перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв
Наказ КРМ № 144 від 23.02.2001
Про внесення доповнення до наказу КРМ вiд 12.10.2000 р. N 820
Наказ КРМ № 140 від 21.02.2001
Про затвердження Технологiї митного оформлення вантажiв на МЛС ТВВ-1
Наказ КРМ № 266 від 04.04.2001
Про внесення доповнень до наказу Київської регiональної митницi вiд 11.01.2000р. N 13
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-2627-ЕП від 24.05.2001
Про внесення змiн до листа Держмитслужби вiд 02.02.2000 N 10/1-308-ЕП
Доручення КРМ № 70 від 06.07.2001
Щодо оцiнки предметiв, якi передаються на склад митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 578 від 29.08.2001
Про продовження дії Тимчасового порядку митного контролю та митного оформлення консолідованих вантажів, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.12.2000 N 760
Наказ ДМСУ (до 2012) № 603 від 10.09.2001
Про затвердження Тимчасового положення про проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через МЛС
Наказ ДМСУ (до 2012) № 607 від 13.09.2001
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 10.09.2001 N 603
Наказ КРМ № 748 від 12.09.2001
Про введення в дiю Положення про порядок органiзацiї зберiгання лiкарських засобiв на МЛС
Наказ КРМ № 549 від 03.07.2001
Про внесення змiн та доповнень до деяких наказiв Київської регiональної митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 638 від 01.10.2001
Про розширення перелiку учасникiв експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад
Наказ КРМ № 823 від 17.10.2001
Про введення в дiю Положення про порядок органiзацiї зберiгання лiкарських засобiв на МЛС
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/24-5315-ЕП від 16.11.2001
Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв на 2002 рiк
Наказ КРМ № 910 від 21.11.2001
Щодо перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 708 від 05.11.2001
Про затвердження змiн та доповнень до Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-180-ЕП від 09.01.2002
Про застосування положень наказу Держмитслужби вiд 05.11.2001 N 708
Наказ ДМСУ (до 2012) № 38 від 23.01.2002
Про втрату чинностi наказом Державної митної служби України вiд 11.09.2000 N 507
Доручення КРМ № 09 від 22.01.2002
Щодо перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 63 від 01.02.2002
Про результати експерименту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-07-1713-ЕП від 25.02.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-07-1773-ЕП від 26.02.2002
Наказ КРМ № 144 від 08.02.2002
Про затвердження Технологiчної схеми митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй
Наказ ДМСУ (до 2012) № 260 від 20.05.2002
Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення консолiдованих вантажiв, що перемiщуються автотранспортом через митнi лiцензiйнi склади транспортними
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-5216-ЕП від 13.06.2002
Щодо Порядку митного контролю консолiдованих вантажiв, що перемiщуються автотранспортом через митнi лiцензiйнi склади транспортними й транспортно-експедицiйними органiзацiями
Наказ ДМСУ (до 2012) № 302 від 04.06.2002
Про скасування наказiв Держмитслужби
Постанова КМУ № 1493 від 11.10.2002
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-3432-ЕП від 21.10.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-14-10409-ЕП від 01.11.2002
Доручення КРМ № 203 від 18.11.2002
Про посилення контролю за ввезенням на митну територiю України вантажiв, якi розмiщуються в режимi "митний склад"
Постанова КМУ № 1867 від 12.12.2002
Деякi питання застосування режиму митного складу
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-12899-ЕП від 24.12.2002
Про порядок зберігання на складах підприємства та митного оформлення піротехніки

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.