Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 01.10.2001 N 638


Про розширення перелiку учасникiв експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад

     З метою отримання вичерпних висновкiв за результатами проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад, вiдповiдно до наказу Держмитслужби вiд 10.09.2001 N 603 "Про затвердження Тимчасового положення про проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад" (далi - наказ Держмитслужби N 603)

     Н А К А З У Ю:

     1. Пункт 3 наказу Держмитслужби N 603 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Мiсцем проведення експерименту визначити митнi лiцензiйнi склади ЗАТ ХФК "БIОКОН" (лiцензiя N 10000/141 СВ-00611 вiд 16.02.2001), ДП "Кюне i Нагель" (лiцензiя N 10000/022 СВ-00088 вiд 04.08.97), ТОВ "Ревайвел-Експрес" (лiцензiя вiд 31.12.97 N 10000/035 СВ-00156) та ТОВ "Тамбранс-Україна" (лiцензiя вiд 13.03.2001 N 12500/002СС-00617)".

     2. Унести такi змiни та доповнення до Тимчасового положення про проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 10.09.2001 N 603 (далi - Положення):

     2.1. Пункт 1.1 Положення викласти в такiй редакцiї:

     "1.1. Дiя Тимчасового положення про проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад (далi - Положення), поширюється:

     - на товари, що ввозяться на митну територiю України за договорами консигнацiї та розмiщуються на митних лiцензiйних складах (далi - МЛС):

     ЗАТ ХФК "БIОКОН"(лiцензiя N 10000/141 СВ-00611 вiд 16.02.2001);

     ДП "Кюне i Нагель" (лiцензiя N 10000/022 СВ-00088 вiд 04.08.97).

     ТОВ "Ревайвел-Експрес" (лiцензiя вiд 31.12.97 N 10000/035 СВ-00156);

     - на товари, що ввозяться на митну територiю України iноземним замовником як давальницька сировина вiдповiдно до положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" для використання ТОВ "Тамбранс-Україна" при виробленнi готової продукцiї та розмiщуються на МЛС ТОВ "Тамбранс-Україна" (лiцензiя вiд 13.03.2001 N 12500/002СС-00617)".

     2.2. Пункт 1.2 Положення доповнити абзацом такого змiсту:

     "На товари, що ввозяться на митну територiю України iноземним замовником як давальницька сировина вiдповiдно до положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" для використання ТОВ "Тамбранс-Україна" при виробленнi готової продукцiї та розмiщуються на МЛС ТОВ "Тамбранс-Україна", поширюється дiя лише пунктiв 2.12, 2.13., 2.15 та 2.16 цього Положення. При цьому дiя пункту 2.15 Положення можлива за умови виконання вимог пункту 2.12 Положення".

     2.3. Пункти 1.4.1, 1.4.2 та 1.4.4 Положення викласти в такiй редакцiї вiдповiдно:

     "1.4.1. Учасник експерименту - ЗАТ ХФК "БIОКОН", ДП "Кюне i Нагель" та ТОВ "РевайвелЕкспрес", якi безпосередньо є стороною вiдповiдного договору консигнацiї; ТОВ "Тамбранс-Україна", яке є одержувачем давальницької сировини iноземного замовника для використання у виробленнi готової продукцiї.

     1.4.2. Митниця учасникiв експерименту - Київська регiональна митниця та Пiвнiчна регiональна митниця, у зонi дiяльностi яких перебувають на облiку учасники експерименту та розташованi МЛС, власниками яких є учасники експерименту".

     "1.4.4. Митний пiдроздiл:

     транзитно-вантажний вiддiл N 7 Київської регiональної митницi, який здiйснює митний контроль та митне оформлення товарiв, що перемiщуються через МЛС ЗАТ ХФК "БIОКОН";

     транзитно-вантажний вiддiл N 1 Київської регiональної митницi, який здiйснює митний контроль та митне оформлення товарiв, що перемiщуються через МЛС ДП "Кюне i Нагель";

     митний пост "Обухiв" Пiвнiчної регiональної митницi, який здiйснює митний контроль та митне оформлення товарiв, що перемiщуються через МЛС ТОВ "Ревайвел-Експрес";

     митний пост "Бориспiль-залiзничний" Пiвнiчної регiональної митницi, який здiйснює митний контроль та митне оформлення товарiв, що перемiщуються через МЛС ТОВ "Тамбранс-Україна".

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.), Управлiнню органiзацiї митного контролю (Терещенко С.С.), Пiвнiчнiй регiональнiй митницi (Соболь I.М.) вiдповiдно до компетенцiї вирiшити в мiсячний термiн з моменту затвердження цього наказу питання, пов'язанi з реалiзацiєю вимог пунктiв 2.1 - 2.10 Положення щодо ТОВ "Ревайвел-Експрес" та ТОВ "Тамбранс-Україна".

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць забезпечити виконання вимог цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О.Б.

Голова Служби Ю.Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.