При перевозках водным транспортом

ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ

     Митним формальностям на морському i рiчковому транспортi присвячена глава 30 Митного кодексу України. Органи доходiв i зборiв здiйснюють митний контроль на морському та рiчковому транспортi в зонах митного контролю на територiях морських та рiчкових портiв, а також в акваторiях портiв, вiдкритих для мiжнародних перевезень.

     Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває пiд митним контролем. Орган доходiв i зборiв має право в цей перiод здiйснювати огляд i переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмiв i примiщень, де розмiщенi товари, пiдстави для ввезення на митну територiю України, вивезення за межi митної територiї України чи транзит через територiю України яких вiдсутнi.

     Iноземнi товари перебувають пiд митним контролем протягом усього часу каботажу.

     Для каботажного перевезення товарiв органу доходiв i зборiв подається документ, що мiстить перелiк товарiв, призначених для такого перевезення, вiдомостi про судно, що здiйснюватиме таке перевезення, а також назву українського порту або портiв, де повинно здiйснюватися вивантаження зазначених товарiв. Цей документ пiсля виконання митних формальностей є пiдставою для здiйснення одного каботажного перевезення зазначених у ньому товарiв. Орган доходiв i зборiв, що виконав митнi формальностi, повiдомляє про це органи доходiв i зборiв призначення. При вивантаженнi товарiв у пунктi призначення органу доходiв i зборiв подається перелiк товарiв, що пiдлягають вивантаженню в цьому пунктi.

     Якщо судно регулярно здiйснює каботажнi перевезення iдентичних товарiв мiж одними й тими самими пунктами, документ, зазначений у частинi першiй цiєї статтi, є пiдставою для здiйснення перевезень протягом визначеного перевiзником та погодженого органом доходiв i зборiв строку. Орган доходiв i зборiв, що виконав митнi формальностi, повiдомляє про це органи доходiв i зборiв призначення. У такому випадку перед навантаженням товарiв на судно органу доходiв i зборiв подається тiльки перелiк цих товарiв, а при вивантаженнi - тiльки перелiк товарiв, що вивантажуються.

     Митне оформлення рибної продукцiї, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну, здiйснюється без оформлення митної декларацiї. Оподаткування зазначеної продукцiї здiйснюється вiдповiдно до   Податкового та Митного кодексу України.

     Вивантаження товарiв iз суден закордонного плавання та навантаження товарiв на зазначенi судна здiйснюються з дозволу органу доходiв i зборiв та пiд його контролем згiдно з документами, передбаченими статтею 335 Митного кодексу України. Дозвiл надається невiдкладно пiсля перевiрки поданих документiв та встановлення їх вiдповiдностi вимогам Митного кодекса України. У разi вiдмови у наданнi дозволу орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно, письмово або в електроннiй формi, повiдомити власника товарiв або уповноважену ним особу про причини i пiдстави такої вiдмови.

     Органи управлiння портом не дозволяють капiтановi судна закордонного плавання виходити з акваторiї порту без вiдмiтки органу доходiв i зборiв на вiдповiдному судновому документi. Для тимчасового вiдходу судна з порту у зв'язку з дiєю обставин непереборної сили, стихiйним лихом, а також з метою рятування людей дозвiл органу доходiв i зборiв не обов'язковий.

Постанова ВР № 85/97-ВР від 19.02.1997
Про тимчасовий порядок митного оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою, що надходять на митну територiю України вiд iноземних юридичних i фiзичних осiб
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2466 від 20.03.1997
Стосовно митного оформлення гуманiтарної допомоги
Постанова КМУ № 398 від 12.04.1997
Про ввесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938
Наказ ДМСУ (до 2012) № 113 від 19.03.1997
Про затвердження Iнструкцiї про органiзацiю митних органiв з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-4785 від 26.05.1997
Стосовно декларування та митного оформлення гуманiтарної допомоги
Постанова КМУ № 583 від 12.06.1997
Про внесення доповнення до переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пунктів на митному кордоні, через які здійснюється ввезення цих товарів
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-7921 від 21.08.1997
Стосовно митного оформлення бензинiв моторних
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8831 від 08.09.1997
Про впорядкування митного оформлення вантажiв гуманiтарної допомоги Держмитслужбi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-9691 від 13.10.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12336 від 25.12.1997
Про доповнення до листа Деpжмитслужби вiд 08.12.97р. N 11/1-11694
Наказ ДМСУ (до 2012) № 42/505 від 15.10.1997
Про порядок контролю та митного оформлення вантажiв мiжнародної технiчної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1851 від 25.02.1998
Щодо декларування запасiв споживання
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2480 від 13.03.1998
Щодо умовного нарахування митних платежiв
Постанова КМУ № 308 від 17.03.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р.N 882
Наказ ДМКУ № 99/252 від 22.08.1994
Про затвердження Iнструкцiї про порядок перемiщення через державний кордон України текстових, аудiо- та аудiовiзуальних матерiалiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-3663 від 14.04.1998
Стосовно митного оформлення паливно-мастильних матерiалiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-793-ЕП від 17.04.1998
Щодо постанови Кабiнену Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1998 р. N 308
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-915 від 04.05.1998
До листа Держмитслужби вiд 18.03.98 N 15/1-516-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-946-ЕП від 06.05.1998
Стосовно митного оформлення пiдакцизних нафтопродуктiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-946-ЕП від 06.05.1998
Стосовно митного оформлення пiдакцизних нафтопродуктiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 267 від 04.05.1998
Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/1-1111-ЕП від 28.05.1998
Щодо виконання п.1 Указу Президента України вiд 08.05.98. N 443/98
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1337 від 22.06.1998
Наказ ДМСУ (до 2012) № 357 від 19.06.1998
Про обов'язкове супроводження вантажів з Чорноморської митниці до Київської,що переміщуються під митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1422-ЕП від 02.07.1998
До листа Держмитслужби вiд 23.06.98 N 11/4-6224
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1452 від 06.07.1998
Наказ ДМСУ (до 2012) № 342 від 11.06.1998
Про затвердження Порядку внесення грошової застави при експортi спирту етилового та алкогольних напоїв
Указ ПУ № 738/98 від 04.07.1998
Про гуманітарну допомогу, що надходить в Україну
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1625-ЕП від 23.07.1998
Щодо надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1667-ЕП від 28.07.1998
Щодо митного оформлення нафтопродуктiв
Постанова КМУ № 1204 від 03.08.1998
Про змiну порядку митного оформлення нафтопродуктiв
Постанова КМУ № 1295 від 17.08.1998
Про затвердження Порядку розподiлу товарiв, отриманих як благодiйна допомога, та контролю за цiльовим розподiлом благодiйної допомоги у виглядi наданих послуг або виконаних робiт
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-11234 від 26.11.1997
Постанова КМУ № 1216 від 04.10.1996
Про положення про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення
Наказ ДМКУ № 342/82/244/154-Б від 25.07.1996
Про затвердження інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів
Постанова КМУ № 700 від 29.06.1996
Про Положення про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8931 від 20.08.1998
Щодо митного оформлення нафтопродуктiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 22/505 від 17.08.1998
Про внесення змiн до Порядку контролю та митного оформлення вантажiв мiжнародної технiчної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-11298 від 26.10.1998
Про митне оформлення вантажiв мiжнародної технiчної допомоги
Наказ ДМСУ (до 2012) № 447 від 29.07.1998
Про затвердження Положення про надання НФП фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв(ПД)
Наказ ДМСУ (до 2012) № 665 від 28.10.1998
Про затвердження Порядку пiльгового митного оформлення вантажiв, що надходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2798-ЕП від 18.11.1998
Щодо оформлення вантажiв,що надiйшли на адреси кур'єрських служб
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2841-ЕП від 23.11.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3015-ЕП від 09.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3073-ЕП від 17.12.1998
Наказ ДМСУ (до 2012) № 510 від 17.08.1998
Порядок митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщюється лініями електропередачі
Наказ ДМСУ (до 2012) № 511 від 17.08.1998
Порядок митного контролю та митного оформлення природного газу, що перемiщується трубопровiдним транспортом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 512 від 17.08.1998
Порядок митного контролю та оформлення нафти, що переміщується через кордон України трубопровідним транспортом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 513 від 17.08.1998
Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 632 від 08.10.1998
Про визнання таким,що втратив чиннiсть, наказ Держмиткому вiд 25.10.96 N 491

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.