Система таможенных органов

СИСТЕМА МИТНИХ ОРГАНIВ

     Безпосереднє здiйснення митної справи покладається на органи доходiв i зборiв (див. статтю 543 Митного кодексу України).
     Призначення та основнi завдання органiв доходiв i зборiв визначенi в статтi 544 Митного кодксу України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, спрямовує, координує та контролює дiяльнiсть митниць, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Кодексом та iншими законами України, в межах своїх повноважень видає накази, органiзує та контролює їх виконання (див. статтю 545 Митного кодексу України).
     Митниця є митним органом, який у зонi своєї дiяльностi забезпечує виконання завдань, покладених на органи доходiв i зборiв. Митниця є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, печатку та бланк iз зображенням Державного Герба України та iз своїм найменуванням i дiє вiдповiдно до Конституцiї України, Митного кодексу України, iнших нормативно-правових актiв та на пiдставi положення, яке затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику (див. статтю 546 Митного кодексу України).
     Митний пост є органом доходiв i зборiв, який входить до складу митницi як вiдокремлений структурний пiдроздiл i в зонi своєї дiяльностi забезпечує виконання завдань, покладених на органи доходiв i зборiв (див. статтю 547 Митного кодексу України).

     Пункт пропуску через державний кордон - спецiально видiлена територiя на залiзничних i автомобiльних станцiях, у морських i рiчкових портах, в аеропортах (на аеродромах) з комплексом будiвель, споруд i технiчних засобiв, а також спецiально видiлена акваторiя у морських i рiчкових портах, де здiйснюються прикордонний, митний та iншi види контролю i пропуск через державний кордон осiб,
транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна.
     Обов'язковою умовою для прийняття рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв України про вiдкриття пунктiв пропуску для автомобiльного, залiзничного, пiшохiдного, поромного (в окремих випадках) i рiчкового (в окремих випадках) сполучення є укладення мiжнародного договору України з вiдповiдною сумiжною державою. Вiдповiдно до Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2010 N 751, пункти пропуску класифiкуються:

     1) за категорiями - мiжнароднi (пропуск через державний кордон громадян, транспортних засобiв та вантажiв будь-яких держав, а також осiб без громадянства); мiждержавнi (пропуск через державний кордон громадян, транспортних засобiв та вантажiв України i сумiжної держави); мiсцевi (пропуск через державний кордон громадян України i сумiжної держави, якi проживають у прикордонних областях (районах), i транспортних засобiв, що їм належать, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України);
     2) за видами сполучення - для автомобiльного, залiзничного, морського, пiшохiдного, повiтряного, поромного i рiчкового;
     3) за характером транспортних перевезень - пасажирськi, вантажнi, вантажно-пасажирськi (з обмеженням або без обмеження вантажопiдйомностi транспортних засобiв); для окремих видiв транспортних засобiв (вiйськових кораблiв, морських та рiчкових суден); для окремих видiв операцiй (перевалка вантажiв, проведення ремонтних робiт тощо);
     4) за режимом функцiонування - постiйнi, тимчасовi;
     5) за часом роботи - цiлодобовi та такi, що працюють у визначений час.

     У разi виникнення потреби у створеннi умов для здiйснення прикордонного, митного та iнших видiв контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв i товарiв, зберiгання транспортних засобiв, використання розвантажувально-навантажувальної та iншої спецiалiзованої технiки, застосування технiчних i спецiальних засобiв митного контролю, використання яких у пунктах пропуску обмежене або неможливе, на територiї окремих залiзничних станцiй, аеропортiв (аеродромiв), морських i рiчкових портiв та на територiї, що сумiщається з їх акваторiями, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України можуть створюватися пункти контролю. Пункти контролю класифiкуються:
     1) за категорiями - мiжнароднi (пропуск через державний кордон громадян i транспортних засобiв будь-яких держав, а також осiб без громадянства);
     2) за видами сполучення - для залiзничного, морського, повiтряного, поромного i рiчкового;
     3) за характером транспортних перевезень - пасажирськi, вантажнi, вантажно-пасажирськi (з обмеженням або без обмеження вантажопiдйомностi транспортних засобiв); для окремих видiв транспортних засобiв (вiйськових кораблiв, морських та рiчкових суден); для окремих видiв операцiй (перевалка вантажiв, проведення ремонтних робiт тощо);
     4) за режимом функцiонування - постiйнi, тимчасовi;
     5) за часом роботи - цiлодобовi та такi, що працюють у визначений час.

     Перемiщення окремих видiв товарiв через митний кордон України може здiйснюватися у спецiально визначених пунктах пропуску через державний кордон України. Перелiки таких товарiв та пунктiв пропуску затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України (див. статтю 195 Митного кодексу України). Зокрема, Перелiк пунктiв пропуску через державний кордон України для автомобiльного та залiзничного сполучення, через якi здiйснюється ввезення на її митну територiю, вивезення за її межi та перемiщення у митному режимi транзиту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 2103 90 30 00, 2106 90, 2204 - 2208, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403, на якi встановлено акцизний податок, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.05.2013 N 390.

     Органи доходiв i зборiв виконують митнi формальностi в зонах митного контролю, створених вiдповiдно до положень глави 48 Митного кодексу України, якщо iнше не передбачено Митним кодексом України.

     В роздiлi програми "Довiдники" -> "Мапа України" можна отримати наочну та повну iнформацiю щодо пунктiв пропуску через державний кордон України (розташування на мапi України, свiтлина пункту пропуску, категорiя пункту пропуску, вид транспортного сполучення, можливi обмеження пропуску товарiв, укомплектованiсть пункту пропуску контрольними службами та iн.).

Наказ ДМСУ (до 2012) № 149/123 від 03.04.1997
Про затвердження тимчасового перелiку пунктiв на митному кордонi України,через якi здiйснюється ввезення i вивезення транзитних пiдакцизних товарiв залiзничним транспортом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 210 від 16.05.1997
Про перехiд Державної митної служби України на новi коди митних установ
Постанова КМУ № 382 від 22.04.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Постанова КМУ № 398 від 12.04.1997
Про ввесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938
Постанова КМУ № 583 від 12.06.1997
Про внесення доповнення до переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пунктів на митному кордоні, через які здійснюється ввезення цих товарів
Постанова КМУ № 1241 від 06.11.1997
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для повiтряного сполучення, через якi дозволяється вивезення спирту етилового та алкогольних напоїв, що експортуються
Наказ ДМСУ (до 2012) № 571 від 18.11.1997
Про лiквiдацiю митних постiв, пiдпорядкованих Житомирськiй митницi та органiзацiю митного контролю на аеродромi"Озерне"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 153 від 23.03.1998
Про реорганізацію Кримської регіональної митниці та створення Красноперекопської митниці
Наказ ДМСУ (до 2012) № 61 від 06.02.1998
Про перепідпорядкування митного поста "Краковець"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 110 від 28.02.1998
Про реорганізацію митних установ Харківської області
Постанова КМУ № 1098 від 15.07.1998
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Наказ ДМСУ (до 2012) № 146 від 19.03.1998
Про перейменування митного поста "Ларга" Кельменецької митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 538 від 28.08.1998
Про ліквідацію митних постів "Ворожба" та Рижівка" і створення митного поста "Білопілля" Сумської митниці
Наказ ДМСУ (до 2012) № 224 від 16.04.1998
Про реорганізацію Котовської митниці
Постанова КМУ № 484 від 06.05.1996
Про затвердження перелiку шляхiв i напрямкiв транзиту пiдакцизних товарiв через територiю України та пункти на митному кордонi, через якi здiйснюється ввезення i вивезення цих товарiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 299 від 20.05.1998
Про лiквiдацiю митного поста "Барва" Iвано-Франкiвської митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 307 від 25.05.1998
Про упорядкування оперативної дiяльностi Київської спецiалiзованої та Київської регiональної митниць
Наказ ДМСУ (до 2012) № 330 від 08.06.1998
Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби вiд 25.05.98 N 307
Наказ ДМСУ (до 2012) № 329 від 08.07.1998
Про реорганізацію Київської регіональної митниці та створення Київської обласної митниці
Постанова КМУ № 1072 від 13.07.1998
Про внесення доповнень до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р.N 484 та вiд 22 квiтня 1997 р. N 382
Наказ ДМСУ (до 2012) № 539 від 28.08.1998
Про зміни в штатному розписі Кіровоградської митниці
Постанова КМУ № 1289 від 17.08.1998
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Наказ ДМСУ (до 2012) № 603 від 29.09.1998
Про перейменування митного поста "Калуш" Івано-Франківської митниці
Наказ ДМСУ (до 2012) № 596 від 23.09.1998
Про змiну зон дiяльностi митниць
Постанова КМУ № 1639 від 16.10.1998
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1741 від 27.10.1998
Стосовно внесення доповнень до постанови КМ України N 938
Наказ ДМСУ (до 2012) № 661 від 26.10.1998
Про ліквідацію митного поста "Верхньодніпровськ" Дніпровської регіональної митниці
Наказ ДМСУ (до 2012) № 669 від 29.10.1998
Про ліквідацію митного поста "Полтава-аеропорт" Полтавської регіональної митниці
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2612 від 02.11.1998
Про початок функцiонування Красноперекопської митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3001-ЕП від 08.12.1998
Стосовно iмпорту спирту коньячного
Наказ ДМСУ (до 2012) № 760 від 03.12.1998
Про ліквідацію митних постів "Усатово"та "Пересип"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 815 від 24.12.1998
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Держмитслужби вiд 22.07.97 N 339
Постанова КМУ № 29 від 12.01.1999
Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 938 від 12.08.1996
Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний податок
Наказ ДМСУ (до 2012) № 126 від 02.03.1999
Про створення Оперативної митницi
Постанова КМУ № 327 від 09.03.1999
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938
Постанова КМУ № 369 від 15.03.1999
Про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-2922 від 17.03.1999
Щодо посилення контролю за порядком митного оформлення вантажiв та справлянням митних платежiв у пунктах пропуску
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-680-ЕП від 16.03.1999
Про початок функцiонування Київської обласної митницi
Постанова КМУ № 384 від 15.03.1999
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938
Наказ ДМСУ (до 2012) № 163 від 19.03.1999
Про реорганiзацiю митних органiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 174 від 22.03.1999
Щодо створення вiддiлу митного контролю й оформлення енергоносiїв Центральної енергетичної митницi в м. Одесi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 190 від 26.03.1999
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 24.04.97 N 181
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-906-ЕП від 26.03.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-919-ЕП від 26.03.1999
Постанова КМУ № 484 від 31.03.1999
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938
Наказ ДМСУ (до 2012) № 192 від 29.03.1999
Про затвердження примiрних iнструкцiй з охорони працi
Постанова КМУ № 1495 від 30.12.1997
Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/1-1193-ЕП від 23.04.1999
Щодо скасування листа ДМСУ вiд 10.08.98 N35/1-1810 ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 129 від 04.03.1999
Стосовно органiзацiї митного контролю в окремих пунктах пропуску

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.