Международные почтовые отправления

МIЖНАРОДНI ПОШТОВI ВIДПРАВЛЕННЯ

     Мiжнароднi поштовi вiдправлення - упакованi та оформленi вiдповiдно до вимог актiв Всесвiтнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку листи, поштовi картки, бандеролi, спецiальнi мiшки з позначкою "М", дрiбнi пакети, вiдправлення з оголошеною цiннiстю, поштовi посилки, згрупованi поштовi вiдправлення з позначкою "Консигнацiя", вiдправлення мiжнародної прискореної пошти "EMS", якi приймаються для пересилання за межi України, доставляються в Україну або перемiщуються через територiю України транзитом операторами поштового зв'язку.

     Порядок та умови здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Положення про митний контроль та митне оформлення мiжнародних поштових вiдправлень затверджено наказом Державної митної служби України i Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 27.10.99 N 680/108.

     Правила обробки та вiдправляння мiжнародної пошти в мiсцях мiжнародного поштового обмiну України затвердженi наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України, Державної митної служби України вiд 07.11.2000 N 165/626.

     Декларування товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у мiжнародних поштових вiдправленнях, здiйснюється оператором поштового зв'язку чи декларантом або уповноваженою ним особою. При цьому товари, якi не є об'єктом оподаткування митними платежами, а також кореспонденцiя, поштовi листи та листiвки, лiтература для слiпих, друкованi матерiали декларуються в уснiй формi на пiдставi товаросупровiдних документiв. Iншi товари, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у мiжнародних поштових вiдправленнях, пiдлягають письмовому декларуванню.

     Оператори поштового зв'язку на вимогу митного органу пред'являють вiдправлення для здiйснення митного огляду. Способи такого пред'явлення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Як правило, при проведеннi митного огляду товарiв, що перемiщуються (пересилаються) в мiжнародних поштових вiдправленнях, митнi органи використовують технiчнi засоби митного контролю.

     Митнi органи не вимагають пред'явлення для митного контролю листiв, поштових карток та секограм. За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що в зазначених вiдправленнях мiстяться товари, щодо яких законодавством встановлено заборони та/або обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, а також за результатами проведення митного огляду на пiдставi вибiркових або випадкових перевiрок митнi органи мають право вимагати пред'явлення зазначених вiдправлень. Вичерпний перелiк вiдповiдних пiдстав визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Забороняється перемiщення (пересилання) в мiжнародних поштових вiдправленнях:
     1) товарiв, заборонених Митним кодексом України та iншими законодавчими актами України вiдповiдно до ввезення на митну територiю України або вивезення з цiєї територiї;
     2) товарiв, вiдправлених з порушенням митних правил;
     3) товарiв, щодо яких вiдсутнi вiдповiднi дозвiльнi документи, у разi застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
     4) товарiв, якi за результатами проведення заходiв офiцiйного контролю не можуть бути випущенi у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну;
     5) товарiв (одяг, взуття тощо), що були у використаннi та перебувають у брудному станi, якi за своїми ознаками можуть становити небезпеку для працiвникiв поштового зв'язку, без документiв про проведену фумiгацiю;
     6) товарiв, що пiдпадають пiд визначення 1 - 24 груп УКТ ЗЕД, якi перемiщуються (пересилаються) на адресу громадян, крiм продуктiв харчування загальною вагою не бiльше 10 кiлограмiв в упаковцi виробника.

     Забороняється перемiщення (пересилання) в мiжнародних поштових вiдправленнях товарiв, заборонених до пересилання вiдповiдно до актiв Всесвiтнього поштового союзу, а також товарiв, вiдправлених з порушенням вимог нормативно-правових актiв з питань надання послуг поштового зв'язку.

     Розпорядження товарами, на пересилання яких у мiжнародних поштових вiдправленнях встановлено заборони та/або обмеження, здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

Наказ ДМКУ № 99/252 від 22.08.1994
Про затвердження Iнструкцiї про порядок перемiщення через державний кордон України текстових, аудiо- та аудiовiзуальних матерiалiв
Закон України ВР № 163/96-ВР від 05.05.1996
Про звiльнення вiд обкладення митом предметiв,якi вивозяться громадянами за митний кордон України
Лист ДМКУ № 11/18-861 від 11.01.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-6120 від 01.07.1997
Про пересилання в Україну iноземної валюти в МПВ (вантажних вiдправленнях)
Постанова КМУ № 1446 від 22.12.1997
Про затвердження Правил користування послугами поштового зв'язку
Лист ДМКУ № 05/1062 від 17.04.1995
Лист ДМКУ № 05/1125 від 20.04.1995
Про внесення змiн до листа Держмиткому вiд 29.01.93 N 11/3-186
Телетайпограма ДМКУ № Т-698 від 26.10.1995
Закон України ВР № 160/95-ВР від 16.05.1995
Про зв'язок
Лист ДМКУ № 11/2-3656 | 4539 від 02.11.1993
Про порядок обробки мiжнародних поштових вiдправлень юридичних осiб
Наказ Держкомзв'язку № 105/297 від 08.06.1999
Про затвердження Правил перевезення пошти повiтряними суднами
Наказ Держкомзв'язку № 54 від 23.12.1997
Про внесення змiн до наказу Мiнзв'язку вiд 12 червня 1996 року N 120
Наказ № 12 від 12.06.1996
Про порядок пересилки предметiв у мiжнародних поштових вiдправленнях за митний кордон України
Наказ СРМ № 614 від 13.11.1999
Про проведення митного контролю мiжнародних поштових вiдправлень
Наказ СРМ № 182 від 23.03.2000
Про внесення доповнень до наказу СРМ вiд 30.06.99р. N 414
Наказ СРМ № 58 від 25.01.2002
Про затвердження "Технологiчної схеми митного оформлення товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях каналами поштового зв'язку..."
Наказ СРМ № 160 від 04.03.2002
Про внесення доповнень до наказу Схiдної РМ вiд 25.01.02р. N 58
Наказ ЗРМ № 355 від 05.08.2004
Про затвердження Положення про зони митного контролю поштового вiддiлу ЗРМ
Наказ Держкомзв'язку № 111 від 02.11.1999
Про затвердження Перелiку послуг, що надаються Українським державним пiдприємством поштового зв'язку "Укрпошта"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 680/108 від 27.10.1999
Про затвердження Положення про митний контроль та митне оформлення мiжнародних поштових вiдправлень
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-050-ЕП від 10.01.2000
Щодо пересилання в мiжнародних поштових вiдправленнях з оголошеною цiннiстю банкiвських платiжних карток мiжнародних платiжних систем
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10843 від 14.11.1997
Относительно таможенного оформления международных почтовых отправлений юридических лиц, которые содержат подакцизные товары
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-562-ЕП від 23.02.2000
Про скасування телетайпограми Держмиткому
Лист ДМКУ № 11/18-685 від 05.02.1996
Наказ КРМ № 450 від 12.06.2000
Щодо тимчасового призупинення дiї наказiв N 402 вiд 31.05.00р. та N 426 вiд 05.06.00р.
Інше від 19.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-2881-ЕП від 08.08.2000
Щодо застосування ВТД
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/2-2979-ЕП від 16.08.2000
Про тимчасове призупинення дiї деяких документiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-3389-ЕП від 14.09.2000
Постанова КМУ № 1515 від 04.10.2000
Про внесення змiн до Правил користування послугами поштового зв'язку
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-4049-ЕП від 25.10.2000
Доручення КРМ № 129 від 18.10.2000
Про митне оформлення вантажобагажiв, якi перемiщуються в орендованих суб'єктами ЗЕД багажних вагонах
Наказ ДМСУ (до 2012) № 165/626 від 07.11.2000
Про затвердження Правил обробки та вiдправляння мiжнародної пошти в мiсцях мiжнародного поштового обмiну України
Закон України ВР № 2759-III від 04.10.2001
Про поштовий зв'язок
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-5060-ЕП від 30.10.2001
Про посилення митного контролю мiжнародних поштових вiдправлень
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-5268-ЕП від 14.11.2001
Наказ ДМСУ (до 2012) № 694/177 від 29.10.2001
Про утворення Консультативної ради з питань митного контролю мiжнародних поштових вiдправлень i розвитку послуг поштового зв'язку
Наказ ДМСУ (до 2012) № 18/5 від 15.01.2002
Про затвердження Порядку органiзацiї мiсць мiжнародного поштового обмiну
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-490-ЕП від 13.02.2002
Про доведення наказу Держмитслужби та Держкомзв'язку вiд 15.01.2002 N 18/5
Наказ ДМСУ (до 2012) № 67/26 від 04.02.2002
Про внесення змiн i доповнень до Положення про митний контроль та митне оформлення мiжнародних поштових вiдправлень
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-5247-ЕП від 13.06.2002
Про митний контроль мiжнародних поштових вiдправлень iз вкладеннями тютюнових виробiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-6097-ЕП від 11.07.2002
Щодо функціонування місць міжнародного поштового обміну на базі виробничих підрозділів ДППЗ "Укрпошта"
Постанова КМУ № 1178 від 17.08.2002
Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 1155 від 17.08.2002
Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-3014-ЕП від 06.09.2002
Про доведення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.2002 N 1155 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-3036-ЕП від 09.09.2002
Про сприяння у перемiщеннi через митний кордон України мiжнародної пошти
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-10362-ЕП від 01.11.2002
Про митний контроль за перемiщенням мiжнародної пошти територiєю України мiждержавним автомобiльним маршрутом Київ-Брянськ-Київ
Міждержавна угода від 14.09.1994
Всесвiтня поштова конвенцiя
Наказ ДМСУ (до 2012) № 235/688 від 11.12.2002
Про затвердження Правил приймання та вiдправляння мiжнародної пошти пунктами мiжнародного поштового обмiну
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-1099-ЕП від 24.01.2003
Про доведення наказу Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України, Державної митної служби України вiд 10.12.2003 N 235/688

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.