Транзит

ТРАНЗИТ

     Транзит - це митний режим, вiдповiдно до якого товари та/або транспортнi засоби комерцiйного призначення перемiщуються пiд митним контролем мiж двома органами доходiв i зборiв України або в межах зони дiяльностi одного органу доходiв i зборiв без будь-якого використання цих товарiв, без сплати митних платежiв та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (стаття 90 Митного кодексу України).

     Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що перемiщуються у митному режимi транзиту, повиннi:
     1) перебувати у незмiнному станi, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування i зберiгання;
     2) не використовуватися з жодною iншою метою, крiм транзиту;
     3) бути доставленими у орган доходiв i зборiв призначення до закiнчення строку, визначеного статтею 95 Митного кодексу України, а в разi помiщення товарiв на пiдставi документа, зазначеного у частинi шостiй статтi 94 Митного кодексу України, - до закiнчення строку, визначеного вiдповiдно до законодавства, яке встановлює основнi засади органiзацiї та здiйснення режиму спiльного транзиту товарiв;
     4) мати неушкодженi засоби забезпечення iдентифiкацiї у разi їх застосування.

     Для помiщення товарiв та/або транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим транзиту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
     1) подати органу доходiв i зборiв митну декларацiю (документ, який вiдповiдно до статтi 94 Митного кодексу України використовується замiсть митної декларацiї), товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок-фактуру (iнвойс) або iнший документ, який визначає вартiсть товару;
     2) у випадках, визначених законодавством, надати органу доходiв i зборiв дозвiльний документ на транзит через митну територiю України, який видається вiдповiдними уповноваженими органами;
     3) у випадках, встановлених Митним кодексом України, забезпечити виконання зобов'язання iз сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України;
     4) у разi помiщення товарiв на пiдставi документа, зазначеного у частинi шостiй статтi 94 Митного кодексу України, забезпечити виконання вимог та зобов'язань, визначених законодавством, яке встановлює основнi засади органiзацiї та здiйснення режиму спiльного транзиту товарiв.

     Статтею 91 Митного кодексу України встановлено, що перемiщення товарiв у митному режимi транзиту здiйснюється як прохiдний або внутрiшнiй транзит, або каботаж.

     Митний режим транзиту застосовується до товарiв, якi перемiщуються:
     1) прохiдним транзитом вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України (у тому числi в межах одного пункту пропуску через державний кордон України);
     2) внутрiшнiм транзитом або каботажем:
     а) вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до органу доходiв i зборiв, розташованого на митнiй територiї України;
     б) вiд органу доходiв i зборiв, розташованого на митнiй територiї України, до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України;
     в) вiд одного пункту, розташованого на митнiй територiї України, до iншого пункту, розташованого на митнiй територiї України, у тому числi якщо частина цього перемiщення проходить за межами митної територiї України;
     г) вiд штучного острова, установки або споруди, створених у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України, до органу доходiв i зборiв, розташованого на територiї України, зайнятiй сушею, та у зворотному напрямку.

     Встановлюються такi строки транзитних перевезень залежно вiд виду транспорту:
     1) для автомобiльного транспорту - 10 дiб (у разi перемiщення в зонi дiяльностi однiєї митницi - 5 дiб);
     2) для залiзничного транспорту - 28 дiб;
     3) для авiацiйного транспорту - 5 дiб;
     4) для морського та рiчкового транспорту - 20 дiб;
     5) для трубопровiдного транспорту - 31 доба;
     6) для трубопровiдного транспорту (з перевантаженням на iншi види транспорту) - 90 дiб.

     До строкiв, зазначених вище, не включається:
     1) час дiї обставин, зазначених у статтi 192 Митного кодексу України;
     2) час зберiгання товарiв пiд митним контролем (за умови iнформування органу доходiв i зборiв, який контролює їх перемiщення);
     3) час, необхiдний для здiйснення iнших операцiй з товарами, у випадках, передбачених роздiлом V Митного кодексу України (за умови iнформування органу доходiв i зборiв, який контролює перемiщення цих товарiв).

     Для декларування у митний режим транзиту товарiв, що перемiщуються будь-яким видом транспорту, крiм випадкiв, визначених статтею 94 Митного кодексу України, використовується митна декларацiя (у тому числi попередня митна декларацiя).
     У разi транзиту в межах одного пункту пропуску або для декларування товарiв, що не є пiдакцизними, залежно вiд виду транспорту замiсть митної декларацiї може використовуватися авiацiйна вантажна накладна (Air Waybill) або коносамент (Bill of Lading).
     Для декларування товарiв, що не є пiдакцизними, замiсть митної декларацiї залежно вiд виду транспорту може використовуватися накладна УМВС (СМГС), накладна ЦIМ (СIМ), накладна ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжка МДП (Carnet TIR).
     Незалежно вiд виду транспорту для декларування у митний режим транзиту товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення може використовуватися книжка А.Т.А. або книжка CPD.
     У випадках, передбачених мiжнародними договорами України, укладеними вiдповiдно до закону, для декларування у митний режим транзиту товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення використовуються документи, передбаченi такими договорами.
     Для декларування у митний режим транзиту товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються мiж Європейським Союзом, країнами - членами Європейської асоцiацiї вiльної торгiвлi, окремими країнами - членами Конвенцiї про процедуру спiльного транзиту та Україною, можуть використовуватися митнi декларацiї окремих типiв, що вiдповiдають типам митних декларацiй, запроваджених зазначеною Конвенцiєю.

Постанова КМУ № 382 від 22.04.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Постанова КМУ № 583 від 12.06.1997
Про внесення доповнення до переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пунктів на митному кордоні, через які здійснюється ввезення цих товарів
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-7817 від 18.08.1997
Щодо порядку пересилання iнформацiї
Постанова КМУ № 1011 від 12.09.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996р. N 484
Наказ ДМСУ (до 2012) № 351 від 18.06.1998
Щодо здiйснення контролю за транзитом окремих видiв товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1680-ЕП від 29.07.1998
Щодо змiни митного режиму "транзит" на митний режим "iмпорт"
Наказ ДМКУ № 342/82/244/154-Б від 25.07.1996
Про затвердження інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів
Указ ПУ № 614/95 від 14.07.1995
Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщенням транзитом товарів через територію України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-129-ЕП від 15.01.1999
Постанова КМУ № 464 від 29.04.1996
Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням підакцизних товарів та їх транзитним переміщенням
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-227 від 28.01.1999
Щодо методики визначення маси транзитних нафтопродуктiв, що перемiщуються залiзничним транспортом
Постанова КМУ № 255 від 23.02.1999
Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажiв, якi перемiщуються пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-3368 від 26.03.1999
Щодо митного оформлення транзиту нафти
Постанова КМУ № 633 від 19.04.1999
Про запровадження системи облiку, аналiзу та прогнозування транзитних вантажопотокiв
Постанова КМУ № 751 від 29.04.1999
Про затвердження Положення про порядок обчислення i сплати до Державного бюджету вiдрахувань вiд плати за транзит трубопровiдним транспортом нафти, природного газу та амiаку
Постанова КМУ № 842 від 19.05.1999
Про затвердження Положення про порядок обчислення i сплати до Державного бюджету вiдрахувань вiд плати за транзит
Постанова КМУ № 1160 від 29.06.1999
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 1999 р. N 842
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2513-ЕП від 12.08.1999
Тимчасовий порядок здiйснення митного контролю та оформлення товарiв, що перемiщуються транзитом в контрейлерних поїздах
Наказ СРМ № 655 від 07.10.1998
Щодо порядку змiни митного режиму "транзит" на митний режим "iмпорт"
Закон України ВР № 1172-XIV від 20.10.1999
Про транзит вантажiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3689-ЕП від 23.11.1999
Про надiслання Закону України "Про транзит вантажiв"
Постанова КМУ № 2119 від 22.11.1999
Про подання на ратифiкацiю ВР України Угоди про порядок транзиту через територiї держав - учасниць СНД
Постанова КМУ № 2335 від 21.12.1999
Про затвердження Положення про порядок обчислення i сплати до Державного бюджету України вiдрахувань вiд плати за транзит природного газу
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-4086-ЕП від 24.12.1999
Про скасування листiв Держмиткому
Лист Мінекономіки (до 2011) № 51-30/3360-10 від 01.12.1999
Наказ Мінпромполітики № 439 від 22.12.1999
Про тариф за транзит амiаку через територiю України трубопровiдним транспортом
Наказ ДМКУ № 460 від 21.09.1995
Про декларування товарiв, що перемiщуються транзитом через територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-1785-ЕП від 18.05.2000
Про надіслання наказу Держмитслужби від 12.04.2000 N 206
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-2498-ЕП від 07.07.2000
Про декларування транзитних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом
Інше від 19.07.2000
Постанова КМУ № 770 від 21.09.1993
Про транспортно-експедицiйне обслуговування зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв
Наказ ДМКУ № 516 від 18.11.1996
Про затвердження Порядку митного контролю за товарами у разi змiни транспортного засобу та умов, яким мають вiдповiдати декларанти алкогольних напоїв та тютюнових виробiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 721 від 12.12.2000
Про введення в дослiдну експлуатацiю програмно-iнформацiйного комплексу "Контроль за перемiщенням вантажiв при транзитi"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-283-ЕП від 23.01.2001
Щодо надання зобов'язань при транзитi товарiв залiзничним транспортом
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-1033-ЕП від 01.03.2001
В доповнення до листа вiд 20.02.2001 N 3/15-767-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/13-1071-ЕП від 05.03.2001
Про доповнення до листа Держмитслужби вiд 20.02.2001 N 3/15-767-ЕП
Лист ДПАУ № 1573/7/16-1201 від 08.02.2001
Про оподаткування ПДВ перевезення транзитом вантажiв через територiю України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 219 від 28.03.2001
Про внесення змiн до Порядку заповнення граф ВМД вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення(вивезення), митного складу, магазину безмитної торг.
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-3106-ЕП від 20.06.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-3554-ЕП від 19.07.2001
Наказ КРМ № 618 від 25.07.2001
Про затвердження Технологiї здiйснення контролю за доставкою вантажiв з використанням ПП, внутрiшнього транзитного документу та ВМД типiв експорт, транзит у КРМ
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-4514-ЕП від 21.09.2001
Про позначення транзитних товарiв марками акцизного збору
Висновок Мінюсту № 2 від 18.09.2001
Про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта
Міждержавна угода від 04.10.2001
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї про додатковi заходи щодо забезпечення транзиту росiйського природного газу по територiї України
Інше № ЦЗМ-8-3644 від 22.10.2001
Наказ ДМКУ № 344/510 від 25.07.1996
Про затвердження Iнструкцiї про порядок застосування охорони i супроводження товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України
Інше № ЦЗМ-8-4184 від 22.10.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-7448-ЕП від 21.08.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-9039-ЕП від 04.10.2002
Про транзит бавовни через Iллiчiвський морський торговельний порт
Постанова КМУ № 1908 від 13.12.2002
Про встановлення граничних термiнiв прохiдного митного транзиту товарiв

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.