КОНФIСКАЦIЯ ТОВАРIВ

     Конфiскацiя майна може бути застосована виключно за рiшенням суду у випадках, обсязi та порядку, встановлених законом (стаття 41 Конституцiї України). Вiдповiдно до Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, облiк, попередня оцiнка, а також вiдповiдальнiсть за зберiгання майна, зазначеного у пунктi 1 цього Порядку, до передачi його для подальшого розпорядження вiдповiдно до пункту 9 цього Порядку покладаються на органи (органiзацiї), що здiйснили вилучення або зберiгають його. Порядок зберiгання майна, на яке накладено арешт пiд час кримiнального провадження, регулюється кримiнальним процесуальним законодавством.

     Посадовою особою митного органу, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, експертом може бути призначено особу, як працюючу в спецiальних експертних установах професiйним експертом, так i ту, до кола службових обов'язкiв якої не входить проведення експертиз. В разi вiдсутностi спецiалiста, що може бути призначений експертом, в митницi або найближчiй митнiй лабораторiї, висновок щодо вартостi предметiв повинен зробити залучений митницею експерт, що володiє необхiдними спецiальними знаннями (лист Державної митної служби України вiд 01.06.2000 N 20/2-2008-ЕП).

     Оцiнка майна, зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, провадиться комiсiєю, яка утворюється органом, що здiйснив його вилучення, у складi представникiв державних податкових iнспекцiй в районах, мiстах (крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах, мiжрайонних, об'єднаних та спецiалiзованих державних податкових iнспекцiй, органiв (органiзацiй), що здiйснили вилучення майна або зберiгають його, фiнансових органiв та органiв (органiзацiй), якi здiйснюватимуть розпорядження цим майном.

     У разi розбiжностi в оцiнцi майна мiж представниками комiсiї та у випадках, передбачених законодавством України i Порядком облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, оцiнка провадиться суб'єктами оцiночної дiяльностi - суб'єктами господарювання. За результатами роботи комiсiї складається акт опису, оцiнки та передачi майна. Усi примiрники акта пiдписуються членами комiсiї та затверджуються у термiн не пiзнiше трьох днiв пiсля його складення керiвником чи заступником керiвника органу (органiзацiї), що здiйснив вилучення або забезпечував зберiгання зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, майна.

     Майно, зазначене у пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, передається для подальшого розпорядження ним на пiдставi акта опису, оцiнки та передачi майна, в тому числi реалiзується через торгiвельнi пiдприємства, аукцiони, бiржi, з якими укладенi угоди на його реалiзацiю вiдповiдно до пунктiв 12 i 13 цього Порядку. На початку кожного року мiсцевi податковi iнспекцiї iз залученням органiв, що вилучають та облiковують майно, визначають на конкурснiй основi торгiвельнi пiдприємства, яким доручатиметься реалiзацiя майна, з обов'язковим занесенням їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств, який ведеться цими iнспекцiями. Протягом року в разi потреби дозволяється доповнювати єдиний реєстр торгiвельних пiдприємств iншими торгiвельними пiдприємствами за поданням органiв, що вилучають та облiковують майно. Угоду з торгiвельним пiдприємством, якому доручатиметься реалiзацiя майна, укладає керiвник або особа, що його замiщає, вiдповiдного органу державної податкової служби, митного органу в межах повноважень, установлених законодавством. Угоди з торгiвельними пiдприємствами на реалiзацiю майна укладаються лише пiсля включення їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств та органiзацiй.

     Порядок продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави, затверджений наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Мiнiстерства економiки України та Фонду державного майна України вiд 31.12.98 N 873/172/2453.

     Кошти, одержанi вiд реалiзацiї майна, продуктiв його переробки, утилiзацiї перераховуються до вiдповiдного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митних органiв у строк, що становить не бiльш як сiм банкiвських днiв вiд дня продажу (передачi).

     Майно, якiсть якого не вiдповiдає вимогам стандартiв, небезпечне в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi або яке не пройшло вiдповiдного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалiзацiї, пiдлягає переробцi або знищенню (утилiзацiї) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану. Продукти харчування, якi визнанi непридатними для вживання в їжу людям i є безпечними в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi, за вiдповiдним рiшенням санiтарно-епiдемiологiчної та ветеринарної служби, якщо вони походять з країн, адмiнiстративна територiя яких є благополучною в епiзоотичному вiдношеннi, можуть бути переданi на корм тваринам. Передача продуктiв харчування на корм тваринам здiйснюється безоплатно.

     Повернення майна вiдбувається за рiшенням суду або за рiшенням керiвника органу, в якому майно перебуває на облiку, за наявностi вiдповiдних пiдстав у порядку, встановленому органом, що здiйснив його вилучення, або мiнiстерством, керiвник якого спрямовує та координує дiяльнiсть такого органу. У разi вiдсутностi майна повернення його вартостi здiйснюється у розмiрi, встановленому пiдпунктом 6 пункту 9 роздiлу VI Бюджетного кодексу України.

Міждержавна угода від 24.09.1993
Рiшення про Правила визначення країни походження товарiв
Міждержавна угода від 14.11.1975
Митна конвенцiя про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiя МДП)
Указ ПУ № 1050/98 від 22.09.1998
Про внесення змiн до Указiв Президента України вiд 18 червня 1998 року N 650 i N 657
Указ ПУ № 1155/98 від 20.10.1998
Про заходи щодо створення спецiальної економiчної зони в мiстi Миколаєвi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 665 від 28.10.1998
Про затвердження Порядку пiльгового митного оформлення вантажiв, що надходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї"
Указ ПУ № 1338/98 від 09.12.1998
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi у Закарпатськiй областi
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-3215-ЕП від 31.12.1998
Закон України ВР № 403-XIV від 15.01.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Яворiв"
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/2658 від 09.02.1999
Лист ДМКУ № 11/18-1258 від 27.02.1996
Лист ДМКУ № 11/18-1258 від 27.02.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-5076 від 03.06.1997
Про дiї митниць по рiшенням судiв
Наказ ДМКУ № 291 від 15.11.1993
Про затвердження тимчасового порядку облiку, оцiнки i використання конфiскованого митними органами україни майна, валюти та цiнностей, безхазяйного майна, товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-14 від 03.01.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/01506 від 23.07.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2048 від 24.02.1999
Щодо оформлення попередньої вантажної митної декларацiї
Закон України ВР № 65/96-ВР від 23.02.1996
Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш"
Постанова КМУ № 396 від 15.03.1999
Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i ПДВ устаткування суб. спецiальної зони "Славутич"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 974/781/25 від 15.12.1998
Про посилення контролю за лiкеро-горiлчаними виробами
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-908-ЕП від 26.03.1999
Про тимчасовий механiзм повернення митних платежiв
Міждержавна угода від 13.02.1998
Протокол мiж Урядом України i Урядом Республiки Бiлорусь про вилучення з режиму вiльної торгiвлi до Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Бiлорусь про вiльну торгiвлю
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/1-968-ЕП від 01.04.1999
Про розпорядження автотранспортними засобами, що перейшли у власнiсть держави
Постанова КМУ № 1340 від 25.08.1998
Про Порядок облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним
Постанова КМУ № 1340 від 25.08.1998
Про Порядок облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним
Міждержавна угода від 13.06.1997
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Казахстан про принципи стягнення непрямих податкiв при експортi та iмпортi товарiв (робiт, послуг)
Лист ДПАУ № 2050/7/12-0117 від 11.02.1999
Про застосування мiжнародних договорiв про уникнення подвiйного оподаткування
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/402 від 01.04.1999
Міждержавна угода від 06.03.1998
Угода про Спiльний аграрний ринок держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав
Закон України ВР № 582-XIV від 08.04.1999
Про ратифiкацiю Угоди про пiдтримку i розвиток малого пiдприємництва в державах-учасницях СНД
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/1-1137-ЕП від 21.04.1999
Про розпорядження транспортними засобами, що перейшли у власнiсть держави
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1197-ЕП від 23.04.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-4588 від 26.04.1999
Стосовно порядку митного оформлення окремих видiв товарiв
Постанова КМУ № 755 від 29.04.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 96/168/197 від 02.04.1999
Про затвердження Порядку вiдшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням, зберiганням, експертною оцiнкою, сертифiкацiєю, знищенням конфiскованого та iншого майна
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-4229 від 19.04.1999
Про новi печатки та штампи митних органiв Росiйської Федерацiї
Міждержавна угода від 09.09.1998
Протокол мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Данiя про фiнансове спiвробiтництво
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1425-ЕП від 18.05.1999
Щодо постанови КМ України вiд 29 квiтня 1999 р. N 755
Указ ПУ № 510/99 від 17.05.1999
Про Положення про Агентство з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1464-ЕП від 20.05.1999
Щодо митного оформлення вантажiв,якi iмпортуються на виконання Угоди мiж КМУ та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
Міждержавна угода від 11.05.1998
Угода мiж КМУ та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1479-ЕП від 20.05.1999
Про механiзм повернення митних та iнших платежiв у разi винесення судовими органами рiшень про їх повернення власнику
Роз'яснення ВАСУ № 01-6/1459 від 03.12.1992
Про деякi питання пiдвiдомчостi спорiв за участю суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Постанова КМУ № 868 від 20.05.1999
Про внесення змiн i доповнень до Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним
Постанова КМУ № 73 від 22.01.1999
Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть сировини,матерiалiв, що ввозяться в Україну суб'єктами зони "Сиваш"
Міждержавна угода від 20.06.1998
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Куба про торгово-економiчне спiвробiтництво
Закон України ВР № 514-XIV від 18.03.1999
Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець"
Закон України ВР № 515-XIV від 18.03.1999
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економічної зони "Курортополiс Трускавець"
Міждержавна угода від 25.11.1998
Угода про принципи справляння непрямих податкiв пiд час експорту та iмпорту товарiв (робiт, послуг) мiж державами - учасницями Спiвдружностi Незалежних Держав
Лист НБУ № 13-120/989-4742 від 27.05.1999
Про призупинення заходiв щодо Лiвiї
Міждержавна угода від 25.11.1998
Конвенцiя про мiждержавний лiзинг

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.